Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (3)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (3)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Роль аналізу інвестиційної діяльності в системі управління підприємством і його види

 

На даному етапі розвитку економіки України ефективна діяльність підприємств у світлі довгострокової перспективи, забезпечення високих темпів їхнього розвитку й підвищення конкурентноздатності значною мірою визначаються рівнем їхньої інвестиційної активності та діапазоном інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність підприємства являє собою цілеспрямовано здійснюваний процес пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об'єктів (інструментів) інвестування, формування збалансованої по обраних параметрах інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) і забезпечення її реалізації.

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії підприємства (компанії, фірми) на окремих стадіях його життєвого циклу, а також формування перспективної організаційної структури й інвестиційної культури.

Істотну допомогу в реалізації цієї мети надає аналіз інвестиційної діяльності підприємства. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку інвестиційної діяльності підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення в цій сфері, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності інвестицій, оцінюються результати реальних і фінансових інвестиційних проектів у цілому й по окремих їх видах.

Аналіз інвестиційної діяльності є важливою складовою частиною інвестиційного менеджменту (механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства). Інвестиційний менеджмент - відносно нова галузь економічних знань не тільки для нашої країни, але й для всього цивілізованого світу. Як самостійна дисципліна при підготовці фахівців економічних спеціальностей за кордоном він оформився в 50-их роках ХХ століття, а у вітчизняній практиці вищої школи тільки в цей час. На сьогоднішній день ця область знань є найбільш динамічною. Тільки за останні десятиріччя значна частина дослідників за розробку проблем інвестиційного аналізу й управління визнані гідними нобелівських премій.

Не є секретом той факт, що в нашій країні багато аспектів оцінки інвестицій перебувають лише в стадії становлення, зіштовхуючись із недосконалістю нормативно-правової бази й недостатнім рівнем підготовки відповідних фахівців. Але все-таки об'єктивною економічною перешкодою розвитку ефективної функціональної системи управління інвестиціями є відсутність активно діючого ринку цінних паперів і недовіра з боку інвесторів.

Отже, в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства інвестиційному аналізу приділяється особлива роль. Про це більш докладно.

Для ефективного управління процесом інвестування потрібно мати інформацію не тільки про хід виконання бізнес-плану, результатах господарської діяльності, але й про тенденції й характер змін, що відбуваються, в економіці підприємства й на фондовому ринку. Осмислення, розуміння інформації досягаються за допомогою аналізу. У процесі аналізу первинна інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння досягнутих результатів в області інвестування з даними за минулі відрізки часу, з показниками інших підприємств і середньогалузевими; визначається вплив різних факторів на величину результативних показників; виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, перспективи й т.д.

На основі результатів аналізу розробляються й обґрунтовуються управлінські рішення. Інвестиційний аналіз передує рішенням і діям, обґрунтовує їх й є основою наукового управління інвестиційним процесом, забезпечує його об'єктивність й ефективність. Як функція управління аналіз інвестиційної діяльності тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком, плануванням і прогнозуванням. Без достовірних даних бухгалтерського обліку неможливий об'єктивний аналіз, і у свою чергу без глибокого аналізу неможливе здійснення планування й прогнозування, розробка інвестиційної стратегії підприємства.

Слід зазначити, що аналіз інвестиційної діяльності є не тільки засобом обґрунтування інвестиційних проектів і програм, але й контролю за їх виконанням. Планування починається й закінчується аналізом результатів інвестиційної діяльності підприємства. Він дозволяє підвищити рівень планування, зробити його науково обґрунтованим.

Більша роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню й впровадженню передового досвіду, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі й т.ін. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.

Таким чином, аналіз інвестиційної діяльності - важливий елемент у системі управління інвестиційною діяльністю підприємства. Він являє собою процес дослідження інвестиційної активності й ефективності інвестиційної діяльності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту.

Залежно від цілей здійснення, джерел інформації та обсягів дослідження інвестиційний аналіз підрозділяється на різні види (рис.1.1).

Залежно від організації проведення виділяють внутрішній і зовнішній інвестиційний аналіз підприємства.Размер файла: 336.94 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров