Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (4)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (4)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (2)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (12)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (11)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (13)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Кримінально-процесуальний кодекс України. Частина 1

Розділ перший ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального кодексу України
Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку
провадження у кримінальних справах.
(Стаття 1 в редакції Закону N 2857-XII від 15.12.92)
Стаття 2. Завдання кримінального судочинства
Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів,
викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто
вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.
(Стаття 2 в редакції Закону N 2857-XII від 15.12.92)

Стаття 3. Чинність кримінально-процесуального закону
Провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за правилами
цього Кодексу незалежно від місця вчинення злочину.
При провадженні в кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний
закон, який діє відповідно під час дізнання, досудового слідства або судового розгляду справи.
Норми цього Кодексу застосовуються при провадженні в справах про злочини іноземних
громадян, за винятком осіб, які користуються правом дипломатичної недоторканості. Норми
цього Кодексу застосовуються і в справах про злочини осіб без громадянства.
(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X від
16.04.84)
Стаття 4. Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин
Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити
кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених
законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх
покарання.
Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше ніж на підставах і
в порядку, встановлених законом
Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку,
встановлених законом.
Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі
Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:
1) за відсутністю події злочину;
2) за відсутністю в діянні складу злочину;
( Пункт 3 частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
4) внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а
також в зв’язку з помилуванням окремих осіб;
5) щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння
одинадцятирічного віку;
6) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах, які порушуються
не інакше як за скаргою потерпілого, крім випадків, передбачених частинами 2, 4 і 5 статті 27
цього Кодексу; 7) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не
інакше як за його скаргою, крім випадків, коли прокуророві надано право порушувати справи і
при відсутності скарги потерпілого (частина 3 статті 27 цього Кодексу);
8) щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для
реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими
обставинами;
9) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або
ухвала чи постанова суду про закриття справи з тієї ж підстави;
10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора
про закриття справи по тому ж обвинуваченню;
11) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована постанова
органу дізнання, слідчого, прокурора.
( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )

Якщо обставини, зазначені в пунктах 1, 2 і 4 цієї статті, виявляються в стадії судового
розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця і у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 цієї
статті, постановляє виправдувальний вирок, а у випадках, передбачених пунктом 4, Д
обвинувальний вирок із звільненням засудженого від покарання.
Закриття справи на підставах, зазначених у пункті 4 цієї статті, не допускається, якщо
обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі провадження у справі продовжується в
звичайному порядку.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що суспільно небезпечне діяння вчинено
особою, яка досягла одинадцяти років, але до виповнення віку, з якого законом передбачена
кримінальна відповідальність, по факту цього діяння порушується кримінальна справа. Така
справа вирішується у порядку, передбаченому статтею 7-3 цього Кодексу.
Якщо в ході дізнання, досудового чи судового слідства або перевірки, що проводилась на
підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними
у пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 9 — 11 частини 1 цієї статті, що виключають провадження у кримінальній
справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, орган
дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов’язані направити відповідні матеріали органу
(посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне
правопорушення.
(Стаття 6 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62, N
6834-10 від 16.04.84, Законами N 3351-12 від 30.06.93, N 3787-12 від
23.12.93, N 358/95-ВР від 05.10.95, N 1483-III від 22.02.2000, N
2533-III від 21.06.2001 — набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III
від 12.07.2001)
Стаття 7. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання
внаслідок зміни обстановки
Суд вправі звільнити підсудного від кримінальної відповідальності, коли буде визнано,
що на час розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило
суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.
Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності підстав, зазначених у статті
48 Кримінального кодексу України, складає мотивовану постанову про направлення справи до
суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
За наявності підстав, зазначених у статті 48 Кримінального кодексу України, у справах,
які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову
про закриття справи.
При закритті кримінальної справи з цих підстав мають додержуватися вимоги, зазначені в
частинах 2 і 3 статті 7-1 цього Кодексу.
Суд своїм вироком може звільнити від покарання особу, яка вчинила злочин невеликої
або середньої тяжкості, коли визнає, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного
ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно
небезпечною.
Особа також може бути за вироком суду звільнена від відповідальності чи покарання на
підставах, передбачених статтями 49 і 74 Кримінального кодексу України.
(Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX від
23.03.77, N 6834-X від 16.04.84, Законами N 3351-XII від 30.06.93, N
2533-III від 21.06.2001 — набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III
від 12.07.2001)Размер файла: 403.43 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров