Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (0)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (0)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (2)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Дисертацією є рукопис

 

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Науковий керівник:            доктор соціологічних наук, професор

Сурмін Юрій Петрович

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора – начальник Центру соціологічних досліджень та моніторингу

 

Офіційні опоненти:              доктор філософських наук, професор

Воронкова Валентина Григорівна

Запорізька державна інженерна академія, завідувач кафедри менеджменту організацій

 

кандидат філософських наук, доцент

Здесенко Анатолій Панасович

Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри політології

 

Провідна установа:             Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, м. Київ

 

Захист відбудеться 14 травня 2004 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.08 у Палаці студентів ДНУ за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), к. 30.

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.

Автореферат розісланий 13 квітня 2004 р.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук, доцент                                           Шепєлєв М.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Сучасне людство перебуває в стадії фундаментальної трансформації, пов'язаної з переходом від індустріального до постіндустріального, інформаційного суспільства. Транзитивність стає ознакою сучасної епохи. Найбільшою мірою складність цього переходу властива суспільствам, що почали складний, тривалий шлях соціально-політичних перетворень від авторитарного до демократичного режиму.

У стадії трансформації перебуває і сучасне українське суспільство, в якому, з одного боку, відбуваються процеси зародження основ інформаційного суспільства, а з іншого, – на зміну авторитарному режимові приходить демократичний політичний режим. На цьому шляху воно стикається з комплексом різноманітних економічних, соціальних, політичних, культурних проблем. Однією з найбільш актуальних проблем розвитку системи політичного управління України є розробка та впровадження нових соціальних і політичних технологій.

Природа транзитивного суспільства вимагає не механічного запозичення технологій соціального і політичного управління, розроблених у сучасному демократичному соціумі, або їх адаптації до національних, культурно-історичних особливостей нашого суспільства, а вироблення специфічної, багато в чому унікальної, системи політичних і соціальних технологій. Ефективність і результати здійснення соціально-політичних реформ багато в чому безпосередньо залежать від вирішення цього теоретичного і практичного завдання.

Проблема дослідження зумовлена загостренням у транзитивному українському суспільстві суперечності між об'єктивною необхідністю підвищення ефективності політичного управління за допомогою його технологізації і низькою ефективністю реалізації в практиці управління наявних технологічних підходів.

Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена:

-        по-перше, недостатнім рівнем дослідженості теоретико-методологічних основ розробки політичних технологій класиками соціально-філософської і соціально-політичної думки, а також теоретиками постмодернізму;

-        по-друге, відсутністю у вітчизняній політичній науці серйозних теоретичних досліджень, присвячених проблематиці політичних технологій;

-        по-третє, недостатньою вивченістю досвіду застосування політичних технологій у системі управління політичними процесами в сучасному демократичному суспільстві;

-        по-четверте, відсутністю наукових праць, що узагальнюють досвід практичного застосування політичних технологій у транзитивному суспільстві;

-        по-п'яте, необхідністю раціонального використання передового досвіду технологізації соціально-політичної й інформаційної діяльності з метою удосконалення системи політичного і державного управління України;

-        по-шосте, унікальністю процесів трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні;

-        по-сьоме, необхідністю формування цілісної системи політичних технологій транзитивного суспільства і підвищення ефективності її функціонування;

-        по-восьме, необхідністю розробки і впровадження в практику управління нових соціальних і політичних технологій, спроможних інтенсифікувати процеси демократичних перетворень в Україні.

Актуальність теми дисертаційного дослідження підтверджується активізацією процесу реформування політичної системи України. Політична реформа, на необхідності проведення якої наголошував Президент України Л.Д. Кучма у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році”, набула подальшого розвитку у зв’язку з конституційною реформою. Вона має на меті: вдосконалення системи політичного представництва і державного управління, приведення політичної системи України у відповідність до найбільш поширеної у країнах Європи парламентсько-президентської моделі, створення системи політичного балансу й стабільного розвитку держави і загальну інтенсифікацію процесів політичної модернізації, прискорення транзитивного переходу України від авторитаризму до демократії.

У сучасній українській і російській науці проблеми соціальних і політичних технологій досліджували В.М. Бебик, Д.І. Видрін, В.Г. Воронкова, К.С. Гаджиєв, В.С. Дудченко, В.Д. Демченко, Л.Я. Дятченко, В.О. Євстаф'єв, В.М. Іванов, С.Г. Кара-Мурза, Ф.М. Кирилюк, В.М. Князєв, О.П. Кудінов, С.Ф. Лісовський, О.О. Максимов, Є.Б. Малкін, В.Я. Матвієнко, І.В. Молодих, В.І. Патрушев, О.В. Петров, В.І. Подшивалкіна, А.М. Пойченко, В.А. Полторак, Г.М. Почепцов, О.І. Соловйов, Ю.П. Сурмін, Є.Б. Сучков, О.С. Токовенко, Г.В. Щокін, В.К. Якунін та ін.

Серед іноземних дослідників, які зробили вагомий внесок у теоретичну розробку принципів соціальних і політичних технологій, необхідно назвати таких, як: Х. Арендт, Р. Арон, П. Бергер, П. Бурдьє, О. Зинов’єв, С. Лем, Т. Лукман, Н. Луман, М. Марков, К. Поппер, М. Стефанов, О. Тоффлер, М. Фуко, Ю. Хабермас, Ф.А. Хайєк, Й. Шумпетер. Ж. Еллюль та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему дисертаційного дослідження було затверджено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ). Обраний напрям дослідження пов’язаний з розробкою наукових тем: “Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського суспільства” (ДР №0102U003693), яку здійснює кафедра філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ.

Об'єкт дослідження – політичні технології – комплекс соціальних технологій, які реалізуються у політичній сфері (технології політичного менеджменту, державного управління, технології виборчих кампаній, комунікативні технології та ін.).

Предмет дослідження – політичні технології транзитивного суспільства, тобто суспільства, що перебуває в процесі складних соціально-політичних перетворень.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що модернізація політичних технологій транзитивного суспільства, шляхом їх оптимізації й інформатизації, здатна позитивно вплинути на якість, ефективність і результати політичного управління і сприяти його демократизації.

Емпіричну базу дослідження складає вторинний аналіз робіт вітчизняних і іноземних авторів, у яких описані та проаналізовані соціальні і політичні технології (виборчі технології, технології управління, комунікативні технології, технології зв'язків з громадськістю, контролю, узгодження інтересів, розв’язання конфліктів і т.п.), що використовуються суб'єктами політичного управління, органами державної влади України та інших поставторитарних держав, а також держав з розвинутими демократичними інститутами. При цьому виділяються три різновиди політичних технологій. Перший – технології тоталітарного й авторитарного типу суспільств, другий – технології демократичного суспільства, і третій – технології транзитивного суспільства, що являють собою синтез попередніх видів технологій.

Мета дослідження – аналіз політичних технологій і особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких дослідницьких задач:

-        проаналізувати розвиток наукових уявлень щодо політичних технологій, розроблених у рамках політичних теорій індустріальної і постіндустріальної епохи, визначити роль позитивістських і постмодерністських концепцій у розробці теоретико-методологічних основ політичних технологій;

-        використовуючи системний підхід, проаналізувати сутність, специфіку, основні різновиди і сфери реалізації політичних технологій. Виявити їх структуру і функції, визначити їх місце і роль у системі соціальних технологій у сучасному суспільстві;

-        виявити особливості застосування політичних технологій в умовах демократичного і тоталітарного режимів;

-        дослідити особливості формування системи політичних технологій в умовах соціально-політичної модернізації, проаналізувати комплекс політичних технологій, властивий транзитивному суспільству, виявити тенденції його розвитку і визначити шляхи підвищення його ефективності.

Характер мети дослідження і дослідницьких задач визначили вибір методів дослідження. Методологія дисертаційного дослідження базується на концептуально-методологічному аналізові та системному підході, використання яких дозволяє виявити структуру і функції політичних технологій, визначити істотні фактори впливу соціально-політичного середовища на політичні технології і зворотний вплив політичних технологій на політичні процеси. Також у дослідженні були використані методологічні принципи синергетики, що дозволило проаналізувати комунікативні аспекти систем політичних технологій, виявити нелінійний характер їх розвитку і визначити їх як відкриті, цілісні, самоорганізовані системи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступних положеннях:

1. У дисертації вперше в українській політичній науці була створена концепція політичних технологій на основі системного підходу, завдяки використанню якого були комплексно проаналізовані сутність, специфіка, основні різновиди і сфера реалізації політичних технологій. Була виявлена їх структура, функції, місце і роль у системі соціальних технологій сучасного суспільства.

2. У дослідженні виявлена взаємозалежність між типом суспільства і комплексом властивих йому політичних технологій, форми якої змінюються разом з еволюцією суспільства та його інститутів. Проаналізовано кореляцію між політичним режимом і комплексом політичних технологій, що детермінується ним. Цей комплекс одержав назву “системи політичних технологій”.

3. Визначено, що комплекс політичних технологій, властивий демократичному режимові, поєднує: технології забезпечення прав людини; технології державного управління, що ґрунтуються на принципах вільного волевиявлення народу, за якого реалізуються права більшості за умови поваги до прав меншості; технології систематичного обрання і відновлення органів державної влади; технології формування і здійснення професійної системи управління (у тому числі, формування управлінської еліти); технології суспільного контролю над процесом державного управління; технології забезпечення ідеологічного плюралізму і свободи думки, а також PR-технології.

4. Здійснено аналіз політичних технологій і класифікація їх за різними підставами; систематизовано їх функції і принципи застосування; класифіковано функції політичного управління; визначено технологічні етапи управлінської дії; проаналізовано технології маніпулювання, впливу і панування, роль політичного міфу в управлінській діяльності; виявлено основні різновиди маніпуляцій свідомістю виборців; класифіковано PR-технології, технології підвищення ефективності управління і зниження управлінського ризику у сфері політики, а також технології формування інформаційної відкритості системи політичного управління в транзитивному суспільстві. Виявлено особливості управління політичним маркетингом у ході виборчих кампаній. Визначено сутність індустрії політичної інженерії. Систематизовано існуючі в сучасній політичній науці концепції і теоретичні підходи до політичних технологій.

5. Визначено особливості застосування політичних технологій в умовах авторитарного і тоталітарного режимів, встановлено, що основу системи політичних технологій авторитарного і тоталітарного режимів складають технології соціально-політичного, державного, ідеологічного, а також фізичного контролю, який здійснюється за допомогою застосування насильства, терору й ідеологічної обробки.

6. Встановлено, що специфіка комплексу політичних технологій транзитивного суспільства полягає у формуванні симбіотичного поєднання постмодерних комунікативних технологій, технологій формальної демократії і технологій авторитарного управління, властивих для суспільства індустріальної епохи. Виявлено, що основними тенденціями розвитку системи політичних технологій в умовах соціально-політичної модернізації є: тенденція демократизації механізмів соціально-політичного управління і тенденція посилення ролі адміністративних, директивних і розпорядницьких методів, які використовуються у сфері соціально-політичного і державного управління.Размер файла: 33.81 Кбайт
Тип файла: zip (Mime Type: application/zip)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров