Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (2)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (3)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (3)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

співвідношення приватної і публічної сфери в сучасному суспільстві

Вступ

Актуальність теми дослідження. Звернення до проблематики привабностілогічно вписується в сьогоденний соціальний та академічний контексти.  В цьому відношенні сучасні соціальні реалії, як західні, так і вітчизняні, характеризуютьсясправжньою маніфестацією приватних форм буття і, відповідно, «згортанням» соціальних принципів, породжуючи так званий процес «соціальноїприватизації». Приватне життя, взаємодіючи з публічним, починає відіграватироль стрижневої структури особистості, що сформоване повсякденним життям приздійсненні різноманітних дій та процедур сімейного, домашнього, інтимного,таємного характеру. Із цих позицій приватне життя перетворюється в особливийінкорпоруючий інститут, що укорінює людину не тільки в спілкуванні із близькимилюдьми, у сімейної сфері,  побуті, але йу суспільній системі, у навколишньому соціокультурному й природному середовищі.Відбувається зміна пріоритетів та позицій домінування в тому смислі, щопублічний простір на сьогодні вже не є панівним та всеохоплюючим. Сучаснийіндивід все більше заглиблюється у власну приватність, даючи оцінку всьому, щовідбувається, лише з позиції особистих інтересів, цінностей, вражень. Більштого саме публічні інститути вбирають в себе характеристики та логікупобудування приватної сфери. Разом з тим, такий постсоціальнийрозвиток стимулює своєрідну перверсію – приватна реальність, приватизувавшизначну частину соціальних відносин, перетворилась на свою протилежність,набуваючи характер публізації (публічної приватності).   Саме тому в соціальних науках сьогодніспостерігається зростання інтересу до осмислення приватної сфери не лише як «малоїсоціальності», а й як повноцінної сфери, де відбувається самореалізаціясучасного індивіду.

Тож дляконцептуалізації соціальної дійсності, що змінюється, соціологія, як і будь-якаінша суспільна наука, потребує постійного оновлення свого понятійного апаратушляхом розвитку його основних категорій і формування нових понять. У зв’язку зцим і виник інтерес до поняття «приватність» (приватне життя), що є у цьомувипадку теоретичною і концептуальною підставою, яка дає можливість коректноїінтерпретації суб’єктивних аспектів змін соціокультурного типу сучасногосуспільства.

Виходячи звикладеного, актуальність теми магістерської роботи визначається суперечністюміж необхідністю вивчення процесів                           реконфігураціїсучасного соціокультурного простору і відсутністю достатньо змістовнихтеоретико-методологічних основ для отримання такого роду знання, особливо, вкласичному соціологічному дискурсі з його традиційним інтересом саме до «великихсоціальностей».

Ступінь наукової розробки проблеми. Зазначимо, що, не дивлячисьна активну представленість проблематики «особистого» в сучасному науковомудискурсі (різноманітні аспекти приватної сфери описуються історичною наукою,аналізуються в психології, обмислюються в філософії), в соціології дана тема довгийчас залишалась маргинальною. Приватність як культурно-значимий феномен є відкриттямсоціологічної науки 2-ої половини ХХ століття (вершина наукового інтересу допроблематики «особистого» приходиться на останню третину ХХ століття). Появасоціології повсякденності, світогляд епохи постмодерн приводять до виникненнянаукового інтересу  саме до приватноїсфери індивіда. Ця проблематика в різних її аспектах набуває методологічногооформлення (на рівні ідей, емпіричних проектів, теоретичних узагальнень) вроботах           Ю. Габермаса, І.Гофмана, Х. Аренд, Р. Сенета, З. Баумана, Ж. Бодрійара,    Ж. Ліповецькі (саме їх аналітичні розробкими використали в якості теоретико-методологічної бази магістерської роботи).

         Нечисельні українські і російські дослідження, присвячені проблемам приватності,являють собою або критико-інтерпретуючі роботи спеціалістів з теоретичноїсоціології (Н. Покровський, А. Бороноєв, Л. Іонін, В. Козирьков, В. Танчер таін..), або розглядають і конкретизують окремі елементи підходів до приватності,які виступають як складові теоретичного аналізу і основи ряду прикладнихпроектів (О. Куценко, Л. Сакурянська, А. Согомонов,          І.Каспе, О. Мещеркіна, Г. Галанова та ін). Тож існуючі дослідження невідображають повністю сучасного, особливо суто українського контексту вивчення феномену приватності.Размер файла: 257.38 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров