Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Про надра

Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття про надра
Надра — це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ
і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.
Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра
Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою
забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у
мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а
також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.
Стаття 3. Законодавство про надра
Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, цим Кодексом та іншими актами
законодавства України, що видаються відповідно до них.
Земельні, лісові та водні відносини регулюються відповідним законодавством України.
Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу
Якщо законом з питань користування нафтогазоносними надрами встановлені інші норми,
ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то застосовуються норми такого закону.
(Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1578-IV від
04.03.2004)
Стаття 4. Власність на надра
Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди
або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на
надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду
України, Верховну Раду Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів.
Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть
надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.
Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин
Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр,
не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони.
Родовища корисних копалин — це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на
поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами
залягання є придатними для промислового використання.
Техногенні родовища корисних копалин — це місця, де накопичилися відходи видобутку,
збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове
значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні,
транспортуванні та використанні продуктів переробки мінеральної сировини.
Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як
промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені
родовища корисних копалин — резерв цього фонду.
Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр.
Державний фонд родовищ корисних копалин формується спеціально уповноваженим
центральним орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального
використання надр.
Державний фонд надр формується спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр
разом з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.
Стаття 6. Види корисних копалин
Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини
загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за
поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих
відносин
До відання Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин належить:
1) законодавче регулювання гірничих відносин;
2) визначення основних напрямів державної політики у галузі геологічного вивчення,
використання і охорони надр;
3) визначення повноважень органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних
депутатів щодо використання та охорони надр; 4) вирішення інших питань у сфері регулювання
гірничих відносин.
Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення,
використання і охорони надр
До відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і
охорони надр належить:
1) реалізація державної політики у сфері регулювання гірничих відносин;
2) здійснення державного контролю за геологічним вивченням, використанням та
охороною надр, а також за утворенням та використанням техногенних родовищ і переробкою
мінеральної сировини;
3) визначення порядку діяльності органів державної виконавчої влади в галузі
використання і охорони надр, координація їх діяльності;
4) забезпечення розробки загальнодержавних та регіональних програм у галузі
геологічного вивчення, використання і охорони надр;
5) визначення темпів використання, подальшого розширення та якісного поліпшення
мінерально-сировинної бази;
6) визначення порядку використання надр та їх охорони, розробки і затвердження
відповідних стандартів, норм і правил;
7) визначення нормативів плати за користування надрами та порядку її справляння;
8) створення єдиної системи Державного інформаційного геологічного фонду та
визначення порядку розпорядження геологічною інформацією;
9) організація державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин;
10) вирішення питань використання надр для складування і захоронення відходів
виробництва та інших шкідливих речовин;
11) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за використанням та
охороною надр.
Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських Рад народних депутатів у сфері регулювання гірничих
відносин
До відання Верховної Ради Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських Рад народних депутатів на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та
іншими законодавчими актами, належить:
1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого
значення;
2) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного
вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для
цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
3) розподіл між відповідними місцевими бюджетами платежів за користування надрами,
визначених цим Кодексом;Размер файла: 314.89 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров