Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (12)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (10)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (29)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (12)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ПОСІБНИК «Українська мова»

1. Однозначність і багатозначність слова

Однозначні (моносемічні) слова - це слова, що співвідносяться з конкретними предметами, властивостями, діями.

Багатозначність (полісемія) слова - це властивість слова вживатися у різних значеннях.

В мові самостійні частини характеризуються багатозначністю. Значення слова можна встановити в реченні через зв'язок його з іншими словами.

Земля - невелика планета Сонячної системи. Земля ще була мокра після дощу. Багато людей блукають по землі в пошуках щастя. До однозначних слів належить: 1 .Більшість наукових термінів: -мовознавчі - суфікс, префікс, -медичні - бронхіт, астма; -математичні - бісектриса, радіус,

2.   Деякі назви деталей машин і механізмів:
-втулка, шайба;

3.   Назва окремих дерев, кущів, ягід, грибів, злаків:
-береза, ялина, бузок, жасмин, суниця;

4.   Назви тканини:
-батист, бостон, шевйот;

 

5.         Власні назви:
-Київ, Дніпро, Україна;

6.    Абстрактні поняття.

з його значень є   основним, а

У багатозначних словах одне решта - переносні або непрямі.

Пряме значення слова - це звичайна назва предмета, властивості, дії, стану.

Пряме значення слова найчастіше буває первинним, тобто тим, що вперше стало назвою.

Переносні значення слів завжди пов'язані з прямим значенням. На основі переносного значення слів виникає матефора - перенесення значення одних предметів на інші {'Вітер з гаєм, розмовляє, шепче з осокою"); метонімія - перейменування (грав Лисенка); синекдоха - вживання назви частини предмета у значенні цілого {"На подвір'ї зібралася вся школа (учні і вчителі)").

2.Омоніми

Омоніми - слова, які за своїм звуковим складом однакові., але мають різні значення.

Захід - одна з чотирьох сторін світу.

Захід - назва дії.

Захід - спуск небесного світила за обрій.

Захід - межа, кінець чого-небудь.                                                   ,

Лексичні омоніми - це слова, тотожні за звуковим складом і написанням в усіх граматичних формах:

Коса - заплетені влосся.

Коса - с/г знаряддя.

Коса - вузька намивна смуга суходолу в морі, на річці.

Коса - (діалекти.) селезінка.

Граматичні омоніми (омоформи, омографи) - це слова, що збігаються в написанні і звучанні лише в окремих граматичних формах:

коса і коса (лінія)

три (3) - три (терти)

-збігаються у написанні, але розрізняються значенням і наголосом:

плачу - плачу

замок - замок

мука - мука

в'язка - в'язка

3. Синоніми

Синоніми - це слова, які відрізняються одне від одного звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значення або в різним стилістичним забарвленням.

Найуживаніше із стилістичного боку нейтральне слово називається домінантою.

Обов'язкова, термінова, необхідна, неминуча, безсумнівна.

1.   Семантичні   синоніми   -   відрізняються   один   від   одного
відтінками значень.

Давній, старий, колишній, древній, стародавній (кожен з синонімів має свій смисловий відтінок). Вони найчастіше вживаються в художній літературі.

Дід човгав по кімнаті в старих капцях.

2.  Стилістичні синоніми - це слова, однакові за значенням, але
різні за стилістичними відтінками.

Сміятися, реготати, шкірити зуби. Лице, обличчя, пика, морда.

3. Контекстуальні - вони характеризуються одним лексичним
значенням, а в певному тексті вживаються з іншим значенням.

Як почне що науково плести, то комедія чиста. (І. Франко).

4. Абсолютні синоніми - зовсім не відрізняються за значенням.
Мовознавство - лінгвістика

Діловодство - справочинство

У діловому мовленні при вживанні синонімів треба розрізняти їх значення.

Замісник. Заступник.

Замісник - посадова особа, яка тимчасово виконує чиїсь обов'язки, заміщає керівника.

Заступник - офіційна назва посади.

Квиток. Білет.

Квиток - театральний, залізничний, студентський.

Білет - кредитний, банківський, екзаменаційний.

Наступний. Подальший.

Наступний - вживається з конкретним поняттям (наступна зупинка, наступний тиждень)

Подальший - вживається на означення абстрактного поняття (подальший розвиток, подальше життя)

Положення. Становище. Стан.

Положення - горизонтальне, вертикальне.

Становище - міжнародне, офіційне, вихід з певного становища.

Стан - стан економіки, справи, хворого, фінансів.

Суспільний. Громадський.

Суспільний - лад, клас, система, суспільна праця, суспільне становище, виробництво.

Громадський - обов'язок, порядок, діяч, громадська робота, справа.

4. Антоніми

Антоніми - слова з прямо протилежним значенням.

5. Міжмовні омоніми

Міжмовні омоніми - слова, які в українській і російській мовах співпадають за звучанням, але мають різне значення. місто, місце - место город - город гарбуз - арбуз мешкати - мешкать вродливий - уродливий злодій - злодей орати - орать

б. Пароніми

Пароніми -   слова, близькі за звуковим складом, але різні за значенням.

Вони часто відрізняються суфіксом, префіксом, постфіксом -ся, закінченням.

Треба    стежити    за    правильним    вживанням    паронімів    у мовленні.

Наприклад:                                                                                             *

Адрес. Адреса.

Адрес - письмове привітання на честь ювілею.

Адреса - місце проживання або надпис на конверті.

Виборний. Виборчий.

Виборний - вживається, коли йдеться про виборну посаду.

Виборчий - пов'язане  з  виборами  (округ,  кампанія,  право, бюлетень).

Виключно. Винятково.

Виключно - в значенні лиш, тільки (виключно для вчителів)

Винятково  - дуже,   особливо,   надзвичайно   (має   виняткове значення).

Дипломат. Дипломант. Дипломник.

Дипломат - посадова особа, яка займається дипломатичною дальністю.

Дипломант - особа відзначена поче

Размер файла: 535.03 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров