Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (11)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

A.Й. ПРИСЯЖНЮК. АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Подальший розвиток нашої країни та вхо-
дження її як рівноправного члена до загаль-
новизнаних геополітичних об’єднань (ООН,
Європейського Союзу, СНД, ГУУАМ), безу-
мовно, передбачає необхідність забезпечення
її суверенітету та незалежності, адже саме їх
наявність характеризує державу як самодо-
статнього та самостійного суб’єкта внутрі-
шніх та зовнішніх відносин. Однією з основ-
них складових національної безпеки, поряд із
політичною, інформаційною, військовою, яка
забезпечує суверенітет та незалежність дер-
жави, є економічна безпека як гарантія неза-
лежності країни, умова стабільності та ефек-
тивної життєдіяльності суспільства. До речі,
висновок щодо того, що економічна безпека
однаково важлива для особи, суспільства,
держави підтверджується положеннями ст.17
Конституції України, в якій забезпечення
економічної безпеки України визнано найва-
жливішою функцією держави, справою всьо-
го Українського народу


Размер файла: 521.61 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров