Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Основи паблик рілейшнз

КОРОЛЬКО Валентин Григорович, доктор філософських наук,
провідний науковий співробітник Iнституту соціології Національної академії
наук України, у даному посібнику на базі сучасної теорії та досвіду
зарубіжної практики звязків з громадськістю дає перший у вітчизняній
літературі систематизований виклад основ знань з паблик рілейшнз.
Система паблик рілейшнз багатогранна, як саме життя. Пропонований
обсяг теоретичних, методологічних та методичних питань розглядається
автором як мінімум, необхідний для професійної підготовки сучасних
фахівців в галузях державного управління, ринкової економіки,
громадсько-політичних відносин, забезпечення цивілізованого характеру
їх діяльності в умовах громадянського суспільства. Вільно володіючи
англійською мовою, В. Г. Королько при створенні посібника використав
маловідомі широкому читачеві зарубіжні публікації з паблик рілейшнз, а
також дослідження в галузі соціології, соціальної психології, політології
та інших наук. Крім того, тривала співпраця з Міжнародним
республіканським інститутом (США), спілкування з державними і
політичними діячами різних рівнів цієї країни, з науковцями і дослідниками,
керівниками та фахівцями виборчих кампаній дозволили йому
скористатися сучасними надбаннями науки і мистецтва паблик рілейшнз.
Книга може бути корисною широкому колу читачів: студентам, що
вивчають дану дисципліну, активу молодих демократичних партій,
керівникам виборчих кампаній, усім, хто прагне стати цивілізованими
політичними діячами або підприємцями.
Наукові редактори - д-р соціол. наук Ю.I. Яковенко,
канд. філос. наук В.О. Наумов
Редактор - М.I. Київський
Затверджено до друку вченою радою Iнституту соціології НАН України
IЗВМ 966-02-0279-2c В.Г.Королько, 1997


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
ЗМIСТ
Передмова
Частина I. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ: ЕВОЛЮЦIЯ,
НАУКОВI ОСНОВИ, МЕТОДОЛОГIЯ
Розділ I. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ -
ЗВЯЗКИ 3 ГРОМАДСЬКIСТЮ: ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Паблик рілейшнз у буденному житті .................... 11
Визначення паблик рілейшнз ......................... 16
Паблик рілейшнз і споріднена з ними діяльність ............ 19
Прес-посередництво ............................ 19
Сприяння (просування) ........................... 20
Державні служби у справах громадськості ........... 20
Пабліситі ..................................... 21
Реклама ..................................... 22
Маркетинг ................................... 22
Торгівля ...................................... 23
Принципи і функції паблик рілейшнз .................... 23
Вимоги до особистих якостей фахівця з паблик рілейшнз ..... 27
Освіта фахівців з паблик рілейшнз ..................... 28
Розділ II. ВИТОКИ ТА IСТОРIЯ РОЗВИТКУ ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Першовитоки ..................................... 32
Зародження основ професії паблик рілейшнз в Америці ...... 36
Iнституціоналізація паблик рілейшнз в США ............... 39
Перші ПР-фірми, перші професіонали-піермени ............ 44
Використання паблик рілейшнз державними органами ....... 47
Створення наукових засад і зміцнення статусу паблик рілейшнз . 49
Епоха Франкліна Рузвельта: паблик рілейшнз в дії .......... 51
Загальні причини становлення і розвитку паблик рілейшнз в США53
Глобалізація паблик рілейшнз як професіональної системи .... 56
Стан паблик рілейшнз в Україні ....................... 61
Розділ III. ГРОМАДСЬКIСТЬ В СФЕРI ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Поняття громадськості .............................. 65
Типологія груп громадськості ......................... 67
Визначення цільових груп громадськості ................. 75
Пріоритетні групи громадськості ....................... 78
Розділ IV. ГРОМАДСЬКА ДУМКА 1 ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Громадськість та її думка ............................ 81


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
Сутність громадської думки .......................... 82
Установка і громадська думка ........................ 84
Орієнтація .................................... 84
Коорієнтація .................................. 85
Вплив на установки ............................. 87
Мотивування зміни установки ..................... 88
Дослідження громадської думки ....................... 89
Типи досліджень громадської думки .................... 91
Соціологічні дослідження ............................ 91
Вибірка ...................................... 92
Анкета ...................................... 95
Групові інтервю. Фокус-групи ..................... 96
Аналіз ....................................... 99
Розділ V. КОМУНIКАЦIЯ 1 ВПЛИВ НА ГРОМАДСЬКIСТЬ
Боротьба за увагу громадськості ......................102
Поширення інформації чи комунікація? .................103
Процес комунікації та його елементи ...................105
Відправник (джерело) повідомлення ................105
Кодування ...................................106
Повідомлення .................................106
Декодування .................................107
Отримувач (адресат) повідомлення ...............109
Зміст взаємовідносин ...........................110
Соціальне оточення ............................111
Вплив на громадськість ............................111
Сила переконання .............................111
Вплив на громадську думку ......................112
Питання етики паблик рілейшнз ......................116


Розділ VI. УПРАВЛIННЯ ПРОЦЕСОМ ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ
Теорія управління паблик рілейшнз ................
Складові процесу управління ....................
Перший етап: визначення проблем паблик рілейшнз . ,
Роль дослідження в плануванні стратегії
120
121
,125
125
Проблеми в сфері паблик рілейшнз та шляхи їх визначення 126
Формулювання проблеми ........................ 127
Аналіз ситуації ............................... 128
Дослідницька робота та її методи ..................... 133
Другий етап: планування і програмування .............. 138
Паблик рілейшнз і стратегічність мислення ............... 138
Основні етапи процесу стратегічного планування .......... 140
Заява про місію .................................. 141
Цільове планування ............................... 142


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
Цілі виходу .................................. 144
Цілі впливу ................................... 145
Програмування .................................. 148
Третій етап: дія і комунікація ....................... 149
Діяльнісна складова реалізації програми ................ 150
Акції та спеціальні події .................. 151
Комунікаційна складова реалізації програми ............. 156
Складання повідомлення ......................... 156
Надійність джерела повідомлення ................. 160
Використання неконтрольованих та
контрольованих засобів комунікаці ................. 162
Принципи ефективної комунікації .................. 165
Четвертий етап: оцінка програми ..................... 167
Складові процесу оціночного дослідження ............... 167
Підготовка критеріїв оцінки ПР-програми ........... 171
Оцінка ходу реалізації ПР-програми ................ 175
Оцінка результатів виконання ПР-програми .......... 178
Iнтерпретація результатів оцінки ПР-програми ............ 181
Розділ VII. СТВОРЕННЯ IМIДЖУ
Iмідж і його природа .............................. 185
"Анатомія" іміджу ................................ 188
Внутрішня громадськість та імідж організації ............. 194
ПР-реклама іміджу ................................ 199
Розділ VIII. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ В КРИЗОВИХ СИТУАЦIЯХ
Типологія криз .................................. 204
Управління проблемами з метою запобігання кризовим
ситуаціям ...................................... 206
Iнформування про ризик ......................... 208
Управління в умовах кризи .......................... 210
Комунікація в кризових ситуаціях ..................... 214
Фактори успіху ............................... 216
Боротьба з чутками ........................... 221
Частина II. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ В ДIЇ
Розділ IX. ЛОБIЮВАННЯ ............................ 225
Лобізм: сутність, легітимність, практика ................. 225
Сутність лобізму .............................. 225
Правові засади ................................ 226
Зміст роботи лобістів .......................... 228
Підготовка до лобіювання ....................... 231
Безпосереднє лобіювання ........................ 232


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
Опосередковане лобіювання ...................... 234
Чи є можливості лобіювати Верховну Раду України? ........ 235
Які ж це можливості? .......................... 236
Методи лобіювання ............................... 239
Глибоке знання обговорюваних питань .............. 240
Особисте знайомство з депутатами ............... 242
Спілкування з депутатами ....................... 243
Загальні відомості про Верховну Раду України ............ 245
Склад та засідання ............................ 245
Органи Верховної Ради України ................... 246
Постійні комітети {комісії} Верховної Ради України . . . 246
Депутатські групи (фракції) ..................... 247
Розпорядок роботи ............................ 247
Законодавчий процес .............................. 248
Законодавча ініціатива ......................... 248
Етапи створення законі/ ........................ 248
Законодавчий процес ........................... 249
Лобіювання законодавчого процесу .................... 250
Бюджетний процес ............................ 251
Дії при поданні законопроекту .................... 252
Зусилля на етапі попереднього розгляду
законопроектів постійними комітетами ............ 252
Дії на етапі обгрунтування законопроекту .......... 253
Лобіювання після попереднього розгляду законопроекту в
постійному комітеті ........................... 256
Подальші кроки ............................... 256
Розділ X. ВИБОРЧА КАМПАНIЯ
Типи масових кампаній, їх принципи і елементи ........... 258
Особливості виборчої кампанії ....................... 261
Загальні принципи організації виборчої кампанії ........... 262
Кандидат .................................... 263
Підготовка кандидата ........................... 263
Штатний персонал виборчої кампанії ................ 272
Керівники коаліцій (груп) виборців з особливими інтересами 281
Консультанти кампанії ........................... 282
Організаційні схеми виборчої кампанії ............... 283
Добровольці .................................. 286
Розділ XI. ЗАСОБИ IНФОРМАЦIЇ ТА IНШI КАНАЛИ КОМУНIКАЦIЇ
Звязки з засобами масової комунікації
(методика їх використання у виборчій кампанії)
Робота з засобами інформації .................... 293
Звязки з працівниками засобів інформації ............ 294


Валентин Королько
Основи паблик рілейшнз


Підхід до працівників засобів інформації ............. 300
Як поводитися з інформацією ..................... 302
Радіо- та телевізійні інтервю ................... 310
Iнтервю для друкованих органів .................. 311
Ораторське мистецтво .............................312
Предмет виступу ............................. 313
Організація виступу ............................ 315
Мова виступу ................................ 318
Подання доповіді .............................. 319
Наочне приладдя .............................. 320
Декілька думок на закінчення ..................... 321
Позамовні навички комунікації ....................... 323
Категорії і особливості .......................... 323
Статичні особливості та характеристики .......... 324
Динамічні риси та особливості .................... 325
Кінез ....................................... 325
Вираз обличчя ................................ 327
Візуальний контакт ............................ 327
Дотик як засіб спілкування ....................... 327
Особистий простір ............................ 328
Оточуюча обстановка .......................... 328
Голос і його якісні характеристики ................ 329
Використання тиші і часу ....................... 329
Передача повідомлення за допомогою іміджу ......... 330
Деякі підсумкові міркування ...................... 331
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ ............................... 332


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
ПЕРЕДМОВА
Ще донедавна маловідоме і несприйнятне для колишньої радянської
політичної культури й ментальності поняття паблик рілейшнз останніми
роками буквально увірвалося в наше життя. Зявилися перші книжки на
цю тему, друкуються статті й матеріали на сторінках часописів та газет,
проводяться окремі семінари й конференції, влаштовуються презентації.
Вже навіть заснована Українська асоціація паблик рілейшнз. Словом,
дане поняття увійшло в моду, стало справжньою візиткою нових часів. У
цьому, звісно, немає нічого дивного. Весь цивілізований світ вже не
тільки звик до нього, але й перетворив паблик рілейшнз на ефективно
працюючі науку і мистецтво досягнення порозуміння та злагоди між
різноманітними субєктами публічного життя громадянського суспільства.
Але не може не викликати певного занепокоєння одна обставина.
Через його "модність" поняття "паблик рілейшнз" часто вживають, де
потрібно і де не потрібно, здебільшого вкладаючи в нього спотворений
зміст. Відсікається глибинна, соціально-конструктивна сутність філософії
інституту паблик рілейшнз. Увага концентрується здебільшого на
поверхових елементах, надводній частині цього велетенського айсберга
науки і мистецтва налагодження та підтримки взаємовигідних стосунків
між організаціями та громадськістю, коли і організація, і "її" громадськість
виступають рівноправними, рівнозалежними партнерами. Свідченням цієї
поверховості стало поширене намагання подати паблик рілейшнз виключно
як "імідж-мейкерство".
Таке тлумачення суперечить принципам соціальної відповідальності
інститутів громадянського суспільства, фактично підштовхує до того, щоб
ставитися до громадськості як до обєкту обдурювання, маніпулювання
виключно в егоїстичних інтересах тих суб"єктів, для яких за всяку ціну
виліплюють сприятливий імідж. Але громадськість можна обдурювати
лише певний час. Тривалий час можна обманювати тільки певну її частину.
Проте обдурювати всю громадськість і весь час ще нікому не вдавалося.
На цьому стоять чесні, соціальне відповідальні представники сучасного
інституту паблик рілейшнз. Звісно, в історії паблик рілейшнз нерідко
траплялися випадки імідж-мейкерства, коли порушувалися норми моралі
та етики. Рано чи пізно, але неминуче це погано закінчувалося. Брати за
взірець таку практику - велика помилка, свідчення нерозуміння
справжнього покликання системи паблик рілейшнз у її сучасному
трактуванні.
Невідємною ознакою громадянського суспільства, до якого прагне
суверенна і незалежна, демократична Україна, є розвиток, поряд з
державними структурами, масових рухів, партій, угруповань за
переконаннями та будь-якими іншими особливими інтересами. Таке
суспільство тяжіє до децентралізації надмірної влади держави за рахунок


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
передачі частини її повноважень самоврядуванню, до налагодження
взаємодії інститутів і організацій з громадськістю на основі узгодження
їх позицій, взаємної співпраці та користі. Найліпшим інструментом
досягнення такого стану, порозуміння в суспільстві якраз і стають паблик
рілейшнз.
Освоєння цього фаху, оволодіння наукою і мистецтвом звязків з
громадськістю набувають для нас особливої ваги. Але, на жаль, ми ще
не зовсім готові до виконання такого завдання. Певне коло людей, що
так або інакше розпочали цікавитися та займатися питаннями паблик
рілейшнз, залишається малочисельним, а головне, недостатньо
кваліфікованим. В Україні, попри окремі намагання, практично відсутня
продумана і забезпечена кваліфікованими фахівцями система
фундаментальної підготовки кадрів з означеної спеціальності на рівні
вищої школи. Не звертається достатня увага на викладання даної
дисципліни й у вищих навчальних закладах, де готуються кадри з
урахуванням потреб ринкової економіки. Не включені теорія й методологія
паблик рілейшнз до складу обовязкових загальноосвітніх дисциплін в
процесі підготовки фахівців гуманітарного профілю.
Назріла кагальна необхідність освоєння основ паблик рілейшнз у
ході післядипломної освіти, на курсах перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників сфери управління, органів самоврядування,
народного господарства та підприємницьких структур. Наукою і
мистецтвом паблик рілейшнз мають сповна оволодіти й лідери, активісти
молодих політичних партій та численних громадських обєднань. Напевно,
є підстави припуститися такого узагальнення: щоб бути на рівні стандартів
сучасної демократії, вимог цивілізованих ринкових відносин, потреб
входження в сімю розвинутих країн світу всі кадри України, які здобули
освіту за радянських часів, мають ліквідувати ту прогалину у своїх знаннях,
яка повязана з відсутністю систематизованого уявлення про теорію,
методологію та методику паблик рілейшнз.
Зрозуміло, звязки з громадськістю як соціальний і професійний
інститут не можна вважати панацєю від усіх негараздів нашого кризового
суспільства. Причини незадовільного стану економіки, науки і культури
незалежної України; розбудови її державності настільки глибокі, що
одними методами паблик рілейшнз їх не розвязати. Питання полягає в
іншому: чи є можливість помякшити негативне ставлення, яке склалося
з тих чи інших причин у певних груп громадськості до керівних державних
та інших нових структур суспільства, до тих політичних інститутів, які
розгорнули свою діяльність в країні? Світовий досвід функціонування
системи паблик рілейшнз беззаперечно доводить, що певною мірою цього
можна досягти.
Зважаючи на все це, а також на фактичну відсутність в Україні
підручників і навчальних посібників з даної дисципліни, на зростаючий
інтерес до науки і мисгецтва звязків з громадськістю, автор,


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
використовуючи кращі світові зразки теорії та практики паблик рілейшнз,
зробив спробу певною мірою заповнити існуючу прогалину,
систематизувати та викласти їх основи.
При узагальненні світового досвіду в даному посібнику увага
звертається здебільшого на американську, найбільш розвинуту скарбницю
досягнень у сфері теорії та практики паблик рілейшнз. Це, безумовно,
не означає, що треба сліпо йти за цим досвідом. До уваги в основному
береться лише те, що має загальнонаукове значення (оскільки
винаходжувати велосипед знову немає ніякої рації), і на цій базі робиться
спроба показати шляхи розвитку власної практики звязків з
громадськістю.
При створенні посібника автор використав маловідомі широкому
читачеві зарубіжні публікації з паблик рілейшнз, а також дослідження в
галузі соціології, соціальної психології, політології та інших наук. Крім
того, тривала співпраця з Міжнародним республіканським інститутом
(США), спілкування з державними і політичними діячами різних рівнів
цієї країни, з науковцями і дослідниками, керівниками та фахівцями
виборчих кампаній дозволили йому скористатися сучасними надбаннями
науки і мистецтва паблик рілейшнз.
Автор висловлює подяку Міжнародному республіканському інституту
за надану можливість не тільки вийти на найбільш авторитетні та
випробувані часом джерела і наукові розвідки з питань паблик рілейшнз,
але й скористатися методичними розробками і порадами провідних
фахівців Республіканської партії США.
10


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
Частина I. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ: ЕВОЛЮЦIЯ,
НАУКОВI ОСНОВИ, МЕТОДОЛОГIЯ
Розділ I. ПАБЛИК РIЛЕЙШНЗ - ЗВЯЗКИ З
ГРОМАДСЬКIСТЮ: ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Паблик рілейшнз у буденному житті
Щоб задовольнити свої потреби, індивіди й соціальні групи
налагоджують і постійно підтримують взаємні звязки між собою. Такі
звязки потребують усвідомлення певної міри взаємозалежності соціальних
субєктів, необхідності їх взаємодії, звідси - й різного рівня соціальних,
політичних та економічних компромісів. Взаємозвязкам та взаємодії
соціальних субєктів завжди латентне притаманна та або інша міра
конфліктності інтересів, яка постійно зростає й набуває, особливо в
сучасних умовах, великої гостроти.
Коли йдеться про процеси взаємовідносин між індивідами та
конфліктність їх інтересів, тут більш-менш все зрозуміло: дослідженнями
цих процесів займаються розділи соціальної науки з назвою - "людське
або міжособистісне спілкування (звязки)". Якщо взяти сферу
взаємозвязків між народами і країнами світу, суперечності й конфлікти,
що між ними виникають, то тут теж є певна ясність: цими питаннями
займається наука, яка дістала назву - " міжнародні відносини (звязки)".
Коли ж йдеться про відносини, взаємодії, що мають місце між окремими
організаціями, між цими організаціями та оточуючими їх різноманітними
групами громадськості, то цими питаннями займається теорія і практика
звязків з громадськістю - "паблик рілейшнз".
Наука і мистецтво налагодження контактів та підтримки добрих
стосунків з громадськістю - паблик рілейшнз - набувають особливої ваги
в умовах демократизації суспільного життя, переходу до ринкової
економіки та виходу України на міжнародну арену як суверенної і
незалежної держави.
Але що собою являють паблик рілейшнз на практиці? Питання це
тільки на перший погляд просте.
Спробуємо навести декілька прикладів. Візьмемо перший,
запозичений з широковідомого американського підручника "Це П.Р."
...Сидячи перед компютером, жінка щойно завершила дизайн
бюлетеня новин для свого клієнта. Поки цей бюлетень з врахуванням
дизайну роздруковується на принтері, вона розпочала ще раз переглядати
заготовлену раніше рекламу для іншого клієнта, що має бути
надрукуваною у загальновідомому журналі. В цю мить заголовок даного
рекламного листка нагадав їй, що вона збиралася зателефонувати
художнику-графіку, який повинен показати їй декілька варіантів
11


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
художнього оформлення логотипів для ще одного клієнта, компанія якого
змінила назву.
Саме через цього клієнта їй потрібно буде переглянути розклад
роботи з фотомайстром. Компанії тепер необхідно підготувати набір
нових брошур, папок для преси і презентацій, а також такі речі, як візитки
та фірменні бланки. Навіть назва компанії на будинку має бути змінена.
Одне слово, всі матеріали організації, розпочинаючи з історії корпорації
і закінчуючи проспектами виготовлюваної продукції, мають бути
перероблені. Це вимагатиме такого великого обсягу роботи, що вона
вирішила залучити до її виконання спеціаліста (публіциста), з яким час
від часу співпрацювала, щоб трохи розвантажити свого основного
штатного працівника.
Для клієнта, фірма якого перебуває у стадії реорганізації, вона
також погодилася виконати певну аналітичну роботу, а саме: провести
дослідження громадської думки службовців компанії, клієнтів та
постачальників, щоб уточнити, який саме імідж має його компанія на
етапі перебудови. Вона пояснила новому керівництву, що злиття і
перебудова призводять до розмивання іміджу організації. Хоча такий
небажаний стан речей може бути поступово подоланий і без спеціальних
зусиль, та все ж добра нагода буде втрачена, якщо різні групи
співробітників самої організації активно не допоможуть громадськості
зрозуміти суть змін. Жінці потрібно ще вийти на соціологічну службу,
яка раніше допомагала їй у проведенні телефонного опитування
громадської думки. Ця фірма має розробити анкету, апробувати її, а
потім навчити співробітників компанії, як нею користуватися під час
проведення основного опитування.
Після завершення дослідження їй доведеться доповісти про його
результати та запропонувати раді директорів компанії свої рекомендації.
Вона зробила помітку про необхідність якомога швидше ввести нову
програму до свого портативного компютера, щоб освоїти її до того, як
потрібно буде скористатися нею для ілюстрування вироблених
рекомендацій на засіданні ради.
Працюючи над усім цим, жінка помітила, що факс у офісі розпочав
друкувати якесь нове повідомлення. Вона глянула на титульний аркуш і
побачила, що це факс із Сінгапура, де вона часто має справу з одним
агентством. Клієнт із даного агентства збирається у відрядження до
Сполучених Штатів і бажав би, щоб йому допомогли з певного кола
питань. У факсі повідомлялося про час і місце та зміст допомоги, якої
від неї чекають. Факс закінчувався проханням повідомити про готовність
до співпраці з клієнтом. Жінці подобалося працювати з сінгапурською
групою, оскільки та з ентузіазмом підтримала її ідеї і запропонувала
включитися у розробку загального плану роботи. Вона посміхнулась
про себе, пригадавши, як один із членів сінгапурської групи надіслав їй
факс з супроводжувальною запискою, де містилася фраза: "...розфарбуй
12


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
це по-американськи". У свою чергу й вона розраховувала на їх культурну
підтримку у ділових стосунках з тихоокеанськими партнерами.
Так само вона розраховує й на допомогу у справах з європейськими
партнерами з боку німкені - подруги по кімнаті у студентському містечку
університету США, де вони колись вчилися разом. Тепер її подруга працює
в Німеччині у великій компанії, що займається звязками з громадськістю.
В майбутньому вона мріє створити там свою власну фірму. Німецька
к-ілега має хороші контакти у Мехіко, які вона налагодила під час роботи
ряду міжнародних конференцій з паблик рілейшнз. До того ж у неї є
добрий вихід на своїх нових колег у Канаді.
Коли жінка приходить до офісу вранці, вона часто бачить, що вночі
факс працював напружено, приймаючи інформаційні повідомлення від
професіональних асоціацій, що розкидані по всьому світові....
Отже, жінка, про яку йдеться, займається паблик рілейшнз - фахом,
що останніми десятиріччями дістав глобального поширення.
З наведеного прикладу можна зрозуміти, що за своїм змістом паблик
рілейшнз є складовою частиною стратегії менеджменту і виконує подвійну
функцію: з одного боку, - реагування на очікування тих, чия поведінка,
судження, точка зору можуть вплинути на функціонування та розвиток
організації, а з іншого, - мотивування поведінки цих людей.
Розбудова стратегії паблик рілейшнз насамперед і головним чином
підпорядкована основній меті - гармонізації інтересів організації з
інтересами тих, від кого залежить її розвиток. Але як це зробити?
Звідси наступний крок - запровадження розробленої стратегії в
життя. Це передбачає здійснення політики комунікації, яка була б здатна
забезпечити налагодження й підтримку стосунків взаємної довіри між
організацією і численними групами громадськості.
Тепер розберемо дещо інші ситуації.
Уявіть, що ви бізнесмен, який домовився про вигідну справу з
серйозним партнером. Здається, все було ретельно підготовлено,
відбулися переговори, але відразу після них немов пробігла чорна кішка.
Партнер раптово охолов, а потім і взагалі вийшов з гри. Угода не підписана,
ви зазнаєте збитків. В чім справа? Що, партнер виявився капризним?
Більш вигідна справа у іншому місці? Можливо, як, між іншим, і те, що
причиною були ви самі.
Ще одна ситуація. Ви займаєтеся політикою вже не перший рік і
тепер балотуєтесь в депутати. Ваші суперники - представники маловідомих
політичних партій, новачки і за всіма параметрами поступаються перед
вами, це ясно без удаваної скромності. Але перемогу на виборах одержав
один із них. Чому? Кажуть, вибори - це лотерея. Проте таке виправдання
навряд чи втішить вас.
А ось приклад із недавньої історії нашої країни. Проголосивши у
1991 році незалежність, Україна заявила про своє прагнення стати
безядерною державою. Але невдовзі після цього, зважуючи на ряд
13


Валентин КоролькоОснови паблик рілейшнз
обставин, повязаних з національною безпекою та певними міркуваннями
стратегічного характеру, урядові кола України під тиском міжнародних
подій і наполягань політичних сил всередині країни почали висловлювати
сумніви щодо доцільності такої заяви. Сумніви справді мали певні підстави
під собою. Україна - держава з розвинутою ядерною технологією, на її
території були розміщені численні ядерні арсенали, що автоматично
включали її до числа найпотужніших ядерних держав світу, з якими завжди
рахуються. Але така точка зору в керівних колах України миттєво
викликала негативну реакцію на Заході, і Україну розпочали вважати
непередбачуваною державою. Iмідж тільки-но народженої незалежної
України набував найнеприємнішого відтінку, що керівним колам,
зрозуміло, було не байдуже.
Подібних прикладів невдач, помилок, а то і провалів, здавалося 6,
добрих намірів у сферах політичного, економічного і соціального життя,
свідками яких ми є в непростий перехідний період, кожний з нас міг би
навести немало.
Причини, безумовно, можуть бути найрізноманітніші, проте в


Размер файла: 861.22 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров