Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (30)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (45)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Етичний кодекс психолога

  На 1 Установчому з'єзди Товариства психологив Ук-
раєни 20 грудня 1990 року в м. Киуви прийнято Етичний
кодекс психолога. Цей нормативний акт у гарантом ви-
сокопрофесийноє, гуманноє, високоморальноє дияльности
психологив  Украєни,  здийснюваноє  залежно   вид
специализациє та сфери єхних интересив.
    Даний Кодекс у сукупнистю етичних норм, правил
повединки, що  склалися у психологичному спивтова-
ристви й регулюють  його життудияльнисть. Об'уктом
дослиджень и впливу психологив у внутришний свит особи-
стости, тому єхни контакти з иншими людьми повинни бу-
ти теплими, доброзичливими, цилющими.
    Етичний кодекс сприяу бильш успишному здийснен-
ню психологами своує професийноє дияльности. Зокрема,
шкильним 1 вузивським психологам допомагау у пидви-
щенни ефективности навчання и виховання учнив та сту-
дентив; психологам у галузи охорони здоров'я - у ви-
конанни функций, пов'язаних из профилактикою захворю-
вань, ликуванням, реабилитациую пациунтив; психологам у
сфери державного управлиння -  у психологичному за-
безпеченни загального и галузевого управлиння.
    Заснована Товариством психологив Украєни Комисия
з етики проводить роботу, спрямовану на правильне
тлумачення психологами  Етичного кодексу, здийснюу
контроль за його додержанням, забезпечуу формуван-
ня  у психологив сприйняття цього  кодексу як зо-
бов'язання перед громадськистю, як одного з важливих
актив чинного законодавства.

1. Видповидальнисть

    1.1. Психологи несуть особисту видповидальнисть за
свою роботу.
    1.2. Психологи повинни всиляко запобигати и не до-
пускати антигуманних  наслидкив у своєй професийний
дияльности.
    1.3. Психологи повинни утримуватися вид будь-яких
дий чи заяв, що загрожують недоторканости особи; не
мають права використовувати своє знання и становище
з метою приниження  людськоє гидности, пригничування
особистости   або   манипулювання    нею:   несуть
видповидальнисть за додержання приоритету интересив
людини,
    1.4. На психологив покладауться видповидальнисть за
надийнисть використовуваних методив та програмного
забезпечення, валиднисть обробки даних дослиджень, у
тому числи и тих, яки проводяться з використанням
комп'ютерних технологий.
    1.5. Психологи застосовують лише ти знання, якими
вони володиють видповидно до своує квалификациє, повно-
важень и социального статусу.

II. Компетентнисть

    2.1. Психологи постийно поповнюють  своє знання
про нови наукови досягнення в галузи єхньоє дияльности,
беруться за розв'язання тильки тих завдань, яки нале-

2   ПРАКТИЧНА  пСИХОЛОГIЯ ТА СОЦIАЛЬНА РОБОТА  №4'08

жать до сфери єхньоє компетенциє. У рази непосильности
завдання психологи передають його иншому досвидче-
ному фахивцеви або допомагають людини, яка звернула-
ся за пидтримкою, налагодити контакт з професионала-
ми, що можуть надати адекватну допомогу,
    2.2. Психологи не застосовують методив и процедур,
не апробованих  центральними  органами Товариства
психологив Украєни. У тих випадках, коли психологични
методики  лише  проходять випробування (з дозволу
контрольних органив Товариства), психологи, проводячи
експеримент з обмеженим   контингентом дослиджува-
них, попереджають єх про застосування неперевирених
методив 1 техничних пристроєв або про свий недостатний
ривень оволодиння ними.
    2.3, Психолог публикуу пид своєм им'ям лише ту пра-
цю, яка повнистю виконана ним самим або мистить истот-
ний власний внесок; недопустима публикация з метою
особистоє, материальноє вигоди недостатньо пидготовле-
них праць, невалидизованих методик, а психолог не мо-
же виконувати практичноє роботи, не маючи належноє
квалификациє та досвиду.
    2.4. Психолог прагне до адекватних знань про своє
индивидуальни якости та особливости и визначення меж
власних  професийних можливостей. Особисти  психо-
логични проблеми (яки негативно впливають на якисть ви-
конання  обов'язкив) можуть бути  показником про-
фесийноє непридатности и мають якомога швидше коригу-
ватися та розв'язуватися психологом.

III. Захист интересив клиунта

    3.1. Психологи суворо додержуються принципу до-
бровильноє участи клиунта в обстеженнях. Пид час робо-
ти з дитьми, пациунтами з тяжкими психичними розлада-
ми (тобто у крайних випадках) допускаються видхилення
вид принципу добровильности, але в межах законодав-
чих норм; обов'язком психолога у намагання налагоди-
ти з клиунтом спивробитництво. Психологи утримуються
вид непотрибних ликувань клиунта.
    3.2. Психологи, вступаючи у контакт з особами, для
яких вин у обов'язково-примусовим (наприклад, у рази
проведення психологичноє експертизи), не мають права
змушувати клиунта повидомляти видомости поза його во-
лею, не можуть вживати примусових заходив для одер-
жання даних, крим випадкив, коли така информация спри-
ятиме безпеци оточення або самого клиунта.
    3.3. Психологи не беруть участи в диях, спрямованих
проти свободи особи. Вони не мають права змушувати
клиунта розповидати про  свою  життуву философию,
политични, религийни чи етични переконання, не повинни
вимагати видмовитися вид них.
    3.4. Психологи  беруть  на   себе  професийну
видповидальнисть за квалификоване обстеження, консуль-
тування, ликування. Вони домовляються про термини за-
вершення своує дияльности або доцильнисть направлення
клиунта  до   иншого  компетентного   специалиста.
Видповидальнисть з психолога знимауться, якщо вин упев-

нився, щ
клиунта Не
    3.5. П
тих приви;
становищ
власних ки
слуги у п.и
заздалег^
консульта
навчау аб
же  отрими
меншим  к
муу про ц
    3.6. Г
взаумин из
проведенн
роботи з ни
ти  статеве
видповидали
    3.7. Пс
консультуу
професийни
дияти в ини
(опикунам,
    3.8. Ви
ження чи и
перекладаю
незначно (I
було правг
на користь
    3.9. П(
не маючи и.
в який вин п
миститися .
видзначаути
информация
вказуватиси
виявлених (
    3.10. П
стежувано^
соби допоєш
обережно  Е
психичному
реджау  пре
вин не може
ня  можуть (
    Психол'
коректному
дослиджень
лежно  вид п

    4.1.  Г
конфиденций
клиунтом, й(
Виняток ста
небезпечнии
зобов'язань
квалификоваи-
    Конфиде
клиунт проси
информацию

нився, що  инший специалист узяв видповидальнисть за
клиунта на себе.
    3.5. Психологи не мають материальних або особис-
тих привилеєв, не можуть використовувати своє знання и
становище, довирливе ставлення и залежнисть клиунта у
власних корисливих интересах. У тих випадках, коли по-
слуги у платними, про финансови умови домовляються
заздалегидь; не встановлюуться додаткова оплата за
консультациє и не береться плата з тих, кого психолог
навчау або збирауться екзаменувати. Якщо клиунт мо-
же  отримати психологичну допомогу безкоштовно або
меншим  коштом  в иншого фахивця, то психолог инфор-
муу про це клиунта.
    3.6. Психолог уникау встановлення  неофицийних
взаумин из клиунтом, якщо це може стати на перешкоди
проведенню диагностичноє, консультацийноє и корекцийноє
роботи з ним. Миж психологом и клиунтом не повинно бу-
ти  статевоє близькости у период, коли психолог несе
видповидальнисть за нього.
    3.7. Психолог мау право виришувати, на якому етапи
консультування або ликування можна дати об'уктивний
професийний висновок, а у випадках, коли вин не може
дияти в интересах клиунта, роз'яснюу йому и батькам
(опикунам, пиклувальникам) реальний стан справ.
    3.8. Висновок за результатами проведеного обсте-
ження чи ликування робить сам психолог, вин не може
перекладати це на инших. Психолог повинен читко и од-
нозначно формулювати  висновок, так щоб його можна
було правильно зрозумити и використати отримани дани
на користь клиунта.
    3.9. Психолог не робить висновкив и не дау порад,
не маючи достовирних знань про клиунта або ситуацию,
в який вин перебувау. У звити (висновку) психолога мау
миститися лише  необхидна и водночас достатня, що
видзначауться  цилковитою  надийнистю результатив,
информация для  роз'яснення поставленого завдання,
вказуватися межи здийснюваних дослиджень, характер
виявлених симптомив -  постийний чи тимчасовий.
    3.10. Психолог у доступний форми повидомляу об-
стежуваному про  поставлений диагноз и методи та за-
соби допомоги. При цьому вин зобов'язаний обачливо и
обережно висловлюватися  щодо виявлених патологий у
психичному стани клиунта. Психолог обов'язково попе-
реджау про те, хто и для чого може використати ци дани;
вин не може приховувати вид людини, яки официйни ришен-
ня можуть бути винесени на пидстави висновку.

Размер файла: 28.33 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров