Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (3)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (4)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (4)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (30)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Потенціал підприємства

Оптимальним місцем розташування підприємства буде таке, котре забезпечить найліпший компроміс між перевагами та недо¬ліками цих основних факторів. З метою формалізації управлінсь¬кого вибору можна рекомендувати використання математичних методів та експертних систем.
Сучасні тенденції формування потенціалу підприємств. Нестабільність суспільного розвитку та глибинні трансформації економічної системи нашої держави спричинили перебудову всього господарського механізму підприємств, що виявляється у зміні пропорцій між елементами, формуванні нових і руйнуванні старих виробничих зв'язків, переоцінці традиційних орієнтирів розвитку.
Сьогодні в періодичних виданнях і наукових працях доміну¬ють два погляди на оцінку сучасного етапу суспільного розвит¬ку: індустріальний та соціальний. Прихильники першого беруть за ключовий фактор розвитку техніко-технологічну базу вироб-
34
ицтва, а другою — соціально-трудовий фактор. Відповідно до ого наші дослідження можуть бути також побудовані на цих двох концепціях. .....
Аналізуючи світові тенденції розвитку, слід указати на основу формування потенціалу сучасних підприємств — персонал. Роз¬виток концепції управління трудовими ресурсами перетворюєть¬ся на найважливішу тенденцію, що перебуває в якнайтіснішому взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими основними напрямка¬ми загальної еволюції економічної думки: появою і поширенням сотових організацій, формуванням «плоских» ієрархій і «прозо¬рих» систем управління; реінжинірингом виробничо-господарсь¬кої діяльності; переходом від традиційних принципів управління до нових (партнерство, гуманізація тощо); розширенням внутрі-шньофірмових ринків; розвитком комп'ютерного та телекомуні¬каційного забезпечення процесів управління та його віртуалізації. Теоретичною основою визначення розміру та управління трудовим потенціалом підприємства є концепція «людських ресурсів», яка виникла в середині XX ст. і довела необхідність використання економічних критеріїв для оцінки ролі соціаль¬но-трудового фактора у виробництві.  Більшість  практичних розрахунків за даною концепцією базуються на можливості використання   вартості   створених   робітником   економічних благ, а також доходу, отриманого підприємством на цій основі, як критерію цінності співробітника. Інакше кажучи, усі профе¬сійно-кваліфікаційні   характеристики   робітника   оцінюються менеджерами тільки в разі можливості їх реалізації в рамках конкретної організації.
Поступове проникнення прогресивних теоретичних концеп¬цій у практику позначилося деформуванням структури потенці¬алу підприємств. Нині більшість підприємств, розуміючи цін¬ність власного персоналу, намагається за будь-яких умов збе¬регти кваліфікованих працівників. Великого поширення набуває практика укладення «довічних» трудових угод, особливо харак¬терна для японських, наприклад, підприємств. Зазначимо, що за своєю суттю трудовий потенціал підприємств має здатність до спонтанного нарощування, навіть за браком будь-якої фінансо¬вої підтримки.
Іншою важливою особливістю потенціалу сучасних підпри¬ємств є його інформатизація, що тісно пов'язана із соціально-ФУДовою складовою. Зв'язок реалізується через процеси нагро-адження та обробки комерційної інформації персоналом під-риємства в процесі ведення бізнесу. Таким чином, цінність пер-
35
соналу підприємства визначається інформаційними потоками, які він генерує в процесі господарювання. Якість інформаційних по¬токів в організації безпосередньо впливає на її адаптивність, ці¬леспрямованість, а отже, і на результативність діяльності. Інфор¬мація пов'язує всі елементи підприємницької діяльності в єдину результативну систему. Вона регулює функціонування виробни¬чої підсистеми, сприяє зростанню продуктивності праці персона¬лу, ефективності використання основних та оборотних фондів, якісно розвиваючи всю економічну систему.
Прискорення темпів науково-технічного прогресу спричиняє зростання частки основних фондів в елементній структурі потен¬ціалу сучасних підприємств, хоч на вітчизняних підприємствах цю тенденцію зумовлено скороченням усіх інших елементів. Аналізуючи досвід господарювання сучасних підприємств, за¬значимо найсуттєвіші недоліки визначення потенціалу основних фондів через виробничу потужність підприємства:
1.    Практику визначення потенціалу основних фондів на під¬
ставі виробничої потужності провідного структурного підрозділу
чи виробничої дільниці треба визнати помилковою. Усунення з
поля аналізу всього спектра технологічних і комерційних опера¬
цій з виготовлення та презентування продукції на ринку дає змо¬
гу визначити тільки технічну продуктивність того чи іншого під¬
розділу.   Такий   підхід   унеможливлює   економічно   об'єктивне
формування вартості будь-якого структурного підрозділу (центру
господарювання).
2.    Виокремлювання провідного структурного підрозділу (ви¬
робничої дільниці) для розрахунку потенціалу основних фондів
значно деформує результати, оскільки враховуються виробничі
можливості тільки одного виду устаткування, що здебільшого
становить незначну частку загальної вартості майна.
3.    Динамічність розвитку підприємств зумовлює необхідність
урахування структурних змін елементів потенціалу основних фо¬
ндів і пропорцій між ними. Важливість урахування вдосконален¬
ня технології, поліпшення організації виробництва, підвищення
кваліфікації працівників тощо зумовлено колосальними альтер¬
нативними втратами сучасних підприємств.
Зазначимо, що згідно з проведеними розрахунками, елементна структура потенціалу сучасних підприємств формується приблиз¬но на 60 % за рахунок основних фондів, на 25 % — персоналу, на 15 % — інформації, фондів обігу та оборотних фондів. Ці розраху¬нки базуються на статистичних даних, що дає змогу висновувати про асиметричність інформації через значну «тінізацію» економіч-
36
них відносин. Але навіть такі дані уможливлюють констатацію ре¬сурсної природи потенціалу сучасних підприємств, який форму¬ється на екстенсивній основі. Слід указати на те, що з огляду на темпи науково-технічного прогресу та зростання нестабільності РИНКОВИХ відносин у світовій практиці спостерігається збільшення частки наукомістких елементів.
2.2. Особливості формування потенціалу підприємств залежно від специфіки підприємницької діяльності
Дальші дослідження процесів формування потенціалу сучасних підприємств зосереджуватимуть увагу на ресурсному та галузевому аспектах. Вибір цих аспектів зумовлено такими міркуваннями:
1)    галузевий розподіл підприємств є традиційним для нашої
економіки;
2)    ресурсна сегментація відображає найпоширеніший підхід
до вивчення категорії «потенціал».
Обидва аспекти викладатимуться у діалектичній єдності, що даватиме змогу по-новому визначити галузі промисловості та їх¬нє місце в народному господарстві країни.
В основу аналізу галузевих особливостей формування потен¬ціалу підприємств покладено специфічність технологічних про¬цесів, особливості організації виробництва, відмінності в харак¬теристиках кінцевого продукту та ресурсів для його виробництва, а також ринків збуту тощо.
Залежно від характеру споживання сировини всі промислові підприємства підрозділяють на підприємства добувної та оброб¬ної промисловості. У свою чергу, добувну та обробну промисло¬вість можна розділити на кілька великих галузей, що в системі створюють національну економіку. Так, наприклад, обробна про¬мисловість включає машинобудування, чорну та кольорову мета¬лургію, легку, харчову промисловість тощо. Ці загальні галузі підрозділяються на низку менших підгалузей, які знову можуть бути в певний спосіб сегментовані. Наприклад, машинобудуван¬ня включає верстатобудування, автомобілебудування, суднобу¬дування і т. д. Верстатобудування включає групи підприємств, Що спеціалізуються на виробництві токарних, шліфувальних вер¬статів тощо. Так само проводиться перегрупування підприємств відповідно до будь-якого ключового фактора, що випливає з мети аналізу (рис. 2.4, 2.5).
 
 
Машинобудування
Кольорова металургія
Чорна металургія
Хімічна промисловість
Ннергетика
Вугільна промисловість
Нафтогазова промисловість
Гірничодобувна промисловість
І Іромисловісгь буді¬вельних матеріаіів
Будівельний комплекс
Транспорт
Сільське господарство
Легка промисловість
О    \0        20         ЗО    40        50         60    70         80         90        100.»-
•    Виробництво (матеріально-технічні складові потенціалу)
•    Маркетинг (ринково-ситуаційні складові потенціалу)
О Персонал (соціально-трудові складові потенціалу)
п'йна структура та менеджмент (структурно-функціональні складові потенціалу)
Рис. 2.4. Структура потенціалу підприємств залежно від галузевої специфіки
38
Підприємства добувної промисловості, як зазначалося, нале¬жать до капіталодомінаційних, що виявляється у високій фондо¬місткості продукції. Сьогодні фондомісткість продукції даної га¬лузі приблизно у 2—2,5 рази перевищує середній показник по народному господарству. Для підприємств цієї сфери бізнесу ко¬лосальне значення має проблема компенсації витрат на геолого¬розвідувальні роботи. Наприклад, у нафтодобувній промисловості ці витрати сягають 40 % усього обсягу інвестицій, а в газодобув¬ній перевищують 50 %.
Отже, перша особливість потенціалу підприємств добувної промисловості полягає у деформації його структури у напрямку зростання частки виробництва, що обумовлено значними вартіс¬ними показниками основних виробничих фондів (див. рис. 2.4, 2.5). Відтворюючи загальну структуру потенціалу підприємств цієї сфери бізнесу на основі графоаналітичної методики, можна стве¬рджувати, що саме вартість, технічний стан, рівень прогресивно¬сті основних фондів на 60 % обумовлюють розмір їх потенціалу.
Додатково зазначимо, що на сучасному етапі економічного роз¬витку підприємства добувної галузі орієнтовано на зовнішні ринки збуту. Така ситуація обумовлює поступове зростання ролі маркети¬нгу для формування та реалізації їхнього потенціалу, розвиток якого за умов адміністративної економіки та протягом трансформаційного періоду традиційно відставав від інших складових.
Іншою особливістю процесів формування потенціалу під¬приємств видобувних галузей є визначальний вплив природних чинників на діапазон коливань витрат у окремих підприємствах. До них можуть бути віднесені:
*    гірничо-геологічні умови розробки родовищ (розмір проми¬
слових запасів, потужність рудного покладу, глибина розробки,
кут падіння вугільних шарів або рудних тіл, обводненість родо¬
вища і т. п.);
*    властивості корисних копалин (у гірничорудній промислово-
СТ1 ~ вміст корисних компонентів і шкідливих домішок у добутій
руді,^об'ємна вага руди, міцність руди в масиві й т. п.; у вугільній,
торф'яній, сланцевій і газовій промисловості — теплота горіння,
зольність, вологість, вміст сірки, спікливість, об'ємна вага і т. п.;
у нафтодобувній промисловості — маслянистість, вміст сірки і па-
рафщу в нафті, питома вага летючих речовин і т. п.);
* географічний чинник (відстань від родовища до транспорт¬них шляхів загального користування, до головних пунктів спо¬живання, віддаленість від джерел енергії, освоєність і кліматичні УМОВИ району).
39
 
 
 
Функціонально-
Соціально-
Матеріально-технічна складова
трудова складова ^\      о1
д ~~7 структурна складова
Ринкова складова
 
 
Машинобудування
 
 
Хімічна промисловість
 
Нафтогазова промисловість    Гірничодобувна промисловість
75 /5(1
 Размер файла: 726.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров