Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (5)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МОДЕЛЮВАННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

2.1  Визначення поняття та методика оцінки людського потенціалу нації

 

Відповідно до концепції розвитку людського потенціалу ООН, оцінка людського потенціалу держави здійснюється на базі розрахунку індексу розвитку людського потенціалу, що представляє собою інтегральний показник середніх досягнень країни за трьома головними напрямками: тривалістю життя людини при народженні, середнім рівнем освіти населення та середнім рівнем життя. Відповідно, індекс розвитку людського потенціалу (HDI) буде здійснюватись за формулою:

 

 

де      HDI (Human development index) – індекс розвитку людського потенціалу держави;

          LEI (Life expectancy index) – індекс середньої тривалості життя при народженні;

          EI (Education index) – індекс середнього рівня освіти населення;

          GDPI – індекс середнього рівня валового внутрішнього продукту на душу населення в паритетних цінах.

Для розрахунку значень кожного з індексів та його нормалізації використовується формула:

 

 

де      ActualValue – фактичне значення розглядаємого показника в поточному періоді;

          MinimumValue – мінімально можливе значення показника;

          MaximumValue максимально можливе значення показника.

Розрахунок значень індексів за наведеною формулою приводить до того, що вони приймають значення на відрізку [0; 1]. Крім того, інтегральний індекс розвитку людського потенціалу держави також приймає значення на відрізку [0; 1]. Напрямком оптимізації наведених показників є максимізація.

Методологія комісії ООН визначає граничні межі, за якими можна проводити класифікацію даних показників:

       країни з високим рівнем людського потенціалу, HDI є [0,8; 1];

       країни з середнім рівнем людського потенціалу, HDI є [0,5; 0,8);

       країни з низьким рівнем людського потенціалу, HDI є [0; 0,5).

При розрахунку індексу середньої тривалості життя при народженні (LEI) мінімально та максимально можлива середня тривалість життя для країн встановлюється на рівні 25 та 85 років. Отже, формула 2.2 приймає вигляд:

 

 

Середній рівень освіти населення, в свою чергу, формується під впливом двох показників: рівня грамотності населення та сукупним валовим коефіцієнтом тієї частини населення, що навчались протягом року у початкових, середніх та вищих учбових закладах освіти.

Рівень грамотності населення вказує на долю населення старшого за 15-річний вік, що мають початкову освіту. Мінімально та максимально можливі значення цього показника визначаються на рівні 0% та 100% відповідно. Тому формула 2.2 для розрахунку даного показника буде мати вигляд:

 

 

де      ALI (Adult literacy index) – індекс початкової грамотності населення.

Індекс сукупної долі населення що навчається, визначається співвідношенням населення віком від 6 до 24 років що навчається, до загальної чисельності населення у цьому віці:

 

 

де      GEI (Gross enrolment index) – індекс сукупної долі населення, що навчається;

          Не6-24 – населення віком від 6 до 24 років, що навчається;

          Н6-24 – загальна чисельність населення віком від 6 до 24 років.

Відповідно, індекс середнього рівня освіти населення EI буде розраховуватись за формулою:

 

 

Середній рівень життя в країні визначається на базі обсягу валового внутрішнього продукту на душу населення в паритетних цінах. Мінімально та максимально можливими межами даного показника визнано, відповідно 100$ та 40000$ на душу населення, відповідно. Таким чином, індекс GDPI буде розраховуватись за формулою:

 

 

Необхідність використання десятинного логарифму при розрахунку даного індексу зумовлена функцією корисності, що уповільнює своє зростання при збільшенні валового внутрішнього продукту на душу населення (гранична ефективність функції корисності ? 0). Отже динаміка індексу GDPI в залежності від ВВП на душу населення

Размер файла: 93.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров