Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Інвестиційна привабливість як необхідна складова інвестиційного процесу

Інвестиційна привабливість як необхідна складова інвестиційного процесу: концептуальні підходи до її визначення  та аналізу.

 

Ключові терміни: інвестиційна привабливість, сторони інвестиційного процесу, ефективність інвестицій, зовнішнє середовище, рейтинг, експертно-рейтингові методи, параметричний аналіз.

 

На сьогодні інвестиції, як фінансовий інструмент залучення капіталу, є невід’ємною складовою існування сучасного суспільства та домінуючим фактором економічного зростання переважної більшості країн світу. Слід зазначити, що сам процес інвестування спричинений нерівномірністю розподілу фінансових ресурсів як в розрізі світового господарства, так і господарства окремої країни. Тобто, світове суспільство поділено на дві нерівні частини: одна складається з суб’єктів економіки, які мають надлишок капіталу та прагнуть його вигідно вкласти, інша – з осіб, яким, навпаки, не вистачає власних коштів для організації бізнесу, розширення та модернізації виробництва тощо. При цьому необхідно відзначити, що в середині кожної групи існує жорстка конкуренція. Так, потенційні інвестори змагаються за найбільш економічно-вигідний інвестиційний проект, тоді як ті, хто прагне залучити кошти ведуть боротьбу за найкращі умови отримання інвестицій.

Активну учать в конкурентній боротьбі на міжнародному інвестиційному ринку бере й Україна. Адже, вона, як країна, що розвивається, потребує значних фінансових ресурсів для реформування, модернізації та реструктуризації економіки країни загалом та окремих її галузей зокрема.

Зважаючи на інтернаціоналізацію процесу інвестування, все частіше на заваді реалізації конкретних бізнес ідей стає незнання міжнародних вимог та стандартів, а також відсутність у потенційного інвестора достовірної оперативної інформації про конкретний об’єкт інвестування, зокрема, його основні переваги та недоліки.

Сьогодні з метою вирішення даної проблеми ведуться активні дослідження експертними групами відомих рейтингових агентств, консалтингових компаній, аналітичних видань, Світового економічного форуму тощо щодо розробки універсальних методологічних підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємства як безпосереднього об’єкта інвестування, які задовольнятимуть вимогам як вітчизняних, так й іноземних інвесторів, та враховуватимуть кількісні та якісні характеристики, а також формальні та неформальні зв’язки з зовнішнім середовищем.

Крім того, як вже зазначалося, для інвестора важливе значення має оперативність інформації. Сьогодні значна кількість великих економічних видань та консалтингових компаній регулярно відслідковують інформацію про стан національних та регіональних інвестиційних комплексів на основі публічних джерел та рейтингів інвестиційної привабливості країн та регіонів, які регулярно презентують Standard & Poor's, Moody's Іnvestors Servіce і Fіtch IBCA. На території України аналізом інвестиційної привабливості в регіональному аспекті займається Державний комітет статистики, Інститут Реформ, аналітична група «Експерт Україна» тощо. При цьому всі вони використовують різні підходи до оцінки інвестиційної привабливості, використовуючи неоднорідні групи показників, тож, іноді результати їх досліджень неможливо співставити. Так, в Європі кількість показників, які враховуються при оцінці привабливості інвестиційного клімату коливається від 9 в журналі «Euromoney» до 381 у працях Швейцарського інституту менеджменту [1]. В свою чергу, велика кількість різного роду рейтингів інвестиційної привабливості, які, часом, суперечать один одному, замість того аби сприяти процесу прийняття рішення, навпаки, ще більше його ускладнюють, адже тепер потенційний інвестор має для себе визначити, якій інформації довіряти. Зважаючи на це, сьогодні є нагальна потреба в узгодженні існуючих підходів та розробці універсального єдиного підходу до оцінки інвестиційної привабливості, який буде актуальний як на міждержавному рівні, так і в розрізі окремої країни.

Проте, перш ніж проводити аналіз сучасних концептуальних підходів до оцінки інвестиційної привабливості та намагатися їх узгодити, необхідно визначити сутність та складові самого поняття “інвестиційна привабливість”.

Інвестиційна привабливість як економічна категорія

Провівши огляд досліджень, які ведуться вітчизняними та іноземними вченими в цій сфері можна зробити висновок, що на сьогодні єдиного визначення цього поняття не існує [2345]. В широкому розумінні інвестиційна привабливість – це справедлива кількісна і якісна характеристика зовнішнього і внутрішнього середовища об’єкта потенційно можливого інвестування. [5]

Зважаючи на те, що рівень інвестиційної привабливості, як результат комплексної об’єктивної оцінки, значною мірою вливає на процес прийняття рішення як інвестора, так і особи, яка потребує інвестицій, деякі вчені-економісти, пропонують розглядати інвестиційну привабливість в поєднанні з ефективністю інвестицій та інвестиційною діяльністю: «ефективність інвестицій визначає інвестиційну привабливість, а інвестиційна привабливість активність інвестиційної діяльності»[4].

Так як, рівень ефективності інвестицій при прийнятті рішення щодо інвестування має вирішальне значення для інвестора, а обсяг інвестицій та умови, на яких вони надаються, є дуже важливими для особи, яка прагне їх залучити, можна зробити висновок, що інвестиційна привабливість – це результат узгодження інтересів учасників інвестиційного процесу.

Размер файла: 73 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров