Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (10)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (9)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Характеристика технологічних процесів на виробничому піприємстві

Зміст:

 

Вступ.........................................................................................................................3

Розділ 1 Технологія і виробничий процес.............................................................4

1.1            Сутність та види технології..........................................................................4

1.2            Класифікація виробничих процесів...........................................................15

Розділ 2 Планування виробничого процесу........................................................23

1.1            Основи розроблення технологічного процесу..........................................23

1.2            Організаційні типи виробництва...............................................................27

Висновок................................................................................................................33

Список використаної літератури.........................................................................35

Додатки..................................................................................................................36

 

Вступ

 

Галузеві технології і технологічні процеси – основа будь-якого виробництва, діяльність якого безпосередньо впливає на його економічні показники, тому вибір оптимального варіанту технологічного процесу повинен здійснюватись виходячи із важливіших показників його ефективності: продуктивності, собівартості, якості продукції, що виробляється. Завдяки сучасним технологічним процесам суспільство має можливість отримувати якісну, довершену продукцію. Тому впровадження новітніх технологій покращує життя та побут людей.

Метою курсової роботи є характеристика технологічних процесів на виробничому підприємстві. Для цього розкрито такі основні поняття як, сутність технології і її роль для корисної діяльності, значення технологічного процесу і його основних елементів, структура технологічної операції, взаємозв’язок між технологічним і виробничим процесами.

Дана курсова робота написана таким чином, щоб максимально повно визначити всю сутність даної теми. Тому перший розділ присвячений технології і виробничому процесу. Тут розкриваються такі питання як:

· Сутність та види технології

· Технологічний процес та його класифікація

· Сутність виробничого процесу та його класифікація

· Виробнича операція та її види

Другий розділ складається з таких питань:

· Планування виробничого процесу

· Основи розроблення технологічного процесу

· Організаційні типи виробництва

Тому ця курсова робота допомагає усвідомити всю важливість технологічних процесів та їх вплив на виробництво. Адже саме виробництво і є головним фактором у розвитку економіки країни в цілому.

Технологія і виробничий процес

 

1.1.Сутність  та  види  технології

 

 Основне   завдання будь-якої виробничої системи полягає в тому, щоб сприйняти «на вході» всі вкладення-затрати (чинники виробництва), перетво­рити їх і «на виході» видати результат — готову продукцію. Така трансформація визначається як виробництво,  мета якого надати сукупності ресурсів нових властивостей, що здатні задовольнити виникаючі потреби. Для отримання корисного результату (про­дукції,  послуг)  необхідно  перетворити  вкладення-затрати  «на вході» у виробничу систему, виконавши низку дій за певними правилами, які визначає технологія. Технологія — це наука про способи і процеси отримання та пере­роблення продуктів природи, сировини, матеріалів у предмети споживання і засоби виробництва. Сучасний рівень виробництва та кон'юнктури ринку вкладають новий зміст у поняття «техно­логія», розглядаючи її як науку про найбільш економічні способи і процеси виробництва сировини, матеріалів та виробів.

Процес – це серія операцій (видів діяльності), які здійсню­ються над початковими матеріалами (вхід процесу) збільшують його цінність і приводять до певного результату (виходу проце­су). Цінність початкового матеріалу збільшується за рахунок за­стосування кваліфікованої праці та знань.

За характером якісних змін сировини і матеріалів технології поділяються на фізичні, механічні та хімічні.

Фізична і механічна технології розглядаються як процес пере­роблення сировини і матеріалів зі зміною розмірів, форми, фізич­них і механічних властивостей, але, як правило без зміни внут­рішньої побудови та складу речовини (наприклад, виготовлення металевих чи дерев’яних деталей методом обробки різанням).

Хімічна технологія характеризується змінами не тільки фізич­них властивостей, а й агрегатного стану, хімічного складу та внутрішньої побудови речовини (наприклад, унаслідок коксування вугілля отримують бензол, нафталін, водень, метан, етилен та інші продукти; з газу метану отримують водень, етилен, мети­ловий спирт та інші продукти).

Усі технології взаємопов'язані, між ними неможливо провести чітку межу, оскільки механічні процеси часто супроводжуються змінами як фізичних, так і хімічних властивостей. Хімічні проце­си, зазвичай, супроводжуються механічними.

Практичне використання будь-якої технології відбувається через формалізовану доцільну сукупність дій, спрямованих на зміну форми, розмірів, стану, структури, місцерозташування предмета праці, яка являє собою технологічний процес.

Технологічний процес це сукупність операцій з добування, перероблення сировини і матеріалів у напівфабрикати та виго­товлення готової продукції. Кожен технологічний процес може бути розчленований на певну кількість типових технологічних ланцюгів або операцій і поданий як технологічна схема.

У технологічній схемі спосіб виробництва (виготовлення) ві­дображається шляхом послідовного опису операцій, що проті­кають у відповідних апаратах, машинах або іншому устаткуван­ні. Умовний розподіл процесів на фізичні, механічні та хімічні сприяє їх типізації та полегшує вибір найефективнішого спосо­бу перероблення сировини, обробки матеріалів, складання вуз­лів та виробів.

За джерелом необхідної енергії технологічні процеси бувають пасивні та активні. Перші здійснюються як природні процеси (наприклад, сушіння в звичайних умовах). Активні технологічні процеси є наслідком або безпосереднього впливу людини на предмет праці, або впливів засобів праці, що приводяться в дію енергією, раціонально перетвореною людиною.

За ступенем безперервності впливу на предмет праці техно­логічні процеси розподіляються на дискретні (переривчасті або періодичні), неперервні та комбіновані (рис.1.1).

Дискретний технологічний процес характеризується чергу­ванням робочих і допоміжних ходів із чітким розмежуванням їх за часом реалізації. Наприклад, металообробка здійснюється в такій послідовності: установлення заготовки в патрон верстата (допоміжний хід), підведення різального інструмента (допоміж­ний хід), оброблення заготовки ріжучим інструментом (робочий хід), контроль (допоміжний хід), зняття деталі з верстата (допоміж­ний хід), установлення в патрон верстата нової заготовки і т. д.

Рис. 1.1. Види технологічних процесів

 

Недоліком дискретних технологічних процесів є великі затрати праці (робочого часу) при виконанні допоміжних ходів, оскільки простоює основне технологічне устаткування і не випускається продукція. Дискретні технологічні процеси характерні для маши­нобудування, будівництва, приладобудування та ін.

Особливість неперервних процесів полягає в тому, що їм не властиве чітко виражене чергування (у часі здійснення) робочого і допоміжного ходів. У них завжди можна виділити групу допо­міжних ходів, які здійснюються одночасно з робочими, і групу допоміжних ходів, що періодично повторюються, залежно від ре­зультатів робочого ходу. Такі процеси притаманні хімічній про­мисловості, виробництвам термохімічної обробки машинобудів­них та приладобудівних підприємств.

Для металургії, енергетики та інших виробництв характерні комбіновані процеси, у яких спостерігається сполучення ознак безперервних і дискретних процесів (наприклад, доменне вироб­лення чавуну).

За способом впливу на предмет праці та видом устаткування, що застосовується, розрізняють механічні та апаратурні техно­логічні процеси. Механічні процеси здійснюються вручну або за допомогою машин (верстатів, складальних автоматів тощо), коли предмет праці зазнає механічних впливів, тобто змінюються його форма, розміри, положення. Механічні процеси переважають у машинобудуванні.

Під час апаратурних процесів змінюються фізико-хімічні вла­стивості предметів праці під впливом хімічних реакцій, теплової енергії, різноманітних випромінювань, біологічних об'єктів. Апа­ратурні процеси протікають в апаратах різних конструктивних форм — печах, камерах, ваннах, посудинах і т. ін. Унаслідок апа­ратурних технологічних процесів одержують продукт, якій від­різняється від сировини за хімічним складом або агрегатним ста­ном. Апаратурні процеси можна спостерігати в хімічній, нафто­переробній, металургійній промисловості, а також у виробництві електричної і теплової енергії.

За кратністю обробки сировини технологічні процеси підроз­діляються на процеси з відкритою (розімкнутою) схемою, де си­ровина підлягає одноразовій обробці (наприклад, конверторний спосіб виплавки сталі) і процеси з циркуляційною (замкнутою) схемою, де сировина неодноразово повертається в початкову ста­дію для повторної обробки (наприклад, обертове водопостачання, коли вода циркулює в системі після очищення).

Процеси з замкнутою схемою є найбільш досконалими, еко­номічними й екологічно чистими, нешкідливими, хоча вирізня­ються складністю і витратами на їх упровадження.

Будь-який технологічний процес можна розглядати як систему (рис. 1.2), яка має входи (склад сировини, її кількість, температу­ра тощо) і виходи (деталі, вузли, готова продукція, їх кількість, якість та інші параметри).

Технологічний процес об'єднує низку стадій (ступенів), від швидкості яких залежить швидкість здійснення всього процесу. У свою чергу, стадії розчленовуються на операції. Технологічна операція це завершена частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці та характеризується постійністю предмета праці, знаряддя праці і особливостей впливу на предмет праці.

  Будь-який технологічний процес можна розглядати як частину складнішого процесу і сукупність менш складних процесів. Тому технологічна операція може бути елементарним процесом, якому ще притаманні характерні ознаки технологічного процесу (рис. 1.3).