Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (30)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (45)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Основи паблик рілейшнз

КОРОЛЬКО Валентин Григорович, доктор філософських наук,
провідний науковий співробітник Iнституту соціології Національної академії
наук України, у даному посібнику на базі сучасної теорії та досвіду
зарубіжної практики звязків з громадськістю дає перший у вітчизняній
літературі систематизований виклад основ знань з паблик рілейшнз.
Система паблик рілейшнз багатогранна, як саме життя. Пропонований
обсяг теоретичних, методологічних та методичних питань розглядається
автором як мінімум, необхідний для професійної підготовки сучасних
фахівців в галузях державного управління, ринкової економіки,
громадсько-політичних відносин, забезпечення цивілізованого характеру
їх діяльності в умовах громадянського суспільства. Вільно володіючи
англійською мовою, В. Г. Королько при створенні посібника використав
маловідомі широкому читачеві зарубіжні публікації з паблик рілейшнз, а
також дослідження в галузі соціології, соціальної психології, політології
та інших наук. Крім того, тривала співпраця з Міжнародним
республіканським інститутом (США), спілкування з державними і
політичними діячами різних рівнів цієї країни, з науковцями і дослідниками,
керівниками та фахівцями виборчих кампаній дозволили йому
скористатися сучасними надбаннями науки і мистецтва паблик рілейшнз.
Книга може бути корисною широкому колу читачів: студентам, що
вивчають дану дисципліну, активу молодих демократичних партій,
керівникам виборчих кампаній, усім, хто прагне стати цивілізованими
політичними діячами або підприємцями.
Наукові редактори - д-р соціол. наук Ю.I. Яковенко,
канд. філос. наук В.О. Наумов
Редактор - М.I. Київський
Затверджено до друку вченою радою Iнституту соціології НАН України
IЗВМ 966-02-0279-2c В.Г.Королько, 1997


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
ЗМIСТ
Передмова
Частина I. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ: ЕВОЛЮЦIЯ,
НАУКОВI ОСНОВИ, МЕТОДОЛОГIЯ
Розділ I. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ -
ЗВЯЗКИ 3 ГРОМАДСЬКIСТЮ: ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Паблик рілейшнз у буденному житті .................... 11
Визначення паблик рілейшнз ......................... 16
Паблик рілейшнз і споріднена з ними діяльність ............ 19
Прес-посередництво ............................ 19
Сприяння (просування) ........................... 20
Державні служби у справах громадськості ........... 20
Пабліситі ..................................... 21
Реклама ..................................... 22
Маркетинг ................................... 22
Торгівля ...................................... 23
Принципи і функції паблик рілейшнз .................... 23
Вимоги до особистих якостей фахівця з паблик рілейшнз ..... 27
Освіта фахівців з паблик рілейшнз ..................... 28
Розділ II. ВИТОКИ ТА IСТОРIЯ РОЗВИТКУ ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Першовитоки ..................................... 32
Зародження основ професії паблик рілейшнз в Америці ...... 36
Iнституціоналізація паблик рілейшнз в США ............... 39
Перші ПР-фірми, перші професіонали-піермени ............ 44
Використання паблик рілейшнз державними органами ....... 47
Створення наукових засад і зміцнення статусу паблик рілейшнз . 49
Епоха Франкліна Рузвельта: паблик рілейшнз в дії .......... 51
Загальні причини становлення і розвитку паблик рілейшнз в США53
Глобалізація паблик рілейшнз як професіональної системи .... 56
Стан паблик рілейшнз в Україні ....................... 61
Розділ III. ГРОМАДСЬКIСТЬ В СФЕРI ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Поняття громадськості .............................. 65
Типологія груп громадськості ......................... 67
Визначення цільових груп громадськості ................. 75
Пріоритетні групи громадськості ....................... 78
Розділ IV. ГРОМАДСЬКА ДУМКА 1 ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Громадськість та її думка ............................ 81


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
Сутність громадської думки .......................... 82
Установка і громадська думка ........................ 84
Орієнтація .................................... 84
Коорієнтація .................................. 85
Вплив на установки ............................. 87
Мотивування зміни установки ..................... 88
Дослідження громадської думки ....................... 89
Типи досліджень громадської думки .................... 91
Соціологічні дослідження ............................ 91
Вибірка ...................................... 92
Анкета ...................................... 95
Групові інтервю. Фокус-групи ..................... 96
Аналіз ....................................... 99
Розділ V. КОМУНIКАЦIЯ 1 ВПЛИВ НА ГРОМАДСЬКIСТЬ
Боротьба за увагу громадськості ......................102
Поширення інформації чи комунікація? .................103
Процес комунікації та його елементи ...................105
Відправник (джерело) повідомлення ................105
Кодування ...................................106
Повідомлення .................................106
Декодування .................................107
Отримувач (адресат) повідомлення ...............109
Зміст взаємовідносин ...........................110
Соціальне оточення ............................111
Вплив на громадськість ............................111
Сила переконання .............................111
Вплив на громадську думку ......................112
Питання етики паблик рілейшнз ......................116


Розділ VI. УПРАВЛIННЯ ПРОЦЕСОМ ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Теорія управління паблик рілейшнз ................
Складові процесу управління ....................
Перший етап: визначення проблем паблик рілейшнз . ,
Роль дослідження в плануванні стратегії
120
121
,125
125
Проблеми в сфері паблик рілейшнз та шляхи їх визначення 126
Формулювання проблеми ........................ 127
Аналіз ситуації ............................... 128
Дослідницька робота та її методи ..................... 133
Другий етап: планування і програмування .............. 138
Паблик рілейшнз і стратегічність мислення ............... 138
Основні етапи процесу стратегічного планування .......... 140
Заява про місію .................................. 141
Цільове планування ............................... 142


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
Цілі виходу .................................. 144
Цілі впливу ................................... 145
Програмування .................................. 148
Третій етап: дія і комунікація ....................... 149
Діяльнісна складова реалізації програми ................ 150
Акції та спеціальні події .................. 151
Комунікаційна складова реалізації програми ............. 156
Складання повідомлення ......................... 156
Надійність джерела повідомлення ................. 160
Використання неконтрольованих та
контрольованих засобів комунікаці ................. 162
Принципи ефективної комунікації .................. 165
Четвертий етап: оцінка програми ..................... 167
Складові процесу оціночного дослідження ............... 167
Підготовка критеріїв оцінки ПР-програми ........... 171
Оцінка ходу реалізації ПР-програми ................ 175
Оцінка результатів виконання ПР-програми .......... 178
Iнтерпретація результатів оцінки ПР-програми ............ 181
Розділ VII. СТВОРЕННЯ IМIДЖУ
Iмідж і його природа .............................. 185
"Анатомія" іміджу ................................ 188
Внутрішня громадськість та імідж організації ............. 194
ПР-реклама іміджу ................................ 199
Розділ VIII. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ В КРИЗОВИХ СИТУАЦIЯХ
Типологія криз .................................. 204
Управління проблемами з метою запобігання кризовим
ситуаціям ...................................... 206
Iнформування про ризик ......................... 208
Управління в умовах кризи .......................... 210
Комунікація в кризових ситуаціях ..................... 214
Фактори успіху ............................... 216
Боротьба з чутками ........................... 221
Частина II. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ В ДIЇ
Розділ IX. ЛОБIЮВАННЯ ............................ 225
Лобізм: сутність, легітимність, практика ................. 225
Сутність лобізму .............................. 225
Правові засади ................................ 226
Зміст роботи лобістів .......................... 228
Підготовка до лобіювання ....................... 231
Безпосереднє лобіювання ........................ 232


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
Опосередковане лобіювання ...................... 234
Чи є можливості лобіювати Верховну Раду України? ........ 235
Які ж це можливості? .......................... 236
Методи лобіювання ............................... 239
Глибоке знання обговорюваних питань .............. 240
Особисте знайомство з депутатами ............... 242
Спілкування з депутатами ....................... 243
Загальні відомості про Верховну Раду України ............ 245
Склад та засідання ............................ 245
Органи Верховної Ради України ................... 246
Постійні комітети {комісії} Верховної Ради України . . . 246
Депутатські групи (фракції) ..................... 247
Розпорядок роботи ............................ 247
Законодавчий процес .............................. 248
Законодавча ініціатива ......................... 248
Етапи створення законі/ ........................ 248
Законодавчий процес ........................... 249
Лобіювання законодавчого процесу .................... 250
Бюджетний процес ............................ 251
Дії при поданні законопроекту .................... 252
Зусилля на етапі попереднього розгляду
законопроектів постійними комітетами ............ 252
Дії на етапі обгрунтування законопроекту .......... 253
Лобіювання після попереднього розгляду законопроекту в
постійному комітеті ........................... 256
Подальші кроки ............................... 256
Розділ X. ВИБОРЧА КАМПАНIЯ
Типи масових кампаній, їх принципи і елементи ........... 258
Особливості виборчої кампанії ....................... 261
Загальні принципи організації виборчої кампанії ........... 262
Кандидат .................................... 263
Підготовка кандидата ........................... 263
Штатний персонал виборчої кампанії ................ 272
Керівники коаліцій (груп) виборців з особливими інтересами 281
Консультанти кампанії ........................... 282
Організаційні схеми виборчої кампанії ............... 283
Добровольці .................................. 286
Розділ XI. ЗАСОБИ IНФОРМАЦIЇ ТА IНШI КАНАЛИ КОМУНIКАЦIЇ
Звязки з засобами масової комунікації
(методика їх використання у виборчій кампанії)
Робота з засобами інформації .................... 293
Звязки з працівниками засобів інформації ............ 294


Валентин Королько
Основи паблик рілейшнз


Підхід до працівників засобів інформації ............. 300
Як поводитися з інформацією ..................... 302
Радіо- та телевізійні інтервю ................... 310
Iнтервю для друкованих органів .................. 311
Ораторське мистецтво .............................312
Предмет виступу ............................. 313
Організація виступу ............................ 315
Мова виступу ................................ 318
Подання доповіді .............................. 319
Наочне приладдя .............................. 320
Декілька думок на закінчення ..................... 321
Позамовні навички комунікації ....................... 323
Категорії і особливості .......................... 323
Статичні особливості та характеристики .......... 324
Динамічні риси та особливості .................... 325
Кінез ....................................... 325
Вираз обличчя ................................ 327
Візуальний контакт ............................ 327
Дотик як засіб спілкування ....................... 327
Особистий простір ............................ 328
Оточуюча обстановка .......................... 328
Голос і його якісні характеристики ................ 329
Використання тиші і часу ....................... 329
Передача повідомлення за допомогою іміджу ......... 330
Деякі підсумкові міркування ...................... 331
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ ............................... 332


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
ПЕРЕДМОВА
Ще донедавна маловідоме і несприйнятне для колишньої радянської
політичної культури й ментальності поняття паблик рілейшнз останніми
роками буквально увірвалося в наше життя. Зявилися перші книжки на
цю тему, друкуються статті й матеріали на сторінках часописів та газет,
проводяться окремі семінари й конференції, влаштовуються презентації.
Вже навіть заснована Українська асоціація паблик рілейшнз. Словом,
дане поняття увійшло в моду, стало справжньою візиткою нових часів. У
цьому, звісно, немає нічого дивного. Весь цивілізований світ вже не
тільки звик до нього, але й перетворив паблик рілейшнз на ефективно
працюючі науку і мистецтво досягнення порозуміння та злагоди між
різноманітними субєктами публічного життя громадянського суспільства.
Але не може не викликати певного занепокоєння одна обставина.
Через його "модність" поняття "паблик рілейшнз" часто вживають, де
потрібно і де не потрібно, здебільшого вкладаючи в нього спотворений
зміст. Відсікається глибинна, соціально-конструктивна сутність філософії
інституту паблик рілейшнз. Увага концентрується здебільшого на
поверхових елементах, надводній частині цього велетенського айсберга
науки і мистецтва налагодження та підтримки взаємовигідних стосунків
між організаціями та громадськістю, коли і організація, і "її" громадськість
виступають рівноправними, рівнозалежними партнерами. Свідченням цієї
поверховості стало поширене намагання подати паблик рілейшнз виключно
як "імідж-мейкерство".
Таке тлумачення суперечить принципам соціальної відповідальності
інститутів громадянського суспільства, фактично підштовхує до того, щоб
ставитися до громадськості як до обєкту обдурювання, маніпулювання
виключно в егоїстичних інтересах тих суб"єктів, для яких за всяку ціну
виліплюють сприятливий імідж. Але громадськість можна обдурювати
лише певний час. Тривалий час можна обманювати тільки певну її частину.


Размер файла: 861.36 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров