Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Науковий консультант:

доктор історичних наук, професор

БІЛОУСОВ Михайло Михайлович

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник.

 

Офіційні опоненти:

      доктор політичних наук, професор

      ПЕРЕПЕЛИЦЯ Григорій Миколайович,

      Національний інститут стратегічних досліджень, заступник директора;

 

      доктор філософських наук

      Парахонський Борис Олександрович,

      Національний інститут проблем міжнародної безпеки Ради

      національної безпеки та оборони України, Завідувач відділу

      глобальної та європейської безпеки;

 

      доктор політичних наук, професор           

      Круглашов Анатолій Миколайович,

      Чернівецький національний університет, зав. кафедри політології

      та соціології.

 

Провідна установа:

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, м. Київ.

 

            Захист відбудеться 15  березня       2004 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36\1, Інститут міжнародних відносин, зал засідань вченої ради)

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий  13 лютого 2004 року

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                       М.С.Каменецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасного світу  характеризується  загальносвітовими процесами інтеграції та глобалізації. Одним з   наслідків розгортання процесу світової глобалізації є дедалі більше розмивання різниці між рівнями світової системи – міжнародним, особливо регіональним, та національним. Це призводить до зростання значення реактивної складової у визначенні державами темпу та напрямів політичних змін як у середині країни, так і у світі в цілому . Різні функціональні комплекси (економічні, соціальні, культурні) національних держав дедалі більше інтегруються в загальносвітовий простір. Тому для регулювання сучасних глобальних тенденцій та їх формалізації необхідно створення сильних та впливових міжнародних інститутів як на регіональному, так і на глобальному рівнях.

Завершення періоду глобальної біполярності та блокового протистояння  часів “холодної війни”, які домінували над усіма регіональними підсистемами, не могло не призвести до зростання ролі та впливу регіональних комплексів міждержавних відносин. А такий регіональний комплекс, як західноєвропейський, що накопичив значний економічний та політичний потенціал, мав можливість визначати не тільки регіональні структури міждержавних відносин, але і суттєво впливати на глобальні міжнародні відносини. Багатовимірність та революційність європейської інтеграції визначають значущість останньої як для розвитку світових політичних процесів, так і для концептуального осмислення останніх.

Інтеграційні процеси впливають на зміст політики, яка проводиться країнами Європи, на форми, яких на сучасному історичному етапі набуває політичний процес в цих країнах. В європейській інтеграції тісно взаємодіють між собою елементи міждержавної співпраці учасників відповідних процесів та внутрішньополітичні процеси – особливості визначення місця окремих країн в інтеграційних структурах, формування національних доктрин щодо напрямів та інтенсивності інтегрування, поступок національним суверенітетом на користь тіснішої співпраці в спільних інституціях. Взаємозв’язки міждержавних відносин всередині інтеграційних угрупувань із політичним процесом в окремих державах-учасниках цих угрупувань, інтеграція національних політичних акторів в політичний дискурс міжнародного рівню визначають сучасний стан інтеграційних процесів та їх перспективи.

Проблема співвідношення  національного та наднаціонального, що таким чином загострюється в процесі розбудови інтеграційних механізмів Європейського Союзу, особливо наочно представлена в політиці Великобританії щодо європейської інтеграції. Особлива позиція щодо поступки частиною національного суверенітету на користь спільних інтеграційних інституцій, яку Великобританія обійняла з часу вступу до Європейського економічного співтовариства, витікає з відмінностей у політичній та правовій системах, структурі зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів, ставленні до культурної ідентичності, що відрізняють країну від решти провідних західноєвропейських держав.

Досвід адаптації Великобританії до вимог європейської інтеграції, пошуку компромісів  та захисту власних інтересів у спільних інституціях ЄЕС та ЄС є важливою складовою інтеграційних процесів в сучасній Європі, дослідження яких має практичний інтерес для становлення європейської політики України.

Враховуючи прийняття Україною національної стратегії, кінцевою метою якої є повномасштабна інтеграція до європейських та євроатлантичних структур, аналіз та оцінка політики Великобританії в інтеграційних процесах становить безперечний інтерес для державних органів та структур України, відповідальних за реалізацію її зовнішньополітичного курсу в рамках вищезгаданої стратегії.

Зв'язок роботи з науковими програмами,  планами, темами. Наукове дослідження виконане в рамках комплексної програми науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України” (номер держреєстрації 019U015204), програми Інституту міжнародних відносин “Розробка міжнародно-правових, політичних та економічних основ розбудови української держави” (номер держреєстрації 0197U003322). Дослідження виконане згідно з науковою програмою кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Моделювання місця і ролі України в процесі глобальної трансформації системи міжнародних відносин” (номер держреєстрації 0197U003325).

  Мета  і завдання дослідження визначені з урахуванням наукової проблеми, актуальності обраної теми та стану її наукової розробки. Оскільки в  сучасній міжнародно-політичній науці зазначена тема комплексно та всебічно не розглядалась, а також з огляду на відсутність виразної концептуальної домінанти, автор поставив за мету визначення характеру і напрямів еволюції позиції Великобританії щодо європейської інтеграції на протязі 70-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ століття,  визначенні принципів формування та з’ясуванні засобів реалізації політики цієї країни в європейських інтеграційних інституціях.

Відповідно до сформульованої мети вирішувались наступні завдання:

У теоретико-концептуальному плані:

-                аналіз концептуально-теоретичних поглядів на проблему формування та розвитку політики Великобританії щодо європейської інтеграції,  вдосконалення категоріально-понятійного апарату проблеми, що досліджується;

-                аналітичне осмислення  концептуально-теоретичних побудов  міжнародно-політичної науки  з проблем позиції Великобританії щодо європейської інтеграції, формування та реалізації британської політики в європейських інтеграційних інституціях, які  прямо чи опосередковано впливали та впливають на процес  формування та реалізації цієї політики.

У  доктринальному плані

-                аналіз теоретичних засад політики Великобританії щодо європейської інтеграції,  встановлення  зв’язку між офіційними концепціями Лондона і працями західних політологів, рівень їхнього взаємовпливу і взаємозалежності, виявлення їх впливу на формування громадської думки Великобританії.

-                систематизація, класифікація та аналіз британських державних доктрин та концептуально-теоретичних підходів  до ролі   інтеграції в її європейській політиці  .

У практико-політичному плані:

-                визначення структури європейської політики Великобританії та місця в ній європейської інтеграції;

-                з’ясування причин еволюції політики Великобританії щодо європейської інтеграції, окреслення та висвітлення основних етапів  цієї еволюції;

-                виявлення і диференціація перманентних, на протязі періоду, що досліджується, та перемінних факторів формування політики Великобританії до інтеграції в Європі, визначення взаємодії та розкриття  співвідношення внутрішніх та зовнішніх чинників  процесу формування політики Великобританії щодо цієї проблеми; визначення глобальних, регіональних та національних складових цієї політики та особливостей її втілення;

-                аналіз процесу прийняття та імплементації політичних рішень урядами Великобританії по відношенню до європейських інтеграційних структур;

-                розмежування константних та ситуаційних складових британської політики, визначення її ставлення до розширення Європейського Союзу в контексті   політики  Великобританії щодо європейської інтеграції,  розробка на цій основі узагальнень і рекомендацій зовнішньополітичним відомствам України  з метою прогнозування наслідків цієї політики для України.

Політика Великобританії щодо європейської інтеграції є складовою частиною  її європейської політики.

Об’єктом дослідження виступає європейська політика Великобританії.

Предметом дослідження є місце та роль Великобританії в європейських інтеграційних процесах.

Хронологічні   рамки  роботи охоплюють період з 70-тих    років ХХ століття до  початку ХХІ століття, що обумовлене  тим, що  він включає весь період перебування Великобританії в структурах європейської інтеграції – Європейському співтоваристві та Європейському Союзі, коли її політика зазнавала впливу комунітарних норм та структур, тобто утворилася ситуація, яка визначає специфічну проблему дослідження.

Методи дослідження визначили  основна мета і завдання.  Автором застосовувались методи декількох видів, зокрема загальнофілософські (абсолютні) методи, наприклад, логічний та діалектичний, що не обумовлені специфікою об’єкта дослідження, загальнонаукові принципи дослідження, які охоплюють всі галузі науки і не є власне філософськими, міждисциплінарні методи  – системний, функціональний, з притаманним їм аналізом, синтезом, індукцією та дедукцією.

Системний підхід  дозволив автору представити комплексне бачення системи європейської політики Великобританії, чия структура складається з національного та комунітарного рівнів. Завдяки використанню принципу історизму процес формування і розвитку  політики Великобританії в європейських інтеграційних інституціях показано у динаміці. Застосовувалися принципи детермінізму, взаємодії внутрішнього та зовнішнього, об’єктивного та суб’єктивного, що сприяло визначенню внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків і причинної зумовленості, всебічному аналізу комплексу  чинників, які впливали на  політику Великобританії.

Широко використовувались  прикладні міждисциплінарні методи, що розвиваються на базі загальнонаукових підходів (контент-аналіз, івент-аналіз та ін.) а також часткові методи збору та первинної обробки інформації.

При аналізі джерел використовувалися емпірико-аналітичний, логічний, історичний та інституційно-порівняльний методи дослідження.

Наукова проблема, яку вирішує автор - визначення та аналіз особливостей   формування та реалізації політики Великобританії щодо європейської інтеграції  на доктринальному та практико-політичному рівнях.

Концепція дисертанта. Автор виходить з ідеї про тісний взаємозв’язок внутрішньої політики учасників інтеграційних процесів та спільної політики всередині інтеграційних угрупувань. В прийнятті політичних рішень щодо напрямів, форм та глибині участі в європейських інтеграційних процесах, керівництво Великобританії виходить з національних інтересів, що формулюються в загальноєвропейському контексті. Європейські інтеграційні структури виступають в ролі фактора, що формує сучасну європейську регіональну систему, відтак визначаючи пріоритети британської європейської політики.

Наукова новизна дисертації зумовлена як сукупністю та масштабністю поставлених завдань, так і засобами їх розв’язання і визначається розробкою авторської концепції співвідношення національного та наднаціонального, зокрема на прикладі політики Великобританії по відношенню до європейських інтеграційних процесів, що дає змогу надати практичні рекомендації стосовно формування та реалізації європейської політики України.

Основними положеннями, що визначають наукову новизну дисертації, є наступні:

-       Вперше у вітчизняній та зарубіжній історіографії на основі залучення і комплексного аналізу широкого кола літератури та джерел, значна частина з яких раніше не була об’єктом спеціального наукового дослідження, здійснено цілісне, всебічне дослідження принципів формування та засобів реалізації політики Великобританії в європейських інтеграційних інституціях.

-        На прикладі формування та реалізації британської європейської політики визначено механізми вирішення теоретичної проблеми співвідношення національного та наднаціонального в інтеграційних структурах з наднаціональними елементами та політико-практичної проблеми використання національного суверенітету як інструменту інтеграційної політики.

-        Удосконалено шляхи теоретичного та концептуального аналізу  проблеми, її категоріально-понятійний  апарат .

-        Вперше здійснено спробу систематизації та класифікації існуючих у сучасній міжнародно-політичній науці   поглядів,   концепцій та теорій стосовно позиції Великобританії щодо європейської інтеграції, формування та реалізації британської політики в європейських інтеграційних інституціях , які  прямо чи опосередковано впливали та впливають на процес її формування та реалізації .

-        На підставі аналізу теоретичних засад політики Великобританії щодо європейської інтеграції  встановлено  рівень   взаємовпливу і взаємозалежності між офіційними концепціями Лондона і працями західних політологів,   виявлено їх вплив на формування громадської думки Великобританії.

-       На  підставі цілісного аналізу британських державних доктрин та концептуально-теоретичних підходів  до ролі   інтеграції в її європейській політиці  зроблено їх систематизацію та  класифікацію.

-        На оригінальній джерельній базі, в тому числі вперше введених автором в науковий обіг документах, визначені характерні особливості та принципи британської позиції по відношенню до європейської інтеграції

-       Виявлені перманентні та змінні фактори формування політики Великобританії до інтеграції в Європі, визначена взаємодія та розкрито  співвідношення внутрішніх та зовнішніх чинників  процесу формування її політики   щодо цієї проблеми; визначені глобальні, регіональні та національні складові цієї політики та особливості її втілення, з’ясовано причини еволюції політики Великобританії щодо європейської інтеграції, окреслені та висвітлені основні етапи  цієї еволюції.

-          Здійснено розмежування константних та ситуаційних складових британської політики, визначено її ставлення до розширення Європейського Союзу в контексті   політики  Великобританії щодо європейської інтеграції,  розробка на цій основі узагальнень і рекомендацій зовнішньополітичним відомствам України  з метою прогнозування наслідків цієї політики для нашої країни.

Дістало подальший розвиток осмислення інтересів України в європейському регіоні, в процесі розширення Європейського Союзу, надані практичні рекомендації стосовно формування та реалізації політики України з цього питання. Сформульовані автором наукові висновки та результати направлені до міністерства закордонних справ України. В них містяться авторські рекомендації щодо формування та реалізації європейської політики України, зокрема щодо відносин з Європейським Союзом.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

Наукове та практичне значення дослідження визначається як його політичною актуальністю, так і науковою новизною. Результати дисертаційного дослідження знайшли практичне застосування при створенні автором програм вузівських навчальних дисциплін “Міжнародні відносини та світова політика” “Зовнішня політика країн  Європи”, “Зовнішня політика України”, “Європейський Союз: історія і сучасність”. На основі концептуальних матеріалів дисертації автором були підготовлені

Размер файла: 47.73 Кбайт
Тип файла: zip (Mime Type: application/zip)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров