Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (6)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (7)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ для слухачів магістратури за спеціальністю 8.150101 “Державна служба” денної та заочної форм навчання

Ме­то­ди­ч­ні ре­ко­ме­н­да­ції з під­го­то­в­ки і за­хи­с­ту ма­гі­с­тер­сь­ких ро­біт для слу­ха­чів ма­гі­с­т­ра­ту­ри дер­жа­в­но­го управ­лін­ня за спе­ці­а­ль­но­с­тю 8.150101 "Дер­жа­в­на слу­ж­ба" ден­ної та за­оч­ної форм на­вчан­ня / Укл.  М. В. Афа­на­сь­єв. – Ха­р­ків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 32 с.

Розглянуто основні моменти підготовки та захисту магістерської роботи у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти України за спеціальністю 8.150101 “„Державна служба”  напряму підготовки 8.150000 “Державне управління” (затверджено та надано чинності Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2004 р.        № 765).

Рекомендовано для слухачів магістратури державного управління денної та заочної форм навчання.Размер файла: 247.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров