Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (3)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (4)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (4)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (30)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Митний кодекс України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 17 червня 1992 року N 2468-XII,
 від 28 січня 1994 року N 3892-XII,
 від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,
 від 17 червня 1997 року N 354/97-ВР,
 від 30 червня 1999 року N 783-XIV,
 від 22 лютого 2000 року N 1480-III,
від 8 червня 2000 року N 1807-III,
 від 19 жовтня 2000 року N 2056-III,
від 7 грудня 2000 року N 2134-III,
від 5 квітня 2001 року N 2362-III,
 від 17 травня 2001 року N 2415-III,

Декретами Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1992 року N 21-92,
від 11 січня 1993 року N 4-93

(У тексті Кодексу слова "Державний митний
комітет України" замінено словами
"Державна митна служба України" у
відповідних відмінках згідно із Законом
України від 22 лютого 2000 року N 1480-III)Митний кодекс України визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення умов
для формування ринкової економіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльності на
основі єдності митної території, мит та митних зборів.

Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними, іншими державними органами,
суб'єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, а також громадянами прав та обов'язків у
галузі митної справи.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА


Стаття 1. Митна справа

Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання,
пов'язане з встановленням мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби
проведення в життя митної політики становлять митну справу.

Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими в
міжнародній практиці нормами та стандартами.

Стаття 2. Принципи митного регулювання

Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне
регулювання на своїй території.

Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законів України та міжнародних договорів
України. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності
міжнародних організацій з питань митної справи.

Стаття 3. Митна територія

Територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в
економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи,
становить єдину митну територію.

Стаття 4. Митний кордон

Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України співпадає з
державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних
митних зон є складовою частиною митного кордону України.

Стаття 5. Спеціальні митні зони

На території України можуть створюватися спеціальні митні зони різного типу. Статус та територія
зазначених зон встановлюються Верховною Радою України відповідно до законів України про
спеціальні митні зони.

Стаття 6. Спеціальні митні режими

Україна може укладати з державами двосторонні та багатосторонні договори, які на основі взаємності
встановлюють спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності цих держав.

Стаття 7. Порядок опублікування та введення в дію митних правил

Митні правила мають бути опубліковані не пізніш як за сорок п'ять днів до дати введення їх у дію.

У разі, якщо зазначені правила не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності. Якщо
такі правила будуть опубліковані невчасно, датою набрання чинності вважатиметься сорок шостий
день з моменту офіційної публікації. Офіційною публікацією вважається публікація у періодичному
виданні Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Датою публікації вважається дата
фактичного виходу в світ відповідного номера цього видання.

(дію статті 7 зупинено в частині
опублікування та введення в дію митних
правил, що стосуються порядку
обкладення митом предметів, які
вивозяться (пересилаються) громадянами
за митний кордон України, згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від
29.12.92 року N 21-92)


(дію статті 7 зупинено згідно з Декретом
 Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. N 4-93)

Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою

Регулювання митною справою здійснюють вищі органи державної влади та управління України.

Головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної
справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території
України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється,
визначаються Верховною Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення
розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних
комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення переговорів та укладання
міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання
на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюються
Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноваженим органом в галузі митної справи є Державна митна служба України, яка є
центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Державна митна служба України приймає нормативні акти тільки відповідно до цього Кодексу і інших
законів України.

Забороняється регулювання митної справи прямо не передбаченими у законодавстві України актами і
діями державних та недержавних органів.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.02.2000 р. N 1480-III)

Стаття 9. Митні органи

Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Система митних
органів України складається з Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць,
спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів.

Митні органи України при проведенні в життя митної політики розв'язують такі головні завдання:

а) захист економічних інтересів України;

б) контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

в) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України стосовно
митної справи;

г) використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через
митний кордон України товарів та інших предметів;

д) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються
через митний кордон України;

е) комплексний контроль разом з Національним банком України за валютними операціями;

є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками
зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства
зовнішньоекономічних зв'язків України;

ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон
країни;

з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

и) співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних країн, а також з міжнародними
організаціями з питань митної справи;

і) ведення митної статистики.

Державна митна служба України створюється Президентом України. Голова Державної митної служби
України призначається відповідно до чинного законодавства України.

Регіональні митниці відповідно до закону створюються Кабінетом Міністрів України. Створення,
реорганізація і ліквідація митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і
навчальних закладів здійснюється Державною митною службою України за погодженням з
Міністерством фінансів України.

(Із змінами, внесеними згідно із
 законами України: від 28.01.94 р. N 3892-XII,
 від 22.02.2000 р. N 1480-III)

Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів України

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та створення інфраструктури митних органів
України здійснюються за рахунок державного бюджету.

Стаття 11. Прапор та розпізнавальний знак митних органів України

Митні органи України, морські та річкові судна, які перебувають в їх розпорядженні, мають прапор.
Автотранспортні засоби і повітряні судна, що перебувають у розпорядженні митних органів України,
мають розпізнавальний знак.

Опис прапора і розпізнавального знака затверджуються Верховною Радою України.

Стаття 12. Розташування митниць

Митниці розташовуються:

1) на митному кордоні України, що співпадає з державним кордоном України, - у пунктах пропуску на
державному кордоні України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річкове,
повітряне та інше сполучення, а також в інших районах митної території України;

2) в пунктах, розміщених на митному кордоні України там, де він співпадає з межами спеціальних
митних зон, а також на території спеціальних митних зон.

Митниця України діє в межах регіону, який визначається Державною митною службою України.

Стаття 13. Спеціалізовані організації митної системи

З метою забезпечення ефективної діяльності митної системи при Державній митній службі України
можуть створюватися спеціалізовані організації по здійсненню декларування, зберігання та реалізації
митних вантажів, забезпеченню технічними засобами контролю, митні лабораторії, інформаційно-
обчислювальні центри, будівельні та господарські організації, кінологічні служби, установи по
підготовці та перепідготовці кадрів, консультативно-інформаційні пункти та інші.

Стаття 14. Митна статистика

Митні органи України формують митну статистику. Забороняється вимагати від митних органів України
подання статистичної інформації, не передбаченої державною статистичною звітністю.

Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі

У цьому Кодексі розуміються:Размер файла: 120.44 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров