Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (9)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (9)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Засади бюджетної системи України


Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові
засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за
порушення бюджетного законодавства.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за
виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань;

3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі
кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної
сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів;

4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та
завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до
покладених на нього функцій;

5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з
урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і
врегульована нормами права;

6) бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також
установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується
за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є
неприбутковими;

7) бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до
бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною
метою в процесі виконання бюджету;

8) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення
замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних
операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж
періоду або у майбутньому;

9) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів цим
Кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має
кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

10) бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить
пропозиції з відповідними обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його
діяльності на наступний бюджетний період;

11) бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням,
розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів
про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України;

12) бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування
бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року
відповідно до бюджетної класифікації;

13) видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених
відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру
сплачених до бюджету сум;

14) витрати бюджету - видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу;

15) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до
статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;

16) державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місцевого самоврядування) - загальна
сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка
складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (Автономної Республіки
Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної
Республіки Крим чи міських рад), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або
зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору;

17) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;

18) дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності
бюджету, який його отримує;

19) доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі,
справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти);

20) закон про Державний бюджет України - закон, який затверджує повноваження органам державної
влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду;

21) запозичення - операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності
та строковості, в результаті яких виникають зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим чи
місцевого самоврядування перед кредиторами;

22) кредитування за вирахуванням погашення - операції, пов'язані з наданням коштів з бюджету на
умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання перед
бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету;

23) кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування - податки і збори (обов'язкові платежі), що
закріплені цим Кодексом на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

24) коефіцієнт вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу дотації
вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, з
метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування;

25) міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету
до іншого;

26) місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети
районів у містах та бюджети місцевого самоврядування;

27) місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції
по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками
бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для
цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих
фінансових органів;

28) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових
зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами
місцевого самоврядування;

29) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою в межах наявних
бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування,
що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

30) органи стягнення - податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до закону надано
право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;

31) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах;

32) повноваження на майбутні бюджетні зобов'язання - повноваження на взяття бюджетного
зобов'язання здійснювати платежі в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного
бюджетного періоду;

33) проект бюджету - проект плану формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду,
який є невід'ємною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту рішення відповідної
ради про місцевий бюджет;

34) профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками;

35) рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки
Крим чи відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить
затверджені повноваження відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній
адміністрації або виконавчому органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого
бюджету протягом бюджетного періоду;

36) розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;

37) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим
органом, який прийняв рішення про надання субвенції;

38) фінансування бюджету - надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, а також зміною
залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і
видатками бюджету.

Стаття 3. Бюджетний період

1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один
календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є
підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

2. Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за
особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною першою цієї статті.

3. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, ніж
передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність усунення
природних чи техногенних катастроф.

4. У разі прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною першою цієї
статті, бюджетний період місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства

1. Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є:

1) Конституція України;

2) цей Кодекс;

3) закон про Державний бюджет України;

4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;

5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього
Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 4 частини першої цієї статті;

6) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання
цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї статті;

7) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів, передбачених
пунктами 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї статті.

2. При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів
застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції України, цього
Кодексу та закону про Державний бюджет України.

3. Якщо міжнародним договором України, поданим на ратифікацію, встановлено інші положення, ніж у
відповідних нормах бюджетного законодавства України, такі положення приймаються окремими
законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України
одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені.

4. Розгляд законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, здійснюється за
особливою процедурою, що визначається статтею 27 цього Кодексу.

Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ


Стаття 5. Структура бюджетної системи України

1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

2. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст
та їх об'єднань.

3. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети,
бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Стаття 6. Зведений бюджет

1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і
прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки
Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.

4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і
бюджетів міст обласного значення цієї області.

5. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного
значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів
районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно
підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає
показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

1. Бюджетна система України грунтується на таких принципах:

1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечується
єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин,
єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського
обліку і звітності;

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу
надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава
коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної
Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть
відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави.
Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом
відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України,
правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне
від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети;

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та
витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обгрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і
соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюдже

Размер файла: 169.52 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров