Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ В Петропавлівському відділенні СОД АППБ „Аваль” З 6 липня 2004 року по 20 липня 2004 року

План

1.     Вступ.______________________________________________________________4

2.     Загальна характеристика АППБ „Аваль”:

2.1 Загальні положення. _______________________________________________6

2.2. Економічне середовищедіяльності Банку.____________________________ 6

2.3. Сильні і слабкі сторони, можливості ізагрози Банку.___________________ 6

2.4. Маркетингова стратегія Банку.______________________________________7

3. Історія банку „Аваль”._________________________________________________8

4. Види діяльностіПетропавлівського відділення СОД АППБ „Аваль”:

4.1. РКО(розрахунково-касове обслуговування)._________________________12

4.2. Видача кредитів банку.__________________________________________13

4.3. Прийом вкладів.________________________________________________14

4.4. Обслуговування пенсіонерів._____________________________________15

4.5. Платіжні картки._______________________________________________16

4.6. Western Union._________________________________________________17

4.7. Аваль-Експрес._________________________________________________18

4.8. Клієнт-Банк.___________________________________________________19

5. Організаційна структура Петропавлівського відділення  АППБ „Аваль”______20

6. Аналіз стану інформаційно-обчислювальногосередовища

 Петропавлівського відділення АППБ„Аваль”:

         6.1. Апаратна інфраструктураінформаційної системи.___________________21

         6.2. Середовище обробки інформації._________________________________21

         6.3. Організація баз даних.__________________________________________23

         6.4. Застосування пакетівприкладних програм:

           6.4.1.ОДБ „Операционный день банка”._________________________30

6.4.2. МОНК Розничный бизнес (Robin)._________________________32

6.4.3. Cheque Pay (перевіркареквізитів рахунків)._________________24

6.4.4. Clending._______________________________________________25

6.4.5. Mozilla.________________________________________________22

7. Технологічний процес обробки економічної інформації:

         7.1. Прийом платежів.______________________________________________34

         7.2. Проведення платіжнихдоручень._________________________________34

         7.3. Оформлення кредитубанком фізичній особі._______________________34

8. Ефективність банківських інформаційнихтехнологій.______________________35

9. Захист даних  і інформаційнабезпека баз даних.__________________________37

10. Перспективи подальшоговдосконалення кібернетичних

методів управління._____________________________________________________ 40

11. Література.

12. Додатки.

 

 

 

 

 

 

 


                                                             Вступ

Сучасний рівень економічних стосунків таділової кооперації дає можливість великим компаніям в своїй діяльності доситьуспішно використовувати передові технології ,які мають окремі банки. Поєднуючиможливості кожного з банків, компанії можуть отримати додаткові інструментиполіпшення свого бізнесу .

Багато компаній сьогодні відчуваютьпотребу в банку з розвинутою регіональною мережею ,який може в режимі реальногочасу зібрати кошти та якісно обслужити регіональні підрозділи компанії.

Комерційні банки відносяться до особливоїкатегорії ділових підприємств. Вони залучають капітали, збереження населення таінші грошові кошти ,що звільняються в процесі господарської діяльності інадають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам , котріпотребують додаткового капіталу.

Акціонерний поштово пенсійний банк"Аваль" універсальний високотехнологічний банк, здатний швидкореагувати на ринкові зміни,  знаходитипостійно джерела прибутку в тому чи іншому виді банківського бізнесу.

АППБ „Аваль”(акціонернийпоштово-пенсійний банк) працює на ринку України вже 12 років. Це один ізнайбільших банків у нашій країні. Послугами банку користуються понад 180390корпоративних клієнтів, 2 млн. клієнтів мають рахунки у АППБ „Аваль”, статутнийкапітал банку складає 500 млн. грн. 

Банк „Аваль” займає першемісце за розміром чистих активів, статутному капіталу, кількості рахунківюридичних осіб та кредитно-інвестиційному портфелю серед усіх банків України.

На сьогодні мережа банку„Аваль” з урахуванням обласних дирекцій (філіалів), спеціалізованих відділеньіз обмеженим переліком послуг і „міні банків” нараховує 1245 структурнихпідрозділів, розташованих по всій Україні. Кількість „мінібанків” – відділеньАППБ „Аваль”, що надають клієнтам повний перелік послуг згідно діючогозаконодавства, перевищило 628 відділень, які розташовані в усіх областях, районнихцентрах, промислових та густонаселених районах.

Крім того, банк є членом ізасновником багатьох асоціацій, підприємств та веде активну інвестиційнудіяльність. З 1993 року АППБ „Аваль” є членом Асоціації українських банків,одним із засновників  і активних учасниківУкраїнської міжбанківської валютної біржі, з 1994 року – член Українськоїфондової біржі.

Банк має власний процесинговийцентр та обслуговує 60% українського ринку операцій із карточками провіднихміжнародних платіжних систем. Мережа банкоматів АППБ „Аваль” – одна із самихрозгалужених на Україні. На протязі декількох років банк „Аваль” визнаєтьсякращим агентом міжнародної платіжної системи Western Union у Східній Європі: на сьогоднішній день через банк „Аваль” проходить 54%усіх переведень Western Union.

Петропавлівський філіал АППБ „Аваль” почав працювати з 20 листопада 2001 року в м.Суми повул.Петропавлівська 56.

За час роботи  укладено більше ніж 100 зарплатних проектів,випущено для приватних та юридичних осіб білше 4000 платіжних карток,емітованих банком „Аваль”. Закликано на обслуговування біля 8000 пенсіонерів.

Аналіз діяльності банку є однимзнайважливіших напрямків економічної роботи. При цьому велике значення маєправильна організація роботи як на мікрорівні (тобто в окремому банку ) так іна макрорівні (у банківській системі),без здійснення якої банку важко визначити:

-  основні напрями грошово - кредитної політики ;

-  висновки про стійкість і надійність банківської системи вцілому ;

-  виконання банком встановлених нормативів .

Основа аналізу полягає у досягненні оптимальної структури активних і пасивнихоперацій з метою максимізації прибутку . Аналіз звітності визначає фінансовустабільність і надійність банку, доцільність і перспективи подальшої йогодіяльності.Размер файла: 329 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров