Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла ИЗУЧЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСГО МЕТОДА ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММ В ПУЧКАХ С ПЛОСКИМ ФРОНТОМ (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО ДЕКРЕМЕНТА ЗАТУХАНИЯ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА И СНЯТИЕ ЕГО РЕЗОНАНСНОЙ КРИВОЙ (2)
(Методические материалы)

Значок файла ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ВНЕШНЕГО ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТО-ЯННОЙ ПЛАНКА (2)
(Методические материалы)

Значок файла ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОПЕРЕЧНОЙ ВОЛНЫ ТЕОРИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ В ЗАКОНЕ СТЕФАНА - БОЛЬЦМАНА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПИРО-МЕТРА Руководство к лабораторной работе № 10о (Оптика (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ И СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ (4)
(Методические материалы)

Значок файла ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МАЯТНИКЕ ОБЕРБЕКА. (Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Общая физика") (2)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Форми державного управління

План:

 

Введення............................................................................................................3

 

Розділ 1. Формидержавного управління як один із важелів управлінської діяльності...............................................................................5

1.1.         Поняттяформи державного управління………………………........... 5

1.2.         Змістформи державного управління……………………………........ 7

1.3.         Співвідношенняформи управління з функцією управління….......... 9

 

Розділ 2. Види формдержавного управління............................................11

2.1.           Правовіформи державного управління.............................................. 14

2.2.           Актиорганів виконавчої влади як форма реалізації державноївлади.......................................................................................................23

2.3.           Адміністративнідоговори як особлива форма регулювання управлінських відносин………………………………………………25

2.4.           Неправовіформи державного управління.......................................... 29

 

Розділ 3. Шляхивдосконалення форм державного управління........... 31

 

Закінчення.......................................................................................................36

Додатки............................................................................................................37

Перелік використанихджерел....................................................................42

 

 

 

Введення

 

        Дослідження даної теми, я хочурозпочати з пояснення того, чому я власне зупинився на виборі цієї саме теми.

        Нині у суспільному житті неможливовідшукати хоча б одну сферу, якої так чи інакше не торкався б управлінськийвплив держави. Цей вплив реалізовується в життя відповідними органамивиконавчої влади у відповідних формах управління. Адже, у процесі її реалізаціївідбувається реальне втілення в життя законів та інших правових актів держави,практичне застосування державою всіх важелів організуючого впливу на певніпроцеси суспільного розвитку.

        Державно-управлінська діяльність завждибула і є необхідною. Головне полягає в обов’язкових змінах форми цієї діяльності, що диктуються умовами суспільного життя.

        Потреби в таких змінах найбільш голоснозаявляють про себе у кризові періоди, коли суб’єкти державного управління не можуть забезпечити ефективності управлінськоговпливу, не встигаючи адекватно реагувати на трансформацію соціально-економічнихвідносин. А не встигають вони через те, що не мають достатнього багажу знань татеоретичної підготовленості по такій темі як „Форми державного управління”. Адже, не володіючи інформацією про форми такоїскладної сфери, як державне управління, тобто про шляхи цілеспрямованого впливусуб’єкта управління на об’єкти управління, жоден керівник органу, жоднапосадова особа не зможуть правильно й у повному обсязі застосувати всі існуючіформи державного управління, будь вони правовими чи неправовими, вуправлінській діяльності. Тому важливим інструментом подолання трансформаційноїкризи в Україні, є створення сучасної, ефективної системи державного управлінняза допомогою добре підготовлених форм державного управління. В свою чергу новасистема державного управління в Україні має бути створена шляхом проведенняадміністративної реформи.

        Концепція адміністративної реформипередбачає створення нової правової бази, що регламентуватиме державнеуправління в Україні. Адміністративно-правове регулювання управління, вимагаєчисельних законів та підзаконних нормативно-правових актів. При цьомуадміністративно-правові норми містяться не тільки в актах власнеадміністративного законодавства, але й в нормативних актах різних галузейзаконодавства. Це призводить до того, що норми адміністративного праварозрізнені і малодоступні для користування, і тому існує нагальна потреба вїхній систематизації. Чільне місце в цій систематизації посідають підзаконніакти управління, які потрібно також, якимось чином удосконалювати з метоюпідвищення питомої ваги законів у правовому регулюванні виконавчої влади.              

        Тому актуальність цієї теми дужезначима власне і для мене самого, в  томуплані, що я вибрав шлях юриста і по закінченні університету можливо станудержавним службовцем і в цьому разі я повинен володіти знаннями по формамдержавного управління, щоб якісно, правильно, в повному обсязі, відповідно дозакону відбити зміст управлінської діяльності в тій формі, яка на мій поглядбуде найбільш ефективною, і найбільшою мірою відповідати державним інтересам.

        В цій курсовій роботі, я на прикладіорганів виконавчої влади покажу їх форми реалізації державної влади, бо вдіяльності цих органів найбільш простежується те, за допомогою яких дій (форм)вони http://www.ukrlawyer.narod.ru/повсякденно і багаторазово реалізовують поставлені перед ними завдання.

        Вибір теми моєї курсової роботи полягаєі в тому, що я хочу зрозуміти, розібратися в чому полягає, і як, тобто, задопомогою яких форм управління досягається ефективність управлінськоїдіяльності. В зв’язкуз цим, в своїй курсовій роботі яспробую пояснити за допомогою яких шляхів можна вдосконалити форми державногоуправління, що в свою чергу призведе до вдосконалення управлінської діяльностіта інших позитивних результатів тільки на користь державного управління нашоїкраїни Размер файла: 449 Кбайт
Тип файла: rtf (Mime Type: application/rtf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров