Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ для слухачів магістратури за спеціальністю 8.150101 “Державна служба” денної та заочної форм навчання

Ме­то­ди­ч­ні ре­ко­ме­н­да­ції з під­го­то­в­ки і за­хи­с­ту ма­гі­с­тер­сь­ких ро­біт для слу­ха­чів ма­гі­с­т­ра­ту­ри дер­жа­в­но­го управ­лін­ня за спе­ці­а­ль­но­с­тю 8.150101 "Дер­жа­в­на слу­ж­ба" ден­ної та за­оч­ної форм на­вчан­ня / Укл.  М. В. Афа­на­сь­єв. – Ха­р­ків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 32 с.

Розглянуто основні моменти підготовки та захисту магістерської роботи у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти України за спеціальністю 8.150101 “„Державна служба”  напряму підготовки 8.150000 “Державне управління” (затверджено та надано чинності Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2004 р.        № 765).

Рекомендовано для слухачів магістратури державного управління денної та заочної форм навчання.Размер файла: 247.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров