Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ по дисциплине: «Тео-рия экономического анализа» по теме: «Маржинальный анализ» для студентов 4 курса по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (9)
(Методические материалы)

Значок файла ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТСитуационные задачи для студентов V курса специализации "Финансовый менеджмент", студентов IV курса специализации "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" I образование (8)
(Методические материалы)

Значок файла БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ Программа для студентов IV курса специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (12)
(Методические материалы)

Значок файла Защита каркасных зданий от прогрессирующего обрушения (7)
(Рефераты)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций (9)
(Методический материал)

Значок файла КОНСПЕКТ ТЕКСТА ЛЕКЦИИ по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет» тема: «Учет финансовых вложений» для студентов 4 курса, специальности «Бух. учет, анализ и аудит» (19)
(Методические материалы)

Значок файла КОНСПЕКТ ТЕКСТА ЛЕКЦИИ по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый ) учет» по теме: «Учет операций в иностранной валюте» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (20)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Прадмет і задачы курса “Беларусазнаўства”.

1.         Прадмет і задачы курса “Беларусазнаўства”.

 

А. Мэта вывучання:

Паглыбленне наяуных і атрыманне новых ведау аб Берусі і яе народзе. Фарміраванне нац. Самосвядомасці, выхаванне патрыятічных пачуцяу, павагі да каштоунсцей культуры, мовы, традыціі і звычаяу да сваей бацькаушчыны.

Задачы:

1.    Атрымаць асноуныя веды аб нац.асабл. культуры, побыту, традыцыйных заняткау, гісторыі і сучасн. становішча бел.народа.

2.    Атрамаць практычныя навыкі па рабоце з рознымі крыніцамі ведау па бел.-знауству і выкананню самаст. Рэфератыуных работ з элементамі навуковых даследаванняу.

3.    Выкарыстоуваць атрыманыя веды і навыкі дзеля аналізу культурнага, эканамічнага і палітычнага жыцця сучаснай Бел.

 

Веды, якія патрэбны для вывучання: Гісторыя Беларусі, Бел. Язык, Бел. Літ., геаграф, этнаграфія, эканоміка, мастац.-знауства, фальклор, Краезнауства.

Беларусазнауства - гэта навука, якая вывучае адметнасць і агульнасць беларусау, іх нац. Рух, узаемаадносіны з суседзямі і ролю у сістэмы міжнародн. Супольнасці народау у мінулым і сучасным.

Беларус.-знауства вывучают на наступных накірунках:

Прасторавы (    аб’екты)  Харалагічны

1)    Часовы ( гістарыч.час) Храналагічны.

2)    Апісальны ( якасць с колькасццю прадметау) Марфрлагічна.

 

Пункты гледжання вывуч. Бел.-знауства.

1)    Вывучае факты і з’явы  з пукту гледжання генетычнай сувязі іх  узаемазалежнасці і заканамерн. разв.

2)    З пукту гледжання дынамікі - дзеянне і уплыу аднаго аб’екта на іншыя.

3)    Антрапа-геаграфічны падход - узаемадзеянне чалавека і прыроды.  ( Экалагічны падыход )

 

 

2 . Узнікненне і развіцце беларусазнаўства.

1.    Канец 18 ст. І да 1880 г. ( падрыхтоучы этап ). Першыя вучоныя, якія паклалі аснову былі выкладчыкі віленскага універсітэта: Баброускі Міх. Кірылавіч, Даніловіч Ігнат Мікалаевіч.

Баброускі упершыню стау вывуч. Жыцце і дзейнасць Ф.Скарыны. Даніловіч - статут Княуства Літоускага.  К.Каліноускі - даследчык гісторыі свайго народа.

2.    Канец 19 ст.  Фр. Багушевіч ( пагл.біягр). Карусь капанец, археолаг Генрых Татур.

3.    Пачатак 20 ст. ( да рэвалюцыі) Выданне легальных газет ‘ Наша ніва’ (вызодз. З 6-9 г.)

4.    1914-20 г. ( пасля рэвалюцыі) Перыяд 1 міравой і грамадзянскай выйны. Бел.=знауства падзялілась на айчынную, міграцыйную і замежную.

5.    20-я гады - перыяд Беларусізацыі.

6.    30-я - 80-я гады 90% пісьменнікау знішчылі.

7.    90 -я гады новы перыяд

 

Падручнікі ‘Курс беларусазнауства’ 1920.

Вучоныя 20-га ст.: Яухім Федаравіч Карскі, Пічэта Уладзімір Іванавіч, Жалуновіч Дз. Фед., Янчук Мікалай Андрэевіч.

Бел.-знауства вылучаецца комплексным міждысціплінарным падыходам да праблем даследаванія. Вучоныя наз. Беларусісты.

Вучоныя - археолагі 19 ст.:  Тышкевічы Канстанцін і Яустах,  Адам Кіркор, Уладзімір Сыракомля, Павел Шпілеускі, Саруноу Аляксей, Еудакім Раманау, Доунар-Запольскі Мітрафан, Шукевіч.

Беларускія этнографы.: Нікіфароускі Мікалай Якаулевіч, Багдановіч Адам Ягоравіч. (бацька Мах.), Штэйн Павел Васільевіч, Дабравольскі, Карскі ( труд ‘Беларусы’ 1903-22), Самы першы падручнік Выдау Ластоускі: ‘Кароткая гісторыя Бел.’ 1910 г. на бел. Мове. 2-я праца Ластоускага ‘Што трэба ведаць кожнаму беларусу’ ( маленькая).

20-я гады : Створаны: Інстітут Бел. Культуры, Цэнтралнае бюро краезнауства, інстітут мастац.-зн., этнаграфіі і фальклору (зараз - музей). Пачалі выходзіць часопісы ‘Спадчына’1889 г., ‘Беларускі гістарычны часопіс’ і ‘Беларуская мінулыучына’ 1893 г..

 

3.  Этнас і этнагінез. Канцэпція паходжання беларусау.

 

 

Этнас ( гр.-народ, груп людзей) - біялагічны і культурна-гістарычны фенамен, які вызначаецца адноснай выстойлівасцю сваіх фізічных і духоуна-псіхалагічных асаблівасцяу, якія перадаюцца з пакалення у пакаленне. Тэрмін этнас аб’ядноувае племя, народнасць, нацыянальнасць, націю, народ.

Этнічная тэріторія - вобласць супольнага жыхарства этнаса.

Этнагінез - раздел гістарычнай навукі, які вывучае праблемы паходжання народау, этнічную гісторыю, развіцце этнасау у прасторы і часе.

       Спеціфічныя кампаненты этнасу: мова, традыціі, абрады, этнічная ( нац.) самасвядомасць, псіхічны склад, лад паусядзеннага жыцця.

        Менталітэт - нац. характэр.

         Факторы, якія уплываюць на этнічныя працессы :

n геаграфічны, эканамічны і тэрытарыальны (просторавае размяшченне )

n дзяржауна-палітычны (можа паскорыць і замаруджаваць жыцце этнаса)

n нацыянальная палітыка , якую праводзіць дярж. Улада

n канфессійная, рэлігійная

n навукова-тэхнічны працесс

n ступень урбанізаціі

n ідэалагічны

Для вывучення праблем паходжання этнасу патрэбна супастауленне данных розных навук: антрапалогіі, геаграфіі, лінгвістыкі, гісторыі, археалогіі.

Топоміміка - якая вывучае геаграфічныя назвы

Гідраміміка - вывучае назвы рэк.

Этнаграфія - навука аб рассяленні розных народау.

Этнагінез заканчваецца толькі тады, калі народ знікае.

Перыяды этнічнай гісторыі беларусі звязаны з гісторыей засялення терыторіі Беларусі

       Перыяды :

а. 100 тыс. Год назад - 3-2 тысячагодзе до нашай эры. Старажытнейшы перыяд  ( каменны век)

б.  Мяжа з  3-2 тыс.годзя да нашай эры і да нашых дзен

n балтскі перыяд - мяжа 3-2 тыс.г. да нашай эры і да сярэдз. 1 тыс. Годз. Нашай эры.

n славянскі сяр. 1 тыс годзе і да нашых дзен.

Канцэпцыя паходжання беларусоу:

- Балтыйская тэрыторыя. Славяна-болтыцызмам тлумачыцца узнікненне бел. Этнасу. Балты сыгралі ролю сустракта па асновах.

- Польская каецэпцыя - па гэтай тэоріі бел-сы з’яуляуцца часткай полскага этнасу. (Вучон. Рыбінскі, Галенкоускі.)

- Вялікаруская.

- Крывічская канцэпцыя. Старожытнікі Ластоускі і Шлюбскі.

Продкамі бел. Былі крывічы, радзімічы і дрыгавічы.

- Канцэпцыя старажытнага рускага народа. Падзеліліся на бел., руск,. Украінскі.

- Фінаудоуская - прымалі удзел у фарміраванні бел.этнасу.

 

Праблемы першапачатковага засялення тэріторіі Бел.

 Калі з’явіуся першы чалавек на бел. Невыдома. на тэрыторія Бел. леднік адступіу ў 10 тыс.год.

Індаяурапейскі - гэты тэрмін аб’яднау адзіную моуную сямью. Народы, якія пасялілісь ад Індыі да Яуропы. Налічваецца звыш 40-а народау. У 7-6-ым ст. Да н.э. тэрыторыю бел. засялілі балтыйскія племены: літва, сліголы, латышы, ватгола.

 

 Размер файла: 149.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров