Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Цивільний процесуальний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання цивільного судочинства
1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний
розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство
1. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу
та Закону України “Про міжнародне приватне право”.
(Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N
2709-IV від 23.06.2005)
2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою
України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила
міжнародного договору.

3. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час
вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
4. Закон, який встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам
цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі.
Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом
1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за
захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
2. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким
надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні
інтереси.
3. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною.
Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом
1. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права
та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами
України.
Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед
законом і судом
1. Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і
здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
1. Розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито.
2. Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї
справи.
3. Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може привести
до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом, а також за
клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення,
запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які
беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність.
4. Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види
кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні тільки за згодою осіб, визначених
Цивільним кодексом України. Це правило застосовується при дослідженні звуко- і відеозаписів
такого самого характеру.
5. При розгляді справ у закритому судовому засіданні мають право бути присутні особи,
які беруть участь у справі, а у разі необхідності — свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі.
6. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил
цивільного судочинства.
7. Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд зобов’язаний постановити
мотивовану ухвалу в нарадчій кімнаті, яка оголошується негайно.
8. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому
засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні
аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-,
звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання
по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які
беруть участь у справі.

9. Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд проводився у
закритому судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали
участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки, мають право на
отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду відповідної справи.
Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи
обов’язки, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з
документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал.
{ Частина дев'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 }
10. Хід судового засідання фіксується технічними засобами.
Порядок фіксування судового засідання технічними засобами
встановлюється цим Кодексом.
11. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом.
Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство
1. Цивільне судочинство здійснюється державною мовою.
2. Особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють державною
мовою, у порядку, встановленому цим Кодексом, мають право робити заяви, давати пояснення,
виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють,
користуючись при цьому послугами перекладача, в порядку, встановленому цим Кодексом.
3. Судові документи складаються державною мовою.Размер файла: 973.28 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров