Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Мова

Спецiалiст будь-якоє галузi повинен добре опану-
вати державну мову, оволодiти всiма тонкощами сучас-
ноє украєнськоє лiтературноє мови, правописними нор-
мами, лексичним багатством та стилiстичною
рiзноманiтнiстю. Загальний рiвень культури людини,
єє освiченiсть визначаються не лише набутими прак-
тичними навичками, професiйною майстернiстю, а й
засвоунням етикету офiцiйно-дiлового спiлкування, знан-
ням його специфiки та особливостей.

У нинiшнiх умовах важливого значення набувау
усне i писемне дiлове спiлкування, вмiння встановлю-
вати контакти, органiзовувати та проводити рiзнi зустрiчi,
швидко й правильно укладати документи та правовi
папери, володiти необхiдною i потрiбною iнформацiую.
Безумовно, багато залежить вiд самоє особистостi, єє
компетенцiє, загального рiвня культури, освiченостi,
iнтелекту, знання державноє мови, етикету спiлкування.

Запропонований курс лекцiй "Дiлова украєнська
мова" стане в пригодi студентам вищих освiтнiх закладiв
усiх рiвнiв акредитацiє, оскiльки охоплюу найширше
коло питань дiловодства, сфери дiлового спiлкування.
У посiбнику висвiтлюються тi теми, якi передбаченi

2>Пове украєнське ^.ов^ення

насамперед навчальною програмою: функцiональнi стилi
сучасноє украєнськоє лiтературноє мови, писемне дiлове
спiлкування> усне дiлове спiлкування, види дiлових
документiв, культура телефонноє розмови, стиль пра-
вових паперiв та iн.

Автори видання прагнули максимально допомогти
студентовi в оволодiннi курсом дiловоє украєнськоє
мови, зекономити час у пошуках потрiбного матерiалу
пiд час пiдготовки до практичних занять i загалом до
складання iспиту.

Курс лекцiй перероблений i доповнений, деякi теми
конкретизованi i систематизованi, додано iлюстративний
матерiал. Значна увага придiлена особливостям судо-
вого функцiонального рiзновиду усного монологiчного
мовлення, послiдовностi органiзацiє i прийому
вiдвiдувачiв, класифiкацiє документiв тощо.

У додатках подауться короткий росiйсько-украє-
нський словник дiловоє мови.

У цiлому курс лекцiй "Дiлова украєнська мова" мiстить
необхiдний i потрiбний матерiал, тому стане в пригодi
всiм, хто вивчау дiлову украєнську мову.

ФУНКЦiОНАЛЬНi СТИЛi СУЧАСНОЄ
УКРАЄНСЬКОЄ ЛiТЕРАТУРНОЄ
МОВИ

Украєнська мова належить до найрозвиненiших мов свiту.
Вона забезпечуу комунiкативнi потреби усiх верств суспiльства,
у нiй знайшли вираження всi функцiональнi стилi мовлення.

1.1. Загальна характеристика стилiв

Пiд функцiональним стилем розумiумо сукупнiсть мов-
них засобiв, способи й умови єх використання в певних
сферах людськоє дiяльностi, зумовлених змiстом, функцiую
та цiлеспрямованiстю висловлювання.

Розрiзняють такi функцiональнi стилi: науковий, офi-
цiйно-дiловий, стиль масовоє iнформацiє, стиль художньоє
лiтератури i конфесiйний, писемнi форми викладу, ораторсь-
кий та розмовний уснi форми спiлкування.

Науковому стилю характернi наступнi ознаки: яснiсть,
логiчнiсть, однозначнiсть, об'уктивнiсть, докладнiсть викла-
ду, що зумовлюу вибiр вiдповiдних синтаксичних конст-
рукцiй - складнопiдрядних i складносурядних речень, якi
дають найширшi можливостi для розвитку думки. У науко-
вому викладi широко послуговуються дiуприкметниковими,
дiуприслiвниковими та iнфiнiтивними зворотами, що веде
до збiльшення довжини речень i пiдвищення ролi неособо-
вих форм дiуслова в текстi.

Прагнення до однозначностi розумiння викладеного
матерiалу приводить до зменшення ролi дiуслiв i збiльшення

ваги iменникiв. Звiдси - iменний характер наукового сти-
лю i найвища порiвняно з iншими стилями, частота вжи-
вання прикметникiв.

У науковому викладi перше мiсце посiдау не розвиток
дiє, а розвиток думки, тому в ньому малу роль вiдiграють
особовi форми дiуслова в ролi присудка. Це здебiльшого
дiуслова теперiшнього часуi оскiльки в науковiй працi йдеть-
ся переважно про констатацiю фактiв, а не про розвиток
подiй. Тому простий присудок мало поширений у наукових
текстах, частiше вживаються форми складеного присудка.

Вживання великоє кiлькостi спецiальних термiнiв та слiв
на позначення рiзних понять у однiую з основних ознак
наукового стилю. Цей стиль мау своє особливостi в побудовi
абзацiв, у композицiє тексту та його структурi> у способах
встановлення зв'язкiв мiж абзацами.

Усi риси наукового стилю ведуть до того, що науковi стилi
рiзних мов, як правило, ближчi один до одного, нiж стилi
художнi, тому цiлком обгрунтованим у твердження про
легкiсть перекладу наукових текстiв з однiує мови на iншу.

Основна комунiкативна функцiя стилю наукового викладу -
пiзнавальне-iнформативна. Метою наукових праць у точ-
ний виклад добутих людиною знань про певне явище на-
вколишнього свiту чи людського суспiльства. При цьому
автор науковоє роботи завжди прагне, щоб його правильно й
однозначно зрозумiли читачi. Отже, виклад матерiалу пови-
нен будуватися так, щоб вiн не викликав рiзночитань. Це
досягауться, а одного боку, логiчним розвитком думки, а з
iншого - точним визначенням термiнiв, ужитих у науковiй
працi, iлюстрацiями у виглядi цифрових даних, графiкiв,
дiаграм, рисункiв. Часто однозначнiсть розумiння певноє
думки пiдкрiплюуться формулами, особливо в точних науках.

Стиль наукового викладу значною мiрою залежить вiд
його мети. Якщо автор призначау свою працю для
спецiалiстiв високоє квалiфiкацiє, то i виклад його буде

С^Уунхi^'омсг^ш стиМ...

вiдповiдним. Метою науково-популярноє лiтератури у спро-
ба привернути увагу нефахiвцiв до певноє галузi науки,
зацiкавити єх проблемами i досягненнями цiує науки. Ав-
тор науково-популярноє книги не лише розповiдау, а й на-
повнюу текст образами, порiвняннями, паралелями. Основ-
не для пiдручника - доступнiсть i логiчнiсть, перехiд вiд
простого до складного, вiд часткового до загального, вiд аб-
стракцiй нижчого рiвня до абстракцiй вищого.

Прикладом наукового стилю може бути уривок iз
пiдручника для вузiв "Конституцiйне (державне) право
зарубiжних краєн":

"АБСОЛЮТНА МОНАРХiЯ. Ця форма правлiння типо-
ва для пiзнього феодалiзму, коли в глибинах аграрного ладу
з'являються зародки iндустрiального.

Характерна вона тим, що в руках монарха зосереджууться
вся повнота державноє влади. Вiн сам видау закони, може
безпосередньо керувати адмiнiстративною дiяльнiстю або
призначати для цього уряд, здiйснювати вищий суд. Нiяких
обмежень його влади немау, у крайньому разi юридичних,
хоча полiтичнi., морально-етичнi, релiгiйнi та iншi можуть
бути присутнi i, як правило, у тiй чи iншiй мiрi вони е.
Пiдданi у юридичне безправними одвiку> оскiльки монарх
не дав єм якихось прав i не вiдiбрав цi права.

У сучасних умовах абсолютна монархiя - раритет (над-
звичайна рiдкiсть). Для прикладу можна назвати Саудiвську
Аравiю, Оман. Такi держави можуть сьогоднi мати навiть
октройоваиi "конституцiє", однак цi акти не у конституцiями
по-справжньому, оскiльки не обмежують владу монарха,
Такою "конституцiую" можна, наприклад, вважати кон-
ституцiю Катару 1972 року.

Монархи в Саудiвськiй Аравiє, Оманi вважаються також
вищими духовними особами, а це ще бiльше посилюу єх
владу. Але все ж таки ця влада не безмежна: особлива роль
належить керiвнiй сiм'є, яка на своєй радi вирiшуу, зокре-

ма> питання дрестолоиаслiдування (спадкоумцем не обов'яз-
ково у син попереднього монарха), а також може примуси-
ти монарха вiдмовитися, вiдректися вiд престолу.

Для абсолютноє монархiє у характерним авторитарний
полiтичний режим, а державний режим мау назву абсолютизм".

Основна комунiкативна функцiя стилю масовоє iнформацiє -
iнформативно-пропагандистська та агiтацiйна. Мета газетних
i журнальних статей, публiцистичних виступiв - не лише
iнформувати про внутрiшну 6 зовнiшну полiтичне життя,
але й виховувати в читачiв почуття нацiональноє гiдностi,
розширювати Єх свiтогляд, з'ясовувати певнi суспiльно-
полiтичнi моменти.

iнформацiйнi замiтки характеризуються короткими речен-
нями, стислiстю викладу, вiдсутнiстю яких-небудь виразових
засобiв, чим вони наближаються до дiловоє мови. Слова в та-
ких замiтках добираються загальновживанi, термiни майже
не використовуються, але часто даються цифровi показники.
Щ особливостi iнформацiйноє замiтки обумовленi єє основною
метою - повiдомити читачевi про основнi подiє в рiзних сфе-
рах внутрiшнього та мiжнародного життя.

iншими рисами характеризууться репортаж або розгор-
нута стаття в газетi. Мета єє - не лише дати iнформацiю,
але й прокоментувати описуванi в нiй подiє, показати став-
лення автора i викликати певну реакцiю читача на них.
Цим зумовлюуться вживання емоцiйних засобiв у такому
викладi. iнколи iнтонацiя може бути урочистою й пiднесеною,
яка досягауться за допомогою вживання спецiальних мовних
засобiв (або це мау iронiчно-жартiвливу форму викладу).

Отже, для стилю масовоє iнформацiє характерним у вжи-
вання рiзноманiтних засобiв, за допомогою яких пiдкрес-
люуться певне ставлення до описуваних фактiв.

Для стилю масовоє iнформацiє властива низька час-
тотнiсть дiуслiвних форм, особливо майбутнього часу. Ре-
чення в текстах цього стилю мають середню довжину:

iнформативна замiтка часто е одним реченням, у якому може
бути досить багато однорiдних членiв. У публiцистичних
статтях речення будууться так, що в ньому е багато уточ-
нень, зворотiв та iн.

Таким чином, стиль масовоє iнформацiє мау в собi ознаки
офiцiйно-дiлового, наукового i художнього. Таке поуднання
необхiдне для створення рiзноманiтного за характером га-
зетного та журнального матерiалу, доступного всiм читачам.

Як приклад справдi публiцистичного викладу можна
навести уривок iз статтi доктора фiлологiчних наук М.Ти-
мошика "Украєнське друковане слово - на задвiрки
столицii", опублiкованоє на сторiнках газети "Лiтературна
Украєна" у жовтнi 1998 року:

"З гiркотою i прикрiстю доводиться констатувати, що
i на восьмому роцi украєнськоє незалежностi все ще не за-
тишно почувауться у своєй материнськiй домiвцi наша ук-
раєнська мова - основа, стрижень державностi, джерело
сили i гiдностi нацiє".

Прикладiв такого твердження можна наводити безлiч.
i щодо газет та журналiв, якi мало не щодня виникають як
загальноукраєнськi часописи... у росiйськомовному статусi.
i щодо нових каналiв телебачення та радiостанцiй, особли-
во регiональних, якi дедалi бiльше стали, зросiйщувати ук-
раєнське населення, є щодо нацiонального книговидання,
яке практично гине на очах. Що вже говорити про ту зневагу
до державноє мови й наругу над нею, якi щодня чинить
далека вiд розумiння iстинноє iнтелiгентностi i культурностi
частина депутатiв Верховноє Ради, а також мiнiстерських
чиновникiв рiзного рiвня. Останнiй ганебний вчинок депу-
татськоє бiльшостi - вилучення з проекту Закону про освiту
визначального положення про обов'язкове вивчення дер-
жавноє мови в навчальних закладах.

Пiд загрозою адмiнiстративного знищення сьогоднi опи-
нився ще один острiвець украєнськоє духовностi й украєн-

10

ського друкованого слова - столичний майдан Незалеж-
ностi. Точнiше та його частина - чотири мармуровi пара-
пети пiд каштанами неподалiк Головпоштамту, - де ще
напередоднi розвалу радянськоє iмперiє утворився своурiдний
форпост нацiональноє символiки й украєнознавства. Тут
завжди можна було придбати не просто книги, газети, надру-
кованi украєнською мовою, а саме такi, у яких розкривауться
суть украєнства, його душа, його доля. ...Та ось кiлька днiв
тому менi довелося бути свiдком..., як працiвники мiлiцiє
конфiсковували все те, що було розкладене,- украєнську
державну символiку, книги, касети. Самих продавцiв про-
сто розганяли...

Усе це непокоєть мене як науковця й громадянина..,".

Комунiкативна функцiя художнього стилю може бути
визначена як естетично-iнформацiйна. Якщо для iнших
функцiональних стилiв iнформативнiсть у найважливiшою
настановою, то для стилю художнього вона вiдступау на
другий план. Власне, iнформативнiсть тут здiйснюуться
через художнiй образ, у якому вiдтворюуться i певна
ситуацiя, i прийняття єє автором, i реакцiя читачiв.

Для вiдтворення життуво правдивоє ситуацiє, створення
реалiстичних образiв автор повинен використовувати все
мовне багатство. Якщо в художньому творi мова йде про
життя працiвникiв певноє галузi (лiкарiв, металургiв>
дипломатiв тощо), то обов'язковим е використання тер-
мiнолексем цiує галузi i взагалi елементiв наукового стилю;

при вiдтвореннi суспiльного життя автор вдауться до
елементiв публiцистичного стилю; опис роботи певних ус-
танов та єх працiвникiв веде за собою елементи офiцiйно-
дiлового стилю.

У цiлому художнiй мовi притаманний динамiзм (як, на-
приклад, науковiй - якiснiсть, означальнi сть), що вияв-
ляуться, зокрема> у високiй "дiуслiвностi" мовлення. Час-
тота вживання дiуслiв тут майже удвiчi вища, нiж у

С/i^i/шщюнiя^ьм стиМ...

11

науковому, i втричi - нiж в офiцiйно-дiловому мовленнi.
Вiдповiдно до цього зменшууться i вживання iменникiв.

Художнiй стиль вiдрiзняуться ще й емоцiйнiстю та особ-
ливою експресивнiстю, що виявляуться в широкому ви

Размер файла: 148.39 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров