Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (11)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (11)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (18)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Потенціал підприємства

1. Охарактеризуйте сутнісну характеристику потенціалу підприємства та його структуру. Навести приклади.

Перехід до нового механізму господарювання значно підвищив актуальність дослідження тих ринкових ознак потенці­алу, котрі якнайповніше виражають, на нашу думку, поняття «потенціал підприємства».

Потенціал, що об'єднує в собі як просторові, так і тимчасові ха­рактеристики, концентрує одночасно три рівні зв'язків І відносин:

По-перше, він відображає минуле, тобто сукупність властиво­стей, нагромаджених системою в процесі її становлення і таких, що зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. У цьому плані поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття «ресурс».

По-друге, він характеризує рівень практичного застосування і використання наявних можливостей. Це забезпечує розмежу­вання реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції поняття «потенціал» частково збігається з поняттям «резерв».

Розглядаючи структуру потенціалу з цих позицій, варто вра­ховувати, що в першому випадку структурні елементи потенці­алу, що залишилися в нереалізованому вигляді, призводять до зниження ефективності його функціонування (наприклад, невикористовувані в роботі трудові навички втрачаються, нереалізо­вані особистісні здібності руйнуються), а в другому випадку «надлишковий» запас сил і здібностей працівника забезпечує гнучкість і маневреність розвитку системи стосовно змінюваних умов праці.

По-третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Будучи єдністю стійкого і мінливого станів, потенціал містить (як мож­ливі) елементи майбутнього розвитку.

Рівень потенціалу, характеризуючи наявний стан системи. обумовлений тісною взаємодією всіх трьох перелічених станів, що і відрізняє його від таких, на перший погляд близьких, по­нять, як «ресурс» і «резерв».

         Основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в інте­гральному відображенні (оцінці) поточних і майбутніх можливос­тей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допо­могою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб кор­поративні та суспільні інтереси.

Потенціал  підприємства – це складна, динамічна, полі структурна система. Ця агломерація має певні закономірності розвитку, від уміння використати які вирішальною мірою залежить ефективність економіки, темпи та якість її зростання. Отже, потенціал підприємства характеризується чотирма основними рисами.

Перша риса. Потенціал підприємства визначається його реальними  можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної діяльності, причому не тільки реалізованими, а й нереалі­зованими з будь-яких причин.

Друга риса. Можливості будь-якого підприємства здебільшого залежать від наявності ресурсів і резервів (економічних, соціаль­них), не залучених у виробництво. Тому потенціал підприємства характеризується також і певним обсягом ресурсів, як залучених у виробництво, так і ні, але підготовлених для використання.

Третя риса полягає в тому, що потенціал підприємства визна­чається не тільки і не стільки наявними можливостями, але ще й навичками різних категорій персоналу до його використання з ме­тою виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення ефективного фун­кціонування та сталого розвитку виробниче-комерційної системи

Четверта риса. Рівень і результати реалізації потенціалу під­приємства (обсяги виробленої продукції або отриманого доходу (прибутку)) визначаються також формою підприємництва та аде­кватною їй організаційною структурою.

Спираючись на основні характеристики потенціалу підприєм­ства, можна стверджувати, що його модель визначається:

• обсягом та якістю наявних у нього ресурсів {кількістю за­йнятих працівників, основними виробничими і невиробничими фондами або матеріальними запасами, фінансовими та нематері­альними ресурсами— патентами, ліцензіями, інформацією, тех­нологією);

• можливостями керівників та інших категорій персоналу ство­рювати певні види продукції, інакше кажучи, їхнім освітнім, ква­ліфікаційним, психофізіологічним та мотиваційним потенціалом;

• можливостями менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси підприємства (професійною підготовкою, талан­том, умінням створювати й оновлювати організаційні структури підприємства);

• інформаційними можливостями, тобто можливостями під­приємства генерувати і трансформувати інформаційні ресурси для використання їх у виробничій, комерційній та управлінській діяльності;

• інноваційними можливостями підприємства щодо оновлення техніко – технологічної бази виробництва, переходу на випуск нової конкурентоспроможної продукції, використання сучасних форм і методів організації та управління господарськими процесами;

• фінансовими можливостями залучення коштів, що їх бракує (кредитоспроможністю у сфері фінансів);

• іншими можливостями.

Разом усі ці можливості створюють сукупний (економічний та соціальний) потенціал підприємства, який стосовно аналогічного потенціалу, будь-якого іншого підприємства відображає рівень його конкурентоспроможності.

2. Опишіть особливості графоаналітичної моделі потенціалу підприємства. Наведіть приклади.

У 1998 році в наукових працях І.М. Рєпіної вперше запропоновано графоаналітичний метод діагностики пі

дприєм­ницького потенціалу підприємства, названий автором «Квадрат потенціалу». Такий метод дає можливість системно встановити кількісні та якісні зв'язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності і на підставі цього обгрунтувати та своєчасно реалізувати управлінські рішен­ня щодо підвищення ефективності функціонування підприємства. Метод має кілька теоретичних аспектів, які необхідно враховува­ти за обгрунтування управлінських рішень.

У найзагальнішому вигляді графічна модель потенціалу, призначена для проведення діа­гностики можливостей підпри­ємства, має форму сфери. Така форма репрезентує всі напрямки діяльності підприємства і тим самим розкриває діалектику йо­го потенціалу. Але на практиці важко користуватися сферич­ною формою для оцінки потен­ціалу підприємства.



Размер файла: 671.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров