Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (16)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КІІЕУ заборонено

©О. С. Федонін. І. М Ргпіна.

I5В^' 966-574-519-0

О. І Олекскж, 2003 С КНЕУ. 2003

Сучасний економічний розвиток свідчить про необхід­ність використання нових теоретичних підходів, прикладного ін­струментарію, які уможливлюють ефективне подолання склад­ними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та да­ють змогу своєчасно адаптуватися до нього.

Для ефективного функціонування і забезпечення конкуренто­спроможності підприємств та інших суб'єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких струк­тур до ефективного управління технологічними й організаційни­ми змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використан­ня їхніх потенційних соціально-економічних можливостей.

Актуальність проблематики, мета і завдання посібника визна­чили його логіко-структурну побудову:

1. Поглиблено теоретичні засади визначення сутності «потен­
ціалу підприємства», розроблено, видову класифікацію потенціа­
лів, визначено їхню роль в управлінні та державному регулюван­
ні економічних процесів.

2.     Узагальнено методологічні підходи і методи оцінки конку­
рентоспроможності потенціалу сучасних підприємств, визначено
прикладні моделі вимірювання, оцінки та забезпечення стратегіч­
них конкурентних переваг.

3.     Сформульовано загальні принципи, методи і нормативно-
методичні положення оцінки потенціалу підприємства як дина­
мічної поліструктурної виробничо-господарської та соціальної
системи.

4.     Викладено основні положення розрахунків ринкової вар­
тості земельних ділянок, будівель, споруд та інших складових
нерухомості.

5.     Висвітлено особливості методичного інструментарію оцінки
вартості машин та обладнання, рівня їх фізичного, функціональ­
ного, технологічного та економічного старіння.

6.     Узагальнено зарубіжний досвід та вітчизняні  підходи до
оцінки нематеріальних активів як провідної складової потенціалу
сучасних підприємств.

7.     Викладено методологічний підхід до ринкової оцінки поте­
нціалу управлінського і техніко-технологічного персоналу та йо­
го впливу на вартість підприємницьких структур.

8.     Описано алгоритми та оціночні процедури визначення вар­
тості бізнесу та втілених у ньому потенційних можливостей.

У посібнику вперше:

    Запропоновано нові методологічні й організаційно-еконо­
мічні засади формування і територіального розміщення потенціа­
лу підприємств з урахуванням властивостей економічних систем,
галузевих особливостей виробництва та ведення підприємниць­
кої діяльності.

    Зроблено спробу розширити традиційні напрямки використан­
ня теорії оцінки з доповненням її методологічними особливостями
оцінки ринкової вартості всіх складових потенціалу підприємства
як інтегрованої системи, що дає змогу якнайповніше практично ре­
алізувати принцип найліпшого та найефективнішого використання.

    Сформульовано понятійний апарат нового концептуального
підходу до оцінки вартості підприємства з урахуванням можли­
востей ефективного використання всіх складових його потенціа­
лу, що забезпечує практичну реалізацію сучасної моделі управ­
ління підприємницькими структурами за критерієм вартості.

» Запропоновано науково-методичні засади ринкової оцінки трудового потенціалу як найважливішої складової будь-якої ви­робничої соціально-економічної системи.

У посібнику узагальнено й-використано досвід наукової, педа­гогічної та практичної діяльності, нагромаджений за останні роки кафедрою економіки підприємств Київського національного еко­номічного університету в галузі оцінки і підвищення ефективнос­ті використання потенціалу сучасних підприємств.

Посібник написаний згідно з типовою навчальною програмою дисципліни «Потенціал підприємства (формування та оцінка)», яку включено в нормативну частину навчальних планів підготов­ки бакалаврів з економіки та підприємництва.

Навчальний посібник підготовлено колективом викладачів ка­федри економіки підприємств Київського національного економі­чного університету лід керівництвом професора О. С. Федоніна у складі авторів: О. С. Федоніна (вступ, розділи: 1; 4.3; 5.1, 5.2, 5.4; 6—9; 10.1; 10.3; 10.4; додатки), І. М. Рєпіної (розд. 3; 4.1; 4.2), О. І. Олексюка (розд. 2; 5.3; 10.2).

Автори висловлюють особливу подяку рецензентам — докторам економічних наук професорам П. П. Борщевському і Н. П. Гончаро-вій, які зробили низку слушних зауважень та пропозицій.

РОЗДІЛ 1

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Основні поняття розділу:

•/ Сутнісно-змістова еволюція терміна «потенціал».

/ Потенціал підприємства.

•/ Структура потенціалу підприємства.

•/ Графоаналітична модель потенціалу підприємства.

1.1. Сутнісно-змістова еволюція терміна «потенціал»

Вивчення еволюції наукового розуміння терміна «по­тенціал» дає змогу зробити висновок, що його запровадження в економічні дослідження було пов'язане з розробкою проблем комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил у двадцяті роки минулого століття.

Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова «роїепііа» й означає «приховані можливості», які в господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю.

У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь. Тлумачний словник української мови також під цим тер­міном розуміє «приховані здатності, сили для якої-небудь діяль­ності, що можуть виявитися за певних умов».

Таким чином, терміни «потенціал», «потенційний» означають наявність у кого-небудь (будь-то окремо взята людина, первинний робочий колектив, суспільство в цілому) прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у^відповідних сферах.

У працях В. Вейца' та К. Г. Воблого2 знайшло обгрунтування поняття потенціалу виробничих сил як потенційної можливості

Вейц В. Потенциальнью й кннетические производительнне сильї мирового хозяй-ства. —Кн. 1. — М, 1927. — С. 22.

* Вобльїй К. Г. Производительньїе сіпм УкраиньІ. Техника. зкономика й право / Науч. записки Ин-та нар. хоз-ва. — 1924. — № 4—5. — С. 126—149.

країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб насе­лення. Згодом С. Г. Струмилін1 запровадив поняття «економічний потенціал», під яким розумів сукупну виробничу силу праці всіх працездатних членів суспільства. В. С. Нємчинов досліджував «по­тенціал розширеного виробництва», який характеризує ресурсні можливості національної економіки щодо економічного зростання.

У табл. 1.1 показано еволюцію трактування науковцями тер­міна «потенціал» в економіці з посиланням на авторів та час до­слідження.

У розвитку сучасних уявлень про потенціал можна виділити три напрямки. Представники першого (Д. Черников, С. Бєлова, Є. Фігурнов та інші) стверджують, що потенціал — це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи різних ви­дів ресурсів.

Визначаючи категорію, що досліджується, необхідно взяти до уваги положення акад. Л. І. Абалкіна3 про те, що поняття «потен­ціал» і «ресурси» не слід протиставляти. Потенціал (економіч­ний, підприємницький, виробничий)— це «узагальнена, збірна характеристика ресурсів», прив'язана до місця та часу. У літера­турі трактування поняття «потенціал» як певної сукупності ре­сурсів, головним чином економічних, безпосередньо пов'язаних із функціонуванням виробництва та прискоренням науково-техніч­ного прогресу, знаходить все більше прихильників. Так. напри­клад, В. М. Архангельський4 під потенціалом розуміє засоби, за­паси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або розв'язання певної задачі, тобто су­купність реальних нагромаджених ресурсів. До складових потен­ціалу в цьому розумінні відносять відповідні трудові, матеріаль­ні, фінансові та інформаційні ресурси, які залучаються у сферу вдосконалення виробництва. Сюди ж включають і сукупність ре­сурсів, яка забезпечує необхідний рівень організації виробництва та управління, ресурси сфери освіти і перепідготовки кадрів. «Ре­сурсне» розуміння потенціалу має важливе значення для плану­вання та управління виробничою діяльністю, але не вичерпує найістотніших його характеристик.

Стр\.\птт С. Г. К воирос> об измеиении народного благосостояния // Вопросьг статистики. — 1954. — № 5. — С. 12—28,

Нємчинов В. С. Зкономико-математнческие методьі  н моделі] II Избр   нроизв ' В б т. — М, 1967. — Т. 3. — С. 207.

' Абалкин Л. II. Диалектика социалистической зкономики. — М., 1981. — С. 24. ЛрхаІІгельскшї В. Н., Зиновьев .7. Е. Управление научно-техническим прогрессом в машиностроснии. — М., 1983. — С. 6.Размер файла: 265 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров