Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Експертно-аналітична оцінка технологічних та економічних показників сільськогосподарської техніки

ВСТУП
Актуальним завданням сільського господарства є гарантоване
забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і
підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, охорони
навколишнього середовища. Вирішенню його, особливо на етапі
становлення багатоукладних форм господарювання, сприятиме
впровадження новітніх технологій і машин, зокрема комплексної
механізації рослинництва і тваринництва на базі науково обґрунтованої
системи машин.
Система машин являє собою сукупність машин, взаємоузгоджених за
технологічним процесом, техніко-економічними параметрами і
продуктивністю, за допомогою яких забезпечується механізація
виробничих процесів. Розробляють таку систему з урахуванням основних
природно-кліматичних зон. Її постійно удосконалюють, доповнюють і
змінюють на основі досягнень науки і техніки.
Сільськогосподарські машини є технологічними. Кожна з них виконує
певний технологічний (робочий) процес, що включає одну або кілька
технологічних операцій, при яких відбуваються якісні зміни матеріалу, що
обробляється, його розмірів, стану, форми, фізичних і біологічних
властивостей.
На відміну від промислових сільськогосподарські машини
безпосередньо контактують із живою природою: насінням, рослинами,
ґрунтом з його різноманітними живими організмами та ін. Тому їх успішне
застосування обумовлюється запровадженням районованих сортів
сільськогосподарських культур, що пристосовані до машинних технологій.
Науково-технічний прогрес у галузі механізації
сільськогосподарського виробництва спрямований на підвищення
продуктивності праці за рахунок розробки і впровадження
широкозахватних машин, збільшення їх робочих швидкостей,
вантажопідйомності, пропускної здатності, універсальності, автоматизації,
а також поліпшення умов праці механізаторів і вдосконалення організації
роботи машинно-тракторних агрегатів.
Наведені в посібнику методики розрахунку дозволяють провести
експертну оцінку різних типів сільськогосподарських знарядь і агрегатів
відносно їх функціональних і експлуатаційних показників. Це дозволить
підібрати оптимальну сільськогосподарську техніку з урахуванням умов її
експлуатації.
У посібнику наведені конкретні приклади порівняльного техніко-
економічного розрахунку, які доцільно використовувати при проведенні
експертної оцінки техніки.
4
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ
1. Показники порівняльної економічної ефективності
Розрахунок економічної ефективності сільськогосподарської техніки
проводиться на основі порівняльної оцінки різних конструкцій машин, які
здійснюють однотипні операції, мають подібну схему агрегатування з
енергетичним засобом (або є самохідними комбайнами) і не суттєво
відрізняються за продуктивністю, енерговитратами та іншими техніко-
економічними показниками.
Наведені методики дозволяють визначити показники економічної
ефективності спеціалізованої сільськогосподарської техніки (машин і
знарядь), призначеної для виконання окремих операцій (оранка,
культивація, боронування, сівба, збирання зернових і коренеплодів та
інше), а також мобільних і стаціонарних машин. На основі проведених
розрахунків здійснюється експертно-аналітична оцінка машин для вибору
оптимального варіанту для конкретних умов їх функціонування.
За базу при проведенні порівняння приймають показники: існуючих
високопродуктивних машин; машини-аналога, яка підлягає заміні новою
машиною; показники технічного засобу та технологічного процесу до
модернізації.
При виборі на ринку нових машин доцільно провести їх порівняльний
техніко-економічний розрахунок. Наприклад при порівнянні комбайна А
відносно комбайна Б показники одного з них (Б) беруться як базового
(еталонного), а іншого (А) як нового (модернізованого).
Річний економічний ефект експлуатації нової машини (Ер) в гривнях
визначається за формулою
Е (П П Е ) р б в = ? + ? Вз, (1)
де Пб, Пв – зведені затрати на одиницю напрацювання для базової та нової
машин, грн; Е? – економічний ефект від зміни витрат основних
матеріалів, кількості та якості продукції, що отримується під час
експлуатації нової машини, грн; Вз – річне напрацювання нової машини.
Економічний ефект від виробництва та використання за термін
експлуатації нової машини (Ет) в гривнях становить
Ет=Ер/ан+Ен, (2)
де ан – коефіцієнт відрахування на реновацію нової машини;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
5
Лімітна ціна нової машини (Цл) в гривнях
Цл=Цвмб, (3)
де Цвм – верхня межа ціни нової машини, грн; б – коефіцієнт гарантії
споживачу економічного ефекту від використання нової машини.
Коефіцієнт гарантії економічного ефекту від використання нової машини
приймається 0,8, а для нової техніки, що замінює ручну працю коефіцієнт
гарантії становить 0,90...0,95 (конкретне значення може узгоджуватися зі
споживачем).
У випадку наявності проекту балансової ціни верхня межа ціни нової
машини в гривнях становить
Цвм=[Е/(ан+Ен)+Бн](1/?), (4)
де ? – коефіцієнт переведення оптової ціни в балансову (? = 1,1...1,2);
Бн – балансова ціна нової машини, грн.
Якщо проект балансової ціни відсутній
Цвм=[(Пб-П ?
н+Е?)+Бн](1/?), (5)
де н П? – зведені затрати нової машини на одиницю напрацювання без
затрат на реновацію та нормативної ефективності капіталовкладень, грн.
Річна економія праці під час експлуатації нової машини (Зр) в
людино-годинах визначається за формулою
Зр=(Зпб - Зпн)Вз, (6)
де Зпб, Зпн – затрати праці на одиницю напрацювання базової і нової
машини, люд-год.
Ступінь зміни витрат у випадку експлуатації нової машини порівняно з
базовою (С) у відсотках становить
С=(З?рб - З?рн)100/З?рб, (7)
де З?рб, З?рн – річні затрати (затрати праці, прямі експлуатаційні затрати та
зведені затрати, капітальні вкладення) відповідно для базової і нової
машини, люд.-год.
6
2. Економічні показники
Зведені затрати на одиницю напрацювання (П) в гривнях визначаються
за формулою
П=И+КЕн, (8)
де И – прямі експлуатаційні затрати на одиницю напрацювання, грн;
К – капітальні вкладення на одиницю напрацювання, грн.
Прямі експлуатаційні затрати дорівнюють
И=З+Г+Р+А+Ф, (9)
де З – затрати на оплату праці обслуговуючого персоналу, грн/од.
напрацювання; Г – затрати на паливно-мастильні матеріали і
електроенергію, грн/од. напр.; Р – затрати на технічне обслуговування,
поточний і капітальний ремонт, грн/од. напрацювання; А – затрати на
реновацію, грн/од. напрацювання; Ф – інші прямі затрати на допоміжні
матеріали (дріт, шпагат, тару та інше) і зберігання техніки, грн/од.
напрацювання.
Затрати на оплату праці обслуговуючого персоналу становлять
З=(1/Wзм)?Лj ?
jkjд, (10)
де Wзм – продуктивність машини або робітника за одну годину змінного
часу, од. напрацювання/год; Лj – чисельність j-го виробничого персоналу,
чол; ?
j – годинна тарифна ставка оплати праці обслуговуючого персоналу
за і-м розрядом, грн/люд.-год; kjд – коефіцієнт, що враховує доплати за
класність та стаж роботи, кваліфікацію, оплату премій та відпусток,
нарахування соціального страхування j-го виробничого персоналу.
Затрати на паливно-мастильні матеріали та електроенергію
Г=qЦ, (11)
де q – витрата паливно-мастильних матеріалів і електроенергії в кг/од.
напрацювання, кВт.год/од. напрацювання; Ц – ціна 1кг палива, 1кВт. год
електроенергії (включаючи вартість мастильних матеріалів, що припадають
на 1кг основного палива чи 1кВт. год електроенергії), грн/кг, грн/кВт. год.
Затрати на технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонти
за нормативами відрахувань від балансової ціни машини
7
Р=Б(rт+rк)/WзмТр, (12)
де Б – балансова ціна машини, грн.; rт – коефіцієнт відрахувань на
поточний ремонт і технічне обслуговування; rк – коефіцієнт відрахувань на
капітальний ремонт; Тр – річне завантаження машини, год. (приймається за
діючими нормативами, а у випадку відсутності нормативів її визначають
на основі зональних технологічних карт)
Тр=Dt, (13)
де D – число днів роботи машини за агротехнічний термін; t – число годин
роботи машини за день (експлуатаційний час).
Затрати на реновацію машини
А=Ва/WзмТр, (14)
де а – коефіцієнт відрахувань на реновацію машини.
Інші прямі затрати на додаткові матеріали (дріт, шпагат, тара та інше) і
зберігання
Ф=Сдм+Зз, (15)
де Сдм – вартість допоміжних матеріалів в грн/од. напрацювання;
Зз – затрати на зберігання, грн/од. напрацювання.
Сдм=?i
дмі дмі h Ц , (16)
де hдмі – витрата і-го виду допоміжного матеріалу, кг/од. напрацювання,
м/од. напрацювання, шт/од напрацювання; Цдмі – оптова ціна одиниці
і-го виду допоміжного матеріалу одноразового використання або річні
затрати на одиницю і-го виду допоміжного матеріалу багаторазового
використання, грн.
Зз=Ззб/Wзм, (17)
де Ззб – затрати на зберігання машини, що припадають на 1год
експлуатаційного часу, грн/год
Капітальні вкладення (К) на одиницю напрацювання становлять
К=Б/WзмТр. (18)
Затрати праці (Зп) в людино-годинах на одиницю напрацювання під
час виконання машиною або робітником виробничого процесу
8
Зп=Л/Wзм, (19)
де Л – чисельність виробничого персоналу, чол.
Якщо для варіантів машин, що порівнюються, характерна зміна
кількості або якості продукції, яку вони виробляють або різна витрата
основних матеріалів (насіння, добрива, отрутохімікати та інше), то це
необхідно враховувати під час визначення річного економічного ефекту.
Економічний ефект (Е?) від зміни витрати основних матеріалів,
кількості і якості продукції, що отримується під час експлуатації нової
машини визначається
Е? =(Спн - Спб)+(Сомб – Сомн), (20)
де Спн, Спб – вартість продукції під час використання нової та базової
машини, грн/од напрацювання; Сомн, Сомб, - вартість основних матеріалів
під час використання нової та базової машини, грн/од. напрацювання.
Вартість основних матеріалів (Сом) визначається за формулою
Сом= ?i
дмі дмі h Ц , (21)
де hoмi – витрата і-го виду основного матеріалу, кг/од. напрацювання, м/од.
напрацювання, шт/од. напрацювання; Цомі-оптова ціна одиниці
і-го виду основного матеріалу, грн.
Вартість продукції (Сп) визначається за формулою
Сп=?n
n n Ц X , (22)
де Цn – закупівельна ціна одиниці n-го виду продукції, грн (враховується,
що різниця в цінах одного виду продукції, яку відповідно виробляють
базова і нова машини, можлива тільки за рахунок підвищення або
зниження її якості); Хn – кількість одиниць отриманої продукції на
одиницю напрацювання машини.
Річне напрацювання нової машини (Вз) становить
Вз=WзмТр. (23)
При проведенні комплексної експертної оцінки машин також
необхідно порівнювати їх функціональні показники, які пов’язані з якісним
виконанням машинами технологічного процесу.
За наведеними залежностями в додатку Б приведена програма
розрахунку економічної ефективності спеціалізованої
сільськогосподарської техніки на ПЕОМ.

Размер файла: 709.1 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров