Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (23)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

МОНОПОЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОНОПОЛІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТА

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................2

РОЗДІЛ 1. МОНОПОЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОНОПОЛІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.................................................................................................................4

1.1.            Поняття та еволюція монополії........................................................................4

1.2.            Форми та види монополій.................................................................................6

1.3.            Бар'єри захисту монопольного ринку..............................................................9

1.4.            Монопольна ціна. Монополія та конкуренція...............................................12

1.4.1. Види конкуренції..............................................................................................17

1.5.    Цінова політика монополістів.........................................................................23

1.6.    Особливості сучасної монополізації народного господарства її

          позитивні та негативні фактори......................................................................25

РОЗДІЛ 2 . АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ......29

2.1.    Антимонопольне регулювання.......................................................................29

2.2.    Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки...........................38

2.3.    Досвід антимонопольного регулювання в західних країнах.......................39

2.4.    Антимонопольне законодавство в західних країнах....................................42

2.5.    Антимонопольне регулювання в США та його важливість для України..46

2.6.    Цілі та методи антимонопольної політики України.....................................50

2.7.   Антимонопольне законодавство України.......................................................63

ВИСНОВОК................................................................................................................77

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки фахівців, але і широких верств населення.

З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень багато в чому залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин. У нашій країні, промисловысть якої налыйшла в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже діючих підприємств на ринку монополій.

В Україні процес створення державного контролю по недопущенню недобросовісної конкуренції фактично почався з нуля, тому що наявна в ще зовсім недавні часи, командно-адміністративна система керування економікою по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності.

          Тому на даному етапі величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері.

У даній курсовій роботі ми спробуємо розглянути основні причини виникнення монополій; особливості сучасної монополізації економіки;  діюче на Україні антимонопольне законодавство і перспективи його удосконалення, а також законодавство країн з розвинутою ринковою економікою в області антимонопольної практики, досвід якої є небезінтересним і для України.

 

РОЗДІЛ 1. МОНОПОЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОНОПОЛІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

1.1. Поняття та еволюція монополії

 

Існують різні види монополій, які можна подітити  на три основних:

·         природна,

·         адміністративн

·          економічна

Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар у більшій мірі задовольняється однієї або декількома фірмами. У її основі — особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива або небажана. Прикладом можуть служити енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок і т.д. У цих галузях існує обмежена кількість, якщо не єдине національне підприємство, і тому, природно, вони займають монопольне положення на ринку.

Адміністративна монополія виникає внаслідок дій державних органів. З одного боку, це надання окремим фірмам виключного права на виконання визначеного роду діяльності. З іншого боку, це організаційні структури для державних підприємств, коли вони поєднуються і підкоряються різним комітетам, міністерствам, асоціаціям. Тут, як правило, групуються підприємства однієї галузі. Вони виступають на ринку як один господарський суб'єкт і між ними не існує конкуренції. Економіка колишнього Радянського Союзу належала до найбільш монополізованих у світі. Домінуючої там була саме адміністративна монополія, насамперед монополія всесильних міністерств і відомств. Більш того, існувала абсолютна монополія держави на організацію і керування економікою, що ґрунтувалася на пануючій державній власності на засоби виробництва.

Економічна монополія є найбільш розповсюдженою. Її поява обумовлена економічними причинами, вона розвивається на основі закономірностей господарського розвитку. Мова йде про підприємців, що зуміли завоювати монопольне положення на ринку. До нього ведуть два шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному збільшенні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий (більш швидкий) ґрунтується на процесах централізації капіталів, тобто на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів. Тим або іншим шляхом або за допомогою обох, підприємство досягає таких масштабів, коли починає домінувати на ринку.

Що є причиною появи і розвитку монополістичних тенденцій? По цьому питанню в економічній літературі існують дві точки зору. Згідно першої монополізм трактується як випадковий, не властивий ринковому господарству. Що стосується іншої точки зору, то монополістичні утворення визначаються як закономірні. Один із прибічників таких поглядів — англійський економіст А. Пігу. Він наполягає на тому, що “монополістична влада не виникає випадково”. Вона є логічним завершенням стратегії підприємств. Перефразувавши відомий вираз, можна сказати, що всі дороги ведуть до монополії. Ще сформульований А. Смітом принцип економічної вигоди змушує підприємства постійно шукати можливості  збільшення  своїх прибутків.  Однієї  з  них,  найбільш привабливою і надійною, є створення або досягнення монопольного положення. Таким чином, можна зробити висновок, що монополістичні тенденції в економіці випливають із закону максимізації прибутку.

 

Іншою рушійною  силою дій підприємців у цьому напрямку є закон концентрації виробництва і капіталу. Як відомо, дія цього закону спостерігається на всіх етапах розвитку ринкових відносин. Його рушієм є конкурентна боротьба. Щоб вижити в такій боротьбі, одержати великі прибутки, підприємці змушені вводити нову техніку, збільшувати масштаби виробництва. При цьому з маси  середніх і малих підприємств відокремлюється трохи більш великих. Коли це відбувається, у найбільших підприємців виникає альтернатива: або продовжувати між собою збиткову конкурентну боротьбу, або дійти згоди щодо масштабів виробництва, цін, ринків збуту і т.д. Як правило, вони вибирають другий варіант, що приводить до появи змови між ними, що є одним з основних ознак монополізації економіки. Таким чином, напрошується висновок, що поява підприємств-монополістів обумовлена прогресом продуктивних сил, реалізацією переваг великого підприємства над малим.

Є кілька причин існування монополій.

Перша причина: «природна монополія». Якщо виробництво будь-якого обсягу продукції одною фірмою обходиться дешевше, ніж його виробництво двома або більш фірмами, то говорять, що галузь є природною монополією. І причина тут – економія від масштабу – чим більше зроблено продукції, тим менше її вартість.

Друга причина: одна-єдина фірма має контроль над деякими рідкими і надзвичайно важливими ресурсами або у виді сировини, або у виді знань, захищених патентом або утримуються в секреті. Приклад: алмазна монополія «Де Бирс» спирається на контроль над сировиною; фірма «Ксерокс» контролювала процес виготовлення копій, називана ксерографією, тому що вона мала знання в -області технологій, у ряді випадків захищених патентами.

Третя причина: державне обмеження. Монополії існують, тому що вони купують або їм надається виключне право на продаж якогось блага. У деяких випадках держава залишає за собою право на монополію; у ряді країн тільки державні монополії можуть продавати тютюн.

 

1.2. Форми та види монополій

 

Сучасна теорія виділяє три типи монополій:

·         монополія окремого підприємства;

·         монополія як угода;

·         монополія, що ґрунтується на диференціації продукту.

 

Досягти монопольного положення першим шляхом нелегко, про що свідчить сам факт винятковості цих утворень. Крім цього, цей  шлях до монополії можна вважати “порядним”, оскільки він передбачає постійне підвищення ефективності діяльності, досягнення переваги над конкурентами.

Більш доступний і розповсюдженим є шлях угоди декількох великих фірм. Він дає можливість швидко створити ситуацію, коли продавці (виробники) виступають на ринку “єдиним фронтом”, коли зводиться нанівець конкурентна боротьба, насамперед цінова, покупець опиняється в безальтернативних умовах.

Розрізняють п'ять основних форм монополістичних об'єднань. Монополії монополізують усі сфери суспільного відтворення: безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання. На основі монополізації сфери звертання виникли найпростіші форми монополістичних об'єднань — картелі і синдикати.

Картель — це об'єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, і домовляються про долю кожного в загальному обсязі виробництва, цінах, ринках збуту.

Синдикат — це об'єднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають засоби виробництва, але втрачають власність на зроблений продукт, тобто, зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність. У синдикатів збут товару здійснюється загальною збутовою конторою.

Більш складні форми монополістичних об'єднань виникають тоді, коли процес монополізації поширюється і на сферу безпосереднього виробництва. На цій основі з'являється така більш високорозвинена форма монополістичних об'єднань як трест.

Трест — це об'єднання ряду підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого утрачають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, тобто поєднують виробництво, збут, фінанси, керування, а на суму вкладеного капіталу власники окремих підприємств одержують акції тресту, що дають їм право брати участь у керуванні і привласнювати відповідну частину прибутку тресту.

Багатогалузевий концерн — це об'єднання десятків і навіть сотень підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, учасники якого утрачають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, а головна фірма здійснює над іншими учасниками об'єднання фінансовий контроль.

У 60-х роках у США і деяких країнах капіталу з'явилися  почали розвиватися конгломерати, тобто монополістичні об'єднання, утворені шляхом поглинання прибутків різногалузевих підприємств, що не мають технічної і виробничої єдності.

Досвід показує, що монополії, монополізувавши визначену галузь і захопивши міцні і монопольні позиції, рано чи пізно втрачають динаміку розвитку й ефективність. Зумовлюється це тим, що переваги великого виробництва не є абсолютними, вони приносять збільшення прибутковості тільки до визначених пір.

 

Особливий вид монополій - міжнародні монополії. Економічною основою виникнення і розвитку міжнародних монополій є високий ступінь об”єднання капіталістичного виробництва й інтернаціоналізація господарського життя. Існують два різновиди міжнародних монополій. Перша – транснаціональні монополії. Вони національні по капіталу і контролю, але міжнародні по сфері своєї діяльності. Наприклад: американський нафтовий концерн «Стандард ойл оф Нью-Джерсі», що має підприємства більш ніж у 40 країнах, активи за кордоном складають 56% загальної їхньої суми, обсяг продажів 68%, прибутку 52%. Переважна частина продуктивних потужностей і збутових організацій швейцарського харчового концерну «Нестле» розміщена в інших країнах. Тільки 2-3% всього обороту приходиться на Швейцарію. Другий різновид – власне міжнародні монополії. Особливість міжнародних трестів і концернів – міжнародне розосередження акціонерного капіталу і багатонаціональний склад ядра тресту або концерну. Наприклад: англо-голландський хіміко-харчовий концерн «Юнилевер», германо-бельгійський трест фотохімічних товарів «Агфа-Геверт». Їхнє число досить не велике, оскільки об'єднання капіталу різної національної приналежності суміжно з великими складностями: розходження в законодавстві країн, подвійне оподатковування, протидія якого-небудь уряду і т.д. Основні форми об'єднання: установа монополіями різних країн спільної компанії у формі самостійно існуючого тресту або концерну; придбання одною монополією частки контрольного пакета акцій іноземної монополії; безпосереднє злиття активів фірм різних країн ( злиття де-юре); об'єднання компаній різних національностей за допомогою «квазислияний». Останнє здійснюється шляхом обміну акціями між фірмами сохраняющими юридичну незалежність, або за допомогою взаємного призначення адміністраторів, або через колективне володіння акціями спільних компаній. Злиття такого типу – найбільш розповсюджена форма утворення міжнародних трестів і концернів. Вони допомагають по-різному національним фірмам, що поєднують оперативну діяльність, не тільки уникнути подвійного оподатковування, але і зберегти формальну самостійність, корпоративну структуру, індивідуальні особливості виробництва і збуту, власні торговельні знаки, колишнє місце розташування штаб-квартир материнських компаній і  приналежність до національного законодавства своєї країни.

 

1.3. Бар'єри, що захищають монопольний ринок

 

Виявляється, що захопити ринок і стати на ньому монополістом дуже складно, але втримати ц

Размер файла: 400 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров