Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (8)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (9)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (7)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

перелік програмних питань

перелік програмних питань

 

1.      Концепція розвитку зовнішньоекономічної політики України.

2.      Суть і принципи ЗЕД в Україні.

3.      Суб'єкти ЗЕД.

4.      Право на здійснення ЗЕД.

5.      Економічні передумови виходу суб‘єктів ЗЕД на зовнішній ринок.

6.      Основні види ЗЕД і форми їх реалізації.

7.      Мета та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

8.      Правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності.

9.      Органи державного і місцевого регулювання ЗЕД та їх компетенція.

10.  Недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11.  Суб'єкти і методи регулювання ЗЕД.

12.  Товарні, фондові, валютні біржі як регулятори ЗЕД. Біржова торгівля товарами в Україні та її можливість для розробки стратегії виходу на зовнішній ринок.

13.  Міжнародні аукціони і торги, їх організація і проведення. Організація і проведення міжнародних торгів /тендерів/ в Україні.

14.  Торговельно-промислова палата, асоціації та інші організації координаційного типу, їх роль в регулюванні ЗЕД.

15.  Зміст і мета маркетингу в ЗЕД, його особливості, значення і задачі.

16.  Маркетингове дослідження зовнішнього ринку, його структура і зміст. Інформаційна база маркетингових досліджень зовнішнього ринку.

17.  Поняття товарного ринку, товару, конкурентоспроможності з точки зору експортних і імпортних можливостей підприємства.

18.  Розробка стратегії досягнення цілей ЗЕД.

19.  Управління ЗЕД на підприємстві: організаційна структура, повноваження основних підрозділів.

20.  Експортно-імпортні операції, їх класифікація і методи здійснення.

21.  Зустрічні (товарообмінні і компенсаційні) операції: класифікація та умови проведення. Порядок здійснення і регулювання бартерних операцій.

22.  Регулювання і контроль за здійсненням зовнішньоторговельних операцій в Україні.

23.  Квотування і ліцензування експорту та імпорту в ЗЕД.

24.  Експортно-імпортні процедури, заборони, вимоги.

25.  Індикативні ціни як регулятор зовнішньоторговельних операцій.

26.  Антидемпінгові обмеження в зовнішній торгівлі.

27.  Сертифікація товарів при імпорті.

28.  Антимонопольні заходи в ЗЕД.

29.  Товарна номенклатура ЗЕД і порядок її застосування.

30.  Операції з давальницькою сировиною в ЗЕД: порядок здійснення і регулювання.

31.  Торговельно-посередницькі операції в міжнародній торгівлі: класифікація та характеристика. Особливості здійснення та регулювання торговельно-посередницьких операцій в ЗЕД.

32.  Спільне підприємництво, його зміст і форми.

33.  Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення.

34.  Офшорні компанії і їх використання в комерційних операціях.

35.  Митне законодавство та принципи митного регулювання.

36.  Митне оформлення товарів, й інших предметів. Митна документація для різних видів зовнішньоекономічних операцій. Вантажна митна декларація та її призначення.

37.  Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів.

38.  Підприємства з іноземними інвестиціями в Україні, мотиви, правові форми і порядок створення.

39.  Спільна господарська діяльність українських і іноземних партнерів на території України без створення юридичної особи.

40.  Інвестиційна діяльність українських підприємств за кордоном і її правова основа.

41.  Створення підприємств, філій, представництв в Україні, економічний та юридичний аспекти.

42.  Мито як інструмент економічної політики держави.

43.  Митні платежі: їх призначення та особливості їх обрахування.

44.  Митна вартість, особливості її визначення та застосування.

45.  Єдиний митний тариф і порядок його застосування.

46.  Зміст і види транспортних операцій у зовнішній торгівлі.

47.  Міжнародні правила "Інкотермс" і їх застосування у зовнішньоекономічній діяльності. Особливості застосування базисних умов постачання.

48.  Організація морських, залізничних і автомобільних перевезень.

49.  Страхування зовнішньоторговельній діяльності, його види і основний зміст.

50.  Система валютного регулювання ЗЕД в Україні.

51.  Операції з валютою та порядок розрахунків, функції Національного і комерційних банків  по управлінню валютними ресурсами.

52.  Порядок визначення валютного курсу.

53.  Відповідальність суб‘єктів господарської діяльності за порушення валютного законодавства.

54.  Мета і задачі створення спеціальних економічних зон /СЕЗ/, їх класифікація, механізм функціонування. Світовий досвід використання режимів СЕЗ. Умови і особливості створення СЕЗ в Україні.

55.  Міжнародні контракти. Вимоги до зовнішньоторговельного контракту, право контракту. Зміст і структура зовнішньоторговельного контракту. Формування ціни зовнішньоторговельного контракту. Підготовка і складання зовнішньоторговельного контракту. Реєстрація зовнішньоторговельних контрактів в Україні.

56.  Організація міжнародних розрахунків.

57.  Механізм розрахунків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

58.  Сутність та форми кредитування в міжнародній торгівлі.

59.  Основні умови міжнародних кредитів.

 

1. Концепція розвитку зовнішньоек. політики в Україні.

Україна за своєю територією, насел, є однією із великих країн Європи. На й території, що становить 603 тис. км2. проживає 49 млн. чоловік. Україну як самостійну державу визнало 152 країни світу, а з 140 із них устаио-вили з нею дипломатичні відн-ни. Сьогодні підпр-ства Укр. мають торгові відносини з фірмами багатьох країн світу. Зареєстровано понад 3 тис. спільних підприємств, понад 600 представництв іноземних фірм. Однією з важливих умов успішної і ефективної ЗЕД Укр. є створ відповідної правової бази. ЇЇ недосконалість негативно впливає на розвиток зовнішньоекон. відн-н нашої країни, призводить до безконтрольного вивезення вкрай дефіцитних ресурсів і продажу їх на світовому ринку за демпінговими цінами. Отже, ЗЕД потребує корінних змін, передусім її законодавче регулювання. В Укр. вже зроблені кроки щодо створення власної правової бази ЗЕД. Передусім тут слід назвати ЗУ "Про ЗЕД" від 16.04.1991. В ньому нормативно визначені принципи, види та суб'єкти ЗЕД питання правового регул, їх діяльності. 12

грудня 1991р. було прийнято Митний Кодекс У., який визначав принципи орг-ції митної справи в Укр. Були прийняті відповідні закони "Про державне мито", "Єдиний митний тариф".

В ряді законів присвячених іншим питанням правового регул., містяться норми, що стосуються орг-ції і здійсн. ЗЕД Такі норми зокрема містяться в законах "Про під­приємництво" від 7.02 1991 і "Про підприємства в У." від 27.03,91 та ін. З ряду питань приймалися відповідні постанови ВРУ та КМУ. Таке регулювання дає можливість державі з урахуванням сусп. інтересів упорядкувати відн-ни зовнішньоекон. хар-ру, створити відповіднийправов. режим, дотримання якого сприяє розвитку економічно-го співробітництва, підвищ, його ефективності.

 

2. Суть і пр-пи ЗЕД в Укр.

ЗЕД — це госп. діял-сть резидентів і нерезидентів, яка полягає в купівлі-продажу то-варів, капіталів та робочої сили; наданні послуг, з урахув. міжн. дог-в ратифікованих Укр., зак-ства Укр. та інтересів Укр. з метою отримання прибутку або без такового і яка харак­теризується міграцією капіталів та товарів із однієї країни в іншу. Пр-пи ЗЕД

урегульовані ст. 2 закону "Про ЗЕД", яка міст. наступні положення :

Суб'єкти зовнішньоекон. діял-ті Укр. та іноземні суб'єкти госп. діял-ті при здійсн. ЗЕД керуються такими принципами:

1) Пр-пом суверенітету народу Укр. У здійсн. ЗЕД що полягає у:

- виключному праві народу Укр. самостійно та незалеж-но здійснювати ЗЕД на терит. Укр., керуючись зако­нами, що діють на території Укр.;

- обов'язку У. неухильно виконувати всі дог-ри і зобов'язання Укр. РСР в галузі міжн. екон. відносин;

2)Пр-пом свободи зовнішньоекон. підприємни-цтва що полягає у:

- праві суб'єктів ЗЕД добровільно вступати у зовнішньоекон. зв'язки;

- праві суб'єктів ЗЕД здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборон, чинними зак-ми Укр ;

- обов'язку додержувати при здійсненні ЗЕД порядку, встановленого законами У.;

- виключному праві власності суб'єктів ЗЕД на всі одержані ними результати ЗЕД;

3)Пр-пом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

- рівності перед законом всіх суб'єктів ЗЕД , незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні ЗЕД забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів ЗЕД а також іноземних суб'єктів госп. діял-ті за формами власності, місцем розта-шування та іншими ознаками;

-неприпустимості обмежува-льної діял-ті з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків пе-редбачених цим Законом;

4)Пр-пом верховенства закону, що поляг, у:

- регулюванні ЗЕД тільки законами У.;

- забороні застое, підзакон. актів та

актів управл. місцевих органів, що у будь-який спосіб створ, для суб'єктів ЗЕД умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами У.;

5)Пр-пом захисту інтересів суб'єктів ЗЕД який полягає у тому, що Укр. як держава:

- забезпеч, рівний захист інтересів всіх суб'-єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів госп. діял-ті на її терит. згідно з законами Укр.;

- здійсн. рівний захист всіх суб'єктів ЗЕД Укр. за межами Укр. згідно з нормами міжн. права;

- здійсн. захист державних інтересів У. як на її терит., так і за її межами лише відлов, до законів У., умов підписаних нею міжн. договорів та норм міжи. права;

6)Пр-пом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

 

3. Суб'єкти ЗЕД, право на здійснення ЗЕД.

Право на здійснення ЗЕД регул, ст.5 закону "Про ЗЕД" і містить

Размер файла: 367.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров