ࡱ> " c[ ybjbj{ {{ғ  {{@$W:mP3R3R3RǤ~E|@YU[U[U[U[U[U[U$YR\U}M}}U{{3R3RL\W}N {3R3RYU}YUJJ\P3RP~]˵ 0 MBEUrW0WOM6\\P\PLM6,UUW}}}}\ ? A:V=VAB5@AB2> >A2VB8 V =0C:8 #:@0W=8 >;B02AL:89 =0FV>=0;L=89 B5E=VG=89 C=V25@A8B5B V<5=V .@VO >=4@0BN:0 "..'>@=0 !""!": " / !""!" >AV1=8: ;O >@30=V70FVW A0<>ABV9=>W @>1>B8 ABC45=BV2 A?5FV0;L=>AB59 $V=0=A8 , 0=:V2AL:0 A?@020 , :>=><V:0 ?V4?@8T<AB20 , :>=><VG=0 :V15@=5B8:0 , 1;V: V 0C48B 45==>W B0 70>G=>W D>@< =02G0==O >;B020 8402=8FB2> >;B"# 2005 V4?>2V40;L=89 70 28?CA: 702V4C20G :0D54@8 DV=0=AV2 B0 10=:V2AL:>W A?@028, 4. 5. =., ?@>D5A>@ . . =8I5=:> 5:><5=4>20=> 4> 4@C:C =0C:>2>-<5B>48G=>N @04>N >;B02AL:>3> =0FV>=0;L=>3> B5E=VG=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V .@VO >=4@0BN:0, @>B>:>; ! 3 2V4 25.06.2005 @. '>@=0".., AB. 28:;040G :0D54@8 DV=0=AV2 B0 10=:V2AL:>W A?@028 !B0B8AB8:0: B5>@VO AB0B8AB8:8: >AV1=8:. >;B020: 8402=8FB2> >;B"#, 2005. 87A. >AV1=8: ?@87=0G5=89 4;O >@30=V70FVW A0<>ABV9=>W @>1>B8 ABC45=BV2 A?5FV0;L=>AB59 $V=0=A8, 0=:V2AL:0 A?@020, :>=><V:0 ?V4?@8T<AB20, :>=><VG=0 :V15@=5B8:0, 1;V: V 0C48B 45==>W B0 70>G=>W D>@< =02G0==O. ( '>@=0 ". ., 2005 !" TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc99769238" !" PAGEREF _Toc99769238 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc99769239" !"# PAGEREF _Toc99769239 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc99769240" & PAGEREF _Toc99769240 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc99769241" " 1. " " !""!" PAGEREF _Toc99769241 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc99769242" " 2. !""!"' !!" / PAGEREF _Toc99769242 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc99769243" " 3. / " ##/ !""!"'% % PAGEREF _Toc99769243 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc99769244" " 4. !""!"'  PAGEREF _Toc99769244 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc99769245" " 5. !""!"'  & $ # PAGEREF _Toc99769245 \h 31 HYPERLINK \l "_Toc99769246" " 6.  " PAGEREF _Toc99769246 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc99769247" " 7. !""!"' " ./ /&% / PAGEREF _Toc99769247 \h 47 HYPERLINK \l "_Toc99769248" " 8. /  PAGEREF _Toc99769248 \h 62 HYPERLINK \l "_Toc99769249" " 9. ! PAGEREF _Toc99769249 \h 75 HYPERLINK \l "_Toc99769250" " "# 87 !"# >AV1=8: 4;O >@30=V70FVW A0<>ABV9=>W @>1>B8 ABC45=BV2 A?5FV0;L=>AB59 $V=0=A8 , 0=:V2AL:0 A?@020 , :>=><V:0 ?V4?@8T<AB20 , :>=><VG=0 :V15@=5B8:0 , 1;V: V 0C48B ?V43>B>2;5=89 2V4?>2V4=> 4> =02G0;L=>W B0 @>1>G8E ?@>3@0< V7 48AF8?;V=8 !B0B8AB8:0 . 5B>N 40=>W <5B>48G=>W @>7@>1:8 T ?>3;81;5==O 9 @>7H8@5==O 7=0=L ABC45=BV2, >B@8<0=8E =0 ;5:FVOE V ?@0:B8G=8E 70=OBBOE, H;OE>< A0<>ABV9=>3> >?@0FN20==O @>74V;C "5>@VO AB0B8AB8:8 . 0=89 @>74V; 1030B>30;C752>W =0C:8 !B0B8AB8:0 @>73;O40T :0B53>@VW, <5B>48 B0 70A>18 282G5==O <0A>28E ACA?V;L=8E O28I V ?@>F5AV2. 091CB=V D0EV2FV C 30;C7V 5:>=><V:8 V DV=0=AV2 ?>28==V 2<VB8 >@VT=BC20B8AL C 25;8:><C >1AO7V =0C:>2>W V=D>@<0FVW, :V;L:VA=> >FV=N20B8 ?@>F5A8 =0 =0@>4=>3>A?>40@AL:><C @V2=V, @>7@>1;OB8 >1@C=B>20=V @5:><5=40FVW I>4> 24>A:>=0;5==O 4VO;L=>ABV 4>A;V46C20=>3> >1 T:B0. !B@C:BC@0 ?>AV1=8:0 4>?><>65 ABC45=B0< O: 282G8B8 B5>@5B8G=89 <0B5@V0;, B0: V =01CB8 ?@0:B8G=8E =028G>:. & <5B>N 5D5:B82=>3> 28:>@8AB0==O G0AC 4;O >@30=V70FVW A0<>ABV9=>3> =02G0==O ABC45=B0< =5>1EV4=>: 7=09B8 B0 >7=09><8B8AO 7 =02G0;L=8< <0B5@V0;>< AB>A>2=> 707=0G5=8E ?8B0=L B5<8 (73V4=> 7V A?8A:>< @5:><5=4>20=>W ;VB5@0BC@8); >?@0FN20B8 :;NG>2V <><5=B8 B5<8 70 4>?><>3>N <5B>48G=8E C:07V2>: ?>AV1=8:0; 40B8 2V4?>2V4V =0 70?8B0==O 4;O A0<>:>=B@>;N; >7=09><8B8AL V7 <5B>48:>N @>72 O70==O B8?>28E 7040G; @>72 O70B8 7040GV. V4AC<:>< A0<>ABV9=>W @>1>B8 ABC45=BV2 T :>=B@>;L 7=0=L V7 1>:C 28:;040G0 ?V4 G0A A5<5AB@>28E 0B5AB0FV9 B0 VA?8BC (70;V:C). " 1. " " !""!" @54<5B AB0B8AB8:8. A=>2=V :0B53>@VW AB0B8AB8:8. $>@<8 AB0B8AB8G=8E 70:>=><V@=>AB59. !B0B8AB8G=V >7=0:8. 5B>48 AB0B8AB8G=>3> 4>A;V465==O. @30=V70FVO AB0B8AB8:8 2 #:@0W=V. VB5@0BC@0: [1]; [3]; [4]; [6]; [7]; [8]; [11]. @8 282G5==V <0B5@V0;C 40=>W B5<8 =5>1EV4=> 287=0G8B8AL V7 ?>=OBBO< AB0B8AB8:0 , WW ?@54<5B>< V <5B>40<8 4>A;V465==O. !B0B8AB8:0 1030B>30;C7520 =0C:0. WW A:;04V 284V;ONBL B0:V G0AB8=8: 7030;L=C B5>@VN AB0B8AB8:8, 5:>=><VG=C AB0B8AB8:C B0 WW 30;C7V, A>FV0;L=C AB0B8AB8:C V WW 30;C7V. 030;L=0 B5>@VO AB0B8AB8:8 T =02G0;L=>N 48AF8?;V=>N, 7 O:>W ?>G8=0TBLAO D>@<C20==O ?@>D5AV9=8E 7=0=L C 5:>=><VABV2, DV=0=A8ABV2, 1CE30;B5@V2, <5=5465@V2, :5@V2=8:V2 ?V4?@8T<AB2. "@510 @>7C<VB8, I> O2;ONBL A>1>N >1 T:B V ?@54<5B AB0B8AB8G=>3> 0=0;V7C. 0=0 B5<0 >7=09><;NT 7V 7<VAB>< >A=>2=8E :0B53>@V9 AB0B8AB8:8: AB0B8AB8G=0 70:>=><V@=VABL, AB0B8AB8G=0 AC:C?=VABL, >48=8FO AB0B8AB8G=>W AC:C?=>ABV, >7=0:0, B8? H:0; 28<V@N20==O >7=0:, 20@V0FVO, AB0B8AB8G=89 ?>:07=8:. !;V4 725@=CB8 C203C =0 >A>1;82>ABV AB0B8AB8G=>W <5B>4>;>3VW, ACB=VABL 5B0?V2 V <5B>4V2 AB0B8AB8G=>3> 4>A;V465==O. > >AB0==VE =0;560BL: <5B>4 <0A>28E A?>AB5@565=L; <5B>4 AB0B8AB8G=8E 3@C?C20=L; <5B>4 0=0;V7C 70 4>?><>3>N C7030;L=NNG8E ?>:07=8:V2 (01A>;NB=8E, 2V4=>A=8E, A5@54=VE ?>:07=8:V2; ?>:07=8:V2 20@V0FVW V @O4C 48=0<V:8); V=45:A=89 <5B>4; :>@5;OFV9=>-@53@5A82=89 0=0;V7; 10;0=A>289 <5B>4. 0:V=G8B8 282G5==O B5<8 =5>1EV4=> 7 OAC20==O< 70240=L V <5B>4V2 >@30=V70FVW AB0B8AB8:8. 5@602=89 :><VB5B AB0B8AB8:8 #:@0W=8 74V9A=NT C?@02;V==O C AD5@V AB0B8AB8:8. >2=>2065==O B0 DC=:FVW FL>3> >@30=C 287=0G5=V 0:>=>< #:@0W=8 @> 45@602=C AB0B8AB8:C . B65, 157 70A2>T==O A?5F8DVG=8E B5@<V=V2, <5B>4V2 4>A;V465==O V 70240=L, O:V @>72 O7CNBLAO 2 AB0B8AB8FV, =5<>6;825 282G5==O ?>40;LH8E B5< :C@AC. 0?8B0==O 4;O A0<>:>=B@>;N >;8 2V41C;>AO AB0=>2;5==O AB0B8AB8:8 O: =0C:8? '><C AB0B8AB8:0 =0;568BL 4> ACA?V;L=8E =0C:? 09B5 287=0G5==O ?>=OBL 70:>=><V@=VABL , AB0B8AB8G=0 70:>=><V@=VABL . /:V VA=CNBL >A>1;82>ABV AB0B8AB8G=>W 70:>=><V@=>ABV? 09B5 287=0G5==O ?>=OBL AC:C?=VABL , >48=8FO AC:C?=>ABV . 09B5 287=0G5==O ?>=OBL 20@V0FVO 9 >7=0:0 . # G><C ?>;O30T ACBL 70:>=C 25;8:8E G8A5;? )> O2;OT A>1>N ?@54<5B AB0B8AB8:8? )> T <5B>4>;>3VG=>N >A=>2>N AB0B8AB8:8? !:V;L:8 V O:V 5B0?8 <0T ?@>9B8 AB0B8AB8G=5 4>A;V465==O? 5@5;VGVBL <5B>48, ?@8B0<0==V AB0B8AB8G=><C 4>A;V465==N. '><C 282G5==O AB0B8AB8G=>W =0C:8 702648 ?>G8=0TBLAO 7 282G5==O 7030;L=>W B5>@VW AB0B8AB8:8? 072VBL D>@<8 282G5==O AB0B8AB8G=>W 70:>=><V@=>ABV. /:V 70240==O @>72 O7CT AB0B8AB8:0? # G><C ?>;O30NBL >A=>2=V DC=:FVW AB0B8AB8:8? /:V CAB0=>28 2E>4OBL 4> >@30=V70FV9=>W AB@C:BC@8 5@602=>3> :><VB5BC AB0B8AB8:8 #:@0W=8? " 2 !""!"' !!" / !CBL, 465@5;0 B0 >@30=V70FV9=V D>@<8 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O. ;0= AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O. @>3@0<=>-<5B>4>;>3VG=V 9 >@30=V70FV9=V ?8B0==O ?;0=C. @30=V70FV9=V D>@<8 A?>AB5@565==O. 848 A?>AB5@565==O 70;56=> 2V4 ABC?5=O >E>?;5==O ?5@28==>W AC:C?=>ABV B0 G0AC @5TAB@0FVW D0:BV2. ><8;:8 A?>AB5@565==O, :>=B@>;L 40=8E. VB5@0BC@0: [6]; [7]; [8]; [10]; [11]; [12]. !?>AB5@565==O T DC=40<5=B>< AB0B8AB8G=>3> 4>A;V465==O. # ?@>F5AV 9>3> ?@>2545==O D>@<CNBLAO 40=i, O:i =0 =0ABC?=8E 5B0?0E ?V4;O30NBL >1@>1;5==N 9 0=0;V7C. "><C 7=0==O ACBV, 284V2, A?>A>1V2 B0 ?>@O4:C ?@>2545==O A?>AB5@565==O <0T 206;825 7=0G5==O 4;O <091CB=L>3> A?5FV0;VAB0 2 30;C7V 5:>=><V:8, 10=:V2AL:>W A?@028. @8 282G5==V FVTW B5<8 A;V4 725@=CB8 C203C =0 B@8 5B0?8 74V9A=5==O AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O: 1) ?V43>B>2:0 A?>AB5@565==O A:;040==O 4>:;04=>3> ?;0=C 9>3> ?@>2545==O; 2) @5TAB@0FVO AB0B8AB8G=8E 40=8E 157?>A5@54=V9 ?@>F5A 718@0==O 40=8E, 2V4 O:>3> 70;560BL B>G=VABL, ?>2=>B0, 2i@>3i4=iABL B0 2G0A=VABL =040==O AB0B8AB8G=>W V=D>@<0FVW; 3)D>@<C20==O 1078 40=8E :>=B@>;L V =03@><0465==O, 715@565==O 40=8E A?>AB5@565==O. ;0= A?>AB5@565==O 2:;NG0T: 0) ?@>3@0<=>-<5B>4>;>3VG=V ?8B0==O F5 287=0G5==O <5B8, 2AB0=>2;5==O >1 T:B0 B0 >48=8FL A?>AB5@565==O, A:;040==O ?@>3@0<8 A?>AB5@565==O; 1) >@30=V70FV9=V ?8B0==O 287=0G5==O <VAFO, G0AC 9 >@30=V2 A?>AB5@565==O; A:;040==O :0;5=40@O A?>AB5@565==O; 3@0DV:0 ?V43>B>2:8 B0 V=AB@C:B06C :04@V2; CAB0=>2;5==O 465@5; i A?>A>1V2 >45@60==O 40=8E; <0B5@V0;L=>-B5E=VG=>W 1078 A?>AB5@565==O; A8AB5<8 :>=B@>;N 9>3> @57C;LB0BV2. 0 4@C3><C 5B0?V A?>AB5@565==O 70AB>A>2CNBL: 0) >@30=V70FV9=V D>@<8 718@0==O 40=8E 72VB=VABL, A?5FV0;L=> >@30=V7>20=5 AB0B8AB8G=5 A?>AB5@565==O, @5TAB@8; 1) 2848 V 70A>18 A?>AB5@565==O (@8A.1). 0 B@5BL><C 5B0?V 28:>@8AB0==O @V7=8E A?>A>1V2 0@8D<5B8G=>3> B0 ;>3VG=>3> :>=B@>;N 70157?5GCT 4>AB>2V@=VABL, ?>2=>BC V O:VABL 7V1@0=>W V=D>@<0FVW. SHAPE \* MERGEFORMAT 8AC=>: 1 ;0A8DV:0FVO 284V2 B0 A?>A>1V2 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O @8 A0<>ABV9=><C 282G5==V 40=>W B5<8 =5>1EV4=> >7=09><8B8AL V7 0:>=>< #:@0W=8 @> 45@602=C AB0B8AB8:C , 45 =02545=V ?@020 >@30=V2 45@602=>W AB0B8AB8:8 I>4> 74V9A=5==O A?>AB5@565==O, ?5@52V@:8 4>AB>2V@=>ABV ?5@28==>3> >1;V:C 9 AB0B8AB8G=>W 72VB=>ABV. 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO AB0B8AB8G=5 A?>AB5@565==O . )> T >1 T:B>< AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O? /: =07820TBLAO AC1 T:B AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O, 2V4 O:>3> =04E>4OBL 40=V? /:C =072C <0T 4>:C<5=B, I> <VAB8BL ?5@5;V: 70?8B0=L, =0 :>B@V B@510 2V4?>2VAB8 ?@8 AB0B8AB8G=><C A?>AB5@565==V? /:i T D>@<8 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O? 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO :>6=>W V7 =8E. /:i 2848 AB0B8AB8G=>W 72VB=>ABV 1C20NBL: 0) 70;56=> 2V4 @i2=O 70B25@465==O B0 ?@87=0G5==O; 1) 70 G0AB>B>N ?>40==O? 0254VBL ?@8:;048. 0 O:8<8 >7=0:0<8 <>6=0 :;0A8DV:C20B8 AB0B8AB8G=5 A?>AB5@565==O? 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO ACFV;L=>3> V =5ACFi;L=>3> A?>AB5@565==O? 5@5@0EC9B5 <5B>48, 70 4>?><>3>N :>B@8E <>6;82> 74i9A=8B8 =5ACFi;L=5 A?>AB5@565==O? )> 8 @>7C<CTB5 ?i4 ?>B>G=8<, ?5@V>48G=8<, >4=>@07>28< A?>AB5@565==O<? 0254VBL ?@8:;048. 0 4>?><>3>N O:8E 70A>1i2 <>6=0 ?@>25AB8 AB0B8AB8G=5 A?>AB5@565==O? > O:>3> 5B0?C AB0B8AB8G=>3> 4>A;V465==O A;V4 2V4=>A8B8 AB0B8AB8G=5 A?>AB5@565==O? )> 8 @>7C<iTB5 ?i4 ?;0=>< AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O i O:i 9>3> A:;04>2i? 5@5;iGVBL >A=>2=i 5B0?8 :>=B@>;N @57C;LB0Bi2 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O. /:i 2848 ?><8;>: 1C20NBL 70;56=> 2i4 ?@8G8=8 28=8:=5==O? #AB0=>2VBL, :>B@89 V7 =02545=8E ?@8:;04V2 T AB0B8AB8G=8< A?>AB5@565==O<: @5TAB@0FVO :V;L:>ABV -V=DV:>20=8E C 4V03=>AB8G=8E F5=B@0E; >FV=N20==O 20@B>ABV :20@B8@8, 28AB02;5=>W =0 0C:FV>=V; >?8BC20==O 4C<:8 5:A?5@BV2 I>4> ?5@A?5:B82 @>728B:C 1V7=5AC 2 @53V>=V. 87=0GB5, I> T >1 T:B>< B0:8E A?>AB5@565=L: >1AB565==O :><5@FV9=8E 10=:V2 V7 ?8B0=L WE V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV; >1AB565==O AC?5@<0@:5BV2 V7 ?>3;O4C ?>?8BC =0A5;5==O =0 V<?>@B=V ?@>4C:B8 E0@GC20==O; >1AB565==O D5@<5@AL:8E 3>A?>40@AB2 V7 <5B>N 287=0G5==O 70157?5G5=>ABV B5E=V:>N. 87=0GB5 >48=8FN AC:C?=>ABV B0 >48=8FN A?>AB5@565==O 2 =02545=8E 40;V ?@8:;040E: <>=VB>@8=3 ?@>406C FV==8E ?0?5@V2 =0 0C:FV>=0E; 282G5==O 4C<:8 :>@8ABC20GV2 ?;0B=8E AB><0B>;>3VG=8E ?>A;C3 C 45@602=8E V =545@602=8E <548G=8E CAB0=>20E. > O:>3> 284C AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O =0;568BL 70 @i7=8<8 :;0A8Di:0Fi9=8<8 >7=0:0<8: ?5@5?8A =0A5;5==O; V=25=B0@870FiO CAB0B:C20==O =0 ?i4?@8T<AB2i; 72iB ?@> Di=0=A>2C 4iO;L=iABL ?i4?@8T<AB20 70 AiG5=L 72iB=>3> @>:C; C2545==O 2 5:A?;C0B0FVN 68B;>28E 1C48=:i2? 87=0GB5 >A=>2=89 ?5@5;V: ?8B0=L ?@>3@0<8 B0:8E A?>AB5@565=L: @8=:C BC@8AB8G=8E ?>A;C3; 4>EV4=>ABV >1 T:BV2 =5@CE><>ABV; 4C<:8 A?>6820GV2 @5:;0<=>W ?@>4C:FVW. /:V >@30=V70FV9=V D>@<8 A?>AB5@565==O 4>FV;L=> 70AB>A>2C20B8 ?V4 G0A >1AB565==O: :V;L:>ABV 2AVE A?V;L=8E ?V4?@8T<AB2 B0 WE @5:2V78BV2; ?;0B>A?@><>6=>ABV :;VT=BV2 AB@0E>28E :><?0=V9? 0 4>?><>3>N ;>3VG=>3> :>=B@>;N 28O28B8 ?><8;:8. "01;8FO 2.1 57C;LB0B8 ?5@5?8AC <5H:0=FV2 1C48=:C <VAB0 7=0:05@5?8A=89 0@:CH!1!2!3!4@V728I5, V< O B0 ?> 10BL:>2V20=>2 20= 20=>28G5B@>2 20= V:B>@>28G5B@>20 V=0 0A8;V2=05B@>20 :A0=0 20=V2=0!B0BL''V:154035165@51C20T 2 H;N1V =0 F59 G0A?"0:"0:"0:V0FV>=0;L=VABL#:@. >A.#:@. >A. V4=0 <>20#:@. >A.#:@.#:@.A2VB0!5@54=O8I0!5@54=O5?>2=0 28I065@5;> 70A>1V2 VA=C20==O >1>B0 =0 ?V4?@8T<AB2V >1>B0 =0 702>4V!B8?5=4VOVAF5 @>1>B8 " 45A0 02>4 ! (:>;00=OBBO 70 <VAF5< @>1>B8 CE30;B5@8@5:B>@ >1VB=8FO5@52V@B5 40=V ?@> 28@CG:C ?V4?@8T<AB2 72 O7:C 70 >1A;C3>2C20==O. 09B5 ?>OA=5==O =52V4?>2V4=>ABV <V6 G8A;0<8. 8@CG:0 2AL>3>, <;=. 3@=., 135 C B><C G8A;V 2V4 >1A;C3>2C20==O: ?@><8A;>2>ABV 80; AV;LAL:>3> 3>A?>40@AB20 40; 1C4V2=8FB20 150. " 3 / " ##/ !""!"'% % !CBL V 70240==O AB0B8AB8G=>3> 72545==O. ;0A8DV:0FVW B0 3@C?C20==O. A=>2=V 5:>=><VG=V :;0A8DV:0FVW 284V2 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV, D>@< 2;0A=>ABV, V=HV. =0;VB8G=V DC=:FVW 3@C?C20=L B0 WE 2848: AB@C:BC@=V, B8?>;>3VG=V, 0=0;VB8G=V. @8=F8?8 D>@<C20==O V=B5@20;V2 3@C?. @>ABV B0 :><1V=0FV9=V 3@C?C20==O. !B0B8AB8G=V B01;8FV, WE 2848 B0 ?@028;0 ?>1C4>28. VB5@0BC@0: [2]; [7]; [8]; [9]; [10]; [12]. @C389 5B0? AB0B8AB8G=>3> 4>A;V465==O =07820NBL AB0B8AB8G=8< 72545==O<. A=>2=5 9>3> 70240==O ?V425AB8 ?V4AC<>:, C7030;L=8B8 @57C;LB0B8 A?>AB5@565==O B0:, I>1 AB0;> <>6;828< 28O28B8 E0@0:B5@=V @8A8 9 VAB>B=V 2;0AB82>ABV B8?V2 O28I, 70:>=><V@=>ABV 4>A;V46C20=8E ?@>F5AV2. 06;82> @>7C<VB8, I> 72545==O @57C;LB0BV2 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O 74V9A=NTBLAO 70 A:;045=>N ?@>3@0<>N. >=0 2AB0=>2;NT: 0) 3@C?C20;L=V >7=0:8; 1) :V;L:VABL i ?5@5;V: 3@C?; 2) <0:5B8 @>7@>1;N20=8E B01;8FL; 3) ?5@5;V: ?>:07=8:V2, O:V 287=0G0NBLAO 4;O E0@0:B5@8AB8:8 :>6=>W 3@C?8 B0 AC:C?=>ABV 2 FV;><C (01A>;NB=V, A5@54=V, 2V4=>A=V 25;8G8=8). "@510 7=0B8, I> 72545==O :;0A8DV:CNBL 70 3;818=>N B0 70 D>@<>N >1@>1;5==O <0B5@V0;C. # AB0B8AB8FV 3@C?C20==O 28:>@8AB>2CNBL 4;O @>72 O70==O @V7=><0=VB=8E 70240=L: 28O2;5==O A>FV0;L=>-5:>=><VG=8E B8?V2 O28I; 282G5==O AB@C:BC@8 B0 AB@C:BC@=8E 7@CH5=L; 4>A;V465==O 270T<>72 O7:C i 70;56=>ABV <V6 >7=0:0<8. ;NG>28< ?8B0==O< 40=>W B5<8 T ?>1C4>20 3@C?C20==O: ?>AB0=>2:0 <5B8, O:0 4>AO30TBLAO 70 4>?><>3>N FL>3> <5B>4C; 281V@ >7=0:8 3@C?C20==O; 287=0G5==O :V;L:>ABV 3@C? 70 D>@<C;>N !B5@465A0 EMBED Equation.3 ; @>7?>4V; >48=8FL AC:C?=>ABV =0 3@C?8 7 V=B5@20;>< (@V2=8<, =5@V2=8<); >D>@<;5==O @57C;LB0BC 4>A;V465==O C 283;O4V @O4V2 @>7?>4V;C, AB0B8AB8G=8E B01;8FL V 3@0DV:V2; =0?8A0==O 28A=>2:V2. !;V4 725@=CB8 C203C =0 2V4<V==VABL ACBV 9 7=0G5==O ?@>AB>3> B0 A:;04=>3> (:><1V=0FV9=>3>) 3@C?C20=L (?@8:;04 1,2). 0 @57C;LB0B0<8 72545==O B0 3@C?C20==O 1C4CNBLAO AB0B8AB8G=V B01;8FV, I> <VABOBL =0A;V4:8 0=0;V7C O28I V ?@>F5AV2. E ?>B@V1=> 2V4@V7=OB8 2V4 @>1>G8E B01;8FL, O:8<8 :>@8ABCNBLAO 2 ?@>F5AV >1@>1;5==O AB0B8AB8G=8E 40=8E. 06;825 ?@0:B8G=5 7=0G5==O <0T G8B0==O 9 0=0;V7 AB0B8AB8G=8E B01;8FL. "><C =5>1EV4=>: 0) 7=0B8 B5E=V:C >D>@<;5==O B01;8FL; 1) 2V4@V7=OB8 2848 B01;8FL 70 ?>1C4>2>N ?V4<5B0 ?@>ABV, 3@C?>2V, :><1V=0FV9=V. =0==O FVTW B5<8 206;82V 4;O 28:>=0==O ?>@V2=O;L=>3> 0=0;V7C, 7 OAC20==O ?@8G8= 3@C?>28E 2V4<V==>AB59, 282G5==O 72 O7:V2 <V6 >7=0:0<8. 5B>48:0 @>72 O70==O B8?>28E 7040G @8:;04 1 A=CNBL B0:V 40=V ?@> @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20. "01;8FO 3.1 !B06 @>1>B8 B0 ?@>4C:B82=VABL ?@0FV @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20 ! @>1VB-=8:0!B06 @>1>B8, @>:V2VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW >4=8< @>1VB=8:><, 3@=.! @>1VB-=8:0!B06 @>1>B8, @>:V2VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW >4=8< @>1VB=8:><, 3@=.12345618,0262164,522227,02521712,027937,52531811,029545,32521914,032055,02442013,228462,52402116,031075,5245222,7223810,1262232,523096,0256246,9280105,0241254,4250116,5252269,2298129,0264276,5290139,0270283,0205141,0234291,02021510,5276301,0200 1. >1C4C20B8 @O4 @>7?>4V;C @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8, AB2>@8B8 ? OBL 3@C? V7 @V2=8<8 V=B5@20;0<8. 2. ;O 282G5==O 72 O7:C <V6 AB065< @>1>B8 V ?@>4C:B82=VABN ?@0FV AE0@0:B5@87C20B8 :>6=C 3@C?C (1-89 ?C=:B ?@8:;04C) 70 :V;L:VABN @>1VB=8:V2, A5@54=V< AB065< @>1>B8, <VAOG=8< 28?CA:>< @07>< V 2 A5@54=L><C =0 1-3> @>1VB=8:0. @>18B8 28A=>2:8. >72 O7>: >7@0ECT<> @>7<V@ V=B5@20;C ( EMBED Equation.3 ) >7=0:8 3@C?C20==O AB06C @>1>B8: EMBED Equation.3 45 EMBED Equation.3 = 16 @>:V2; EMBED Equation.3 = 1 @V:; EMBED Equation.3 = 5 3@C?. 2V4A8 EMBED Equation.3 = (16-1) / 5 = 3 @>:8. "0:8< G8=><, ?5@H0 3@C?0 @>1VB=8:V2 <0T AB06 2V4 1-3> 4> 4->E @>:V2; 4@C30 2V4 4->E 4> 7-<8 V B.4. 0;V B@510 ?> :>6=V9 3@C?V ?V4@0EC20B8 G8A5;L=VABL @>1VB=8:V2 V 2V4>1@078B8 @57C;LB0B8 2 B01;8FV 3.2. "01;8FO 3.2 >7?>4V; @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8 ! 3@C?8@C?8 @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8, @>:8V;L:VABL @>1VB=8:V2, G>;.V;L:VABL @>1VB=8:V2, % 4> AC<8123411 4723,324 71033,437 10620,0410 13413,3513 16310,0 07><-30100,0 8A=>2>:. 57C;LB0B8 3@C?C20==O A2V4G0BL, I> 53,4 % (33,4 + 20,0) @>1VB=8:V2 <0NBL AB06 @>1>B8 2V4 4->E 4> 10-B8 @>:V2. 4=0:>20 :V;L:VABL @>1VB=8:V2, G0AB:0 :>B@8E 4>@V2=NT 23,3 %, <0T AB06 @>1>B8 2V4?>2V4=> 4> 4->E V 1V;LH5 10-B8 @>:V2. 8:>@8AB>2CT<> <5B>4 3@C?C20==O 4;O 4>A;V465==O 270T<>72 O7:C <V6 >7=0:0<8. $0:B>@=>N >7=0:>N, I> A?@02;OT 2?;82 =0 ?@>4C:B82=VABL ?@0FV @>1VB=8:V2, T AB06 @>1>B8. # ?5@H><C ?C=:BV @VH5==O <8 ?>1C4C20;8 @O4 @>7?>4V;C, 287=0G82H8 5 3@C? V7 @V2=8<8 V=B5@20;0<8. >A=>2C 0=0;VB8G=>3> 3@C?C20==O ?>:;045<> FV 6 3@C?8 (B01;. 3.2). >1C4CT<> @>1>GC B01;8FN (B01;. 3.3). "01;8FO 3.3 >7?>4V; @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8 ! 3@C?8@C?8 @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8, @>:8! @>1VB=8:0!B06 @>1>B8, @>:8VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW, 3@=.1234511 4141,0234222,7223232,523062,5240283,0205291,0202301,0200 07><713,7153424 7276,529045,325255,024475,524596,0256105,0241116,5252164,5222246,9280254,4250 07><1055,6253237 1018,026227,025237,5253129,0264139,0270269,2298 07><649,71599410 -13810,12621510,52761712,02791811,0295 07><443,61112513 161914,03202013,22842116,0310 07><343,2914# FV;><C30205,87691@C?>2V ?>:07=8:8 @>1>G>W B01;8FV V @>7@0E>20=V =0 WW >A=>2V A5@54=V ?>:07=8:8 70=5A5<> 2 ?V4AC<:>2C 3@C?>2C B01;8FN 3.4. "01;8FO 3.4 @C?C20==O @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8 ! 3@C?8@C?8 @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8, @>:8V;L:VABL @>1VB=8:V2, G>;.!5@54=V9 AB06 @>1>B8, @>:V2VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW, 3@=.@07><=0 1-3> @>1VB=8:012345611 472,01534219,1424 7105,62532253,2037 1068,31599266,5410 13410,9112278,00513 16314,4914304,67# FV;><C306,97691256,37 !5@54=V ?>:07=8:8 (3@0D8 4, 6) @>7@0E>2CNBLAO 70 D>@<C;>N A5@54=L>W 0@8D<5B8G=>W ?@>AB>W. 0?@8:;04, A5@54=V9 AB06 @>1>B8 287=0G0TBLAO: 0) ?> 3@C?V ! 1 EMBED Equation.3 @>:8; 1) C FV;><C EMBED Equation.3 @>:C. 8A=>2>:. 0=V @>7@0EC=:V2 A2V4G0BL ?@> B5, I> 7V 71V;LH5==O< AB06C @>1>B8 7@>AB0T <VAOG=0 ?@>4C:B82=VABL ?@0FV @>1VB=8:V2. B65, <V6 >7=0:0<8, O:V 282G0NBLAO, T ?@O<89 72 O7>:. @8:;04 2 @>25AB8 :><1V=0FV9=5 3@C?C20==O 70 42><0 >7=0:0<8: AB06 @>1>B8 (5 3@C?) V <VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW =0 1-3> @>1VB=8:0 (3 3@C?8).>6=C 3@C?C AE0@0:B5@87C20B8 70 B0:8<8 6 ?>:07=8:0<8, O: C ?@8:;04V 1. >72 O7>: ;O B>3> I>1 ?@>25AB8 :><1V=0FV9=5 3@C?C20==O, B@510 2 :>6=V9 3@C?V @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8 284V;8B8 3@C?8 70 4@C3>N >7=0:>N <VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW =0 1-3> @>1VB=8:0 AE0@0:B5@87C20B8 :>6=C V7 F8E 3@C? 70 =5>1EV4=8<8 ?>:07=8:0<8. >7@0ECT<> @>7<V@ V=B5@20;C 2 3@C?0E 70 4@C3>N >7=0:>N (<VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW =0 1-3> @>1VB=8:0) EMBED Equation.3 3@=. 2V4A8 1-H0 3@C?0: 2V4 200 4> 240 3@=.; 2-30: 240 280 3@=.; 3-BO: 280 320 3@=. C4CT<> :><1V=0FV9=C B01;8FN 3.5, 45 ?V4<5B>< T 3@C?8 @>1VB=8:V2 70 42><0 >7=0:0<8, 0 ?@8AC4:>< :V;L:VABL @>1VB=8:V2, A5@54=V9 AB06 @>1>B8, <VAOG=89 28?CA: @07>< V =0 1-3> @>1VB=8:0. "01;8FO 3.5 @C?C20==O @>1VB=8:V2 70 AB065< @>1>B8 V ?@>4C:B82=VABN ?@0FV ! 3@C?8@C?8 @>1VB=8:V2V;L:VABL @>1VB=8:V2, G>;.!5@54=V9 AB06 @>1>B8, @>:V2VAOG=89 28?CA: ?@>4C:FVW, 3@=.70 AB065<, @>:V270 <VAOG=8< 28?CA:>< ?@>4C:FVW, 3@=.@07><=0 1-3> @>1VB=8:0123456711 4200 24061,91294215,67240 28012,5240240,0280 320---- 07><72,01534219,1424 7200 24014,5222222,0240 28075,41740248,57280 32026,7570,0285,0 07><105,62532253,2037 -10200 240----240 28058,11301260,2280 32019,2298298,0 07><68,31599266,5410 13200 240----240 280310,9817272,33280 320111,0295295,0 07><410,91112278,0513 16200 240----240 280----280 320314,4914304,67 07><314,4914304,67 07>< ?> ?V43@C?0E200 24072,31516216,57240 280167,24098256,13280 320711,02077296,71# FV;><C ?> ?V4?@8T<AB2C306,97691256,37 # 40=><C 28?04:C A5@54=V9 AB06 @>1>B8 ?> 3@C?V @07>< (3@0D0 5) 28@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N A5@54=L>W 0@8D<5B8G=>W 72065=>W EMBED Equation.3 0?@8:;04: ?> 3@C?V ! 1: EMBED Equation.3 @>:8; ?> 3@C?V ! 2: EMBED Equation.3 @>:C; C FV;><C: EMBED Equation.3 @>:C. 57C;LB0B 3@0D8 7 >1G8A;NTBLAO 70 0=0;>3VTN 7 ?@8:;04>< 1, B>1B>: EMBED Equation.3 8A=>2>:. 0=V B01;8FV 3.5 I5 @07 ?V4B25@46CNBL 28A=>2>:, 7@>1;5=89 70 B01;8F5N 3.2: 28?CA: ?@>4C:FVW @>1VB=8:0<8 ?5@51C20T C ?@O<><C 72 O7:C 7V AB065< @>1>B8. "0:, O:I> @>73;O40B8 ?5@HC 3@C?C, B> <8 10G8<>, I> 85,7 % @>1VB=8:V2 40=>W 3@C?8 <0NBL =09=86GC ?@>4C:B82=VABL ?@0FV (200 -240 3@=.) V 7>2AV< =5<0T @>1VB=8:V2 V7 28A>:8< @V2=5< ?@>4C:B82=>ABV ?@0FV. =H0 :0@B8=0 2 3@C?V 5 100 % @>1VB=8:V2 FVTW 3@C?8 <0NBL =0928IC ?@>4C:B82=VABL ?@0FV (280 320 3@=.). 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N > O:>3> 5B0?C AB0B8AB8G=>3> 4>A;V465==O A;V4 2V4=5AB8 AB0B8AB8G=5 72545==O B0 3@C?C20==O? )> A>1>N O2;OT AB0B8AB8G=5 72545==O i O:V 70240==O AB02;OBLAO ?5@54 =8<? 072VBL 2848 72545==O B0 409B5 W< :>@>B:C E0@0:B5@8AB8:C. /:V A:;04>2V 5;5<5=B8 AB0B8AB8G=>3> 72545==O 8 7=0TB5? 0B8 287=0G5==O AB0B8AB8G=>3> 3@C?C20==O. /:V DC=:FVW 2 AB0B8AB8G=><C 0=0;V7V 28:>=CNBL 3@C?C20==O? 072VBL 2848 3@C?C20=L 70 WE 0=0;VB8G=8<8 DC=:FVO<8 V B5E=V:>N 28:>=0==O. 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO 3@C?C20;L=0 >7=0:0 . 072VBL 2848 3@C?C20;L=8E >7=0:. 0 4>?><>3>N O:>W D>@<C;8 <>6=0 287=0G8B8 :V;L:VABL 3@C?? /: 287=0G8B8 H8@8=C V=B5@20;C ?@8 3@C?C20==V 7 @V2=8<8 V=B5@20;0<8? >;8 28:>@8AB>2CNBLAO =5@V2=V V=B5@20;8? )> O2;OT A>1>N AB0B8AB8G=0 B01;8FO? 09B5 287=0G5==O ?V4<5B0 V ?@8AC4:0 B01;8FV. 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO <0:5B AB0B8AB8G=>W B01;8FV . 072VBL 9>3> 0B@81CB8. /: ?>4V;ONBLAO AB0B8AB8G=V B01;8FV 70;56=> 2V4 ?>1C4>28 ?V4<5B0? /:8E ?@028; A;V4 4>B@8<C20B8AO ?@8 ?>1C4C20==V AB0B8AB8G=8E B01;8FL? 02545=> B0:V ?>:07=8:8 4VO;L=>ABV 20-B8 702>4V2 >4=VTW 30;C7V ?@><8A;>2>ABV: "01;8FO 3.6 :>=><VG=V ?>:07=8:8 4VO;L=>ABV 702>4V2 30;C7V 70 72VB=89 @V: ! 70-2>-4CA=>2=V D>=48, <;=. 3@=.0;>20 ?@>4C:-FVO, <;=. 3@=.'8A5;L=VABL @>1VB=8:V2, G>;.! 70-2>-4CA=>2=V D>=48, <;=. 3@=.0;>20 ?@>4C:-FVO, <;=. 3@=.'8A5;L=VABL @>1VB=8:V2, G>;.1234567813,24,1380114,510,546021,52,0256122,41,828033,65,8412133,46,341045,113,0600143,34,838553,13,9305154,38,430862,42,3320162,93,346474,37,6405174,08,530581,91,0200182,23,235692,12,8360193,16,2350103,44,0350204,08,9420 <5B>N 282G5==O 5D5:B82=>ABV 28:>@8AB0==O >A=>2=8E D>=4V2 ?@>254VBL 3@C?C20==O 702>4V2 70 25;8G8=>N >A=>2=8E D>=4V2, CB2>@82H8 4 3@C?8 702>4V2 V7 @V2=8<8 V=B5@20;0<8. >6=C 3@C?C AE0@0:B5@87C9B5 B0:8<8 >7=0:0<8: :V;L:VABL 702>4V2; 25;8G8=0 >A=>2=8E D>=4V2 (CAL>3> B0 C A5@54=L><C =0 >48= 702>4); >1AO3 20;>2>W ?@>4C:FVW (CAL>3> 9 C A5@54=L><C =0 >48= 702>4); G8A5;L=VABL @>1VB=8:V2 i 28?CA: ?@>4C:FVW 2 A5@54=L><C =0 >4=>3> @>1VB=8:0; 28?CA: ?@>4C:FVW 2 @>7@0EC=:C =0 1 3@=. >A=>2=8E D>=4V2 (D>=4>2V440G0). 57C;LB0B8 @>7@0EC=:V2 ?>409B5 C AB0B8AB8G=89 B01;8FV B0 ?@>0=0;V7C9B5 WW. ;O 282G5==O 270T<>72 O7:C <V6 25;8G8=>N >A=>2=8E D>=4V2 V >1AO3>< 20;>2>W ?@>4C:FVW ?@>25AB8 :><1V=0FV9=5 3@C?C20==O 70 F8<8 >7=0:0<8 (B01;. 3.6). !B2>@8B8 3@C?8 702>4V2 V7 @V2=8<8 V=B5@20;0<8: 0) 70 25;8G8=>N >A=>2=8E D>=4V2 4 3@C?8; 1) 70 >1AO3>< 20;>2>W ?@>4C:FVW 5 3@C?. 87=0G8B8 70 40=8<8 B01;8FL 3.7, 3.8, 3.9: 0) 284 3@C?C20==O 2V4?>2V4=> 4> 70240==O 4>A;V465==O, :V;L:>ABV V 284C 3@C?C20;L=8E >7=0:; 1) 284 B01;8FV 70 ?V4<5B><. "01;8FO 3.7 @C?C20==O A?V;L=8E ?V4?@8T<AB2 70 :V;L:VABN ?@0FNNG8E '8A5;L=VABL ?@0FV2=8:V2, G>;.V;L:VABL ?V4?@8T<AB2>48=8FL% 4> ?V4AC<:C> 5043151,450 20029134,7201 6009010,7601 1000151,8>=04 1000121,4 07><839100,0 "01;8FO 3.8 >7?>4V; 68B;>2>3> D>=4C >1;0ABV 70 D>@<0<8 2;0A=>ABV B0 <VAF5< 7=0E>465==O >:07=8:8030;L=0 ?;>I0, <;=. :2. < C <VAL:8E ?>A5;5==OEC AV;LAL:8E ?>A5;5==OE@07><#25AL 68B;>289 D>=4, C B><C G8A;V:28,121,950,045@602=89 B0 :>;5:B82=89 68B;>289 D>=410,70,611,3?@820B=89 68B;>289 D>=417,421,338,7 "01;8FO 3.9 >7?>4V; >A=>2=8E 465@5; 4>E>4V2 =0A5;5==O @53V>=C !65@5;> 4>E>4C'0AB:0 4>E>4C, % 4> ?V4AC<:C10@>1VB=0 ?;0B045,525=AVO23,03!B8?5=4VO2,24#B@8<0=FV25,15=HV4,2 07><-100,0 >6=C 3@C?C AE0@0:B5@87C20B8 70 :V;L:VABN 702>4V2; 25;8G8=>N >A=>2=8E D>=4V2 C A5@54=L><C =0 >48= 702>4; >1AO3>< 20;>2>W ?@>4C:FVW CAL>3> 9 C A5@54=L><C =0 >48= 702>4. " 4 !""!"' !CBL B0 2848 AB0B8AB8G=8E ?>:07=8:V2. 1A>;NB=V AB0B8AB8G=V 25;8G8=8, >48=8FV WE 28<V@N20==O. V4=>A=V 25;8G8=8, WE 2848 70 0=0;VB8G=>N DC=:FVTN. !5@54=V 25;8G8=8, C<>28 =0C:>2>3> WE 70AB>AC20==O. 848 A5@54=VE 25;8G8=. !5@54=O 0@8D<5B8G=0, >A=>2=V WW 2;0AB82>ABV. !5@54=O 30@<>=VG=0 B0 A5@54=O 35><5B@8G=0. !8AB5<0 AB0B8AB8G=8E ?>:07=8:V2. VB5@0BC@0: [6]; [7]; [8]; [9]; [12]. @8 70A2>T==V FVTW B5<8 A;V4 7@>7C<VB8, I> C7030;L=NNGV AB0B8AB8G=V ?>:07=8:8 T 107>N 4;O 0=0;V7C B0 ?@>3=>7C20==O A>FV0;L=>-5:>=><VG=>3> @>728B:C 45@6028, >:@5<8E @53V>=V2 i 30;C759. >=8 <>6CBL 1CB8 01A>;NB=8<8, 2V4=>A=8<8 B0 A5@54=V<8 25;8G8=0<8. >65= 284 ?>:07=8:0 <0T ?52=5 7=0G5==O i ?>AV40T 287=0G5=5 <VAF5 C ?@>F5AV ?V7=0==O @50;L=>W 4V9A=>ABV. 1A>;NB=V AB0B8AB8G=V 25;8G8=8 157?>A5@54=L> ?>2 O70=V 7 DV78G=>N 9 A>FV0;L=>-5:>=><VG=>N ACBBN O28I, O:V 282G0NBL. 5>1EV4=VABL @>7@0EC=:C i 28:>@8AB0==O 2V4=>A=8E 25;8G8= 7C<>2;5=0 B8<, I> 01A>;NB=V @>7<V@8 ACA?V;L=8E O28I =5 4>72>;ONBL C 1030BL>E 28?04:0E AE0@0:B5@87C20B8 2AV AB>@>=8 4>A;V46C20=>3> >1 T:B0. !;V4 725@=CB8 C203C =0 2848 2V4=>A=8E 25;8G8=, I> :;0A8DV:CNBL 70 0=0;VB8G=8<8 DC=:FVO<8: ?>@V2=O==O, AB@C:BC@8, :>>@48=0FVW, ?;0=>2>3> 70240==O, 28:>=0==O ?;0=C, 48=0<V:8, V=B5=A82=>ABV. 5B>48:0 >1G8A;5==O 2V4=>A=8E ?>:07=8:V2 =02>48BLAO 2 ?@8:;04V 1. !5@54=O 25;8G8=0 E0@0:B5@87CT B8?>289 @V25=L 20@VNNG>W >7=0:8 i 2V4>1@060T B5 E0@0:B5@=5, I> >1 T4=CT AB0B8AB8G=C AC:C?=VABL. 06;825 7=0G5==O <0T ?8B0==O 281>@C 284C A5@54=L>W 25;8G8=8 (0@8D<5B8G=>W, 30@<>=VG=>W, 35><5B@8G=>W, :204@0B8G=>W), O:5 @>72 O7CTBLAO H;OE>< 0=0;V7C 4>A;V46C20=>W AC:C?=>ABV V O28I0. >7@0E>2CNG8 :>=:@5B=C A5@54=N, 4>FV;L=> >?8@0B8AO =0 WW ;>3VG=C D>@<C;C (<0B5<0B8G=5 28@065==O A5@54=L>W), :>B@0 T 2V4=>H5==O< >1AO3C >7=0:8 4> >1AO3C AC:C?=>ABV (?@8:;04 2). B65, >A>1;82C C203C ?@8 A0<>ABV9=><C 282G5==V B5<8 ?>B@V1=> 725@=CB8 =0 <5B>48:C 70AB>AC20==O AB0B8AB8G=8E ?>:07=8:V2. 5B>48:0 @>72 O70==O B8?>28E 7040G @8:;04 1 # 2002 @. <03078=>< 1C;> ?@>40=> ?@>4>2>;LG8E B>20@V2 =0 AC<C 275 B8A. 3@=., ?;0=>< =0 2003 @. ?5@5410G0;>AL ?@>40B8 =0 300 B8A. 3@=., 0 D0:B8G=> ?@>40=> =0 AC<C 330 B8A. 3@=. 87=0G8B8 2V4=>A=V ?>:07=8:8 ?;0=>2>3> 70240==O, 28:>=0==O ?;0=C, 48=0<V:8; ?>:070B8 270T<>72 O7>: <V6 =8<8. >72 O7>: #2545<> C<>2=V ?>7=0G5==O: #> @V25=L 107>2>3> @>:C; #?; ?;0=>289 @V25=L =0 72VB=89 @V:; #1 D0:B8G=89 @V25=L C 72VB=><C @>FV. "0:8< G8=><: #> = 275 000 3@=.; #?; 300 000 3@=.; #1 330000 3@=. V4=>A=0 25;8G8=0 ?;0=>2>3> 70240==O = #?; : #> = 300000 : 275000 = 1,091, 01> 109,1 % (+ 9,1 %). 8A=>2>:. ;0=>< =0 2003 @. ?5@5410G0;>AL 71V;LH8B8 ?@>406 ?@>4C:FVW =0 9,1% ?>@V2=O=> 7 107>28< (?>?5@54=V< @>:><). V4=>A=0 25;8G8=0 28:>=0==O ?;0=C = #1 : #?; = 330000 : 300000 = 1,100, 01> 110 % (+ 10 %). 8A=>2>:. $0:B8G=> ?;0= ?@>406C B>20@C 1C;> ?5@528:>=0=> =0 10 % C 2003 @. V4=>A=0 25;8G8=0 48=0<V:8 = #1 : #> = 330000 : 275000 = 1,200, 01> 120 % (+ 20 %). 8A=>2>:. # 2003 @. ?>@V2=O=> 7 2002 @. ?@>406 ?@>4C:FVW 71V;LH82AO =0 20 %. 70T<>72 O7>: <V6 2V4=>A=8<8 25;8G8=0<8 =  EMBED Equation.3  = 1,091 EMBED Equation.3 1,100 = 1,200. @8:;04 2 8@>1VB>: ?@>4C:FVW >4=8< @>1VB=8:>< 70 7<V=C C 42>E F5E0E ?V4?@8T<AB20, O:V 28@>1;ONBL >4=>@V4=C ?@>4C:FVN, E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8: "01;8FO 4.1 A=>2=V ?>:07=8:8 ?@>4C:B82=>ABV ?@0FV @>1VB=8:V2 F5EV2 ?V4?@8T<AB20 ! 1@830- 48&5E ! 1 ! 1@830- 48&5E ! 25==0 ?@>4C:B82-=VABL ?@0FV, HB.030;L=89 >1AO3 28@>1;5=>W ?@>4C:FVW, HB.5==0 ?@>4C:B82-=VABL ?@0FV, HB.'8A5;L=VABL @>1VB=8:V2, G>;. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 11812043616230432538113345106218 87=0G8B8 A5@54=L>45==C ?@>4C:B82=VABL ?@0FV @>1VB=8:V2 ?> :>6=><C F5EC >:@5<>. @>18B8 ?>@V2=O;L=89 0=0;V7. >72 O7>: 81V@ 284C A5@54=L>W <0T @C=BC20B8AL =0 ;>3iG=i9 D>@<C;i ?>:07=8:0 EMBED Equation.3  OA>2CT<>, I> =0< 2V4><> 73V4=> 7 C<>20<8 7040GV, 2818@0T<> D>@<C;C (284) A5@54=L>W 25;8G8=8. 2.1 > F5EC ! 1 2V4><V 40=V G8A5;L=8:0 ;>3iG=>W D>@<C;8 @>7@0EC=:C V =5 2V4><V 40=V 7=0<5==8:0. "0:8< G8=><, 4;O @>7@0EC=:C A5@54=L>45==>W ?@>4C:B82=>ABV ?@0FV 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 A5@54=L>W 30@<>=VG=>W 72065=>W EMBED Equation.3 HB. 2.2 > F5EC ! 2 =5 2V4><V 40=V G8A5;L=8:0 A<8A;>2>W D>@<C;8, 0 7=0<5==8:0 2V4><V; 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 A5@54=L>W 0@8D<5B8G=>W 72065=>W EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 HB. B65, O:I> :@i< 7=0G5=L >7=0:8 EMBED Equation.3 2V4><i 7=0G5==O 7=0<5==8:0 ;>3iG=>W D>@<C;8 EMBED Equation.3 (G0AB>B8), B> A5@54=N @>7@0E>2CNBL 70 D>@<C;>N 0@8D<5B8G=>W. :>;8 7=0<5==8: =5 2i4><89, 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 A5@54=L>W 30@<>=VG=>W. 8A=>2>:. # A5@54=L><C 70 7<V=C ?> F5EC ! 1 >48= @>1VB=8: 283>B>2;OT ?@>4C:FVW >1AO3>< 30 HB., 0 ?> F5EC ! 2 33 HB. "0:8< G8=><, ?@>4C:B82=VABL ?@0FV @>1VB=8:V2 F5EC ! 2 28I0, =V6 F5EC ! 1, C A5@54=L><C =0 3 HB. (33 30), 01> =0 10 % EMBED Equation.3 . 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N # G><C ?>;O30NBL ACBL V @>;L AB0B8AB8G=>3> ?>:07=8:0 2 0=0;V7V? /: 8 @>7C<VTB5 ?>=OBBO 045:20B=VABL ?>:07=8:0 , <>45;L ?>:07=8:0 ? /:i 25;8G8=8 C AB0B8AB8FV =07820NBL 01A>;NB=8<8? # G><C ?>;O30T WE 7=0G5==O? O:8E >48=8FOE <>6=0 28@060B8 01A>;NB=V 25;8G8=8? )> @>7C<VNBL C AB0B8AB8FV ?i4 2V4=>A=8<8 25;8G8=0<8? /:5 WE 7=0G5==O? O:i9 D>@<i <>6=0 28@060B8 2i4=>A=i 25;8G8=8? 072VBL >A=>2=V 2848 2i4=>A=8E 25;8G8=. /: >1G8A;NNBL 2V4=>A=V 25;8G8=8 ?;0=>2>3> 70240==O i 28:>=0==O ?;0=C? )> E0@0:B5@87CT 2V4=>A=0 25;8G8=0 48=0<V:8? # G><C ?>;O30T 270T<>72 O7>: <V6 2V4=>A=8<8 25;8G8=0<8 ?;0=>2>3> 70240==O, 28:>=0==O ?;0=C B0 48=0<V:8? )> 28@060NBL 2V4=>A=V 25;8G8=8 AB@C:BC@8 V :>>@48=0FVW? ;O E0@0:B5@8AB8:8 O:8E O28I 28:>@8AB>2CNBL 2V4=>A=V 25;8G8=8 ?>@V2=O==O? # G><C ?>;O30T >A>1;82VABL 2V4=>A=8E 25;8G8= V=B5=A82=>ABV? # G><C ?>;O30NBL ACBL i 7=0G5==O A5@54=iE 25;8G8=? # G><C ?>;O30T 7=0G5==O ;>3iG=>W D>@<C;8 A5@54=L>W 25;8G8=8? 0254VBL ?@8:;048 ;>3iG=8E D>@<C;. 072iBL >A=>2=i 2848 A5@54=iE 25;8G8=. O:8E 28?04:0E 28:>@8AB>2CNBL A5@54=N 0@8D<5B8G=C ?@>ABC? 072iBL C<>28 70AB>AC20==O A5@54=L>W 0@8D<5B8G=>W 72065=>W. # O:8E 28?04:0E 28:>@8AB>2CTBLAO A5@54=O 30@<>=VG=0 V A5@54=O E@>=>;>3VG=0? 8?CA: ?@>4C:FVW B5:AB8;L=>W D01@8:8 70 420 >AB0==VE @>:8 E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8 (B8A. ?>3. <): "01;8FO 4.2 8?CA: ?@>4C:FVW B5:AB8;L=>N D01@8:>N 70 2000-2001 @@. 84 ?@>4C:FVW2003 @V:2004 @V:?;0=D0:B8G=>?;0=D0:B8G=>  2490 4750 425 12902500 4860 500 12002600 4900 500 11002000 4980 530 5001G8A;8B8 2AV <>6;82V 2848 2V4=>A=8E 25;8G8=. >72 O7>: >D>@<8B8 C 283;O4V B01;8FV V 7@>18B8 28A=>2:8. 0 =02545=8<8 40=8<8 ?@> 28@>1=8FB2> B0 A?>6820==O ?5@28==8E 5=5@3>=>AVW2 (<;=.B C.?.) C @V7=8E :@0W=0E 287=0G8B8 4;O :>6=>W 7 =8E 2V4=>A=V 25;8G8=8, O:V 1 E0@0:B5@87C20;8: 0) 48=0<V:C A?>6820==O 9 28@>1=8FB20 5=5@3>=>AVW2; 1) ABC?V=L 70157?5G5=>ABV :@0W= 5=5@3>@5AC@A0<8. @>1VBL 28A=>2:8 ?@> 48=0<V:C 70;56=>ABV :@0W= 2V4 V<?>@BC ?5@28==8E 5=5@3>@5AC@AV2. "01;8FO 4.3 8@>1=8FB2> B0 A?>6820==O 5=5@3>@5AC@AV2 ?> :@0W=0E 70 1995-2004 @@. @0W=0!?>6820==O 5=5@3>@5AC@AV28@>1=8FB2> 5=5@3>@5AC@AV21995 @.2004 @.1995 @.2004 @. ! D188 254 117 52374 302 231 156176 228 73 26160 199 45 31 02545=> B0:V 40=V, I> E0@0:B5@87CNBL ?@><8A;>2VABL @53V>=C: " 28?CA: ?@>4C:FVW, <;=. 3@=. 335,0; " 20@BVABL >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2, <;=. 3@=. 76,7; " G8A5;L=VABL ?@0FNNG8E, B8A. G>;. 18,6; " :V;L:VABL @>1>G8E <VAFL, >4. 8535. 0 ?>40=8<8 40=8<8 >1G8A;8B8 A8AB5<C ?>:07=8:V2, O:V E0@0:B5@87CNBL: 0) 28?CA: ?@>4C:FVW =0 >4=>3> ?@0FNNG>3> (?@>4C:B82=VABL ?@0FV); 1) 28?CA: ?@>4C:FVW =0 1 3@=. >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 (D>=4>2V440G0); 2) 710;0=A>20=VABL @>1>G8E <VAFL B0 ?@0FNNG8E. 0 40=8<8 ?@> FV=8 9 >1AO3 ?@>406C :0@B>?;V =0 B@L>E :>;3>A?=8E @8=:0E <VAB0 287=0G8B8 A5@54=N FV=C 1 :3 :0@B>?;V 70 :20@B0;, IV :20@B0; V 70 ?V2@VGGO. "01;8FO 4.4 >:07=8:8 @50;V70FVW :0@B>?;V =0 :>;3>A?=8E @8=:0E ?> :20@B0;0E 8=>: :20@B0;IV :20@B0;&V=0 70 1 :3, 3@=.@>40=>, B&V=0 70 1 :3, 3@=.@>40=> =0 AC<C, B8A. 3@=.0;8FL:89 !B@89AL:89 @0:V2AL:890,75 0,60 0,6550 45 601,10 1,00 0,8551,7 40,0 42,5 0 1-89 :20@B0; DV@<>N @50;V7>20=> ?@>4C:FVW =0 21,6 <;@4. 3@=. 0;8H:8 >1V3>28E :>HBV2 AB0=>28;8, <;@4. 3@=.: =0 1 AVG=O 1400; =0 1 ;NB>3> 1550; =0 1 15@57=O 1270; =0 1 :2VB=O 1600. >7@0EC20B8 A5@54=V 70;8H:8 >1V3>28E :>HBV2 70 1-89 :20@B0;. 87=0G8B8 A5@54=V9 @V25=L ?>:07=8:V2, =02545=8E C B01;8FV 4.5: "01;8FO 4.5 !B06 @>1>B8 B0 ?@>4C:B82=VABL ?@0FV @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20 >:07=8:8"015;L=89 =><5@ @>1VB=8:01234567891083>B>2;5=> 45B0;59 70 7<V=C, HB.25202318182425232822!B06 @>1>B8, ?>2=8E @>:V213108451214121510 1@C=BC9B5 281V@ A5@54=L>W 25;8G8=8. 2V 1@83048 @>1VB=8:V2 >1@>1;ONBL >4=0:>2V 45B0;V. 5==89 28@>1VB>: 45B0;59 C 15@57=V ?>B>G=>3> @>:C >:@5<8<8 @>1VB=8:0<8 E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8: "01;8FO 4.6 @>4C:B82=VABL ?@0FV @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20 C 15@57=V ?>B>G=>3> @>:C 1-H0 1@830402-30 1@83040?>@O4:>289 =><5@ @>1VB=8:045==89 28@>1VB>:, HB.?>@O4:>289 =><5@ @>1VB=8:045==89 28@>1VB>:, HB.172184275285370384475490575585 87=0G8B8 A5@54=L>45==89 28@>1VB>: 45B0;59 ?> :>6=V9 1@8304V >:@5<> V 7@>18B8 28A=>2>:. " 5 !""!"'  & $ # O4 @>7?>4V;C >A=>20 0=0;V7C 70:>=><V@=>AB59 @>7?>4V;C. 848 @O4V2 @>7?>4V;C, WE G0AB>B=89 0=0;V7. %0@0:B5@8AB8:8 F5=B@0 @>7?>4V;C: A5@54=O, <>40, <54V0=0. 1A>;NB=V E0@0:B5@8AB8:8 20@V0FVW: @>7<0E 20@V0FVW, A5@54=V ;V=V9=5 B0 :204@0B8G=5 2V4E8;5==O, 48A?5@AVO. >5DVFVT=B8 20@V0FVW. @028;> 45:><?>78FVW (@>7:;040==O) 20@V0FVW. %0@0:B5@8AB8:8 D>@<8 @>7?>4V;C: 0A8<5B@VO B0 5:AF5A. =0;V7 =5@V2=><V@=>ABV @>7?>4V;C. VB5@0BC@0: [7], [8], [9], [10], [12]. !B0B8AB8G=0 AC:C?=VABL D>@<CTBLAO ?V4 2?;82>< B8?>28E V 28?04:>28E ?@8G8=. !?V;L=0 270T<>4VO F8E G8==8:V2 287=0G0T V=482V4C0;L=V 7=0G5==O >7=0: B0 WE @>7?>4V; C <560E AC:C?=>ABV. # G><C ?>;O30T ACBL 70:>=><V@=>AB59 @>7?>4V;C? )>1 7=09B8 2V4?>2V4L, ?@>2>4OBL 0=0;V7 @O4C @>7?>4V;C. "@510 GVB:> @>7C<VB8 @V7=8FN <V6 0B@81CB82=8< V 20@V0FV9=8<, 48A:@5B=8< B0 V=B5@20;L=8< @O40<8 @>7?>4V;C, 1> 2V4 FL>3> 1C45 70;560B8 ?@028;L=VABL ?>1C4>28 @O4C 70 287=0G5=>N 3@C?C20;L=>N >7=0:>N (?@8:;04 1). @8 282G5==V 40=>W B5<8 B0:>6 =5>1EV4=> 725@=CB8 C203C =0 <5B>48:C ?@>2545==O 0=0;V7C 70:>=><V@=>AB59 @>7?>4V;C. >=0 ?5@5410G0T E0@0:B5@8AB8:C >A>1;82>AB59 AC:C?=>ABV, 0 A0<5: 287=0G5==O F5=B@0 BO6V==O AB0B8AB8G=>W AC:C?=>ABV A5@54=L>W 25;8G8=8, <>48, <54V0=8. 0 40=8<8 @O4C @>7?>4V;C A5@54=O >1G8A;NTBLAO O: 0@8D<5B8G=0 72065=0. >=0 T 25;8G8=>N 01AB@0:B=>N. >40 V <54V0=0, =0 2V4<V=C 2V4 A5@54=L>W, 702648 71V30NBLAO 7 :>=:@5B=8<8 20@V0=B0<8. 5B>48:0 287=0G5==O <>48 B0 <54V0=8 2 V=B5@20;L=><C @O4V =02545=0 C ?@8:;04V 2; 287=0G5==O <V@8 20@V0FVW >7=0:8, ABC?5=O 73@C?>20=>ABV V=482V4C0;L=8E 7=0G5=L >7=0:8 =02:>;> F5=B@0 @>7?>4V;C. ;O 28<V@N20==O 9 >FV=N20==O 20@V0FVW 28:>@8AB>2CNBL A8AB5<C 01A>;NB=8E V 2V4=>A=8E E0@0:B5@8AB8:: @>7<0E 20@V0FVW, A5@54=T ;V=V9=5 B0 :204@0B8G=5 2V4E8;5==O, 48A?5@AVN, :>5DVFVT=B8 20@V0FVW. 5B>48:0 >1G8A;5==O E0@0:B5@8AB8: 20@V0FVW 70;568BL 2V4 284C >7=0:8 V =0O2=>ABV 40=8E (=573@C?>20=8E 01> 73@C?>20=8E). # ?@8:;04V 3 =02>48BLAO ?>OA=5==O 287=0G5==O ?>:07=8:V2 20@V0FVW 70 73@C?>20=8<8 AB0B8AB8G=8<8 40=8<8; >FV=N20==O >A>1;82>AB59 20@V0FVW, ABC?5=O WW 2V4E8;5==O 2V4 A8<5B@VW. !B0B8AB8G=0 AC:C?=VABL <>65 1CB8 >4=>@V4=>N G8 =5>4=>@V4=>N. @8B5@iT< >4=>@i4=>ABi AC:C?=>ABi 22060TBLAO :204@0B8G=89 :>5DiFiT=B 20@V0FVW: EMBED Equation.3 <0,33 AC:C?=VABL >4=>@V4=0, EMBED Equation.3 >0,33 AC:C?=VABL =5>4=>@V4=0. !BC?V=L 2V4E8;5==O 20@V0FVW 2V4 A8<5B@VW E0@0:B5@87CNBL >4=>-, 42>-, 1030B>25@H8==V @>7?>4V;8. >7?>4V;8 O:VA=> >4=>@V4=8E AC:C?=>AB59, O: ?@028;>, >4=>25@H8==V (A8<5B@8G=V 01> 0A8<5B@8G=V).# A8<5B@8G=><C @>7?>4V;V  EMBED Equation.3 , C @07V ?@02>AB>@>==L>W 0A8<5B@VW  EMBED Equation.3 , 0 ?@8 ;V2>AB>@>==V9  EMBED Equation.3 ; >FV=N20==O ABC?5=O :>=F5=B@0FVW 7=0G5=L >7=0:8 70 4>?><>3>N :>5DVFVT=BV2 :>=F5=B@0FVW V ;>:0;V70FVW. =0==O FVTW B5<8 =5>1EV4=V 4;O >FV=N20==O AB0;>ABV B0 48D5@5=FV0FVW A>FV0;L=>-5:>=><VG=8E O28I, ?@8 28:>@8AB0==V AB0B8AB8G=8E <5B>4V2. 5B>48:0 @>72 O70==O B8?>28E 7040G @8:;04 1 # E>;>48;L=8:C 715@V30;>AL 20 ?0@BV9 A8@C #:@0W=AL:>3> . @>BO3>< 715@V30==O O:VABL A8@C ?>3V@HC20;0AL. >1C4C20B8: 0) 48A:@5B=89 20@V0FV9=89 @O4 @>7?>4V;C 70 AB@>:>< 715@V30==O A8@C; 1) V=B5@20;L=89 20@V0FV9=89 @O4 @>7?>4V;C 70 10;>< 7=865==O O:>ABV A8@C, CB2>@82H8 70 FVTN >7=0:>N B0:V 3@C?8: 2V4 0 4> 1-3> 10;0; 2V4 2->E 4> 3->E 10;V2; 2V4 4->E 4> 5-B8 10;V2. @>18B8 28A=>2:8. "01;8FO 5.1 >:07=8:8 715@V30==O V O:>ABV A8@C #:@0W=AL:>3> ><5@ ?0@BVW!B@>: 715@V30==O, <VA.=865==O O:>ABV, 10;V2><5@ ?0@BVW!B@>: 715@V30==O, <VA.=865==O O:>ABV, 10;V212345612211342441242334133443314105351545622162172117321234568231811943193310452010 >72 O7>: 1. >1C4CT<> 48A:@5B=89 20@V0FV9=89 @O4 @>7?>4V;C AC:C?=>ABV, 45 3@C?C20;L=0 >7=0:0 T :V;L:VA=>N AB@>: 715@V30==O A8@C. V;L:VABL 7=0G5=L FVTW 48A:@5B=>W >7=0:8 >1<565=0. B65, 70 20@V0=B8 @O4C @>7?>4V;C ?@89<0T<> AB@>: 715@V30==O, 0 70 G0AB>B8 :V;L:VABL ?0@BV9 ?@>4C:BC. @8 FL><C ?V4@0E>2CT<> G8A;> ?0@BV9 4;O :>6=>3> 7=0G5==O >7=0:8 V @57C;LB0B8 >D>@<;OT<> C 283;O4V B01;8FV5.2: "01;8FO 5.2 >7?>4V; ?0@BV9 A8@C #:@0W=AL:>3> 70 AB@>:>< 715@V30==O !B@>: 715@V30==O, <VA.V;L:VABL ?0@BV9% 4> ?V4AC<:C1315252537354525 07><20100 8A=>2>:. V;LH =V6 ?>;>28=0 ?0@BV9, B>1B> 60 % (35 % + 25 %), 715@V30;0AL C E>;>48;L=8:C ?> 3 4 <VAOFV. '8 2?;820T F5 =0 9>3> O:VABL? 2. =B5@20;L=89 20@V0FV9=89 @O4 @>7?>4V;C 1C4CT<> 70 48A:@5B=>N >7=0:>N (10;>< 7=865==O O:>ABV A8@C), I> 20@VNT 2 ?52=8E <560E. @8 FL><C 20@V0=B8 >1 T4=CNBLAO 2 V=B5@20;8, 0 G0AB>B8 2V4=>AOBLAO =5 4> >:@5<>3> 7=0G5==O >7=0:8, O: C 48A:@5B=8E @O40E, 0 4> 2AL>3> V=B5@20;C. "01;8FO 5.3 >7?>4V; ?0@BV9 A8@C #:@0W=AL:>3> 70 10;>< O:>ABV 15@V30==O O:>ABV, 10;V2V;L:VABL ?0@BV9% 4> ?V4AC<:C0 15252 38404 5735 07><20100 8A=>2>:. 091V;LH0 G0AB:0 ?0@BV9 A8@C 40% <0T O:VABL 2V4 2->E 4> 3->E 10;V2. @8:;04 2 57C;LB0B8 281i@:>2>3> >1AB565==O @>1iB=8:i2 >4=>3> i7 F5Ei2 702>4C 70 AB065< @>1>B8 B0:V: "01;8FO 5.4 >7?>4i; @>1iB=8:V2 F5EC 70 AB065< @>1>B8 !B06 @>1>B8, @>:V2 EMBED Equation.3 '8A5;L=VABL @>1VB=8:V2, G>;. EMBED Equation.3 C<C;OB82=V G0AB>B8 EMBED Equation.3 1234> 3->E40403-6125(40+125) 1656-9230(165+230) 3959-12225(395+225) 62012-15144(620+144) 76415 V 1V;LH536(764+36) 800 07><800- 87=0G8B8 <>4C V <54V0=C. @>18B8 28A=>2:8. >72 O7>: 1. ;O 7=0E>465==O <>40;L=>W 25;8G8=8, I> <iAB8BLAO 2 ?52=><C i=B5@20;i, D>@<C;0 <0T B0:89 283;O4: EMBED Equation.3 45 EMBED Equation.3 = 6 @>:V2; EMBED Equation.3 = 3 @>:8; EMBED Equation.3 = 230; EMBED Equation.3 = 125; EMBED Equation.3 = 225. >40;L=89 i=B5@20; AB0=>28BL 2i4 6-B8 4> 9-B8 @>:V2, 1> 2V4?>2V4=0 9><C G0AB>B0 T <0:A8<0;L=>N EMBED Equation.3 = 230. EMBED Equation.3 @>:C. 8A=>2>:. !B06 @>1>B8 8,9 @>:C T =091V;LH ?>H8@5=8<, B8?>28< 4;O @>1VB=8:V2 F5EC 702>4C. 54V0=0 2 V=B5@20;L=><C @O4V @>7?>4V;C 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 45 EMBED Equation.3 = 9 @>:V2; EMBED Equation.3 = 3 @>:8; EMBED Equation.3 = 800; EMBED Equation.3 = 395; EMBED Equation.3 = 225. 2. 54i0=0 =5 70;568BL =i 2i4 0<?;iBC48 :>;820=L @O4C, =i 2i4 @>7?>4i;5==O G0AB>B C <560E 42>E @i2=8E G0AB8= @O4C. "><C A?>G0B:C 287=0G0NBL <54i0==89 i=B5@20; 70 :C<C;OB82=>N G0AB>B>N (B01;. 5.4, 3@.3). V= 2i4?>2i40T :C<C;OB82=V9 G0AB>BV, @>7<V@ O:>W ?5@528ICT ?>;>28=C >1AO3C AC:C?=>ABV, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 . # =0H><C ?@8:;04i EMBED Equation.3 , 01> EMBED Equation.3 . B65, <54i0=0 7=0E>48BLAO 2 i=B5@20;i 2i4 9-B8 4> 12-B8 @>:i2. i4AB02;OT<> 40=i EMBED Equation.3 @>:C. 8A=>2>:. 0 ?V4?@8T<AB2V ?>;>28=0 @>1VB=8:V2 <>;>4H0 =V6 9,07 @>:C V ?>;>28=0 AB0@H0. @8:;04 3 8:>@8AB>2CNG8 40=V, =02545=V C ?@8:;04V 2, 287=0G8B8 01A>;NB=V V 2V4=>A=V ?>:07=8:8 20@V0FVW. "01;8FO 5.5 >7@0EC=>: ?>:07=8:V2 20@V0FVW AB06C @>1>B8 @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20 !B06 @>1>B8, @>:V2 EMBED Equation.3 '8A5;L=VABL @>1VB=8:V2, G>;. EMBED Equation.3 >7@0EC=:>2V ?>:07=8:8 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 123456784> 3->E401,560,07,56302,4057,152286,143-61254,5562,54,56570,0020,792599,206-92307,51725,01,56358,802,43559,739-1222510,52362,51,44324,002,07466,5612-1514413,51944,04,44639,3619,712838,7615 V <3616,5594,07,44267,8455,351992,73 07><800-7248,0-2462,40-10743,12 >72 O7>: 1. !5@54=V9 AB06 @>1>B8 @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20 287=0G0T<> 70 D>@<C;>N A5@54=L>W 0@8D<5B8G=>W 72065=>W. V= AB0=>28BL 9,06 @>:C EMBED Equation.3 @>:C. 2. ;O E0@0:B5@8AB8:8 @>7<V@V2 :>;820=L >7=0:8 ?> 2V4=>H5==N 4> A5@54=L>W 25;8G8=8 >1G8A;8<> 01A>;NB=V ?>:07=8:8 20@V0FVW: @>7<0E 20@V0FVW EMBED Equation.3 @>:V2. 8A=>2>:. !B06 @>1>B8 @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20 20@VNT 2 V=B5@20;V 15@>:V2, 0 A0<5: 2V4 1,5 4> 16,5 @>:V2; A5@54=T ;V=V9=5 2V4E8;5==O EMBED Equation.3 @>:C. 8A=>2>:. =482V4C0;L=V 7=0G5==O AB06C @>1>B8 >:@5<8E ?@0FV2=8:V2 2V4 A5@54=L>3> <0NBL 2V4E8;5==O C 3,078 @>:C; A5@54=V9 :204@0B 2V4E8;5=L (48A?5@AVO) EMBED Equation.3 . 8A?5@AVO T 107>N 4;O >1G8A;5==O A5@54=L>3> :204@0B8G=>3> 2V4E8;5==O. &5 25;8G8=0 =5 V<5=>20=0. 8A=>2>:. 0@V0FVO AB06C @>1>B8 >:@5<8E ?@0FV2=8:V2 =02:>;> 7030;L=>3> A5@54=L>3> AB06C (9,06 @>:C) AB0=>28BL 13,429; A5@54=T :204@0B8G=5 2V4E8;5==O EMBED Equation.3 , 01> EMBED Equation.3 @>:C. !5@54=T :204@0B8G=5 2V4E8;5==O T <V@8;>< =04V9=>ABV A5@54=L>W. '8< <5=H5 A5@54=T :204@0B8G=5 2V4E8;5==O, B8< >1 T:B82=VH5 A5@54=O 0@8D<5B8G=0 2V4>1@06CT 2AN AC:C?=VABL. 8A=>2>:. !B06 @>1>B8 :>6=>3> ?@0FV2=8:0 2 A5@54=L><C 2V4E8;OTBLAO 2V4 7030;L=>3> A5@54=L>3> AB06C (9,06 @>:C) 2 B>9 G8 V=H89 1V: =0 3,66 @>:C. 0 4>?><>3>N 2V4=>A=8E ?>:07=8:V2 20@V0FVW ?@>2>4OBL ?>@V2=O==O 20@V0FVW >4=VTW V BVTW A0<>W >7=0:8 (AB06C @>1>B8 @>1VB=8:V2) C @V7=8E AC:C?=>ABOE: ;V=V9=89 :>5DVFVT=B 20@V0FVW EMBED Equation.3 %. 8A=>2>:. '0AB:0 A5@54=L>3> 7=0G5==O 01A>;NB=8E 2V4E8;5=L 2V4 7030;L=>W A5@54=L>W 25;8G8=8 A:;040T 33,97 %; :204@0B8G=89 :>5DVFVT=B 20@V0FVW EMBED Equation.3 %. &59 ?>:07=8: 26820TBLAO 4;O >FV=:8 >4=>@V4=>ABV AC:C?=>ABV, B>1B> =04V9=>ABV V B8?>2>ABV A5@54=L>W 25;8G8=8. 8A=>2>:. >7<V@ :>5DVFVT=B0 A2V4G8BL ?@>B5, I> AC:C?=VABL @>1VB=8:V2 ?V4?@8T<AB20 70 AB065< @>1>B8 =5 <>6=0 22060B8 O:VA=> >4=>@V4=>N. V4?>2V4=> >1G8A;5=89 ?>:07=8: A5@54=L>3> AB06C @>1>B8 (9,06 @>:C) =5 1C45 B8?>28< 4;O @>1VB=8:V2 FL>3> ?V4?@8T<AB20; :>5DVFVT=B >AF8;OFVW EMBED Equation.3 %. >5DVFVT=B >AF8;OFVW 2V4>1@06CT 2V4=>A=5 :>;820==O :@09=VE 7=0G5=L >7=0:8 =02:>;> A5@54=L>W. 8A=>2>:. V7=8FO <V6 <0:A8<0;L=8< V <V=V<0;L=8< AB065< @>1>B8 ?@0FV2=8:V2 =0 65,563 % ?5@528ICT 7030;L=89 A5@54=V9 AB06 ?> ?V4?@8T<AB2C. 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N 09B5 287=0G5==O AB0B8AB8G=>3> @O4C @>7?>4V;C. 072VBL 2848 @O4V2 @>7?>4V;C. O:8E 5;5<5=BV2 2>=8 A:;040NBLAO? !E0@0:B5@87C9B5 2848 3@0DVG=>3> 7>1@065==O @O4V2 @>7?>4V;C. )> @>7C<VNBL ?V4 20@V0FVTN >7=0:8? /:V ?>:07=8:8 28:>@8AB>2CNBL 4;O 28<V@N20==O 20@V0FVW? /: 287=0G8B8 0<?;VBC4C :>;820==O >7=0:8? /: @>7@0E>2CTBLAO A5@54=T ;V=V9=5 2V4E8;5==O? 0 O:>N D>@<C;>N 287=0G0NBL A5@54=T :204@0B8G=5 2V4E8;5==O? /: 287=0G8B8 :>5DVFVT=B8 20@V0FVW V O:5 WE ?@0:B8G=5 7=0G5==O? 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO< <>40 V <54V0=0 . /: >1G8A;NNBL <>4C 2 48A:@5B=><C B0 V=B5@20;L=><C @O40E @>7?>4V;C? 072VBL >A>1;82>ABV 287=0G5==O <54V0=8 2 48A:@5B=><C 9 V=B5@20;L=><C @O40E @>7?>4V;C. 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO 48A?5@AVO . /:5 <VAF5 2>=0 ?>AV40T C A8AB5<V ?>:07=8:V2 20@V0FVW? /:V @>7@V7=ONBL 2848 48A?5@AV9? # G><C ?>;O30T ACBL ?@028;0 4>4020==O 48A?5@AV9? /:V @>7?>4V;8 =07820NBL A8<5B@8G=8<8, 0A8<5B@8G=8<8? 09B5 287=0G5==O ?>=OBBO< 0A8<5B@VO B0 5:AF5A . /:89 ?>:07=8: T <V@>N :>=F5=B@0FVW V O: 2V= >1G8A;NTBLAO? 02545=V B0:V 40=V ?@> B0@8D=V @>7@O48 @>1VB=8:V2 F5EC: "01;8FO 5.6 "0@8D=V @>7@O48 @>1VB=8:V2 F5EC 542163343225643541233416513435433464434334635453334454321516 >1C4C9B5 70 F8<8 40=8<8: 0) 48A:@5B=89 20@V0FV9=89 @O4 @>7?>4V;C @>1VB=8:V2 70 @>7@O40<8; 1) 0B@81CB82=89 @O4 @>7?>4V;C @>1VB=8:V2 70 @V2=5< :20;VDV:0FVW, 284V;82H8 2 =L><C B@8 3@C?8 @>1VB=8:V2: =87L:>W, A5@54=L>W V 28A>:>W :20;VDV:0FVW; 2) 3@0DV: @>7?>4V;C @>1VB=8:V2 70 B0@8D=8<8 @>7@O40<8. 02545=V B0:V 40=V ?@> G8A5;L=VABL :;VT=BV2 C DV;VOE 0FV>=0;L=>3> 10=:C #:@0W=8, B8A. >AV1: "01;8FO 5.7 '8A5;L=VABL :;VT=BV2 C DV;VOE 0FV>=0;L=>3> 10=:C #:@0W=8 6080332337487666664175457960727155935043552526782075245882387340605473399072627442587070985364402731>1C4C20B8 70 F8<8 40=8<8 20@V0FV9=89 V=B5@20;L=89 @O4 @>7?>4V;C. 57C;LB0B8 4>A;V465==O 70=5AB8 2 B01;8FN, 7>1@078B8 3@0DVG=> C 283;O4V 3VAB>3@0<8. @>18B8 28A=>2:8. O4 @>7?>4V;C ?>1C4C20B8 70 B0:8<8 3@C?0<8: 4> 40 B8A. >AV1; 2V4 40 4> 55 B8A. >AV1; 2V4 55 4> 70 B8A. >AV1; 2V4 70 4> 85 B8A. >AV1; 85 V 1V;LH5 B8A. >AV1. B0:V 40=V ?@> @>7?>4V; 2:;04V2 =0A5;5==O C DV;V0;0E I0410=:C 42>E @09>=V2: "01;8FO 5.8 >7?>4V; 2:;04V2 =0A5;5==O C DV;V0;0E I0410=:C >7<V@ 2:;04C, 3@=.V;L:VABL 2:;04=8:V2, G>;.1-89 @09>=2-89 @09>=4> 500470400500 10002802001000 15001302601500 2000901202000 V 1V;LH53020 07><10001000 87=0G8B8 A5@54=N 25;8G8=C 2:;04C =0 >4=>3> 2:;04=8:0 ?> 1-<C @09>=C B0 ?> 2-<C @09>=C. @>18B8 28A=>2>:. 0 40=8<8 281V@:>2>3> >1AB565==O 70@>1VB=>W ?;0B8 ?@0FV2=8:V2 1N465B=>W AD5@8 >45@60=> B0:V ?>:07=8:8: "01;8FO 5.9 >:07=8:8 70@>1VB=>W ?;0B8 ?@0FV2=8:V2 1N465B=>W AD5@8 0;C7L!5@54=O 70@>1VB=0 ?;0B0, 3@=.'8A5;L=VABL ?@0FV2=8:V2, G>;.8A?5@AVO 70@>1VB=>W ?;0B8E>@>=0 74>@>2 O600804900A2VB080012016900 87=0G8B8: 0) A5@54=N 70@>1VB=C ?;0BC ?> >1>E 30;C7OE; 1) 48A?5@AVW 70@>1VB=>W ?;0B8: A5@54=N 7 3@C?>28E 48A?5@AV9 (30;C7528E); <V63@C?>2C (<V630;C752C); 7030;L=C. ?;0B0 ?@0FV @>1VB=8:V2 70 15@575=L 107>2>3> V 72VB=>3> @>:V2 DV@<8 E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8: "01;8FO 5.10 @C?C20==O @>1VB=8:V2 70 @>7<V@>< >?;0B8 ?@0FV @C?8 @>1VB=8:V2 7 >?;0B8 ?@0FV, 3@=.'8A5;L=VABL @>1VB=8:V2 70 <VAOFL, G>;.107>2>3> @>:C72VB=>3> @>:C4> 30085300 6001012600 9002530900 V 1V;LH5713 07><5060 87=0G8B8 A5@54=N 25;8G8=C 70@>1VB=>W ?;0B8 =0 DV@<V, <>4C, <54V0=C. @>18B8 28A=>2:8. 0 C<>2>N 70240==O 23 @>7@0EC20B8 01A>;NB=V B0 2V4=>A=V ?>:07=8:8 20@V0FVW >:@5<> ?> :>6=><C @>:C. @>18B8 28A=>2>:. >7?>4V; ?@>40=>3> 27CBBO 70 @>7<V@0<8 E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 ?>:07=8:0<8: "01;8FO 5.11 >7?>4V; ?@>40=>3> 27CBBO 70 @>7<V@0<8 >7<V@ 27CBBO36373839404142434445@>40=> 27CBBO C % 4> ?V4AC<:C12582130201111 87=0G8B8 <>4C V <54V0=C @>7<V@C 27CBBO. @>18B8 28A=>2>:. " 6  " !CBL 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O. >E81:8 281V@:8. A=>2=V <5B>48 V A?>A>18 D>@<C20==O 281V@:>28E AC:C?=>AB59. >H8@5==O @57C;LB0BV2 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O =0 35=5@0;L=C AC:C?=VABL. VB5@0BC@0: [7]; [8]; [9]; [10]. # ?@0:B8FV AB0B8AB8G=8E 4>A;V465=L 7 CAVE 284V2 =5ACFV;L=>3> A?>AB5@565==O =091V;LH5 70AB>AC20==O 4VAB0;> 281V@:>25 A?>AB5@565==O. > =L>3> AB0B8AB8:0 240TBLAO C 28?04:0E, :>;8 B@510 C AB8A;V B5@<V=8 B0 7 <V=V<0;L=8<8 70B@0B0<8 ?@0FV V :>HBV2 >45@60B8 :V;L:VA=V E0@0:B5@8AB8:8 4>A;V46C20=>W AC:C?=>ABV 01> :>;8 =5 <>6=0 G8 =54>FV;L=> 74V9A=N20B8 ACFV;L=5 A?>AB5@565==O. 06;825 7=0G5==O <0T 7=0==O >A=>2=8E 5B0?V2 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O: >1@C=BC20==O <5B8 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O; A:;040==O ?@>3@0<8 A?>AB5@565==O B0 @>7@>1;5==O 2V4?>2V4=8E 40=8E; @>72 O70==O >@30=V70FV9=8E ?8B0=L I>4> A?>AB5@565==O; 287=0G5==O G0AB:8 V A?>A>1C 2V41>@C >48=8FL C 281V@:>2C AC:C?=VABL; 74V9A=5==O 2V41>@C; C7030;L=5==O 40=8E A?>AB5@565==O B0 287=0G5==O 281V@:>28E E0@0:B5@8AB8:; >1G8A;5==O ?>E81>: 281V@:8; ?>H8@5==O :V;L:VA=8E E0@0:B5@8AB8: 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O =0 2AN AC:C?=VABL. $>@<C20==O 281V@:8 =5157;04=89 ?@>F5A. "><C B@510 7=0B8 ACB=VABL V 2V4@V7=OB8 <5B>48 2V4 A?>A>1V2 2V41>@C >48=8FL C 281V@:>2C AC:C?=VABL (@8A. 2). >E81:8, I> 28=8:0NBL C=0A;V4>: 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O, :;0A8DV:CNBL V 282G0NBL, 4;O B>3> I>1 <0:A8<0;L=> =01;878B8 E0@0:B5@8AB8:8 281V@:>2>W AC:C?=>ABV 4> ?>:07=8:V2 35=5@0;L=>W AC:C?=>ABV. 0 <5B>40<8 @>7@0EC=:C ?>E81:8 1C20NBL AB0=40@B=8<8 (A5@54=V<8), 3@0=8G=8<8, 2V4=>A=8<8. !;V4 725@=CB8 C203C =0 E0@0:B5@8AB8:8 9 >A>1;82>ABV >1G8A;5==O :>6=>3> V7 F8E 284V2 ?>E81>:. 0?@8:;04, 4;O C7030;L=NNG>W E0@0:B5@8AB8:8 ?>E81:8 281V@:8 @>7@0E>2CNBL 3@0=8G=C ?>E81:C @5?@575=B0B82=>ABV. >=0 <>65 1CB8 1V;LH>N, 4>@V2=N20B8 01> <5=H>N 2V4 A5@54=L>W ?>E81:8. "><C 3@0=8G=C ?>E81:C @5?@575=B0B82=>ABV >1G8A;NNBL V7 ?52=>N 9<>2V@=VABN. >=0 40T <>6;82VABL CAB0=>28B8, 2 O:8E <560E ;560BL 7=0G5==O 35=5@0;L=>W A5@54=L>W 01> G0AB:8 (?@8:;04 1). SHAPE \* MERGEFORMAT 8AC=>: 2 5B>48 V A?>A>18 2V41>@C >48=8FL C 281V@:>2C AC:C?=VABL V=F52>N <5B>N 1C4L-O:>3> 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O T ?>H8@5==O 9>3> E0@0:B5@8AB8: =0 35=5@0;L=C AC:C?=VABL. 0 ?@0:B8FV 70AB>A>2CNBL B0:V A?>A>18 ?>H8@5==O 281V@:>28E 40=8E: ?@O<>3> ?5@5@0EC=:C, ?>?@02:>28E :>5DVFVT=BV2. B65, 30@0=BVTN B>3>, I> 281V@:0 ?@54AB02;OB8<5 2AN AC:C?=VABL, T 4>45@60==O =0C:>28E ?@8=F8?V2 >@30=V70FVW B0 ?@>2545==O A?>AB5@565==O. 5B>48:0 @>72 O70==O B8?>28E 7040G @8:;04 1 @8?CAB8<>, I> ?@8 2% 28?04:>2><C 2V41>@V C 2V4V1@0=8E 4;O >1AB565==O 100 45B0;OE CAB0=>2;5=>, I> A5@54=O 2030 >4=VTW 45B0;V 2500 3, 48A?5@AVO 900, 7V 100 45B0;59 10 28O28;8AO 1@0:>20=8<8. #AB0=>28B8: 0) 7 V<>2V@=VABN 0,954 <56V A5@54=L>W 2038 >4=VTW 45B0;V 2 35=5@0;L=V9 AC:C?=>ABV; 1) 7 V<>2V@=VABN 0,997 <56V G0AB:8 O:VA=8E 45B0;59 C 35=5@0;L=V9 AC:C?=>ABV. >72 O7>: 1. ;O @>7@0EC=:C 3@0=8G=>W ?>E81:8 281V@:8 A5@54=L>W 25;8G8=8 ?@8 28?04:>2><C 157?>2B>@=><C 2V41>@V A;V4 287=0G8B8 A?>G0B:C G8A5;L=VABL 35=5@0;L=>W AC:C?=>ABV EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 HBC:. 0 A?5FV0;L=>N B01;8F5N 7=0E>48<>, I> 4;O 9<>2V@=>ABV 0,954 t = 2, 0 4;O 9<>2V@=>ABV 0,997 t = 3. "01;8FO 6.1 <>2V@=VABL @>7?>4V;C ?>E81>: 281V@:8 >@<0;L=89 @>7?>4V;, EMBED Equation.3 0,9540,9640,9720,9790,9830,9870,977=0G5==O, t2,02,12,22,32,42,53,0 2. "0:8< G8=><, 3@0=8G=0 ?>E81:0 281V@:8 A5@54=L>W 25;8G8=8 ?@8 28?04:>2><C 157?>2B>@=><C 2V41>@V A:;0;0 EMBED Equation.3 3. 87=0G0T<> 4>2V@GV <56V 35=5@0;L=>W A5@54=L>W 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 2V4A8 EMBED Equation.3 01> EMBED Equation.3 8A=>2>:. V<>2V@=VABN 0,954 <>6=0 AB25@46C20B8, I> A5@54=O 2030 >4=VTW 45B0;V 2 35=5@0;L=V9 AC:C?=>ABV ;568BL C <560E 2V4 2494 4> 2506 3. =0;>3VG=> 287=0G0T<> <56V 4;O 35=5@0;L=>W G0AB:8 (O:VA=8E 45B0;59) 7 V<>2V@=VABN 0,997. 81V@:>20 G0AB:0 O:VA=8E 45B0;59: EMBED Equation.3 , 01> 0,9. B65, 3@0=8G=0 ?>E81:0 281V@:8 4;O G0AB:8 EMBED Equation.3 5=5@0;L=0 G0AB:0 EMBED Equation.3 , 0 4>2V@GV <56V FVTW G0AB:8: EMBED Equation.3 . EMBED Equat 6 Dzs^I4I(hWNh -CJ4OJQJ^JaJ4mH"sH"(hWNhq~CJ4OJQJ^JaJ4mH"sH"(hbh -CJ OJQJ^JaJ mH"sH"+hWNh -5CJ OJQJ^JaJ mH"sH"+hWNhq~5CJ OJQJ^JaJ mH"sH"%h `5CJ OJQJ^JaJ mH"sH"(h?Vh?VCJOJQJ^JaJmH sH "hq~CJOJQJ^JaJmH sH "h -CJOJQJ^JaJmH"sH"(hq~h -CJOJQJ^JaJmH"sH" H 4 6 8 : < N P R > $a$gd!p6 8 < > N P R T Z < > ízzhzVzA,(hq~h -CJOJQJ^JaJmH"sH"(h!ph -CJOJQJ^JaJmH"sH"#h!ph!p6CJ ^JaJmH"sH"#h!phq~6CJ ^JaJmH"sH"#h!ph -6CJ ^JaJmH"sH"hb6CJ ^JaJmH"sH""hq~CJOJQJ^JaJmH"sH"+h `hq~5CJ(OJQJ^JaJmH"sH"+h `hb5CJ(OJQJ^JaJmH"sH""hWNCJ(OJQJ^JaJmH"sH"(h!ph!pCJOJQJ^JaJmH"sH" " , 0 2 4   x J L N P R T gdqgd!p$a$gd!p " * . 2 4  F j v x " wfUfUGUfUf9Uf9hbCJ^JaJmH"sH"hCJ^JaJmH"sH" h|h|CJ^JaJmH"sH" h|h!pCJ^JaJmH"sH" h|hqCJ^JaJmH"sH""h!pCJOJQJ^JaJmH"sH""hq~CJOJQJ^JaJmH"sH"(h<h -CJOJQJ^JaJmH"sH"(hq~h -CJOJQJ^JaJmH"sH"(h[h<CJOJQJ^JaJmH"sH"(h?Vh -CJOJQJ^JaJmH sH " $ . : H L N ` b d f p | (±yhZyIIZI8 hbhbCJ^JaJmH"sH" hqhqCJ^JaJmH"sH"h} CJ^JaJmH"sH" hqh?KCJ^JaJmH"sH" hqh!pCJ^JaJmH"sH""h!pCJOJQJ^JaJmH"sH"(h!ph!pCJOJQJ^JaJmH"sH" h|h[CJOJQJ^JaJ h|h!pCJ^JaJmH"sH" h|h|CJ^JaJmH"sH"hbCJ^JaJmH"sH"hCJ^JaJmH"sH"T V X Z \ ^ ` b d f DFJLNvxD e# gd>Y$ `a$gdb `gd>Y $`a$gdq`gdqgdq.DFHNPhtvxzŽşzsU@(jhbh m5CJUaJmH"sH";jhbh\l6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHu h(*9h 'hh 6@CJ`EHOJQJaJ`!h--6@CJ`EHOJQJaJ`h>YmH"sH"h|mH"sH" jhqhqmH sH hbmH"sH"hqhqmH"sH" hqhqCJ^JaJmH"sH"hbCJ^JaJmH"sH" hbhqCJ^JaJmH"sH" 468:ǷǷsasSsSsSs?&j{hbh6UmHnHuhbhmmHnHu#jhbhmUmHnHuhbhmmHnHsH"u2jhbh6>*B*UmHnHphuhbhmmHnHsH"uhbhmmHnHuhbhm0JmHnHsH"u$jhbhm0JUmHnHu(jhbh m5CJUaJmH"sH"hbh m5CJaJmH"sH":<>@BDFHZ^`flv~ ϱ}ϗoo[ϥϗ&jqhbh6UmHnHuhbhmmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuhbhm0JmHnHuhbhmmHnHuhbhm0JmHnHsH"uhbhmmHnHsH"u$jhbhm0JUmHnHuhX=mHnHu#jhbhmUmHnHu (*,^`bdfhjln$&(*,.02ŷzz`ŷLz&j]hbh6UmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuhbhmmHnHuhX=mHnHu&jghbh6UmHnHu#jhbhmUmHnHuhbhmmHnHuhbhm0JmHnHu$jhbhm0JUmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuj0<8hN!n!2".##"$$ & F d^gdGSgdGdgdGSgd m$a$gd!p e# 24jlnp.024˸񪘪y_񪘪Ky&jIhbh6UmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuhX=mHnHu&jShbh6UmHnHu#jhbhmUmHnHuhbhmmHnHu$jhbhm0JUmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuhbhmmHnHuhbhm0JmHnHuTVXDFHz|ӹӫz`ӫL&j5hbh6UmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuhX=mHnHu&j?hbh6UmHnHu#jhbhmUmHnHuhbhmmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuhbhm0JmHnHuhbhmmHnHu$jhbhm0JUmHnHu|~.0268:<>@vxz|*ϵõϵyϵõ_ϵ2jhbh6>*B*UmHnHphu&j+hbh6UmHnHuhbhmmHnHu2jhbh6>*B*UmHnHphuhbhm0JmHnHuhbhmmHnHu$jhbhm0JUmHnHuhX=mHnHu#jhbhmUmHnHu*,.2468:<rtvx "$&DڼzzfڼL2j hbh6>*B*UmHnHphu&j hbh6UmHnHuhbhmmHnHu2j hbh6>*B*UmHnHphuhbhm0JmHnHuhbhmmHnHu$jhbhm0JUmHnHuhX=mHnHu#jhbhmUmHnHu&j! hbh6UmHnHuDFHz|~஢zm_J:ha5Uh 5CJaJmH"sH"(jhbh m5CJUaJmH"sH"h} hmmHnHsH"uh} mHnHsH"u2j hbh6>*B*UmHnHphuhbhm0JmHnHuhbhmmHnHu$jhbhm0JUmHnHuhX=mHnHu&j hbh6UmHnHu#jhbhmUmHnHuhbhmmHnHu:N!P!T!V!l!n!`####%%Ӷxd]V=0jhhNJi6@CJ`EHOJQJUaJ` hph hGh 'h~Ngh 6@CJ`EHOJQJaJ`0jh~Ngh~Ng6@CJ`EHOJQJUaJ`jh~NgUmHnHsHuhDlOh_d6 h} 6hDlOh 69jhG6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu h mh 'hh 6@CJ`EHOJQJaJ`!h6@CJ`EHOJQJaJ`$$%%&V&&& 'N''(R++-../*0L000 & F ^gd6gdygd & F 8^8gd6gddgdGS & F d^gdGS%%%%%%%%N''((()) )))<)H)b)v)))))))* *>*T************+ ++"+2+4+6+8+N+R+++ ,L0t0t111ǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǪǟǟǟǘ hph'W hph_dhy hphy hR'h hX3h 6 hMNh hph hhmHsHh\ hph! hh!'hh!6@CJ`EHOJQJaJ`<111111D2V23466`6z6677(79:::::::;;=P>f>n>|>>? ?.?0A2Aܽxpiiiib hphq~ hphbhfvxh 69jhp6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHuh<mH sH hpmH sH hp'hphp6@CJ`EHOJQJaJ` hphh9hh6hhq~6hh_d6hh 6 h~h hphV hph hph'W&0234f4452666*7z77\89|99:::;;;L< & F 8^8gd6gdEv & Fgd6 & Fgd]$a$gd]gdyL<<T===r@C:GHI"JJJLLbMMTN4OOP & Fgd 1A & Fgd} $a$gdCgd 1Agdp$a$gd 1A$a$gdgd| gd'W & F 8^8gd62A8ALAhAAAAAB B&B|BBBBCCCCCCHC\EfEEFF.F0FkbmpptrrVsst & Fgd]gd.gd. & F 8^8gd6gdEv$ l^`a$gd3`llllllllmm m"m.m0mJmLm\mmmmn`nvnnnnn ooo.o2o8ooooooooopppp,qqFqnqqqqrr@rTrVr\rssttttvvzz{Ǽhl&Ejhph UjD hph Ujhph Uhl&Eh 6 hphh hph hphEttbuutv,xyz{2{{{&|@|f|||}j}$$Ifa$gd%[l $a$gd gdl&Egd.gd. & Fgd]{.{0{2{{{{{{{&|j}l}}ʀ̀ LƂ(*,.xz舀|t|eXt|tjG+h_S_h+t1EHUj^3}D h+t1CJUVaJjh+t1Uh+t1hnh 5 h#vN5 hphh7hnh%[h 6aJmH"sH"h%[h 5CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h h 5mHsHhl&Eh5 hphnh hph hl&Ehq~5hl&Eh 5"j}l}kd$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[Tl}p}t}x}|}}}$$Ifa$gd%[l }}kd $$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T}}}}}}}$$Ifa$gd%[l }}kd $$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T}}}}}}}$$Ifa$gd%[l }}kd$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T}}}}}~~$$Ifa$gd%[l ~~kd$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T~ ~ ~~~~~$$Ifa$gd%[l ~~kd$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T~ ~$~(~+~0~4~$$Ifa$gd%[l 4~5~kd $$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T5~7~;~?~B~G~K~$$Ifa$gd%[l K~L~kd!$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[TL~N~R~V~Y~]~a~$$Ifa$gd%[l a~b~kd#"$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[Tb~d~i~m~p~t~x~$$Ifa$gd%[l x~y~kd'#$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[Ty~{~~~~~~$$Ifa$gd%[l ~~kd+$$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T~~~~~~~$$Ifa$gd%[l ~~kd/%$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T~~~~~~~$$Ifa$gd%[l ~~kd3&$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T~~~~~~~$$Ifa$gd%[l ~~kd7'$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T~~~~~~~$$Ifa$gd%[l ~~kd;($$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T~~~~~~$$Ifa$gd%[l kd?)$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[T $$Ifa$gd%[l kdC*$$IfTlֈ8w" $ t0#644 lap<yt%[TȀƂvxP|Ƈ$$Ifa$gd%[l $a$gd $a$gdCgd+t1gdnzڃ܃ރ"$&(*<>dfhjlƿ؜ؿqd؜] h_S_h+t1j3h_S_h+t1EHUj4}D h+t1CJUVaJj1h_S_h+t1EHUj3}D h+t1CJUVaJ h>h+t1j/h_S_h+t1EHUj3}D h+t1CJUVaJ hwKh+t1 hdh+t1h h+t1mH sH jh+t1Uj:-hdh+t1EHUjE h+t1CJUVaJh+t1 „ĄƇȇڇ"(FLjpvxXZdf»|mmmmmib[b[bWh7 hph hph h%h%[h-RCJaJmH"sH"h%[h 6CJaJmH"sH"h%[h 5CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h%h 5h%h5 hph% hh+t1 h`?h+t1 h>h+t1h+t1jh+t1Uj5h_S_h+t1EHUjy3}D h+t1CJUVaJ"Ƈȇ̇Їԇ؇D....$$Ifa$gd%[l kd7$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[T؇ڇއB,,,$$Ifa$gd%[l kd8$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[T .kde9$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l .2.kd3:$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l 2<>BRV.kd;$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l V`bfvz.kd;$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l z.kd<$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l $$Ifa$gd%[l $Ifgdpl ҋd̍D????7$a$gd gd%kdk=$$IfTl\GR"  t0\#644 lap(yt%[Tf̍ ".0L^hzƎ̎ԐґZ~B468T.qh%[hJ>CJaJmH"sH"hrOPh 5hrOPh5 hphrOPh hph h%[h-RCJaJmH"sH"h%[h 6CJaJmH"sH"h%[h5CJaJmH"sH"h%[hCJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h7h 5h7h5,̍܍",0Dh$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kd9>$$IfTlrV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l Ď,$$Ifa$gd%[l kd%?$$IfTlrV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TĎЎ֎ގ$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kd @$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdA$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l "+$$Ifa$gd%[l kdA$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T"$(08$$Ifa$gd%[l 8:<+$$Ifa$gd%[l kdB$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T<>DLT$$Ifa$gd%[l TVX+$$Ifa$gd%[l kdC$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TXZ`hp$$Ifa$gd%[l prt+$$Ifa$gd%[l kdD$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[Ttv|$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdE$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdF$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TƏ̏ԏ܏$$Ifa$gd%[l ܏ޏ+$$Ifa$gd%[l kdG$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdH$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdI$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T"*$$Ifa$gd%[l *,.+$$Ifa$gd%[l kdJ$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T.04<D$$Ifa$gd%[l DFH+$$Ifa$gd%[l kdK$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[THJPX`$$Ifa$gd%[l `bd+$$Ifa$gd%[l kdL$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[Tdflt|$$Ifa$gd%[l |~+$$Ifa$gd%[l kdM$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdN$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdO$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TȐА$$Ifa$gd%[l АҐԐ+$$Ifa$gd%[l kdP$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TԐ$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdQ$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T"$$Ifa$gd%[l "$&+$$Ifa$gd%[l kd|R$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T&(,4<$$Ifa$gd%[l <>@+$$Ifa$gd%[l kduS$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T@BFNV$$Ifa$gd%[l VXZ+$$Ifa$gd%[l kdnT$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TZ\bjr$$Ifa$gd%[l rtv+$$Ifa$gd%[l kdgU$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[Tvx~$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kd`V$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdYW$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[Tȑґ$$Ifa$gd%[l ґԑؑ+$$Ifa$gd%[l kdRX$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[Tؑ$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kdFY$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$$Ifa$gd%[l kd?Z$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T &08$$Ifa$gd%[l 8:<+$$Ifa$gd%[l kd8[$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T<>DNV$$Ifa$gd%[l VXZ+$$Ifa$gd%[l kd1\$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TZfjt~$$Ifa$gd%[l ~+$$Ifa$gd%[l kd*]$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$Ifgdpl kd^$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T’ʒ$$Ifa$gd%[l ʒ̒Β+$Ifgdpl kd_$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[TΒВ֒$$Ifa$gd%[l +$Ifgdpl kd`$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l +$Ifgdpl kd a$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T$*6@$$Ifa$gd%[l @B68+&&gdrOPkda$$IfTl4rV c[!9 ( t0!644 lap2yt%[T88p$$Ifa$gd%[l $a$gd .6 BHzXZȘʘ }n[nI#jyD hph"!CJUVaJ%jhph"!CJUaJmH"sH"hph"!CJaJmH"sH"h"!CJaJmH"sH"!jkhdh"!EHUmH"sH"j E h"!CJUVaJh"!mH"sH"jh"!UmH"sH"h"!hrOPh%[h-RCJaJmH"sH"h%[h 6aJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h%[hJ>CJaJmH"sH")$$Ifa$gd%[l kdb$$IfTl4~rf: M6" t0"644 lap2yt%[Tƕ֕$$Ifa$gd%[l kdc$$IfTl4ֈf: MC6" t0"644 lap<yt%[T$$Ifa$gd%[l kde$$IfTlֈf: MC6" t0"644 lap<yt%[T ",:$$Ifa$gd%[l :<kdf$$IfTlֈf: MC6" t0"644 lap<yt%[T<@LRZdr$$Ifa$gd%[l rtkdg$$IfTlֈf: MC6" t0"644 lap<yt%[Ttx$$Ifa$gd%[l kdh$$IfTlֈf: MC6" t0"644 lap<yt%[T–̖Ԗ$$Ifa$gd%[l kdi$$IfTlֈf: MC6" t0"644 lap<yt%[T$$Ifa$gd%[l kdj$$IfTlֈf: MC6" t0"644 lap<yt%[T06>HV$$Ifa$gd%[l $Ifgdpl VXZn,'"gd"!gdrOPkdk$$IfTlr: MC6" t0"644 lap2yt%[Tnʘ*,B"(*ПFH$qq$If]q^qa$gd%[l $a$gd $a$gd"!gdrOP $xxa$gd"!gd"! 0v,.BbNPVXxzFH˼voooooo hphq~jrhhh"!EHUjD h"!CJUVaJjh"!Uh"!h"!hq~5 hphh"!h 5 hph hph"!CJaJmH"sH"h"!CJaJmH"sH"%jhph"!CJUaJmH"sH")johph"!CJEHUaJmH"sH")HJf>@jܣ8hpv.`x~ޥ>HNZ`¦Ȧ(06BHlŗ*0flۼۭۭۭۭۼۭۭۭۭۼۭۭۭۼۭۭۭۭۼۭۭۭۭۼۭۭh%[h"!5CJaJmH"sH"h%[h-RCJaJmH"sH"h%[h"!6CJaJmH"sH"h%[h"!CJaJmH sH h%[h"!CJaJmH"sH"h"!h 5h"!h5 h"!5>@J¢$$Ifa$gd%[l ¢ĢƢ*$$Ifa$gd%[l kdu$$IfTl4Tr{ " ,Q t0A#44 lap2yt%[TƢ̢468Dhjnrvz~£УңԣFf~FfzFfw$$Ifa$gd%[l ԣ֣ $(,0468DHPZhFf\Ff2$$Ifa$gd%[l hjkd`$$IfTl4ֈ{ 2" ,Q: t0A#44 lap<yt%[TjnzȤ̤Ԥޤ *,.FfFfFf$$Ifa$gd%[l .:@HR`$$Ifa$gd%[l `bkd$$IfTl4ֈ{ 2" ,Q: t0A#44 lap<yt%[Tbfrƥҥԥ֥إ FfjFf@Ff$$Ifa$gd%[l (2>$$Ifa$gd%[l >@kdn$$IfTl4ֈ{ 2" ,Q: t0A#44 lap<yt%[T@DThlptxz|~ЦԦަFfFfǠFf$$Ifa$gd%[l &$$Ifa$gd%[l &(kd$$IfTl4ֈ{ 2" ,Q: t0A#44 lap<yt%[T(,<PTX\`bdfz~ȧʧ̧FfxFfNFf$$$Ifa$gd%[l ̧اܧ$$Ifa$gd%[l kd|$$IfTl4ֈ{ 2" ,Q: t0A#44 lap<yt%[T$8<DN\$$Ifa$gd%[l \^kd$$IfTl4ֈ{ 2"j},Q: t0A#44 lap<yt%[T^`tz$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl4ֈ{ 2"j},Q: t0A#44 lap<yt%[Tʨب$$Ifa$gd%[l l246&(*,RTVXZr üΥǑpcǑTjvyD h"!CJUVaJjh hCEHUjNyD h"!CJUVaJ h h"!jh h"!U hphq~jhNh"!EHUj E h"!CJUVaJjh"!U hphCh hph h"!h%[h"!5CJaJmH"sH"h%[h-RCJaJmH"sH"h%[h"!CJaJmH"sH"بڨkd$$IfTl4ֈ{ 2"j},Q: t0A#44 lap<yt%[Tڨ $2$$Ifa$gd%[l 246(*.)))gdrOPkd$$IfTlr{ 2" ,Q: t0A#44 lap2yt%[T*ZrȪ p&(ʯ̰^ұB ><ֵ0̶ & Fgd gdG$a$gdGgdrOP$a$gd"!246\^`bd "$&(:^lڱ˼٫xph`h`h`hh hf6h h 6hGh 5 hphGjhGh EHU%j#E h CJUVaJmHsHjhGUh hGjh h"!EHUjyD h"!CJUVaJ h h"! hphq~ hph hphH27jh h"!Ujh h"!EHU%βֲزܲ ܴ "8hnpvxط*8:FHTVptvxҸԸûh%[h"mH"sH" h895h h 5mHsHh h5h h895 h"5 h896h h896h hq~6 h6h h6 hf6h h 6h hf67̶Nطvx&FZι>RFf$$Ifa$gd%[l $`a$gd `gd" & Fgd ̺Һ (*.FLdfjƻ޻ 8>VX\tzμмּ 2JxŶŶŶŶŶŶŶŶﮦhh L?6hh896h h"5h%[h"CJaJmH sH h%[h"CJaJmH"sH"h%[h"CJaJh%[h"6CJaJmH"sH"h%[h">*CJaJmH"sH">ĺ̺Һں (*.6>FFfFfFf$$Ifa$gd%[l FLT\dfjr|ƻλֻ޻FfFfFf7$$Ifa$gd%[l  (08>FNVX\dltzFfFfFfK$$Ifa$gd%[l Ƽμмּ޼ d & F ^gd^gdgdrOPFfFf_$$Ifa$gd%[l .6DF\lzľƾ̾ξܾ"&fxNfhv~ $Zf$,.4rt ż hph h 5mH sH hh&c5hh895hh 5ho5mH sH hh 6hhq~6 h*6hh*6 h L?6hh&c6hh L?6hh8968d| $& #$/Ifb$gd%[l $`a$gd `gd ^`gdo & FgdogdrOP & F ^gd <hKK'$$$& #$/If`a$b$gd%[l $& #$/Ifb$gd%[l kd$$IfTl40"` t 6 0"#644 lae4pyt%[T $028 VX,TVpӴyrh[hphh9CJOJQJh8CJOJQJ hph&chy<h&c5hy<h895hy<h 5hy<mH sH h%[hy<5CJaJmH"sH"h%[hy<mH"sH"h%[hy<CJaJmH"sH"hh&c5hh895hh 5 ho5 hph89 hCh hphq~ hph h `"<>JR\P333$& #$/Ifb$gd%[l kd$$IfTl4Fz" < t 6 0"#6  44 lae4pyt%[T\^pxQ444$& #$/Ifb$gd%[l kd$$IfTlFz"< t 6 0"#6  44 lae4pyt%[TQ444$& #$/Ifb$gd%[l kdN$$IfTlFz"< t 6 0"#6  44 lae4pyt%[TQ444$& #$/Ifb$gd%[l kd$$IfTlFz"< t 6 0"#6  44 lae4pyt%[TQ444$& #$/Ifb$gd%[l kd$$IfTlFz"< t 6 0"#6  44 lae4pyt%[T Q444$& #$/Ifb$gd%[l kd$$IfTlFz"< t 6 0"#6  44 lae4pyt%[TQL@*$$Ifa$gd%[l $`a$gd gdrOPkd~$$IfTlFz"< t 6 0"#6  44 lae4pyt%[T Jx^kdJ$$IfTl40"5 t0R#44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l D11$Ifgdmjl kd$$IfTl4\)"5``] t0R#44 lap(yt%[T0kd$$IfTl\)"5``] t0R#44 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l :DLV$$Ifa$gd%[l & F$Ifgd%[l VXF0 & F$Ifgd%[l kd{$$IfTl\)"5``] t0R#44 lap(yt%[T0kd8$$IfTl\)"5``] t0R#44 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l ,0N$$Ifa$gd%[l $`a$gd gdrOPZDDD$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl0FhXn! | t0#6  44 lapyt%[TZDDD$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl?FhXn! | t0#6  44 lapyt%[TZDDD$$Ifa$gd%[l kds$$IfTl0FhXn! | t0#6  44 lapyt%[TZDDD$$Ifa$gd%[l kd2$$IfTl0FhXn! | t0#6  44 lapyt%[T",4ZDDD$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl0FhXn! | t0#6  44 lapyt%[T46BFRZDDD$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl0FhXn! | t0#6  44 lapyt%[TRTV8ZUUPP@@ & F 8^8gd6gdEvgdrOPkdo$$IfTl?FhXn! | t0#6  44 lapyt%[T8PRh*02:LV\jl|(.46Xϲ{{{{hT hphT hph hfvxh 69jhY6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu9jh ,&6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHuhph CJOJQJhYmH sH hEvh 'hph 6@CJ`EHOJQJaJ`0vT,hj~b0fgdmgdmgdm & F 8^8gd6Xrx$68FH\nnp`ltv (*,j~8:<ȮȣȮȣȍ hHhm hxhmhmCJaJhxhmCJaJh0@!hmCJaJ h0@!hmhmCJaJhmhmhq~5hmh 5h',>L*F4X$<@Dl»헏h*h[6h*h&c6h*h 6jNh\h*EHUj2bD h*CJUVaJ hqMh*jhqMh*Uh[h 5jXhph Uj0#bD hph U hph jhph U0pV&*ln&8$$Ifa$gd%[l $a$gd gdp & Fgd*ln&. Lr&(V` "$&T\^&(hjɺɺɲ؛ɺɺ{{hZ/h*6hZ/h26hZ/hq~6h*h 6 h[5h*hq~5 h*5 h[6hZ/h 6h%[h[CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h h 5mHsHh*h&c5h*h 5h*CJaJmH"sH"08:<FXbtYCCCCC$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl4FT("} t06  44 lapyt%[Ttvz)$$Ifa$gd%[l kd $$IfTl4rTm (" t0644 lap2yt%[Tz~ $$Ifa$gd%[l *%%%gd*kd!$$IfTlrTm (" t0644 lap2yt%[T`n8kd|"$$IfTl4FT"I9 t06  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l $a$gd gd* $$Ifa$gd%[l "+$$Ifa$gd%[l kd@#$$IfTl4rT "q t0644 lap2yt%[T"&*.6>FLT\dlt|$$Ifa$gd%[l "*% & Fgd*gdpkd4$$$IfTlrT "q t0644 lap2yt%[T"$0. f h  ( > $$Ifa$gd%[l $a$gd & FgdZ gd* j"$0 f h   x z    lnrt (npûvnnjûh*hZ h&c6h*CJaJmH"sH"h%[h&cCJaJmH"sH"h%[h2CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h h 5mHsHh*h 5h*h&c5 hph*hZ hq~6hZ h 6hZ/hq~6hZ/h 6hZ/h*6 h[6(> @ B h z ~  [EEEEEE$$Ifa$gd%[l kd$%$$IfTl4F" B t0^#6  44 lapyt%[T  +$$Ifa$gd%[l kd%$$IfTl4r\ "TS t0^#644 lap2yt%[T  ( 2 < B H N X b l v  $$Ifa$gd%[l  l*% & FgdZ gdpkd&$$IfTl^r\ "TS t0^#644 lap2yt%[Tl $$Ifa$gd%[l $a$gd gd* & FgdZ ^`gdZ r\\\\\\\\\$$Ifa$gd%[l kd'$$IfTl40o#s t0N$44 lapyt%[T \bhntzFf;.Ff)$$Ifa$gd%[l \2NPRT^`ŽŽsod]@9jh ,&6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu hEvh h0hkemHsHhke'hph 6@CJ`EHOJQJaJ`!hZ 6@CJ`EHOJQJaJ`!h86@CJ`EHOJQJaJ`hZ h 5hZ h&c5hZ hZ h 6hZ CJaJmH"sH"h%[h&cCJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH" h%[h @CJaJmH"sH"T2Lf$$Ifa$gd%[l $a$gd & FgdZ gdZ gdpFfy2fh,t^^^^$$Ifa$gd%[l kd:5$$IfTl0l" t0"644 lapyt%[T,.28<BD....$$Ifa$gd%[l kd5$$IfTl\5 l" _ t0"644 lap(yt%[TBDHNRXD....$$Ifa$gd%[l kd6$$IfTl\5 l" _ t0"644 lap(yt%[TXZ^dhnD....$$Ifa$gd%[l kdt7$$IfTl\5 l" _ t0"644 lap(yt%[Tnptz~D....$$Ifa$gd%[l kdB8$$IfTl\5 l" _ t0"644 lap(yt%[TD....$$Ifa$gd%[l kd9$$IfTl\5 l" _ t0"644 lap(yt%[TNPD?2--gdEv ^`gdZ gdpkd9$$IfTl\5 l" _ t0"644 lap(yt%[T""(#J#( (0(2(4(6(r(t(((((******+ + +2+4+ӵӵӵxkǵ]j*eD hh)UVj>hh)EHUjIJeD hh)UVj<hh)EHUj:hh)EHUjaD hh)UV hh)jhh)U hph&ch)h)h 6 hph hfvxh 69jhke6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu6XT&6 J"(#d&&*+b,p---.0gdTgd)gd)gdy4 & F 8^8gd64+6+8+f+h+++++,,----P0R0`0b0000000H13333355x555666˾௧࣯}uqiieehehmjh 6h0oheh 5h%[h:|CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"hTh&c5hThThq~5hTh 5 hph&cj@Chh)EHUj|eD hh)UV hh) hph jhh)UjAhh)EHU&0H1b1111242$$Ifa$gd%[l $`a$gdkm4262kdE$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T62:2>2B2F2J2N2$$Ifa$gd%[l N2P2kdF$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[TP2T2X2\2b2f2j2$$Ifa$gd%[l j2l2kdG$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[Tl2p2t2x2~222$$Ifa$gd%[l 22kdH$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T2222222$$Ifa$gd%[l 22kdI$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T2222222$$Ifa$gd%[l 22kdJ$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T2222222$$Ifa$gd%[l 22kdK$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T2222222$$Ifa$gd%[l 22kdL$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T2233 333$$Ifa$gd%[l 33kdM$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T333 3$3(3,3$$Ifa$gd%[l ,3.3kdN$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T.32363:3@3D3H3$$Ifa$gd%[l H3J3kdO$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[TJ3N3R3V3\3`3d3$$Ifa$gd%[l d3f3kdP$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[Tf3l3p3t3z3~33$$Ifa$gd%[l 33kd~Q$$IfTlֈj "QE$ t0#44 lap<yt%[T33346627`777$$Ifa$gd%[l $a$gdkmgde 666677277788$8V8Z8f8899$:4:n:|:2;4;J;P;X;;;;,<2<D<J<\<b<<<< ====2=D=F=H=ûû޻υυυû~~vh chq~5 hph=h%[h-RCJaJmH"sH" hkm5h ch&c5hmjh 6h0o hph&c hph h ch 5h cCJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"hkmhkm5mHsHheh&c5heh 5 h5.77777\FFF$$Ifa$gd%[l kdyR$$IfTlFP "  t06#6  44 lapyt%[T77777\FFF$$Ifa$gd%[l kd'S$$IfTlFP "  t06#6  44 lapyt%[T77777\FFF$$Ifa$gd%[l kdS$$IfTlFP "  t06#6  44 lapyt%[T77777\FFF$$Ifa$gd%[l kdT$$IfTlFP "  t06#6  44 lapyt%[T77777\FFF$$Ifa$gd%[l kd1U$$IfTlFP "  t06#6  44 lapyt%[T7779:2;4;;\WRRRWJ$a$gdkmgd cgdpkdU$$IfTlFP "  t06#6  44 lapyt%[T;; <(<*<6<:<@<FkdV$$IfTlFr Q0#  t0#6  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l @<B<N<R<X<\FFF$$Ifa$gd%[l kd;W$$IfTlFr Q0#  t0#6  44 lapyt%[TX<Z<f<j<p<\FFF$$Ifa$gd%[l kdW$$IfTlFr Q0#  t0#6  44 lapyt%[Tp<r<~<<<\FFF$$Ifa$gd%[l kdX$$IfTlFr Q0#  t0#6  44 lapyt%[T<<<0=2=H==>p>\WRRRRRF $`a$gdkmgd cgdpkdEY$$IfTlFr Q0#  t0#6  44 lapyt%[TH==>>>p>>>>>>>??(?*?,?.?X?Z??????֮ֆs^K%j]h%[h CJUaJmH"sH"(jbD h%[h CJUaJmH"sH"%j[h%[h CJUaJmH"sH"(jbD h%[h CJUaJmH"sH"%jYh%[h CJUaJmH"sH"(jebD h%[h CJUaJmH"sH"%jh%[h CJUaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h ch=5h ch 5h c hph p>>>?0?X????Fkd_$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l ???????Fkdq`$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l ????????@ @6@<@h@n@@@@@"A$A8A>AABB(B*B,B.B0B2B8B:B`BbB൮|oajbD hhmjUVjqehhmjEHUj_E hmjCJUVaJjhhmjU hhmjhmjh%Fh 5 h%F5 hph h%FCJaJmH"sH"h%[h 5CJaJmH"sH"h%[h=CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h%[h 6CJaJmH"sH""?????\FFF$$Ifa$gd%[l kda$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[T????@\FFF$$Ifa$gd%[l kda$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[T@@@"@>@\FFF$$Ifa$gd%[l kdQb$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[T>@@@L@T@p@\FFF$$Ifa$gd%[l kdb$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[Tp@r@@@@\FFF$$Ifa$gd%[l kdc$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[T@@@@@\FFF$$Ifa$gd%[l kd1d$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[T@@@ A"A8AAB\WRRRMMgdmjgd%Fgdpkdd$$IfTlFk B#  t0#6  44 lapyt%[TB0B2B|CzD|DDDlEEEF FlGJJDKFKK2L4LJLM MM$a$gdkmgd%Fgdmj$a$gdmjbBdBfB~BBBBBBBBBBBBCC(C*C,C.C>C@CfChCjClCCCCCDdDfD෪tppbj+%D hhmjUVhmjjphhmjEHUj*jthhmjEHUj@~D hhmjUVhmj hOhmj hhmjjhhmjUjrhhmjEHU$FFFFFFFFFFFGGGG.G0GVGXGZG\GlGrGRHZHHHHHJILIIIIIIIIIJ J෪uhjhhmjEHUjbD hhmjUVhhmj6hmjjhhmjEHUj|-%D hhmjUVjhhmjEHUjpbD hhmjUVj~hhmjEHUj@-%D hhmjUV hhmjjhhmjUj|hhmjEHU( J JJJJ6J8J^J`JbJdJpJrJJJJJJJJ KKBKDKFKHKnKpKrKtK~KKKKLL"L0L2L4LFLǺլՑ|wohh 5 hmj5hmjhmj5jhhmjEHUjIdD hhmjUVjhhmjEHUjbD hhmjUVjMhhmjEHUjbD hhmjUV hhmj hCnqhmjhmjjhhmjUj@hhmjEHU(FLHLJLM M M&MMMMMMMMMNNNN0NN@NfNhNjNlNNNN;;;n[%jh%[h CJUaJmH"sH"(jMrXD h%[h CJUaJmH"sH"%jh%[h CJUaJmH"sH"(jH@D h%[h CJUaJmH"sH"%jh%[h CJUaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h%[hhjCJaJmH"sH"hh=5h hph hh 5hhq~5MMN>NnNNNNDkd$$IfTl4FV $#? t0#  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l NNNO2ObOOOOOOOOOOOOOOOPPP&P2PBPFfFf$$Ifa$gd%[l NNNNNNNNNOOO*O,O.O0O2O4OZO\O^O`ObOdOOŶŶŶŶyfŶŶQ>ŶŶ%jܛh%[h[CJUaJmH"sH"(jU @D h%[h CJUaJmH"sH"%jh%[h CJUaJmH"sH"(j @D h%[h CJUaJmH"sH"%jfh%[h[CJUaJmH"sH"(jP @D h%[h CJUaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"%jh%[h CJUaJmH"sH"%j^h%[h CJUaJmH"sH"(j~D h%[h CJUaJmH"sH"OOOOOOOOOOOOfRhR|RRhSzS~SSSSŶŶŶphd]d]R]?%jE hy'CJUVaJmHsHjhhy'U hhy'hy'hy'h 5hphB!CJaJmH"sH"h%[h=CJaJmH"sH"%j h%[h[CJUaJmH"sH"(j/ @D h%[h CJUaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"%jh%[h CJUaJmH"sH"%j>h%[h[CJUaJmH"sH"(jl?D h%[h CJUaJmH"sH"BPDPLPTP\PhPrPPPPPPPPPPPPPPQQQ Q*Q8QFf&FfĮ$$Ifa$gd%[l Ffb8QBQPQRQ^QfQpQ~QQQQQQQQQQQQRRR R(R,R:RFfLFfFf$$Ifa$gd%[l :R>RNRRRdRfRhR|R|S~SSSTTTUUUVVXVZV:WWW$a$gdy'gdy'gdpFf$$Ifa$gd%[l SSSSSSTTTTTU U UU"U$UUUUUVVVVDVFVHVJVVVXVZVlVnVV:WWWWWWWW~XXXXYlYܹܢܰ܇zjhhy'EHUjsyD hhy'UVj hhy'EHUj\yD hhy'UVhhy'CJhy'hy'5jhhy'EHUjÎyD hhy'UV hhy'hy'jhhy'Ujhy'hy'EHU0WWWXlYY Z"Zt[\]]],^_F_H_|_~_Z`Vbbbbbrcd$a$gd}8$a$gd[>gdy'$a$gdy'lYYYYYYYYYZZZZ Zt[[[\N\R\\f]]]] ^"^$^&^(^*^,^>^@^^_H_J_p_r_t_v_x_öxkj hhy'EHUjD hy'CJUVaJh[>hy'5jhhy'EHUjRyD hhy'UVhy'hy'5hy'j hhy'EHUjD hy'CJUVaJj)hbhy'EHUjD hy'CJUVaJjhhy'U hhy'*x_z_Z`l`n```la~aaabVbbbbbbbbbbrcccddddeehh2j@j8l:l m"m.m>m~mvnxnp̿}uhTFh 6h%[h CJaJmH"sH"hTFh=5hTFh 5hTFCJaJmH sH h:h=6h:h 6 hph jhhy'EHUjčyD hhy'UVjhhy'Uhhy'6h[>hy'5 hhy'hy',dd0ee*fpff0gghhhdijjkjkkulunuuuuuuuvvxvvvvwwDwpaRah%[hB!CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"hkmh 5CJaJmH"sH"hkmh=5CJaJmH"sH"hkmhk5CJaJmH"sH"h ^5CJaJmH sH hTFh 6hTFh=6hTFhk6h%[hRlCJaJmH"sH"hTFh=5@hTFhRl5@hTFhTFCJaJmH sH hTFhRl62r4r:r*$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlwr\-O"0" t0"644 lap2yt%[T:r@rFrLrRr$$Ifa$gd%[l RrTrZr*$$Ifa$gd%[l kd $$IfTlYr\-O"0" t0"644 lap2yt%[TZr`rfrlrrr$$Ifa$gd%[l rrtrzr*$$Ifa$gd%[l kd!$$IfTlhr\-O"0" t0"644 lap2yt%[Tzrrrrr$$Ifa$gd%[l rrr*$$Ifa$gd%[l kd5$$IfTlYr\-O"0" t0"644 lap2yt%[Trrrrr$$Ifa$gd%[l rrr*$$Ifa$gd%[l kdI$$IfTlhr\-O"0" t0"644 lap2yt%[Trrrrr$$Ifa$gd%[l rrr*$$Ifa$gd%[l kd]$$IfTlJr\-O"0" t0"644 lap2yt%[Trrrrr$$Ifa$gd%[l rrr*$$Ifa$gd%[l kdq$$IfTlYr\-O"0" t0"644 lap2yt%[Trss ss$$Ifa$gd%[l sss*$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlr\-O"0" t0"644 lap2yt%[Ts s&s,s2s$$Ifa$gd%[l 2s4s:s*$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlr\-O"0" t0"644 lap2yt%[T:s@sFsLsRs$$Ifa$gd%[l RsTsu* ^`gdTFkd$$IfTlJr\-O"0" t0"644 lap2yt%[TuvvxvvwRwTwVwlwMkd$$IfTl40% " t0"644 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l $a$gdkm & FgdTFDwPwZw\wpwrwwwwwwxjxlxxxy y@yzz,zxzzzz{{ }}}}⻳~og_[Sh-hk5hkhkh 6hkhk6h%[hkCJaJmH"sH"hkmhkm5mHsHh+Uvhk5h+Uvh=5h ^5mH sH h+Uvhk6h+Uvh=6h+Uvh 6hkm6mH sH h%[h-RCJaJmH"sH"h%[h=CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h%[hhjCJaJmH"sH"lwwwwwwEkdm$$IfTl4F% "  t0"6  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l wwwww\FFF$$Ifa$gd%[l kd#$$IfTlF% "  t0"6  44 lapyt%[Twwwww\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF% "  t0"6  44 lapyt%[Twwxxx\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF% "  t0"6  44 lapyt%[Txx:x@xFx\FFF$$Ifa$gd%[l kd-$$IfTlF% "  t0"6  44 lapyt%[TFxHxTx^xhx\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF% "  t0"6  44 lapyt%[Thxjxlx@yzzz\OOG??$a$gdkm & Fgd+Uv L^L`gd+Uvkd$$IfTlF% "  t0"6  44 lapyt%[Tzzz{ {V{$$Ifa$gd%[l V{X{z{{{{D....$$Ifa$gd%[l kd7$$IfTl\ 0"b ' t0d#644 lap(yt%[T{{{{{{D....$$Ifa$gd%[l kd $$IfTl\ 0"b ' t0d#644 lap(yt%[T{{{ }}D77/ & Fgdk ^`gdkkd$$IfTl\ 0"b ' t0d#644 lap(yt%[T}}R~~~~~HNjpvdfh24য়য়|tgSOhy4'hph -6@CJ`EHOJQJaJ`hphh9CJOJQJh-h'p6 h'p6 h 6h-hq~5h-5mH sH h-hk6h-h 6h-CJaJmH sH h%[h-RCJaJmH"sH"h%[hhjCJaJmH"sH"h%[hB!CJaJmH"sH"h%[h CJaJmH"sH"h-h 5h-h=5}R~~~~~ (Qkd$$IfTl40 "@ t0N#644 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l $`a$gd ^(*8<@[EEE$$Ifa$gd%[l kd_$$IfTl4F G"@ s t t0N#6  44 lapyt%[T@BV\b\FFF$$Ifa$gd%[l kd#$$IfTlF G"@ s t t0N#6  44 lapyt%[Tbdx~\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF G"@ s t t0N#6  44 lapyt%[T\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF G"@ s t t0N#6  44 lapyt%[T\FFF$$Ifa$gd%[l kdW$$IfTlF G"@ s t t0N#6  44 lapyt%[Tv`\WJBB=gd- & Fgd- ^`gd-gdpkd$$IfTlF G"@ s t t0N#6  44 lapyt%[Th‚ "(,02Ff Ff $$Ifa$gd%[l gd-24$FRxbT܊΋n\^ & F ^gd5&@gd5&@gdTO & F 8^8gd6gdEvgd-gdpRhˆ\^`$:LԷ~~k~[O[KCh`x$Ifgdpl $`a$gd ^$a$gd`@D~ڛܛޛfhHJpǸΤǕxiVi%jh%[h -CJUaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"huh -5humH sH jh&0huEHUjKopD huCJUVaJ hphq~jhOvhuEHUjnpD huCJUVaJ h&0hujh&0huUhuhuhumHsH hph -h`2>:. V<>2V@=VABN 0,997 <>6=0 30@0=BC20B8, I> G0AB:0 O:VA=8E 45B0;59 C 35=5@0;L=V9 AC:C?=>ABV =5 28E>48BL 70 <56V 2V4 81 4> 99 %. 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N /:5 A?>AB5@565==O =07820NBL 281V@:>28<? # G><C ?>;O30NBL ?5@52038 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O? # O:V9 ?>A;V4>2=>ABV ?@>2>48BLAO 281V@:>25 A?>AB5@565==O? 072VBL 2848 B0 A?>A>18 2V41>@C C 281V@:>2C AC:C?=VABL. /: 74V9A=NNBL 28?04:>289 V <5E0=VG=89 2V41>@8? # G><C ?>;O30NBL >A>1;82>ABV B8?>2>3> B0 A5@V9=>3> 2V41>@V2? '><C ?@8 281V@:>2><C A?>AB5@565==V 28=8:0NBL ?>E81:8, O: WE :;0A8DV:CNBL? /: 287=0G0TBLAO ?>E81:0 281V@:8? '8< 2V4@V7=OTBLAO 3@0=8G=0 ?>E81:0 281V@:8 2V4 A5@54=L>W (AB0=40@B=>W)? /: 287=0G0NBL ?>E81:8 281V@:8 4;O A5@54=L>W B0 G0AB:8? '8 2?;820T >1AO3 281V@:8 =0 WW B>G=VABL V O:>N <V@>N? /: 287=0G0NBL =5>1EV4=C G8A5;L=VABL 281V@:8 4;O A5@54=L>W B0 G0AB:8 2 @07V ?>2B>@=>3> V 157?>2B>@=>3> 2V41>@C? /: ?>H8@NNBLAO 40=V 281V@:>2>3> A?>AB5@565==O =0 35=5@0;L=C AC:C?=VABL? 5%-=5 >1AB565==O @>1VB=8FL D01@8:8 70 28@>1VB:>< ?@>4C:FVW (<5E0=VG=89 157?>2B>@=89 2V41V@) E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8: 8@>1VB>: B:0=8=, ?>3. <50-5252-5454-5656-5858-60V;L:VABL @>1VB=8FL692212787=0G8B8 7 V<>2V@=VABN 0,954 3@0=8G=C ?>E81:C 281V@:8 B0 4>2V@GV V=B5@20;8 4;O 35=5@0;L=>W A5@54=L>W V 35=5@0;L=>W G0AB:8. @8 281V@:>2><C >1AB565==V 3 % 28@>1V2 ?0@BVW 3>B>2>W ?@>4C:FVW (28?04:>289 157?>2B>@=89 2V41V@) >45@60=V B0:V 40=V ?@> 2<VAB 2>;>38 C 28@>10E: V4A>B>: 2>;>38V;L:VABL 28@>1V2> 15-B8815-172317-193519-212021-231387=0G8B8 7 V<>2V@=VABN 0,997 3@0=8G=C ?>E81:C 281V@:8 4;O A5@54=L>W 2>;>3>ABV 2AVTW ?0@BVW 3>B>2>W ?@>4C:FVW. " 7 !""!"' " ./ /&% / 848 72 O7:V2. 0240==O AB0B8AB8G=>3> 282G5==O 72 O7:C. !B0B8AB8G=V <5B>48 282G5==O :>@5;OFV9=8E 72 O7:V2. >@5;OFV9=>-@53@5A82=89 0=0;V7 AB0B8AB8G=>3> 72 O7:C A>FV0;L=>-5:>=><VG=8E O28I. A=>2=V C<>28 70AB>AC20==O :>@5;OFV9=>-@53@5A82=>3> <5B>4C. >:07=8:8 IV;L=>ABV 72 O7:C. VB5@0BC@0: [7]; [8]; [9]; [10]; [11]. @8 282G5==V FVTW B5<8 B@510 @>7C<VB8, I> 287=0G0;L=>N <5B>N AB0B8AB8G=>3> 4>A;V465==O 270T<>72 O7:V2 T 28O2;5==O =0O2=>ABV V =0?@O<C 72 O7:C, :V;L:VA=5 WE >FV=N20==O. V7=><0=VB=VABL 72 O7:V2 7C<>2;NT WE :;0A8DV:0FVN: 0) 70 E0@0:B5@>< 4VW DC=:FV>=0;L=V B0 AB>E0AB8G=V; 1) 70 =0?@02;5=VABN ?@O<V 9 >15@=5=V; 2) 70 0=0;VB8G=8< 28@065==O< ?@O<>;V=V9=V V :@82>;V=V9=V; 3) 70 :V;L:VABN >7=0:-D0:B>@V2 >4=>- B0 1030B>D0:B>@=V. 06;825 7=0G5==O <0T 7=0==O C<>2 V ?>A;V4>2=>ABV 70AB>AC20==O B>3> G8 V=H>3> <5B>4C 28<V@N20==O :>@5;OFV9=8E 72 O7:V2 O: @V7=>284C AB>E0AB8G=8E. 5B>48 0=0;VB8G=>3> 3@C?C20==O B0 :>@5;OFV9=>-@53@5A82=89 0=0;V7 =0;560BL 4> ?0@0<5B@8G=8E, >A:V;L:8 ?@8 @>7@0EC=:0E 28:>@8AB>2CNBL ?0@0<5B@8 @>7?>4V;C A5@54=V 25;8G8=8, 48A?5@AVW (?@8:;048 1, 2). !;V4 @>7C<VB8 WE 2V4<V==VABL. # :>@5;OFV9=>-@53@5A82=><C 0=0;V7V >FV=N20==O ;V=VW @53@5AVW 74V9A=NTBLAO =5 2 >:@5<8E B>G:0E, O: 2 0=0;VB8G=><C 3@C?C20==V, 0 2 :>6=V9 B>GFV V=B5@20;C 7<V=8 D0:B>@=>W >7=0:8 E. ">1B> ;V=VO @53@5AVW 157?5@5@2=0 V 7>1@06CTBLAO C 283;O4V @V2=O==O @53@5AVW EMBED Equation.3 . B0?8 ?>1C4>28 F8E <>45;59 :>@5;OFV9=>3> 72 O7:C 0=0;VB8G=>3> 3@C?C20==O B0 @53@5A82=>W >4=0:>2V: 0) B5>@5B8G=5 >1@C=BC20==O <>45;V; 1) >FV=N20==O ;V=VW @53@5AVW; 2) 28<V@N20==O IV;L=>ABV 72 O7:C <V6 >7=0:0<8; 3) ?5@52V@:0 VAB>B=>ABV 72 O7:C. 5B>4 ?>@V2=O==O ?0@0;5;L=8E @O4V2 =5?0@0<5B@8G=89 <5B>4, B><C I> @C=BCTBLAO =0 :V;L:VA=8E 7=0G5==OE >7=0:, =5 ?>B@51CT >1G8A;5==O ?0@0<5B@V2 WE @>7?>4V;C (?@8:;04 3). B65, 7=0G5==O FVTW B5<8 ?>;O30T 2 B><C, I> ?@0:B8G=V =028G:8 287=0G5==O 270T<>72 O7:V2 <V6 A>FV0;L=>-5:>=><VG=8<8 O28I0<8 4>72>;ONBL 74V9A=N20B8 =0C:>2> >1@C=B>20=V ?@>3=>78. 5B>48:0 @>72 O70==O B8?>28E 7040G @8:;04 1 @>25AB8 :>@5;OFV9=>-@53@5A82=89 0=0;V7 70 40=8<8 ?@> 20@BVABL >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 B0 >1AO3 20;>2>W ?@>4C:FVW =0 10-B8 ?V4?@8T<AB20E 30;C7V: "01;8FO 7.1 :>=><VG=V ?>:07=8:8 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB2 ! ?V4?@8-T<AB200@BVABL >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2, <;=. 3@=.8?CA: 20;>2>W ?@>4C:FVW, <;=. 3@=.! ?V4?@8-T<AB200@BVABL >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2, <;=. 3@=.8?CA: 20;>2>W ?@>4C:FVW, <;=. 3@=.123456132065252325782935208937463091040573210936 5>1EV4=>: 0) >1G8A;8B8 ?0@0<5B@8 ;V=V9=>W @53@5AVW, 40B8 W< 5:>=><VG=C E0@0:B5@8AB8:C; 1) @>7@0EC20B8 B5>@5B8G=C ;V=VN @53@5AVW; 2) 28<V@OB8 IV;L=VABL 72 O7:C <V6 20@BVABN >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 B0 >1AO3>< 20;>2>W ?@>4C:FVW 70 4>?><>3>N :>5DVFVT=B0 45B5@<V=0FVW; 3) ?5@52V@8B8 VAB>B=VABL 72 O7:C <V6 ?5@5;VG5=8<8 >7=0:0<8. @>18B8 28A=>2:8. >72 O7>: 818@0T<> D0:B>@=C V @57C;LB0B82=C >7=0:8. $0:B>@=>N >7=0:>N EMBED Equation.3 T 20@BVABL >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2, B><C @57C;LB0B82=>N >7=0:>N EMBED Equation.3 1C45 >1AO3 20;>2>W ?@>4C:FVW. 87=0G0T<>AL V7 @53@5A82=>N <>45;;N 72 O7:C B0 @>7@0E>2CT<> WW ?0@0<5B@8. 5@5410G0NG8 ;V=V9=89 72 O7>: <V6 >7=0:0<8, 2818@0T<> @V2=O==O ?@O<>W EMBED Equation.3 0@0<5B@ EMBED Equation.3 (:>5DVFVT=B @53@5AVW) 25;8G8=0 V<5=>20=0, @>73;O40TBLAO O: 5D5:B 2?;82C E =0 C. 0@0<5B@ 0 F5 7=0G5==O C ?@8 E=0. >7@0E>2CT<> ?0@0<5B@8 <5B>4>< =09<5=H8E :204@0BV2  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 >40B:>2V @>7@0EC=:8 28:>=0T<> 2 B01;8G=V9 D>@<V (B01;. 7.2). "01;8FO 7.2 >7@0EC=>: B5>@5B8G=>W ;V=VW @53@5AVW ! ?V4?@8-T<AB200@BVABL >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2, <;=. 3@=. , EMBED Equation.3 8?CA: 20;>2>W ?@>4C:FVW, <;=. 3@=., EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 1234567132060940020,294232575962520,29435201002540025,35346301803690027,882573222449102430,41265251503662527,88278292326484132,941893733381136935,47191040400100160038,0001093632481129635,471 07><6629420784909080294,000V4AB02;OT<> 2 A8AB5<C @V2=O=L D0:B8G=V 40=V 7 B01;8FV  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 >72 O7CT<> 40=C A8AB5<C: 0) ?><=>68<> :>65= G;5= ?5@H>3> @V2=O==O =0 6,6  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 1) 2V4=V<0T<> 2V4 4@C3>3> @V2=O==O ?5@H5 9 >45@6CT<> EMBED Equation.3 2V4A8 EMBED Equation.3 2) ?V4AB02;OT<> 7=0G5==O 2 ?5@H5 @V2=O==O EMBED Equation.3 72V4A8 EMBED Equation.3 3) @VH5==O :>@5;OFV9=>3> 72 O7:C <0B8<5 283;O4 EMBED Equation.3 8A=>2>:. >65= <V;L9>= 3@825=L >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 40T ?@8@VAB 20;>2>W ?@>4C:FVW 2 A5@54=L><C =0 2,5294 <;=. 3@=. >7@0E>2CT<> B5>@5B8G=C ;V=VN @53@5AVW H;OE>< ?V4AB0=>2:8 2 @V2=O==O :>@5;OFV9=>3> 72 O7:C EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 ;O V=H8E 7=0G5=L D0:B>@=>W DC=:FVW EMBED Equation.3 B5>@5B8G=V @V2=O==O 28?CA:C ?@>4C:FVW =02545=> 2 B01;8FV 7.2. /:I> ?0@0<5B@8 @V2=O==O 72 O7:C 287=0G5=V ?@028;L=>, B> EMBED Equation.3 ;O >FV=N20==O IV;L=>ABV 72 O7:C >7=0: >1G8A;8<> :>@5;OFV9=5 2V4=>H5==O. @>2545<> 4>40B:>2V @>7@0EC=:8: "01;8FO 7.3 >7@0EC=>: 5;5<5=BV2 D>@<C;8 :>@5;OFV9=>3> 2V4=>H5==O ! ?V4?@8T<AB20 EMBED Equation.3 8?CA: 20;>2>W ?@>4C:FVW, <;=. 3@=. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 123456712020,294- 9,488,36- 9,10682,91922520,294- 4,419,36- 9,10682,91932025,353- 9,488,36- 4,04716,37843027,8820,60,36- 1,5182,30453230,4122,66,761,0121,02462527,882- 4,419,36- 1,5182,30472932,941- 0,40,163,54112,53983735,4717,657,766,07136,85794038,00010,6112,368,60073,960103635,4716,643,566,07136,857 07><294294,000-436,40-348,061 87=0G0T<> A5@54=V9 28?CA: ?@>4C:FVW =0 >4=5 ?V4?@8T<AB2> EMBED Equation.3 <;=. 3@=. >@5;OFV9=5 2V4=>H5==O >1G8A;NT<> 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 2V4A8 EMBED Equation.3 , 01> 89,3 %. 8A=>2>:. =0G5==O :>@5;OFV9=>3> 2V4=>H5==O A2V4G8BL ?@> ;V=V9=89 72 O7>: <V6 ?>:07=8:0<8. 1AO3 28?CA:C ?@>4C:FVW =0 89,3 % 70;568BL 2V4 20@B>ABV >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 V =0 10,7 % 2V4 2?;82C V=H8E D0:B>@V2. ;O ?5@52V@:8 VAB>B=>ABV 72 O7:C A:>@8AB0T<>AL t :@8B5@VT< !BLN45=B0: EMBED Equation.3 45 EMBED Equation.3  A5@54=O ?>E81:0 :>@5;OFV9=>3> 2V4=>H5==O. /:I> EMBED Equation.3 B> EMBED Equation.3 /:I> :@8B5@V9 !BLN45=B0 EMBED Equation.3 , B> ?>:07=8: :>@5;OFV9=>3> 2V4=>H5==O 22060NBL 2V@>3V4=8<. 8A=>2>:. 0;56=VABL 28?CA:C ?@>4C:FVW 2V4 20@B>ABV >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 T 4>2545=>N, >A:V;L:8 EMBED Equation.3 . @8:;04 2 02545=V 40=V ?@> >1V3 :>HBV2 V ?@81CB:C 10-B8 10=:V2. "01;8FO 7.4 :>=><VG=V ?>:07=8:8 4VO;L=>ABV 10=:V2 ! 10=:C1V3 :>HBV2, <;=. 3@=.@81CB>:, <;=. 3@=.! 10=:C1V3 :>HBV2, <;=. 3@=.@81CB>:, <;=. 3@=.12345617362772114730113124838144166945185228104617 @>25AB8 0=0;V7 72 O7:V2 <V6 >1AO3>< ?@81CB:C B0 >1V3>< :>HBV2 10=:C <5B>4>< 0=0;VB8G=>3> 3@C?C20==O. >72 O7>: 1. 4V9A=NT<> B5>@5B8G=5 >1@C=BC20==O <>45;V 0=0;VB8G=>3> 3@C?C20==O. 8:>=0T<> :><1V=0FV9=5 3@C?C20==O 10=:V2 70 42><0 >7=0:0<8 (>1V3 :>HBV2 EMBED Equation.3 V @>7<V@ ?@81CB:C EMBED Equation.3 ), CB2>@82H8 ?> B@8 3@C?8 7 @V2=8<8 V=B5@20;0<8 (B01;. 7.5). "01;8FO 7.5 ><1V=0FV9=5 3@C?C20==O 10=:V2 @C?8 10=:V2 70 >1V3>< :>HBV2, <;=. 3@=.V;L:VABL 10=:V2 70 @>7<V@>< ?@81CB:C, <;=. 3@=.3 88 1313 18 07><7 204--420 -3321-333 46--33 07><61310 >@5;OFV9=0 B01;8FO ?>:07CT, I> G0AB>B8 @>7?>4V;C 10=:V2 :>=F5=B@CNBLAO ?> 4V03>=0;V, O:0 945 7 25@E=L>3> ;V2>3> :CB0 C ?@0289 =86=V9. &5 A2V4G8BL ?@> VA=C20==O ?@O<>W 70;56=>ABV <V6 >7=0:0<8. 2. FV=NT<> ;V=VN @53@5AVW. !;V4 287=0G8B8 C :>6=V9 3@C?V A5@54=V 7=0G5==O @57C;LB0B82=>W B0 D0:B>@=>W >7=0: 70 D>@<C;>N A5@54=L>W 0@8D<5B8G=>W ?@>AB>W (70 40=8<8 B01;8FV 7.4): 0) A5@54=V9 ?@81CB>:, <;=. 3@=., EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 ; 1) A5@54=V9 >1V3 :>HBV2, <;=. 3@=., EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 . 57C;LB0B8 @>7@0EC=:V2 >D>@<;OT<> C 283;O4V B01;8FV 7.6. "01;8FO 7.6 @C?C20==O 10=:V2 70 >1AO30<8 ?@81CB:C B0 >1V3>28E :>HBV2 @C?8 10=:V2 70 >1V3>< :>HBV2, <;=. 3@=.V;L:VABL 10=:V2!5@54=V9 ?@81CB>:, <;=. 3@=. EMBED Equation.3 !5@54=V9 >1V3 :>HBV2, <;=. 3@=. EMBED Equation.3 12347 2044,311,520 -3338,726,333 46316,343,0 07><109,225,4 8A=>2>:. @>AB0==O 3@C?>28E A5@54=VE @V2=O ?@81CB:C 2V4 3@C?8 4> 3@C?8 A2V4G8BL ?@> =0O2=VABL :>@5;OFV9=>3> 72 O7:C <V6 >1V3>< :>HBV2 V @>7<V@>< ?@81CB:C. 3. 8<V@NT<> IV;L=VABL 72 O7:V2 70 4>?><>3>N 48A?5@AV9=>3> 0=0;V7C 9 5<?V@8G=>3> :>5DVFVT=B0 45B5@<V=0FVW. >A=>2V 48A?5@AV9=>3> 0=0;V7C ;568BL 70:>= @>7:;040==O 48A?5@AV9 =0 A:;04>2V EMBED Equation.3 . @>2545<> @>7@0EC=>: 5;5<5=BV2 D>@<C;8. 3.1 030;L=0 48A?5@AVO EMBED Equation.3 28@0E>2CTBLAO 70 V=482V4C0;L=8<8 40=8<8: "01;8FO 7.7 >7@0EC=>: 5;5<5=BV2 D>@<C;8 7030;L=>W 48A?5@AVW ! 10=:C@81CB>:, <;=. 3@=. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 ! 10=:C@81CB>:, <;=. 3@=. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 123456139674924167111213416814196463691832458641017289 07><25141 07><67979 EMBED Equation.3 . 8A=>2>:. 0@V0FVO @>7<V@C ?@81CB:C ?V4 2?;82>< CAVE D0:B>@V2, I> 4VNBL A8AB5<0B8G=> V 28?04:>2>, AB0=>28BL 27,36. 3.2 V63@C?>20 48A?5@AVO EMBED Equation.3 @>7@0E>2CTBLAO 70 @57C;LB0B0<8 0=0;VB8G=>3> 3@C?C20==O: "01;8FO 7.8 >7@0EC=>: 5;5<5=BV2 D>@<C;8 <V63@C?>2>W 48A?5@AVW @C?8 10=:V2 70 >1V3>< :>HBV2, <;=. 3@=.V;L:VABL 10=:V2 EMBED Equation.3 !5@54=V9 ?@81CB>:, <;=. 3@=. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 1234567 2044,3- 4,924,0196,0420 -3338,7- 0,50,250,7533 46316,37,150,41151,23 07><109,2--248,02 "0:8< G8=><, EMBED Equation.3 8A=>2>:. 0@V0FVO @>7<V@C ?@81CB:C, ?>2 O70=0 7 20@V0FVTN 3@C?C20;L=>W D0:B>@=>W >7=0:8 (>1V3 :>HBV2), AB0=>28BL 24,802. !5@54=O 7 3@C?>28E 48A?5@AV9 EMBED Equation.3 4>@V2=NT EMBED Equation.3 01> EMBED Equation.3 . 8A=>2>:. %0@0:B5@87CT 20@V0FVN @>7<V@C ?@81CB:C, ?>2 O70=C 7 20@V0FVTN 2AVE D0:B>@=8E >7=0:, :@V< BVTW, O:0 ?>:;045=0 2 >A=>2C 3@C?C20==O (>1V3 :>HBV2). 3.4 <?V@8G=89 :>5DVFVT=B 45B5@<V=0FVW (:>@5;OFV9=5 2V4=>H5==O) AB0=>28BL EMBED Equation.3 01> 90,65 %. 8A=>2>:. 90,65 % 20@V0FVW @>7<V@C ?@81CB:C 10=:C 70;568BL 2V4 >1AO3C >1V3>28E :>HBV2, 0 9,35 % ?@8?040T =0 G0AB:C 2?;82C V=H8E D0:B>@V2. 5@52V@OT<> IV;L=VABL 72 O7:V2 7 V<>2V@=VABN 0,95, 28:>@8AB>2CNG8 :@8B5@V9 $VH5@0 (F :@8B5@V9), EMBED Equation.3 ?@8 FL><C EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 45 EMBED Equation.3  AB5?5=V 2V;L=>ABV 4;O 25;8:>W V <0;>W 48A?5@AV9; EMBED Equation.3  :V;L:VABL 3@C? 70 >7=0:>N E; EMBED Equation.3  :V;L:VABL 5;5<5=BV2 4>A;V46C20=>W AC:C?=>ABV, 72V4A8 EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 "0:8< G8=><, EMBED Equation.3 =0E>48<> EMBED Equation.3 ?@8 9<>2V@=>ABV 0,95 70 <0B5<0B8G=>N B01;8F5N: EMBED Equation.3 . B65, EMBED Equation.3 . 8A=>2>:. 1G8A;5==O A2V4G0BL ?@> ACBBT289 2?;82 >1V3C :>HBV2 10=:V2 =0 WE ?@81CB>:. @8:;04 3 8<V@OB8 IV;L=VABL 72 O7:C <V6 20@BVABN >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 V 28@>1VB:>< =0 1-3> @>1VB=8:0 ?> ?V4?@8T<AB20E 30;C7V <5B>4>< ?0@0;5;L=8E @O4V2 70 40=8<8 B01;8FV 7.9. "01;8FO 7.9 >:07=8:8 @>1>B8 ?V4?@8T<AB2 B0 40=V >1G8A;5==O 72 O7:C <V6 =8<8 ! ?V4?@8-T<AB20 EMBED Equation.3 0@BVABL >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2, B8A. 3@=. EMBED Equation.3 8@>1VB>: 1-3> @>1VB=8:0, B8A. 3@=. EMBED Equation.3 0=3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 1234567123482012-11226543224-24327804137-416428914348-416531251851+416632402463+39739153775+24840003986+249413743990010519945101000 07><-----70 >72 O7>: )V;L=VABL 72 O7:C <V6 >7=0:0<8 AC:C?=>ABV 28<V@OT<> 70 4>?><>3>N :>5DVFVT=B0 !?V@<5=0 (:>5DVFVT=B0 :>@5;OFVW @0=3V2). >7=0G8<>: EMBED Equation.3  @0=3 D0:B>@=>W >7=0:8; EMBED Equation.3  @0=3 @57C;LB0B82=>W >7=0:8; EMBED Equation.3  :V;L:VABL @0=3V2 (>48=8FL AC:C?=>ABV); EMBED Equation.3  @V7=8FO @0=3V2. 1G8A;NT<> 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . =0E>48<> EMBED Equation.3 . 0=89 :>5DVFVT=B <>65 =01C20B8 7=0G5==O 2 <560E EMBED Equation.3 . /:I> EMBED Equation.3 , B> 2 =0O2=>ABV IV;L=89 72>@>B=89 72 O7>:. /:I> EMBED Equation.3 , B> F5 IV;L=89 ?@O<89 72 O7>: <V6 >7=0:0<8 AC:C?=>ABV. @8 7=0G5==V EMBED Equation.3 ?><VB=89 ?@O<89 72 O7>:. 8A=>2>:. >5DVFVT=B :>@5;OFVW @0=3V2 C:07CT =0 ?><VB=89 ?@O<89 72 O7>: <V6 20@BVABN >A=>2=8E 28@>1=8G8E D>=4V2 V ?@>4C:B82=VABN ?@0FV (28@>1VB:>< =0 1-3> @>1VB=8:0). 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N # G><C ?>;O30NBL >A>1;82>ABV AB>E0AB8G=>3> V DC=:FV>=0;L=>3> 72 O7:C? /: 28O2;OTBLAO :>@5;OFV9=89 72 O7>:? # G><C ACB=VABL ?@O<>3> B0 72>@>B=>3> 72 O7:V2? /:V T <5B>48 28O2;5==O 72 O7:V2 <V6 O28I0<8? !E0@0:B5@87C9B5 <5B>4 0=0;VB8G=>3> 3@C?C20==O. /:V 5B0?8 9>3> ?@>2545==O 0< 2V4><V? >7:@89B5 5:>=><VG=89 7<VAB 48A?5@AV9: 7030;L=>W, <V63@C?>2>W, A5@54=L>W V7 3@C?>28E. )> A>1>N O2;OT :>5DVFVT=B 45B5@<V=0FVW? 072VBL >A=>2=V 5B0?8 ?@>2545==O :>@5;OFV9=>3> 0=0;V7C. /:V DC=:FVW 2 0=0;V7V 270T<>72 O7:V2 28:>=CT @V2=O==O @53@5AVW? /: 287=0G8B8 ?0@0<5B@8 @V2=O==O ?@O<>W? /:0 WE 5:>=><VG=0 ACB=VABL? /:I> ;V=V9=89 :>5DVFVT=B :>@5;OFVW 4>@V2=NT 0,95 , ?@> O:89 72 O7>: F5 A2V4G8BL? >;8 28:>@8AB>2CNBL =5?0@0<5B@8G=V <5B>48 28<V@N20==O 72 O7:V2? # G><C ?>;O30T >A>1;82VABL <5B>4C ?>@V2=O==O ?0@0;5;L=8E @O4V2? /:0 <5B0 70AB>AC20==O :>5DVFVT=B0 :>@5;OFVW @0=3V2? 072VBL 9>3> D>@<C;C. 87=0G8B8, :>B@0 7 =02545=8E =86G5 ?0@ >7=0: T D0:B>@=>N, 0 O:0 @57C;LB0B82=>N: B>20@>>1V3 B>@3>20 ?;>I0 <03078=C; AC:C?=89 4>EV4 AV< W 70>I0465==O; 157@>1VBBO @V25=L 7;>G8==>ABV; CA?VH=VABL ABC45=BV2 ?@>?CA:8 70=OBL. ;O 28O2;5==O 70;56=>ABV 2@>609=>ABV :C:C@C478 2V4 AB@>:C 718@0==O 2@>60N >1AB565=> 10 3>A?>40@AB2. 45@60=> B0:V @57C;LB0B8: "01;8FO 7.10 #@>609=VABL :C:C@C478 B0 AB@>:8 WW 718@0==O ?> 3>A?>40@AB20E ! 3>A?>-40@AB20!B@>: 718@0==O 2@>60N, 4=V2#@>609=VABL :C:C@C478, F/30! 3>A?>-40@AB20!B@>: 718@0==O 2@>60N, 4=V2#@>609=VABL :C:C@C478, F/301252563022223457244531848834204204491652525411020505>1EV4=>: 0) >?8A0B8 72 O7>: <V6 ?>:07=8:0<8 ;V=V9=>W DC=:FVW, 287=0G8B8 ?0@0<5B@8 DC=:FVW, ?>OA=8B8 WE 5:>=><VG=89 7<VAB; 1) >FV=8B8 IV;L=VABL 72 O7:C; 2) ?5@52V@8B8 VAB>B=VABL 72 O7:C 7 V<>2V@=VABN 0,95. 02545=> B0:V 40=V ?@> ?>:07=8:8 @>1>B8 25@AB0BV2: "01;8FO 7.11 :>=><VG=V ?>:07=8:8 @>1>B8 25@AB0BV2 ?V4?@8T<AB20 !B@>: A;C618 25@AB0BV2, @>:V2V;L:VABL 25@AB0BV2, HB.!5@54=V9 28@>1VB>: 45B0;59 70 7<V=C 1-< 25@AB0B><, HB.4> 7-B8101107 14159614 20257020 V 1V;LH51266 07><6282 030;L=0 48A?5@AVO ?@>4C:B82=>ABV 25@AB0BV2 70 7<V=C AB0=>28BL 470. 5>1EV4=>: 0) >1G8A;8B8 <V63@C?>2C 48A?5@AVN; 1) 70 4>?><>3>N :>@5;OFV9=>3> 2V4=>H5==O >FV=8B8 IV;L=VABL 72 O7:C <V6 28@>1VB:>< 45B0;59 V AB@>:>< A;C618 25@AB0BV2; 2) ?5@52V@8B8 VAB>B=VABL 72 O7:C 7 V<>2V@=VABN 0,95. 0;56=VABL CA?VH=>ABV ABC45=BV2 2V4 O:>ABV 28:;040==O E0@0:B5@87CTBLAO 40=8<8: "01;8FO 7.12 >:07=8:8 >FV=N20==O 7=0=L ABC45=BV2 =02G0;L=>3> 70:;04C FV=:0 O:>ABV 28:;040==O :C@ACV;L:VABL ABC45=BV2, G>;.!5@54=V9 10; CA?VH=>ABV28A>:0104,5A5@54=O254,1=87L:0153,5 07><504,0 0 4>?><>3>N :>@5;OFV9=>3> 2V4=>H5==O 287=0G8B8 IV;L=VABL 72 O7:C <V6 CA?VH=VABN ABC45=BV2 B0 O:VABN 28:;040==O :C@AC, O:I> 7030;L=0 48A?5@AVO A5@54=L>3> 10;0 0,16. 8:>@8AB>2CNG8 F-:@8B5@V9, ?5@52V@8B8 VAB>B=VABL 72 O7:C <V6 >7=0:0<8 7 V<>2V@=VABN 0,95. @>18B8 28A=>2:8. 8:>@8AB>2CNG8 40=V B01;8FV 7.13: 0) >1G8A;8B8 <V63@C?>2C, A5@54=N 7 3@C?>28E B0 7030;L=C 48A?5@AVW 7=865==O O:>ABV A8@C; 1) ?>:070B8 270T<>72 O7>: 48A?5@AV9; 2) >FV=8B8 IV;L=VABL 72 O7:C <V6 AB@>:0<8 715@V30==O V 7=865==O< O:>ABV A8@C 70 4>?><>3>N :>@5;OFV9=>3> 2V4=>H5==O. "01;8FO 7.13 >:07=8:8 AB@>:V2 715@V30==O B0 >FV=:8 O:>ABV A8@C !B@>: 715@V30==O, <VA.V;L:VABL ?0@BV9, >48=8FL=865==O O:>ABV, 10;V2@C?>20 48A?5@AVO 7=865==O O:>ABV4> 271,30,082 -482,80,134 V 1V;LH554,10,20 07><202,6- 8:>@8AB>2CNG8 @57C;LB0B8 281V@:>2>3> >1AB565==O 3@C?8 ABC45=BV2-G>;>2V:V2, >FV=8B8 IV;L=VABL 72 O7:C <V6 7@>AB>< B0 @>7<V@>< 27CBBO 70 4>?><>3>N :>5DVFVT=B0 :>@5;OFVW @0=3V2. "01;8FO 7.14 >:07=8:8 7@>ABC B0 @>7<V@C 27CBBO ABC45=BV2-G>;>2V:V2 ! ABC45=B0@VAB, A< >7<V@ 27CBBO@VAB, A< >7<V@ 27CBBO116038178432164391744331684217744416138170405170411684061714417942716539182458163421804591754517642101664018545111724318144 " 8 / !CBL B0 5;5<5=B8 @O4C 48=0<V:8. 5B>4>;>3VG=V ?@8=F8?8 0=0;V7C 48=0<VG=8E @O4V2. 848 48=0<VG=8E @O4V2. !5@54=V9 @V25=L @O4C. 1A>;NB=V B0 2V4=>A=V E0@0:B5@8AB8:8 V=B5=A82=>ABV 48=0<V:8: 01A>;NB=89 ?@8@VAB, B5<? 7@>AB0==O, B5<? ?@8@>ABC, 01A>;NB=5 7=0G5==O 1 % ?@8@>ABC. !5@54=V9 01A>;NB=89 ?@8@VAB V A5@54=V9 B5<? ?@8@>ABC. =0;V7 B5=45=FV9 @>728B:C. VB5@0BC@0: [6]; [7]; [8]; [9]; [12]. 4=5 7 >A=>2=8E 70240=L AB0B8AB8:8 282G5==O ?>ABC?>2>3> @>728B:C i 7<i= ACA?i;L=8E O28I, ?@>F5AV2. >72 O7CTBLAO 2>=> =0 >A=>2i ?>1C4>28 B0 0=0;i7C 48=0<VG=8E @O4i2. "><C 7=0==O 40=>W B5<8 <0NBL 25;8:5 7=0G5==O 4;O E0@0:B5@8AB8:8 V=B5=A82=>ABV 7<V= ACA?i;L=8E O28I; 28O2;5==O >A=>2=8E 70:>=><V@=>AB59 WE 48=0<V:8 =0 >:@5<8E 5B0?0E G8 70 25AL ?5@V>4 4>A;V465==O; ?@>3=>7C @>728B:C =0 <091CB=T. !;V4 7=0B8, I> ?@8 ?>1C4>2V 48=0<VG=8E @O4V2 4>B@8<CNBLAO 28<>38, O:0 ?>;O30T 2 WE ?>@V2=O=>ABV 70 <5B>4>;>3VTN >1G8A;5==O ?>:07=8:0, B5@8B>@VTN, B@820;VABN ?5@V>4C, >48=8FO<8 28<V@N20==O B0 V=. 82G0NBL :;0A8DV:0FVN 284V2 @O4V2 48=0<V:8, I>1 @>7C<VB8AO =0 E0@0:B5@=8E >A>1;82>ABOE :>6=>3> 7 =8E. 8=0<VG=V @O48 ?>4V;ONBL 70;56=> 2V4: 0) AB0B8AB8G=>W ?@8@>48 ?>:07=8:0-@V2=O 01A>;NB=8E, 2V4=>A=8E, A5@54=VE 25;8G8=; 1) >7=0:8 G0AC <><5=B=V B0 V=B5@20;L=V; 2) V=B5@20;C <V6 @V2=O<8 7 @V2=8<8, 7 =5@V2=8<8 V=B5@20;0<8; 3) =0O2=>ABV >A=>2=>W B5=45=FVW ?@>F5AC, I> 282G0TBLAO, AB0FV>=0@=V V =5AB0FV>=0@=V. ;O 0=0;V7C 2;0AB82>AB59 48=0<V:8 206;82> 2<VB8: 0) 28:>@8AB>2C20B8 270T<>?>2 O70=V E0@0:B5@8AB8:8 01A>;NB=89 ?@8@VAB, B5<? 7@>AB0==O, B5<? ?@8@>ABC, 01A>;NB=5 7=0G5==O 1 % ?@8@>ABC. E @>7@0EC=>: @C=BCTBLAO =0 7VAB02;5==V @V2=V2 @O4C 1078A=8< G8 ;0=FN3>28< A?>A>10<8 (?@8:;04 1); 1) 287=0G0B8 @V7=>3> @>4C A5@54=V ?>:07=8:8 A5@54=V @V2=V @O4C V A5@54=V ?>:07=8:8 7<V= @V2=V2 @O4C (?@8:;04 1); 2) 70AB>A>2C20B8 <5B>48 28O2;5==O B5=45=FV9 @>728B:C O28I0 C:@C?=5==O V=B5@20;i2, :>27=8E A5@54=VE (?@8:;04 2), 0=0;VB8G=>3> 28@V2=N20==O (?@8:;04 3); <5B>48 V=B5@- B0 5:AB@0?>;OFVW. B65, ?@8 A0<>ABV9=><C 282G5==V 40=>W B5<8 =5>1EV4=> >A>1;82C C203C 725@=CB8 =0 <5B>48:C 0=0;V7C 48=0<VG=8E @O4V2 V7 <5B>N >FV=N20==O B0 ?@>3=>7C20==O ?@>F5AV2 @>728B:C ACA?i;L=8E O28I. 5B>48:0 @>72 O70==O B8?>28E 7040G @8:;04 1 A=CNBL B0:V 40=V ?@> 28@>1=8FB2> 5;5:B@>5=5@3VW 70 2000-2004 @>:8: "01;8FO 8.1 8@>1=8FB2> 5;5:B@>5=5@3VW 70 2000-2004 @@. V:2000 @.2001 @.2002 @.2003 @.2004 @.8@>1=8FB2> 5;5:B@>5=5@3VW, B8A. :B-3>4.17,520,822,419,623,4 87=0G8B8: 0) 1078A=V B0 ;0=FN3>2V ?>:07=8:8 48=0<V:8: 01A>;NB=89 ?@8@VAB; B5<? 7@>AB0==O; B5<? ?@8@>ABC; 01A>;NB=5 7=0G5==O 1 % ?@8@>ABC; 1) A5@54=V9 B5<? 7@>AB0==O. @>18B8 28A=>2:8. >72 O7>: 1. 1G8A;8<> 01A>;NB=89 ?@8@iAB 1078A=8< V ;0=FN3>28< <5B>40<8. >G0B:>28< (1078A=8<) @i2=5< T ?>:07=8: 70 2000 @i: 17,5 B8A. :B-3>4. 5;5:B@>5=5@3VW. #Ai i=Hi @i2=i 1C4CBL ?>@V2=N20B8AL 01> 7 1078A=8<, 01> 7 ?>?5@54=V< @V2=O<8. 1A>;NB=89 ?@8@iAB <>65 1CB8 4>40B=8< (48=0<i:0 7@>AB0==O), 2V4`T<=8< (7<5=H5==O, ?04i==O) 01> @V2=8< =C;N (157 7<i=). "0:8< G8=><, 0) 1078A=89 01A>;NB=89 ?@8@VAB, B8A. :B-3>4. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 9 V=.; 1) ;0=FN3>289 01A>;NB=89 ?@8@VAB, B8A. :B-3>4. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 V V=. 2. "5<? 7@>AB0==O >FV=NT V=B5=A82=VABL 7<V=8 @V2=V2 @O4C. /:I> B5<? 7@>AB0==O 1i;LH89 2V4 1 G8 100%, B> F5 A2V4G8BL ?@> 7@>AB0==O O28I0, 2V4>1@065=>3> @O4>< 48=0<V:8, 0 :>;8 <5=H89 2V4 1 01> 100 % <0T <VAF5 B5<? 7=865==O, 7<5=H5==O, ?04i==O. >73;O=5<> ?>@O4>: 287=0G5==O B5<?V2 7@>AB0==O: 0) 1078A=89 B5<? 7@>AB0==O, %, EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 9 V=.; 1) ;0=FN3>289 B5<? 7@>AB0==O, % , EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 V V=. 3. 0 2V4<V=C 2V4 B5<?C 7@>AB0==O, B5<? ?@8@>ABC 702648 28@060NBL C 2V4A>B:0E. V= ?>:07CT, =0 A:V;L:8 2i4A>B:i2 @V25=L 72VB=>3> ?5@i>4C 1i;LH89 (<5=H89) 2i4 1078 ?>@V2=O==O: 0) 1078A=89 B5<? ?@8@>ABC, %, EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 V V=.; 1) ;0=FN3>289 B5<? ?@8@>ABC, %, EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 V V=. 4. 1A>;NB=5 7=0G5==O 1% ?@8@>ABC >1G8A;NTBLAO Bi;L:8 70 ;0=FN3>28<8 E0@0:B5@8AB8:0<8 48=0<i:8, >A:i;L:8 ?@8 @>7@0EC=:0E 1078A=8< A?>A>1>< 1070 ?>@V2=O==O T =57<V==>N, B8A. :B-3>4., EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 V V=. 57C;LB0B8 >1G8A;5=L ?>:07=8:V2 0=0;V7C @O4C 48=0<V:8 <>6=0 ?>40B8 C 283;O4V B0:>W B01;8FV: "01;8FO 8.2 =0;V7 28@>1=8FB20 5;5:B@>5=5@3VW 70 2000-2004 @@. >:88@>1-=8FB2> 5;5:B@>-5=5@3VW, B8A. :B-3>4.1A>;NB=89 ?@8@VAB, B8A. :B-3>4., ?>@V2=O=>"5<? 7@>AB0==O, %, ?>@V2=O=>"5<? ?@8@>ABC, %, ?>@V2=O=>1A>-;NB=5 7=0G5=-=O 1% ?@8-@>ABC, B8A. :B-3>4.7 2000@.7 ?>?5-@54=V< @>:><7 2000@.7 ?>?5-@54=V< @>:><7 2000@.7 ?>?5-@54=V< @>:><123456789200017,5-------200120,8+3,3+3,3118,9118,9+18,9+18,90,175200222,4+4,9+1,6128,0107,7+28,0+7,70,208200319,6+2,1-2,8112,087,5+12,0-12,50,224200423,4+5,9+3,8133,7119,4+33,7+19,40,196 @8 >1G8A;5==V A5@54=L>3> B5<?C 7@>AB0==O 70AB>A>2CTBLAO D>@<C;0 A5@54=L>W 35><5B@8G=>W =0 >A=>2V: 0) ;0=FN3>28E B5<?i2 7@>AB0==O, O:V 28<V@NNBLAO C :>5DVFVT=B0E, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 1) :V=F52>3> V 1078A=>3> @V2=V2 @O4C EMBED Equation.3 01> 107,5 %. 8A=>2>:. 8@>1=8FB2> 5;5:B@>5=5@3VW 70 ?5@i>4 V7 2000 ?> 2004 @@. 71i;LH8;>AO =0 5,9 B8A.:B-3>4 01> =0 33,7%. @>AB0==O 28@>1=8FB20 2V41C20;>AO I>@iG=>, :@i< 2003 @>:C, :>;8 @i25=L 28@>1=8FB20 5;5:B@>5=5@3VW 7<5=H82AO ?>@i2=O=> 7 ?>?5@54=i< @>:>< =0 12,5%. 091i;LH>3> B5<?C 7@>AB0==O 4>AO3=CB> C 2004 @>Fi, :>;8 >1AO3 28@>1=8FB20 71i;LH82AO =0 19,4%. 030 >4=>3> 2i4A>B:0 ?@8@>ABC 7 2001 ?> 2002 @i: 7@>AB0;0, C 2003 @>Fi 01A>;NB=5 7=0G5==O 1% 7=865==O AB0=>28;> 0,224 B8A. :B-3>4., C 2004 @>Fi :>65= 2i4A>B>: ?@8@>ABC 40202 71i;LH5==O 28@>1=8FB20 5;5:B@>5=5@3iW =0 0,196 B8A.:B-3>4. @8:;04 2 A=CNBL 40=V, I> E0@0:B5@87CNBL 48=0<V:C 2@>609=>ABV ?H5=8FV 2 3>A?>40@AB2V 70 1989-2000 @@. "01;8FO 8.3 @>609=VABL ?H5=8FV 2 3>A?>40@AB2V 70 1989-2000 @@. V:#@>609=VABL, F/30 V:#@>609=VABL, F/301234198922,3199526,5199021,5199629,4199120,8199728,8199222,9199829,6199321,9199932,7199427,2200029,4 5>1EV4=> ?@>25AB8 28@V2=N20==O @O4C 70 4>?><>3>N :>27=>W A5@54=L>W 7 ? OB8@iG=8<8 V=B5@20;0<8. 57C;LB0B8 4>A;V465==O >D>@<8B8 3@0DVG=>. @>18B8 28A=>2>:. >72 O7>: >27=0 A5@54=O 2V4>1@060T >A>1;82>ABV B5=45=FVW @>728B:C O28I0. $>@<CT<> C:@C?=5=V V=B5@20;8, O:V A:;040NBLAO 7 >4=0:>2>W :V;L:>ABV @V2=V2. >65= =0ABC?=89 V=B5@20; >45@6CT<>, ?>ABC?>2> 7AC20NG8AL 2V4 ?>G0B:>2>3> 48=0<VG=>3> @O4C =0 >48= @V25=L. )>1 @>7@0EC20B8 ?5@HC :>27=C A5@54=N, B@510 7=09B8 AC<C @V2=V2 @O4C (1989,1990,1991,1992,1993 @@.) V ?>4V;8B8 WW =0 5 (22,3+21,5+20,8+22,9+21,9) : 5 = 21,9 F/30. =0945=C A5@54=N 2V4=>A8<> 4> 1991@., >A:V;L:8 F5 A5@548=0 ?5@V>4C 1989-1993@@. =0E>48<> 4@C3C :>27=C A5@54=N: (21,5+20,8+22,9+21,9+27,2) : 5 = 22,9 F/30. &N A5@54=N B5?5@ 2V4=>A8<> 4> 1992 @. V V=. "01;8FO 8.4 >7@0EC=>: ? OB8@iG=>W :>27=>W A5@54=L>W 2@>609=>ABi ?H5=8Fi 2 3>A?>40@AB2i 70 1989-2000 @@. >:8#@>609=VABL, F/30!C<0@=0 2@>609-=VABL 70 5 @>:V2, F/30>27=0 A5@54=O, F/30 >7@0EC=>: :>27=>W A5@54=L>W12345198922,3---199021,5---199120,8109,421,9(22,3+21,5+20,8+22,9+21,9):5=21,9199222,9114,322,9(21,5+20,8+22,9+21,9+27,2):5=22,9199321,9119,323,9(20,8+22,9+21,9+27,2+26,5):5=23,9199427,2127,925,6(22,9+21,9+27,2+26,5+29,4):5=25,6199526,5133,826,8(21,9+27,2+26,5+29,4+28,8):5=26,8199629,4141,528,3(27,2+26,5+29,4+28,8+29,6):5=28,3199728,8147,029,4(26,5+29,4+28,8+29,6+32,7):5=29,4199829,6149,930,0(29,4+28,8+29,6+32,7+29,4):5=30,0199932,7---200029,4---8@V2=O=89 @O4 C@>609=>ABV (:>27=0 A5@54=O) <0T <5=H5 ?>:07=8:V2, =i6 28EV4=89 48=0<VG=89 @O4. '8< 1V;LH89 ?5@V>4, B8< :>@>BH89 28@V2=O=89 @O4. >@V2=OT<> 28EV4=89 48=0<VG=89 @O4 V7 28@V2=O=8< =0 3@0DV:C (@8A.3). EMBED PBrush  EMBED PBrush D0:B8G=0 2@>609=VABL EMBED PBrush 5-@VG=0 ?;8==0 A5@54=O 2@>609=VABL 8AC=>: 3 8=0<V:0 2@>609=>ABV ?H5=8FV 70 1989-2000 @@. 8A=>2>:. 0 3@0DV:C A?>AB5@V30TBLAO GVB:0 B5=45=FVO 4> 7@>AB0==O 2@>609=>ABV ?H5=8FV 70 ?5@V>4 4>A;V465==O. &59 28A=>2>: ?V4B25@46CNBL V @>7@0EC=:8 2 B01;8FV. @8:;04 3 A=CNBL 40=V ?@> G8A5;L=VABL =0A5;5==O <VAB0 70 5 @>:V2: "01;8FO 8.5 '8A5;L=VABL =0A5;5==O <VAB0 70 2000-2004 @@. V:20002001200220032004'8A5;L=VABL =0A5;5==O, B8A. >AV17278838790 87=0G8B8 ;V=VN B@5=40. @>18B8 28A=>2:8. >72 O7>: 818@0T<> 284 B@5=4>2>3> @V2=O==O ?@8 0=0;VB8G=><C 28@V2=N20==V 48=0<VG=>3> @O4C. 8=0<V:0 G8A5;L=>ABV =0A5;5==O E0@0:B5@87CTBLAO AB01V;L=8< 01A>;NB=8< ?@8@>AB><, B><C 28@V2=N20==O @O4C 74V9A=NTBLAO =0 >A=>2V ;V=V9=>W DC=:FVW EMBED Equation.3 0@0<5B@8 B@5=4>28E @V2=O=L EMBED Equation.3 V EMBED Equation.3 A;V4 287=0G8B8 <5B>4>< =09<5=H8E :204@0BV2 70 4>?><>3>N B0:>W A8AB5<8:  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 !8AB5<C @V2=O=L <>6=0 A?@>AB8B8, O:I> ?>G0B>: @>7@0EC=:C G0AC ?5@5=5AB8 2 A5@548=C 48=0<VG=>3> @O4C. ">4i 7=0G5==O t, @>7<VI5=V 28I5 A5@548=8, 1C4CBL 2V4 T<=8<8, 0 =86G5 4>40B=8<8. /:I> (t = 0, B> A8AB5<0 @V2=O=L =01C20T 283;O4C  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 B65, EMBED Equation.3 , 0 EMBED Equation.3 . # B01;8FV @>7@0E>2CT<> =5>1EV4=V 4;O @>72 O70==O A8AB5<8 @V2=O=L AC<8: EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 . "01;8FO 8.6 >7@0EC=>: 5;5<5=BV2 A8AB5<8 @V2=O=L V:'8A5;L=VABL =0A5;5==O, B8A. >AV1, EMBED Equation.3 '0A, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 3;0465=89 @O4, EMBED Equation.3 123456200072-24-14482+4,5(-2 )=73,0200178-11-7882+4,5(-1 )=77,520028300082+4,5( 0 )=82,0200387118782+4,5( 1 )=86,52004902418082+4,5( 4 )=100n = 541001045410 8:>@8AB>2CNG8 @>7@0EC=:>2i ?i4AC<:8, 4iAB0=5<> EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 8@V2=N20==O @O4C 48=0<V:8 28:>=CTBLAO =0 >A=>2V ;V=V9=>W DC=:FVW EMBED Equation.3 . @8 ?@028;L=><C >1G8A;5==V EMBED Equation.3 . 8A=>2>:. >5DVFVT=B @53@5AVW @V2=O==O EMBED Equation.3 E0@0:B5@87CT A5@54=V9 ?@8@iAB G8A5;L=>ABV =0A5;5==O ?@>BO3>< 5 @>:V2. ">1B> 4,5 B8A. >AV1 =0 @V:. =0G5==O ?0@0<5B@0 EMBED Equation.3 2V4?>2V40T B5>@5B8G=V9 G8A5;L=>ABV =0A5;5==O 2 2002 @>FV, 4;O O:>3> 1C;> 27OB> t = 0, 0 A0<5 82 B8A. >AV1. B65, 2=0A;V4>: 73;046C20==O @O4C 28O2;5=0 70:>=><V@=VABL 71V;LH5==O G8A5;L=>ABV =0A5;5==O I>@VG=>. 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N )> =07820NBL @O4>< 48=0<i:8? O:8E 5;5<5=Bi2 A:;040TBLAO @O4 48=0<i:8? /:8E C<>2 ?>B@i1=> 4>B@8<C20B8AL ?@8 ?>1C4>2i 48=0<VG=8E @O4i2? O:8E ?@8G8= 28=8:0T =5?>@i2=O==VABL @O4i2 48=0<i:8? /:i 8 7=0TB5 2848 @O4i2 48=0<i:8? /:i @O48 48=0<i:8 =07820NBLAO <><5=B=8<8 i G><C WE @i2=i =5 <>6=0 ?i4AC<>2C20B8? # G><C ?>;O30T @i7=8FO 1078A=>3> B0 ;0=FN3>2>3> A?>A>1V2 >1G8A;5==O E0@0:B5@8AB8: 48=0<V:8? /: 287=0G0TBLAO 01A>;NB=89 ?@8@iAB, B5<? 7@>AB0==O i ?@8@>ABC? /:i 2848 A5@54=iE 28:>@8AB>2CNBLAO 4;O 287=0G5==O A5@54=L>3> @i2=O @O4C 48=0<i:8? /: 287=0G0TBLAO A5@54=V9 B5<? 7@>AB0==O 70 ;0=FN3>28<8 :>5DVFVT=B0<8 7@>AB0==O? /: 287=0G0NBL A5@54=V9 B5<? 7@>AB0==O =0 >A=>2i 40=8E ?>G0B:>2>3> B0 :V=F52>3> @V2=V2 @O4C 48=0<V:8? )> 8 @>7C<VTB5 ?V4 >A=>2=>N B5=45=FVTN @>728B:C O28I0 G8 ?@>F5AC? 5@5@0EC9B5 <5B>48, O:V 28:>@8AB>2CNBLAO 4;O 28O2;5==O >A=>2=>W B5=45=FVW @>728B:C, @>7:@89B5 WE ACBL. 0 ?>:07=8:0<8 @>728B:C B@0=A?>@BC 2 :@0W=V =0720B8 2848 =02545=8E @O4V2 48=0<V:8. >OA=8B8 WE >A>1;82>ABV. "01;8FO 8.7 >:07=8:8 @>728B:C B@0=A?>@BC :@0W=8 V:0=B06>>1V3 02B>B@0=A?>@BC, <;@4. B-:<'0AB:0 ?@>1V3C 02B><>1V;V2 157 20=B06C, %!5@54=O 40;L=VABL ?5@52575=L, :<>268=0 02B><>1V;L=8E H;OEV2 =0 :V=5FL @>:C, B8A. :<19601827434524721970380441493836198064803854312651990828340610167820009539396212325 1;V:>20 G8A5;L=VABL @>1VB=8:V2 702>4C =0 ?>G0B>: <VAOFO AB0=>28;0, G>;. "01;8FO 8.8 '8A5;L=VABL @>1VB=8:V2 702>4C =0 ?>G0B>: <VAOFO 01.0101.0201.0301.0401.0501.0601.07860862866874868870874 1G8A;8B8 A5@54=L><VAOG=C G8A5;L=VABL @>1VB=8:V2 C ?5@H><C V 4@C3><C :20@B0;0E B0 01A>;NB=89 ?@8@VAB (7<5=H5==O) G8A5;L=>ABV 2 4@C3><C :20@B0;V ?>@V2=O=> 7 ?5@H8<. 0 40=8<8 ?@> =0O2=VABL 68B;>2>3> D>=4C 2 <VABV 70 2000-2004 @>:8 287=0G8B8 A5@54=V9 @V25=L @O4C. "01;8FO 8.9 8B;>289 D>=4 <VAB0 70 2000-2004 @@. V:20002001200220032004030;L=0 ?;>I0 70 @V:, B8A. :2. <486064877582795682042 8=0<V:0 28@>1=8FB20 B>20@V2 ;53:>W ?@><8A;>2>ABV 2 @53V>=V E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8: "01;8FO 8.10 8@>1=8FB2> B>20@V2 ;53:>W ?@><8A;>2>ABV @53V>=C 70 2000-2004 @@. 84 B>20@C2000 @.2001 @.2002 @.2003 @.2004 @.":0=8=8, <;=. < 2885890800850860"@8:>B06=V 28@>18, <;=. HB.123100901101357CBBO, <;=. ?0@6875808186 > :>6=><C 284C B>20@V2 >1G8A;8B8 ?>:07=8:8 @O4V2 48=0<V:8: 01A>;NB=89 ?@8@VAB, B5<? 7@>AB0==O, B5<? ?@8@>ABC, 7=0G5==O 1% ?@8@>ABC (B:0=8=8 ;0=FN3>28< A?>A>1><, B@8:>B06=V 28@>18 1078A=8< V ;0=FN3>28< A?>A>1><). >7@0EC=:8 ?>:07=8:V2 48=0<V:8 ?> :>6=><C 284C B>20@V2 >D>@<8B8 >:@5<>N B01;8F5N. 8=0<V:0 G8A5;L=>ABV =0A5;5==O :@0W= B0 E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8, <;=. G>;.: "01;8FO 8.11 '8A5;L=VABL =0A5;5==O :@0W= 70 1997-2003 @@. V:@0W=0 @0W=0 19972,413,6819982,563,5419992,583,3120002,613,2020012,643,1120022,672,90 2003 2,70 2,85 ;O :>6=>3> @O4C 48=0<V:8: 0) >?8A0B8 B5=45=FVN 7<V=8 O28I0; 1) >1G8A;8B8 ?0@0<5B@8 B@5=4>2>3> @V2=O==O, 40B8 W< 5:>=><VG=C E0@0:B5@8AB8:C; 2) ?@8?CA:0NG8, I> 28O2;5=0 B5=45=FVO 715@565BLAO, A:;0AB8 ?@>3=>7 =0 2004 V 2005 @@. A=CNBL 40=V ?@> 70;8H:8 2:;04V2 =0A5;5==O C :><5@FV9=8E 10=:0E #:@0W=8 70 1998-2004 @@., <;=. 3@=.: "01;8FO 8.12 0;8H:8 2:;04V2 =0A5;5==O 2 :><5@FV9=8E 10=:0E 70 1998-2004 @@. V:19981999200020012002200320040;8H:8 2:;04V2, CAL>3>21461612272297308942836580C B><C G8A;V: 4> 70?8B0==O9630648074383412512029AB@>:>2V1183107471554225530324551 87=0G8B8 A5@54=L>@VG=V ?>:07=8:8 @O4V2 48=0<V:8. @>18B8 28A=>2>:. 8=0<V:0 2@>609=>ABV ?;>4>2>-O3V4=8E B0 28=>3@04=8E =0A0465=L 2 >1;0ABV E0@0:B5@87CTBLAO B0:8<8 40=8<8: "01;8FO 8.13 #@>609=VABL AV;LAL:>3>A?>40@AL:8E :C;LBC@ 70 1994-2004 @@. V:#@>609=VABL, F / 30?;>4V2 V O3V428=>3@04C199427,449,3199534,652,2199629,844,7199737,230,9199845,956,0199935,848,5200040,254,4200135,656,3200232,354,0200337,846,2200443,152,9@>25AB8 73;046C20==O @O4V2 48=0<V:8: 0) <5B>4>< ? OB8G;5==>W :>27=>W A5@54=L>W (?;>48 V O3>48); 1) <5B>4>< 0=0;VB8G=>3> 28@V2=N20==O 70 ?@O<>N (28=>3@04). @>18B8 28A=>2:8 I>4> 7030;L=>W B5=45=FVW 2@>609=>ABV ?;>4>2>-O3V4=8E B0 28=>3@04=8E :C;LBC@. 57C;LB0B8 4>A;V465==O >D>@<8B8 3@0DVG=>. " 9 ! !CBL B0 DC=:FVW V=45:AV2 C AB0B8AB8G=><C 4>A;V465==V. 848 V=45:AV2. 5B>4>;>3VG=V ?@8=F8?8 ?>1C4>28 V=482V4C0;L=8E V 72545=8E V=45:AV2. 70T<>72 O7>: V=45:AV2. !5@54=L>72065=V V=45:A8. =45:A8 A5@54=VE 25;8G8=: 7<V==>3> A:;04C, DV:A>20=>3> A:;04C B0 AB@C:BC@=8E 7@CH5=L. "5@8B>@V0;L=V V=45:A8. VB5@0BC@0: [6]; [7]; [8]; [9]; [12]. =45:A8 28:>@8AB>2CNBL 2 CAVE 30;C7OE 5:>=><VG=>W =0C:8 V ?@0:B8:8. =0==O 40=>W B5<8 4>?><>6CBL <091CB=V< D0EV2FO< 74V9A=N20B8 ?>@V2=O;L=C E0@0:B5@8AB8:C 7<V=8 O28I C ?@>AB>@V B0 G0AV; >FV=N20B8 @>;L >:@5<8E D0:B>@V2, I> D>@<CNBL A:;04=5 O28I5. (8@>:89 A?5:B@ 70240=L, I> @>72 O7CNBLAO 70 4>?><>3>N V=45:AV2, 7C<>2;NT D>@<C20==O FV;>W A8AB5<8 F8E ?>:07=8:V2. >7@V7=ONBL 2848 V=45:AV2: 0) 70 ABC?5=5< >E>?;5==O O28I0 V=482V4C0;L=V V 7030;L=V; 1) 70 E0@0:B5@>< ?>@V2=O==O B5@8B>@V0;L=V B0 48=0<VG=V; 2) 70 D>@<>N ?>1C4>28 03@530B=V V A5@54=V; 3) 70 E0@0:B5@>< >1AO3C 4>A;V465==O >1 T<=8E B0 O:VA=8E ?>:07=8:V2; 4) 70 A:;04>< O28I0 DV:A>20=>3> V 7<V==>3> A:;04C; 5) 70 284>< 2038-?>@V2=N20G0 7 ?>ABV9=8<8 B0 7<V==8<8 2030<8. @8 282G5==V B5<8 A;V4 ?@84V;8B8 C203C <5B>4>;>3VW ?>1C4>28 V=45:AV2. >45;L V=45:AC 70;568BL 2V4 <5B8 4>A;V465==O, AB0B8AB8G=>W ?@8@>48 ?>:07=8:0, ABC?5=O 03@53>20=>ABV V=D>@<0FVW. "@510 70?0< OB0B8: =0720 V=45:AC 2V41820T A>FV0;L=>-5:>=><VG=89 7<VAB ?>:07=8:0, 0 G8A;>25 7=0G5==O V=B5=A82=VABL 7<V= 01> ABC?V=L 2V4E8;5==O O28I0 G8 ?@>F5AC; C D>@<C;0E ?>:07=8:8 1078A=>3> ?5@V>4C <0NBL ?>@O4:>289 7=0: 0 , 0 72VB=>3>  1 ; 2 V=482V4C0;L=><C V=45:AV ?>@V2=NNBLAO 25;8G8=8 >4=>3> 5;5<5=B0 AC:C?=>ABV (FV=8 >48=8FV ?@>4C:FVW, A>1V20@B>ABV >4=>3> 28@>1C B>I>); C 7030;L=><C V=45:AV 7VAB02;ONBLAO AC:C?=>ABV, I> A:;040NBLAO 7 45:V;L:>E =5AC<V@=8E 5;5<5=BV2, O:V =5 <>6=0 157?>A5@54=L> ?V4AC<>2C20B8 (FV=8 1030BL>E B>20@V2, :V;L:VABL @V7=8E 284V2 ?@>4C:FVW B>I>); 7030;L=89 V=45:A A:;040TBLAO 7 42>E G0AB8=: V=45:A>20=>W 25;8G8=8, :>B@0 C D>@<C;V 70?8ACTBLAO =0 ?5@H><C <VAFV ?VA;O 7=0:C EMBED Equation.3 , V 203V2 (A?V228<V@=8:V2) 70?8ACTBLAO =0 4@C3><C <VAFV; ?@8 ?>1C4>2V 7030;L=8E V=45:AV2 :V;L:VA=89 ?>:07=8: (:V;L:VABL ?@>406C B>20@C) 2 @>;V 203V2 DV:ACTBLAO 702648 =0 @V2=V 72VB=>3> ?5@V>4C, 0 O:VA=89 (FV=0) =0 @V2=V 107>2>3>. 5B>4>;>3VO >1G8A;5==O V=482V4C0;L=8E V 7030;L=8E V=45:AV2 =02>48BLAO C ?@8:;04V 1. =45:A=89 <5B>4 H8@>:> 28:>@8AB>2CNBL 4;O :V;L:VA=>3> >FV=N20==O 2?;82C >:@5<8E D0:B>@V2 =0 48=0<V:C A:;04=>3> O28I0. # ?@8:;04V 2 @>73;O40TBLAO ?@>F5A >FV=N20==O 2?;82C 7<V=8 FV= V DV78G=>3> >1AO3C ?@>406C =0 >1AO3 B>20@>>1V3C 2 01A>;NB=><C 28@065==V. @8:;04 4 E0@0:B5@87CT <5B>48:C 0=0;V7C 48=0<V:8 A5@54=L>3> @V2=O O:VA=>3> ?>:07=8:0 (A5@54=L>W A>1V20@B>ABV ?> 42>E 702>40E) =0 >A=>2V ?>1C4>28 A8AB5<8 A?V270;56=8E V=45:AV2 7<V==>3> A:;04C, DV:A>20=>3> A:;04C B0 AB@C:BC@=8E 7@CH5=L. !;V4 7=0B8, I> 7030;L=V V=45:A8 <>6CBL >1G8A;N20B8AL C D>@<V A5@54=L>72065=8E 7 V=482V4C0;L=8E V=45:AV2 A5@54=L>0@8D<5B8G=>3> V A5@54=L>30@<>=VG=>3>, O:I> 40=V ?@> 01A>;NB=V 7=0G5==O V=45:A>20=>W 25;8G8=8 B0 2038 V=45:AV2 2V4ACB=V (?@8:;04 3). B65, >A=>2=5 ?@87=0G5==O AB0B8AB8G=8E V=45:AV2 E0@0:B5@8AB8:0 7<V=8 @V2=O 1C4L-O:>3> ACA?V;L=>3> O28I0 2 G0AV, ?@>AB>@V G8 ?>@V2=O=> 7 ?;0=><, =>@<>N. 5B>48:0 @>72 O70==O B8?>28E 7040G @8:;04 1 A=CNBL B0:V 40==V ?@> :V;L:VABL ?@>40=8E B>20@V2 V FV=C 70 >48=8FN B>20@C 2 B>@3>25;L=><C ?V4?@8T<AB2V: "01;8FO 9.1 >7@0EC=>: V=482V4C0;L=8E B0 7030;L=8E V=45:AV2: DV78G=>3> >1AO3C, FV= V 20@B>ABV @50;V70FVW B>20@V2 8EV4=V 40=V >7@0EC=:>2V 40=V84 B>20@C&V=0 >48=8FV B>20@C, 3@=.V;L:VABL ?@>40=8E B>20@V2, HB.0@BVABL ?@>40=8E B>20@V2, 3@=.1078A=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>4 C FV=0E 1078A=>3> ?5@V>4C1078A=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>41078A=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>4 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 12345678 !18,40 7,60 6,1018,00 8,20 6,50400 260 380446 280 3007360,0 1976,0 2318,08028,0 2296,0 1950,08206,4 2128,0 1830,0 07><----11654,012274,012164,4 87=0G8B8: 0) V=482V4C0;L=V V=45:A8 FV=, DV78G=>3> >1AO3C; 1) 7030;L=V V=45:A8 FV=, DV78G=>3> >1AO3C B>20@>>1V3C, B>20@>>1V3C C D0:B8G=8E FV=0E. 025AB8 28A=>2:8. >72 O7>: ;O 287=0G5==O 7<V=8 @V2=O FV= =0 >:@5<V B>20@8 @>7@0ECT<> V=482V4C0;L=V V=45:A8 FV= 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 B65, V=482V4C0;L=V V=45:A8 >1G8A;NNBLAO >:@5<> 4;O :>6=>W 3@C?8 B>20@V2 EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 . 8A=>2>:. >7@0EC=:8 A2V4G0BL ?@> B5, I> C 72VB=><C ?5@V>4V ?>@V2=O=> 7 1078A=8< FV=0 =0 B>20@ 7<5=H8;0AO =0 2,2 % (97,8 100), 0 FV=8 =0 B>20@8 V ! 7@>A;8 2V4?>2V4=> =0 7,9 % ( 107,9 100) B0 6,6% (106,6 100). ;O E0@0:B5@8AB8:8 7<V=8 :V;L:>ABV ?@>40=8E B>20@V2 >:@5<8E 284V2 287=0G8<> V=482V4C0;L=V V=45:A8 DV78G=>3> >1AO3C 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 "0:8< G8=><, EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 . 8A=>2>:. 1AO3 @50;V70FVW 71V;LH82AO ?> B>20@C =0 11,5 % (111,5 100), ?> B>20@C =0 7,7 % (107,7 100), 0 B>20@C ! 1C;> @50;V7>20=> <5=H5, =V6 C 1078A=><C ?5@V>4V, =0 15,9 % (84,1 100). ;O E0@0:B5@8AB8:8 7<V=8 B>20@>>1V3C ?V4 2?;82>< 42>E D0:B>@V2 FV= V >1AO3C ?@>406C 2AVE B>20@V2 >1G8A;8<> 7030;L=V V=45:A8: 7030;L=89 V=45:A FV= EMBED Equation.3 8A=>2>:. 0 @0EC=>: ?V428I5==O FV= B>20@>>1V3 7@VA 2 1,009 @07C 01> =0 0,9 % C 72VB=><C ?5@V>4V ?>@V2=O=> 7 1078A=8<. 7030;L=89 V=45:A DV78G=>3> >1AO3C B>20@>>1V3C EMBED Equation.3 8A=>2>:. 0 @0EC=>: ?V428I5==O :V;L:>ABV 2AVE ?@>40=8E B>20@V2 B>20@>>1V3 C FV;><C 71V;LH82AO =0 4,4 %, 01> 2 1,044 @07C, 70 ?5@V>4 4>A;V465==O; 7030;L=89 V=45:A B>20@>>1V3C C D0:B8G=8E FV=0E: EMBED Equation.3 8A=>2>:. 1G8A;5=89 V=45:A A2V4G8BL ?@> B5, I> C 72VB=><C ?5@V>4V ?>@V2=O=> 7 1078A=8< B>20@>>1V3 C D0:B8G=8E FV=0E 7@VA =0 5,3% V 2V41C;>AO F5 70 @0EC=>: ?V428I5==O FV= =0 0,9% B0 71V;LH5==O >1AO3C @50;V70FVW B>20@V2 =0 4,4%. @8:;04 2 0 C<>2>N ?@8:;04C 1 ?>:070B8 270T<>72 O7>: 7030;L=8E V=45:AV2. 1G8A;8B8 01A>;NB=89 ?@8@VAB B>20@>>1V3C 2 FV;><C B0 70 @0EC=>: :>6=>3> D0:B>@0 7<V=8 FV= V DV78G=>3> >1AO3C ?@>406C. >72 O7>: !8AB5<0 270T<>72 O7:C 7030;L=8E V=45:AV2 <0B8<5 283;O4 EMBED Equation.3 . 2V4A8 EMBED Equation.3 1A>;NB=89 ?@8@VAB B>20@>>1V3C @>7@0E>2CNBL O: @V7=8FN <V6 G8A5;L=8:>< V 7=0<5==8:>< 2V4?>2V4=8E V=45:AV2. 030;L=0 01A>;NB=0 7<V=0 B>20@>>1V3C A:;0;0 +620 3@=., I> 2:07CT =0 9>3> 7@>AB0==O. EMBED Equation.3 3@=. 0 7<V=C B>20@>>1V3C 2?;8=C;8 420 D0:B>@8: 70 @0EC=>: 7@>AB0==O FV= B>20@>>1V3 71V;LH82AO =0 109,6 3@=. EMBED Equation.3 3@=.; 70 @0EC=>: 71V;LH5==O :V;L:>ABV ?@>40=8E B>20@V2 (DV78G=>3> >1AO3C ?@>406C) B>20@>>1V3 7@VA =0 510,4 3@=. EMBED Equation.3 3@=. ">1B> >18420 D0:B>@8 2 AC<V 4>@V2=NNBL 7030;L=V9 7<V=V B>20@>>1V3C C D0:B8G=8E FV=0E EMBED Equation.3 3@=. @8:;04 3 V4><V 40=V ?@> 1V@6>2V B>@38 03@>?@><8A;>2>N ?@>4C:FVTN C A5@?=V B0 25@5A=V (B01;.9.2). 1G8A;8B8 7030;L=V V=45:A8. "01;8FO 9.2 >7@0EC=>: A5@54=L>72065=8E V=45:AV2 FV= V DV78G=>3> >1AO3C ">20@">@3>289 >1>@>B, B8A. 3@=.=482V4C0;L=V V=45:A8#<>2=89 03@530BA5@?5=L25@5A5=LFV=DV78G=>3> >1AO3C EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 1234567>@>H=> &C:>@ ;VO6400 8400 87507845 9940 96000,988 1,0143 0,96001,2500 1,1667 1,14298000 9800 100008000 9800 10000 07><2355027385--2780027800 >72 O7>: 1G8A;NT<> 7030;L=V V=45:A8 FV= V DV78G=>3> >1AO3C O: A5@54=L>72065=V V=45:A8, >A:V;L:8 2V4ACB=V 40=V ?@> >1AO38 ?@>406C >:@5<8E B>20@V2 C =0BC@0;L=><C 28@065==V, =5<0T 40=8E ?@> FV=8 F8E B>20@V2: 7030;L=89 V=45:A DV78G=>3> >1AO3C B>20@>>1V3C EMBED Equation.3 V4ACB=V9 03@530B EMBED Equation.3 287=0G0TBLAO H;OE>< :>@83C20==O D0:B8G=>3> >1>@>BC V=482V4C0;L=8< V=45:A><. /:I> EMBED Equation.3 , B> EMBED Equation.3 . "0:8< G8=><, @>7@0E>2CT<> 7030;L=89 V=45:A DV78G=>3> >1AO3C B>20@>>1V3C O: A5@54=L>0@8D<5B8G=89 EMBED Equation.3 01> 118 %. 8A=>2>:. # 25@5A=V ?>@V2=O=> V7 A5@?=5< C A5@54=L><C :V;L:VABL @50;V7>20=>W 03@>?@>4C:FVW 71V;LH8;0AO =0 18% (118 100); 7030;L=89 V=45:A FV= EMBED Equation.3 52V4><89 7=0<5==8: D>@<C;8 <>6=0 70?8A0B8 O: EMBED Equation.3 , B><C I> EMBED Equation.3 . B65, 7030;L=89 V=45:A FV= >1G8A;NT<> O: A5@54=L>30@<>=VG=89 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 01> 98,5 %. 8A=>2>:. &V=8 2 A5@54=L><C 7<5=H8;8AO =0 1,5% (98,5 100) 70 ?5@V>4 4>A;V465==O. @8:;04 4 V4><V 40=V ?@> 28?CA: ?@>4C:FVW ?> 42>E 702>40E 30;C7V. "01;8FO 9.3 >:07=8:8 28?CA:C ?@>4C:FVW =0 702>40E 30;C7V ! 702>4C83>B>2;5=> ?@>4C:FVW, HB.!>1V20@BVABL >48=8FV ?@>4C:FVW, 3@=.1078A=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>41078A=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>4 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 123451 2400 600300 70014,0 13,413,5 12,0 07><10001000--87=0G8B8 V=45:A8 A>1V20@B>ABV >48=8FV ?@>4C:FVW 2 FV;><C ?> 702>40E: 0) 7<V==>3> A:;04C; 1) DV:A>20=>3> A:;04C; 2) AB@C:BC@=8E 7@CH5=L. @>18B8 28A=>2:8. >72 O7>: ;O >FV=N20==O 48=0<V:8 A>1V20@B>ABV ?> 42>E 702>40E >1G8A;8<> V=45:A A>1V20@B>ABV 7<V==>3> A:;04C EMBED Equation.3 (91,3 %). 8A=>2>:. !5@54=O A>1V20@BVABL 28@>1C ?> 42>E 702>40E 7=878;0AL =0 8,7% (91,3 100) C 72VB=><C @>FV ?>@V2=O=> 7 107>28<. &5 T @57C;LB0B>< 4VW 42>E D0:B>@V2: 0) 7<5=H8;0AL A>1V20@BVABL ?> :>6=><C V7 702>4V2; 1) 7@>A;0 ?8B><0 2030 C 7030;L=><C 28@>1=8FB2V 702>4C ! 2, O:89 283>B>2;OT 28@V1 7 1V;LH =87L:>N A>1V20@BVABN. 87=0G8<> V7>;L>20=89 2?;82 =0 A5@54=V9 @V25=L A>1V20@B>ABV :>6=>3> 7 D0:B>@V2 H;OE>< 287=0G5==O V=45:AC DV:A>20=>3> A:;04C B0 V=45:AC AB@C:BC@=8E 7@CH5=L: 0) V=45:A DV:A>20=>3> A:;04C EMBED Equation.3 91,7%. 8A=>2>:. V4 2?;82>< 7<V= C A>1V20@BVABL ?> :>6=><C V7 702>4V2 A5@54=O A>1V20@BVABL 28@>1C 2 FV;><C ?> 30;C7V 7=878;0AL =0 8,3 % (91,7 100); 1) V=45:A AB@C:BC@=8E 7@CH5=L EMBED Equation.3 (99,6 %). 8A=>2>:. <V=0 AB@C:BC@8 28@>1=8FB20 ?@>4C:FVW ?@825;0 4> 4>40B:>2>3> 7=865==O A5@54=L>W A>1V20@B>ABV 28@>1C =0 0,4 % (99,6 100). 5@52V@OT<> 270T<>72 O7>: <V6 V=45:A0<8 EMBED Equation.3 . 8A=>2>:. >6=89 7 V=45:AV2-A?V2<=>6=8:V2 >FV=NT ABC?V=L 2?;82C 2V4?>2V4=>3> D0:B>@0 =0 A5@54=V9 @V25=L A>1V20@B>ABV 28@>1C . 0?8B0==O V 70240==O 4;O A0<>:>=B@>;N )> =07820TBLAO AB0B8AB8G=8< V=45:A><? /:V 70240==O @>72 O7CNBLAO 70 4>?><>3>N V=45:A=>3> <5B>4C 0=0;V7C? 0 O:8<8 >7=0:0<8 :;0A8DV:CNBL V=45:A8? 072VBL 2848 V=45:AV2. '8< 7030;L=89 V=45:A 2V4@V7=OTBLAO 2V4 V=482V4C0;L=>3>? >OA=VBL ACBL V <5B>48:C ?>1C4>28 7030;L=8E V=45:AV2. '><C 03@530B=0 D>@<0 V=45:AC T >A=>2=>N D>@<>N ?>1C4>28 7030;L=>3> V=45:AC? '><C 2 7030;L=><C V=45:AV 03@530B=>W D>@<8 2038 (A?V228<V@=8:8) DV:ACNBLAO =0 ?>ABV9=><C @V2=V? /:V >7=0:8 =07820NBL >1 T<=8<8 (:V;L:VA=8<8), O:V O:VA=8<8? /:V VA=CNBL >A>1;82>ABV <>45;N20==O 7030;L=8E V=45:AV2 DV78G=>3> >1AO3C V FV=? >OA=VBL ACBL A5@54=L>72065=8E V=45:AV2. # G><C ?>;O30NBL >A>1;82>ABV WE ?>1C4>28? /:V 70240==O 28:>=CNBLAO 70 4>?><>3>N A8AB5<8 270T<>?>2 O70=8E V=45:AV2? 072VBL >A>1;82>ABV ?>1C4>28 V=45:AV2, I> 2E>4OBL 4> A8AB5<8 270T<>?>2 O70=8E V=45:AV2. /: 287=0G0NBL 70 4>?><>3>N V=45:AV2 2V4=>A=V B0 01A>;NB=V ?>:07=8:8 7<V=8 4>A;V46C20=8E O28I? /:C 0=0;VB8G=C DC=:FVN 2 AB0B8AB8G=><C 0=0;V7V 28:>=CNBL V=45:A=V @O48? # G><C ?>;O30T A?>AV1 1078A=>3> V ;0=FN3>2>3> @>7@0EC=:C V=45:AV2? /:89 283;O4 <0NBL V=45:A8 A5@54=VE 25;8G8=? /:V >A>1;82>ABV ?>1C4>28 V=45:AV2 A5@54=VE 25;8G8=? )> E0@0:B5@87CT V=45:A 7<V==>3> A:;04C? O:>N <5B>N >1G8A;NTBLAO V=45:A DV:A>20=>3> A:;04C V AB@C:BC@=8E 7@CH5=L? 072VBL C<>28 28:>@8AB0==O B0 >A>1;82>ABV ?>1C4>28 B5@8B>@V0;L=8E V=45:AV2. 0 =02545=8<8 40=8<8 287=0G8B8 V=482V4C0;L=V V 7030;L=V V=45:A8: DV78G=>3> >1AO3C ?@>4C:FVW, >?B>28E FV=, 20@B>ABV @50;V7>20=>W ?@>4C:FVW. @>25AB8 D0:B>@=89 0=0;V7 20@B>ABV @50;V7>20=>W ?@>4C:FVW (2 01A>;NB=><C B0 2V4=>A=><C 28@065==OE). @>18B8 28A=>2:8. "01;8FO 9.4 >:07=8:8 @50;V70FVW ?@>4C:FVW ?V4?@8T<AB20 ?> :20@B0;0E 848 ?@>4C:FVW@>40=> 70 :20@B0;, B8A. HB.&V=0 70 >48=8FN B>20@C, 3@=. 1,4 1,8 2,51,6 2,1 2,03,50 1,51 0,953,82 1,34 1,26 A=CNBL B0:V 40=V ?@> 28@>1=8FB2> ?@>4C:FVW B0 WW A>1V20@BVABL =0 >4=><C V7 ?V4?@8T<AB2 30;C7V: "01;8FO 9.5 >:07=8:8 28@>1=8FB20 ?@>4C:FVW =0 ?V4?@8T<AB2V 70 420 @>:8 84 ?@>4C:FVW078A=89 ?5@V>42VB=89 ?5@V>4A>1V20@BVABL >48=8FV ?@>4C:FVW, 3@=.:V;L:VABL 283>B>2;5=>W ?@>4C:FVW, B8A. HB.A>1V20@BVABL >48=8FV ?@>4C:FVW, 3@=.:V;L:VABL 283>B>2;5=>W ?@>4C:FVW, B8A. HB. 10,27 9,30 9,8020,3 25,1 40,811,35 10,28 10,5020,9 10,8 49,1 87=0G8B8 7030;L=V V=45:A8: DV78G=>3> >1AO3C ?@>4C:FVW; A>1V20@B>ABV; 7030;L=8E 70B@0B =0 28@>1=8FB2>. >:070B8 270T<>72 O7>: >1G8A;5=8E V=45:AV2. @>25AB8 D0:B>@=89 0=0;V7 70B@0B 28@>1=8FB20 V 7@>18B8 28A=>2:8. # 72VB=><C ?5@V>4V 1C;> ?@>40=> 27CBBO: 0) H:V@O=>3> =0 AC<C 50 B8A. 3@=.; 1) 3C<>2>3> 20 B8A. 3@=.; 2) :><1V=>20=>3> 10 B8A. 3@=. 87=0G8B8 7030;L=89 V=45:A FV= =0 27CBBO, O:I> 2V4><>, I> FV=8 7@>A;8: 0) H:V@O=5 =0 15 %; 1) 3C<>25 =0 10 %; 2) :><1V=>20=5 =0 8 %. 02545=> B0:V 40=V ?@> ?@>406 B:0=8= ?V4?@8T<AB2>< ?@>BO3>< @>:C: "01;8FO 9.6 >:07=8:8 ?@>406C B:0=8= ?V4?@8T<AB2>< 70 @V: 84 B:0=8=8">20@>>1V3 1078A=>3> ?5@V>4C, B8A. 3@=.=482V4C0;L=V V=45:A8 DV78G=>3> >1AO3C @50;V70FVW  8150 10800 5640 15250 123000,98 1,00 1,12 0,85 0,96 87=0G8B8 A5@54=L>0@8D<5B8G=89 V=45:A DV78G=>3> >1AO3C @50;V70FVW B:0=8=. 02545=V B0:V 40=V: "01;8FO 9.7 >:07=8:8 283>B>2;5==O 25@AB0BV2 =0 ?V4?@8T<AB2V 70 @V: 84 25@AB0B0!>1V20@BVABL 1 HB., B8A. 3@=.83>B>2;5=> 25@AB0BV2, HB.=482V4C0;L=V V=45:A81078A=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>41078A=89 ?5@V>472VB=89 ?5@V>4A>1V20@B>ABVDV78G=>3> >1AO3C!-141,32?127013101,32? -252,392,46?2960?0,71-96?3,07720?1,090,98 87=0G8B8: 0) 2V4ACB=V 2 B01;8FV ?>:07=8:8; 1) 7030;L=V V=45:A8: DV78G=>3> >1AO3C ?@>4C:FVW, A>1V20@B>ABV, 70B@0B =0 28@>1=8FB2>. >:070B8 270T<>72 O7>: >1G8A;5=8E V=45:AV2. @>18B8 28A=>2:8. 02545=V B0:V 40=V ?@> 2:;048 =0A5;5==O 2 45@610=:8 @53V>=C: "01;8FO 9.8 >:07=8:8 2:;04V2 =0A5;5==O 2 45@610=:8 @53V>=C 70 2001-2004 @@. 84 =0A5;5==OV;L:VABL 2:;04V2 =0 :V=5FL @>:C, B8A.!5@54=V9 @>7<V@ 2:;04C, B8A. 3@=.2001 @.2004 @.2001 @.2004 @.VAL:51071501,0731,585!V;LAL:535500,6601,021 07><142200-- >7@0EC20B8 V=45:A8: 0) A5@54=L>3> @>7<V@C 2:;04C =0A5;5==O; 1) DV:A>20=>3> A:;04C; 2) AB@C:BC@=8E 7@CH5=L. @>18B8 28A=>2:8. > 42>E 0:FV>=5@=8E B>20@8AB20E E0@G>2>W ?@><8A;>2>ABV VA=CNBL B0:V 40=V: "01;8FO 9.9 >:07=8:8 28@>1=8FB20 ?@>4C:FVW 0:FV>=5@=8<8 B>20@8AB20<8 70 420 @>:8 ! 0:FV>=5@=>3> B>20@8AB201AO3 28@>1=8FB20 ?@>4C:FVW, :3!>1V20@BVABL >4=VTW B>==8, B8A. 3@=.107>289 @V:72VB=89 @V:107>289 @V:72VB=89 @V:11501705606102180190600750 87=0G8B8: V=45:A8 A5@54=L>3> @V2=O FV=8, DV:A>20=>3> A:;04C, AB@C:BC@=8E 7@CH5=L. @>18B8 28A=>2:8. " "# @> 2=5A5==O 7<V= 4> 0:>=C #:@0W=8 @> 45@602=C AB0B8AB8:C : 0:>= #:@0W=8 2V4 13 ;8?=O 2000 @. ! 1922-111 // !B0B8AB8:0 #:@0W=8. 2000. ! 4. !. 99 108. @> :>=F5?FVN ?>1C4>28 =0FV>=0;L=>W AB0B8AB8:8 #:@0W=8 B0 45@602=C ?@>3@0<C ?5@5E>4C =0 <V6=0@>4=C A8AB5<C >1;V:C V AB0B8AB8:8: #:07 @57845=B0 #:@0W=8 B0 >AB0=>20 01V=5BC V=VAB@V2 #:@0W=8 2V4 4 B@02=O 1993. ! 326. @> AB2>@5==O 5@602=>3> :><VB5BC AB0B8AB8:8 #:@0W=8: #:07 @57845=B0 #:@0W=8 2V4 29.07.97 @. ! 734/97 // =D>@<0FV9=89 1N;5B5=L 5@6:><AB0BC #:@0W=8. 1997. ! 11-12. @> 70E>48 I>4> @>728B:C 45@602=>W AB0B8AB8:8: #:07 @57845=B0 #:@0W=8 2V4 22.11.97 @. ! 1299/97 // =D>@<0FV9=89 1N;5B5=L 5@6:><AB0BC #:@0W=8. 1997. ! 11-12. 5@0A8<5=:> !.!., >;>20G .., @V=0 .. !B0B8AB8:0. .: #, 1998. C;8=8G . . "5>@VO AB0B8AB8:8: V4@CG=8:. .: 8I0 H:>;0, 1992. !B0B8AB8:0: V4@CG=8:. 2-35 284., ?5@5@>1. V 4>?. / 0 @54. 4. 5. =. !. !. 5@0A8<5=:0. .: #, 2000. !B0B8AB8:0: V4@CG=8: / 0 @54. .. >;>20G0. .: 8I0 H:>;0, 1993. !B0B8AB8:0: 1V@=8: 7040G / 0 @54. .. >;>20G0. .: 8I0 H:>;0, 1994. "5>@VO AB0B8AB8:8: 02G0;L=89 ?>AV1=8: / .. 0H:V2, .. 0AB5@, .. !B>@>6C:, .. ":0G. .: 81V4L, 2001. C@=0;8 !B0B8AB8:0 #:@0W=8 V >?@>AK AB0B8AB8:8 . !B0B8AB8G=89 I>@VG=8: #:@0W=8 70 2000-2003 @@. .: "5E=V:0, 2001.    HYPERLINK "http://globalteka.ru/" globalteka.ru - @0<>B=>5 8 :0G5AB25==>5 2K?>;=5=85 2A5E 284>2 =0CG=KE @01>B. !:84:8, >@838=0;L=>ABL, :>=B@>;L ?;0380B0, ?@O<>5 >1I5=85 A 02B>@><. SUBJECT \* MERGEFORMAT SUBJECT \* Upper \* MERGEFORMAT [2548B5 B5:AB] PAGE 3 PAGE 6 "5<0 1 PAGE 7 SUBJECT \* MERGEFORMAT SUBJECT \* Upper \* MERGEFORMAT  PAGE 4 PAGE 10 "5<0 2 PAGE 11 !B0B8AB8G=5 A?>AB5@565==O SUBJECT \* MERGEFORMAT SUBJECT \* Upper \* MERGEFORMAT PAGE 22 "5<0 3 PAGE 23 2545==O B0 3@C?C20==O AB0B8AB8G=8E 40=8E PAGE 30 "5<0 4 PAGE 30 !B0B8AB8G=V ?>:07=8:8 PAGE 42 "5<0 5 PAGE 41 !B0B8AB8G=89 0=0;V7 20@V0FV9 V D>@<8 @>7?>4V;C PAGE 46 "5<0 6 PAGE 46 81V@:>289 <5B>4 PAGE 60 "5<0 7 PAGE 61 !B0B8AB8G=V <5B>48 28<V@N20==O :>@5;OFV9=8E 72 O7:V2 PAGE 62 "5<0 8 PAGE 73 O48 48=0<V:8 =45:A8 PAGE 86  PAGE 86 "5<0 9 VB5@0BC@0 >?8BC20==O 4>:C<5=B0;L=89 >1;V: 157?>A5@54=V9 >1;V: !?>A>18 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O ?5@V>48G=5 >4=>@07>25 ?>B>G=5 848 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O ACFV;L=5 =5ACFV;L=5 ?>B>G=5 ?5@V>48G=5 >4=>@07>25 0 ABC?5=5< >E>?;5==O >48=8FL AC:C?=>ABV 0 G0A>< @5TAB@0FVW 40=8E !?>A>18 AB0B8AB8G=>3> A?>AB5@565==O 157?>A5@54=V9 >1;V: 4>:C<5=B0;L=89 >1;V: >?8BC20==O ?;0=><V@=89 ?@>AB89 28?04:>289 B8?>289 <5E0=VG=89 A5@V9=89 :><1V=>20=89 !?>A>18 4>1>@C 157?>2B>@=89 ?>2B>@=89 5B>48 4>1>@C 5B>48 4>1>@C 157?>2B>@=89 !?>A>18 4>1>@C ?@>AB89 28?04:>289 <5E0=VG=89 ?;0=><V@=89 A5@V9=89 :><1V=>20=89 B8?>289 ?>2B>@=89 P R T V X j BDL*,.0:<;ͲͨxqT9jh ,&6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu hEvh -h--hEmHsHhE'hGh -6@CJ`EHOJQJaJ`hphh9CJOJQJhqCJOJQJh%[hVb6hVb hVbhVbhVbhq~6hVbh -6hN5h -5 hN55 hph -jhph -UjH6hph -UH*6B$$If`a$gd%[l $$If`a$gd%[l & FgdVbBDl;!$$If`a$gd%[l kd8$$IfTlֈu"i t644 lap<yt%[Tlptz$$If`a$gd%[l ~;.& & FgdVb ^`gdVbkd>9$$IfTlֈu"i t644 lap<yt%[Tckd9$$IfTl0 " t644 lapyt%[T$$If`a$gd%[l $$If`a$gd%[l ckd<:$$IfTl0 " t644 lapyt%[T"$$If`a$gd%[l ckd:$$IfTl0 " t644 lapyt%[T"$06$$If`a$gd%[l ckd:$$IfTl0 " t644 lapyt%[T68DJ$$If`a$gd%[l ckdS;$$IfTl0 " t644 lapyt%[TJL*,""ryyyyyytogd{)hgd{)h & F 8^8gd6gdEv ^`gdTockd;$$IfTl0 " t644 lapyt%[T h"j"""""''''((>)**++6.8.L.....ӻӨӛ~rrb^RKChamH sH hI=hajhaUmH sH hah[h -5CJaJmH"sH"h4kCJaJmH"sH"h%[h -6aJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH" h4k5h4khq~5h4kh -5j <hph -Uj-D hph -Ujhph -U hph -hfvxh -69jhE6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHur~"f###J$$%D'''((>)B)^)p))))*$*6*^*$$Ifa$gd%[l gd4kgd{)hgd{)h^*n***$$Ifa$gd%[l **kdY>$$IfTlֈ4 *"F t06#644 lap<yt%[T*******$$Ifa$gd%[l **kd]?$$IfTlֈ4 *"F t06#644 lap<yt%[T******+$$Ifa$gd%[l ++kd[@$$IfTlֈ4 *"F t06#644 lap<yt%[T++ ++++ +$$Ifa$gd%[l +"+kdYA$$IfTlֈ4 *"F t06#644 lap<yt%[T"+&+*+0+4+8+>+$$Ifa$gd%[l >+@+kdWB$$IfTlֈ4 *"F t06#644 lap<yt%[T@+D+H+N+R+X+^+$$Ifa$gd%[l ^+`+kdUC$$IfTlֈ4 *"F t06#644 lap<yt%[T`+d+h+n+t+x+~+$$Ifa$gd%[l ~++kdSD$$IfTlֈ4 *"F t06#644 lap<yt%[T++6.L../|0181223032333484444$$Ifa$gd%[l $`a$gdngd"d ^ `gd"d$a$gdagdagd4kgdp.......|/~/////////4060001 1 111(101214161J1L1r1t1vn[%jvE h"dCJUVaJmHsHjhaU!j=Ih9h"dEHUmH sH %jSE haCJUVaJmHsH h:ha!jGGh{haEHUmH sH j2E haCJUVaJhajhaUmH sH !jQEh:haEHUmH sH j3E haCJUVaJhamH sH hI=ha"t1v1x12222022282N2T2Z2f22222222233(3*3,3.30323334濰ynjbh"dh -5h"djOhph -Uj)E hph -UjhMhph -Uj,exD hph -U hph -jhph -Uhph -CJaJmH"sH"%jhph -CJUaJmH"sH" h{ha ha5h{ha5hajhaUjtKhah"dEHU 484J44444444444444444555555 5*5,5<5D5F5ȽuffffT#jugxD h%[h"dCJUVaJh%[hAzCJaJmH"sH"!j#Rh%[h"dEHUmH sH #jgxD h%[h"dCJUVaJh%[h"dmH sH h%[h"dmH"sH"jh%[h"dUmH sH h%[hAzmH"sH" h"dh"d h%[h"d@CJaJmH"sH" h%[h `@CJaJmH"sH"h%[h"dCJaJmH"sH"45L5|555 666666"6&6*6,60646:6@6D6L6Z6\6`6d6FfeFfbFfo_$$Ifa$gd%[l F5H5J5L5N5P5Z5\5l5t5v5x5z5|5~55555555555555555źźŨߌźźziźźW#j"hxD h%[h"dCJUVaJ!jXh%[h"dEHUmH sH #jgxD h%[h"dCJUVaJh%[h"dCJaJ!j Vh%[h"dEHUmH sH #jgxD h%[h"dCJUVaJh%[h"dmH sH h%[h"dmH"sH"h%[h"dCJaJmH"sH"jh%[h"dUmH sH !jTh%[h"dEHUmH sH 555555555666 66,68888888źźŨЉzjc_RIB hphq~hoihoiCJjhoihoiCJUh - hph -h%[h -5CJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"h%[h -6aJmH"sH"!j\h%[h"dEHUmH sH #jhxD h%[h"dCJUVaJh%[h"dmH sH h%[h"dmH"sH"h%[h"dCJaJmH"sH"jh%[h"dUmH sH !j Zh%[h"dEHUmH sH d6j6p6t6|6666666666666666666667FfnFfkFfh$$Ifa$gd%[l 7 777(7*7.72787@7F7N7\7^7b7f7l7t7z77777777FfxFftFfq$$Ifa$gd%[l 77777777777888 888 8*888:8F8L8T8^8f8FfKFf7~Ff#{$$Ifa$gd%[l f8p88888(9Z9\9999&:V:X:::0;;;$a$gd gdf$a$gdfJ `J gdoi\ `\ gdoi ` gdoigd6TFf_$$Ifa$gd%[l 889 9"9$9&9(9*9,9R9T9V9X9Z9\999999:: :":$:&:(:N:P:R:T:V:X::::푆yneh*0h*0CJj]hph -UjM*E hph -Ujhph -UjKyD hph -UjhphoiUhoihoiCJh -jhph -UjE hph -U hphq~j`hph -UjlxD hph -U hph -jhph -U$:::::::;;(;*;,;.;;;;;;;;;;;;;;;P<R<T<V<|<~<־֦֔փxtk^j$ E hph -Uh*0h*0CJh -jԖhph -Uj E hph -Uh hphq~jmhph -Uj E hph -Ujhph -Uj E hph -Uhf hphf hph -jhph -Ujhph -Uj E hph -U ;;R<T<<<z=0>`>>>>@AVAXAAAAB0BdBxBB$$Ifa$gd%[l $a$gdngd*0$a$gd*0gd6T gd~<<<<<<0>2>X>Z>\>^>`>b>>>>>>>>>>>>>>>>>8?:?ELEXEdEtEEEEEEEEEEEEEEEEFfFfFf$$Ifa$gd%[l EFFFFF,F6FDFPF^F`FfFlFzFFFFFFFFFFFFFfMFf3Ff$$Ifa$gd%[l FFFFlGnGGGHHBHDHHHNJJJKKKK gdx@$a$gdx@ gd!<$a$gd!<gd!<gdpFfg$$Ifa$gd%[l FFjGlGnGpGrG|G~GGGGGGGGGHHH H"H2H:HH@HDHFHPHRHTHVHXHbHdHtH|H̲̒zvo hphq~h!< hph!<!jh`h!<EHUmH sH j E h!<CJUVaJ!jkhdh!<EHUmH sH jXyD h!<CJUVaJh2$h!<mH sH h2$h!<jh2$h!<UmH sH hph(fh - hph -h*0CJaJmH"sH"%|H~HHHHHHHJJJJK K KKKKKK&K(K8K@KBKDKFKžɲɧɚɈyrgrgrXGy!jh!hx@EHUmH sH j`yD hx@CJUVaJh2$hx@mH sH h2$hx@jh2$hx@UmH sH hphq~jNhph -Uj"E hph -Ujhph -Uh!<h!<h -5 hph(fh - hph -jh2$h!<UmH sH !jGh`h[EHUmH sH jh[yD h!<CJUVaJFKLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLFLHLJLTLVLfLnLpLrLtLMMMMԺԚzi!jhZhx@EHUmH sH jbyD hx@CJUVaJ!j=h!hx@EHUmH sH j E hx@CJUVaJ!jhZhx@EHUmH sH j E hx@CJUVaJh2$hx@mH sH h2$hx@jh2$hx@UmH sH hx@ hphq~ hph -h-R)KLLMMNpNrNNNNOBOFOROOO$$Ifa$gd%[l $a$gdngd!< gdx@MMMMMMMMMMMNpNrNNOObPdP2Q4QHQNQfRhRjRtRvRRRο{vnj^WOWOWhmH sH hI=hjhUmH sH h9>hh -5 h5hCJaJmH"sH"h%[h -6aJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"hx@hq~5hx@h -5hx@ hph -jh2$hx@UmH sH !j&h!Yhx@EHUmH sH jcyD hx@CJUVaJh2$hx@mH sH h2$hx@OOkdU$$IfTlֈ ~k" t0"644 lap<yt%[TOOOOOOO$$Ifa$gd%[l OOkdS$$IfTlֈ ~k" t0"644 lap<yt%[TOOOOOOO$$Ifa$gd%[l OOkdQ$$IfTlֈ ~k" t0"644 lap<yt%[TOOOOOOO$$Ifa$gd%[l OPkdO$$IfTlֈ ~k" t0"644 lap<yt%[TPP PPPPP$$Ifa$gd%[l P PkdM$$IfTlֈ ~k" t0"644 lap<yt%[T P$P*P.P2P8P>P$$Ifa$gd%[l >P@PkdK$$IfTlֈ ~k" t0"644 lap<yt%[T@PDPJPNPTPZP`P$$Ifa$gd%[l `PbPkdI$$IfTlֈ ~k" t0"644 lap<yt%[TbPdP0Q2QHQQbSdSSTrT$$Ifa$gd%[l $`a$gdngdgdp RRRRRRRRRRRRRRbSdSSxT~TTTTTTTTT0U2UVVZXŽŽŮ̙sssssd`h9>h>DhCJaJmH"sH"h%[h-RCJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"hh -5h!j:h{hEHUmH sH jugxD hCJUVaJhmH sH hI=h hph -jhUmH sH !jGh{hEHUmH sH jgxD hCJUVaJrTtTvTTTTTs]]]]]$$Ifa$gd%[l kd0$$IfTl40& # t0l#644 lapyt%[TTTT+$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl4r& u# "q t0l#644 lap2yt%[TTTTTT$$Ifa$gd%[l TTT,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlr& u# "q t0l#644 lap2yt%[TTTTTT$$Ifa$gd%[l TTT,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlr& u# "q t0l#644 lap2yt%[TTUU UU$$Ifa$gd%[l UUU,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlr& u# "q t0l#644 lap2yt%[TU U$U(U.U$$Ifa$gd%[l .U0U2UV,'"gdgdpkd $$IfTlr& u# "q t0l#644 lap2yt%[TVVXZX\XX>Y@YYYJZZ[.[B[P[[[[*\$$Ifa$gd%[l $a$gdn $xxa$gd$a$gdgdpgdZX\X^X`XjXlX|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXϮލ{fލT#jLxyD hShCJUVaJ)j hShCJEHUaJmH sH #juyD hShCJUVaJhCJaJmH"sH")j hShCJEHUaJmH sH #juyD hShCJUVaJhShCJaJmH sH hShCJaJmH"sH"%jhShCJUaJmH sH hph -CJaJmH"sH"XXXX@YBYDYNYPY`YhYjYlYnYrYtYvYYYYYYYYYYYYYYY˼׭w׭hS׭)jhShCJEHUaJmH sH j yyD hCJUVaJ)j<hShCJEHUaJmH sH #jxyD hShCJUVaJhShCJaJmH sH hShCJaJmH"sH"hph -CJaJmH"sH"hCJaJmH"sH"%jhShCJUaJmH sH )jhShCJEHUaJmH sH YYYYYYJZLZZ[[[[[[[["\$\ȼxcPxx;(jzyD h%[h -CJUaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"(jzyD h%[h -CJUaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"hh -5h hph -hph -CJaJmH"sH"hCJaJmH"sH"%jhShCJUaJmH sH )jrhShCJEHUaJmH sH jFyyD hCJUVaJ$\&\(\,\>\@\F\\\\\\\^^__________ʼʭʭʝ~oh]h]hO>o!j#h.h9>EHUmH sH jlyD h.h9>UVh.h9>mH sH h.h9>jh.h9>UmH sH h9> hph -h9>h -5h9>CJaJmH"sH"h%[h -5CJaJmH"sH"h%[h-RCJaJmH"sH"h%[h -6aJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"%j$h%[h -CJUaJmH"sH"*\,\0\4\8\<\D....$$Ifa$gd%[l kdA$$IfTl\l)"c ! t0#644 lap(yt%[T<\>\L\P\X\b\D....$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl\l)"c ! t0#644 lap(yt%[Tb\d\r\v\~\\D....$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl\l)"c ! t0#644 lap(yt%[T\\\\\\D....$$Ifa$gd%[l kd $$IfTl\l)"c ! t0#644 lap(yt%[T\\\\\\D....$$Ifa$gd%[l kd!$$IfTl\l)"c ! t0#644 lap(yt%[T\\\^^_D?:::gd9>gdpkdM"$$IfTl\l)"c ! t0#644 lap(yt%[T___ ```$a$gd9>_``:`<`>`H`J`Z`b`d`f`h```h -5h9>!j%h.h9>EHUmH sH jyD h.h9>UVh.h9>mH sH h.h9>jh.h9>UmH sH hphq~ hph -aaaaabb8b:bbBbDbjblbnbpbtbbhcjclcʻʦ~k]M>hph -CJaJmH"sH"h%[h -5CJaJmH"sH"h%[h -6aJmH"sH"%j-h%[h -CJUaJmH"sH"(jȄyD h%[h -CJUaJmH"sH"%j+h%[h -CJUaJmH"sH"(jMyD h%[h -CJUaJmH"sH"h%[h9>CJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"%j)h%[h -CJUaJmH"sH"rbtbkd0$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[Ttbxb|bbbbb$$Ifa$gd%[l bbkd1$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[Tbbbbbbb$$Ifa$gd%[l bbkd2$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[Tbbbbbbb$$Ifa$gd%[l bbkd3$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[Tbbbbbbb$$Ifa$gd%[l bbkd3$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[Tbbbbccc$$Ifa$gd%[l cckd4$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[Tcccc$c*c2c$$Ifa$gd%[l 2c4ckd5$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[T4c@cFcNcZc`chc$$Ifa$gd%[l hcjckd6$$IfTlֈ 5&X"a K 2 t0"644 lap<yt%[TjclcccdXeZee.fBfPfffffffggNgPgg$$Ifa$gd%[l $a$gdngd9>$a$gd9>gdplcncpczc|ccccccccddddddddddXeZeeݿ웓}vkvkv]L}Hh9>!j;h.h9>EHUmH sH jyD h.h9>UVh.h9>mH sH h.h9>jh.h9>UmH sH hph -h9>h -5hph -CJaJmH"sH")j7hDqh9>CJEHUaJmH sH jUyD h9>CJUVaJh.h9>CJaJmH sH h.h9>CJaJmH"sH"%jh.h9>CJUaJmH sH eeeffPfRfTf^f`fpfxfzf|f~fffffffffffffgܾܾsbO%jh%[h -CJUaJmH"sH"!j?h%[h9>EHUmH sH #jMyD h%[h9>CJUVaJ!j=h%[h9>EHUmH sH #j,yD h%[h9>CJUVaJh%[h9>mH sH h%[h9>mH"sH"jh%[h9>UmH sH h%[hq~CJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"h9>h -5hnhn5mHsHggggg gFgHgJgLgPgRgxgzg|g~gggh"hhhhhŶŶŶŶyfŶWWHA=h9> hph -hph -CJaJmH"sH"h%[h-RCJaJmH"sH"%jFh%[h -CJUaJmH"sH"(jyD h%[h -CJUaJmH"sH"%j1Dh%[h -CJUaJmH"sH"(jyD h%[h -CJUaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"%jAh%[h -CJUaJmH"sH"(j'yD h%[h -CJUaJmH"sH"ggkd9I$$IfTlֈ >"FDe8 t0"44 lap<yt%[Tggggggg$Ifgdpl ggkd>J$$IfTlֈ >"FDe8 t0"44 lap<yt%[Tggggggg$Ifgdpl ggkd=K$$IfTlֈ >"FDe8 t0"44 lap<yt%[Tggggh hh$Ifgdpl hhkd8L$$IfTlֈ >"FDe8 t0"44 lap<yt%[Th(h,h6h>hJhXh$Ifgdpl XhZhkd3M$$IfTlֈ >"FDe8 t0"44 lap<yt%[TZhfhlhthxh|hh$Ifgdpl hhkd.N$$IfTlֈ >"FDe8 t0"44 lap<yt%[ThhhhiLjNjjjkllllmnnPoRoo^pp^qqrrfshs$a$gdKsgd9>gdphhhhhhhhhhhhh j j2j4j6j8jJjLjNjPjvjxjzj|j~jjjjjjɸ걩{ncVjyD hph -UjThph -UjyD hph -U hph9>h -jaRhph -Uj yD hph -Ujhph -Uh9>h -5 hph -!j)Oh:h9>EHUmH sH j E h9>CJUVaJh.h9>mH sH h.h9>jh.h9>UmH sH hphq~ jjjjjjkkllllllllllllllnnnnnnnnnnnnnnnnosb!j]h.^h>DEHUmH sH jE hKsCJUVaJh-RhKsh -5 hphq~!j(ZhA{hKsEHUmH sH j8,E hKsCJUVaJh.hKsmH sH h.hKsjh.hKsUmH sH h9>h -5h9> hph -jhph -UjEWhph -U&oooooo o"o$o.o0o@oHoJoLoNoVoXoZo\ofohoxoooooooooooppppοqm^jyD hKsCJUVaJh-R!jMdhj?hKsEHUmH sH jyD hKsCJUVaJ hphq~!jbhj?hKsEHUmH sH j#E hKsCJUVaJ hph -jh.hKsUmH sH !j_hj?hKsEHUmH sH j#E hKsCJUVaJ h.hKsh.hKsmH sH $ppp p"p^p`pbpdpnppppppppppppqq qqq&q(q*q,q.q0q2qqNqVqƻƻƬ͌zzkZ͌zz!jWjhj?h-REHUmH sH j#E h-RCJUVaJh.h-RmH sH h.h-Rjh.h-RUmH sH !jdhhj?hKsEHUmH sH jyD hKsCJUVaJh.hKsmH sH h.hKs hphq~hKs hph -jh.hKsUmH sH !jpfhj?hKsEHUmH sH #VqXqZq\qvqxqzq|qqqqqqqqqqqqqqqqqqJrLrNrXrZrjrrrtrллpл]%j+E h-RCJUVaJmHsH!jqhO,h-REHUmH sH jyD h-RCJUVaJ!johO,h-REHUmH sH jàE h-RCJUVaJh.h-RmH sH h.h-R hphq~ hph -jh.h-RUmH sH !jlhj?h-REHUmH sH j E h-RCJUVaJ trvrxrzr|rrrrrrrrrrrrrrhszs|s~stttuuuuuʿʿʰ؛ؓ؛|i|T(j D h%[h -CJUaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"h-Rhq~5h-Rh -5h-R!jnvhO,h-REHUmH sH jAyD h-RCJUVaJh.h-RmH sH h.h-R hphq~ hph -jh.h-RUmH sH !jshO,h-REHUmH sH hs~sttuuu"vRvvvvv$$Ifa$gd%[l $a$gdngd9> uuu"v$vJvLvNvPvvvvvvvvvwww w ww4wʵʍzeR%jh%[h -CJUaJmH"sH"(jD h%[h -CJUaJmH"sH"%j|h%[h -CJUaJmH"sH"(j< D h%[h -CJUaJmH"sH"%jzh%[h -CJUaJmH"sH"(jI D h%[h -CJUaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"%jyh%[h -CJUaJmH"sH"vvvvvA+++$$Ifa$gd%[l kd~$$IfTl4\ }t#a t0#644 lap(yt%[Tv wwdwfwhwjwlwnwwwwwwwzy|y~yŶŶŶŶyfŶXH9hph -CJaJmH"sH"h%[h -5CJaJmH"sH"h%[h -6aJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"(j D h%[h -CJUaJmH"sH"%j׃h%[h -CJUaJmH"sH"(jD h%[h -CJUaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"%jρh%[h -CJUaJmH"sH"(jD h%[h -CJUaJmH"sH"wxx x xxx x$x(x.x4x6x:xDxJxNxRxXx^x`xdxnxtxxx|xFfFf̕Ff$$Ifa$gd%[l |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFf4FfFf$$Ifa$gd%[l xyyyyyyy"y&y(y.y8y>yDyJyNyRyTy`ydyhylypytyzyFfFfhFfN$$Ifa$gd%[l zy|y~yy~zf||||(v€NRhp & Fgd gdFO gd-R$a$gd-Rgd-RgdpFf~yyzzzzzzzz{ {"{${b{d{{{{{{{ ||||f|h|||||乬𔉡zm^Qjh{Qoh-REHUjD h-RCJUVaJjh{Qoh-REHUjD h-RCJUVaJjhph -Uj D hph -Ujhph -Ujh{Qoh-REHUjD h-RCJUVaJjh{Qoh-REHUjD h-RCJUVaJh-Rjh-RU hph -h-Rh -5|||||||||||B}D}j}l}n}p}~}}}}}}~~6~8~:~<~~~~~첥얉zm^jD h-RCJUVaJjh~h-REHUjnD h-RCJUVaJjh~h-REHUjD h-RCJUVaJjh~h-REHUjrD h-RCJUVaJjhi0 h-REHUj D h-RCJUVaJjh-RU hphq~h-Rh-Rh -CJ hph - ~~~€hj̊ΊЌԎ֎*,ZZ`x~АҐԐ>Z\ʾϯwokccwWhGCJaJmH sH hGh -5hehemH sH h%[h -5CJaJmH"sH"h%[h-RCJaJmH"sH"heh -5he5mH sH heh -6h%[h -CJaJmH"sH"hnhn5mHsH hn5h#xh -5h h h -6 hph -jh-RUj5h~h-REHUHڈlh".Zr"$$Ifa$gd%[l $a$gdn & F^`gd & Fgd "$kdZ$$IfTlֈ*R K"( t0#44 lap<yt%[T$(.48>D$$Ifa$gd%[l DFkd[$$IfTlֈ*R K"( t0#44 lap<yt%[TFJPVZ`f$$Ifa$gd%[l fhkdV$$IfTlֈ*R K"( t0#44 lap<yt%[Thlrx|$$Ifa$gd%[l kdQ$$IfTlֈ*R K"( t0#44 lap<yt%[T$$Ifa$gd%[l kdL$$IfTlֈ*R K"( t0#44 lap<yt%[TŒȌΌ$$Ifa$gd%[l ΌЌkdG$$IfTlֈ*R K"( t0#44 lap<yt%[TЌnԎ֎Zȏ.6$$Ifa$gd%[l $a$gdngde & Fgde ^`gde 68HNV\FFF$$Ifa$gd%[l kdB$$IfTlF ("| t0"6  44 lapyt%[TVXflr\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF ("| t0"6  44 lapyt%[Trt\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF ("| t0"6  44 lapyt%[T\FFF$$Ifa$gd%[l kdj$$IfTlF ("| t0"6  44 lapyt%[TĐʐА\FFF$$Ifa$gd%[l kd $$IfTlF ("| t0"6  44 lapyt%[TАҐԐ>|\WWWO9$$Ifa$gd%[l $a$gdngdekd$$IfTlF ("| t0"6  44 lapyt%[T|ʔFkd$$IfTlF |!t t t t0\"6  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l \FFF$$Ifa$gd%[l kd&$$IfTlF |!t t t t0\"6  44 lapyt%[T .4<\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlF |!t t t t0\"6  44 lapyt%[T<>JPX\FFF$$Ifa$gd%[l kdZ$$IfTlF |!t t t t0\"6  44 lapyt%[TXZ\~*\WOOJ> $`a$gdngdG & Fgdbdgdpkd$$IfTlF |!t t t t0\"6  44 lapyt%[T\*XZtvxz|÷֧֛kg_X;9jh ,&6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu hEvh -hmH sH h'hGh -6@CJ`EHOJQJaJ`hphh9CJOJQJhphh9CJaJmH"sH"hg?CJaJmH"sH"h%[h -5CJaJmH"sH"hnhn5mHsHhGh -5hG hph -h%[h -CJaJmH"sH"hbdh -5@hGmH sH hbdh -6*6NXl|ޚ$$Ifa$gd%[l  D....$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl\T" t0#644 lap(yt%[T ",08BD....$$Ifa$gd%[l kd8$$IfTl\T" t0#644 lap(yt%[TBDZ^fpD....$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl\T" t0#644 lap(yt%[Tpr~D....$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl\T" t0#644 lap(yt%[TD??7$a$gdngdGkd6$$IfTl\T" t0#644 lap(yt%[Tȝܝ$$Ifa$gd%[l *$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[T $$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[T (.6<$$Ifa$gd%[l <>B,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[TBJPX^$$Ifa$gd%[l ^`d,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[Tdlrz$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[TĞ$$Ifa$gd%[l Ğƞʞ,$$Ifa$gd%[l kdl$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[TʞҞ؞$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kdX$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kdD$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[T$*$$Ifa$gd%[l *,2,$$Ifa$gd%[l kd0$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[T2:@HN$$Ifa$gd%[l NPV,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[TV^dlr$$Ifa$gd%[l rtvx,''gdpkd$$IfTlrX %"pT t0"644 lap2yt%[TxJxơ2hʥPʬ"ܰz| $`a$gdsggd;gd;gd; & F 8^8gd6gdEvhܰ,lz| (08@ҲԲH\^b:ӿӳˮ˟ӀuqӿӀӟhx1hx1hx1mHsH hphq~h;CJaJmH sH h>DCJaJmH"sH"hph -CJaJmH"sH" h>D5h>Dhsg5mHsHh>Dh;hq~5h;h -5 hph -hfvxh -69jh6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu%(8H $$Ifa$gd;HJ<0000 $$Ifa$gd;kd$$IfTlֈ pu" Ro50"64 laTƲвҲ0kd$$IfTlֈ pu" Ro50"64 laT $$Ifa$gd;ҲԲFH\ܴ*4hjָJ^`Իֻgd'jgdS$a$gdST^TgdSgdSgd;gdp·ķƷhjl¸ιݛwslw]Hw)jh,h;CJEHUaJmH"sH"j/E h;CJUVaJ hph -hsghph -CJaJmH"sH")j(h,h;CJEHUaJmH"sH"j}pD h;CJUVaJhphq~CJaJmH"sH")j|h,h;CJEHUaJmH"sH"j/E h;CJUVaJh,h;CJaJmH"sH"%jh,h;CJUaJmH"sH"¸ĸƸȸָJfrtvƹȹʹڹ 04>@LZ\^`bdhjlnpv&ȹ hlDhSh>D hrh>D hXY'h>D hrhS hXY'hShShph -CJaJmH"sH"%jh,h;CJUaJmH"sH")j|h,h;CJEHUaJmH"sH"jpD h;CJUVaJ8&F\^`b»ֻ޻DFHJPRxϟ{ϟl]Hϟ)jhrhSCJEHUaJmH"sH"jV0E hSCJUVaJh'jhSCJaJmH"sH")jhrh'jCJEHUaJmH"sH"jpD hSCJUVaJhSCJaJmH"sH")j#hrhSCJEHUaJmH"sH"jM0E hSCJUVaJ%jhrhSCJUaJmH"sH"hrhSCJaJmH"sH"hShQ' hrhSxz|~6DFֽ"$&*,.TVXZ^`ȼxiTx)jhmmh'jCJEHUaJmH"sH"jo0E hSCJUVaJhmmhSCJaJmH"sH"%jhmmhSCJUaJmH"sH"hQ' hmmhShSh'jh'jhSCJaJmH"sH"hSCJaJmH"sH"%jhrhSCJUaJmH"sH")jhmmhSCJEHUaJmH"sH"jpD hSCJUVaJ.*,޾NP.jt $$Ifa$gdWYgdWYgdp $xxa$gdSxxgdSgd'jgdS$a$gdSھ޾ 8:<>NPRXȼȓoȼȓ`KȼFA h'j\ hsg\)jhLL;h'jCJEHUaJmH"sH"j+pD hSCJUVaJ)jhmmh'jCJEHUaJmH"sH"j0E hSCJUVaJhmmhSCJaJmH"sH" hmmhShSh'jhSCJaJmH"sH"hSCJaJmH"sH"%jhmmhSCJUaJmH"sH")jhh'jCJEHUaJmH"sH"j~0E hSCJUVaJX "$&.ôÁôr]ÁNNGChWY hph -hph -CJaJmH"sH")jK hLL;hzNCJEHUaJmH"sH"jpD h'jCJUVaJhphq~CJaJmH"sH")j|hLL;h'jCJEHUaJmH"sH"jE h'jCJUVaJhLL;h'jCJaJmH"sH"%jhLL;h'jCJUaJmH"sH"h'jh -CJaJmH"sH"hS hhS hLL;hShLL;hS\ `j >FJx px8@fhȺȺȺț㏈rjh6_hc:CJUaJ hphq~ hph -hc:CJaJmH"sH"hWYh -6aJmH"sH" hWYh>D@CJaJmH"sH"h>D@CJaJmH"sH"hph>DCJaJmH"sH"h>DCJaJmH"sH"hph -CJaJmH"sH" h>D5hWYh -5,&FL`j~ $$Ifa$gdWY 8,,, $$Ifa$gdWYkd $$IfTl4ֈeA$2*0$4 laf4T:LtFfFf $$Ifa$gdWN $$Ifa$gdWY (2>JVbnpzFfFfFf $$Ifa$gdWY*68BLV`lxfHJ$Txx^Ta$gdc:gdc:gdpFfXFfv $$Ifa$gdWY@BDFHJû}ncTCn7hc:CJaJmH"sH"!j.'h~_hc:CJEHUaJjl>E hc:CJUVaJhoS:hc:CJaJjhoS:hc:CJUaJ hph -hph -CJaJmH"sH"hc:mH"sH"j$hoS:hc:EHUjàE hc:CJUVaJhc:jhc:Ujh6_hc:CJUaJ!jL!h6_hc:CJEHUaJ#jd D h6_hc:CJUVaJh6_hc:CJaJ~PR .$$Ifa$gd%[l gdc:gdp $xxa$gdc: ^*@(PR0@>@zBDTV,BǷǫ|mhph -CJaJmH"sH"h2 hq~5h2 h -5hA 5mH sH hZ, hphZ,h - hphq~hc:CJaJmH"sH"h%[h -6CJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"hc:h -5@hc:hc:hq~5hzN hph -hc:h -5'.048<@D....$$Ifa$gd%[l kd*$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[T@BLV`jD....$$Ifa$gd%[l kd+$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[TjlvD....$$Ifa$gd%[l kdZ,$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[TD....$$Ifa$gd%[l kd.-$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[TD....$$Ifa$gd%[l kd.$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[TD....$$Ifa$gd%[l kd.$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[T(2<D....$$Ifa$gd%[l kd/$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[T<>@xzzD?::::gdc:gdpkd~0$$IfTl\yP" mj t0"644 lap(yt%[Tzf^TV,6\ $$Ifa$gd2 $`a$gdA $a$gdZ,gdc:BD$.0RTvx2FPf2FThjz| .彶坊%jJ;hph2 CJUaJmH"sH"(jD hph -CJUaJmH"sH"h2 hph - hphzN%jhph -CJUaJmH"sH"h2 h -6aJmH"sH"hph -CJaJmH"sH"h2 CJaJmH"sH"1 "PDDDDD $$Ifa$gd2 kdR1$$IfTlr +"A?B0"4 laT"$.:>BFNBBBBB $$Ifa$gd2 kd2$$IfTlr +"A?B0"4 laTFHR^bfjPDDDDD $$Ifa$gd2 kd2$$IfTlr +"A?B0"4 laTjlvPDDDDD $$Ifa$gd2 kdx3$$IfTlr +"A?B0"4 laTLPDDDDD $$Ifa$gd2 kd.4$$IfTlr +"A?B0"4 laTLNXbnxPDDDDD $$Ifa$gd2 kd4$$IfTlr +"A?B0"4 laT,PDDDDD $$Ifa$gd2 kd5$$IfTlr +"A?B0"4 laT,.8BNXPDDDDD $$Ifa$gd2 kdP6$$IfTlr +"A?B0"4 laT PDDDDD $$Ifa$gd2 kd7$$IfTlr +"A?B0"4 laT ".8|PDDDDD $$Ifa$gd2 kd7$$IfTlr +"A?B0"4 laT|~PDDDDD $$Ifa$gd2 kdr8$$IfTlr +"A?B0"4 laT PDDDDD $$Ifa$gd2 kd(9$$IfTlr +"A?B0"4 laT$(,0PDDDDD $$Ifa$gd2 kd9$$IfTlr +"A?B0"4 laT02T PKKF>FF$a$gd2 gdpgd2 kd:$$IfTlr +"A?B0"4 laT.0246^`bDFXbŶŧŶp`[SLSDSL@ShzNh<hq~5 hph -h<h -5 hzN5h2 h -5CJaJmH"sH"h2 h -CJaJmH"sH"%j ^hph -CJUaJmH"sH"(jD hph -CJUaJmH"sH"hph -CJaJmH"sH"hphq~CJaJmH"sH"%jhph -CJUaJmH"sH"%j\hph -CJUaJmH"sH"(jD hph -CJUaJmH"sH"DF$$Ifa$gd%[l gd<$a$gd2 gdpblt|~&(~XZ\ "׼浱}rej|MD hph -UjYchph<UjlMD hph -UhA j ahph -UjE hph -Ujhph -UhzN hph -h<CJaJmH"sH"h%[hAzCJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"h<h -5hhX=5mHsH hX=5&kdC_$$IfTlֈPX'"C t0"44 lap<yt%[T $$$Ifa$gd%[l $&kd(`$$IfTlֈPX'"C t0"44 lap<yt%[T&(|~8XZ$T$& $`a$gdA gdcI<`gd<`gd<$a$gdzNgd<gdp"$& J^⸭⠕ńul`jh<UmH sH h<h<CJjhph<Uh - jhph - hphAzjihphzNUjpqD hph -Uj?ghph -UjpqD hph -U hphq~jh<hA CJUh<h -CJ hph -jhph -UjLehph -U% "$&(24DLNPR^`bdnpžŷwŷ!jph Xh<EHUmH sH j砞E h<CJUVaJ!j7nh,kh<EHUmH sH jE h<CJUVaJ hph - hphq~jh<UmH sH !jlh,kh<EHUmH sH j uqD h<CJUVaJh<mH sH hI=h<(HJVXZdfv~wfWj?qD hcI<CJUVaJ!jiwhmwhcI<EHUmH sH jqD hcI<CJUVaJ!jKuhmwhcI<EHUmH sH jqD hcI<CJUVaJhcI<mH sH hI=hcI<jhcI<UmH sH hcI< hphq~ hph -jh<UmH sH !jrhQ%h<EHUmH sH jE h<CJUVaJ! "$&:ިޠoZGoo%j}h%[h -CJUaJmH"sH"(j{yqD h%[h -CJUaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"h%[hq~CJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"hcI<h -5 h+hcI<!j{hmwhcI<EHUmH sH jmqD hcI<CJUVaJhcI<mH sH hI=hcI<hcI<jhcI<UmH sH !jyhmwhcI<EHUmH sH Br$$Ifa$gd%[l :<>@BDjlnprtŶŶŶŶyfŶŶQ>Ŷ%jDžh%[hzNCJUaJmH"sH"(jrqD h%[h -CJUaJmH"sH"%jуh%[h -CJUaJmH"sH"(jxqD h%[h -CJUaJmH"sH"%jȁh%[h -CJUaJmH"sH"(jyqD h%[h -CJUaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"%jh%[h -CJUaJmH"sH"(jkxqD h%[h -CJUaJmH"sH"kd$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[T V^& "$ؽ{tejhE hcI<UmH sH hphq~!jhE hcI<EHUmH sH j|qD hcI<CJUVaJhcI<mH sH hI=hcI<jhcI<UmH sH hph -hcI<CJaJmH"sH"h%[hAzCJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"h%[h -6mH"sH"h%[hAz6mH"sH"% $$Ifa$gd%[l kd$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[T$(2T$$Ifa$gd%[l TVkd$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[TV`flpx$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[T$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[T$$Ifa$gd%[l kd،$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[T(.26>^$$Ifa$gd%[l ^`kd΍$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[T`ltx~$$Ifa$gd%[l kdĎ$$IfTlֈn>T"R t0"644 lap<yt%[TRp,pZ4$4 $`a$gdA & Fgd*OgdcI<$a$gdcI<gdcI<gdp$&02BJLNP>@BLN^fhjlpο}n]UhcI<h -5!jUhmwhcI<EHUmH sH jfqD hcI<CJUVaJ!jh,khcI<EHUmH sH j}qD hcI<CJUVaJhcI<mH sH hI=hcI<jhcI<UmH sH hph -jhE hcI<UmH sH !j?hE hcI<EHUmH sH jpqD hcI<CJUVaJhE hcI<mH sH hE hcI<*nTd򘍥yqqqiih*OhAz6h*OhzN6h*Ohq~6h*Oh -6hAzjhph -UjqD hph -Ujhph -U!jhehcI<EHUmH sH j7qD hcI<CJUVaJhcI<mH sH hI=hcI<jhcI<UmH sH hphq~ hph - hphzN)^pr~4npZ bjrz|ְ㿨~ymym~ahX=CJaJmH sH hX=hX=5mHsH hX=5hJAh -5h( h*OCJh( hq~6hX=hX=6mHsH hX=6h( h -6hph -CJaJmH"sH"hmh -6h%[h -CJaJmH"sH"h*Oh -5 hA 5h*OCJaJmH"sH"h*OhAz6h*Oh -6#4< 0`z$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlr3 #l"/p t0"644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kdu$$IfTlr3 #l"/p t0"644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kda$$IfTlr3 #l"/p t0"644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kdM$$IfTlr3 #l"/p t0"644 lap2yt%[T&,4>$$Ifa$gd%[l >@J,$$Ifa$gd%[l kd9$$IfTlr3 #l"/p t0"644 lap2yt%[TJTZbl$$Ifa$gd%[l lnp,' & Fgdmgdpkd%$$IfTlr3 #l"/p t0"644 lap2yt%[T $$Ifa$gdzN $`a$gdA gdp ) $$Ifa$gdzNkd$$IfTl֞ "0#64 laT $$Ifa$gdzN)$gdpkd$$IfTl֞ "0#64 laTZ $$Ifa$gdzN $`a$gdA gd*O & Fgd( ^`gd( <>(fh~tʾʯwwkkkkkhzNCJaJmH"sH"hX=5mH sH hX=5hA 5mH sH h*nh*n5h*nh -5h( h*nCJh( h -6h( hJACJaJmH"sH"hJACJaJmH"sH"hph -CJaJmH"sH"hX=CJaJmH sH hX=CJaJmH"sH"hX=h -CJaJmH sH &$<0000 $$Ifa$gdzNkd$$IfTlֈ5K"~0"64 laT$.:<>0+gdpkd$$IfTlֈ5K"~0"64 laT $$Ifa$gdzN>h $$Ifa$gd*n $`a$gdA gd*n & Fgd( &.6<3'' $$Ifa$gd*n $Ifgd*nkdi$$IfTlֈ #ws"; TTTTT0"64 laT6>FNP0kd$$IfTlֈ #ws"; TTTTT0"64 laT $$Ifa$gd*ntvr` p z    , .  B D V        ŽwrŽma\ hWN5hA hA 5mHsH hA 5 hWN6h( hq~6h( h*n6CJaJmH"sH"h%[h -6CJaJmH"sH"h%[hzNCJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"h*nh -5h( h*nCJh( h -6h( h*nCJaJmH"sH"hph -CJaJmH"sH"h*nCJaJmH"sH"$P $$Ifa$gd*n $Ifgd*n<3'' $$Ifa$gd*n $Ifgd*nkd$$IfTlֈ #ws"; TTTTT0"64 laT0kd$$IfTlֈ #ws"; TTTTT0"64 laT $$Ifa$gd*nJrz$$Ifa$gd%[l $`a$gdA gd*n & Fgd( ^`gd( gdp\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlFJ "  t0"#6  44 lapyt%[T\FFF$$Ifa$gd%[l kdE$$IfTlFJ "  t0"#6  44 lapyt%[T\FFF$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlFJ "  t0"#6  44 lapyt%[T  ZDDD$$Ifa$gd%[l kd$$IfTlBFJ "  t0"#6  44 lapyt%[T * 4 > \FFF$$Ifa$gd%[l kd)$$IfTlFJ "  t0"#6  44 lapyt%[T> @ J T ^ \FFF$$Ifa$gd%[l kdɪ$$IfTlFJ "  t0"#6  44 lapyt%[T^ ` z  \EEE$If^gd%[l kdi$$IfTlFJ "  t0"#6  44 lapyt%[T  x B D \SJB=gd*n & Fgd( ^gd( ^gd( kd $$IfTlFJ "  t0"#6  44 lapyt%[TD    & 0 2 b j r |     & F$Ifgd%[l FfFf$$Ifa$gd%[l $`a$gdA  $ & .  ln68PZ (@H`h fhjln÷ã˒xhph -CJOJQJh( h[6 h[6 h -6hWNCJaJmH"sH"hph -CJaJmH"sH" hWN5hA hA 5mHsHhHh -5h( h -6h( h*nCJaJmH"sH"h%[h -CJaJmH"sH"h%[hzNCJaJmH"sH"*   *2:BLV`jln & Fgd( ^`gd( gdpFfѶ & F$Ifgd%[l Ff$$Ifa$gd%[l Zbpzkd $$IfTl4J0O"0"64 laT $$Ifa$gdH$a$gdA qeee $$Ifa$gdHkd$$IfTl4FO"YZ0"6  4 laTuiii $$Ifa$gdHkdM$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT uiii $$Ifa$gdHkd$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT *4>uiii $$Ifa$gdHkd$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT>@JT^uiii $$Ifa$gdHkd$$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT^`jt~uiii $$Ifa$gdHkd$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT~uiii $$Ifa$gdHkd^$$IfTlFO"YZ0"6  4 laTuiii $$Ifa$gdHkd$$IfTlFO"YZ0"6  4 laTuiii $$Ifa$gdHkd$$IfTlFO"YZ0"6  4 laTuiii $$Ifa$gdHkd5$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT uiii $$Ifa$gdHkdҿ$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT hjluhhhcSSSS & F 8^8gd6gdEv ^`gd( kdo$$IfTlFO"YZ0"6  4 laT npz|##$$$$----./1ػtg_W_OBh%[hKaJmH"sH"h*o7hK5h hq~5h hK5j hLh EHUj^D h CJUVaJh jh U hphKh#.hK69jh6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu9jh ,&6@CJ`EHOJQJUaJ`mHnHsHu hEvhKhmH sH h'hGhK6@CJ`EHOJQJaJ`*|B N!"|$%&V*B,v---./ $`a$gd2"qgd & FgdWNgd gd & F 8^8gd6///// 00*0^@$qq$If]q^qa$gd%[l kd$$IfTl0" t0"644 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l *0V0000+kd$$IfTl4)\ "7 t0"644 lap(yt%[T$$Ifa$gd%[l 00000 1.1$$Ifa$gd%[l .101kd$$IfTl4Bֈ -"7 q t0"644 lap<yt%[T0121R1p1111111112H2x2223 333333"3&3*3FfFf)$$Ifa$gd%[l 11111111222222@2B2D2F2H2J2p2r2t2v2x2z22ν᪙ubQ!jh%[hKUaJmH"sH"$jrD h%[hKUaJmH"sH"!jzh%[hKUaJmH"sH"$jArD h%[hKUaJmH"sH"!joh%[hKUaJmH"sH"$j>rD h%[hKUaJmH"sH"!jdh%[hKUaJmH"sH"$j?rD h%[hKUaJmH"sH"h%[hKaJmH"sH"!jh%[hKUaJmH"sH"2222222222223333 3,3v4x455666˾˾˾˾v˾h\UMUBUjhphKUh*o7hK5 hphKh*o7CJaJmH"sH"h%[hK6aJmH"sH"!jh%[hKUaJmH"sH"$jSrD h%[hKUaJmH"sH"!jh%[hKUaJmH"sH"$jrD h%[hKUaJmH"sH"h%[hKaJmH"sH"!jh%[hKUaJmH"sH"!jh%[hKUaJmH"sH"$jrD h%[hKUaJmH"sH"*3,3034383D3N3X3d3n3x3333333333333 44&4(4Ff$$Ifa$gd%[l Ff(44484<4@4D4T4d4t4v4x45556666\78 89:: $xxa$gd*o7$a$gd*o7gd*o7gdpFfk$$Ifa$gd%[l 6666\7^7777777777777777778ôÅyôjUÅyôFjrD h*o7CJUVaJ)jhVh*o7CJEHUaJmH"sH"jrD h*o7CJUVaJh*o7CJaJmH"sH"h+h*o7CJaJ)jhVh*o7CJEHUaJmH"sH"jmrD h*o7CJUVaJh`qh*o7CJaJmH"sH"%jh`qh*o7CJUaJmH"sH" hphKjhphKUjhphKUj3ĠE hphKU88888 88::::::: ;;4;6;8;:;<;>;@;f;h;yj]VyyGjrD h*o7CJUVaJ h+h*o7jOh`qh*o7EHUjrD h*o7CJUVaJ h`qh*o7jh`qh*o7Uh*o7jhphKUjgĠE hphKUjhphKUh*o7hK5 hphKhKh*o7CJaJh+h*o7CJaJ%jh`qh*o7CJUaJmH"sH")jAhVh*o7CJEHUaJmH"sH":::;(=*>T>V>>>v???@@*AAAAACCCEE$EEEgdpgd*o7$a$gd*o7h;j;l;p;r;;;;;;;V>X>~>>>>>>????@@@@AAAAAAA繱ܛ窱r窱cVjhoTh*o7EHUjĠE h*o7CJUVaJjhdh*o7EHUjĠE h*o7CJUVaJjh;h*o7EHUj|ĠE h*o7CJUVaJ hphKh*o7hK5 h+h*o7jQh`qh*o7EHUjrD h*o7CJUVaJ h`qh*o7h*o7jh`qh*o7Ujh`qh*o7EHU!AACCCCE$EEEEEEEEEEEEEFFFFGGGGٱ𖏄wldYNjhU&hoWUhoWhoWmH sH hKmH sH j9hphF\UjĠE hphKUjhphKU hphq~hoWmH sH %jhphF\CJUaJmH"sH"(j+rD hphKCJUaJmH"sH"%jhphKCJUaJmH"sH"hphKCJaJmH"sH"h*o7hq~5 hphKh*o7hK5EEEFGGGGHHHHHIIIIJJJJKKbL$a$gd2"q$a$gdoWgdoW gdoWgdp$a$gdF\GGGGGGGHHHHHHHHHHIIIIIIIIIJJJJJ˻˰˩Á}naÁ}RjĠE hoWCJUVaJj hkIahoWEHUjsrD hoWCJUVaJhoWjhoWUj hoWhoWEHU%jrE hoWCJUVaJmHsH hoWhoWjhoWhoWUhKmH sH hoWmH sH hphKjhU&hoWUjhU&hoWEHUj#E hoWCJUVaJ hU&hoWJJJJJJJKKbLFMHMnMpMrMtMvMxMMMMMMMMMۼlYD(j+D h%[hKCJUaJmH"sH"%jh%[hWNCJUaJmH"sH"(j+D h%[hKCJUaJmH"sH"%jh%[hKCJUaJmH"sH"(jrD h%[hKCJUaJmH"sH"%jh%[hKCJUaJmH"sH"h%[hKCJaJmH"sH"hoWmH sH hoWhq~5hoWhK5 hphKjhoWUjdhQhoWEHUbLdLfLrLLLL$$Ifa$gd%[l LLLMM"MD....$$Ifa$gd%[l kd$$IfTl4\d"M1 R [ t0+#44 lap(yt%[T"MDMFMvMMMMM N:NjNlNnNpNtNxN|NNNNNNNNNNFf'Ff$Ffj$$Ifa$gd%[l MMMMMNNNN N N2N4N6N8N:NV@VBVDVFVTVVVXV~V³Ԟԓ}pԓaTMM hphq~j?hFthoWEHUj.D hoWCJUVaJj<h;hoWEHUj,ŠE hoWCJUVaJ h`qhoWjh`qhoWUhoWhK5j9hphoWEHUjME hoWCJUVaJ hkhoWjhkhoWU hphKjhoWUj7hM2hoWEHUjD hoWCJUVaJ~VVVVWW,W.W0W2W4WZW\W^W`W|WW$X6X8X:XXX*YjYlYѹƣxxpxh`QBh%[hN+CJaJmH sH h%[hKCJaJmH"sH"hN+hK5hoWmH sH hoWhq~5hoWhK5jSFhn`hoWEHUjME hoWCJUVaJ hkhoWjhkhoWUjDhphKUj+D hphKUjhphKU hphKjh`qhoWUj2BhFthoWEHUj_D hoWCJUVaJXX*Y,Y>YtYYY@kd[I$$IfTl4Ft" \ t0"6  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l gdoWlYYYBZDZjZlZnZpZrZtZZZZZZZZZZZZZZZjWB(jxtD h%[hKCJUaJmH"sH"%jOh%[hKCJUaJmH"sH"(jxtD h%[hKCJUaJmH"sH"%jMh%[hKCJUaJmH"sH"(jxtD h%[hKCJUaJmH"sH"%jKh%[hKCJUaJmH"sH"(jxtD h%[hKCJUaJmH"sH"%jh%[hKCJUaJmH"sH"h%[hN+CJaJmH sH h%[hKCJaJmH"sH"YYYZ Z>Z$$Ifa$gd%[l >Z@ZBZ+$$Ifa$gd%[l kdJ$$IfTl4rt"v t0"644 lap2yt%[TBZrZZZ[$$Ifa$gd%[l ZZ[[[[[$\&\\\\]]]]]]]^aaaabbʼʬ|m`XT|A%j(E hWNCJUVaJmHsHhWNhChK5jVh1rKhCEHUjyD hCCJUVaJ hh4hCjhh4hCUh{hK5h{mH sH hphq~ hphKh%[hK5CJaJmH"sH"h%[hK6aJmH"sH"h%[hKCJaJmH"sH"%jh%[hKCJUaJmH"sH"%j&Qh%[hKCJUaJmH"sH"[[[+$$Ifa$gd%[l kd1S$$IfTl4rt"v t0"644 lap2yt%[T[ [[[[$$Ifa$gd%[l [[[,$$Ifa$gd%[l kdT$$IfTlrt"v t0"644 lap2yt%[T["[*[2[:[B[L[V[`[j[$$Ifa$gd%[l j[l[x[*$$Ifa$gd%[l kdT$$IfTl&rt"v t0"644 lap2yt%[Tx[[[[[$$Ifa$gd%[l [[\\\,'''gd{kdU$$IfTlrt"v t0"644 lap2yt%[T\]]]]|`aaa.b0bTcccccd8e:elenelffggh & Fgd&gdC$a$gdC`gdCgd{bbb b*b0bBbTcZccccccccccNdddddd:emmnohoo ppNqPsRsss&t8tht$$Ifa$gd%[l $a$gd2"qgd{ & Fgd&Rssssuuuu$v&v^vxxL{{{b|||`}~~Dln*,(*ȶܗ}qi]hZhZ5mHsHh+jhK5h+jCJaJmH sH h&6 h2"q5h&hK6CJaJmH"sH"h&6CJaJmH sH h+jhK6h+jhq~6@h+jhK6@h&mH sH h&hK6h&CJaJmH sH h%[hKCJaJmH"sH"h2"qh2"q5mHsHh&hK5$htrtttvtzttttEkdd$$IfTl4F+=# t0#6  44 lapyt%[T$$Ifa$gd%[l ttt+$$Ifa$gd%[l kdge$$IfTl4r+=# t0#644 lap2yt%[Tttttttttttttttu$$Ifa$gd%[l uuuu*% & Fgd&gdpkd?f$$IfTl>r+=# t0#644 lap2yt%[Tuu^v`v|vvv$$Ifa$gd%[l $a$gd2"qgd&vvvwLw^www[EEEEEE$$Ifa$gd%[l kdg$$IfTl4F{" ,+ t0c#6  44 lapyt%[Twwxkdg$$IfTl4r{ " p# t0c#644 lap2yt%[T$$Ifa$gd%[l xxx xx"x,x6x@xJxVxbxnxxxxx$$Ifa$gd%[l xxx*%gdpkdh$$IfTl>r{ " p# t0c#644 lap2yt%[Tx8zL{b|||`}x}},~$$Ifa$gd%[l $`a$gd2"qgd& & Fgd+j ^`gd+j & Fgd& ^`gd& ,~.~2~6~:~>~B~L~X~\FFFFFFF$$Ifa$gd%[l kdi$$IfTlFQ"` t0"6  44 lapyt%[TX~b~n~z~~~~~~$$Ifa$gd%[l ~~~DlnZQQID8 $`a$gd2"qgdp & Fgd&^gd&kdwj$$IfTlnFQ"` t0"6  44 lapyt%[TR$$Ifa$gd%[l ؀C----$$Ifa$gd%[l kd7k$$IfTl4\c Wy#z z t0d#644 lap(yt%[T4Npr~ƁЁԁށFflsFfLpFf)m$$Ifa$gd%[l (*,(*ȄЄ(2bv$a$gdZ$a$gdZ & Fgd& ^`gd&gdpFfv$$Ifa$gd%[l ȄRT̆ΆȊʊ̊ΊЊ"&(hjlp{tptititbZVhzwjhzwU hph4 hphq~h-R hphK hEvhKhpht"PCJOJQJh+jh,6 h,6 hK6h%[hFCJaJmH"sH"h+jmH sH h+jhq~6h+jhK6h+jCJaJmH sH h%[h_}CJaJmH"sH"h%[hKCJaJmH"sH"h+jhK5 h_}5!vxz[EEEEE$$Ifa$gd%[l kdx$$IfTl4F=" | t0"6  44 lapyt%[Tʅ+$$Ifa$gd%[l kdTy$$IfTl4r="P.N t0"644 lap2yt%[Tʅ҅څ$$Ifa$gd%[l ,$$Ifa$gd%[l kdHz$$IfTlr="P.N t0"644 lap2yt%[T *$$Ifa$gd%[l *,8,$$Ifa$gd%[l kd4{$$IfTlr="P.N t0"644 lap2yt%[T8@HLP$$Ifa$gd%[l PRT,'gdpkd |$$IfTlr="P.N t0"644 lap2yt%[TTPˆ8L$$Ifa$gd%[l $a$gdZgd+j & Fgd+j ^`gd+jLNPh[EEEEE$$Ifa$gd%[l kd }$$IfTl4F"{ t0>#6  44 lapyt%[T+$$Ifa$gd%[l kd}$$IfTl4rY"{Ja t0>#644 lap2yt%[TƉΉ։$$Ifa$gd%[l ։؉܉,$$Ifa$gd%[l kd~$$IfTlrY"{Ja t0>#644 lap2yt%[T܉$$Ifa$gd%[l ,'gdpkd$$IfTlrY"{Ja t0>#644 lap2yt%[Tʊ̊Ί,8rxjnptvz| & F h^`gd6gdEv ^`gd+jprvx|~ĕƕʕЕҕԕô{n{_Sh%[B*CJ aJ phhjh%[B*CJ aJ phh~wh%[0JCJ aJ h~wh%[0JCJ aJ mH sH .jh%[B* CJ UaJ mH phpsH h%[B* CJ aJ mH phpsH h~wh%[B* CJ aJ php(jh%[B* CJ UaJ mH phpsH hWNhhWN5jhWN5UmHnHuhzwjhzwUėƗȗʗ $ Ehh]h`ha$gdGS f(&#$gdGS$ E !hh]h`ha$gdGS &#$gdGS $]a$gdGS$a$gd%[ hh]h`hgd6:—ʗ̗ؗڗܗޗɷvgUɷ#h<hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN0JmH sH /jh<hWN6OJQJU^JmHnHujhWNUmHnHuh%[0JmHnHu hWN0JjhWN0JUhzwh%[hWNhhWN5mH"sH"#jhhWN5UmHnHuhhWN5jhhWN5U! @DĘƘȘʘؘ̘ژܘޘùùqjù hrhWNhrhWN0J6OJQJ^JhWN0JmH sH )jhWN6OJQJU^JmHnHujhWNUmHnHuh%[0JmHnHujhWN0JUhWNhhWN5mH"sH"#jhhWN5UmHnHuhhWN5jhhWN5U hWN0J!ȘژܘșڙܙL$ E$ hh]h`ha$gd} &`#$gdZ &`#$gd} $ E!hh]h`ha$gdr EX hh]h`hgdr &`#$gdr hh]h`hgd<(*^bęƙșʙؙ̙֙ڙŷŷŬ{f\L?8 hrhWNhWN0J6OJQJ^JhrhWN0J6OJQJ^JhWN0JmH sH )jhWN6OJQJU^JmHnHuh%[0JmHnHu hWN0JjhWN0JUhWN#h<hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN6OJQJ^Jh<hWN6OJQJ^J$jh<hWN6OJQJU^JhWN6OJQJ^JmH"sH"/jh<hWN6OJQJU^JmHnHuڙܙޙJLNP\^bdfhjvxz|šĚƚҚԚؚښܚɺ캌tb#h8hWN6OJQJ^JmH"sH"/jh8hWN6OJQJU^JmHnHu h<hWN)jhWN6OJQJU^JmHnHu#h-hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN6OJQJ^JmH"sH"/jh-hWN6OJQJU^JmHnHuh%[0JmHnHu hWN0JjhWN0JUhWN&LNfxzšĚܚ lnp $t"hh]h`hgdq7gd-$ E!hh]h`ha$gdq7$ E!hh]h`ha$gd( Ehh]h`hgd( &`#$gdZܚޚ jlnpr~؛μq]統'hq7hWN0J6OJQJ^JmH"sH"#h-hWN6OJQJ^JmH"sH"$hWN6OJQJ^JmHnHsH"uh%[0JmHnHu hWN0JjhWN0JUhWN h-hWN#h8hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN0JmH"sH"/jh8hWN6OJQJU^JmHnHu$ڛޛ & $t"hh]h`hgd)$ E !hh]h`ha$gd)gd-$ EX hh]h`ha$gdh &`#$gdZ E`gdq7 Ehh]h`hgdh؛ڛܛޛ "$&œĜƜȜԜ֜ڜܜޜ#h8hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN6OJQJ^JmH"sH"hWN0JmH"sH"h%[0JmHnHu hWN0JjhWN0JUhWN h-hWN/jh8hWN6OJQJU^JmHnHu#hJ_dhWN6OJQJ^JmH"sH"4ĜƜޜ,02X\^txz|$a$gdSi$ Eh`ha$gdhb: EX gdhb:$ EX hh]h`ha$gdr,g &`#$gdZgd- E !hh]h`hgdr,g"$(*,.024@BFHJVXZ\^rtvxz|246LNdfëëëxxxhxxxhZ%FhWN5CJaJmH"sH"h hWNCJaJmH"sH"hzwhWN0JmH"sH"h%[0JmHnHuhWN h-hWN/jh8hWN6OJQJU^JmHnHu#h8hWN6OJQJ^JmH"sH"h0JmHnHu hWN0JjhWN0JUhWN6OJQJ^JmH"sH"(|246LNdfvxz|~ -DM gdu$gd=q gd $a$gd fvxz|~ΞО $&<>Ɵȟ<>hj ĠԠ֠<>XZnpơȡ&(@hEhWNCJaJmH"sH"hEhWNCJaJmH"sH"hZ%FhWN5CJaJmH"sH"hu$hWNaJh=q hWNaJhWNh hWNCJaJmH"sH"DΞО $&<>Ɵȟ<>hj$a$gd -gd $a$gd  ĠԠ֠<>XZnpơȡ&(gd -$a$gd -(@BTVpr & F h^`gd6gd -$a$gd - @BTVpr hph4hzwhEhWNCJaJmH"sH"hEhWNCJaJmH"sH"hWN C0P&P 1h:p%[. A!n"n#$n%7nn DpF 00P&P 1h:p<. A!n"n#$n%7nn DpI 0 00P&P 1h:p<. A!n"n#$n%7nn DpI 0 00P&P 1h:pGS. A!n"n#$n%7nn DpI 0 00P &P 1h:pr. A!n"n#$n%7nn Dp I 0 00P&P 1h:p} . A!n"n#$n%7nn DpI 0 00P&P 1h:p(. A!n"n#$n%7nn DpI 0 00P)&P 1h:pq7. A!n"n#$n%7nn Dp)I 0 00P.&P 1h:ph. A!n"n#$n%7nn Dp.I 0 00P=&P 1h:p). A!n"n#$n%7nn Dp=I 0 00PJ&P 1h:pr,g. A!n"n#$n%7nn DpJI 0 00P&P 1h:p<. A!n"n#$n%7nn Dp{DyK _Toc99769238{DyK _Toc99769238{DyK _Toc99769239{DyK _Toc99769239{DyK _Toc99769240{DyK _Toc99769240{DyK _Toc99769241{DyK _Toc99769241{DyK _Toc99769242{DyK _Toc99769242{DyK _Toc99769243{DyK _Toc99769243{DyK _Toc99769244{DyK _Toc99769244{DyK _Toc99769245{DyK _Toc99769245{DyK _Toc99769246{DyK _Toc99769246{DyK _Toc99769247{DyK _Toc99769247{DyK _Toc99769248{DyK _Toc99769248{DyK _Toc99769249{DyK _Toc99769249{DyK _Toc99769250Dd _D 3 @@"?$$If!vh#v$ #v":V l4 t0F#+,5$ 5"f4pyt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#+,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[T$$If!vh#v$ #v#v^#v#v:V l4 t0F#,5$ 55^55f4p2yt%[TVDd @ub c $A? ?3"`?2L9ji|`!tL9jiL F Bxcdd``Vcd``baV d,FYzP1n:&.! KA?H1:\ ǀqC0&dT20 `[YB2sSRsĜ ,@u@@ڈ+ӯƷb*g |F0ɞ sB@Q*L %:FppohedMa(w ,ຆ1] 2BnO8,mp@C]F&&\"CX1YAx9z0 ^$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[T$$If!vh#v#v#v #v#v#v$ :V l t0#6,555 555$ p<yt%[TDd b c $A? ?3"`?2=  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   6!$&%')(*+,/-.102354vw789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuxyz{|~}Root Entrya FJ]#)Data QWordDocument`{ ObjectPoolc@q]J]_1149055838Fq]q]Ole CompObjfObjInfo !$%&'(+./01478;>?@ABEHILOPQTWXY\_`abcfkpstuvwx{~ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q| iL h FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native )_1173605614 Fq]q]Ole CompObj fObjInfo Equation Native v_1149055969Fq]q]Ole XZL| h=x max "x min n, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|"xl x maxCompObj fObjInfoEquation Native >_1149055931Fq]q]Ole CompObjfObjInfoEquation Native > FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|"|s x min FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1149056003Fq] q]Ole CompObjfObjInfo| Ț| n FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q| iL hEquation Native )_1149055865YF q] q]Ole CompObj fObjInfo!Equation Native )_1173605899$F@7r]@7r]Ole CompObj#% fObjInfo&"Equation Native #u_1148825272)F@7r]P^r] FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qY 2X=x 1 +x 2 +x 3 +....x n n=x " n=1,0+2,7+2,5+2,5+3,0+1,0+1,07=13,77H"2,0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q8dl 2X=x " n=13,7+55,6+49,7+43,6+43,23Ole )CompObj(**fObjInfo+,Equation Native -0=205,830=6,86H"6,9 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qj h=x max "x min n=32_1149415708.FP^r]P^r]Ole 2CompObj-/3fObjInfo05Equation Native 6_1168182671O 3Fpr]pr]Ole 9CompObj24:f0"2003=40 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qKd 2X=x 1 f 1 +x 2 f 2 +x 3 f 3 +...x-gc(-+`! -gc(-:@Hxcdd`` @c112BYL%bpu:]b mĕh! j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`C8~yDd lb c $A? ?3"`?2QY ΢ٸt-~-`!QY ΢ٸt- `exڝRJA3%-D,N +#b)IoV8HK.gZ_@A!6 ؈BΙK . 3*p, 'CR)R$U5XNrv!`ݓUЅE9iLvtVh2LўE.2!lss%^-7fp؏zd~oJjUڜ=?tRƄFK<Lػ gv:2~U5iyG޽mQQٓ6޶+/BV 9awR9n}.,©hrDd h b c $A? ?3"`?2]2 *C;y[L9/`!12 *C;y[L@xt|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300U}`Kf"#I&2@M`}@&TdrA#ءP 0y{@rI)$5$ŠQ > 1h:/b#3XAGsDd b c $A? ?3"`?2=yE&w>^~4`!yE&w>^~:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu:]b mh! j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`$4Dd b c $A? ?3"`?2=\zC\^PEa6`!\zC\^PEa:@Hxcdd`` @c112BYL%bpu:]b mĕh! j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`8$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#6,55 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#655 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#655 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#655 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#655 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#655 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#655 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v #v #v :V l t0\#655 5 5 p(yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l t0!6,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l t0!6559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6+,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6+,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6+,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6+,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6++,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6+,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v9 #v#v(#v:V l4 t0!6+,559 55(5p2yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vg :V l4~ t0"6++++,55 555 p2yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vt#v:V l4 t0"6++++,55 5555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vt#v:V l t0"6,55 5555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vt#v:V l t0"655 5555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vt#v:V l t0"655 5555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vt#v:V l t0"655 5555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vt#v:V l t0"655 5555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#vt#v:V l t0"655 5555p<yt%[T$$If!vh#v #v#v#vt#v:V l t0"65 5555p2yt%[TDd Ob  c $A? ?3"`?2WPN-teG:;l`!WPN-teG:@1@xYLxڥkAߛ鏘5mjMGPAɃbQCoB@4QzPxԢ݃Ŀ@OՋBi3;ˎUDŽݼϛ7 c A?^>",hYHZ4 [>k#W!֐SkQ`[68:>}T,S x31#pk͵CWE*1WL!|{!(|Cw(!|I6̞ <0-s)o$+w6/op}^m圶Nt7>(e}c?m>^dA9{e|D+Y*,?dX?"wOt[!y} goXh:v]&xwjw3 ʩYcUgyݡ쓂' 4QKCS6_.s1*sx̯{eqNNv9d6T]zKhƛuҿNIz %n? Yof+LX M̟: ; \r<8Y'xtCvsuYHHX.WObv[9cc,/PDd 8Ob  c $A ? ?3"`? 2?dB;ʀvo`!n?dB;ʀ&@<<xڕkAGw4hnSۂPI=f[YhI9SzУ EPGBo9TD Z7}.(sq~#*U "ƛ&EX:ڵ/#~.)\zf"z*F=sO-mB <"bM:ETaR[iCjMTiոzvOi_K!{qWKn5s2RR3;ސPaTFpdM-Ⳛ5?RM+%0w wY~Oh~7@ f[}F24:{9?I g?(8Ni~E~7:cxm;JMjʯy;A~7*_6kGssjxBx>Ü[vz$x(^BywY6|Fs>SGKfObjInfo?MEquation Native N+7+2=55,710=5,57H"5,6 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qȫt 2X=2,27+7,116+11,07_1148826006w1BFpr]pr]Ole RCompObjACSfObjInfoDUEquation Native V_1173606435"TGFpr]r]Ole ZCompObjFH[f7+16+7=206,030=6,87H"6,9 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qGto <VAOG=8928?CA:=01ObjInfoI]Equation Native ^c_1149754534LFr]Hs]Ole d_@A@>1VB=8:0=<VAOG=8928?CA:@07><:V;L:VABL@>1VB=8:V2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjKMefObjInfoNgEquation Native h)_1149754580QFHs]Hs] P FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q P FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle iCompObjPRjfObjInfoSlEquation Native m)_1173615012VFHs]Hs]Ole nCompObjUWofObjInfoXquation Equation.39qs n A5@54=L>45==0?@>4C:B82=VABL?@0FV=7030;L=8928?CA:?@>4C:FVW'8A5;L=VABL@>1VB=8Equation Native r_1148987304L[FHs]os]Ole yCompObjZ\zf:V2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q:8l + " X =""E=120+432+51012018+ObjInfo]|Equation Native }V_1147284632`Fos]os]Ole 43230+51034=10627+14+15=29,5H"30 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{D(P4 + " % =CompObj_afObjInfobEquation Native `_1147286038heFos]os]"xf"f= FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{hj 3616+3811+21816+11+8=116235=33,2Ole CompObjdffObjInfogEquation Native H"33 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{Q )3330100"100()_1147286016jFos]os]Ole CompObjikfObjInfolEquation Native m_1147247104oFЖs]Жs]Ole CompObjnpf: t0A#44 lapFyt%[T$$$If!vh#v#vb#v}#v,#vQ#v:#v:V l4 t0A#++,55b5}5,5Q5:5pFyt%[TkdR$$IfTl4֞{ 2"b},Q: t0A#44 lapFyt%[T$$If!vh#v#v #v,#vQ#v:#v:V l4 t0A#+,55 5,5Q5:5p<yt%[T$$If!vh#vj#v}#v,#vQ#v:#v:V l4 t0A#+,5j5}5,5Q5:5p<yt%[T$$If!vh#vj#v}#v,#vQ#v:#v:V l4 t0A#+,5j5}5,5Q5:5p<yt%[T$$If!vh#vj#v}#v,#vQ#v:#v:V l4 t0A#+,5j5}5,5Q5:5p<yt%[T$$If!vh#v #v,#vQ#v:#v:V l t0A#,5 5,5Q5:5p2yt%[T*Dd b  c $A ? ?3"`? 2t* :P͵`!H* :" @e%xڥkp{K٘wEcJCPY[㵒UZH8pBqt"NrD# Z}|%&{H'A\_&e!R$Rq:ٹ_K޴˥ىI8p ԧ WVn.6}pR*uU:{RR轛vn)RK, u;4.S|y{/c6wZ)B)՘`&ƒ#F$k).0/|}B֊C:ZuC)%c/վ(Wh aZ6~;&Fi;Ҟ#>9󌃅VuWtU/+۴Wy/QYW7?>&Yuֺ/rŚaz])>yjܦ֔Ky d團:ϕ:5ܦYĒڻeI/`BV: NC_: WZxL:ʏDd tl Gb  c $A ? ?3"`? 2:\?yJn5T`!\?yJn5T 0#xڕKQgD]U R ?ЄVrJ{CG6(,^zS E{ ^%Ti|3o/.̛7"%<~HQhb`!u]^qjhV[O0]Wh)d`nikHj?2xF{grZGJ*Iз;\ѧF .[]yy/ߨ-C]G0HcyNj|82-cR.7$3o+5<p[eugR'= qץ0̉1b~e0)AhW戮YzYsҨ-oF;wwI9XreIGy[o{Ew/R :A` -r=BB; MV[^}L,<}oLI bDd lONb c $A ? ?3"`? 2a&PUH=z=`!5&PUH=z^,xڕ1OQgqppaP9BaLP;,3%J4[C0&jBGLl J;6q}3oeи۝fvC(o0|*Pbbl!EQ$<:HGhnj{^Ή5Em,6Zy=!W^#Vԥ藛^ߝ~7=k*>GK.>h7л4jkP~(4, 4~!k,w3 lg!ogs2znMv% KDGN0\?$Yhnls<1(7VDd l3Ob c $A? ?3"`?2gEgJga%SC`!;EgJga%S`81 xڕkAߛ4vMc[ccBʶVAAI[`SXlm),H ?CC=O"7Aqޛq7ly@B`Tu_捊OS)(G)(Z;gR$9pj*F uvQGl+kDMj7_4I/G+>A-oDaz=7&L\w1FwUtSy2q`Eܢ%η('ܖG(&)[ޛzIx((.8΍p<0gwyrK7de2[AUom=rp{OTdwIb/0|g4~岓~_;|6fl`:*߿o޷^RX .|_0[{jn\6'S^g,/yDd b c $A? ?3"`?2)#Wfk>`!)#Wfk> `h+PxڥRKA~3UIԃCC:@J[cAmA;$^յ]=%movW 4~73g%EZe t$.LO[ NUS9.`q&Q&%t]:5]8 u\ ;0xNh* ye1g5b2~]S+ ~{ZmJW3r%/2r3sKu׻ 3$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#,5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T3kd$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T-$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T3kd$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kdT$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd $$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kdh$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd $$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd|$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd4$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T)$$If!vh#vw#v\#v8#v:#vx#vk#v(#v&:V l t0v#5w5\585:5x5k5(5&pPyt%[T/kd$$IfTlִ g Q #w\8:xk(& t0v#  44 lapPyt%[T$$If!vh#v#v:V l4 t 6 0"#6+55e4pyt%[T$$If!vh#v#v#v<:V l4 t 6 0"#6+,555<e4pyt%[T$$If!vh#v#v#v<:V l t 6 0"#6555<e4pyt%[T$$If!vh#v#v#v<:V l t 6 0"#6555<e4pyt%[T$$If!vh#v#v#v<:V l t 6 0"#6555<e4pyt%[T$$If!vh#v#v#v<:V l t 6 0"#6555<e4pyt%[T$$If!vh#v#v#v<:V l t 6 0"#6555<e4pyt%[T$$If!vh#v#v#v<:V l t 6 0"#6555<e4pyt%[T$$If!vh#v5#v:V l4 t0R#+,555pyt%[T$$If!vh#v5#v`#v]:V l4 t0R#+,555`5]p(yt%[T$$If!vh#v5#v`#v]:V l t0R#555`5]p(yt%[T$$If!vh#v5#v`#v]:V l t0R#555`5]p(yt%[T$$If!vh#v5#v`#v]:V l t0R#555`5]p(yt%[T$$If!vh#v#v #v|:V l0 t0#655 5|apyt%[T$$If!vh#v#v #v|:V l? t0#655 5|apyt%[T$$If!vh#v#v #v|:V l0 t0#655 5|apyt%[T$$If!vh#v#v #v|:V l0 t0#655 5|apyt%[T$$If!vh#v#v #v|:V l0 t0#655 5|apyt%[T$$If!vh#v#v #v|:V l0 t0#655 5|apyt%[T$$If!vh#v#v #v|:V l? t0#655 5|apyt%[TDd b c $A? ?3"`?2?09be&v3nr`!09be&v3n: @Ƚxcdd`` @c112BYL%bpu^. N300 e*F\ @NHC7AyI9 @Vv.51HN6 ;1-g˝s*1-Oゆ 8C`` 1h:/Pz9E $$If!vh#v#vB#v#v#v#v:V l4 t0#6++,55B5555p<yt%[$$If!vh#v#vB#v#v#v#v:V l t0#6,55B5555p<yt%[$$If!vh#v#vB#v#v#v#v:V l t0#6,55B5555p<yt%[$$If!vh#v#vB#v#v#v#v:V l t0#6,55B5555p<yt%[Dd b c $A? ?3"`?2"V:z/`!"V:z!`R4PxmKAߙ>CAvH}$d7/]:OԭKKDd@Li3V}wGO2>yw@ 3\`hqzyKqƤbljH+@51h ΢ .#7t0˜!K?AT[A:/9 0&u%.\?hYjQ +Ĺʋ^3^Hn"7OܳQ-}4LZs#63ORۚpY[쓟طk3wɞ)kmgWztR,IgDR(g 4󒌳eNddfR,u'I'7S;-Q{E^qmaϜddE,BޢoNt_7oSa,I 0-{ZZtDd @]b c $A? ?3"`?2)M?csD`!)M?csD"4 `xڕTkAf&w7!YbZj6m"ZIуzTD1 TM˒C!M JDz57E%x }1[~;ktJ%[_N¼^>'@]}svsyvOCmϷWۧ7Dayid-oyM?fA>ۂI(tˍ&r&L!Ƌug𝘸UU yDd (b c $A? ?3"`?2i 囃(#l] g`!i 囃(#l] @ dexcdd``g 2 ĜL0##0KQ* Wä!d3H1)fYA<@=P5< %! @ :@u!f010b5l wfjQ9@8@penR~CP`:'^1@pd9LF]F\ Lr ~3/ cŒO`eد&\gxdn%@,@sC2sSRsp b.?YA&c 4="sx{)i\И>#t] `021)WĸAĜB N twDd l?kb c $A? ?3"`?2~Iy `!~Iy DF)xmMHAY-*&d$D@ksh (,:CѡCT"I;Amΰ3~ߛ, @"lY˦FE q,B!Z u|Re,ȬE4``00R Ba9&{QyZaP|x\#v0C+Ĭ֔m— ѳ}NxlV|Ŋr";]kxXw!J/џ(R:-&K$"J~mo ohUlLJ(5^!> YrFu*L^rJ >PU ?h<`<3c`asj9c_fx\ʵyE2\%{ɪ>oGwqyo:I|`?3otЬ7*&0-%^}w>tDd b c $A? ?3"`?2@ LGZ{qv_+/`! LGZ{qv_+/:Hxcdd`` @c112BYL%bpu 1h:/Pz9E~Dd QTb c $A? ?3"`?2g/ZAh`!g/ZAh jxcdd``d 2 ĜL0##0KQ* W4[RcgbR .5@P5< %! 8 :@u!f00 V * <> f "* <>"1 f * <> f "* <>"1 f ()+* <> f "* <>+1 f (),ObjInfoEquation Native \_1147336456cFs]s]Ole FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|"(bl * Mo x FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjfObjInfoEquation Native >_1143285782Fs] t]Ole CompObjfObjInfoEquation Native >"0~ * <> V FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q"`n * <> f_1143285858F t] t]Ole CompObjfObjInfoEquation Native >_1143285888F t] t]Ole CompObjf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q*n * <>"1 f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoEquation Native F_1147334204F t] t]Ole CompObjfObjInfoEquation Native F_1143286551F t] t]|*hX * <>+1 f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q" * <> fOle CompObjfObjInfoEquation Native >_1149162816F t] t]Ole CompObjfObjInfo FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qpi Mo=6+3230"125230"125()+230"225()=6+2,86=8,9Equation Native _1173617626E?F t]3t]Ole CompObjf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q8 Me=* Me E +* Me V 0,5"f"S Me"1 * Me f ,ObjInfoEquation Native _1147336502F3t]3t]Ole FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|"H n * Me E FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjfObjInfoEquation Native >_1143286998F3t]3t]Ole CompObjfObjInfoEquation Native >" * 5 V FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qK "f_1143287104mF3t]3t]Ole CompObjfObjInfoEquation Native -_1147334000F3t]3t]Ole CompObjf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|&hj S Me"1 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoEquation Native B_1143287164F Zt] Zt]Ole CompObjfObjInfoEquation Native >_1147338161F3t]3t]  !$'(+./2567:=>ADEHKLMPSTWZ[^cfilmnorux{~"h * <5 f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|/8Z S Me e"0,5Ole CompObjfObjInfoEquation Native K_1147338464F Zt] Zt]Ole CompObj fObjInfo FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|?j S Me e"0,5800 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native [_1147338496rF Zt] Zt]Ole CompObjfuation Equation.39q|/ S Me e"400 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoEquation Native K_1147423202F Zt] Zt]Ole CompObjfObjInfoEquation Native _1173617795F@t]@t]yzH 5=9+30,5800"395225=9,07 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qw9 2x="xf   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?dBDCEFGIHJKLMNPOQRSUTVXWYZ[\]`^a befghijklmnopqrstuvwxyz{|}~44 lapnyt%[T{$$If!v h#v#v #v #v #v #v #v #v #v #v #v :V lp t0N$, 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 pnyt%[Tkd,$$IfTlp oz!#      t0N$,,,,44 lapnyt%[Tw$$If!v h#v#v #v #v #v #v #v #v #v #v #v :V l t0N$, 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 pnyt%[Tkd1$$IfTl oz!#      t0N$,,,,44 lapnyt%[T$$If!vh#v#v:V l t0"655pyt%[T$$If!vh#v #v_#v #v:V l t0"65 5_5 5p(yt%[T$$If!vh#v #v_#v #v:V l t0"65 5_5 5p(yt%[T$$If!vh#v #v_#v #v:V l t0"65 5_5 5p(yt%[T$$If!vh#v #v_#v #v:V l t0"65 5_5 5p(yt%[T$$If!vh#v #v_#v #v:V l t0"65 5_5 5p(yt%[T$$If!vh#v #v_#v #v:V l t0"65 5_5 5p(yt%[TDd |b c $A? ?3"`?2RS|A4]].:`!&S|A4]]`0@Cxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu}`Bܤr@ 'g1HfaOf!=Fm= adbR ,.Iq1(2t?4 Qg@Dd (Tb ! c $A? ?3"`? 2mw UK fDA`!^mw UK @ XJ,xcdd``$d@9`,&FF(`TIɁCRcgbR 6x qC0&dT20$~1At 2Ba`c? wfjQ9B&br<1@pd9`0FtVTAM|t@7D($}L`|l # aL>4d b;3LLJ% 1.E.br_!v3cP@Dd (Tb " c $A? ?3"`?!2^9QXƒR+=fC`!^^9QXƒR+=@ XJ,xcdd``$d@9`,&FF(`TIɁCRcgbR 6x qC0&dT20$~1At 2Ba`a_ wfjQ9B&br<1@pd9`0FtVTAM|t@7D($+ }L`l #a^& 2\c[rF&&\"CX1YAx9̯ O$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#,55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v#vQ#v#vE#v$#v:V l t0#55Q55E5$5p<yt%[T$$If!vh#v #v :V l t06#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t06#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t06#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t06#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t06#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t06#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0#6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0#6,5 5 pyt%[TDd @Gb # c $A? ?3"`?"2< :p}&7Z`! :p}&: @Cx=?Qƿ7/BD$B P,WP9{(^'(Eּd|'KqHX)HTWUZHĪ.9׬cµE-' I=[{3Y5s8=$0oUh3 ŒKlzHv1Qsnoj lڃkPnB?i97Dd |b $ c $A ? ?3"`?#2@ @-e?5)\`! @-e?5:` 0xcdd`` @c112BYL%bpu̓OL^`!Q#Jn>̓OL:`H0xcdd`` @c112BYL%bpueŅ91$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T$$If!vh#v :V l t0#6,5 pyt%[T^Dd |$b & c $A"? ?3"`?%2t9mF!ve`!|t9mF!v._,Jxcdd`` $d@9`,&FF(`Ti! KA?H1 @P5< %! 3I} vL@(\PgZ@pd9 P\HqrjTc^3y1HЬ$ҝ qb.#܃$푆 g"Lܸ@,a 4 n``!$37X/\!(?71,(2B7 \;V) +aMN41b0{):b i0~*/ύxX;ϐ>3Ang0_cP׎u$y ʷ@ ;>9 |, <63c뛏o)J le2kǺJ dv>7p% c)0̵8|Ce; X&"ftB+0[r[|?6d S@||.h} / `PadbR ,.Iq1(2t$|byX9z2Nk@Dd b ' c $A#? ?3"`?&2R9SS/j.i`!&9SS/jؒ@Chxcdd``> @c112BYL%bpuEDd T0 ( # A$'2U!wbt31k`!)!wbt3Œ XJhxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuˌ yu=؇`!v 0y{@ 021)Wĸ r!v120es!J^8Dd b * c $A&? ?3"`?)2;܎> #`^n`!V;܎> #`B@2xt$xcdd``Vdd``baV d,FYzP1n:L ,B@?b 030熪aM,,He`7Ӂ`'0L ZZ |\,g`0``*F\3tUBSdc1]fy;tsHt'\F # I9 @\ĺw\عа`` 1h:/G3Xhk8Dd b + c $A'? ?3"`?*2s`!*{4ZH~' xtxcdd``> @c112BYL%bpuˌ yu=؇`!v 0y{@ 021)Wĸ r!v120es!J^Dd ;Zb - c $A(? ?3"`?,2bc|gdՐ!>u`!6c|gdՐ! ! Y3dxcdd``d 2 ĜL0##0KQ* Wä(d3H1)fY; fĒʂT`3{ vL@(\PZ&|\,g`0``Usi#nfEVJbn#dn J"ݹ;!25 ɽĺwĽ /&HL8b Yb74c@膐br<n`B[J<狁p> (9YR X73{DA,#Tz\D$bf&t $-= g+KRsAb\ ]` bg!Ma qDd b . c $A)? ?3"`?-2zt0x`!ztxڭ+Q=vݵ;*2wwaEQNP tC?BƼ*jgZ1:ysXX\n|v,G9:=Mn^ı ښK8}dq➀]Ni@گ77ou}ŕ(Il BsLϓ/R$4>O:K9R%PFM̀5(|gŪ6˓gnZjx;qKH/pwګQE{Ԙؐ5izK!Uъ{ Dd b / c $A*? ?3"`?.2WE% h3{`!+E% h@Chxcdd``> @c112BYL%bpudKRxI)$5$ŠQ s> 1h:/b#3XGDd hb 0 c $A+? ?3"`?/2RT@ .}`!&T@ @|hxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300si#3`i=4/27)?(PՋ1Hz0DwBe BT 3ݽ SpBZrF&&\"CD1,Ġt`YT6g[ Dd b 3 c $A.? ?3"`?22WUcxgk31`!+Ucxgkxtxcdd``> @c112BYL%bpuˌ yu=؇`!v 0y{@ 021)Wĸ g!M0Cbd`2!JFDd hb 4 c $A/? ?3"`?32LpMƱ2SJl>`!dLpMƱ2SJb@L |2xcdd``6dd``baV d,FYzP1n:&&6! KA?H1Zʞ ㆪaM,,He`H @201d++&19/b' Xt9W8+Hi%ׁ|J,1@penR~CP1'v${/2 5W?\F1jFEFP4s12!8 \;4.= adbR ,.Iq1(2tAB N ٰkJ Dd b 5 c $A.? ?3"`?42WUcxgk3`!+Ucxgkxtxcdd``> @c112BYL%bpuˌ yu=؇`!v 0y{@ 021)Wĸ g!M0Cbd`2!JYDd hb 6 c $A0? ?3"`?52斬{u)zJ`!w斬{u)zJʄ @(|ExڕQJP=%mMZ0tPAT 88:@X-_Э. Nח K_䜛sj u*\( 2DҊK]C"s6XEqfuiwk opBa x݋Xc'wq叞 ͺV9܌ ,W~P'[[ ?^gK$!7 H?—yߛ?/rhΛNrQ:rz|B9D5rNb̶<4{TQ:X\p3lb=N`m@Dd hvb 7 c $A1? ?3"`?62o\Zv?: f`!^o\Zv?: D@ |,xcdd``Vbd``baV d,FYzP1n:&6! KA?H1Zl πqC0&dT20$ KXB2sSRsĜ ,@u@@_0q500Y&XLdBܤr@'&2@]P/0l1W?\F] 1jFEFP b4s12!8 \8,4= adbR ,.Iq1(2tAB N PgDd lb 8 c $A2? ?3"`?72>%BdXA*T,Sׁw0[pf+ I9 @yl\}? [;xA|]85'l , 61ݝ@3ĝLpw:0bS.h-p3@``221)WĸAs> 1h:/Gf~ow Dd ,hb 9 c $A3? ?3"`?82TeRDFD.YB^0ؐ`!(eRDFD.YB^hxcdd``> @c112BYL%bpu 1h:/P:8$$If!vh#v#v#v?:V l4 t0#++,555?pyt%[TDd hb ; c $A5? ?3"`?:2R4=͘zex.`!&4=͘zex@R|xcdd``> @c112BYL%bpu c $A8? ?3"`?=2[+~>z `![+~>z` :Nxcdd``dd``baV d,FYzP1n:lB@?b 100@0&dT20 `[YB2sSRsĜ ,@u@@ڈ!+HgZ%ļ3Li3ȄJG?G.؄J` LY@FTJ >AQI9 @i\s?;}p8bs?\|ĺ b.4pS8XiGJg+KRsAb\ ]@0rt?0eéDd b ? c $A9? ?3"`?>2;V;ptS`!;V;ptS ` `\pxڕ?K@ƟCCUZ:d+I Pkpw<ܛ^0 @1diQBtDh2*6r42w<)"b#]YhMA@WEX+q(L R v=azEw!nWO|[KL(2 WeqF9wS73E)0h,!9+~I4?\`#'W7y_2V}c<%l1w #+RcGvl3.nE/Jˬ`R,><:?r9Dd jb @ c $A:? ?3"`??2JmOtfd`!JmOtfdb `\qxڥR=KP=%mX0t 8H(`;8Z!jX&Eܜ쐭n'u,(UW3xܜwK`F+ŷM%DGq,ֹymx bAqģ;pb;FqPf>БyOKYդp{~mՂ^tsrE6SzxzDDwx4)4QXqVuS7,*CW_I "Y<1 vkWxvFvM!}Y7ԸG>_¯ _g#C}Ne4?ITFGNYϢ K;1҅7@Bj尴=2_F$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l4" t0#)v++,5555?5^555pPyt%[T6kdG$$IfTl4"ִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[T3$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V ls t0#,5555?5^555pPyt%[T3kdǦ$$IfTlsִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[T/$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l t0#,5555?5^555pPyt%[T/kd1$$IfTlִV W;$#?Ole CompObjfObjInfoEquation Native "f=7248,0800=9,06 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qypR܁ R=x max "x min =16,5"1_1148817091F@t]@t]Ole "CompObj#fObjInfo%Equation Native &_1148816988F@t]@t]Ole )CompObj*f,5=15 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q,Z 2d="|x i "2x|f"f=2462,4800=3,078ObjInfo,Equation Native -_1148817267F@t]Pt]Ole 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qk * 2 ="x i "2x() 2 f"f=10743,12800=13,429CompObj1fObjInfo3Equation Native 4_1150264202FPt]Pt]Ole 8CompObj9fObjInfo;Equation Native < FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|r = "x i "2x() 2 f"f _1150264201FPt]Pt]Ole ?CompObj@fObjInfoB FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q|jU\ = * 2  = 13,429 =3,66 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native C_1148816722FPt]Pt]Ole FCompObjGfuation Equation.39q< * + "d V =2d1002x=3,0789,06100=33,975 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfoIEquation Native J_1150264200FPt]Pt]Ole NCompObjOfObjInfoQEquation Native R_1148816836FPt]Pt]uation Equation.39q|HU * V =1002x=3,669,06100=40,397 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle UCompObjVfObjInfoXEquation Native Y * R V =R1002x=159,06100=165,563 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1148219067| Fpu]pu]Ole \CompObj ]fObjInfo _Equation Native `)_1148219211FDu]Du]Ole aCompObjbf \ N FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qVx~ N=100100%2%=5000ObjInfodEquation Native er_1173684485+FDu]Du]Ole gCompObjhfObjInfojEquation Native k?_1168163139!FDu]Du] FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qz#(n X=t * 2 n1"nN() =2 9001001"1005000() =2 90,99 =23=6Ole pCompObjqfObjInfosEquation Native ta FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXE0 2X"Xd"2Xd"2X+X. FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1168163187FDu]Du]Ole vCompObjwfObjInfo yuation Equation.39qI`| 2500"6d"2Xd"2500+6 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native ze_1168163150#FDu]ku]Ole |CompObj"$}fObjInfo%Equation Native Y_11482213575(Fku]ku]Ole X=8ZO 2494d"2Xd"2506. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qsX w=mn100=90100100=CompObj')fObjInfo*Equation Native _1173684627-Fku]ku]90% FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qzE, w=t w1"w()n1"nN()= 3 0,91"^ t0#  44 lapPyt%[T/$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l t0#,5555?5^555pPyt%[T/kd$$IfTlִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[T/$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l t0#,5555?5^555pPyt%[T/kd$$IfTlִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[T/$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l t0#,5555?5^555pPyt%[T/kdW$$IfTlִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[T/$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l t0#,5555?5^555pPyt%[T/kd$$IfTlִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[T/$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l t0#,5555?5^555pPyt%[T/kd$$IfTlִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[T/$$If!vh#v#v#v#v?#v^#v#v#v:V l t0#,5555?5^555pPyt%[T/kd}$$IfTlִV W;$#?^ t0#  44 lapPyt%[TDd b A c $A;? ?3"`?@2=+?EX^\#`!=+?EX^\ p@2xmR=KP烈imCqu*ݜt]FH`ZAU(8Zš" w+s8$av`yQeX1}_dl&C]!de#i`pY{@-_:/ :!KL+lg$x+UexD_Rw#s̝k7qy' f3S^"VAaV!ޜ V Er^uRX-sV<'Q_)Ƃg!Rb1D;0x(wܽx%N\x(#^bc8']m]#QS{(Ǥ^.Aj@T{2ʝ< 1]_}x{]4Qhh3Dd hJb B c $A<? ?3"`?A2 캘BnH Qv`! 캘BnH Qv@A|sxcdd``fd``baV d,FYzP1n:&BB@?b % ㆪaM,,He`H @201d++&19/b' Xt9W I0(?(S8+ 1h:/G#f,gNDd rb C c $A=? ?3"`?B2=:{&u1epO`!:{&u1ep X!dxڝMkQs&m2HS)ږ! 6? )4B ch)][Wn#\ЅP KWK8s?с;9ϛs}ϝx'nFELd#zTqꯧ'TM\%>uz ]%S6l4~Ū^2evyNz/Fҍh1͢kcL9ʦԊ3 ~HN 3jͅb75i6t/j:[(-n&y{9"^z]\x0M4o5S}Owi|(?_yL[I`@+DYӾ|QRc3`Ou~~l <]xА+Dd sb D c $A>? ?3"`?C2uŋr; DQ03GQB`!Iŋr; DQ03G&xڥTKkAMf;+dEEp|\Lƃ zA&a$7va$z"z AO"O xcUwϸ+8CW]UuuM (țH~ 4I(icb v%\u`(IcðR62ᄤ4r;cmJp~8_>Kگhk>gKnkW;W1W;+>8n6 a]\i,,c#$ONM4]9TcңAW&G[cKdD[5bůt)0{_." ~'ք}ܟNYV⤟nܖxCxz_no[W}+yxPqT0%˛EH)Mt[^+àFܤ/ٸ SpjcӛQ EDd b E c $A?? ?3"`?D2Aǽ}D tm`!ǽ}D tj xڥS1HAgܝ[P17)D!9SCiiaȅ9NL$Jz[QBBHIn3fn.'˰y>E}@WJk2*q)uL B\HwC YtEJ# `z~݌Z.\ЮKaYn|&4),|OH{?/ %X_|[&y^yؚS9h{jky閔tRk}W :~UiPGn4 ܬ/Dd 1Nb F c $A@? ?3"`?E2.Qt & Q R d`!Qt & Q R YxڝS+DQ>31~$$ EM,H ,,zהŬ(ҬLبYYPv~=ޫGɛn}w9@/ M 0-=8zW+}Q49TUj/Fpb NiܒDa"0[xBʮv%k x!Ⴛ7g\i]Xil?kv HQ{kXװYS{ǰ)CBۉbCUdŴ5'-ۜʤS+P7V[hs↉bɤK"睒'ˇ N?>h'ty"%M$%T +b'~Υ3`o\O#*"- K*ܻ\fS. T~Ad'E]0Ķ\vJ ̀VؒfߞchW_Dd teb G c $AA? ?3"`?F2O^+{Xr빖H+H`!#^+{Xr빖H `0#Pxcdd``fe 2 ĜL0##0KQ* WÔ .d3H1)fY4ĒʂT @_L TȠ1[)X!bL bALr `bWyA~bF]L ! ~ Ay bXr{A`ĵi3einqc_1L?HT)30'pMqf60rL00Q `0l0; +ss@aL`0߭akK[|cNd mߙ w%Ϝ\ p]LPw2}W]t2=Ŭ2?f^C=<{#2!̀ k9 l v 0y{@ #RpeqIj.HA $rt?2Dd Zb H c $AB? ?3"`?G2=Mi@uodM`!Mi@uod, !dxcdd``c 2 ĜL0##0KQ* Wä@TRcgbR Q@=P5< %! 8 :@u!f0g b Yl1;1PGNr~358l.@Hfnj_jBP~nbry V8pj7#(df04O倊0 ӱAabqYTf0N. pNg77gd8|v6X| ܤr:N.ff-Rd@gTeE_Gw#q,Ď{/yȄ0lebA Y\aĹ73b Vi#\.h=pbg%%3LLJ% 1.E.brt?0EDd 8yb I c $AC? ?3"`?H2 ywH@`! ywH D#dxڭS;KP>I6V)"(DAttB@B[g'q)NDpA BWϢEMs @#VnH`#ݒkmю$c 聐9Eq@S+)+H8,6P/("؊=JvCY: QமSq7q+V>Vv+%ϷH͟}t܄M&5\eCƝt;؈<:ǸhȘ}mq~2“OI\ Ug bJh`smg)Q3}!iI8 6@ϏQ7E~9oQ-ϳkE^yiVVOxJD&+5˂ا$+b1΄4sgvs[$$If!vh#vU#vV#vU#vV#vU#vV#vU#v V#v U#v V#v U#v V#v U#vV:V l t0#65U5V5U5V5U5V5U5 V5 U5 V5 U5 V5 U5Vp֖yt%[Tkd$$IfTlN>? ?@@ "UUVUVUVUVUVUVUV t0#6<<<<44 lap֖yt%[T$$If!vh#vU#vV#vU#vV#vU#vV#vU#v V#v U#v V#v U#v V#v U#vV:V l t0#65U5V5U5V5U5V5U5 V5 U5 V5 U5 V5 U5Vp֖yt%[Tkd$$IfTlN>? ?@@ "UUVUVUVUVUVUVUV t0#6<<<<44 lap֖yt%[T$$If!vh#vU#vV#vU#vV#vU#vV#vU#v V#v U#v V#v U#v V#v U#vV:V l t0#65U5V5U5V5U5V5U5 V5 U5 V5 U5 V5 U5Vp֖yt%[Tkda$$IfTlN>? ?@@ "UUVUVUVUVUVUVUV t0#6<<<<44 lap֖yt%[T$$If!vh#vU#vV#vU#vV#vU#vV#vU#v V#v U#v V#v U#v V#v U#vV:V l t0#65U5V5U5V5U5V5U5 V5 U5 V5 U5 V5 U5Vp֖yt%[Tkd$$IfTlN>? ?@@ "UUVUVUVUVUVUVUV t0#6<<<<44 lap֖yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lw t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lY t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lh t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lY t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lh t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lJ t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lY t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V l t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V l t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v0#v#v#v":V lJ t0"650555"/ / / / p2yt%[T$$If!vh#v #v:V l4 t0"6+,5 5pyt%[T$$If!vh#v #v :V l4 t0"6+,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0"6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0"6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0"6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0"6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0"6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v #v :V l t0"6,5 5 pyt%[T$$If!vh#v- #v #v#v:V l t0d#6,5b 5 5'5p(yt%[T$$If!vh#v- #v #v#v:V l t0d#6,5b 5 5'5p(yt%[T$$If!vh#v- #v #v#v:V l t0d#6,5b 5 5'5p(yt%[T$$If!vh#v@ #v:V l4 t0N#6+,5@ 5pyt%[T$$If!vh#v@ #vs #vt :V l4 t0N#6+,5@ 5s 5t pyt%[T$$If!vh#v@ #vs #vt :V l t0N#6,5@ 5s 5t pyt%[T$$If!vh#v@ #vs #vt :V l t0N#6,5@ 5s 5t pyt%[T$$If!vh#v@ #vs #vt :V l t0N#6,5@ 5s 5t pyt%[T$$If!vh#v@ #vs #vt :V l t0N#6,5@ 5s 5t pyt%[T$$If!vh#v@ #vs #vt :V l t0N#6,5@ 5s 5t pyt%[T $$If!v h#vH#v #v :V l t0W#6, 5H5 5 pnyt%[Tkd$$IfTl -Hc~ "H t0W#6,,,,44 lapnyt%[T $$If!v h#vH#v #v :V l t0W#6, 5H5 5 pnyt%[Tkd $$IfTl -Hc~ "H t0W#6,,,,44 lapnyt%[TDd D J 3 @@"?IDd b K c $AD? ?3"`?J2>MQ/eJJ C`!MQ/eJJ :HHxcdd`` @c112BYL%bpu@=P5< %!@5 @_L ĺEĘA,a #'ȝATN`gbM-VK-WMcs>^. N30@d+$bj``a` wFP~<'!3L+gMa(w XpqUcw%t-Ե\ #ln)mL#D^FCb/^ ~\x-8 v 0y{@ #RpeqIj.HA $9rt?2eTDd :b M c $AF? ?3"`?L2=z^a_tBODpU`!z^a_tBODpU:@Rxcdd`` @c112BYL%bpue3:6$$If!vh#v) #v#v:V l t0",5) 55apPyt%[T3kd_$$IfTlִH \p!) t0"  44 lapPyt%[T$$If!vh#v) #v#v:V lg t0",5) 55apPyt%[T3kd$$IfTlgִH \p!) t0"  44 lapPyt%[TDd (Hmtb N c $AG? ?3"`?M2!pXAVuM `!pXAVuM r@(@e>"xڝ]HTA]ݻZjk_Pcz+%R]#Ȃz E>)A) z @"Ġmf̬#].{~s̟{^d@\>~(!*"X,h'QZԅhʗj:(bp.hRP+;Q5!ɏ)/6(>ULk1WkAԎ~vv=VOzXv*7)j:ѐp7=ZB j؃ zBc+GKxv \#=Em;kf'cvM\O*LVcHh q&~ ? ^%9R ect.~j$7 gr~ rzTεe[ҽy& laJ&5n?of/<ἪxJ6nvqEyQI fZ*5k7}O8G\]3t@o*=tοd 7soL/y&O7gG2Kqa2iؗ9GEƿ(ᕄToϳHog)WS_GhߛU n3|(j ~K~K~~K~K~Xs>VXܼ;oaf9\uv\3"P&iF [c\H%Y,+_0d.0 {Dd @lb O c $AH? ?3"`?N23X/.o/!`!3X/.o/`G gxcdd``Ng 2 ĜL0##0KQ* W'd3H1)fYKXa 0nĒʂT/&`b]F"L) -`0[愉r `sB2sSRs=V~,b7#MF\ UHyL`Gy@&DT6TIfT~ş`Ma(w ԰r%']Lpwg r|'VT}&TG![y.pG `Pz:Ĥ\Y\ bPd+I,İr0e9{9hDd t @bb P c $AI? ?3"`?O2+(6S 37 uG$`!+(6S 37 uz q Txcdd``e 2 ĜL0##0KQ* W/d3H1)fY+JaP5< %! @_L ĺELA,a KL *'031d++&1l?z+8Yb&#.#:| fPQN #SY,`0V 0X ܤrlV.n` 2BYQ );I ;`a%.pLb;g+KRsAb\ ]` v 1h:/G#f~ nODd Qn S 0ALE = ? ?3"`?Ole CompObj,.fObjInfo/Equation Native a"0,9()1001"1005000() =30,03=0,09. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q!( W=ww_11482218442Fku]ku]Ole CompObj13fObjInfo4Equation Native =_11482221210H7Fku]ku]Ole CompObj68f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q5@ w"wd"Wd"w+w FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfo9Equation Native Q_1173685299<Fu]u]Ole CompObj;=fObjInfo>Equation Native )_1173685298DAFu]u]uation Equation.39q [ x FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q xj yOle CompObj@BfObjInfoCEquation Native )_1173685331: FFu]u]Ole CompObjEGfObjInfoH FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qz/ Y =a+bx. FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native K_1173685366KFu]u]Ole CompObjJLfuation Equation.39qz xD b FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q [ xObjInfoMEquation Native )_1148741514PFv]v]Ole CompObjOQfObjInfoREquation Native )_1148741493NUFv]v]Ole CompObjTVfObjInfoWEquation Native ) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q k y FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1148741592gZFu]u]Ole CompObjY[fObjInfo\`o xy FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q $h x 2Equation Native -_1148741609b_Fu]u]Ole CompObj^`fObjInfoaEquation Native 6_1148741666dFu]u]Ole CompObjcefObjInfofEquation Native 6_1148741761]{iFu]u] FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q y 2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle CompObjhjfObjInfokEquation Native K/@ Y x =a+bx FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEd Y X " =y " ._1168187958nFv]v]Ole CompObjmofObjInfopEquation Native a_1148803240sFUv]Uv]Ole CompObjrtfR2L+\{N/^Mm(+`! +\{N/^Mm``,xD`\xڕ]HQϽ;:kf~h&ZLIBAY FK(,oKDD=d =(%KPBJ"Yn;Ό,2߹ W%T(!Έ\.GƉ*]fF-EP 9Cqی$46фXb }!^E$.J/ҟN9,pT?xv.ayXL]̞;ANmMRoL_犧n%ȿ^r}3AE.celBViB&kԩBlͿ^B[vr19TeC(ޫJ.Egu2f7oSxŐ>N}6o9co(UUo\2>jSfHrh ͦ ۱DGZr6<:V/m)kNɟrb?sX6`G,,ٷz"rr9Ǭ+&Tt)SwEEOT_zi%߅ar9rۑ?ZoSKUt4#?Rɛ@ݚTw ^Vzzsʗ~ˈ .'O2o?6}{ɒw!6 ȇ,{%@ yBiSzt,Ęp|5ɳ,1Dd b T c $AM? ?3"`?S2{%ѭkP.-W/`!O%ѭkP.-x Hxcdd``~ @c112BYL%bpu^. Nsi#&6J_/W}I9 @7.c 2nO m%\bq;g+KRsAb\ ]@0r!nad`2NBIDd 2b U c $AN? ?3"`?T2PyCbKi?Co1`!gPyCbKi?C" H5xcdd``dd``baV d,FYzP1n: x,56~) @ '20 ㆪaM,,He`0 01d++&19/b'AXt9Wc,Hgy%ʼn }̨ >{@AI9 @+.Y? d ?._?/󟰠0on%44!v- `PadbR ,.Iq1(2tAB Naa q;#3XWmDd ( @b V c $AO? ?3"`?U2./@O=E4`!./@O=E@1 Yxcdd``Ned``baV d,FYzP1n:&&! KA?H1:9ǀqC0&dT20 KXB2sSRsĜ ,@u@@ڈ+$K_dˈ" [_P[s`A5_U}3zFT17a`2W&0;`?#< #r|76TFF;A&[rAc 2 sv0o(`021)WĸAĜB N 7ioUDd h@b W c $AP? ?3"`?V2A|Q+{6`!sA|Q+Z@ Axcdd``ed``baV d,FYzP1n:&&.! KA?H1:q10 UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc~X V8pz mĕU9ƿׁ%|8߉V盀X ܤr@+-v2H~ 2b1ܞL>=$ F=B, )ppC@ 3LLJ% 1.E.b΃ 9hK$$If!vh#vi#v#v:V l t65i55p<yt%[T$$If!vh#vi#v#v:V l t65i55p<yt%[T[$$If!vh#v:V l t65pyt%[T[$$If!vh#v:V l t65pyt%[T[$$If!vh#v:V l t65pyt%[T[$$If!vh#v:V l t65pyt%[T[$$If!vh#v:V l t65pyt%[T[$$If!vh#v:V l t65pyt%[TLDd Ta=b X c $AQ? ?3"`?W2rUrTNnrQ<`!jrUrTNnb XJ8xcdd``6dd``baV d,FYzP1n:&B@?b ʎ ㆪaM,,He`c&,eBܤr!$1@pd9 P\Hq1eiը$Ƽ\G? 2Bjn? Q! ~ Ay 1jn; ȄJ'+1Qvm%4616b;g+KRsAb\ ]@rt?2eJk4$$If!vh#v#v#v#v#v~#v:V l t06#6,555555Fp<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v~#v:V l t06#6555555Fp<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v~#v:V l t06#6555555Fp<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v~#v:V l t06#6555555Fp<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v~#v:V l t06#6555555Fp<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v~#v:V l t06#6555555Fp<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v~#v:V l t06#6555555Fp<yt%[TDd b Y c $AR? ?3"`?X2@dtXF,*E`!dtXF,*:@@xcdd`` @c112BYL%bpunvIHS7K`!nvIHS7:@Hxcdd`` @c112BYL%bpu! KA?H1x́깡jx|K2B* R vf: KP 27)?(u@x<+8Y`F\?s@ZVGYQ >ľsfn#wdڕ0Ifj${Xd++&1F=_xAFa$s12% ~?U 21幠N`BVRxI)$5$ŠQ > 1h:/Gf,SCzDd Xb _ c $AX? ?3"`?^2=.G-ƕ D OgR`!.G-ƕ D O:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu:]b m j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`@4CDd Lb ` c $AY? ?3"`?_2@;ҎD\? ZT`!;ҎD\? :`!xcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu;vv0o(L021)Wĸ `g!M0Cbd`{Ge?Dd Lh b d c $A]? ?3"`?c24;9SN%?e[\`!]4;9SN%?@ |+xcdd``ed``baV d,FYzP1n:&lB@?b 10< UXRY7S?&meabM-VK-WMcs>^. N300si#F}V*`|IfIpYO?y1p{0[QP@penR~CP ? 22BW`VpAC Ҍ` v 0y{@qI)$5$ŠV "|bt:^'f~D\$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#,5w5$ 5555 5gpFyt%[TkdV^$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdpa$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdd$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdg$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdj$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdm$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdp$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkds$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdv$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkdz$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkd$}$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[Tkd8$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[T$$If!vh#vw#v$ #v#v#v#v #vg:V l t0#5w5$ 5555 5gpFyt%[TkdL$$IfTl֞ / >Z#w$ g t0#44 lapFyt%[TDDd Tbb e c $A^? ?3"`?d2IkbaL:j`!bIkbaL:, H0xcdd``cd``baV d,FYzP1n: \B@?b u -j UXRY`7S?&meabM-VK-WMcs>^. Nsi#FiNΤJ?OD7$${nf` 8|+f$L@(\Pxg67жo1\p=؃P``xI)$5$ŠV "|bt:^kf~r ]RDd lb f c $A_? ?3"`?e2xˍENRz)J-Kcx`!pxˍENRz)J-Kc> XhH>xcdd``gd``baV d,FYzP1n:,56~) @ /f`h UXRY`7S?&,e`abM-VK-WMc~X V8pNHq%0pUrB@A*LN`*f[$70Hn2!Ʒg +ss Xpb#ܞ vp{zA|[.hHscp`` #RpeqIj.HA D,İrt?2&ggDd @b g c $A`? ?3"`?f2[t[ m/:`![t[ m/n x Sxcdd``6gd``baV d,FYzP1n:&B@?b u 20 UXRY7S?&meabM-VK-WMcs>^. N300si#< I0;Xn>I3H1۳ש9,cTC23 A:L|.0_ fNCK,n6@penR~CP8&\aq;#1 #-a , %4f"h0y{@^8Ĥ\Y\ bPd+> 1h:/G7f~\dJDd Xib h c $Aa? ?3"`?g25A6+p`!h5A6+. 7H6xcdd``gd``baV d,FYzP1n:,56~) @ 7p30 ㆪaM,,He`0 01d++&19/b'AXt9W.ΤJ߆ OD7$.Ne@A*̦m,03120b7 W&0;snFAFh= 4d"4\= 'adbR ,.Iq1(2t?4]UDd @9b i c $Ab? ?3"`?h2LHk"Z{`!sLHk"ZL@ Axcdd``Vcd``baV d,FYzP1n:&B@?b u p00 UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc~X V8pNh8W-HN% 7cP`jo`ɛ` '/ d$3H.ed%$a \Pfsaak w.p܀ `PPadbR ,.Iq1(2t OvĤ\Y\ bPd(?4, ~Dd T}{b o c $Ah? ?3"`?n2 7h~s) О`! 7h~s) ` XJxcdd``ad``baV d,FYzP1n:&! KA?H1Z " ǀqC0&dT20 KXB2sSRsĜ ,@u@@ڈq0Hu%'- bYT TXkA02yA08Avx6`:f470dq d 5#s H梄& W&0;r MP-a qe-` J`EqA8 =>Ĥ\Y\ bPd(?4, ~Dd hjZb p c $Ai? ?3"`?o2 ?&xKrk`! ?&xKr`@|xcdd``ad``baV d,FYzP1n:&! KA?H1Z " πqC0&dT20$ KXB2sSRsĜ ,@u@@ڈq0Hu%'# dT TA0[yA0"9AvYT`㻂FF0KX@vuu@vA|<_3p?`|2Kh2@penR~CP`?\ 1@F}oA|m8$#D=;)_F\4Ng` v0o(021)Wĸ g!M~fޞDd T9{b q c $Aj? ?3"`?p2TJ, Ȥ `!TJ, Ȥ (XJxڥR1K@~wIMkAԣuΊ"8V(+eA7CW:Y7AU'Q1޻2]w{xT 0Q(!E*-RԠ^.˭4d9r낟Z'K5{u?%gX z}߶ZƺMq=g{AyNiyЂqZedle1W!"XE!+2î5RI2R$6 ֬QOk.@M5[(IMiSCv[7$jgS,GOS"\## 瑼зʹp41gm|G(͛nmd>߳0s5DŽn0Dd b r c $AX? ?3"`?q2=.G-ƕ D O`!.G-ƕ D O:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu:]b m j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`@4C^Dd <Ob s c $Ak? ?3"`?r2u"zH㍚6`!|u"zH㍚6κ` hJxcdd``ed``baV d,FYzP1n:! KA?H1Z @@P5< %! `35;aR&br<1@pd9 P.P5p#AZ*!d W&0;*8䰛? 2i%ocq7=\\gpb#, #l1e$)<ݿ.0P{g3L28% `P9Ĥ\Y\ bPd+O4}!Dd n}b t c $Al? ?3"`?s2=t(rYIȞ`!t(rYIȞ:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`adegfhjiklmnopqsrtwuxzy{}|~ObjInfouEquation Native _1168163460xFUv]Uv]Ole CompObjwyfObjInfozEquation Native _1148803944q}FUv]}v] FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qX = Y x "2y() 2 " y"2y() 2 " ,Ole CompObj|~fObjInfoEquation Native FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q0 = 348,061436,400 = 0,7976 =0,893 FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1148805327F}v]}v]Ole CompObjfObjInfouation Equation.39q`  FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qX`TM  =Equation Native 6_1168163482vF}v]}v]Ole CompObjfObjInfoEquation Native _1168163486F}v]}v]Ole 1" 2 n"1 =1"0,7976 10"1 =0,20243=0,067, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXvd ( t =CompObjfObjInfoEquation Native _1148805818F}v]}v] !$%(+.1478;>ADEFGHKPUXYZ[^abcfijmpsvy|0,8930,067 =13,33. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q# t e"3Ole CompObjfObjInfoEquation Native ?_1148806073F}v]}v]Ole CompObjfObjInfo FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q%0i 13,33e"3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native A_1148810642Fv]v]Ole CompObjfObjInfoEquation Native x_1148810669Fv]v]Ole \hY 2y 1 =3+4+4+64=4,3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXT 2y 2 =CompObjfObjInfoEquation Native t_1148811340Fv] v]8+7+113=8,7 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qd`j 2y 3 =14+18+173=16,3Ole CompObjfObjInfoEquation Native _1148811472F v] v]Ole CompObj fObjInfo" FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39ql 2x 1 =7+11+12+164=11,5 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native #_1148811530F v] v]Ole &CompObj'fuation Equation.39qd}, 2x 2 =30+27+223=26,3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo)Equation Native *_1148811590F v] v]Ole ,CompObj-fObjInfo/Equation Native 0_1148813164F v]0v]dк~ 2x 3 =38+45+463=43,0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qtx^ 2 y = 2 y +" 2Ole 2CompObj3fObjInfo5Equation Native 6 y FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q( 2 y_1148813203F@w]@w]Ole 9CompObj:fObjInfo<Equation Native =D_1148814933F@w]@w]Ole ?CompObj@fb R4 jx|K2B* R vfjv,L ! ~ Ay bXr>:]b mh! j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`4'Dd Ib u c $AY? ?3"`?t2@;ҎD\? `!;ҎD\? :`!xcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu 1h:/b0@oKqDd |Rb x c $Ao? ?3"`?w2dv qq9 `!dv qq9 `80]xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* WÔ*d3H1)fY 0P=7T obIFHeA*CPD32Ba b Y;A1XP 27)?(p[x<+8Y`5l>FcVJb̻<&0k #4*g@47$37X/\!(?71;!2A2jn?$`VV |t{p/q?xRJ.h p0@``F&&\"CX1Hrg!M~b~GDd hb y c $Ap? ?3"`?x2eEjt:m*m`!eeEjt:m*&@@2|3xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* W"d3H1)fYˀ33aP5< %! @_L ĺEf1g wfjQ9B&br<1@pd9LF]F\ ?@:++a|%?bg<`6ݠBܤr_(\w~t+!uF=x:Ĥ\Y\ bPd+I,Ġt`i^*{Dd p0b z c $Aq? ?3"`?y2+{VL*0$ַ`!+{VL*0$.hgxcdd``$d@9`,&FF(`TURcgbR 6P1P=7T obIFHeA*CPD.#l = 0ero&*'I9 @}\wŜ P3vqc4fiը$Ƽ]\? 2Bj ,@sC2sSRspb. Am3$s{dBe%?.g Li`*0܏#~g&\ДN}f%3LLJ% 1.E.b1rt?0$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#6,5$55f55]55pFyt%[Tkd $$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#6,5$55f55]55pFyt%[Tkd-$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[TkdM$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkdg$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[Tkd7$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#v$#v#vf#v#v\#v#v:V l t0#65$55f55]55pFyt%[TkdQ$$IfTl֞ 8"$f] t0#644 lapFyt%[TDd -Xb { c $Ar? ?3"`?z287F6=Q/`!87F6=Q/ @PxڕR;KP>5&)QDPTjRP(- kB&E .CRŭ3GRTs}_ދ(i Byᰯ" 1& wq+fQ>X-Tsξ|$#b625(J-OUZNڅyOE^#Seba(3ӽ~m=%u<4|W6$Ӓ7s&-n:tD5Nq v qMӷub1p/䲮W Mm'd]>bxt<na k!Ν< !]3q {1@ʏƳNb g?`jnϨ/ۃ8Dd Xpb | c $As? ?3"`?{2iK}ImB^S`!ViK}ImB 7$xڥTAk1~ytw2E*"tER /zp "*.Tp\i Ӝ\(坁o,Dî k| =uٞYO˄TqblOz7|?U? ; -[%=5C 4֟aH1T }5xhLB(OfD\>(&ʶTɌldvdw~٣q)GhRH3ѴK*Xn_j_nC2ODnW49Q)z"W{NO߯込W̭yۅ"тÀo!.5"5`? @c112BYL%bpu^. N300u9F!{3*!5g^s1ps@VrA]!#t] `PadbR ,.Iq1(2tAB Nan DjDd ib c $Aw? ?3"`?2L@qJ;0`!L@qJ;0`F)PVxڥTMkQǼ&fnlQfQЅVh+TLqҍJՍ\"A0 *MZ h1yC&Pt{Μwλ C0+ou~/r0B] f>˫ /`q3~_hRpvaeiq؆$gZ!..i'}LEZ;%W(MQ3ԳUӕfxTBBứ0ņ3άLo2r3t&1uZ#9q>p#Xs=ns}PW:~v{(A9"kbXza$UTv:)% RGz;+rh޸(>. CfZ!~PbN DzS.icѸǤc%ヸERM4cdMgU+xc;KSrbNfwݔa_AčDT$կQT>ͧK˜(_4v"d?K+ |Glt|T ވWA׿uP pXZɿ9eQˀgWXotC.f[.^w y,J@Dd D|mxb c $Ay? ?3"`?2l'e|Illf*`!^l'e|IllB`0,xcdd``Vdd``baV d,FYzP1n:B@?b ؀깡jx|K2B* R vfjv ,L ! ~ Ay bXr:]j m ոyL@(\P争^. N300Usi#], ƕ0 Fa:t|1>bMa(w rrn?#Y #6sA}~``pI)$5$ŠQ > 1h:/b#3XkJ$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l t0"6555555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l t0"6555555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l t0"6555555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l t0"6555555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l t0"6555555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l t0"6555555p<yt%[T$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l t0"6555555p<yt%[TDd b c $AX? ?3"`?2=.G-ƕ D O`!.G-ƕ D O:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu:]b m j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`@4CDd Lb c $AY? ?3"`?2@;ҎD\? ~`!;ҎD\? :`!xcdd`` @c112BYL%bpu8;OAV"fs*gfK7ZEp>Sl !WbrڨH<n!o#Z&%m!lޫlmtG3 ;8M#ޒDd lb c $A|? ?3"`?2qu51?X `!qu51? ~xڥ;KAgg.'QDDXFHRK8P%buiV"+ `ckOTe99ﵜ]/pMڀ^0ĉUUy7Z\伮K7Eu weN~Q|_tN{ʻ?́Rךu6!gAE=_8/j'sQAu z=xabl kِt/ ΕV̈́Y8|xBn /G{Dd $ l)b c $A}? ?3"`?2՛:rSĝ`!՛:rSĝxcdd``d 2 ĜL0##0KQ* Wy A?d>@=P5< %!@5 @_L ĺES,a " c`7S? `3B2sSRsĜ P{q%0i5C|8ˆf~s-X=x,os0 3oq?}I O&X> I9 @NMb.</pf`! (/>/pf2`HbxڥRKPHC)RW]R!дb 188*tpnEqpp# w{P.m0|ř(D $Zı7iXzD3a膙ȹ4A^;Y 0;I_1f (s!45Jze߱Ʀ Zѵ;ܹKAE4.{!>!~eӔTJ\Vy>OI!_S` oF \ؼ@/{nn9q\d^xsN|X//}-Z=2u1CR[h5[}*L[fK]}Dd l2b c $A? ?3"`?2Zʆ!.Ր`!Zʆ!.Ր@xڥKP.iBA( Dlť *ݪ )߽]޽{Pl0yzHAHoX&9$0-SJ9ƀzB)}#k@yjFb@뚊;~K5aX[gm&IaVsP5*sjyy>Wv_h7IE9:lj\UV~I~_{ɱ:$~Zm.(fĊO1l%r R}W ']096Pg0(Dua Υ̮wd'd1wvDd 8 leb c $A? ?3"`?2I禗%ǒ4`!I禗%ǒ4xڥ;KAgf%Ycة+^>BQ6+mDhd1msYu>ufȱ[֮Z{ v c]wJ߹T/*= ЂqSB̔-/5!!7)W#6 +bIkS/9YFuaJR 1h:/b0@@JMDd hb c $A? ?3"`?2gfaݸ}%h3OCh`!;faݸ}%h3O@R| xcdd``$d@9`,&FF(`TɁQRcgbR Рg@ UXRY,@1[iC$% d12I?D YB2sSRsĜ P3vq=`ҙY 1y1ps}VTrA} F=;Ĥ\Y\ bPd+> 1h:/b0@uJ$$If!vh#v#v#vc #v! :V l t0#6,555c 5! p(yt%[T$$If!vh#v#v#vc #v! :V l t0#6555c 5! p(yt%[T$$If!vh#v#v#vc #v! :V l t0#6555c 5! p(yt%[T$$If!vh#v#v#vc #v! :V l t0#6555c 5! p(yt%[T$$If!vh#v#v#vc #v! :V l t0#6555c 5! p(yt%[T$$If!vh#v#v#vc #v! :V l t0#6555c 5! p(yt%[T~Dd @h-b c $A? ?3"`?2b(TƑ%]4_#`!b(TƑ%]4 @p|jxڕR=KA|]("DI/MREC^D2Melۇ5q!oJXA=E}0w~ʮza _;rxvO`zsɰZʫd]aB#<#}|_oDI59wQs{Obߪp 2{cX{})a#ú-QAċ<q%#Gb.`,5-귂CF;$ZVq9g<\b> 1='ou}*Dd hb c $A? ?3"`?2t<7#?NȎ+P%`!H<7#?NȎ+@|xcdd`` @c112BYL%bpu^. N300si#M:++c @c112BYL%bpuF t (33,935>4,8) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoEquation Native }_1149503638%Fx]x]Ole hDb c $A? ?3"`?2Rd'ɀEm.&,`!&d'ɀEmے@|xcdd``> @c112BYL%bpuj|%. " 1NcP:T]u{/)ݨokV*Dd hb c $A? ?3"`?2t<7#?NȎ+P;`!H<7#?NȎ+@|xcdd`` @c112BYL%bpu^. N300si#M:++c `!TLܤc.gK̛:R xcdd`` @c112BYL%bpu 1h:/Pz9EDd hDb c $A? ?3"`?2Rd'ɀEm.?`!&d'ɀEmے@|xcdd``> @c112BYL%bpug?cg\ -.*? ~7 Խҹ;0'EYXuϢSYRl/mXku]G=;w{{?:j/kFߋ5I ky1F v=|+kkCA<ꯑ24² _KfٓC@Dd h$Wb c $A? ?3"`?2,e5U5^WfR`!^,e5U5^W@@C|,xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* WtIRcgbR qPwaP5< %! @_L ĺEv2$Y@+#ȝCTNA $37X/\!(?71Ax<+8Y`5l&F瀬JtH2 L! "# 2727)?(ȵ;!2A]7J.hrC\] `PadbR ,.Iq1(2t$|bt:^f~YɤDd b c $A? ?3"`?209V Д!T`!09V Д!@ PVxڥSJAl~ H$`a j#-0yDNq]jA|,"CQ;ΝM$70}37{ $VPl2-K+&oqa͇Fa | ua]B\(lŜwdyD2h@Xd{;lOZcbWC+_ *FIJS(\lI u~,p+HӸVϟ b8?sOOH7Wr습cnwu+^Լ_ þM9섈u^e?ހw~ZgL! <.O=ʹW|o)olv ]?pg^j;3ae08,l42 oDd b c $A? ?3"`?2-xf\6Eyz57 W`!xf\6Eyz57`'xcdd``~$d@9`,&FF(`TiS A?dmbI`znĒʂT/&`b]F"LW,a ˍL *'031d++&19/b' f2|`uM25H倊c La:@:, :n u 128alfבa0J?yb+xvseVdc>##(I9 @Ϝ\JBb/?GD@Fؚ .U~<3D]@Q&4wysrM&.z<0PCP{.1 2A\|+f-%3LLJ% 1.E.bB N BDd @ b c $A? ?3"`?2#&-JE%+lZ`!&-JE%+`PxڥS+Q>3XKk-xl(GyR/޵A1?OP0Ke- AE4Ee]GP=-H ϋ`\gQc 1&˹vݷXa/b0IIʣ~4ȕ\gVib@]#c[EsrՂméfi97ƇNMk+kQ.1#y $oЪPE~+XJ^<v%a8!E+94 md\{"KT;\ͧb #*yϸ\(4o.w.N6rn9'XlaE1ޚ i8aTLHDd Tb c $A? ?3"`?2xFgՕZEn_`!fxFgՕZEr XJ4xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&6! KA?H1Zl ǀqC0&dT20 KXB2sSRsĜ ,@u@@ڈ+Hu%oVBWO`ܞWEq7 W&0; 8:qb.#., #t [ {)rc& p' ;\4n=8?Ĥ\Y\ bPd(?4, XsnULDd LTb c $A? ?3"`?2yȅ4\rEb`!jyȅ4\r XJ8xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&lB@?b 10 UXRY7S?&,e`abM-VK-WMcs>^. N300Usi#F6VJy 3L=Jtw2NpڰLȭA<8 lov%aBܤr@=W;qi`a '\ 8ؠq#F&&\"CD1,Ġt`Ycen#Dd Txb c $A? ?3"`?2m `3 e&ֈId`!A `3 e&ֈ ` :XJxcdd``fed``baV d,FYzP1n:&f! KA?H1Z ǀqC0&dT20ͤ KXB2sSRsĜ ,@u@@ڈ2&VJoX 1y3p{ᢃa.#7-؄Jߊ炆8d·;g+KRsAb\ ]` bg!M~bd[Dd b c $A? ?3"`?2>RpSQf`!RpSQ:`!xcdd`` @c112BYL%bpu 1h:/P5FDd zb c $A? ?3"`?2=yE&w>^~h`!yE&w>^~:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu:]b mh! j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`$4WDd <T}b c $A? ?3"`?20:c-v۵c}j`!u0:c-v۵c` XJCxcdd``dd``baV d,FYzP1n:&! KA?H1Z ǀqC0&dT20 KXB2sSRsĜ ,@u@@T@|#8( od+!+'~F0 ` W&0;Vpp/pca w-f_G"40Z]=.p w `P8Ĥ\Y\ bPd(?4, "t`YDd T}b c $A? ?3"`?2o3Ni=Bl`!wo3Ni=B %XJExcdd``dd``baV d,FYzP1n:&&N! KA?H1Z8 ㆪaM,,He` @201d++&1l?z+8Y`T T 4q>H^%7g7pc& +'~F0@Fa W&0;Ylp b.#@FKY@|]8#D^FhO641 &] `PadbR ,.Iq1(2tAB ;+G#3XpzHDd b c $A? ?3"`?22_w*cZ?Ko`!_w*cZ? !dxڕRKP&V *M:AAT(X+Z:P]ıEA QEADE\ \r\@$WNUF VgO:^Bdeqdɲ:J^cɉJi}4DxY#FI@ƨp`BQc j1>DZBC]!RgځKBH{ ok\(⬫z @c112BYL%bpu\Icm 5\! ~ Ay 1jn#/J'7M*9|]vf 42X1 cc,.ą@qNvp{v1B{a(D0eP~t?& np1@\NFv0o(@021)Wĸ `g!M~bDd b c $Al? ?3"`?2=t(rYIȞEy`!t(rYIȞ:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu:]b mh! j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`4'Dd sb c $A? ?3"`?2=C3 ]0nbԕ8{`!C3 ]0nbԕ:@`!xcdd`` @c112BYL%bpu:]b m j %`S!v0y{@n?Ĥ\Y\ bPd+YAx9F]`4Dd I b c $A? ?3"`?2@b 7bsu'N"d+}`!b 7bsu'N"d:`!xcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpudT `B[1)+ss\Znwp{Z>䂆*8A`` #RpeqIj.HA D,Ġt``c Dd @@b c $A? ?3"`?2SB[vS}/^`!'B[vS} xcdd``> @c112BYL%bpu:]j m^Jy `1d#7wȄJ.>;vv0o(L021)Wĸ `g!M0Cbd`ŗE0$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l4 t0#6+++,5a5555O5i5SpFyt%[T kd#$$IfTl4֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd`$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[TkdЗ$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkd8$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[TkdR$$IfTl֞ }i! t#aOiS t0#644 lapFyt%[T$$If!vh#va#v#v#v#vO#vi#vS:V l t0#65a5555O5i5SpFyt%[Tkdl$$IfTl֞ }i! t#aCompObjfObjInfoEquation Native 6_1149503678,*Fx]*x]| R x FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q@ R y FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1149503705"F*x]*x]Ole CompObj!#fObjInfo$uation Equation.39q8 d=R X "R, Y FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native T_1149503506'F*x]*x]Ole CompObj&(fObjInfo)Equation Native _1149504643 4,F*x]*x]Ole sh R=1"6d 2 " nn 2 "1() FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q@Z R=1"6CompObj+-fObjInfo.Equation Native _11495066741F*x]*x]7010100"1()=1"0,424=0,576 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q% "1d"Rd"+1Ole CompObj02fObjInfo3Equation Native A_1149506784/>6F*x]Qx]Ole CompObj57fObjInfo8 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q\O R="1 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native 5_1149506926;FQx]Qx]Ole CompObj:<fObjInfo=Equation Native 5_11495070029J@FQx]Qx]Ole  R=+1 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qHj RH"1CompObj?AfObjInfoBEquation Native 1_1168191454EFxx]xx]Ole CompObjDFfObjInfoGEquation Native FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q\d * 1 =* 2 # "* 1 # =20,8"17,5=+3,3, FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1148226941JFxx]x]Ole CompObjIKfObjInfoLuation Equation.39qPV * 2 =* 3 # "* 1 # =22,4"17,5=+4,9 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native _1168191468CWOFx]x]Ole CompObjNPfObjInfoQEquation Native _1148226954&TFx]x]Ole j * 1 =* 2 # "* 1 # =20,8"17,5=+3,3, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjSUfObjInfoVEquation Native _1168191565YFx]x] * 2 =* 3 # "* 2 # =22,4"20,8=+1,6 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{ * 1 " =Ole CompObjXZfObjInfo[Equation Native   !"%()*-012589:=@ABEHIJMPQRUXYZ]`abcfilorux{~* 2 # 100* 1 # =20,810017,5=118,9, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q[ * 2 " =_1148228270fz^Fx]x]Ole CompObj]_fObjInfo`Equation Native _1168191574MpcFx]x]Ole CompObjbd f* 3 # 100* 1 # =22,410017,5=128,0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qئTv * 1 " =ObjInfoeEquation Native _1148228252hFx]x]Ole * 2 # 100* 1 # =20,810017,5=118,9, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q * 2 " =CompObjgifObjInfojEquation Native _1168191599mFx]x]* 3 # 100* 2 # =22,410020,8=107,7 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qt * 1 " =Ole CompObjlnfObjInfooEquation Native * 1 100* 1 # =+3,310017,5=+18,9, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q` * 2 " =_1168191614krFx]x]Ole #CompObjqs$fObjInfot&Equation Native '_1168191645wFx]x]Ole +CompObjvx,f* 2 100* 1 # =+4,910017,5=+28,0, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qk * 1 " =ObjInfoy.Equation Native /_1148228395|Fx]x]Ole 3* 1 100* 1 # =+3,310017,5=+18,9, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qk * 2 " =CompObj{}4fObjInfo~6Equation Native 7_1168162563Fx]x]* 2 100* 2 # =+1,610020,8=+7,7 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXJ * 1 =Ole ;CompObj<fObjInfo>Equation Native ?* 1 * 1 " =+3,3+18,9=0,175, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qxi * 2 =_1148229883\Fx]x]Ole CCompObjDfObjInfoFEquation Native G_1142622564Fy]y]Ole KCompObjLf* 2 * 2 " =+1,6+7,7=0,208 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q + " " =ObjInfoNEquation Native O_1168163731Fy]y]