ࡱ> (* !"#$%&'L9 Lcbjbj-l: : : : : : : N N'N'N'N'*(N 2:*T8T8T8T8T8T$ֱxgiiiiii$ Z: NT8T8NNd: : T8T8^dddN: T8: T8gdNgdNd[: : [T8.* @owN N'NK[ t0SPNP[dN N : : : : 6>75D >==>@, 6>= !59<>@ 2545=85 2 =59@>;8=328AB8G5A:>5 ?@>3@0<<8@>20=85. >259H0O ?A8E>;>38O ;8G=>3> <0AB5@AB20 TOC \t "H1;1;H2;2"  ! GOTOBUTTON _Toc465848241 PAGEREF _Toc465848241 3  GOTOBUTTON _Toc465848242 PAGEREF _Toc465848242 4 !" GOTOBUTTON _Toc465848243 PAGEREF _Toc465848243 5 ;020 1 GOTOBUTTON _Toc465848244 PAGEREF _Toc465848244 6 '" " !"'!  ? GOTOBUTTON _Toc465848245 PAGEREF _Toc465848245 6 !" #, $ /, 1972 GOTOBUTTON _Toc465848246 PAGEREF _Toc465848246 6 !" #, 1976 GOTOBUTTON _Toc465848247 PAGEREF _Toc465848247 7 "+ $," + GOTOBUTTON _Toc465848248 PAGEREF _Toc465848248 8 #', +  #' GOTOBUTTON _Toc465848249 PAGEREF _Toc465848249 9 " %#"+ !  GOTOBUTTON _Toc465848250 PAGEREF _Toc465848250 11 #,""+ GOTOBUTTON _Toc465848251 PAGEREF _Toc465848251 11 57C;LB0BK. 57N<5. GOTOBUTTON _Toc465848252 PAGEREF _Toc465848252 13 !"/) !!"/  !!"/ GOTOBUTTON _Toc465848253 PAGEREF _Toc465848253 14 #&/ GOTOBUTTON _Toc465848254 PAGEREF _Toc465848254 15 " GOTOBUTTON _Toc465848255 PAGEREF _Toc465848255 16 !  GOTOBUTTON _Toc465848256 PAGEREF _Toc465848256 17 ;0202 GOTOBUTTON _Toc465848257 PAGEREF _Toc465848257 18  ! /"/ GOTOBUTTON _Toc465848258 PAGEREF _Toc465848258 18 ""+ !!"+ GOTOBUTTON _Toc465848259 PAGEREF _Toc465848259 19 '"+ ""+ !!"+ GOTOBUTTON _Toc465848260 PAGEREF _Toc465848260 21 /+  ""+ !!"+ GOTOBUTTON _Toc465848261 PAGEREF _Toc465848261 21 "+ GOTOBUTTON _Toc465848262 PAGEREF _Toc465848262 22 #)/ !!" GOTOBUTTON _Toc465848263 PAGEREF _Toc465848263 23 !!"/,   GOTOBUTTON _Toc465848264 PAGEREF _Toc465848264 23 + !+ !"# GOTOBUTTON _Toc465848265 PAGEREF _Toc465848265 24 # !+ !"# GOTOBUTTON _Toc465848266 PAGEREF _Toc465848266 27 !#,!" GOTOBUTTON _Toc465848267 PAGEREF _Toc465848267 28  + !! +% ! +  GOTOBUTTON _Toc465848268 PAGEREF _Toc465848268 30 ;0203 GOTOBUTTON _Toc465848269 PAGEREF _Toc465848269 31 !%'! !!"// -&,/ ! GOTOBUTTON _Toc465848270 PAGEREF _Toc465848270 31 ' GOTOBUTTON _Toc465848271 PAGEREF _Toc465848271 32  GOTOBUTTON _Toc465848272 PAGEREF _Toc465848272 33 / / GOTOBUTTON _Toc465848273 PAGEREF _Toc465848273 34 / !# ! GOTOBUTTON _Toc465848274 PAGEREF _Toc465848274 35 &' /  GOTOBUTTON _Toc465848275 PAGEREF _Toc465848275 38 #( /  GOTOBUTTON _Toc465848276 PAGEREF _Toc465848276 38 '!" !"  GOTOBUTTON _Toc465848277 PAGEREF _Toc465848277 40 ! ##)# GOTOBUTTON _Toc465848278 PAGEREF _Toc465848278 41 "  / GOTOBUTTON _Toc465848279 PAGEREF _Toc465848279 41 ;020 4 GOTOBUTTON _Toc465848280 PAGEREF _Toc465848280 42 &+ !!"+ GOTOBUTTON _Toc465848281 PAGEREF _Toc465848281 42 &+ #'/ GOTOBUTTON _Toc465848282 PAGEREF _Toc465848282 44 "/ !/, #' GOTOBUTTON _Toc465848283 PAGEREF _Toc465848283 44 # #'/ GOTOBUTTON _Toc465848284 PAGEREF _Toc465848284 45 !/ ,!" GOTOBUTTON _Toc465848285 PAGEREF _Toc465848285 46 " ! GOTOBUTTON _Toc465848286 PAGEREF _Toc465848286 46 * , " " "! GOTOBUTTON _Toc465848287 PAGEREF _Toc465848287 47 #/ GOTOBUTTON _Toc465848288 PAGEREF _Toc465848288 49 ;020 5 GOTOBUTTON _Toc465848289 PAGEREF _Toc465848289 52 ! '/ GOTOBUTTON _Toc465848290 PAGEREF _Toc465848290 52 +(/ !#% GOTOBUTTON _Toc465848291 PAGEREF _Toc465848291 53 !!" !+! ! - "-, GOTOBUTTON _Toc465848292 PAGEREF _Toc465848292 53 !", !. #/ !" #"#  GOTOBUTTON _Toc465848293 PAGEREF _Toc465848293 54 !&$'! !#)!"",+ GOTOBUTTON _Toc465848294 PAGEREF _Toc465848294 54 ! / GOTOBUTTON _Toc465848295 PAGEREF _Toc465848295 55 !#/ GOTOBUTTON _Toc465848296 PAGEREF _Toc465848296 56 & GOTOBUTTON _Toc465848297 PAGEREF _Toc465848297 56 ,+ " + !" GOTOBUTTON _Toc465848298 PAGEREF _Toc465848298 57 ,+ " + %!" GOTOBUTTON _Toc465848299 PAGEREF _Toc465848299 57 # !,+ "$" + GOTOBUTTON _Toc465848300 PAGEREF _Toc465848300 58 !/ -"!", GOTOBUTTON _Toc465848301 PAGEREF _Toc465848301 60 !#& GOTOBUTTON _Toc465848302 PAGEREF _Toc465848302 60 ' !!" GOTOBUTTON _Toc465848303 PAGEREF _Toc465848303 60 '" +! GOTOBUTTON _Toc465848304 PAGEREF _Toc465848304 61 0BB5@=K <5B0<>45;8 GOTOBUTTON _Toc465848305 PAGEREF _Toc465848305 63 ;020 6 GOTOBUTTON _Toc465848306 PAGEREF _Toc465848306 64 " #" GOTOBUTTON _Toc465848307 PAGEREF _Toc465848307 64 "-, GOTOBUTTON _Toc465848308 PAGEREF _Toc465848308 65 !  GOTOBUTTON _Toc465848309 PAGEREF _Toc465848309 66 ! !+! GOTOBUTTON _Toc465848310 PAGEREF _Toc465848310 67 "' #"&/ !/ GOTOBUTTON _Toc465848311 PAGEREF _Toc465848311 68   #( /  GOTOBUTTON _Toc465848312 PAGEREF _Toc465848312 69 !"# !. !# ! GOTOBUTTON _Toc465848313 PAGEREF _Toc465848313 70 "$ + GOTOBUTTON _Toc465848314 PAGEREF _Toc465848314 71 ! "$ + GOTOBUTTON _Toc465848315 PAGEREF _Toc465848315 71 &  GOTOBUTTON _Toc465848316 PAGEREF _Toc465848316 72 $  " !$ &/ !+! GOTOBUTTON _Toc465848317 PAGEREF _Toc465848317 73 !!/ - !" GOTOBUTTON _Toc465848318 PAGEREF _Toc465848318 74 $ "!" GOTOBUTTON _Toc465848319 PAGEREF _Toc465848319 75 $ ! / GOTOBUTTON _Toc465848320 PAGEREF _Toc465848320 75   GOTOBUTTON _Toc465848321 PAGEREF _Toc465848321 76 (!" (+ $  GOTOBUTTON _Toc465848322 PAGEREF _Toc465848322 76 /  GOTOBUTTON _Toc465848323 PAGEREF _Toc465848323 78 / !  !, / GOTOBUTTON _Toc465848324 PAGEREF _Toc465848324 80 /+  / GOTOBUTTON _Toc465848325 PAGEREF _Toc465848325 80 ;020 7 GOTOBUTTON _Toc465848326 PAGEREF _Toc465848326 81 $"  #-"!", GOTOBUTTON _Toc465848327 PAGEREF _Toc465848327 81 "$&/ ! #-"!" GOTOBUTTON _Toc465848328 PAGEREF _Toc465848328 82 "$&/ ! #-"!" GOTOBUTTON _Toc465848329 PAGEREF _Toc465848329 82 &!"  "  GOTOBUTTON _Toc465848330 PAGEREF _Toc465848330 82 +/ "  GOTOBUTTON _Toc465848331 PAGEREF _Toc465848331 83  %/ "  GOTOBUTTON _Toc465848332 PAGEREF _Toc465848332 83  !"&+ - ( % (  GOTOBUTTON _Toc465848333 PAGEREF _Toc465848333 84 " + GOTOBUTTON _Toc465848334 PAGEREF _Toc465848334 85 " / GOTOBUTTON _Toc465848335 PAGEREF _Toc465848335 90  GOTOBUTTON _Toc465848336 PAGEREF _Toc465848336 91 !)/ GOTOBUTTON _Toc465848337 PAGEREF _Toc465848337 92  + GOTOBUTTON _Toc465848338 PAGEREF _Toc465848338 95 ;020 8 GOTOBUTTON _Toc465848339 PAGEREF _Toc465848339 97 !%" / GOTOBUTTON _Toc465848340 PAGEREF _Toc465848340 97 7<5=5=8O ?5@2>3> ?>@O4:0. GOTOBUTTON _Toc465848341 PAGEREF _Toc465848341 98 ' $ GOTOBUTTON _Toc465848342 PAGEREF _Toc465848342 98 / "  / GOTOBUTTON _Toc465848343 PAGEREF _Toc465848343 101 #" $" GOTOBUTTON _Toc465848344 PAGEREF _Toc465848344 101 ;0209 GOTOBUTTON _Toc465848345 PAGEREF _Toc465848345 102 +  GOTOBUTTON _Toc465848346 PAGEREF _Toc465848346 102 #/ GOTOBUTTON _Toc465848347 PAGEREF _Toc465848347 103 $/ GOTOBUTTON _Toc465848348 PAGEREF _Toc465848348 104 !" " GOTOBUTTON _Toc465848349 PAGEREF _Toc465848349 104 &" #!% GOTOBUTTON _Toc465848350 PAGEREF _Toc465848350 105 #+,/ !" "/ GOTOBUTTON _Toc465848351 PAGEREF _Toc465848351 106 !" " / GOTOBUTTON _Toc465848352 PAGEREF _Toc465848352 107 !" "/ " !, (!) GOTOBUTTON _Toc465848353 PAGEREF _Toc465848353 109 !" "/ " '!" GOTOBUTTON _Toc465848354 PAGEREF _Toc465848354 110 !   GOTOBUTTON _Toc465848355 PAGEREF _Toc465848355 112 #!" / ,"/ GOTOBUTTON _Toc465848356 PAGEREF _Toc465848356 115 -?8;>3 GOTOBUTTON _Toc465848357 PAGEREF _Toc465848357 116 :;04K20O 2 A51O GOTOBUTTON _Toc465848358 PAGEREF _Toc465848358 118 !;>20@L  GOTOBUTTON _Toc465848359 PAGEREF _Toc465848359 121  ! 07C<=K5 ;N48 ?@8A?>A01;820NBAO : >:@C60NI5<C <8@C. 5@07C<=K5 ;N48 ?@8A?>A01;820NB <8@ : A515. >B ?>G5<C ?@>3@5AA >?@545;O5BAO 459AB28O<8 =5@07C<=KE ;N459. 6>@46 5@=0@4 (>C. AB>@8G5A:>5 A>1KB85 2 87;>65=88 ;5B>?8AF0 8<55B <=>3> >1I53> A @5GLN ?@>402F0 =>259H8E GC4>459AB25==KE A@54AB2, 48?;><0B0 8;8 70I8B=8:0. 0725 =5 B0:? 073>2>@=K5 B@048F88 ;N459 2 :C;LBC@0E, =5 B@>=CBKE F828;870F859, 4> ?>O2;5=8O >@D>3@0D88 A>45@60B 2 A515 8 C4>1AB2>, 8 2K7>2: C4>1AB2> 2 A2>59 C?>@O4>G5==>AB8 8 =5?@5;>6=>< B5G5=88 A>1KB89, 8 2K7>2 ;5B>?8AFC, A2845B5;LAB2CNI5<C > E0>A5, :>B>@K9, 2 :>=5G=>< AG5B5, 4>;65= A>>B25BAB2>20BL @07<5@C 8 4;8B5;L=>AB8 ;5B>?8A8. > A?CABO =5:>B>@>5 2@5<O. ?@>:;OB0O 0<=578O >E20BK205B ;5B>?8AF0, 8 53> @0AA:07 =0G8=05B 72CG0BL A>25@H5==> C25@5==>. @53>@8 M9BA>= ?@54C?@5640; =0A > A<5@B>=>A=>< B@5C3>;L=8:5 B5E=>;>388, > A:;>==>AB8 G5;>25G5A:>3> @>40 ?>4<5=OBL 5AB5AB25==K9 D878G5A:89 :>=B5:AB (;5A0 2 10AA59=5 <07>=:8) 8A:CAAB25==K< :>=B5:AB>< (C;8FK LN->@:0) 8 > A>7=0B5;L=>< ?;0=8@>20=88, =5 C@02=>25H5==>< ?>4A>7=0B5;L=K- <8 ?@>F5AA0<8. ">< 0;;>9 (2 A2>59 1;8AB0B5;L=>9 =>25;;5 "The Curtain of Dawn") ?>?@02;O5B >3>2>@:C '0@;L70 0@28=0, :>B>@K9 3>2>@8; > "2K6820=88 =081>;55 ?@8A?>A>1;5==KE", 2 B> 2@5<O :0: >= A>25@H8; 1K <5=LHCN >H81:C, 5A;8 1K A:070; "2K68205B ?@8A?>A01;820NI89AO" 20 02B>@0, O"Ko==op 8 !59<>@, =0<5@5=K ?@54;>68BL =0< ?>A;54>20B5;L=CN 8AB>@8N, ;8H5==CN 48:8E ?@8:;NG5=89. 6C=3;8, A:2>7L :>B>@K5 <K A 8G0@4>< ?@>18@0;8AL 2 A2>8E 8AA;54>20=8OE, ?@8GC4;82K 8 C4828B5;L=K. -B8 420 70<5G0B5;L=KE 8 1;03>=0<5@5==KE G5;>25:0 ?>:06CB 20< =5GB> =0?><8=0NI55 0=3;89A:89 @>70@89, CE>65==K9 8 ?@8;8G=K9. 0: 46C=3;8, B0: 8 @>70@89 =5ACB 2 A515 A2>N =5?>2B>@8<CN ?@82;5:0B5;L=>ABL. ">, > G5< 2K A>18@05B5AL ?@>G8B0BL, =8:>340 =5 ?@>8AE>48;>, => MB> :065BAO 8<5NI8< A<KA; 4065 4;O <5=O. 6>= @8=45@ 5:01@L, 1989 >4>1=> B0;0=B;82><C :><?>78B>@C, >4=8 ;N48 >:07K20NBAO 1>;55 >40@5==K<8 2 687=8, G5< 4@C385. =8 459AB28B5;L=> >:07K20NB 7=0G8B5;L=>5 2;8O=85 =0 >:@C60NI8E, => MB8< 2A5 8 >3@0=8G8205BAO, ?>B><C GB> =5 ACI5AB2C5B A?>A>1>2 >?8A0=8O 2 B5E=>;>38G5A:8E B5@<8=0E B>3>, GB> >=8 45;0NB, ?>A:>;L:C 1>;LH0O G0ABL MB>3> ?@>F5AA0 =0E>48BAO 2=5 >1;0AB8 8E >A>7=0=8O. >340-=81C4L 2 1C4CI5<, G5@57 <=>3>-<=>3> ;5B, :>340 :C;LBC@0 1C45B 8AA;54>20=0 1>;55 ?>;=>, ?>O28BAO :0:>9-=81C4L M:2820;5=B <C7K:0;L=KE =>B, :>B>@K5 <>6=> 1C45B 2KCG8BL, >B45;L=K9 4;O @07;8G=KE B8?>2 <C6G8= 8 65=I8=, 70=OBKE @07=>9 45OB5;L=>ABLN 8 2:;NG5==KE 2 @07;8G=K5 2708<>>B=>H5=8O, 4;O :064>3> >B45;L=>3> 2@5<5=8, <5AB0, @01>BK 8 83@K. !53>4=O <K 2848< ;N459, :>B>@K5 AG0AB;82K 8 :>B>@KE ?@5A;54C5B C40G0, B@C4 :>B>@KE >:07K205BAO ?@>4C:B82=K< 8 2>7=03@06405BAO A59G0A. 'B> 45;05B 8E 687=L =5?>E>659 =0 687=8 <5=55 C40G;82KE A>2@5<5==8:>2? 0< =5>1E>48<> 8AA;54>20BL 8 ?@8<5=8BL MB>B "8=AB@C<5=B0@89", GB>1K A45;0BL 687=L =5<=>3> <5=55 ?>425@65==>9 2>;5 A;CG0O 8 =5<=>3> 1>;55 ?@8OB=>9. -420@4 %>;; >;G0;82K9 /7K: -B0 :=830 ?@54AB02;O5B A>1>9 22545=85 8 ?CB52>48B5;L ?> AB@0=5, 8725AB=CN ?>4 =0720=85< 59@>;8=328AB8G5A:>5 ?@>3@0<<8@>20=85, 8;8 A>:@0I5==> . - MB> 8A:CAAB2> 8 =0C:0 > A>25@H5=AB25, @57C;LB0B 8AA;54>20=8O B>3>, :0: 2K40NI85AO ;N48 2 @07;8G=KE >1;0ABOE 45OB5;L=>AB8 4>AB830;8 A2>8E 2K40NI8EAO @57C;LB0B>2. -B8<8 :><<C=8:0B82=K<8 C<5=8O<8 <>65B >2;045BL :064K9, :B> E>G5B ?>2KA8BL A2>N ;8G=CN 8 ?@>D5AA8>=0;L=CN MDD5:B82=>ABL. MB>9 :=835 >?8A0=K @07;8G=K5 <>45;8 A>25@H5=AB20, :>B>@K5 ?>AB@>8;> 2 :><<C=8:0F88, 187=5A5, >1@07>20=88 8 B5@0?88. 0H ?>4E>4 O2;O5BAO ?@0:B8G5A:8<, >= ?@8=>A8B @57C;LB0BK 8 >:07K205B 2;8O=85 2 A0<KE @07;8G=KE >1;0ABOE G5;>25G5A:>9 45OB5;L=>AB8. ?@>4>;605B @0AB8 8 35=5@8@>20BL =>2K5 8458. K - ?8A0B5;8 - AG8B05<, GB> 2 ?@>B82>?>;>6=>ABL MB><C :=838 >:07K20NBAO >3@0=8G5==K<8 8 AB0B8G5A:8<8. 0640O :=830 O2;O5BAO AC645=85<, A?@0254;82K< 4;O B>3> 2@5<5=8, :>340 >=0 1K;0 =0?8A0=0. -B> "D>B>3@0D8O" >?8AK205<>3> ?@54<5B0. B5< =5 <5=55. =5B =8:0:8E ?@8G8= =5 45;0BL D>B>3@0D8N A53>4=O ;8HL ?>B><C, GB> G5;>25: 702B@0 AB0=5B 4@C38<. B=5A8B5AL : MB>9 :=835, :0: : <>AB8:C, ?>72>;ONI5<C 20< 8AA;54>20BL =>2CN B5@@8B>@8N 8 ?@>4>;68BL C2;5:0B5;L=>5 ?CB5H5AB285 ?> 687=8. =0 ?@54AB02;O5B ?@8ACI55 02B>@0< :=838 ?>=8<0=85 8 =5 ?@5B5=4C5B =0 ?>;>65=85 >?@545;ONI59 8;8 >D8F80;L=>9 25@A88. "0:0O 25@A8O =8:>340 =5 ?>O28BAO - ?> A0<>9 ?@8@>45 . -B> ;8HL 22545=85, 8 C =0A 1K; 1>30BK9 2K1>@ >B=>A8B5;L=> B>3>, GB> 2 =53> 2:;NG0BL, 0 GB> =5B. >;C:=830 - ;8HL >48= 87 <=>38E 2>7<>6=KE A?>A>1>2 >@30=870F88 40==>3> <0B5@80;0. - MB> <>45;L B>3>, :0: >B45;L=K5 ;N48 AB@C:BC@8@CNB A2>9 C=8:0;L=K9 687=5==K9 >?KB. -B> ;8HL >48= 87 <=>38E A?>A>1>2 ?>=8<0=8O 8 >@30=870F88 D0=B0AB8G5A:8 A;>6=>9 8 B5< =5 <5=55 ?@5:@0A=>9 A8AB5<K G5;>25G5A:8E <KA;59 8 :><<C=8:0F88. K =0455<AO, GB> =0H5 A>02B>@AB2> 2=5A;> 2 :=83C >?@545;5==CN 3;C18=C >?8A0=8O , G53> =5 ?@>87>H;> 1K, 1C4L C :=838 B>;L:> >48= 02B>@. -DD5:B 3;C18=K 2>7=8:05B, :>340 G5;>25: D>:CA8@C5B =0 >1J5:B5 >10 3;070. <8@ AB0=>28BAO ?;>A:8<, :>340 >= A<>B@8B =0 =53> >4=8< 3;07><. ?@54AB02;O5B >?@545;5==CN ?>78F8N <8@>?>=8<0=8O 8 A?>A>1 ACI5AB2>20=8O 2 MB>< <8@5, :>B>@K5 =5 <>3CB 1KBL 87;>65=K 2 >4=>9 :=835, => ?>=OB85 > :>B>@KE <>6=> ?>;CG8BL ?CB5< GB5=8O <564C AB@>:. #4>2>;LAB285 >B ?@5:@0A=>3> <C7K:0;L=>3> ?@>872545=8O 2>7=8:05B >B ?@>A;CH820=8O MB>3> ?@>872545=8O, 0 =5 >B B>3>, GB> <K ?@>G8B05< =>BK. - 25IL ?@0:B8G5A:0O. -B> =01>@ <>45;59, C<5=89 8 B5E=>;>389 4;O B>3>, GB>1K <KA;8BL 8 459AB2>20BL MDD5:B82=> 2 MB>< <8@5. &5;L - 1KBL ?>;57=K<, @0AH8@OBL 20H8 2K1>@K 8 45;0BL 687=L ;CGH5. !0<K<8 206=K<8 2>?@>A0<8 > B><, GB> 2K =0H;8 4;O A51O 2 B>9 :=835, O2;ONBAO: ">;57=> ;8 MB>? -B> @01>B05B?" 0948B5 B>, GB> >:07K205BAO ?>;57=K<, 8 B>, GB> @01>B05B, 8A?KB02 MB> =0 A515. I5 206=55 >1=0@C68BL, 345 MB> @01>B05B, 8 87<5=OBL MB> 4> B5E ?>@, ?>:0 >=> =5 AB0=5B @01>B0BL. MB>< 4CE . K A>18@0;8AL =0?8A0BL :=83C, :>B>@0O 1K ?@54AB02;O;0 >17>@ . =0 @0745;O;0 1K =0H5 2>;=5=85, A :>B>@K< <K C7=020;8 > B><, :0: ;N48 4C<0NB, 8 > B5E 87<5=5=8OE, :>B>@K5 >:07K20NBAO 2>7<>6=K<8. =0 2:;NG0;0 1K @O4 =081>;55 ?>;57=KE C<5=89, ?0BB5@=>2 8 B5E=8: 8 ?@54;030;0 1K 8E 2 D>@<5, 3>B>2>9 4;O 8A?>;L7>20=8O 2 :0G5AB25 8=AB@C<5=B0@8O 4;O 87<5=5=8O 2 MB>< <5=ONI5<AO <8@5. >A;5 ?5@2>3> GB5=8O >=0 >AB020;0AL 1K ?>;57=>9 8 2 :0G5AB25 A?@02>G=>3> ?>A>18O. =0 ?@54;030;0 1K ?@0:B8G5A:>5 @C:>2>4AB2> ?> ?@8>1@5B5=8N 4@C38E :=83 ?> , ?@5A;54CNI8E @07;8G=K5 8=B5@5AK 8 ?@54;>65=8O. >=0 ?@54>AB028;0 1K @5:><5=40F88 ?> 2K1>@C B@5=8=3>2KE :C@A>2 . -B0 F5;L >:070;0AL AB>;L CAB@0H0NI59 ;8HL 87-70 ":06CI59AO >G5284=>AB8" , GB> =8 >48= 87 =0A =5 1K; 3>B>2 M=5@38G=> 27OBLAO 70 55 4>AB865=85. 1J548=5=85 =0H8E @5AC@A>2 ?@840;> =0< 1>4@>AB8. =0A:>;L:> 40;5:> <K ?@>428=C;8AL : A2>59 F5;8 7028A8B >B B>3>, =0A:>;L:> ?>;57=>9 2K =0945B5 MBC :=83C. 0< >A>15==> E>B5;>AL 1K ?>4B>;:=CBL 20A : 40;L=59H8< 8AA;54>20=8O< 2 >1;0AB8 8 : B><C, GB>1K 8A?>;L7>20BL MB8 <>I=K5 8458 A G5AB=>ABLN 8 C2065=85< ?> >B=>H5=8N : A515 8 4@C38<, GB>1K A>74020BL =>2K5 AG0AB;82K5 2>7<>6=>AB8 2 A2>59 ;8G=>9 8 ?@>D5AA8>=0;L=>9 687=8 8 2 687=8 4@C38E ;N459. 7=0G0;L=> <K ?;0=8@>20;8 2:;NG8BL 2 :=83C 3;02C A 8AB>@8O<8 > B><, :0: ;N48 >B:@K20;8 4;O A51O , 8 A >?8A0=8O<8 8E ;8G=>3> >?KB0 ?@8<5=5=8O 8=AB@C<5=B>2 . > 2A:>@5 <K @5H8;8, GB> >?8A0=85 GC6>3> >?KB0 1C45B A:>@55 @072;5:0BL, =565;8 >:07K20BL =5?>A@54AB25==>5 2>7459AB285. 0?@>B82, A>3;0A=> 4CEC , <K =0AB>OB5;L=> A>25BC5< 20< =0?8A0BL > A2>5< >?KB5 708=B5@5A>20==>3> 8A?>;L7>20=8O . CGH5 ?5@568BL A0<><C. >MB><C G8B09B5 <5=N, 8 5A;8 20< ?>=@028BAO B>, > G5< 2K ?@>G8B0;8, ?>?@>1C9B5 A0<> 1;N4>. $>B>3@0D8O 5I5 =8:>340 =5 1K;0 A0<8< G5;>25:><. 5@2K9 H03 - MB> 5I5 =5 ?CB5H5AB285. C7K:0;L=0O =>B0 - MB> 5I5 =5 72C:. 5 ACI5AB2C5B <0388, 0 B>;L:> <038 8 G5;>25G5A:>5 2>A?@8OB85. !" K E>B5;8 1K 2K@078BL =0HC ?@87=0B5;L=>ABL <=>38< ;N4O<, 24>E=>2;O2H8< =0A ?@8 =0?8A0=88 MB>9 :=838 8 >:0702H8< =0< ?><>IL. @5645 2A53>, <K E>B8< >B40BL 40=L C2065=8O 8 ?@87=0B5;L=>AB8 >A=>2>?>;>6=8:0< 8G0@4C M=4;5@C 8 6>=C @8=45@C. K E>B5;8 1K B0:65 ?>1;03>40@8BL 6>=0 @8=45@0 70 B>, GB> >= ?@>G8B0; @C:>?8AL 8 A45;0; @O4 >G5=L ?>;57=KE 70<5G0=89, :>B>@K5 <K CG;8 ?@8 ?>43>B>2:5 :=838 : ?5G0B8, 0 B0:65 70 =0?8A0==>5 8< ?@548A;>285. K B0:65 E>B8< >B40BL 40=L C2065=8O 8 ?@87=0B5;L=>AB8 <=>38< ;N4O<, :>B>@K5 @07@010BK20;8 MB8 8458, 2 >A>15==>AB8 >15@BC 8;BFC, >:0702H5<C 7=0G8B5;L=>5 2;8O=85 =0 @0728B85 2> <=>38E =0?@02;5=8OE 2 B5G5=85 ?>A;54=53> 45AOB8;5B8O. 0H0 1;03>40@=>ABL 8 ?@87=0B5;L=>ABL >15@BC 70 @07@5H5=85 8A?>;L7>20BL 53> <0B5@80;K ?> AB@0B538O< 8 1J548=5==><C ?>;N. = ?><>30; =0<, I54@> >40@820O A2>8<8 845O<8 8 24>E=>2;OO =0A =0 =0?8A0=85 :=838. M284 0AB5@ B0:65 >:070; =0< 7=0G8B5;L=CN ?><>IL 8 ?>445@6:C ?@8 =0?8A0=88 :=838. !?0A81> B515, M284, ?CABL B2>8 ?>;5BK 2A5340 4>AB02;ONB B515 C4>2>;LAB285. K B0:65 E>B5;8 1K 2K@078BL 1;03>40@=>ABL !LN 28;;LO< 8 /=C @>CA-!B825=A>=C 70 B>, GB> >=8 =0?@028;8 =0A ?> 25@=><C ?CB8 2 A0<>< =0G0;5. 0H8 1;03>40@=>AB8 B0:65 >@5 0:-C;;>E 70 B>, GB> >=0 =0?5G0B0;0 @C:>?8AL, $@M=A8AC 0==C - 70 8AA;54>20=8O, 8H5;L @8= - 70 ?><>IL 2 A1>@5 8=D>@<0F88 > :=830E ?> , 0 B0:65 M@>; 0@8 8 CB "@525==0 - 70 ?@54;>65=8O 8 ?>445@6:C 2 B@C4=K5 2@5<5=0. 3@><=0O 1;03>40@=>ABL -9;8= M<15;; 8 -;87015B %0BG8=A 87 ">@EA>=0 70 8E ?>445@6:C 8 8=B5@5A : :=835. 0H0 ?@87=0B5;L=>ABL 6>=C $0C;7C 8 0AA>F80F88 -=B>=8 (59;0 70 @07@5H5=85 ?@>F8B8@>20BL ?@8BGC "@8=F 8 <03" 87 :=838 6>=0 $0C;A0 "03", 8740==>9 6>=0B0=>< 59?>< 8 AK=>2LO<8. =0:>=5F, <K >B405< 4>;3 ?@87=0B5;L=>AB8 A>740B5;O< 70<5G0B5;L=>9 <0H8=K - :><?LNB5@0 A8AB5<K Macintosh - 7=0G8B5;L=> >1;53G82H59 =0?8A0=85 MB>9 :=838. 6>75D O"Ko==op 6>= !59<>@ 23CAB. 1989 ;020 1 '" " !"'!  ? >340 O 704C<0;AO =04 B5<, :0: =0G0BL MBC :=83C, O 2A?><=8; 2AB@5GC A 4@C3><, :>B>@0O ?@>87>H;0 =5A:>;L:8<8 4=O<8 @0=LH5. K =5:>B>@>5 2@5<O =5 2845;8 4@C3 4@C30, 8 ?>A;5 >1KG=>3> ?@825BAB28O >= A?@>A8; <5=O, G5< O 70=8<0NAL. / >B25B8;. GB> ?8HC :=83C. 0<5G0B5;L=>! - A:070; >=. - G5< >=0? 5 704C<K20OAL, O >B25B8;: " =59@>;8=328AB8G5A:>< ?@>3@0<<8@>20=88 0ABC?8;> :>@>B:>5, => <=>3>7=0G8B5;L=>5 <>;G0=85. ">E>65 =0 B51O, - A:070; >=. - 0: A5<LO?" =5:>B>@>< A<KA;5 <>9 >B25B 1K; 8 ?@028;L=K<, 8 =5?@028;L=K<. A;8 1K <=5 1K;> =5>1E>48<> ?@5:@0B8BL @073>2>@, B> >= A@01>B0; 25;8:>;5?=>. -B0 :=830 459AB28B5;L=> 8<55B 45;> A B5< A?>A>1>< <KH;5=8O >1 845OE 8 ;N4OE, :>B>@K9 =07K205BAO 59@>;8=328AB8G5A:>5 ?@>3@0<<8@>20=85. 4=0:> <>9 4@C3 E>B5; 1K ?>;CG8BL B0:>9 >B25B, :>B>@K9 >= <>3 1K ?>=OBL. > >= =5 <>3 A2O70BL <>9 >B25B A G5<-B> B0:8<, > G5< >= 8<5; ?@54AB02;5=85. / 7=0; GB> O 8<5N 2 284C, => O =5 ?@54AB028; MB> B0:, GB>1K <>9 4@C3 <>3 MB> ?>=OBL. >O @5?;8:0 =5 1K;0 >B25B>< =0 ?>AB02;5==K9 8< 2>?@>A. "0: GB> 65 MB> B0:>5 - ? 0:85 8458 AB>OB 70 MB8< =0720=85<? 40;L=59H5<, 5A;8 :B>-=81C4L A?@0H820; <5=O, > G5< MB0 :=830, B> O >B25G0;, GB> >=0 > B><, :0: 87CG8BL, :0:8< >1@07>< ;N48 AB0=>2OBAO 2K40NI8<8AO 2 :0:>9-=81C4L >1;0AB8, 8 :0: =0CG8BL MB8< C<5=8O< 4@C38E ;N459. - MB> 8A:CAAB2> 8 =0C:0 > ;8G=>< <0AB5@AB25. A:CAAB2>, ?>B><C GB> :064K9 2=>A8B A2>N C=8:0;L=CN 8=48284C0;L=>ABL 8 AB8;L 2 B>, GB> >= 45;05B, 8 MB> =52>7<>6=> >B@078BL 2 A;>20E 8;8 B5E=>;>38OE. 0C:0, ?>B><C GB> ACI5AB2C5B <5B>4 8 ?@>F5AA >1=0@C65=8O ?0BB5@=>2, 8A?>;L7C5<KE 2K40NI8<8AO ;8G=>ABO<8 2 ;N1>9 >1;0AB8 4;O 4>AB865=8O 2K40NI8EAO @57C;LB0B>2. -B>B ?@>F5AA =07K205BAO <>45;8@>20=85<, 8 >1=0@C65==K5 A 53> ?><>ILN ?0BB5@=K, C<5=8O 8 B5E=8:8 =0E>4OB 2A5 1>;55 H8@>:>5 ?@8<5=5=85 2 :>=AC;LB8@>20=88, >1@07>20=88 8 187=5A5 4;O ?>2KH5=8O MDD5:B82=>AB8 :><<C=8:0F88, 8=48284C0;L=>3> @0728B8O 8 CA:>@5==>3> >1CG5=8O. !;CG0;>AL ;8 20< A45;0BL GB>-=81C4L =0AB>;L:> 87OI=> 8 MDD5:B=>, GB> 2K 4065 A0<8 A515 C4828;8AL? K;> ;8 B0:, GB>1K 2K 459AB28B5;L=> 2>AE8I0;8AL B5<, GB> A45;0;8, 8 C482;O;8AL B><C, :0: 2K MB> A45;0;8? ?>:07K205B 20<, :0: ?>=OBL 8 A<>45;8@>20BL 20H A>1AB25==K9 CA?5E A B5<, GB>1K 2K A<>3;8 8<5BL 7=0G8B5;L=> 1>;LH5 B0:8E <><5=B>2. -B> A?>A>1 >1=0@C65=8O 8 @0A:@KB8O 20H59 8=48284C0;L=>9 35=80;L=>AB8, A?>A>1 2KO2;5=8O B>3> ;CGH53>, GB> 5ABL 2 20A 8 2 4@C38E ;N4OE. - MB> ?@0:B8G5A:>5 8A:CAAB2>, ?>72>;ONI55 4>18BLAO B5E @57C;LB0B>2, : :>B>@K< <K 8A:@5==5 AB@5<8<AO 2 MB>< <8@5. A>74020O F5==>AB8 4;O 4@C38E ;N459. -B> - 8AA;54>20=85 B>3>, GB> A>7405B @07;8G85 <564C 2K40NI8<AO 8 >1KG=K<. => B0:65 >AB02;O5B ?>A;5 A51O F5;K9 255@ G@572KG09=> MDD5:B82=KE B5E=8: 2 >1;0AB8 >1@07>20=8O, :>=AC;LB8@>20=8O, 187=5A0 8 B5@0?88. !" #, $ /, 1972 2>7=8:;> 2 =0G0;5 1970-E 8 AB0;> ?;>4>< A>B@C4=8G5AB20 6>=0 @8=45@0, :>B>@K9 1K; B>340 0AA8AB5=B>< ?@>D5AA>@0 ;8=328AB8:8 2 C=825@A8B5B5 0;8D>@=88 2 !0=B0 @C75, 8 8G0@40 M=4;5@0 - ABC45=B0 ?A8E>;>388 2 B>< 65 C=825@A8B5B5. 8G0@4 M=4;5@, :@><5 B>3>, A8;L=> 8=B5@5A>20;AO ?A8E>B5@0?859. =8 2<5AB5 87CG0;8 459AB28O B@5E 2K40NI8EAO ?A8E>B5@0?52B>2: $@8F0 5@;70, =>20B>@0 ?A8E>B5@0?88 8 >A=>2>?>;>6=8:0 H:>;K B5@0?88, 8725AB=>9 ?>4 =0720=85< 35HB0;LB-B5@0?88, 8@468=88 !0B8@, =5>1K:=>25==>3> A5<59=>3> B5@0?52B0, :>B>@>9 C4020;>AL @07@5H0BL B0:85 B@C4=K5 A5<59=K5 2708<>>B=>H5=8O, :>B>@K5 <=>385 4@C385 A5<59=K5 ?A8E>B5@0?52BK =0E>48;8 =5?@8ABC?=K<8, 8, =0:>=5F, 8;B>=0 -@8:A>=0, 2A5<8@=> 8725AB=>3> 38?=>B5@0?52B0. M=4;5@ 8 @8=45@ 2>2A5 =5 A>18@0;8AL >B:@K20BL =>2CN H:>;C B5@0?88, >=8 ;8HL E>B5;8 >?@545;8BL ?0BB5@=K, 8A?>;L7C5<K5 2K40NI8<8AO B5@0?52B0<8, 8 ?5@540BL 8E 4@C38<. E =5 8=B5@5A>20;8 B5>@88, >=8 A>74020;8 <>45;8 CA?5H=>9 B5@0?88, :>B>@K5 @01>B0;8 =0 ?@0:B8:5 8 :>B>@K< <>6=> 1K;> =0CG8BLAO. "@>5 B5@0?52B>2, :>B>@KE >=8 <>45;8@>20;8, ?@54AB02;O;8 A>1>9 8=48284C0;L=>AB8, A8;L=> >B;8G0NI85AO 4@C3 >B 4@C30, 8 2A5 65 >=8 8A?>;L7>20;8 C4828B5;L=> ?>E>685 >A=>2=K5 ?0BB5@=K. M=4;5@ 8 @8=45@ 2A:@K;8 MB8 ?0BB5@=K, @0D8=8@>20;8 8E 8 ?>AB@>8;8 87OI=CN <>45;L, :>B>@0O <>65B 1KBL ?@8<5=5=0 2 MDD5:B82=>9 :><<C=8:0F88, ;8G=>AB=>< 87<5=5=88, CA:>@5==>< >1CG5=88 8, :>=5G=> 65, 2 ?>;CG5=88 1>;LH53> C4>2>;LAB28O >B 687=8. =8 >?C1;8:>20;8 A2>8 ?5@2K5 >B:@KB8O 2 G5BK@5E :=830E, 2KH54H8E 2 1975-77 3>40E: "!B@C:BC@0 <0388" 1 8 2 BB. 8 "0BB5@=K", 1 8 2 BB (425 :=838 > 38?=>B8G5A:8E B5E=8:0E 8;B>=0 -@8:A>=0). >;8G5AB2> ?C1;8:C5<>9 ;8B5@0BC@K ?> C25;8G8205BAO A B5E ?>@ A =0@0AB0NI59 A:>@>ABLN. B> 2@5<O 6>= 8 8G0@4 68;8 =5?>40;5:C >B @53>@8 M9BA>=0, 0=3;89A:>3> 0=B@>?>;>30, 02B>@0 @01>B ?> :><<C=8:0F88 8 B5>@88 A8AB5<. 0CG=K5 8=B5@5AK M9BA>=0 1K;8 G@572KG09=> H8@>:8: 18>;>38O, :815@=5B8:0, 0=B@>?>;>38O 8 ?A8E>B5@0?8O. = E>@>H> 8725AB5= :0: 02B>@ B5>@88 42>9=>9 A2O78 2 H87>D@5=88. 3> 2:;04 2 1K; G@572KG09=> 25;8:. =025@=>5, B>;L:> A59G0A AB0=>28BAO A>25@H5==> >G5284=K<, =0A:>;L:> >= 1K; 3;C1>:. 0G8=0O A MB8E ?5@2>=0G0;L=KE <>45;59. @072820;>AL 2 42CE 2708<>4>?>;=ONI8E =0?@02;5=8OE. >-?5@2KE, :0: ?@>F5AA >1=0@C65=8O ?0BB5@=>2 <0AB5@AB20 2 ;N1>9 >1;0AB8 G5;>25G5A:>9 45OB5;L=>AB8. >-2B>@KE, :0: MDD5:B82=K9 A?>A>1 <KH;5=8O 8 :><<C=8:0F88, ?@0:B8:C5<K9 2K40NI8<8AO ;N4L<8. -B8 ?0BB5@=K 8 C<5=8O <>3CB 1KBL 8A?>;L7>20=K A0<8 ?> A515, => :@><5 B>3> <>3CB A;C68BL >1@0B=>9 A2O7LN 2 ?@>F5AA5 <>45;8@>20=8O, GB>1K A45;0BL 53> 5I5 1>;55 <>3CI5AB25==K<. 1977 3>4C 6>= 8 8G0@4 ?@>25;8 A5@8N 25AL<0 CA?5H=KE ?C1;8G=KE A5<8=0@>2 ?> 2A59 <5@8:5. @0A?@>AB@0=O5BAO 1KAB@>: 2 <5@8:5 : =0AB>OI5<C 2@5<5=8 >:>;> 100 BKAOG G5;>25: 2 B>9 8;8 8=>9 D>@<0 ?@>H;8 B@5=8=38 . !" #, 1976 5A=>9 1976 3>40 6>= 8 8G0@4 A?@OB0;8AL 2 1@525=G0B>< 4><8:5 2KA>:> 2 3>@0E =5?>40;5:C >B !0=B0 @C70, A>18@0O 2<5AB5 2A5 ?@>7@5=8O 8 >B:@KB8O, :>B>@K5 >=8 A45;0;8. :>=FC <0@0D>=0, :>B>@K9 4;8;AO 36 G0A>2, >=8 >B:@K;8 1CBK;:C :@0A=>3> :0;8D>@=89A:>3> 28=0 8 A?@>A8;8 A0<8 A51O: "0: MB> 1C45B =07K20BLAO?" @57C;LB0B5 ?>;CG8;>AL 59@>;8=328AB8G5A:>5 ?@>3@0<<8@>20=85 - 3@><>74:>5 A;>2>A>G5B0=85, 70 :>B>@K< A:@K20NBAO B@8 ?@>ABK5 8458. '0ABL "59@>" >B@0605B BC DC=40<5=B0;L=CN 845N, GB> ?>2545=85 15@5B =0G0;> 2 =52@>;>38G5A:8E ?@>F5AA0E 2845=8O, A;CH0=8O, 2>A?@8OB8O 70?0E0, 2:CA0, ?@8:>A=>25=8O 8 >ICI5=8O. K 2>A?@8=8<05< <8@ G5@57 ?OBL A2>8E >@30=>2 GC2AB2, <K 872;5:05< "A<KA;" 87 8=D>@<0F88 8 70B5< @C:>2>4AB2C5<AO 8<. 0H0 =52@>;>38O 2:;NG05B 2 A51O =5 B>;L:> =52848<K5 <KA;8B5;L=K5 ?@>F5AAK, => 8 =0H8 2848<K5 D878>;>38G5A:85 @50:F88 =0 8458 8 A>1KB8O. 4=> ?@>AB> O2;O5BAO >B@065=85< 4@C3>3> =0 D878G5A:>< C@>2=5. "5;> 8 @07C< >1@07CNB =5@0745;8<>5 548=AB2>, G5;>25G5A:>5 ACI5AB2>. "8=328AB8G5A:0O" G0ABL =0720=8O ?>:07K205B, GB> <K 8A?>;L7C5< O7K: 4;O B>3>, GB>1K C?>@O4>G820BL =0H8 <KA;8 8 ?>2545=85 8 GB>1K 2ABC?0BL 2 :><<C=8:0F8N A 4@C38<8 ;N4L<8. "@>3@0<<8@>20=85" C:07K205B =0 B5 A?>A>1K, :>B>@K<8 <K >@30=87C5< A2>8 8458 8 459AB28O, GB>1K ?>;CG8BL @57C;LB0BK. 8<55B 45;> A> AB@C:BC@>9 AC1J5:B82=>3> >?KB0 G5;>25:0: :0: <K >@30=87C5< B>, GB> 2848<, A;KH8< 8 >ICI05<, 8 :0: <K @540:B8@C5< 8 D8;LB@C5< A ?><>ILN >@30=>2 GC2AB2 B>, GB> ?>;CG05< 87 2=5H=53> <8@0. B0:65 8AA;54C5B B>, :0: <K >?8AK205< MB> 2 O7K:5 8 :0: <K 459AB2C5< - =0<5@5==> 8;8 =5=0<5@5==> - GB>1K ?>;CG8BL @57C;LB0B. "+ $," + K 8A?>;L7C5< A2>8 >@30=K GC2AB2 4;O 2>A?@8OB8O 2=5H=53> <8@0, 53> 8AA;54>20=8O 8 ?@5>1@07>20=8O. 8@ ?@54AB02;O5B A>1>9 15A:>=5G=>5 @07=>>1@0785 2A52>7<>6=KE A5=A>@=KE ?@>O2;5=89, => <K A?>A>1=K 2>A?@8=8<0BL ;8HL >G5=L <0;CN G0ABL MB>3> @07=>>1@078O. B0 G0ABL, :>B>@CN <K 2>A?@8=8<05<, D8;LB@C5BAO =0H8< C=8:0;L=K< >?KB><, :C;LBC@>9, O7K:><, C15645=8O<8, F5==>ABO<8, 8=B5@5A0<8 8 ?@54?>;>65=8O<8. 064K9 87 =0A 6825B 2 C=8:0;L=>9 @50;L=>AB8, ?>AB@>5==>9 87 A2>8E A5=A>@=KE 2?5G0B;5=89 8 8=48284C0;L=>3> >?KB0 687=8, 8 <K 459AB2C5<, >?8@0OAL =0 B>, GB> <K 2>A?@8=8<05< - =0 =0HC <>45;L <8@0. 8@ =0AB>;L:> H8@>: 8 1>30B, GB> <K 2K=C645=K C?@>I0BL 53>, GB>1K >A<KA;8BL. !>AB02;5=85 35>3@0D8G5A:8E :0@B - E>@>H89 ?@8<5@ B>3>, :0: <K >A<KA;8205< 2=5H=89 <8@. 0@BK 8<5NB 8718@0B5;L=K9 E0@0:B5@: >=8 :0: =5ACB 2 A515 8=D>@<0F8N, B0: 8 C?CA:0NB 55, => >=8 >:07K20NBAO 15AF5==K<8 ?><>I=8:0<8 ?@8 8AA;54>20=88 B5@@8B>@88. 0:>3> @>40 :0@BC 2K A>AB02;O5B5, 7028A8B >B B>3>, GB> 2K 70<5G05B5 8 :C40 2K E>B8B5 84B8. 0@B0 - MB> =5 B5@@8B>@8O, :>B>@CN >=0 >?8AK205B. K >1@0I05< 2=8<0=85 =0 B5 0A?5:BK <8@0, :>B>@K5 =0A 8=B5@5ACNB. 8 83=>@8@C5< 4@C385. 8@ 2A5340 1>30G5, G5< B5 8458, :>B>@K5 <K 8<55< >B=>A8B5;L=> 53>. $8;LB@K, :>B>@K5 <K =0:;04K205< =0 =0H5 2>A?@8OB85, >?@545;ONB <8@, 2 :>B>@>< <K 6825<. 0AA:07K20NB 8AB>@8N > 8:0AA>, : :>B>@><C >1@0B8;AO =57=0:><5F 8 A?@>A8; 53>, ?>G5<C B>B =5 @8AC5B 25I8 B0:8<8, :0:85 >=8 5ABL =0 A0<>< 45;5. 8:0AA> 2K3;O45; >7040G5==K<. "/ =5 2?>;=5 ?>=8<0N, GB> 2K 8<55B5 2 284C". - >B25B8; >=. C6G8=0 4>AB0; D>B>3@0D8N A2>59 65=K. ">A<>B@8B5, 2>B :0: 745AL, - A:070; >=. - <5==> B0: 2K3;O48B <>O 65=0 =0 A0<>< 45;5". =5H=89 284 8:0AA> 2K4020; A><=5=85. "=0 >G5=L <0;5=L:0O, =5 ?@0240 ;8? A;53:0 ?;>A:0O?" %C4>6=8:, ;5A>@C1 8 1>B0=8:, ?@>3C;820OAL ?> ;5AC, ?>;CG0B 25AL<0 >B;8G0NI85AO 4@C3 >B 4@C30 ?5@56820=8O 8 70<5BOB A0<K5 @07=K5 25I8. A;8 2K 1C45B5 84B8 ?> <8@C, >BKA:820O <0AB5@AB2>, B> 2K =0945B5 <0AB5@AB2>. A;8 2K ?>945B5 ?> <8@C. >BKA:820O ?@>1;5<K, B> 2K =0945B5 ?@>1;5<K. @01A:0O ?>3>2>@:0 3;0A8B: "0: 2K3;O48B :CA>: E;510, 7028A8B >B B>3>, 3>;>4=K 2K 8;8 AKBK". G5=L C7:85 C15645=8O 8 8=B5@5AK A45;0NB 2>A?@8OB85 <8@0 A:CG=K<, ?@54A:07C5<K< 8 157@04>AB=K<. ">B 65 <8@ <>65B AB0BL =0?>;=5==K< 8 2>71C640NI8<. 07;8G85 ;568B =5 2 A0<>< <8@5, 0 2 B5E D8;LB@0E, G5@57 :>B>@K5 <K 53> 2>A?@8=8<05<. # =0A 5ABL <=>65AB2> 5AB5AB25==KE, ?>;57=KE 8 =5>1E>48<KE D8;LB@>2. /7K: - MB> D8;LB@. -B> :0@B0 =0H8E <KA;59 8 ?5@56820=89, >B45;5==0O >B @50;L=>3> <8@0. 04C<09B5AL =0 <3=>25=85, GB> >7=0G05B 4;O 20A A;>2> ":@0A>B0". 5A><=5==>, C 20A 5ABL 2>A?><8=0=8O 8 ?5@56820=8O, 2=CB@5==85 :0@B8=:8, 72C:8 8 >ICI5=8O, :>B>@K5 ?>72>;ONB 20< ?>=OBL MB> A;>2>. 02=>9 AB5?5=8 :B>-=81C4L 4@C3>9 1C45B 8<5BL >B;8G0NI85AO >B 20H8E 2>A?><8=0=8O 8 ?5@56820=8O 8 1C45B 4C<0BL >1 MB>< A;>25 4@C38< A?>A>1><. B> 87 20A ?@02? 10 ?@02K, 8 :064K9 2 ?@545;0E A2>59 A>1AB25==>9 @50;L=>AB8. !;>2> -MB> =5 ?5@56820=85, :>B>@>5 >=> >?8AK205B, 8 B5< =5 <5=55 ;N48 1C4CB 1>@>BLAO, 0 8=>340 4065 C<8@0BL, 25@O 2 B>, GB> 35>3@0D8G5A:0O :0@B0 MB> 8 5ABL B5@@8B>@8O 0H8 C15645=8O B>65 459AB2CNB :0: D8;LB@K, 2K=C640O =0A ?>ABC?0BL >?@545;5==K< >1@07>< 8 >1@0I0BL 2=8<0=85 =0 >4=8 25I8 2 CI5@1 4@C38<. ?@54;0305B =5:>B>@K9 A?>A>1 4C<0BL > A0<8E A515 8 >1 >:@C60NI5< <8@5, >=> A0<> O2;O5BAO D8;LB@><. 'B>1K ?@8<5=OBL , 2K =5 >1O70=K 87<5=OBL A2>8 C15645=8O 8;8 F5==>AB8, 20< ?@>AB> =C6=> 1KBL ;N1>?KB=K< 8 3>B>2K< : M:A?5@8<5=BC. =5 ?@5B5=4C5B =0 @>;L >1J5:B82=>9 8AB8=K. -B> <>45;L, 0 AG8B05BAO, GB> <>45;8 4>;6=K 1KBL ?>;57=K<8.  ACI5AB2C5B =5A:>;L:> >A=>2=KE 8459, :>B>@K5 O2;ONBAO 25AL<0 ?>;57=K<8. K ?@54;0305< 20< =0G0BL 25AB8 A51O B0:, :0: 5A;8 1K MB8 8458 1K;8 25@=K<8, 8 70<5B8BL B5 87<5=5=8O, :>B>@K5 2>7=8:=CB 2 @57C;LB0B5 MB8E ?@54?>;>65=89. 7<5=OO A2>8 D8;LB@K. K <>65B5 87<5=8BL A2>9 <8@. 5:>B>@K5 >A=>2=K5 D8;LB@K =07K20NBAO ?>2545=G5A:8<8 @0<:0<8. =8 ?@54AB02;ONB A>1>9 A?>A>1 ?>=8<0=8O B>3>, :0: <K 459AB2C5<. 5@20O @0<:0 - >@85=B0F8O =0 @57C;LB0B, 0 =5 =0 ?@>1;5<K. -B> >7=0G05B, GB> 2K 8I5B5 B>, : G5<C AB@5<8B5AL, =0E>48B5 =5>1E>48<K5 @5H5=8O 8 8A?>;L7C5B5 8E 4;O ?@>42865=8O : A2>59 F5;8. @85=B0F8N =0 ?@>1;5<K >1KG=> =07K20NB "@0<:>9 >128=5=8O". 0:;NG05BAO >=0 2 BI0B5;L=>< 0=0;875 ?@8G8= B>3>, GB> GB>-B> 845B =5 B0:, :0: =C6=>. -B> >7=0G05B 2>?@>AK B8?0 ">G5<C C <5=O 2>7=8:;0 MB0 ?@>1;5<0? 0: MB> <5=O >3@0=8G8205B? 'LO MB> >H81:0?" "0:>3> @>40 2>?@>AK @54:> ?@82>4OB : G5<C-;81> ?>;57=><C. >AB0=>2:0 B0:8E 2>?@>A>2 70AB028B 20A GC2AB2>20BL A51O 5I5 EC65, 8 =8:0: =5 ?@>428=5B 20A : @5H5=8N ?@>1;5<K. B>@0O @0<:0 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 704020BL 2>?@>A ":0:?", 0 =5 "?>G5<C?". >?@>A ":0:?" ?@82545B 20A : ?>=8<0=8N AB@C:BC@K ?@>1;5<K. >?@>A "?>G5<C?", 25@>OB=55 2A53>, ?><>65B =09B8 >?@024K20NI85 >1AB>OB5;LAB20 8 ?@8G8=K, =8G53> =5 87<5=OO. "@5BLO @0<:0 - MB> >1@0B=0O A2O7L 2<5AB> =5C40G8. 5 ACI5AB2C5B B0:>9 25I8, :0: =5C40G0, ACI5AB2CNB @57C;LB0BK. =8 <>3CB 1KBL 8A?>;L7>20=K 2 :0G5AB25 >1@0B=>9 A2O78, :>@@5:B8@>2:8, ?@5:@0A=>9 2>7<>6=>AB8 70<5B8BL B>, G5<C 2K @0=LH5 =5 ?@84020;8 7=0G5=8O. 5C40G0 - MB> 2A53> ;8HL A?>A>1 >?8A0=8O @57C;LB0B0, : :>B>@><C 2K AB@5<8;8AL. K <>65B5 8A?>;L7>20BL ?>;CG5==K5 @57C;LB0BK 4;O B>3>, GB>1K A:>@@5:B8@>20BL =0?@02;5=85 ?@8;>65=8O A2>8E CA8;89. 1@0B=0O A2O7L C45@68205B F5;L 2 ?>;5 20H53> 7@5=8O. 5C40G0 - MB> BC?8:. 20 >G5=L ?>E>68E A;>20, 8 2A5 65 >=8 ?@54AB02;ONB 420 A>25@H5==> @07;8G=KE A?>A>10 <KH;5=8O. '5B25@B0O @0<:0 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K @0AA<0B@820BL 2>7<>6=>ABL, 0 =5 =5>1E>48<>ABL. A=>20 MB> ;8HL 87<5=5=85 B>G:8 7@5=8O. !>A@54>B>GLB5AL =0 B><, GB> 2K <>65B5 A45;0BL, =0 8<5NI8EAO 2>7<>6=>ABOE, 0 =5 =0 >3@0=8G820NI8E 20A >1AB>OB5;LAB20E. 0G0ABCN 10@L5@K >:07K20NBAO =5 AB>;L =5?@8ABC?=K<8, :0: :070;>AL 2=0G0;5. 0:>=5F, ?@825BAB2C5B ?>78F8N ;N1>?KBAB20 8 C482;5=8O 270<5= ?@8B2>@AB20. -B0 >G5=L ?@>AB0O 845O 8<55B 3;C1>:85 ?>A;54AB28O. 0;5=L:85 45B8 CG0BAO G@572KG09=> 1KAB@>, 8 2 MB>< 8< ?><>305B 8E ;N1>?KBAB2>. =8 <=>3>3> =5 7=0NB 8 ?>=8<0NB MB>. >MB><C >=8 A>25@H5==> =5 15A?>:>OBAO > B><, GB> 1C4CB 2K3;O45BL 3;C?K<8, 5A;8 1C4CB 704020BL 2>?@>AK. :>=F0 :>=F>2, 254L 402=K<-402=> AG8B0;>AL 8AB8==K<, GB> !>;=F5 2@0I05BAO 2>:@C3 5<;8, GB> B5;0 BO65;55 2>74CE0 =5 <>3CB ;5B0BL, GB> =52>7<>6=> ?@>5E0BL >48= :8;><5B@ 1KAB@55, G5< 70 <8=CBC. 7<5=5=85 - 2>B GB> =587<5==> 2 MB>< <8@5. I5 >4=0 ?>;57=0O 845O 70:;NG05BAO 2 B><, GB> 2A5 <K 8<55< 8;8 <>65< A>740BL 2=CB@5==85 @5AC@AK, =5>1E>48<K5 =0< 4;O 4>AB865=8O =0H8E F5;59. K A 1>;LH59 25@>OB=>ABLN 4>1L5B5AL CA?5E0, 5A;8 1C45B5 459AB2>20BL 2 ?@54?>;>65=88. :0: 1C4B> MB> 25@=>, =565;8 ?@54?>;030O >1@0B=>5. #', +  #' K A?>A>1=K A>7=0B5;L=> CE20B8BL ;8HL >G5=L <0;5=L:89 :CA>G5: 87 B>3> >1J5<0 8=D>@<0F88, :>B>@K9 <8@ ?@54;0305B =0<, =5>A>7=0==> <K @5038@C5< 8 70<5G05< 7=0G8B5;L=> 1>;LH5, G5< >A>7=05<. 0H5 A>7=0=85 25AL<0 >3@0=8G5=> 8 >:07K205BAO A?>A>1=K< A>E@0=OBL A;54K <0:A8<C< A5<8 ?5@5<5==KE (8;8 :CA:>2 8=D>@<0F88) 2 ;N1>9 <><5=B 2@5<5=8. -B0 845O 1K;0 ?>4G5@:=CB0 2 1956 3>4C 0<5@8:0=A:8< ?A8E>;>3>< 6>@465< 8;;5@>< 2 :;0AA8G5A:>9 AB0BL5 "038G5A:>5 G8A;> A5<L, ?;NA-<8=CA 420?" -B8 :CA:8 8=D>@<0F88 =5 8<5NB D8:A8@>20==KE @07<5@>2, >=8 <>3CB 1KBL G5<-B> 2@>45 #?@02;5=8O 02B><>18;5< 8;8 =01;N45=8O 2 75@:0;> 704=53> 2840. 48= 87 A?>A>1>2, :>B>@K< <K CG8<AO, A>AB>8B 2 A>7=0B5;L=>9 >@30=870F88 <0;5=L:8E :CA:>2 ?>2545=8O 8 2 >1J548=5=8O 8E 2> 2A5 1>;55 8 1>;55 7=0G8B5;L=K5 :CA:8 B0:8< >1@07><, GB>1K >=8 AB0;8 ?@82KG=K<8 8 15AA>7=0B5;L=K<8. K D>@<8@C5< ?@82KG:8 8 B5< A0<K< >A2>1>6405< A51O 4;O B>3>, GB>1K 70<5G0BL 4@C385 25I8. B0:, =0H5 A>7=0=85 >3@0=8G5=> A5<LN, ?;NA-<8=CA 420, :CA:0<8 8=D>@<0F88 ;81> 87 2=CB@5==53> <8@0 =0H8E <KA;59. ;81> 87 2=5H=53> <8@0. 0?@>B82, =0H5 ?>4A>7=0=85 - MB> 2A5 687=5>15A?5G820NI85 ?@>F5AAK =0H53> >@30=87<0, 2A5 B>, G5<C <K C65 =0CG8;8AL, =0H ?@>H;K9 >?KB 8 2A5 B>, GB> <K <>3;8 1K 70<5B8BL, => =5 70<5G05< 2 =0AB>OI89 <><5=B. >4A>7=0=85 O2;O5BAO 7=0G8B5;L=> 1>;55 >A254><;5==K<, G5< A>7=0=85. " 45O ?>AB865=8O 15A:>=5G=> A;>6=>3> <8@0 A ?><>ILN A>7=0B5;L=>3> @07C<0, :>B>@K9 <>65B >E20B8BL ;8HL >:>;> A5<8 548=8F 8=D>@<0F88, O2;O5BAO >G5284=> A<5E>B2>@=>9. >=OB8O A>7=0B5;L=>3> 8 =5>A>7=0205<>3> O2;ONBAO F5=B@0;L=K<8 4;O @0AA<0B@8205<>9 <>45;8 B>3>, :0: <K CG8<AO.  =5GB> AG8B05BAO A>7=0B5;L=K<, 5A;8 MB> 2 =0AB>OI89 <><5=B >A>7=05BAO, :0:, =0?@8<5@, MB> ?@54;>65=85 ?@O<> A59G0A. 5>A>7=0==K< AG8B05BAO B>, GB> 2 =0AB>OI89 <><5=B =5 >A>7=05BAO. :@C60NI85 72C:8, :>B>@K5 2K <>65B5 A;KH0BL, 1K;8, 25@>OB=>, =5>A>7=0==K<8 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 ?@>G8B0;8 MB> ?@54;>65=85. >A?><8=0=85 > B><, :0: 2K 2 ?5@2K9 @07 C2845;8 A=53, ?>GB8 =025@=O:0 =0E>48BAO 2=5 20H53> A>7=0=8O. A;8 2K :>340-=81C4L ?><>30;8 @515=:C CG8BLAO :0B0BLAO =0 25;>A8?545, B> 2K ?>9<5B5, =0A:>;L:> =5>A>7=0==K< AB0;> MB> C<5=85 2 20A A0<8E. K 6825< 2 :C;LBC@5, :>B>@0O ?>445@68205B C15645=85 > B><, GB> 1>;LHCN G0ABL B>3>, GB> <K 45;05<, <K 45;05< A>7=0B5;L=>. B5< =5 <5=55, 1>;LHCN G0ABL 87 B>3>, GB> <K 45;05<, - 8 B>, GB> <K 45;05< =08;CGH8< >1@07><, <K 45;05< =5>A>7=0==>. "@048F8>==>9 B>G:>9 7@5=8O O2;O5BAO B>, GB> >1CG5=85 ;N1><C =02K:C A>45@68B 2 A515 G5BK@5 AB0488. 5@20O - =5>A>7=0==>5 =57=0=85. K =5 B>;L:> =5 7=05B5, :0: A45;0BL GB>-B>, => 2K B0:65 =5 7=05B5, GB> 2K MB>3> =5 7=05B5. A;8 2K =8:>340 =5 C?@02;O;8 <0H8=>9, 2K ?>=OB8O =5 8<55B5 > B><, =0 GB> MB> ?>E>65. B0:, 2K =0G0;8 CG8BLAO 2>48BL <0H8=C. A:>@5 2K >1=0@C68205B5 A2>8 >3@0=8G5=8O. K 2K?>;=O5B5 7040=8O 8=AB@C:B>@0 8 A>7=0B5;L=> A;548B5 70 2A5<8 @KG030<8, @C;5< C?@02;5=8O, :>>@48=8@C5B5 =060B85 =0 ?540;L AF5?;5=8O 8 A;565=85 70 4>@>3>9. -B> 70E20BK205B 2A5 20H5 2=8<0=85, 2K 5I5 =5:><?5B5=B=K 8 ?@845@68205B5AL C;8F A =5>682;5==K< 42865=85<. -B> AB048O >A>7=0==>3> =57=0=8O (=5:><?5B5=B=>AB8), :>340 2K @07;0<K205B5 H5AB5@5=:8 :>@>1:8 ?5@540G, 28;O5B5 87 AB>@>=K 2 AB>@>=C 8 =02>48B5 C60A =0 25;>A8?548AB>2. E>BO MB0 AB048O O2;O5BAO 15A?>:>9=>9 (2 >A>15==>AB8 4;O 25;>A8?548AB>2), 8<5==> 2 MB> 2@5<O 2K CA208205B5 1>;LHCN G0ABL =5>1E>48<>3>. -B> ?@82>48B 20A =0 AB048N >A>7=0==>3> 7=0=8O (:><?5B5=B=>AB8). K <>65B5 C?@02;OBL <0H8=>9, => 2K :>=F5=B@8@C5B5 =0 MB>< 2A5 A2>5 2=8<0=85. K >A2>8;8 C<5=85, => 5I5 =5 >2;045;8 <0AB5@AB2><. , =0:>=5F, F5;LN 20H8E CA8;89 O2;O5BAO =5>A>7=0==>5 7=0=85. A5 B5 >B45;L=K5 =02K:8, :>B>@K5 2K A B0:8< CA5@485< >A20820;8, ?;02=> A;820NBAO 2 >4=> F5;>5. "5?5@L 2> 2@5<O 2>645=8O 2K <>65B5 A;CH0BL @048>, =0A;0640BLAO ?597065<. ?>445@6820BL 15A54C. 0H5 A>7=0=85 >?@545;8;> F5;L 8 ?@54>AB028;> 2>7<>6=>ABL ?>4A>7=0=8N 2K?>;=OBL ?>AB02;5==CN 7040GC, >A2>1>482 20H5 2=8<0=85 4;O 4@C38E F5;59. A;8 2K 1C45B5 ?@0:B8:>20BL GB>-B> 4>AB0B>G=> 4>;3>, B> 2K 4>AB83=5B5 MB>9 G5B25@B>9 AB0488, B> 5ABL AD>@<8@C5B5 ?@82KG:C. MB>B <><5=B C<5=85 AB0=>28BAO =5>A>7=0205<K<. 4=0:> =5:>B>@K5 ?@82KG:8 <>3CB >:070BLAO =5 A0<K<8 MDD5:B82=K<8 4;O @5H5=8O =>2>9 7040G8. 0H8 D8;LB@K <>3CB =5 ?@>?CAB8BL :0:CN-=81C4L 206=CN G0ABL 8=D>@<0F88, :>B>@0O >:065BAO ACI5AB25==>9 4;O 2:;NG5=8O =5>1E>48<>9 ?@82KG:8. @54?>;>68<, 2K A=>A=> 83@05B5 2 B5==8A 8 E>B8B5 A>25@H5=AB2>20BLAO. "@5=5@, 25@>OB=>, 1C45B =01;N40BL 20HC 83@C, 70B5< =0G=5B 87<5=OBL B0:85 25I8, :0: 42865=8O 20H8E =>3, 20HC <0=5@C 45@60BL @0:5B:C 8 =0=>A8BL 5N C40@. @C38<8 A;>20<8, >= 2>7L<5B B>, GB> 4;O 20A O2;O;>AL F5;K< :CA:>< ?>2545=8O, - ?;>A:89 C40@ A?@020, - @07>1L5B 53> =0 =5A:>;L:> A>AB02=KE G0AB59 8 70B5< ?5@5AB@>8B 8E B0:, GB>1K 20H ?;>A:89 C40@ A?@020 AB0; 1>;55 A>25@H5==K<. K 25@=5B5AL =0704 ?> AB048O< =0CG5=8O : >A>7=0==><C =57=0=8N, 8 20< =5>1E>48<> 1C45B 07CG8BLAO, ?@5645 G5< =0CG8BLAO 70=>2>. 48=AB25==0O ?@8G8=0 ?>ABC?0BL B0:8< >1@07>< 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 2AB@>8BL 2 20H5 ?>2545=85 =>2K5 ?@82KG:8, @0AH8@ONI85 20H8 2>7<>6=>AB8 2K1>@0 B>3> A?>A>10 ?>2545=8O, :>B>@K9 >:065BAO =081>;55 MDD5:B82=K< ?@8 @5H5=88 40==>9 :>=:@5B=>9 7040G8. "> 65 A0<>5 ?@>8AE>48B ?@8 >1CG5=88 . # =0A C65 5ABL #<5=8O >1I0BLAO 8 CG8BLAO. ?@54;0305B @0D8=8@>20BL 20H8 #<5=8O 8 405B 20< 1>;LH5 2K1>@>2 8 1>;LH5 381:>AB8 2 8E 8A?>;L7>20=88. '5BK@5 AB0488 =0CG5=8O: 1. 5>A>7=0==>5 =57=0=85 2. A>7=0==>5 =57=0=85 3. A>7=0==>5 7=0=85 4. 5>A>7=0==>5 7=0=85 @>F5AA 701K20=8O - MB> ?5@5E>4 >B ?. 4 : ?. 2. @>F5AA ?5@5CG820=8O - MB> ?5@5E>4 >B ?. 2 >1@0B=> : ?. 4, => C65 A 1>;LH8< :>;8G5AB2>< 2K1>@>2. K 8AA;54C5< @07;8G=K5 <>45;8 =0CG5=8O GCBL ?>765. " %#"+ ! A;8 :>340-=81C4L ?@845BAO ?@54AB02;OBL =0 B@5E<8=CB=>< A5<8=0@5, MB> 1C45B 2K3;O45BL ?@8<5@=> B0:. 54CI89 2>945B 8 A:065B: "0<K 8 3>A?>40, GB>1K 4>18BLAO CA?5E0 2 687=8, 20< =5>1E>48<> ?><=8BL B@8 25I8. >-?5@2KE, 7=0BL B>, G53> 2K E>B8B5, 8<5BL OA=>5 ?@54AB02;5=85 > ?@54?>;0305<>< @57C;LB0B5 2 ;N1>9 A8BC0F88. >-2B>@KE, 1KBL 2=8<0B5;L=K< 8 45@60BL A2>8 GC2AB20 >B:@KBK<8 4;O B>3>, GB>1K 70<5B8BL, GB> 2K 42865B5AL : @57C;LB0BC. -B@5BL8E, 8<5BL 4>AB0B>G=> 381:>AB8, GB>1K =0AB>9G82> 87<5=OBL A2>8 459AB28O 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 ?>;CG8B5 B>, G53> E>B8B5." >A;5 MB>3> >= 70?8H5B =0 4>A:5: '#!"",!", !", 8 2K945B. >=5F A5<8=0@0. 5@2>5 - MB> C<5=85 >?@545;OBL 8A:><K9 @57C;LB0B. A;8 2K =5 7=05B5, :C40 2K 845B5, 20< ?>GB8 =52>7<>6=> ?>?0ABL BC40. 06=0O G0ABL - MB> B@5=8=3 A5=A>@=>9 GC2AB28B5;L=>AB8: =0 GB> >1@0B8BL A2>5 2=8<0=85 8 :0: 87<5=8BL 8 @0AH8@8BL A2>8 D8;LB@K, GB>1K 2K A<>3;8 70<5B8BL B5 25I8, :>B>@K5 ?@5645 =5 70<5G0;8. -B> A5=A>@=>5 >A>7=0=85 =0AB>OI53> <><5=B0. > 2@5<O >1I5=8O A 4@C38<8 ;N4L<8 MB> >7=0G05B 70<5G0BL A;01K5, => ACI5AB25==K5 A83=0;K, :>B>@K5 40NB 20< ?>=OBL, :0: ;N48 @5038@CNB. >340 2K 4C<05B5, B> 5ABL >1I05B5AL A0<8 A A>1>9, MB> >7=0G05B @0AH8@5==>5 >A>7=0=85 A2>8E 2=CB@5==8E >1@07>2, 72C:>2 8 >ICI5=89. 0< B@51C5BAO >AB@>B0 8;8 GC2AB28B5;L=>ABL 4;O B>3>, GB>1K 70<5B8BL, ?@>428305B ;8 20A B>, GB> 2K 45;05B5, : B><C, G53> 2K E>B8B5, : 20H59 F5;8. A;8 B>, GB> 2K 45;05B5, =5 @01>B05B, A45;09B5 GB>-=81C4L 4@C3>5, GB> C3>4=> 4@C3>5. 0< =5>1E>48<> A;KH0BL, 2845BL 8 >ICI0BL B>, GB> ?@>8AE>48B, 8 8<5BL 70?0A @07=>>1@07=KE @50:F89. &5;L A>AB>8B 2 B><, GB>1K 40BL ;N4O< 1>;LH5 20@80=B>2 ?>2545=8O. 1;040=85 B>;L:> >4=8< A?>A>1>< 45;0BL 25I8 - MB> >BACBAB285 2K1>@0 2>>1I5. =>340 MB>B A?>A>1 1C45B @01>B0BL, 0 8=>340 =5B; B0: GB> 2A5340 =094CBAO B0:85 A8BC0F88, A :>B>@K<8 2K =5 2 A>AB>O=88 1C45B5 A?@028BLAO. 20 A?>A>10 ?>AB02OB 20A ?5@54 ;8F>< 48;5<<K. <5BL 2K1>@ - MB> 7=0G8B 1KBL A?>A>1=K< 8A?>;L7>20BL :0: <8=8<C< B@8 ?>4E>40 : A8BC0F88. ;N1>< 2708<>459AB288 B>B G5;>25:, C :>B>@>3> 1>;LH0O 381:>ABL ?>2545=8O, 1C45B :>=B@>;8@>20BL A8BC0F8N. A;8 2K 2A5340 45;05B5 B>, GB> 45;0;8 2A5340, B> 2K 8 1C45B5 ?>;CG0BL 2A5340 B>, GB> 2A5340 ?>;CG0;8. A;8 B>, GB> 2K 45;05B5, =5 @01>B05B, A45;09B5 GB>-=81C4L 4@C3>5. '5< H8@5 2K1>@, B5< 1>;LH5 H0=A>2 =0 CA?5E. !>3;0A>20==0O @01>B0 C<5=89, ?5@5G8A;5==KE 2 ""@5E<8=CB=>< A5<8=0@5", ?>E>60 =0 B>B A;CG09, :>340 2K 15@5B5 =0?@>:0B ;>4:C, GB>1K 8AA;54>20BL 2>4=K5 ?@>AB>@K. K @5H05B5, :C40 20< E>B5;>AL 1K >B?@028BLAO (20H ?5@2>=0G0;L=K9 @57C;LB0B). K =0G8=05B5 3@5AB8 8 A;548B5 70 =0?@02;5=85< A2>53> 42865=8O (A5=A>@=0O >AB@>B0). K A@02=8205B5 MB> =0?@02;5=85 A B5<, :C40 2K =0?@02;O;8AL, 8, 5A;8 2K A18;8AL A :C@A0, 2K 87<5=O5B5 =0?@02;5=85 42865=8O. K ?>2B>@O5B5 MB>B F8:; > B5E ?>@, ?>:0 =5 4>AB8305B5 <5AB0 =07=0G5=8O. "5?5@L 2K CAB0=02;8205B5 A2>N =>2CN F5;L. K <>65B5 87<5=8BL 55 2 ;N1>9 B>G:5 F8:;0, =0A;048BLAO ?CB5H5AB285< 8 87CG8BL GB>-=81C4L ?> 4>@>35. 0H :C@A, 25@>OB=>, 1C45B =0?><8=0BL 783703. G5=L @54:> 2AB@5G05BAO 01A>;NB=> OA=K9 8 ?@O<>9 ?CBL BC40, :C40 2K E>B8B5 ?>?0ABL. #,""+ - 2K =5 1C45B5 AB>;L ;N157=K A:070BL <=5, :0:>9 4>@>3>9 <=5 A;54C5B 2K9B8 >BAN40? - -B> 2 7=0G8B5;L=>9 <5@5 7028A8B >B B>3>, :C40 2K E>B8B5 ?@89B8, - >B25B8; :>B. - =5 157@07;8G=>, :C40, - A:070;0 ;8A0. - ">340 =5B @07=8FK, :0:>9 4>@>3>9 BK ?>945HL, - A:070; :>B. LN8A M@@>;;, ";8A0 2 AB@0=5 GC45A" 0G=5< A @57C;LB0B>2 8;8 F5;59. '5< 1>;55 B>G=> 8 ?>78B82=> 2K <>65B5 >?@545;8BL B>, G53> 2K E>B8B5, 8 G5< ;CGH5 2K 70?@>3@0<<8@C5B5 A2>9 <>73 =0 B>, GB>1K 8A:0BL 8 70<5G0BL 2>7<>6=>AB8, B5< A 1>;LH59 25@>OB=>ABLN 2K ?>;CG8B5 B>, G53> E>B8B5. ;03>?@8OB=K5 2>7<>6=>AB8 ACI5AB2CNB B>;L:> B>340. :>340 2 =8E C7=0NB 1;03>?@8OB=K5 2>7<>6=>AB8. 'B>1K ?@>68BL A2>N 687=L B0:, :0: 20< E>G5BAO, 20< A;54C5B 7=0BL, G53> 2K E>B8B5. KBL MDD5:B82=K< 2 MB>< <8@5 >7=0G05B 4>1820BLAO B5E @57C;LB0B>2, :>B>@K5 2K 2K18@05B5. 5@2K9 H03, B0:8< >1@07><, A>AB>8B 2 B><, GB>1K 2K1@0BL. A;8 2K =5 A45;05B5 MB>3>, B> =0945BAO <0AA0 ;N459, 65;0NI8E A45;0BL MB> 70 20A. 0: 2K C7=05B5, G53> 2K E>B8B5? K MB> 2K4C<K205B5. K ?@82545< =5A:>;L:> ?@028;, :0: MB> 45;0BL, B0: GB> C 20A 5ABL >B;8G=K9 H0=A 4>AB8GL CA?5E0. >2>@O O7K:>< . 2K 2K18@05B5 E>@>H> AD>@<8@>20==K9 @57C;LB0B. "> 5ABL @57C;LB0B. :>B>@K9 O2;O5BAO E>@>H> AD>@<8@>20==K< 2 A>>B25BAB288 A> A;54CNI8<8 :@8B5@8O<8. >-?5@2KE, >= 4>;65= 1KBL AD>@<C;8@>20= ?>78B82=>. 53G5 42830BLAO ?> =0?@02;5=8N : B><C, G53> 2K E>B8B5, G5< CE>48BL ?@>GL >B B>3>, GB> 20< =5 =@028BAO. 4=0:> 2K =5 2 A>AB>O=88 42830BLAO ?> =0?@02;5=8N : G5<C-B>, 5A;8 2K =5 7=05B5, GB> MB> B0:>5. ;O ?@8<5@0 =0 <3=>25=85 ?>4C<09B5 > :5=3C@C. K 4C<05B5 > :5=3C@C? %>@>H>. "5?5@L ?@5:@0B8B5 4C<0BL > :5=3C@C, ?>:0 =5 4>G8B05B5 4> :>=F0 MBC AB@0=8FC. 5 ?>72>;O9B5 8455 :5=3C@C ?@>=8:0BL 2 20H @07C< 2 B5G5=85 A;54CNI59 <8=CBK 8;8 >:>;> B>3>. K C65 =5 4C<05B5 > :5=3C@C? !59G0A ?>4C<09B5 > B><, GB> 2K 1C45B5 45;0BL 702B@0... 'B>1K C1560BL >B MB>9 =07>9;82>9 :5=3C@C, 20< A;54C5B ?>4C<0BL > G5<-B> 4@C3><, ?>78B82=><. -B>B B@N: ?>4G5@:8205B B>B <><5=B, GB> <>73 <>65B ?>=OBL =530B82, ;8HL 70<5=82 53> ?>78B82><. 'B>1K 871560BL G53>-B>, 20< =5>1E>48<> 7=0BL, GB> ?@54AB02;O5B A>1>9 B>, G53> 2K AB>@>=8B5AL, 8 C45@6820BL A2>5 2=8<0=85 =0 =5<. K 4>;6=K ?>4C<0BL >1 MB><, GB>1K 7=0BL, > G5< =5 A;54C5B 4C<0BL, B>G=> B0: 65, :0: 20< ?@8 2>645=88 02B><>18;O A;54C5B 45@60BL >1J5:B 2 ?>;5 7@5=8O, GB>1K 871560BL AB>;:=>25=8O A =8<. '5<C 1K 2K =8 A>?@>B82;O;8AL, MB> AB0=>28BAO =07>9;82K<. -B> >4=0 87 ?@8G8=, ?>G5<C B0: B@C4=> ?@5:@0B8BL :C@8BL, - 2K 2K=C645=K ?>AB>O==> 4C<0BL > :C@5=88, GB>1K 1@>A8BL :C@8BL. >-2B>@KE, 2K 4>;6=K 83@0BL 0:B82=CN @>;L, @57C;LB0B 4>;65= 2 @07C<=KE ?@545;0E =0E>48BLAO ?>4 20H8< :>=B@>;5<. 57C;LB0BK, :>B>@K5 87=0G0;L=> 7028AOB >B B>3>, GB> 4@C385 ;N48 ?@54?@8<CB :0:85-B> 459AB28O, =5 O2;ONBAO E>@>H> AD>@<8@>20==K<8. A;8 ;N48 =5 @5038@CNB B0:, :0: 20< E>B5;>AL 1K, 2K B5@?8B5 =5C40GC. !>A@54>B>GLB5AL =0 B><, GB> 20< =5>1E>48<> A45;0BL, GB>1K 2K720BL MB8 @50:F88. "0:, =0?@8<5@, 2<5AB> B>3>, GB>1K 640BL, :>340 C 20A ?>O2OBAO 4@C7LO, ?>4C<09B5 ;CGH5 > B><, :0: ?>4@C68BLAO A :5<-=81C4L. @54AB02LB5 A515 A2>9 @57C;LB0B =0AB>;L:> ?>4@>1=>, =0A:>;L:> 2>7<>6=>. 'B> 2K 2848B5, A;KH8B5 8 >ICI05B5? >>1@078B5 53> 8 >?8H8B5 53> A515, ?8AL<5==> >B25B82 =0 2>?@>AK: :B>, GB>, 345, :>340 8 :0:. '5< 1>;55 ?>;=K< O2;O5BAO ?@54AB02;5=85 > B><, G53> 2K E>B8B5, B5< ;CGH5 <>73 <>65B ?@>0=0;878@>20BL 53> 8 70<5B8BL 2>7<>6=>AB8 4;O 53> 4>AB865=8O. :0:>< :>=B5:AB5 2K E>B8B5 53> ?>;CG8BL? !CI5AB2CNB ;8 :>=B5:ABK, 2 :>B>@KE 2K 53> =5 E>B8B5 ?>;CG0BL? 0: 2K C7=05B5, GB> 2K 4>AB83;8 A2>53> @57C;LB0B0? 0:>2> A5=A>@=> >1>A=>20==>5 ?>4B25@645=85, :>B>@>5 40AB 20< ?>=OBL, GB> 2K C65 ?>;CG8;8 B>, G53> E>B5;8? 'B> 2K C2848B5, CA;KH8B5 8 ?>GC2AB2C5B5, :>340 4>AB83=5B5 53>? 5:>B>@K5 @57C;LB0BK =0AB>;L:> =5>?@545;5==K, GB> =0 8E 4>AB865=85 CH;> 1K =5A:>;L:> 687=59. K <>3;8 1K B0:65 CAB0=>28BL 2@5<5==K5 >3@0=8G5=8O =0 B>, :>340 2K 65;05B5 ?>;CG8BL A2>9 @57C;LB0B. ABL ;8 C 20A @5AC@AK 4;O B>3>, GB>1K 8=8F88@>20BL 8 ?>445@6820BL @57C;LB0B? G5< 2K =C6405B5AL? >65B 1KBL, >=8 C 20A C65 8<5NBAO? A;8 =5B, B> :0: 2K A>18@05B5AL 8E ?>;CG8BL? -B> <><5=B, :>B>@K9 4>;65= 1KBL BI0B5;L=> 87CG5=. -B8 @5AC@AK <>3CB 1KBL 2=CB@5==8<8 (>A>1K5 C<5=8O, 8;8 ?>78B82=K5 A>AB>O=8O @07C<0) 8;8 2=5H=8<8. A;8 2K =C6405B5AL 2> 2=5H=8E @5AC@A0E, 2>7<>6=>, C 20A ?>O28BAO =5>1E>48<>ABL ?>AB028BL 2A?><>30B5;L=K9 @57C;LB0B, GB>1K ?>;CG8BL 8E. 57C;LB0B 4>;65= 8<5BL @50;L=K5 @07<5@K. = <>65B 1KBL A;8H:>< 1>;LH8<, 8 B>340 53> A;54C5B @0718BL =0 =5A:>;L:> 1>;55 <5;:8E, ;53:> 4>AB868<KE @57C;LB0B>2. 0?@8<5@, 2K <>65B5 ?>AB028BL ?5@54 A>1>9 F5;L - AB0BL ;CGH8< 83@>:>< 2 B5==8A. -B>, >G5284=>, =5 ?@>87>945B =0 A;54CNI59 =545;5, MB> A;8H:>< A<CB=K9 8 >B40;5==K9 ?> 2@5<5=8 @57C;LB0B. 3> A;54C5B @0718BL =0 <5=LH85 :CA:8, B0: GB> A?@>A8B5 A51O: "'B> ?@5?OBAB2C5B <=5 2 4>AB865=88 MB>3>?" -B>B 2>?@>A 2KA25B8B =5A:>;L:> >G5284=KE ?@>1;5<. 0?@8<5@, C 20A =5B E>@>H59 B5==8A=>9 @0:5B:8, 8 20< =5>1E>48<>, GB>1K 20A B@5=8@>20; ?@>D5AA8>=0;L=K9 B@5=5@. 0B5< ?@52@0B8B5 MB8 ?@>1;5<K 2 F5;8, A?@>A82 A51O: "'B> O E>GC 2<5AB> MB>3>?" =5 =5>1E>48<> :C?8BL E>@>HCN @0:5B:C 8 =09B8 B@5=5@0. @>1;5<0 - MB> ?@>AB> @57C;LB0B, :>B>@K9 =5?@028;L=> AD>@<C;8@>20=. >7<>6=>, ?>AB0282 ?5@54 A>1>9 1>;LH85 F5;8, 20< ?@845BAO =5A:>;L:> @07 ?@>9B8 G5@57 ?@>F5AA "D>@<C;8@>20=8O" ?>:0 2K =5 ?@845B5 : B><C, GB> ?5@2K9 H03 ?@8<5B @07C<=K5 @07<5@K 8 >:065BAO 4>AB868<K<. 065 A0<>5 4;8==>5 ?CB5H5AB285 =0G8=05BAO A ?5@2>3> H030 (2 ?@028;L=>< =0?@02;5=88, :>=5G=>). ! 4@C3>9 AB>@>=K, @57C;LB0B <>65B ?>:070BLAO A;8H:>< <5;:8< 8 B@8280;L=K<, GB>1K <>B828@>20BL 20A. 0?@8<5@, O <>3C ?>AB028BL ?5@54 A>1>9 7040GC =025AB8 ?>@O4>: 2 @01>G5< :018=5B5 - =57=0G8B5;L=CN 8 <0;>?@82;5:0B5;L=CN 7040GC. 'B>1K ?@840BL 59 =5:>B>@>5 :>;8G5AB2> M=5@388, <=5 =5>1E>48<> ?@84C<0BL, :0: MB> A2O70=> A 1>;55 H8@>:8<, 1>;55 206=K<, 1>;55 <>B828@CNI8< @57C;LB0B><. "0: O A?@0H820N A51O: "A;8 O ?>;CGC MB>B @57C;LB0B, GB> >= 40AB <=5?" 40==>< ?@8<5@5 MB> <>65B 1KBL H03><, =5>1E>48<K< 4;O B>3>, GB>1K ?>43>B>28BL @01>G55 ?@>AB@0=AB2> : @01>B5 =04 G5<-B> 4@C38<, 7=0G8B5;L=> 1>;55 8=B5@5A=K<. !>548=82 MB8 25I8, O <>3C 27OBLAO 70 MBC =57=0G8B5;L=CN 7040GC A M=5@3859, 8AE>4OI59 87 1>;55 H8@>:>3> @57C;LB0B0. 0:;NG8B5;L=0O @0<:0 2>:@C3 2K1>@0 @57C;LB0B>2 - M:>;>38G5A:0O. 5B B0:>3> G5;>25:0, :>B>@K9 1K 68; 87>;8@>20==> >B 4@C38E ;N459, <K 2A5 O2;O5<AO G0ABLN 1>;55 H8@>:>9 A8AB5<K: A5<L8, @01>BK. :@C30 4@C759 8 >1I5AB20 2 F5;><. 0< A;54C5B @0AA<>B@5BL ?>A;54AB28O 4>AB865=8O A2>8E @57C;LB0B>2 2 :>=B5:AB5 MB8E 1>;55 H8@>:8E 2708<>>B=>H5=89. >7=8:=CB ;8 =5- 65;0B5;L=K5 ?>1>G=K5 MDD5:BK? B G53> ?@845BAO >B:070BLAO 8;8 A G5< =>2K< ?@845BAO A<8@8BLAO, GB>1K 4>AB8GL A2>53> @57C;LB0B0? 0?@8<5@. 2>7<>6=>, GB> 2K E>B5;8 1K 8<5BL 1>;LH5 @01>BK. -B> 1C45B 7018@0BL 1>;LH5 2@5<5=8, B0: GB> <5=LH5 2@5<5=8 2K 1C45B5 ?@>2>48BL A> A2>59 A5<L59. 0:;NG5=85 1>;LH>3> :>=B@0:B0 <>65B C25;8G8BL 20HC @01>GCN =03@C7:C 4> B0:>9 AB5?5=8, GB> 2K =5 A<>65B5 =>@<0;L=> A?@02;OBLAO A> A2>59 @01>B>9. #1548B5AL B0:65, GB> 20H @57C;LB0B =0E>48BAO 2 ?>;=>9 30@<>=88 A 20<8, :0: A F5;L=>9 ;8G=>ABLN. 57C;LB0BK - MB> =5 B>, GB> 20< =C6=> ?>;CG8BL 2 CI5@1 4@C38<. 081>;55 7=0G8B5;L=K5 8 C4>2;5B2>@ONI85 @57C;LB0BK 4>AB830NBAO ?CB5< ?5@53>2>@>2 8 A>B@C4=8G5AB20, GB>1K CAB0=>28BL B0:>9 @0745;O5<K9 2A5<8 @57C;LB0B, 2 :>B>@>< :064K9 >:07K205BAO ?>1548B5;5<. -B> 02B><0B8G5A:8 @07@5H05B ?@>1;5<C A M:>;>38G5A:8< 8AE>4><. "0:>3> @>40 8AE>4K <>3CB 2K=C48BL 20A ?5@5A<>B@5BL A2>8 @57C;LB0BK 8;8 ?5@59B8 : 4@C3><C @57C;LB0BC, :>B>@K9 A;C68B B><C 65 =0<5@5=8N, => 157 =565;0B5;L=KE ?>1>G=KE O2;5=89. ;0AA8G5A:8< ?@8<5@>< 2K1>@0 =5M:>;>38G=>3> @57C;LB0B0 1K; F0@L 840A, :>B>@K9 E>B5;, GB>1K 2A5, G53> >= :0A0;AO, ?@52@0I0;>AL 2 7>;>B>. G5=L A:>@> >= >1=0@C68;, GB> AB>;:=C;AO A A5@L57=K<8 B@C4=>ABO<8. 57C;LB0BK. 57N<5. K <>65B5 70?><=8BL A;54CNI85 ?@028;0 A ?><>ILN <=5<>=8G5A:>3> A;>20 " -", 1C:2K :>B>@>3> O2;ONBAO ?5@2K<8 1C:20<8 2 =0720=88 :064>3> A;54CNI53> H030 2 >?@545;5=88 E>@>H> AD>@<8@>20==>3> @57C;LB0B0. >78B82=0O D>@<C;8@>2:0. >4C<09B5 > B><, G53> 2K E>B8B5, 0 =5 > B><, G53> =5 E>B8B5. !?@>A8B5: "'B> O E>B5; 1K 8<5BL?" "'53> O 2 459AB28B5;L=>AB8 E>GC?" :B82=0O ?>78F8O. >4C<09B5 > B><, GB> 2K 1C45B5 0:B82=> 45;0BL. !?@>A8B5: "'B> O 1C4C 45;0BL, GB>1K 4>AB8GL A2>53> @57C;LB0B0?" "0: O <>3C =0G0BL 8 ?>445@6820BL ?@>F5AA 4>AB865=8O @57C;LB0B0?" >=:@5B=>ABL. @54AB02LB5 A515 @57C;LB0B =0AB>;L:> :>=:@5B=>, =0A:>;L:> <>65B5. !?@>A8B5: "B>, 345, :>340, GB> 8 :0: :>=:@5B=>?" >4B25@645=85. >4C<09B5 > A5=A>@=> >1>A=>20==>< ?>4B25@645=88, :>B>@>5 40AB 20< ?>=OBL, GB> 2K C65 ?>;CG8;8 B>, G53> E>B5;8. !?@>A8B5: "'B> O C286C, CA;KHC 8 ?>GC2AB2CN, :>340 1C4C 8<5BL MB>? 0: O C7=0N, GB> MB> C65 5ABL C <5=O?" (03 225@E A;8 O ?>;CGC MB>B @57C;LB0B, GB> >= 40AB <=5? 57C;LB0B (03 2=87 'B> <=5 <5H05B? 5;:89 @57C;LB0B 5AC@AK. ABL ;8 C 20A ?>4E>4OI85 @5AC@AK 8 2K1>@K, =5>1E>48<K5 4;O B>3>, GB>1K ?>;CG8BL 20H @57C;LB0B? !?@>A8B5: " :0:8E @5AC@A0E O =C640NAL, GB>1K ?>;CG8BL A2>9 @57C;LB0B?" 07<5@K. <55B ;8 @57C;LB0B ?>4E>4OI85 @07<5@K? A;8 >= A;8H:>< 25;8:, A?@>A8B5: "'B> <5H05B <=5 53> ?>;CG8BL?" - 8 @07159B5 :>=5G=K9 @57C;LB0B =0 1>;55 <5;:85. !45;09B5 8E 4>AB0B>G=> OA=K<8 8 4>AB868<K<8. A;8 65 >= A;8H:>< <0; 4;O B>3>, GB>1K 1KBL <>B828@CNI8<, A?@>A8B5: "A;8 O ?>;CGC MB>B @57C;LB0B, GB> MB> <=5 40AB?" 28309B5AL 225@E 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 =0945B5 A2O7L A B0:8< @57C;LB0B><, :>B>@K9 1C45B 4>AB0B>G=> 1>;LH8< 8 <>B828@CNI8<. -:>;>38G5A:0O @0<:0. @>25@LB5 ?>A;54AB28O, :>B>@K5 2>7=8:=CB 2 20H59 687=8 8 2708<>>B=>H5=8OE 2 B>< A;CG05, 5A;8 2K ?>;CG8B5 A2>9 @57C;LB0B. !?@>A8B5: ">3> 5I5 70B@>=5B MB>B @57C;LB0B?" "'B> A;CG8BAO, 5A;8 O 53> ?>;CGC?" "A;8 1K O ?>;CG8; 53> =5<54;5==>, A<>3 ;8 1K O 8< 2>A?>;L7>20BLAO?" C4LB5 2=8<0B5;L=K : A2>5<C >ICI5=8N A><=5=8O, :>B>@K5 =0G8=0NBAO A> A;>2: "0, =>..." 0:85 A>>1@065=8O MB> GC2AB2> A><=5=8O ?@54AB02;O5B? 0: 2K <>65B5 87<5=8BL A2>9 @57C;LB0B, GB>1K ?@8=OBL 2 @0AG5B MB8 A>>1@065=8O? "5?5@L ?@>3>=8B5 MB>B <>48D8F8@>20==K9 @57C;LB0B G5@57 " -"- ?@>F5AA, GB>1K ?@>25@8BL, O2;O5BAO ;8 >= E>@>H> AD>@<8@>20==K<. >A;54=89 H03 - =0G8=09B5 459AB2>20BL. 0< A;54C5B A45;0BL ?5@2>5 42865=85. "KAOG5:8;><5B@>2>5 ?CB5H5AB285 =0G8=05BAO A ?5@2>3> H030. A;8 @57C;LB0B E>@>H> AD>@<8@>20=, B> >= O2;O5BAO 4>AB868<K<, <>B828@CNI8< 8 >1O7K20NI8<. !"/) !!"/  !!"/ 48= 87 A?>A>1>2 ?@54AB02;OBL A515 87<5=5=8O 2 187=5A5, ;8G=>AB=>< @0728B88 8;8 >1@07>20=88 A>AB>8B 2 B><, GB>1K 4C<0BL > =5< :0: > ?CB5H5AB288 >B =0AB>OI53> A>AB>O=8O : 65;05<><C A>AB>O=8N. @>1;5<0 70:;NG05BAO 2 @07;8G88 <564C MB8<8 42C<O A>AB>O=8O<8. >AB0282 ?5@54 A>1>9 @57C;LB0B 2 1C4CI5<, 2K 2 =5:>B>@>< A<KA;5 A>7405B5 ?@>1;5<C 2 =0AB>OI5<, 8, =0>1>@>B, ;N10O ?@>1;5<0 2 =0AB>OI5< <>65B 1KBL ?@52@0I5=0 2 1C4CI89 @57C;LB0B 0H5 ?>2545=85, <KA;8 8 GC2AB20 1C4CB @07;8G=K<8 2 =0AB>OI5< 8 2 65;05<>< A>AB>O=88. 'B>1K 42830BLAO >B >4=>3> : 4@C3><C, 20< =5>1E>48<K @5AC@AK. -=5@38O 4;O ?CB5H5AB28O ?@8E>48B 87 <>B820F88. 5;05<>5 A>AB>O=85 4>;6=> 1KBL G5<-B> B0:8<, G53> <K 459AB28B5;L=> E>B8<, 8;8 =5?>A@54AB25==> A2O70==K< A B5<, G53> <K 2 459AB28B5;L=>AB8 E>B8<. K 4>;6=K B0:65 1KBL 70E20G5=K @57C;LB0B><. 3>2>@:8 G0AB> ?>:07K20NB, GB> M:>;>38O =5 1K;0 ?>;=>ABLN ?@8=OB0 2 @0AG5B. >@>G5 3>2>@O, <K 4>;6=K E>B5BL A>25@H8BL ?CB5H5AB285 8 25@8BL 2 B>, GB> F5;L O2;O5BAO 4>AB868<>9 8 AB>8B B>3>, GB>1K 55 4>AB830BL. #<5=8O, B5E=8:8 8 @5AC@A=K5 A>AB>O=8O O2;ONBAO A@54AB20<8 4>AB865=8O F5;8. =8 <>3CB 2:;NG0BL 2 A51O =0HC D878>;>38N, ?8B0=85, A8;C 8 2K=>A;82>ABL. -C<5=8O - MB> <>I=K5 @5AC@AK 4;O ?@5>4>;5=8O 10@L5@>2 A>?@>B82;5=8O 8 ?@>B82>459AB28O. #&/ ><<C=8:0F8O - MB> <=>3>3@0==>5 A;>2>, :>B>@>5 2:;NG05B 2 A51O ;N1>5 2708<>459AB285 A 4@C38<8 ;N4L<8: A;CG09=K9 @073>2>@, C15645=85, >1CG5=85 8 ?5@53>2>@K. 'B> >7=0G05B A;>2> ":><<C=8:0F8O"? -B> A;>2> ?@54AB02;O5B A>1>9 AB0B8G5A:>5 ACI5AB28B5;L=>5, 0 @50;L=0O :><<C=8:0F8O - MB> F8:;K 8;8 ?5B;8 >1@0B=KE A2O759, :>B>@K5 2:;NG0NB ?> :@09=59 <5@5 42CE G5;>25:. K =5 A<>65B5 2ABC?8BL 2 :><<C=8:0F8N A 2>A:>2>9 :C:;>9, MB> 1C45B ;8H5=> A<KA;0, MB> =5 2K7>25B @50:F89. >340 2K 2ABC?05B5 2 :><<C=8:0F8N A 4@C38< G5;>25:><, 2K ?>;CG05B5 53> @50:F8N 8 @5038@C5B5 A0<8 A2>8<8 A>1AB25==K<8 <KA;O<8 8 GC2AB20<8. 0H5 B5:CI55 ?>2545=85 D>@<8@C5BAO 20H8<8 2=CB@5==8<8 >B:;8:0<8 =0 B>, GB> 2K 2848B5 8 A;KH8B5. ">;L:> 1;03>40@O B><C, GB> 2K >1@0I05B5 2=8<0=85 =0 4@C3>3> G5;>25:0, C 20A 2>>1I5 2>7=8:05B 845O > B><, GB> A:070BL 8;8 A45;0BL 2 A;54CNI89 <><5=B. 0H ?0@B=5@ @5038@C5B =0 20H5 ?>2545=85 B0:8< 65 >1@07><. K >1I05B5AL A ?><>ILN A;>2, A ?><>ILN >BB5=:>2 A2>53> 3>;>A0 8 A ?><>ILN A2>53> B5;0, ?>7, 65AB>2 8 2K@065=8O ;8F0 K =5 <>65B5 =5 >1I0BLAO. 0:>5-B> A>>1I5=85 ?5@5405BAO, 4065 5A;8 2K =5 3>2>@8B5 =8G53> 8 A>E@0=O5B5 <>;G0=85. B0:, :><<C=8:0F8O 2:;NG05B 2 A51O A>>1I5=8O, :>B>@K5 ?5@540NBAO >B >4=>3> G5;>25:0 : 4@C3><C. 0: 2K C7=05B5, GB> A>>1I5=85, :>B>@>5 2K ?>AK;05B5, O2;O5BAO 8<5==> B5< A>>1I5=85<, :>B>@>5 20H ?0@B=5@ ?>;CG8;? 5@>OB=>, C 20A 1K; >?KB, :>340 2K A45;0;8 :><C-B> =59B@0;L=>5 A>>1I5=85 8 1K;8 C482;5=K B5< 7=0G5=85<, :>B>@>5 B>B ?@840; 20H5<C A>>1I5=8N. #25@5=K ;8 2K 2 B><, GB> A<KA;, :>B>@K9 ?>;CG8; 20H ?0@B=5@, O2;O5BAO 8<5==> B5< A<KA;><, :>B>@K9 2K =0<5@520;8AL 5<C ?5@540BL? ABL 8=B5@5A=>5 C?@06=5=85, :>B>@>5 8A?>;L7C5BAO 2 B@5==8=3>2KE :C@A0E . K 2K18@05B5 ?@>AB>5 ?@54;>65=85, =0?@8<5@. &ldquo;!53>4=O E>@>H89 45=L" - 8 B@8 >A=>2=KE M<>F8>=0;L=KE A>>1I5=8O, :>B>@K5 2K E>B8B5 ?5@540BL A MB8< ?@54;>65=85<. K <>65B5 A:070BL MB> 2>AB>@65==>, C3@>60NI5 8;8 A0@:0AB8G5A:8. K ?@>3>20@8205B5 A2>5 ?@54;>65=85 4@C3><C G5;>25:C B@5<O A?>A>10<8, =5 3>2>@O 5<C > B5E B@5E A>>1I5=8OE, :>B>@K5 2K E>B8B5 ?5@540BL. 0B5< 20H ?0@B=5@ >1JOA=O5B 20<, :0:85 M<>F8>=0;L=K5 A>>1I5=8O >= 2 459AB28B5;L=>AB8 ?>;CG8; 2 MB8E ?@54;>65=8OE. =>340 B>, GB> 2K =0<5@520;8AL A>>1I8BL, 1C;0B A>>B25BAB2>20BL B><C, GB> ?0@B=5@ ?>;CG8;. '0AB> MB>3> A>>B25BAB28O =5 1C45B. ">340 2K 4>;6=K ?>4C<0BL =04 B5<, GB> 20< A;54C5B 87<5=8BL 2 A2>5< 3>;>A5 8 42865=8OE B5;0, GB>1K 1KBL C25@5==K< 2 B><, GB> A>>1I5=85, :>B>@>5 ?>;CG05B =0H ?0@B=5@, - MB> 8<5==> B> A>>1I5=85, :>B>@>5 2K ?>A;0;8. ><<C=8:0F8O - MB> 7=0G8B5;L=> 1>;LH5, G5< B5 A;>20, :>B>@K5 <K 3>2>@8<. =8 A>AB02;ONB ;8HL <0;CN G0ABL B>3>, GB> <K 2K@0605< :0: G5;>25G5A:85 ACI5AB20. AA;54>20=8O ?>:07K20NB, GB> 2> 2@5<O ?@575=B0F88 ?5@54 3@C??>9 ;N459 55% 2>7459AB28O >?@545;O5BAO O7K:>< 20H8E B5;>42865=89: ?>7K, 65ABK 8 :>=B0:B 3;070<8, 38% >?@545;O5BAO B>=>< 20H53> 3>;>A0 8 ;8HL 7% - A>45@60=85< B>3>, > G5< 2K 3>2>@8B5 (.@4609; 8 4@., 2 @8B0=A:>< 6C@=0;5 A>F80;L=>9 8 :;8=8G5A:>9 - ?A8E>;>388, B9, 1970, A. 222-231). ">G=K5 F8D@K 1C4CB @07;8G=K<8 2 @07=KE A8BC0F8OE, => O7K: B5;>42865=89 8 B>= 3>;>A0 2=>AOB >3@><=K5 @07;8G8O 2 A8;C 2>7459AB28O 8 A<KA; B>3>, > G5< <K 3>2>@8<. 07;8G85 A>7405BAO =5 B5<, GB> <K 3>2>@8<, 0 B5<, :0: <K MB> 3>2>@8<. 0@30@5B "MBG5@ 70B@0B8;0 C9<C 2@5<5=8 8 CA8;89 =0 B>, GB>1K 87<5=8BL A2>9 3>;>A. ">= 3>;>A0 8 O7K: B5;>42865=89 >?@545;ONB, 1C45B ;8 A;>2> "?@825B" 72CG0BL :0: ?@>AB>5 ?@825BAB285, :0: C3@>70, :0: ?>402;5=85 8;8 :0: >G0@>20B5;L=>5 2>A:;8F0=85. :B5@K =0 A0<>< 45;5 @01>B0NB =5 A> A;>20<8, >=8 >BB0G820NB B>= 3>;>A0 8 O7K: B5;>42865=89. N1>9 0:B5@ 4>;65= C<5BL ?5@540BL ?> :@09=59 <5@5 4N68=C @07;8G=KE >BB5=:>2 A<KA;0 2 A;>25 "=5B" 064K9 87 =0A 2K@0605B <=>65AB2> >BB5=:>2 A<KA;0 2 5654=52=KE @073>2>@0E 8, 25@>OB=>, 8<55B 4N68=C @07;8G=KE A?>A>1>2 A:070BL "=5B", B>;L:> <K =5 4C<05< >1 MB>< A>7=0B5;L=>. A;8 A;>20 O2;ONBAO A>45@60=85< A>>1I5=8O, B> ?>7K, 65ABK, 2K@065=85 ;8F0 8 B>= 3>;>A0 ?@54AB02;ONB A>1>9 :>=B5:AB, 2 :>B>@K9 ?><5I0NBAO A>>1I5=8O, 0 2<5AB5 >=8 >1@07CNB A<KA; :><<C=8:0F88. B0:, =5B 30@0=B88, GB> 4@C3>9 G5;>25: ?>=8<05B A<KA; B>3>, GB> 2K ?KB05B5AL A>>1I8BL. B25B =0 MB>B 2>?@>A 2>72@0I05B =0A A=>20 : @57C;LB0BC, GC2AB28B5;L=>AB8 8 381:>AB8. K 7=05B5 @57C;LB0B A2>59 :><<C=8:0F88. K 70<5G05B5 @50:F88, :>B>@K5 2K ?>;CG05B5, 8 2K =0AB>9G82> 87<5=O5B5 20H8 459AB28O 8;8 A;>20 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 ?>;CG8B5 65;05<CN @50:F8N. 'B>1K AB0BL MDD5:B82=K< :><<C=8:0B>@><. 459AB2C9B5 2 A>>B25BAB288 A ?@8=F8?><: !<KA; :><<C=8:0F88 - 2 B>9 @50:F88, :>B>@CN 2K ?>;CG05B5. K ?>AB>O==> 8A?>;L7C5< =0H8 :><<C=8:0F8>==K5 C<5=8O, GB>1K >:07K20BL 2;8O=85 =0 ;N459; B5@0?8O, <5=546<5=B 8 >1@07>20=85 2:;NG0NB 2 A51O C<5=8O >1I0BLAO 8 >:07K20BL 2;8O=85 =0 ;N459. !CI5AB2C5B ?0@04>:A: =8:>3> =5 15A?>:>8B >1CG5=85 =5MDD5:B82=K< C<5=8O<, 2 B> 65 2@5<O MDD5:B82=K5 C<5=8O <>3CB 1KBL ?@87=0=K ?>@>G=K<8, 8 8< <>65B 1KBL ?@8A2>5= O@;K: <0=8?C;OF88. 0=8?C;OF8O =5A5B =530B82=CN :>==>B0F8N, :0: 1C4B> 2K >:07K205B5 402;5=85 =0 G5;>25:0, GB>1K A45;0BL GB>-B> ?@>B82 53> 8=B5@5A>2. -B> 01A>;NB=> =525@=> ?> >B=>H5=8N : . - MB> A?>A>1=>ABL MDD5:B82=> 2708<>459AB2>20BL A 4@C38<8 ;N4L<8 8 A?>A>1=>ABL ?>=8<0BL 8 C2060BL 8E <>45;8 <8@0. ><<C=8:0F8O - MB> 70<:=CBK9 F8:;: B>, GB> 2K 45;05B5, >:07K205B 2;8O=85 =0 4@C3>3> G5;>25:0, 0 B>, GB> >= 45;05B, >:07K205B 2;8O=85 =0 20A, - MB> =5 <>65B ?@>8AE>48BL 8=0G5. K <>65B5 27OBL =0 A51O >B25BAB25==>ABL 70 A2>N G0ABL 2 MB>< F8:;5. K C65 >:07K205B5 2;8O=85 =0 4@C38E ;N459, 548=AB25==K9 2K1>@ 70:;NG05BAO 2 B><, >A>7=020BL 8;8 =5 >A>7=020BL B>B MDD5:B, :>B>@K9 2K ?@>872>48B5. 48=AB25==K9 2>?@>A: <>65B5 ;8 2K 2;8OBL =0 ;N459, A>E@0=OO F5;>AB=>ABL 8 ?@O<>BC? !>3;0AC5BAO ;8 MB> 2;8O=85 A 20H8<8 F5==>ABO<8? "5E=8:8 O2;ONBAO =59B@0;L=K<8. 0: 8 2 A;CG05 C?@02;5=8O 02B><>18;5<, 8E 8A?>;L7>20=85 8 ?@8<5=5=85 7028A8B >B <0AB5@AB20 8 =0<5@5=88 G5;>25:0, A84OI53> 70 @C;5< C?@02;5=8O. " 0: 2K ?>?0405B5 2 70<:=CBK9 F8:; :><<C=8:0F88? 0: 2K <>65B5 CG5ABL 8 >F5=8BL <>45;L <8@0 4@C3>3> G5;>25:0 8 >4=>2@5<5==> A>E@0=8BL A>1AB25==CN F5;>AB=>ABL? >1@07>20=88, B5@0?88, :>=AC;LB8@>20=88, 187=5A5, B>@3>2;5 8 B@5=8=35 @0??>@B (8;8 M<?0B8O) O2;O5BAO ACI5AB25==K< 4;O CAB0=>2;5=8O B>9 0B<>AD5@K 4>25@8O, :>=D845=F80;L=>AB8 8 CG0AB8O, 2 :>B>@>9 ;N48 <>3CB 2708<>459AB2>20BL A2>1>4=>. 'B> <K 45;05< 4;O B>3>, GB>1K CAB0=>28BL @0??>@B A ;N4L<8, :0: <K A>7405< >B=>H5=8O 4>25@8O 8 >B7K2G82>AB8, 8 :0: <K <>65< @0D8=8@>20BL 8 CA8;820BL A2>8 5AB5AB25==K5 C<5=8O? 'B>1K ?>;CG8BL ?@0:B8G5A:89, 0 =5 B5>@5B8G5A:89 >B25B, ?>AB028< 2>?@>A ?>-4@C3><C. 0: 2K C7=05B5, :>340 42>5 ;N459 =0E>4OBAO 2 @0??>@B5? A;8 2K 1@>A8B5 273;O4 2>:@C3 A51O 2 @5AB>@0=0E, >D8A0E, 2 ;N1KE <5AB0E, 345 ;N48 2AB@5G0NBAO 8 @073>20@820NB 4@C3 A 4@C3><, B> :0: 2K C7=05B5, :0:85 ;N48 C65 =0E>4OBAO 2 @0??>@B5, 0 :0:85 5I5 =5B? >340 42>5 =0E>4OBAO 2 @0??>@B5, 8E B5;0, B0: 65 :0: 8 8E A;>20, A>>B25BAB2CNB 4@C3 4@C3C. ">, GB> <K 3>2>@8<, <>65B AB@>8BL 8;8 @07@CH0BL @0??>@B, => MB> ;8HL 7% :><<C=8:0F88. /7K: B5;>42865=89 8 B>= 3>;>A0 >:07K20NBAO 1>;55 206=K<8. K <>3;8 70<5B8BL, GB> ;N48, =0E>4OI85AO 2 @0??>@B5, 8<5NB B5=45=F8N : B><C, GB>1K >B75@:0;820BL 8 A>>B25BAB2>20BL 4@C3 4@C3C 2 ?>75, 65AB0E 8 273;O40E. -B> ?>E>65 =0 B0=5F, 2 :>B>@>< :064K9 ?0@B=5@ >B:;8:05BAO 8 >B75@:0;8205B 42865=8O 4@C3>3> A2>8<8 A>1AB25==K<8 42865=8O<8. =8 2>2;5G5=K 2 B0=5F 2708<=>9 >B7K2G82>AB8. /7K:8 8E B5;>42865=89 2708<=> 4>?>;=ONB 4@C3 4@C30. 0<5G0;8 ;8 2K :>340-=81C4L, :0: 2> 2@5<O ?@8OB=>9 15A54K A :5<-=81C4L 20H8 B5;0 ?@8=8<0NB >4=C 8 BC 65 ?>7C? '5< 3;C165 1C45B @0??>@B, B5< 1>;55 1;87:8< 1C45B AB0=>28BLAO MB> A>>B25BAB285. 065BAO, GB> MB> C<5=85 2@>645==>5, ?>B><C GB> =>2>@>645==K5 45B8 4286CBAO 2 @8B< A 3>;>A>< >:@C60NI8E 8E ;N459. >340 ;N48 =5 =0E>4OBAO 2 @0??>@B5, 8E B5;0 >B@060NB MB>: GB> 1K >=8 =8 3>2>@8;8, 8E B5;0 =5 A>>B25BAB2CNB 4@C3 4@C3C =8 =5 2>2;5G5=K 2 B0=5F, 8 2K <>65B5 =5<54;5==> MB> 70<5B8BL. #A?5H=K5 ;N48 A>740NB @0??>@B, 8 @0??>@B A>7405B 4>25@85. K <>65B5 CAB0=>28BL @0??>@B A :5< C3>4=>, A>7=0B5;L=> @0D8=8@CO 5AB5AB25==>5 C<5=85 CAB0=02;820BL @0??>@B, :>B>@>5 2K 8A?>;L7C5B5 :064K9 45=L. >4AB@0820OAL 8 >B@060O O7K: B5;>42865=89 8 B>= 3>;>A0, 2K <>65B5 CAB0=>28BL @0??>@B ?>GB8 A ;N1K< G5;>25:><. >4AB@>9:0 : 42865=8N 3;07 O2;O5BAO O2=K< C<5=85< CAB0=02;820BL @0??>@B 8 >1KG=> 548=AB25==K< C<5=85<, :>B>@><C A>7=0B5;L=> CG0BAO 2 0=3;89A:>9 :C;LBC@5, 2 :>B>@>9 ACI5AB2C5B AB@>3>5 B01C =0 B>, GB>1K 70<5G0BL O7K: B5;>42865=89 A>7=0B5;L=> 8 @5038@>20BL =0 =53>. #AB0=>28BL @0??>@B - MB> 7=0G8B ?@8A>548=8BLAO : "B0=FC" 4@C3>3> G5;>25:0, ?>4AB@0820OAL : 53> O7K:C B5;>42865=89 GCB:> 8 A C2065=85<. -B> ?@>1@0AK205B <>AB <564C 20H59 8 53> <>45;LN <8@0. >4AB@>9:0 - MB> =5 ?>4@060=85, :>B>@>5 70<5B=>. ?@5C25;8G5==> 8 157 @071>@0 :>?8@C5B 42865=8O 4@C3>3> G5;>25:0, GB> G0AB> AG8B05BAO >A:>@18B5;L=K<. K <>65B5 ?>4AB@>8BLAO : 42865=8O< @C:8 A;01K<8 42865=8O<8 :8AB8, : 42865=8O< B5;0 - >B25B=K<8 42865=8O<8 3>;>2K. -B> =07K205BAO "?5@5:@5AB=>5 >B@065=85". K <>65B5 ?>4AB@0820BLAO : @0A?@545;5=8N 25A0 B5;0 8 : >A=>2=>9 ?>75. >340 ;N48 ?>E>68 4@C3 =0 4@C30, >=8 =@02OBAO 4@C3 4@C3C. >4AB@>9:0 : 4KE0=8N O2;O5BAO >G5=L <>I=K< A?>A>1>< CAB0=>2;5=8O @0??>@B0. 025@=>5, 2K C65 70<5G0;8, GB>, :>340 42>5 ;N459 =0E>4OBAO 2 3;C1>:>< @0??>@B5, >=8 4KH0B 2 C=8A>=. -B> >A=>2=K5 M;5<5=BK @0??>@B0. > C :064>3>, :B> E>B5; 1K 8E >A2>8BL, 4>;65= ?>O28BLAO A2>9 >?KB 2E>645=8O 2 @0??>@B, B0: GB> A;5?> :>?8@>20BL =0H8 A>25BK =5 AB>8B. 1@0I09B5 2=8<0=85 =0 B>, :0: MB> 45;0NB 4@C385 ;N48. BA;548B5 A>1AB25==>5 (5AB5AB25==>5) 2E>645=85 2 @0??>@B. 0B5< @0D8=8@C9B5 A2>9 >?KB, GB>1K 8<5BL 2>7<>6=>ABL 2K1>@0 B>3> 8;8 8=>3> A?>A>10 2E>645=8O 2 @0??>@B. 1@0B8B5 >A>1>5 2=8<0=85 =0 B>B <><5=B5, :>340 2K >BAB@>8;8AL. 5:>B>@K5 :>=AC;LB0=BK 8 B5@0?52BK >B75@:0;820NB 8 ?>4AB@0820NBAO =5>A>7=0==>, ?>GB8 GB> :><?C;LA82=>. BAB@>9:0 O2;O5BAO >G5=L ?>;57=K< C<5=85<. 081>;55 M;530=B=K9 A?>A>1 ?>;>68BL :>=5F @073>2>@C 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 2K9B8 87 B0=F0. K =5 A<>65B5 2K9B8 87 B0=F0, 5A;8 2K =5 B0=F520;8 2 ?5@2>9 ?>78F88. 081>;55 A8;L=0O >BAB@>9:0 >B :C@A0 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?>25@=CBL 2 >1@0B=CN AB>@>=C. >4AB@>9:0 : 3>;>AC O2;O5BAO 5I5 >4=8< A?>A>1><, :>B>@K< 2K <>65B5 CAB0=>28BL @0??>@B. K <>65B5 ?>4AB@>8BLAO : B>=C, B5<?C, 3@><:>AB8 8 @8B<C @5G8. -B> ?>E>65 =0 ?@8A>548=5=85 : ?5=8N 8;8 : 83@5 =0 <C7K:0;L=>< 8=AB@C<5=B5: 2K 2AB@08205B5AL 8 30@<>=8G=> A;8205B5AL A> 72CG0=85<. K <>65B5 8A?>;L7>20BL ?>4AB@>9:C : 3>;>AC 4;O CAB0=>2;5=8O @0??>@B0 2> 2@5<O B5;5D>==>3> @073>2>@0. 0B5< 2K <>65B5 >BAB@>8BLAO, 87<5=82 B5<? 8;8 B>= A2>53> 3>;>A0 : :>=FC @073>2>@0. -B> 25AL<0 ?>;57=>5 C<5=85. 025@H8BL B5;5D>==K9 @073>2>@ 5AB5AB25==K< >1@07>< 8=>340 4>2>;L=> B@C4=>. !CI5AB2CNB B>;L:> 420 >3@0=8G5=8O 4;O 20H59 A?>A>1=>AB8 CAB0=02;820BL @0??>@B: AB5?5=L, 2 :>B>@>9 2K A?>A>1=K 2>A?@8=8<0BL ?>7K, 65ABK 8 ?0BB5@=K @5G8 4@C38E ;N459, 8 C<5=85, A :>B>@K< 2K <>65B5 ?>4AB@0820BLAO : =8< 2 B0=F5 @0??>@B0. 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 B>, :0: 2K A51O GC2AB2C5B5, :>340 ?>4AB@08205B5AL, 2K 2?>;=5 <>65B5 8A?KBK20BL 48A:><D>@B, ?>4AB@0820OAL : =5:>B>@K< ;N4O<. 025@=O:0 ACI5AB2CNB =5:>B>@K5 284K ?>2545=8O, : :>B>@K< 2K =5 E>B5;8 1K ?>4AB@0820BLAO =5?>A@54AB25==>. K 1K =5 AB0;8 ?>4AB@0820BLAO : 4KE0=8N, G0AB>B0 :>B>@>3> 2KH5 20H59 5AB5AB25==>9 G0AB>BK, 8;8 : 0AB<0B8G5A:><C 4KE0=8N. K <>3;8 1K >B75@:0;820BL 8 B> 8 4@C3>5 4KE0=85 =51>;LH8<8 @8B<8G5A:8<8 42865=8O<8 A2>59 @C:8. 5A?>:>9=K5 42865=8O G5;>25:0 <>3CB 1KBL ?@81;865==> >B@065=K @0A:0G820=85< 20H53> B5;0. -B> 8=>340 =07K20NB ?5@5:@5AB=>9 ?>4AB@>9:>9: 8A?>;L7>20=85 =5:>B>@KE 0=0;>3>2 ?>2545=8O 2<5AB> =5?>A@54AB25==>3> >B@065=8O. A;8 2K 3>B>2K ?@8<5=OBL MB8 C<5=8O A>7=0B5;L=>, 2K A<>65B5 CAB0=>28BL @0??>@B A :5< C3>4=>. K =5 >1O70=K ;N18BL 4@C3>3> G5;>25:0, GB>1K CAB0=>28BL A =8< @0??>@B, 2K ?@>AB> AB@>8B5 <>AB. GB>1K ?>=OBL 53> ;CGH5. >AB@>5=85 @0??>@B0 - MB> >48= 2K1>@, 8 2K =5 C7=05B5, =0A:>;L:> >= MDD5:B825= 8 :0:85 @57C;LB0BK >= ?@8=>A8B, 4> B5E ?>@, ?>:0 =5 ?>?@>1C5B5 53>. "0:8< >1@07><, @0??>@B - MB> >1I89 :>=B5:AB 2>:@C3 25@10;L=>3> A>>1I5=8O. A;8 A<KA; :><<C=8:0F88 70:;NG05BAO 2 B>9 @50:F88, :>B>@CN >=0 2K7K205B, B> ?>AB@>5=85 @0??>@B0 - MB> A?>A>1=>ABL 2K7K20BL @50:F88. !  0??>@B ?>72>;O5B 20< ?>AB@>8BL <>AB : 4@C3><C G5;>25:C: 2K ?>;CG05B5 =5:>B>@CN B>G:C >?>@K 4;O ?>=8<0=8O 8 :>=B0:B0. >340 >= CAB0=>2;5=, 2K <>65B5 =0G0BL 87<5=OBL A2>5 ?>2545=85, 8, 25@>OB=>, 20H ?0@B=5@ ?>A;54C5B 70 20<8. K <>65B5 ?>25AB8 53> 2 4@C3>< =0?@02;5=88. K40NI85AO CG8B5 ;O - MB> B5, :>B>@K5 CAB0=02;820NB @0??>@B 8 2E>4OB 2 <8@ CG5=8:0 8 B5< A0<K< >1;53G0NB CG5=8:C ?5@5E>4 : ;CGH5<C ?>=8<0=8N ?@54<5B0 8;8 C<5=8O. =8 E>@>H> ;04OB A> A2>8<8 ABC45=B0<8, 8 E>@>H85 >B=>H5=8O >1;53G0NB >1CG5=85.  MB> =07K205BAO ?@8A>548=5=85< 8 2545=85<. @8A>548=5=85 - MB> 87<5=5=85 A>1AB25==>3> ?>2545=8O A B5<, GB>1K 4@C3>9 G5;>25: ?>A;54>20; 70 20<8. 545=85 =5 1C45B @01>B0BL 157 @0??>@B0. K =5 A<>65B5 ?@>25AB8 :>3>-=81C4L G5@57 <>AB, ?@5645 =5 ?>AB@>82 53>. >340 O 3>2>@8; A2>5<C 4@C3C, GB> O ?8HC :=83C ?> =59@>;8=328AB8G5A:><C ?@>3@0<<8@>20=8N, O =5 ?@8A>548=8;AO : =5<C, B0: GB> O =5 A<>3 1K ?@825AB8 53> : >1JOA=5=8N B>3>, > G5< O ?8A0;. !>E@0=OBL A2>5 A>1AB25==>5 ?>2545=85 =587<5==K< 8 640BL, :>340 4@C385 ;N48 ?@8A>548=OBAO 8 ?>9<CB 20A, -MB> >48= 2K1>@. =>340 >= ?@8=>A8B =5?;>E85 @57C;LB0BK, 8=>340 =5B. !>E@0=OO A2>5 A>1AB25==>5 ?>2545=85 ?>AB>O==K<, 2K 1C45B5 ?>;CG0BL A0<K5 @07=>>1@07=K5 @57C;LB0BK, => =5 2A5 >=8 1C4CB ?@82;5:0B5;L=K<8. A;8 2K 3>B>2K 87<5=OBL A2>5 ?>2545=85 2 A>>B25BAB288 A ?;0=8@C5<K< 20<8 @57C;LB0B><, 2K 1;87:8 : B><C, GB>1K AB0BL 1>;55 CA?5H=K<. K ?@8A>548=O5<AO ?>AB>O==>, GB>1K ?>4AB@>8BLAO ?>4 @07;8G=K5 >1I5AB25==K5 A8BC0F88, GB>1K CA?>:>8BL 4@C38E 8 A0<8< GC2AB2>20BL A51O A?>:>9=>. K ?@8A>548=O5<AO : 4@C38< :C;LBC@0<, C2060O GC685 B@048F88. A;8 2K E>B8B5 ?>A5;8BLAO 2 ?5@2>:;0AA=>< >B5;5, B> 2K =045205B5 30;ABC:. K =5 @C305B5AL ?5@54 A2OI5==8:><. K ?@8E>48B5 =0 A>15A54>20=85 2 ?@8;8G=>9 >45645, 5A;8 A5@L57=> =0<5@5=K ?>;CG8BL @01>BC. @8A>548=5=85 - MB> >1I55 C<5=85 CAB0=02;820BL @0??>@B, :>B>@>5 <K ?@8<5=O5< ?@8 >1AC645=88 >1I8E 8=B5@5A>2, 4@C759, @01>BK 8 E>118. K ?@8A>548=O5<AO : M<>F8O<. >340 ;N18<K9 ?5G0;5=, <K 8A?>;L7C5< A>GC2AB25==K9 B>= 3>;>A0 8 <0=5@K, 0 =5 :@8G8< 1>4@>: "5 C=K209!". -B> <>65B CEC4H8BL 53> =0AB@>5=85. K E>B5;8 :0: ;CGH5, B.5. C 20A 1K;8 ?>;>68B5;L=K5 =0<5@5=8O, => MB> =5 A@01>B0;>. >;55 C40G=K9 20@80=B 70:;NG0;AO 1K 2 B><, GB>1K A=0G0;0 >B@078BL, ?>4AB@>8BLAO : ?>75 8 8A?>;L7>20BL <O3:89 B>= 3>;>A0, :>B>@K9 A>>B25BAB2C5B B><C, GB> >= GC2AB2C5B. 70B5< ?>AB5?5==> 87<5=OBL 8 ?5@5E>48BL : 1>;55 ?>78B82=>9 8 @5AC@A=>9 ?>78F88. A;8 <>AB ?>AB@>5=, 4@C3>9 G5;>25: ?>A;54C5B 70 20<8. = 1C45B =5>A>7=0==> 2>A?@8=8<0BL, GB> 2K C20605B5 53> A>AB>O=85, 8 70E>G5B A;54>20BL 70 20<8, 5A;8 MB> B>B ?CBL, ?> :>B>@><C >= E>G5B 84B8. "0:>3> @>40 M<>F8>=0;L=>5 ?@8A>548=5=85 8 2545=85 O2;O5BAO <>I=K< 8=AB@C<5=B>< 2 :>=AC;LB8@>20=88 8 B5@0?88. >2>@O A @073=520==K< G5;>25:><, ?>4AB@>9B5AL : 53> 3=52C =5<=>3> =865 53> C@>2=O. A;8 2K 70945B5 A;8H:>< 40;5:>, B> 2>7=8:=5B >?0A=>ABL >1>AB@5=8O. 0: B>;L:> 2K ?>4AB@>8;8AL, 2K <>65B5 =0G8=0BL 25AB8 53> ?>AB5?5==> 2=87 : 1>;55 A?>:>9=><C A>AB>O=8N, ?>AB5?5==> CA?>:0820O A2>5 A>1AB25==> ?>2545=85. B><C, :B> =0AB08205B =0 G5<-B>, <>6=> ?@8A>548=8BLAO 8 ?>4AB@>8BLAO A ?><>ILN 3>;>A0, 3>2>@O =5<=>3> 3@><G5 8 1KAB@55, G5< >1KG=>. K CAB0=02;8205B5 @0??>@B, ?@8=8<0O 2> 2=8<0=85 B>, GB> ;N48 3>2>@OB. 0< =5B =5>1E>48<>AB8 A>3;0H0BLAO A MB8<. 48= >G5=L E>@>H89 A?>A>1 ?>4AB@>8BLAO 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 8A:;NG8BL A;>2> &ldquo;=>&rdquo; 87 A2>53> A;>20@O. 0<5=8B5 53> A>N7>< "8". ">" <>65B 1KBL 45AB@C:B82=K< A;>2><, >=> ?>4@07C<5205B, GB> 2K A;KH8B5 B>, GB> 20< 3>2>@OB... =>... 8<55B5 @O4 2>7@065=89, :>B>@K5 =5 ?@8=8<0NB MB> 2 @0AG5B. "" 157>184=>. => ?@>AB> 4>102;O5B 8 @0AH8@O5B B>, GB> C65 A:070=>. !;>20 =5ACB 2 A515 >3@><=CN A8;C. 0: 1K =8 1K;> B@C4=>, CG8BK209B5 MB>, B>340 2K 459AB28B5;L=> A<>65B5 CA8;8BL @0??>@B >A8B5;8 >4=>9 :C;LBC@K A:>@55 2A53> 1C4CB 8<5BL >1I85 F5==>AB8 8 >1I89 273;O4 =0 <8@. 1I85 8=B5@5AK, @01>B0, 4@C7LO, C2;5G5=8O, A8<?0B88 8 0=B8?0B88, ?>;8B8G5A:85 C15645=8O 1C4CB A>74020BL =5:>B>@K9 @0??>@B. K 5AB5AB25==> ;048< A B5<8 ;N4L<8, :>B>@K5 @0745;ONB =0H8 F5==>AB8 8 C15645=8O. @8A>548=5=85 8 2545=85 - MB> >A=>2=0O 845O . =0 2:;NG05B 2 A51O @0??>@B 8 C2065=85 : <>45;8 <8@0 4@C3>3> G5;>25:0. =0 ?@54?>;0305B ?>78B82=K5 =0<5@5=8O 8 O2;O5BAO <>I=K< 8=AB@C<5=B>< ?@>42865=8O : A>3;0A8N 8;8 @0745;O5<><C @57C;LB0BC. 'B>1K ?@8A>548=8BLAO 8 25AB8 CA?5H=>, 20< A;54C5B 2=8<0B5;L=> A;548BL 70 4@C38< G5;>25:>< 8 1KBL 4>AB0B>G=> 381:8< 2 A2>5< A>1AB25==>< ?>2545=88 8 @50:F8OE. - MB> 8A:CAAB2> :><<C=8:0F88: 87OI=>5, 4>AB02;ONI55 C4>2>;LAB285 8 >G5=L MDD5:B82=>5. ;0202  ! /"/ A;8 C 70<:=CB>3> F8:;0 :><<C=8:0F88 8 5ABL :0:>5-B> =0G0;>, B> MB> =0G0;> - =0H8 >@30=K GC2AB2. 0: ?>4G5@:820; ;4>A %0:A;8, 425@8 2>A?@8OB8O - MB> =0H8 >@30=K GC2AB2: =0H8 3;070, =>A, CH8, @>B 8 :>60 - MB> =0H0 548=AB25==0O B>G:0 :>=B0:B0 A 2=5H=8< <8@><. > 4065 MB8 B>G:8 :>=B0:B0 - MB> =5 A>2A5< B>, GB> =0< :065BAO. >7L<8B5, =0?@8<5@, 3;070 - 20H8 ">:=0 2 <8@". 0 A0<>< 45;5 MB> =5 ">:=0" 8 4065 =5 D>B>:0<5@0. K :>340-=81C4L 8=B5@5A>20;8AL B5<, ?>G5<C D>B>:0<5@0 =8:>340 =5 <>65B CE20B8BL ACI5AB2> 287C0;L=>3> >1@070, :>B>@K9 2K 2848B5? ;070 O2;ONBAO 7=0G8B5;L=> 1>;55 CB>=G5==K< 8=AB@C<5=B><, G5< D>B>:0<5@0. B45;L=K5 @5F5?B>@K, ?0;>G:8 8 :>;1>G:8 A5BG0B:8 @5038@CNB =5 =0 A0< A25B, 0 =0 87<5=5=8O 8 @07;8G8O 2 A25B5. >B 4>2>;L=> ?@>AB0O 7040G0: @0AA<0B@820=85 >4=>3> 87 MB8E A;>2. A;8 1K 20H8 3;070 8 1C<030 1K;8 A>25@H5==> =5?>4286=K, A;>2> ?@>?0;> 1K, :0: B>;L:> :0640O ?0;>G:0 ?@>@5038@>20;0 =0 ?5@2>=0G0;L=K9 G5@=K9 8;8 15;K9 AB8<C;. 'B>1K ?@>4>;60BL ?>AK;0BL 8=D>@<0F8N > D>@<5 1C:2, 3;070 >G5=L 1KAB@> 4@>60B, GB>1K ?0;>G:8 =0 3@0=8F5 15;>3> 8 G5@=>3> ?@>4>;60;8 ?>;CG0BL AB8<C;K. "0:8< >1@07><, <K ?@>4>;605< 2845BL 1C:2K. 1@07 ?@>5F8@C5BAO 2 ?5@525@=CB>< 2845 =0 A5BG0B:5, :>48@C5BAO 2 2845 M;5:B@8G5A:8E 8<?C;LA>2 >B ?0;>G5: 8 :>;1>G5: 8 @07=>A8BAO ?> =5@20< 2 287C0;L=CN G0ABL :>@K 3>;>2=>3> <>730. :>=G0B5;L=0O :0@B8=:0 ?@>5F8@C5BAO 872=5, => A>7405BAO 3;C1>:> 2=CB@8 3>;>2=>3> <>730. B0:, B>, GB> <K 2848<, ?@>E>48B A;>6=CN A5@8N 0:B82=KE D8;LB@>2 2>A?@8OB8O. "> 65 A0<>5 25@=> 8 4;O 4@C38E :0=0;>2 2>A?@8OB8O. 8@, :>B>@K9 <K 2>A?@8=8<05<, MB> =5 50;L=K9 <8@, MB> =5 @50;L=0O B5@@8B>@8O. -B> :0@B0, A>AB02;5==0O =0H59 =52@>;>3859. ">, =0 GB> <K >1@0I05< 2=8<0=85 =0 MB>9 :0@B5, ?@>E>48B 40;L=59HCN D8;LB@0F88 G5@57 =0H8 C15645=8O, 8=B5@5AK 8 ?@54?>GB5=8O. K <>65< =0CG8BLAO ?>72>;OBL =0H8< >@30=0< GC2AB2 A;C68BL =0< ;CGH5. !?>A>1=>ABL 70<5G0BL 1>;LH5 8 45;0BL 1>;55 B>=:85 @07;8G5=8O 2> 2A5E :0=0;0E 2>A?@8OB8O <>65B 7=0G8B5;L=> >1>30B8BL =0HC 687=L 8 O2;O5BAO 206=K< C<5=85< 2> <=>38E >1;0ABOE 45OB5;L=>AB8. 53CAB0B>@C 28= =5>1E>48< >G5=L B>=:89 2:CA, <C7K:0=BC - A?>A>1=>ABL 45;0BL B>=:85 0C480;L=K5 @07;8G8O. 0<5=>B5A 8;8 @57G8: ?> 45@52C 4>;6=K >ICI0BL A2>9 <0B5@80;, GB>1K >A2>1>48BL D83C@K 87 ?;5=0 45@520 8;8 :0<=O. %C4>6=8: 4>;65= 1KBL GC2AB28B5;L=K< : =N0=A0< F25B0 8 D>@<K. "@5=8@>2:0 MB8E A?>A>1=>AB59 70:;NG05BAO =5 2 B><, GB>1K 2845BL 1>;LH5, G5< 4@C385, 0 2 B><, GB>1K 7=0BL, =0 GB> A<>B@5BL, 2 @0728B88 C<5=8O 2>A?@8=8<0BL @07;8G8O, :>B>@K5 A>740NB @07;8G8O. 0728B85 D878G5A:8E :0=0;>2 2>A?@8OB8O - A5=A>@=>9 >AB@>BK - F5;L B@5=8=3>2 . ""+ !!"+ ><<C=8:0F8O =0G8=05BAO A =0H8E <KA;59, 8 <K 8A?>;L7C5< A;>20, B>= 3>;>A0 8 O7K: B5;>42865=89 4;O B>3>, GB>1K ?5@540BL 8E 4@C3><C G5;>25:C. GB> B0:>5 =0H8 <KA;8? !CI5AB2C5B <=>65AB2> @07;8G=KE =0CG=KE >B25B>2, 8 2A5 65 :064><C 87 =0A E>@>H> 7=0:><>, GB> ?@54AB02;O5B =0H5 A>1AB25==>5 <KH;5=85. 48= ?>;57=K9 A?>A>1 4C<0BL > <KH;5=88 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 4C<0BL, GB> <K 8A?>;L7C5< =0H8 >@30=K GC2AB2 2=CB@5==8< A?>A>1><. >340 <K 4C<05< > B><, GB> <K 2848<, A;KH8< 8 >ICI05<, <K 2>AA>7405< MB8 :0@B8=K, 72C:8 8 >ICI5=8O 2=CB@8 A51O. K 2=>2L ?5@568205< 8=D>@<0F8N 2 B>9 A5=A>@=>9 D>@<5, 2 :>B>@>9 <K ?5@2>=0G0;L=> 55 2>A?@8=8<0;8. =>340 <K >A>7=05<, GB> <K MB> 45;05<, 8=>340 =5B. >65B5 ;8 2K, =0?@8<5@, 2A?><=8BL, :C40 2K 5748;8 2 A2>9 ?>A;54=89 >B?CA:? B0:, :0: 2K MB> 2A?><=8;8? >65B 1KBL, :0@B8=:0 B>3> <5AB0 2A?;K;0 2 20H59 3>;>25? >7<>6=>, 2K ?@>87=5A;8 =0720=85 8;8 CA;KH0;8 72C:8, A>?CBAB2>202H85 >B4KEC. ;8, <>65B 1KBL, 2K 2>A?@>8725;8 A2>8 >ICI5=8O. KH;5=85 O2;O5BAO =0AB>;L:> >G5284=K< 8 10=0;L=K< 459AB285<, GB> <K =8:>340 =5 704C<K205<AO > =5<. K ?@54?>G8B05< 4C<0BL > B><, > G5< <K 4C<05<, 0 =5 > B><, :0: <K 4C<05<. K B0:65 ?@54?>;0305<, GB> 4@C385 ;N48 4C<0NB B>G=> B0: 65, :0: 8 <K. 48= A?>A>1, :>B>@K< <K 4C<05<, 70:;NG05BAO 2 A>7=0B5;L=>< 8;8 15AA>7=0B5;L=>< 2>A?@>872545=88 :0@B8=, 72C:>2, >ICI5=89, 2:CA>2 8 70?0E>2, :>B>@K5 <K ?5@56820;8. >A@54AB2>< O7K:0 <K <>65< 4065 A>740BL @07=>>1@0785 A5=A>@=KE ?5@56820=89 157 B>3>, GB>1K ?5@56820BL 8E 2 459AB28B5;L=>AB8. @>G8B09B5 A;54CNI89 0170F =0AB>;L:> <54;5==>, =0A:>;L:> 2K A C4>1AB2>< <>65B5 MB> A45;0BL. 04C<09B5AL =0 <8=CBC > ?@>3C;:5 2 A>A=>2>< ;5AC. 5@52LO 2>72KH0NBAO =04 20<8, >1ABC?0O A> 2A5E AB>@>=. K 2848B5 :@0A:8 ;5A0 2>:@C3 A51O, 8 A>;=F5, ?@>1820OAL A:2>7L ;8ABLO 45@52L52 8 :CAB0@=8:>2, >B1@0AK205B B5=8 8 A>7405B <>708:C =0 B@025. K ?@>E>48B5 A:2>7L ;CG A>;=F0, ?@>@202H89AO A:2>7L ?@>E;04=CN :@>=C 87 ;8ABL52 =04 20H59 3>;>2>9. , ?@>42830OAL 40;LH5, 2K =0G8=05B5 >A>7=020BL 157<>;285, =0@CH05<>5 ;8HL ?5=85< ?B8F 40 ?>E@CABK20=85< ?>4 =>30<8, :>340 2K =0ABC?05B5 =0 ACE85 25B:8, H>@>E>< 20H8E =>3, ABC?0NI8E ?> <O3:><C :>2@C ;5A0. @5<O >B 2@5<5=8 @07405BAO @57:89 B@5A:, :>340 2K A;CG09=> ;><05B5 ACECN 25B:C, ?>?02HCN 20< ?>4 =>38. K ?@>BO38205B5 @C:C 8 ?@8:0A05B5AL : AB2>;C 45@520, >ICI0O H5@>E>20B>ABL :>@K ?>4 A2>59 ;04>=LN. >AB5?5==> 2K >1@0I05B5 2=8<0=85 =0 ;53:89 25B5@>:, ;0A:0NI89 20H5 ;8F>, 8 70<5G05B5 0@><0B=K9 70?0E A>A=>2>9 A<>;K, ?@>1820NI89AO A:2>7L 4@C385, 1>;55 3@C1K5 70?0E8 ;5A0. @>4>;60O ?@>3C;:C, 2K 2A?><8=05B5, GB> C68= 1C45B A:>@> 3>B>2, 8 MB> 1C45B >4=> 87 20H8E A0<KE ;N18<KE 1;N4. 2K C65 ?>GB8 GC2AB2C5B5 2:CA ?8I8 2> @BC 2 ?@542:CH5=88. 'B>1K >A<KA;8BL MB>B ?>A;54=89 0170F, 2K ?@>H;8 G5@57 2A5 MB8 ?5@56820=8O 2 A2>59 3>;>25, 8A?>;L7CO A2>8 >@30=K GC2AB2 2=CB@5==8< A?>A>1><, GB>1K @5?@575=B8@>20BL 40==K5 ?5@56820=8O, :>B>@K5 1K;8 2K720=K 2 20H5< 2>>1@065=88 A ?><>ILN A;>2. >7<>6=>, 2K A>740;8 MBC AF5=C 4>AB0B>G=> >BG5B;82>, GB>1K ?@54AB028BL A515 70?0E ;5A0 2 C65 2>>1@0605<>9 A8BC0F88. A;8 2K :>340-=81C4L 3C;O;8 2 A>A=>2>< ;5AC, B>, 25@>OB=>, 70?><=8;8 >A>15==K5 ?5@56820=8O, A2O70==K5 A MB>9 ?@>3C;:>9. A;8 65 A 20<8 =8:>340 MB>N =5 A;CG0;>AL, B>, =025@=>5, 2K A:>=AB@C8@>20;8 MB>B >?KB 87 4@C38E ?>E>68E ?5@56820=89 8;8 8A?>;L7>20;8 <0B5@80;K B5;52878>==KE ?5@540G, D8;L<>2, :=83 8;8 4@C38E 8AB>G=8:>2. 0H5 ?5@56820=85 1K;> A>G5B0=85< 2>A?><8=0=89 8 2>>1@065=8O. >;LH0O G0ABL =0H53> <KH;5=8O >1KG=> ?@54AB02;O5B A>1>9 A<5AL B0:8E 2>A?><8=0=89 8 A:>=AB@C8@>20==KE A5=A>@=KE 2?5G0B;5=89. K 8A?>;L7C5< >4=8 8 B5 65 =52@>;>38G5A:85 ?CB8 4;O 2=CB@5==59 @5?@575=B0F88 >?KB0 8 4;O =5?>A@54AB25==>3> 53> ?5@56820=8O. 4=8 8 B5 65 =59@>=K 35=5@8@CNB M;5:B@>E8<8G5A:85 70@O4K, :>B>@K5 <>3CB 1KBL =0<5@5=K. KA;L 8<55B =5?>A@54AB25==K5 D878G5A:85 ?@>O2;5=8O, <>73 8 B5;> ?@54AB02;ONB A>1>9 >4=C A8AB5<C. @54AB02LB5 A515 =0 <3=>25=85, GB> 2K 548B5 A2>9 ;N18<K9 D@C:B. $@C:B <>65B 1KBL 2>>1@0605<K<, 0 2>B A;N=>>B45;5=85 - =5B. K 8A?>;L7C5< A2>8 >@30=K GC2AB2 2=5H=8< A?>A>1><, GB>1K 2>A?@8=8<0BL <8@, 8 2=CB@5==8< A?>A>1><, GB>1K "@5?@575=B8@>20BL" (?5@5?@54AB02;OBL) ?5@56820=8O A0<8< A515.  B5 ?CB8, ?> :>B>@K< <K ?>;CG05<, E@0=8< 8 :>48@C5< 8=D>@<0F8N 2 A2>5< <>735, - :0@B8=:8, 72C:8, >ICI5=8O, 70?0E8 8 2:CAK - 8725AB=K :0: @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K. 87C0;L=0O A8AB5<0, G0AB> >1>7=0G05<0O 1C:2>9 . <>65B 8A?>;L7>20BLAO 2=5H=8< A?>A>1>< (5, >B 0=3;89A:>3> external), :>340 <K @073;O4K205< 2=5H=89 <8@ (Be), 8;8 2=CB@5==8< A?>A>1>< (i, >B 0=3;89A:>3> internal), :>340 <K 287C0;878@C5< (Bi). ">G=> B0: 65 0C480;L=0O A8AB5<0 () <>65B ?>4@0745;OBLAO =0 ?@>A;CH820=85 2=5H=8E 72C:>2 (Ae) 8;8 2=CB@5==8E 72C:>2 (i). ICI5=8O >B=>AOB : :8=5AB5B8G5A:>9 A8AB5<5 (). =5H=OO :8=5AB5B8:0 (Ke) 2:;NG05B B0:B8;L=K5 >ICI5=8O: ?@8:>A=>25=8O, B5<?5@0BC@C, 2;06=>ABL. =CB@5==OO :8=5AB5B8:0 (i) 2:;NG05B 2A?><8=05<K5 GC2AB20, M<>F88 8 2=CB@5==85 >ICI5=8O 10;0=A0 8 >A>7=0=85 A>AB>O=8O B5;0, 8725AB=K5 :0: ?@>?@8>F5?B82=K5 >ICI5=8O, :>B>@K5 A>>1I0NB =0< > B><, :0: <K 42865<AO. 5 8<5O 8E, <K =5 A<>3;8 1K :>=B@>;8@>20BL ?>;>65=85 A2>53> B5;0 2 ?@>AB@0=AB25 A 70:@KBK<8 3;070<8. 87C0;L=0O, 0C480;L=0O 8 :8=5AB5B8G5A:0O A8AB5<K O2;ONBAO ?5@28G=K<8 @5?@575=B0B82=K<8 A8AB5<0<8, 8A?>;L7C5<K<8 2 70?04=>9 :C;LBC@5. ICI5=8O 2:CA0, 2:CA>20O A8AB5<0 (:), 8 70?0E0, >1>=OB5;L=0O A8AB5<0 (), =5 O2;ONBAO AB>;L 65 206=K<8 8 G0AB> 2:;NG0NBAO 2 :8=5AB5B8G5A:CN A8AB5<C. =8 G0AB> A;C60B 2 :0G5AB25 <>I=KE 8 >G5=L 1KAB@KE A2O759 A :0@B8=:0<8, 72C:0<8 8 >ICI5=8O<8, 0AA>F88@>20==K<8 A =8<8 5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K K 8A?>;L7C5< 2A5 B@8 ?5@28G=K5 @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K ?>AB>O==>, E>BO >A>7=05< 8E =5 2 @02=>9 AB5?5=8. 8 <K 8<55< A:;>==>ABL >B4020BL ?@54?>GB5=85 >4=8< ?> A@02=5=8N A 4@C38<8. 0?@8<5@, <=>385 ;N48 8<5NB 2=CB@5==89 3>;>A, :>B>@K9 2>7=8:05B 2 0C480;L=>9 A8AB5<5 8 A>7405B 2=CB@5==89 480;>3. =8 ?5@5G8A;ONB 0@3C<5=BK, 2B>@8G=> ?@>A;CH820NB @5G8, ?>43>B02;820NB @5?;8:8 8, :0: ?@028;>, >1AC640NB @07;8G=K5 25I8 A0<8 A A>1>9. "5< =5 <5=55, MB> ;8HL >48= 87 A?>A>1>2 <KH;5=8O. 5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K =5 O2;ONBAO 2708<>8A:;NG0NI8<8. >6=> 287C0;878@>20BL AF5=C, 8<5BL 0AA>F88@>20==K5 A =59 >ICI5=8O 8 >4=>2@5<5==> A;KH0BL 72C:8, E>BO <>65B >:070BLAO B@C4=K< >1@0I0BL 2=8<0=85 =0 2A5 B@8 A8AB5<K 2 >4=> 8 B> 65 2@5<O. 5:>B>@0O G0ABL <KA;8B5;L=>3> ?@>F5AA0 2A5 65 >AB0=5BAO =5>A>7=0205<>9. '5< 1>;LH5 G5;>25: ?>3;>I5= A2>8< 2=CB@5==8< <8 @>< :0@B8=, 72C:>2 8 >ICI5=89, B5< <5=LH5 >= 1C45B 7=0BL > B><, GB> ?@>8AE>48B 2>:@C3 =53>, :0: B>B 7=0<5=8BK9 H0E<0B8AB =0 <564C=0@>4=>< BC@=8@5, :>B>@K9 B0: C3;C18;AO 2 ?>78F8N, :>B>@CN >= 2845; A2>8< 2=CB@5==8< 27>@><, GB>, AJ5; 420 ?>;=KE >1540 70 >48= 25G5@. = A>25@H5==> 701K;, GB> 5; ?5@2K9 @07. ">B5@O2H89AO 2 <KA;OE" - MB> >G5=L C40G=>5 >?8A0=85. N48, ?5@56820NI85 A8;L=K5 2=CB@5==85 M<>F88, B0:65 >:07K20NBAO <5=55 GC2AB28B5;L=K<8 : 2=5H=59 1>;8. 0H5 ?>2545=85 2>7=8:05B 87 A<5A8 2=CB@5==8E 8 2=5H=8E A5=A>@=KE ?5@56820=89. ;N1>9 <><5=B 2@5<5=8 =0H5 2=8<0=85 A>A@54>B>G8205BAO =0 @07;8G=KE G0ABOE =0H53> >?KB0. B> 2@5<O :0: 2K G8B05B5 MBC :=83C, 2K D8:A8@C5B5 A2>5 2=8<0=85 =0 AB@0=8F5 B5:AB0 8, 25@>OB=>, =5 >A>7=05B5 >ICI5=8O 2 A2>59 ;52>9 =>35.. 4> B5E ?>@, ?>:0 O =5 C?><O=C; >1 MB><... B> 2@5<O, :>340 O ?5G0B0N MB>B B5:AB, O 1>;LH59 G0ABLN >A>7=0N A2>9 2=CB@5==89 480;>3, ?>4AB@0820NI89AO ?>4 <>N (25AL<0 =87:CN) A:>@>ABL ?5G0B8 =0 :><?LNB5@5. / >B2;5:CAL, 5A;8 >1@0IC 2=8<0=85 =0 2=5H=85 72C:8. C4CG8 =5 A;8H:>< 8A:CH5==K< 2 45;5 ?5G0B0=8O =0 <0H8=:5, O A<>B@N =0 :;028H8 8 >ICI0N 8E ?>4 A2>8<8 ?0;LF0<8, B0: GB> <>8 287C0;L=K9 8 :8=5AB5B8G5A:89 :0=0;K 8A?>;L7CNBAO 2=5H=8< >1@07><. -B> 87<5=8BAO, 5A;8 O >AB0=>2;NAL, GB>1K 287C0;878@>20BL AF5=C, :>B>@CN O E>B5; >?8A0BL. !CI5AB2C5B =5A:>;L:> A83=0;>2 >?0A=>AB8, :>B>@K5 A@07C 70E20B8;8 1K <>5 2=8<0=85: 2=570?=0O 1>;L, <>5 8<O, ?@>87=5A5==>5 2A;CE, 70?0E 4K<0 8;8 70?0E ?8I8 (5A;8 O 3>;>45=). '"+ ""+ !!"+ K ?>AB>O==> 8A?>;L7C5< 2A5 =0H8 2=5H=85 :0=0;K 2>A?@8OB8O, E>BO >1@0I05< 2=8<0=85 =0 >48= :0=0; 1>;LH5, G5< =0 4@C3>9, 2 7028A8<>AB8 >B B>3>, GB> <K 45;05<. EC4>65AB25==>9 30;5@55 <K 1C45< 8A?>;L7>20BL 1>;LH59 G0ABLN A2>8 3;070, =0 :>=F5@B5 - A2>8 CH8. GB> C4828B5;L=>, B0: MB> B>, GB> :>340 <K 4C<05<, <K 8<55< A:;>==>ABL 1;03>2>;8BL ?> >B=>H5=8N : >4=>9, <>65B 1KBL, 42C< @5?@575=B0B82=K< A8AB5<0< =57028A8<> >B B>3>, > G5< <K 4C<05<. K A?>A>1=K 8A?>;L7>20BL 2A5 A8AB5<K, => : 2>7@0ABC 11 8;8 12 ;5B <K C65 8<55< O2=K5 ?@54?>GB5=8O. =>385 ;N48 <>3CB A>74020BL OA=K5 <KA;5==K5 >1@07K 8 4C<0BL 3;02=K< >1@07>< :0@B8=:0<8. @C385 =0E>4OB MBC B>G:C 7@5=8O B@C4=>9. =8 <>3CB 4>;3> B>;:>20BL A0<8 A A>1>9, B>340 :0: 4@C385 >A=>2K20NB A2>8 459AB28O 1>;LH59 G0ABLN =0 A2>8E >ICI5=8OE ?> >B=>H5=8N : A8BC0F88. >340 G5;>25: 8<55B B5=45=F8N 8A?>;L7>20BL B@048F8>==> >48= 2=CB@5==89 :0=0; 2>A?@8OB8O, B> MB>B :0=0; =07K205BAO 2 53> ?@54?>G8B05<>9 8;8 ?5@28G=>9 A8AB5<>9. 5@>OB=>, >= >:07K205BAO 1>;55 ?@>=8F0B5;L=K< 8 A?>A>1=K< 45;0BL 1>;55 B>=:85 @07;8G5=8O 8<5==> 2 MB>9 A8AB5<5, 0 =5 2 4@C38E. -B> 7=0G8B, GB> =5:>B>@K5 ;N48 >:07K20NBAO 5AB5AB25==K< >1@07>< 1>;55 "B0;0=B;82K<8" 2 >B45;L=KE 7040G0E 8 8<5=8OE. >=8 =0CG8;8AL 8 AB0;8 1>;55 8A:CA=K<8 M:A?5@B0<8 2 8A?>;L7>20=88 >4=>3> 8;8 42CE 2=CB@5==8E :0=0;>2 2>A?@8OB8O. =>340 :0:0O-=81C4L @5?@575=B0B82=0O A8AB5<0 O2;O5BAO =5 AB>;L E>@>H> @0728B>9, 8 MB> 45;05B >A2>5=85 >?@545;5==KE C<5=89 1>;55 B@C4=K<. 0?@8<5@, <C7K:0 >:07K205BAO B@C4=K< 8A:CAAB2><, 5A;8 =5B A?>A>1=>AB8 >BG5B;82> A;KH0BL 72C:8. 8 >4=0 87 A8AB5< =5 O2;O5BAO 01A>;NB=> ?@54?>GB8B5;L=>9, 2A5 7028A8B >B B>3>, GB> 2K E>B8B5 A45;0BL. B;5BK =C640NBAO 2 E>@>H> @0728B>< :8=5AB5B8G5A:>< >A>7=0=88 ; B@C4=> AB0BL E>@>H8< 0@E8B5:B>@><, =5 8<5O A?>A>1=>AB8 A>74020BL OA=K5 A:>=AB@C8@>20==K5 <KA;8B5;L=K5 :0@B8=:8. #<5=85, >1J548=ONI55 2A5E 35=852, 70:;NG05BAO 2 B><, GB> >=8 A2>1>4=> ?5@5E>4OB >B >4=>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<K : 4@C3>9 8 8A?>;L7CNB =081>;55 ?>4E>4OICN 87 =8E 4;O @5H05<>9 7040G8. 07;8G=K5 =0?@02;5=8O ?A8E>B5@0?88 ?@>O2;ONB A:;>==>ABL : @07;8G=K< @5?@575=B0B82=K< A8AB5<0<. "5;5A=> >@85=B8@>20==0O B5@0?8O 87=0G0;L=> :8=5AB5B8G=0, ?A8E>0=0;87 O2;O5BAO ?@58<CI5AB25==> 25@10;L=K< 8 0C480;L=K<. @B - B5@0?8O 8 A8<2>;87< .=30 ?@54AB02;ONB A>1>9 ?@8<5@K B5@0?89, 1078@CNI8EAO 1>;55 =0 287C0;L=>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5. /+  ""+ !!"+ K 8A?>;L7C5< O7K: 4;O B>3>, GB>1K ?5@54020BL 4@C38< A2>8 <KA;8, B0: GB> =5C4828B5;L=>, GB> B5 A;>20, :>B>@K5 <K 8A?>;L7C5<, >B@060NB B>B A?>A>1, :>B>@K< <K 4C<05<. 6>= @8=45@ @0AA:07K205B > B>< 2@5<5=8, :>340 >=8 A 8G0@4>< M=4;5@>< 68;8 2 703>@>4=>< 4><5 8 25;8 3@C??K ?> 35HB0;LB-B5@0?88. 8G0@40 @0AA<5H8; >48= G5;>25:, :>B>@K9 A:070;: "/ 286C, GB> 2K 3>2>@8B5" - >4C<09 >1 MB>< 1C:20;L=>, - A:070; 8G0@4. - 'B> 1K MB> <>3;> 7=0G8BL? - C E>@>H>, - >B25B8; 6>=. - 0715@5< MB> 4>A;>2=>, @54?>;>68<, MB> >7=0G05B, GB> MB>B G5;>25: A>7405B >1@07K 87 7=0G5=8O A;>2, :>B>@K5 BK ?@>87=>A8HL. -B> 1K;0 8=B5@5A=0O 845O. >340 >=8 ?@8H;8 2 3@C??C, ">=8 A@07C 65 ?>?@>1>20;8 A>25@H5==> =>2CN ?@>F54C@C =8 27O;8 75;5=K5, 65;BK5 8 :@0A=K5 :0@B>G:8 8 >1>H;8 2A5E ;N459 3@C??K, A?@0H820O 8E > B><, A :0:>9 F5;LN >=8 AN40 ?@8H;8. "5 ;N48, :>B>@K5 8A?>;L7>20;8 <=>3> A;>2 8 2K@065=89, >?8AK20NI8E >ICI5=8O, ?>;CG8;8 65;BK5 :0@B>G:8. "5, :B> C?>B@51;O; <=>3> A;>2 8 D@07, >?8AK20NI8E A;CH0=85 8 72C:8, ?>;CG8;8 75;5=K5 :0@B>G:8. "5 65 ?@54AB028B5;8 3@C??K, :>B>@K5 8A?>;L7>20;8 A;>20 8 D@07K, ?@58<CI5AB25==> 8<5NI85 >B=>H5=85 : 2845=8N, ?>;CG8;8 :@0A=K5 :0@B>G:8. 0B5< A;54>20;> >G5=L ?@>AB>5 C?@06=5=85. N48 A A>2?040NI8< F25B>< :0@B>G5: 4>;6=K 1K;8 A5ABL ?>3>2>@8BL 4@C3 A 4@C3>< 2 B5G5=85 ?OB8 <8=CB. 0B5< >=8 ?5@5A06820;8AL 8 @073>20@820;8 A :0:8<-=81C4L >1;040B5;5< :0@B>G:8 4@C3>3> F25B0. 07;8G8O, :>B>@K5 >=8 =01;N40;8 2 >1I5=88 <564C ;N4L<8, 1K;8 C4828B5;L=K<8. N48 A >4=8< 8 B5< 65 F25B>< :0@B>G5: CAB0=02;820;8 @0??>@B 7=0G8B5;L=> ;CGH5. @8=45@ 8 M=4;5@ ?>4C<0;8, GB> MB> 702>@068205B 8 =02>48B =0 >?@545;5==K5 <KA;8. "+ K 8A?>;L7C5< A;>20, GB>1K >?8A0BL =0H8 <KA;8, B0:8< >1@07><, =0H 2K1>@ A;>2 1C45B ?>:07K20BL, :0:CN @5?@575=B0B82=CN A8AB5<C <K 8A?>;L7C5<. @54AB02LB5 A515 B@5E G5;>25:, :>B>@K5 ?@>G8B0;8 >4=C 8 BC 65 :=83C. 5@2K9 <>65B >B<5B8BL, :0: <=>3> >= # 2 MB>9 :=835, :0: E>@>H> ?>4>1@0=K ?@8<5@K, .!" #.) ?@54<5B, 8 GB> >=0 =0?8A0=0 A !. @C3><C <>65B =5 ?>=@028BLAO " :=838, 55 AB8;L. =, D0:B8G5A:8, =5 A<>3 !" ",!/ =0 8458 02B>@0 8 E>B5; 1K "", A =8< >1 MB><. "@5B89 ?>GC2AB2C5B, GB> ?@54<5B @0718@05BAO >G5=L (. <C 8<?>=8@C5B <0=5@0, 2 :>B>@>9 02B>@ " # 2A5 :;NG52K5 <><5=BK, 8 >= ;53:> #%"" 2A5. =>2K5 8458. = '#!"#" A8<?0B8N ?> >B=>H5=8N : 02B>@C. =8 2A5 G8B0;8 >4=C 8 BC 65 :=83C. K 70<5B8B5, GB> :064K9 87 =8E 2K@0605B A2>5 >B=>H5=85 : :=835 @07;8G=K<8 A?>A>10<8. 57028A8<> >B B>3>, GB> >=8 4C<0NB > :=835, 8E >B;8G05B B>, :0: >=8 4C<0NB > =59. 5@2K9 <KA;8B :0@B8=:0<8, 2B>@>9 72C:0<8, B@5B89 >ICI5=8O<8. -B8 A5=A>@=>->?@545;5==K5 A;>20: ?@8;030B5;L=K5, =0@5G8O 8 3;03>;K - =07K20NBAO 2 ;8B5@0BC@5 ?> ?@548:0B0<8. @82KG=>5 8A?>;L7>20=85 >4=>3> 2840 ?@548:0B>2 1C45B C:07K20BL =0 ?@54?>G8B05<CN @5?@575=B0B82=CN A8AB5<C G5;>25:0. >6=> =09B8 ?@54?>G8B05<CN A8AB5<C 02B>@0 ;N1>9 :=838, >1@0B82 2=8<0=85 =0 B>B O7K:, :>B>@K< >= ?>;L7C5BAO. (A:;NG5=85 A>AB02;ONB :=838 ?> , 2 :>B>@KE 02B>@K <>3CB ?@54?@8=OBL 1>;55 @0AG5B;82K9 ?>4E>4 : C?>B@51;O5<K< A;>20<.) ;0AA8G5A:0O ;8B5@0BC@0 2A5340 A>45@68B 1>30BK9 8 @07=>>1@07=K9 =01>@ ?@548:0B>2, 8A?>;L7CO 2A5 @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K @02=K< >1@07><. "0:85 A;>20, :0: "?>=8<0BL", ">1JOA=OBL", "4C<0BL", "?@>F5AA". =5 O2;ONBAO A5=A>@=>->?@545;5==K<8 8, A;54>20B5;L=>, >:07K20NBAO =59B@0;L=K<8 ?> >B=>H5=8N : @5?@575=B0B82=K< A8AB5<0<. =0CG=KE B@C40E 02B>@K >B40NB ?@54?>GB5=85 8<5==> =59B@0;L=K<, 0 =5 A5=A>@=>->?@545;5==K< A;>20<, 25@>OB=>, =5>A>7=0==> ?>=8<0O, GB> A5=A>@=>->?@545;5==K5 A;>20 >:07K20NBAO 1>;55 ;8G=>AB=K<8 ?> >B=>H5=8N : 02B>@C 8 G8B0B5;N 8, A;54>20B5;L=>, <5=55 ">1J5:B82=K<8". 4=0:> =59B@0;L=K5 A;>20 1C4CB ?5@52>48BLAO G8B0B5;5< @07;8G=K<8 A?>A>10<8 (:8=5AB5B8G=K<, 0C480;L=K< 8 287C0;L=K<) 8 ?>;>60B =0G0;> <=>65AB2C 0:045<8G5A:8E A?>@>2, 70G0ABCN ?> ?>2>4C 7=0G5=8O MB8E A;>2. 064K9 1C45B C25@5= 2 B><, GB> >= ?@02. >7<>6=>, 20< 70E>G5BAO C7=0BL =0 1C4CI55, :0:>3> @>40 A;>20 2K ?@54?>G8B05B5 2 >1KG=KE @073>2>@0E. >@078B5;L=> 1K205B A;CH0BL 4@C38E 8 >B:@K20BL 4;O A51O, :0:8< A5=A>@=>->?@545;5==K< O7K:>< >=8 ?@54?>G8B0NB ?>;L7>20BLAO. "5< 87 20A, :B> ?@54?>G8B05B 4C<0BL :0@B8=:0<8, <>65B =@028BLAO >1=0@C6820BL >1@07FK :@0A>G=>3> O7K:0 C >:@C60NI8E 20A ;N459. A;8 2K 4C<05B5 :8=5AB5B8G5A:8, B> A<>65B5 CE20B8BL B>B A?>A>1, :>B>@K< ;N48 4>1820NBAO CA?5E0, 0 5A;8 2K 4C<05B5 72C:0<8, <K ?>?@>A8;8 1K 20A ?@8A;CH0BLAO 2=8<0B5;L=> 8 =0AB@>8BLAO =0 B>, :0: @07=K5 ;N48 3>2>@OB. #AB0=>2;5=85 @0??>@B0 8<55B 206=K5 ?@8;>65=8O. !5:@5B E>@>H59 :><<C=8:0F88 70:;NG05BAO =5 AB>;L:> 2 B><, GB> + 3>2>@8B5, A:>;L:> 2 B><, :0: 2K MB> 3>2>@8B5. 'B>1K A>740BL @0??>@B, ?>4AB@>9B5AL : ?@548:0B0< 4@C3>3> G5;>25:0. K 1C45B5 3>2>@8BL =0 53> O7K:5 8 ?@54AB02;OBL 5<C 8458 8<5==> B5< A?>A>1><, :0:8< >= 4C<05B > =8E. #A?5E 1C45B 7028A5BL, 2>-?5@2KE, >B 20H59 A5=A>@=>9 >AB@>BK 8 A?>A>1=>AB8 C2845BL, CA;KH0BL 8;8 CE20B8BL ;8=328AB8G5A:85 ?0BB5@=K 4@C38E ;N459. 2>-2B>@KE, >B B>3>, 8<55B5 ;8 2K 4>AB0B>G=K9 70?0A A;>2 2 :064>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5 4;O 045:20B=>9 @50:F88. >=5G=>, =5 2A5 @073>2>@K 1C4CB ?@>8AE>48BL 2 >4=>9 A8AB5<5, => ?>4AB@>9:0 : O7K:C G@572KG09=> 206=0 4;O @0??>@B0. K A:>@55 2A53> CAB0=>28B5 @0??>@B A G5;>25:><, :>B>@K9 4C<05B B5< 65 A0<K< A?>A>1><, GB> 8 2K, 8 2K >1=0@C68B5 MB>, ?@8A;CH820OAL : B5< A;>20<, :>B>@K5 C?>B@51;O5B 20H ?0@B=5@, =57028A8<> >B B>3>, A>3;0H05B5AL 2K A =8< 8;8 =5B. >7<>6=>, 2K =0AB@>8B5AL =0 >4=C 2>;=C 8;8 ?>A<>B@8B5 4@C3 4@C3C 3;070 2 3;070, 4>AB830O CAB>9G82>3> ?>=8<0=8O. 1@0I0OAL : 3@C??5 ;N459, 8A?>;L7C9B5 @07=>>1@07=K5 ?@548:0BK. @54>AB02LB5 2>7<>6=>ABL 287C0;8AB0< C2845BL B>, GB> 2K 3>2>@8B5. >72>;LB5 0C480;L=> 4C<0NI8< ;N4O< CA;KH0BL 20A 3@><:> 8 >BG5B;82>, ?>AB@>9B5 ?5@5?@02C : B5< :8=5AB5B8G5A:8 4C<0NI8< ?@54AB028B5;O< 0C48B>@88, :>B>@K5 A<>3CB CE20B8BL A<KA; 20H59 @5G8. ?@>B82=>< A;CG05, 70G5< 8< A;CH0BL 20A? A;8 2K >3@0=8G8B5 A2>5 >1JOA=5=85 B>;L:> >4=>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<>9, 2K @8A:C5B5 B5<, GB> 425 B@5B8 0C48B>@88 =5 ?>A;54C5B 70 20<8. #)/ !!" =0;>38G=> B><C, :0: <K 8<55< ?@54?>G8B05<CN @5?@575=B0B82=CN A8AB5<C 4;O A2>53> >A>7=0205<>3> <KH;5=8O, C =0A 5ABL ?@54?>G8B05<K5 A@54AB20 4;O 22545=8O 8=D>@<0F88 2 A2>8 >A>7=0205<K5 <KA;8. !>25@H5==0O ?0<OBL A>45@60;0 1K ?>;=K9 =01>@ :0@B8=, 72C:>2, >ICI5=89, 70?0E>2 8 2:CA>2 ?5@2>=0G0;L=>3> ?5@56820=8O, => <K ?@54?>G8B05< >1@0I0BLAO B>;L:> : >4=>9 G0AB8 =01>@0, GB>1K 2>AAB0=>28BL ?5@56820=85. A?><=8B5 A=>20 A2>9 >B?CA:. 0:8< 1K;> ?5@2>5 2>7=8:H55 2>A?><8=0=85? 0@B8=:0, 72C: 8;8 >ICI5=85? -B> 254CI0O A8AB5<0: 2=CB@5==89 :0=0;, :>B>@K9 <K 8A?>;L7C5< 2 :0G5AB25 :;NG0 4>ABC?0 : ?0<OB8. <5==> B0: 8=D>@<0F8O 4>AB8305B C@>2=O >A>7=0=8O @07C<><. 0?@8<5@, O <>3C 2A?><8=0BL A2>9 >B?CA: 8 =0G0BL A >A>7=020=8O >ICI5=89 @5;0:A0F88, :>B>@K5 O 8A?KBK20;, => B>B ?CBL, ?> :>B>@><C MB8 2>A?><8=0=8O ?>ABC?8;8 2 <>73 87=0G0;L=>, <>3 1KBL :0@B8=:0<8. 40==>< A;CG05 <>O 254CI0O A8AB5<0 O2;O5BAO 287C0;L=>9, 0 <>O ?@54?>G8B05<0O A8AB5<0 - :8=5AB5B8G5A:0O. 54CI0O A8AB5<0 0=0;>38G=0 70?CA:0NI59 ?@>3@0<<5 :><?LNB5@0 - =570<5B=0O, => =5>1E>48<0O 4;O @01>BK :><?LNB5@0 2 F5;>< ?@>3@0<<0. 5 8=>340 =07K20NB A8AB5<>9 22>40, ?>A:>;L:C >=0 ?>AB02;O5B <0B5@80;K 4;O A>7=0B5;L=>3> >14C<K20=8O. >;LH8=AB2> ;N459 8<55B ?@54?>G8B05<CN A8AB5<C 22>40, => >=0 =5 >1O70=0 A>2?040BL A 8E ?5@28G=>9 A8AB5<>9. 48= 8 B>B 65 G5;>25: <>65B 8<5BL @07;8G=K5 254CI85, A8AB5<K 4;O @07=KE B8?>2 ?5@56820=89. 0?@8<5@, >= <>65B 8A?>;L7>20BL :0@B8=:8 4;O B>3>, GB>1K 2>9B8 2 A>?@8:>A=>25=85 A 1>;57=5==K< ?5@56820=85<, 8 72C:8, GB>1K 2>AAB0=>28BL ?@8OB=K9 >?KB. =>340 G5;>25: <>65B >:070BLAO =5A?>A>1=K< ?@54AB028BL >4=C 87 @5?@575=B0B82=KE A>25B0< 2 A>7=0=88. 0?@8<5@, =5:>B>@K5 ;N48 3>2>@OB, GB> >=8 =5 284OB =8:0:8E 2=CB@5==8E :0@B8=. %>BO MB> 25@=> 4;O =8E, =0 A0<>< 45;5 MB> =52>7<>6=>, 2 ?@>B82=>< A;CG05 >=8 1K;8 1K =5 2 A>AB>O=88 C7=020BL ;N459 8;8 >?8AK20BL ;N1K5 ?@54<5BK. =8 ?@>AB> =5 >A>7=0NB B5E :0@B8=, :>B>@K5 284OB 2=CB@5==8< 7@5=85<. A;8 MB0 =5>A>7=0205<0O A8AB5<0 35=5@8@C5B 1>;57=5==K5 >1@07K, G5;>25: <>65B GC2AB2>20BL A51O ?;>E>, =5 ?>=8<0O, ?>G5<C. '5;>25:, =5 >A>7=0NI89 :8=5AB5B8G5A:CN A8AB5<C, 1C45B 8A?KBK20BL 15A?>:>9AB2>, A>?@8:0A0OAL A> A2>8<8 >ICI5=8O<8. -B8 >ICI5=8O <>3CB 2K@20BLAO =0 ?>25@E=>ABL 4@C38<8 A?>A>10<8, G0AB> 2 2845 1>;57=59. !!"/,   >30BAB2> 8 @07<0E =0H8E <KA;59 7028A8B >B =0H8E A?>A>1=>AB59 CAB0=02;820BL A2O78 8 ?5@542830BLAO >B >4=>3> A?>A>10 <KH;5=8O : 4@C3><C. "0:, 5A;8 <>O 254CI0O A8AB5<0 O2;O5BAO 0C480;L=>9, 0 <>O ?@54?>G8B05<0O A8AB5<0 - 287C0;L=0O, O 1C4C ?@58<CI5AB25==> 2A?><8=0BL G5;>25:0 ?> 72C:C 53> 3>;>A0, 0 70B5< 4C<0BL > =5< 2 :0@B8=:0E. <5==> B0: O ?>;CG0N >ICI5=8O ?> ?>2>4C MB>3> G5;>25:0. B0:, <K ?>;CG05< 8=D>@<0F8N 2 >4=>< :0=0;5 2>A?@8OB8O, => @5?@575=B8@C5< 55 2=CB@8 A51O 2 4@C3>< :0=0;5. 2C:8 <>3CB 2K720BL 2 2>>1@065=88 287C0;L=K5 2>A?><8=0=8O 8;8 01AB@0:B=K5 287C0;L=K5 >1@07K. K 3>2>@8< > F25B>2>9 B>=0;L=>AB8 <C7K:8, > B5?;KE 72C:0E, > :@8G0I8E F25B0E. 4=>2@5<5==0O 8 =5>A>7=0205<0O A2O7L <564C :0=0;0<8 2>A?@8OB8O =07K205BAO A8=5AB57859. ">, :0: G5;>25: 2E>48B 2 A2>N ?@54?>G8B05<CN @5?@575=B0B82=CN A8AB5<C, G0AB> >:07K205BAO 53> =081>;55 CAB>9G82K< B8?8G=K< ?0BB5@=>< A8=5AB5788. !8=5AB5788 ?@54AB02;ONB A>1>9 206=CN G0ABL B>3>, :0: <K 4C<05<, 0 =5:>B>@K5 87 =8E >:07K20NBAO =0AB>;L:> C:>@5=82H8<8AO 8 H8@>:> @0A?@>AB@0=5==K<8, GB> :065BAO, 1C4B> >=8 1K;8 2?;5B5=K 2 =0H <>73 A A0<>3> @>645=8O. 0?@8<5@, F25B0 G0AB> A2O70=K A =0AB@>5=85<: :@0A=K9 - A 3=52><, 3>;C1>9 - A> A?>:>9AB285<. $0:B8G5A:8 8 :@>2O=>5 402;5=85, 8 G0AB>B0 ?C;LA0 A;53:0 2>7@0AB0NB 2 >1AB0=>2:5 2 :>B>@>9 ?@5>1;0405B :@0A=K9 F25B, 8 ?>=860NBAO, 5A;8 >:@C60NI0O >1AB0=>2:0 >:@0H5=0 ?@58<CI5AB25==> 2 3>;C1K5 B>=0. !CI5AB2CNB 8AA;54>20=8O, :>B>@K5 ?>:070;8, GB> ;N48 2>A?@8=8<0NB 3>;C1K5 :><=0BK 1>;55 E>;>4=K<8, G5< 65;BK5, 4065 2 B>< A;CG05, 5A;8 >=8 =0 A0<>< 45;5 A;53:0 B5?;55. C7K:0 H8@>:> 8A?>;L7C5B A8=5AB5788: 287C0;L=> 2>A?@8=8<05<0O 2KA>B0 @0A?>;>65=8O =>BK 2 =>B=>< AB0=5 A2O70=0 A B5<, :0: 2KA>:> >=0 72CG8B. @><5 B>3>, =5:>B>@K5 :><?>78B>@K 0AA>F88@>20;8 >?@545;5==K5 <C7K:0;L=K5 72C:8 A >?@545;5==K<8 F25B0<8. !8=5AB5788 2>7=8:0NB 02B><0B8G5A:8. =>340 C =0A 2>7=8:05B 65;0=85 =0<5@5==> CAB0=>28BL A2O78 <564C 2=CB@5==8<8 :0=0;0<8 2>A?@8OB8O, =0?@8<5@, 4;O B>3>, GB>1K ?>;CG8BL 4>ABC? : B>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5, :>B>@0O =0<8 =5 >A>7=05BAO. @54?>;>68<, G5;>25: 8A?KBK205B B@C4=>AB8 A 287C0;870F859. !=0G0;0 2K <>65B5 ?>?@>A8BL 53> 25@=CBLAO : AG0AB;82><C ?@8OB=><C ?5@56820=8N, 2>7<>6=>, : B5< 2@5<5=0<, :>B>@K5 >= ?@>2>48; C <>@O. @54;>68B5 5<C CA;KH0BL HC< <>@O 2=CB@8 A51O, 0 B0:65 72C: ;N1>3> @073>2>@0, :>B>@K9 <>3 ?@>8AE>48BL B>340. @>4>;60O A;CH0BL MB8 72C:8, >= <>65B ?5@5:;NG8BLAO =0 >ICI5=8O A;01>3> 25B5@:0, >14C20NI53> 53> ;8F>, A>;=F0, A>3@520NI53> 53> ?;5G8, 8 ?5A:0, =0182H53>AO <564C ?0;LF0<8 53> =>3. BAN40 C65 ?>;H030 : B><C, GB>1K C2845BL >1@07 ?5A:0 ?>4 =>30<8 8;8 C2845BL A>;=F5 2 =515. -B0 B5E=8:0 =0;>65=8O <>65B 2>AAB0=>28BL 2>A?><8=0=85 F5;8:><: :0@B8=:8, 72C:8 8 >ICI5=8O. 0: ?5@52>4 A >4=>3> O7K:0 =0 4@C3>9 A>E@0=O5B 7=0G5=85, => ?>;=>ABLN 87<5=O5B D>@<C, B>G=> B0: 65 ?5@56820=85 <>65B 1KBL ?5@52545=> A >4=>3> 2=CB@5==53> :0=0;0 =0 4@C3>9. 0?@8<5@, 2K <>65B5 C2845BL =5C1@0==CN :><=0BC. 8A?KB0BL =5?@8OB=K5 >ICI5=8O 8 70E>B5BL A45;0BL GB>-=81C4L A MB8<. 84 B>9 65 A0<>9 :><=0BK <>65B A>25@H5==> =5 70B@>=CBL 20H53> 4@C30, 8 >= >:065BAO =5 2 A>AB>O=88 ?>=OBL, ?>G5<C 2K B0: @0AAB@>5=K. = <>65B ?>4C<0BL, GB> 2K A;8H:>< GC2AB28B5;L=K, ?>B><C GB> >= =5 <>65B 2>9B8 2 <8@ 20H8E ?5@56820=89. = A<>3 1K ?>=OBL 20H8 GC2AB20. 5A;8 1K 2K >1JOA=8;8 5<C, GB> MB> ?@8<5@=> B0: 65, :0: 5A;8 1K 2K >1=0@C68;8 2 A2>59 ?>AB5;8 :@>H:8 >B ?5G5=LO. 5@5E>4O =0 O7K: 72C:>2, 2K <>3;8 1K A@02=8BL MB> A 48A:><D>@B>< >B ?@>A;CH820=8O =5=0AB@>5==>3> <C7K:0;L=>3> 8=AB@C<5=B0. -B0 0=0;>38O 7045=5B GC2AB28B5;L=CN AB@C=:C ;N1>3> <C7K:0=B0, ?> :@09=59 <5@5, 2K 1C45B5 3>2>@8BL =0 53> O7K:5. + !+ !"# 53:> >1=0@C68BL, :>340 G5;>25: 4C<05B :0@B8=:0<8, 72C:0<8 8;8 >ICI5=8O<8. !CI5AB2CNB 2848<K5 87<5=5=8O, :>B>@K5 ?@>8AE>4OB 2 =0H5< B5;5, :>340 <K 4C<05< @07;8G=K<8 A?>A>10<8. !?>A>1 =0H53> <KH;5=8O >:07K205B 2;8O=85 =0 =0H5 B5;>, 0 B>, :0: <K 8A?>;L7C5< =0H5 B5;>, 459AB2C5B =0 B>, :0: <K 4C<05<. 'B> ?5@2K< 1@>A05BAO 20< 2 3;070, :>340 2K >B:@K205B5 2E>4=CN 425@L 20H53> 4><0? 'B>1K >B25B8BL =0 MB>B 2>?@>A, 2K, 25@>OB=>, ?>A<>B@5;8 225@E 8 2;52> >B A51O. <5==> B0:, 3;O4O 225@E 8 2;52> 1>;LH8=AB2> ?@02H59 2A?><8=05B 7@8B5;L=K5 >1@07K. "5?5@L ?@54AB02LB5 A515, GB> 1K 2K ?>GC2AB2>20;8, 5A;8 1K 25;L25B>20O B:0=L :0A0;0AL 20H59 :>68? !59G0A 2K, =025@=>5, ?>A<>B@5;8 2=87 8 2?@02>, GB> O2;O5BAO 4;O 1>;LH8=AB20 ;N459 A?>A>1>< >1@0B8BLAO : A2>8< >ICI5=8O<. K A8AB5<0B8G5A:8 ?5@5428305< A2>8 3;070 2 @07;8G=KE =0?@02;5=8OE 2 7028A8<>AB8 >B B>3>, :0: <K 4C<05<. 52@>;>38G5A:85 8AA;54>20=8O ?>:070;8, GB> 42865=8O 3;07 ?> 3>@87>=B0;8 8 25@B8:0;8 >:07K20NBAO A2O70==K<8 A 0:B820F859 @07;8G=KE G0AB59 3>;>2=>3> <>730. -B8 42865=8O =07K20NBAO ;0B5@0;L=K<8 3;07=K<8 42865=8O<8 (38) 2 ;8B5@0BC@5 ?> =52@>;>388.  >=8 =07K20NBAO 3;07=K<8 A83=0;0<8 4>ABC?0, ?>B><C GB> >=8 O2;ONBAO 287C0;L=K<8 A83=0;0<8, :>B>@K5 ?>72>;ONB =0< ?>=OBL, :0: ;N48 ?>;CG0NB 4>ABC? : 8=D>@<0F88. !CI5AB2C5B >?@545;5==0O 2=CB@5==OO A2O7L <564C 42865=8O<8 3;07 8 @5?@575=B0B82=K<8 A8AB5<0<8, ?>A:>;L:C >4=8 8 B5 65 ?0BB5@=K >:07K20NBAO @0A?@>AB@0=5==K<8 2> 2A5< <8@5 (70 8A:;NG5=85< @09>=0 ?@>6820=8O 10A:>2 2 A?0=88). >340 <K 287C0;878@C5< GB>-B> 87 =0H53> ?@>H;>3> >?KB0, =0H8 3;070 8<5NB B5=45=F8N ?5@5<5I0BLAO 225@E 8 2;52> ?> >B=>H5=8N : =0<. > 2@5<O :>=AB@C8@>20=8O :0@B8=:8 87 A;>2 8;8 2 B> 2@5<O, :>340 <K ?KB05<AO "2>>1@078BL" A515 =5GB> B0:>5, G53> =8:>340 @0=LH5 =5 2845;8, =0H8 3;070 ?>4=8<0NBAO 225@E 8 2?@02>. ;070 ?5@5<5I0NBAO ?> 3>@87>=B0;8 2;52>, :>340 2K 2A?><8=05B5 72C:8 8 ?> 3>@87>=B0;8 2?@02> ?@8 :>=AB@C8@>20=88 72C:>2. @8 ?>;CG5=88 4>ABC?0 : >ICI5=8O< B8?8G=K< O2;O5BAO 42865=85 3;07 2=87 8 2?@02>. >340 2K @073>20@8205B5 A0<8 A A>1>9, 20H8 3;070 G0I5 2A53> =0E>4OBAO 2=87C A;520. 0AD>:CA8@>20==K9 273;O4 ?@O<> ?5@54 A>1>9, :>340 A>15A54=8: A<>B@8B =0 20A 8 =5 2848B 20A, B>65 3>2>@8B > 287C0;870F88. >;LH8=AB2> ?@02H59 8<5NB ?0BB5@=K 42865=89 3;07 B0:85, :0: ?>:070=> =0 4803@0<<5. =8 <>3CB 1KBL ?5@525@=CBK<8 4;O ;52H59, :>B>@K5 <>3CB A<>B@5BL 2?@02>, GB>1K 2A?><=8BL >1@07K 8;8 72C:8, 8 2;52>, GB>1K 8E A:>=AB@C8@>20BL. ;07=K5 A83=0;K 4>ABC?0 CAB>9G82K 4;O >4=>3> G5;>25:0. =>340 >=8 1C4CB A<>B@5BL 2;52> 2=87, >ICI0O, 8 2?@02> 2=87, ?@>A;CH820O 2=CB@5==89 480;>3. A5340 ACI5AB2CNB 8A:;NG5=8O - 1C4LB5 2=8<0B5;L=K 2 ?@8<5=5=88 : ;N4O< MB8E >1I8E ?@028;. B25B 8I8B5 =5 2 >1>1I5=88, 0 2 B>< G5;>25:5, :>B>@K9 ?5@54 20<8 =0E>48BAO. %>BO 2 ?@>F5AA5 <KH;5=8O K <>65B5 A>7=0B5;L=> 42830BL 3;070<8 2 ;N1>< =0?@02;5=88, ?>;CG5=85 4>ABC?0 : >?@545;5==>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5 >:07K205BAO, 2 >1I5< A;CG05, 7=0G8B5;L=> 1>;55 ;53:8<, 5A;8 2K 8A?>;L7C5B5 ?>4E>4OI55 5AB5AB25==K5 42865=8O 3;07. =8 ?@54AB02;ONB A>1>9 8=AB@C<5=BK B>=:>9 =0AB@>9:8 20H53> <>730 =0 >?@545;5==CN @5?@575=B0B82=CN A8AB5<C. A;8 2K E>B8B5 2A?><=8BL B>, GB> 2K 2845;8 2G5@0, ;53G5 2A53> 1C45B ?>A<>B@5BL 225@E 2;52> 8;8 70D8:A8@>20BL 273;O4 ?@O<> ?5@54 A>1>9. "@C4=> 2A?><8=0BL >1@07K, 3;O4O 2=87. K >1KG=> =5 >A>7=05< A2>8 ;0B5@0;L=K5 42865=8O 3;07, 8 =5 ACI5AB2C5B ?@8G8=, 70AB02;ONI8E =0A MB> 45;0BL, => "2KA<0B@820BL" 8=D>@<0F8N 2 ?@028;L=>< <5AB5 - MB> ?>;57=>5 C<5=85. !83=0;K 4>ABC?0 ?>72>;ONB =0< C7=0BL, :0: 4@C3>9 G5;>25: 4C<05B, 8 206=CN G0ABL B@5=8=3>2 A>AB02;O5B =01;N45=85 70 3;07=K<8 A83=0;0<8 4>ABC?0 ;N459. 48= 87 A?>A>1>2 B0:>3> =01;N45=8O 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 704020BL 2>?@>AK 8 A;548BL 70 42865=8O<8 3;07, 0 =5 70 >B25B0<8. 0?@8<5@, 5A;8 O A?@>HC. "0:>3> F25B0 ?>:@KB85 =0 20H5< 4820=5?" - B> 20< ?@845BAO 287C0;878@>20BL MB> ?>:@KB85, GB>1K 40BL >B25B, =57028A8<> >B B>3>, :0:>3> F25B0 >=> =0 A0<>< 45;5. K <>65B5 2K?>;=8BL A;54CNI55 C?@06=5=85 A> A2>8< 4@C3><. !O4LB5 2 A?>:>9=>< <5AB5, 70409B5 4@C3C A;54CNI85 2>?@>AK 8 A;548B5 70 53> 3;07=K<8 A83=0;0<8 4>ABC?0. A;8 E>B8B5, >B<5G09B5 8E. >?@>A8B5 53> A45;0BL A2>8 >B25BK :>@>B:8<8 8;8 ?@>AB> :820BL, :>340 C =53> 1C45B 3>B>2K9 >B25B. >340 2K 70:>=G8B5, ?><5=O9B5AL <5AB0<8 8 >B25BLB5 =0 2>?@>AK A0<8. 5 =C6=> 45;0BL =8G53> A?5F80;L=>3>, ?KB0OAL 70D8:A8@>20BL =0?@02;5=85 42865=8O 3;07, =5>1E>48<> ?@>O28BL ;8HL =5<=>3> ;N1>?KBAB20 >B=>A8B5;L=> B>3>, :0: <K 4C<05<. EMBED Word.Picture.8 >?@>AK, :>B>@K5 A =5>1E>48<>ABLN 2:;NG0NB 287C0;L=K5 2>A?><8=0=85 4;O B>3>, GB>1K ?>;CG8BL >B25B: 0:>3> F25B0 20H0 2E>4=0O 425@L? 'B> 2K 2848B5, A>25@H0O ?@>3C;:C 2 1;8609H89 <03078=? 0: @0A?>;>65=K ?>;>A:8 =0 B5;5 C B83@0? !:>;L:> MB0659 2 4><5, 2 :>B>@>< 2K 6825B5? # :>3> 87 20H8E 4@C759 A0<K5 4;8==K5 2>;>AK? !;54CNI0O 3@C??0 2>?@>A>2 ?>B@51C5B 287C0;L=>3> :>=AB@C8@>20=8O 4;O >B25B0: 0: 1K 2K3;O45;0 20H0 A?0;L=0O :><=0B0 A @>7>2K<8 2 :@0?8=:C >1>O<8? A;8 :0@BC ?5@525@=CBL, B> 2 :0:>< =0?@02;5=88 1C45B N3>-2>AB>:? @54AB02LB5 A515 ?C@?C@=K9 B@5C3>;L=8: 2=CB@8 :@0A=>3> :204@0B0. 0: 1K 2K ?@>87=5A;8 ?> 1C:20< A2>5 E@8AB80=A:>5 8<O, =0G8=0O A :>=F0? 'B>1K ?>;CG8BL 4>ABC? : 0C480;L=><C 2>A?><8=0=8N, 1K <>65B5 A?@>A8BL: >65B5 ;8 2K CA;KH0BL 2=CB@8 A51O A2>5 ;N18<>5 <C7K:0;L=>5 ?@>872545=85? 0:0O 425@L 2 20H5< 4><5 A:@8?8B 3@><G5 2A5E? 0: 72CG8B A83=0; "70=OB>" 2 20H5< B5;5D>=5? "@5BLO =>B0 2 =0F8>=0;L=>< 38<=5 2KH5 8;8 =865 2B>@>9? >65B5 ;8 2K CA;KH0BL E>@>2>5 ?5=85 2=CB@8 A51O? >?@>AK 4;O 0C480;L=>3> :>=AB@C8@>20=8O: 0: 3@><:> ?>;CG8BAO, 5A;8 45AOBL G5;>25: :@8:=CB >4=>2@5<5==>? 0: 1C45B 72CG0BL 20H 3>;>A ?>4 2>4>9? @54AB02LB5 A2>N ;N18<CN <5;>48N, 72CG0ICN 2 420 @070 1KAB@55. 0:>9 72C: 8740AB ?80=8=>, :>340 >=> C?045B A 45AOB>3> MB060? 0 GB> 1C45B ?>E>6 2>?;L <0=4@03>@K? 0: 1C45B 72CG0BL F5?=0O ?8;0 2 A0@05 87 @8D;5=>3> 65;570? >?@>AK 4;O 2=CB@5==53> 480;>30: 0:8< B>=>< 2K @073>20@8205B5 A0<8 A A>1>9? @>G8B09B5 45BA:89 AB8H>: ?@> A51O. >340 2K 3>2>@8B5 A0<8 A A>1>9, >B:C40 72CG8B 20H 3>;>A? 'B> 2K 3>2>@8B5 A0<8 A515, :>340 45;0 84CB ?;>E>? >?@>AK 4;O :8=5AB5B8G5A:>3> :0=0;0 2>A?@8OB8O (2:;NG0O 70?0E 8 2:CA): 'B> 1K 2K >ICI0;8, =04520O <>:@K5 =>A:8? 0 GB> MB> ?>E>65 - >?CA:0BL A2>8 =>38 2 E>;>4=K9 10AA59=? 0:85 >ICI5=8O 2K 8A?KBK20;8 1K, =0BO=C2 H5@ABO=>9 A28B5@ =0 3>;>5 B5;>? 0:0O @C:0 A59G0A B5?;55 - ?@020O 8;8 ;520O? 0A:>;L:> ?@8OB=> 1K;> 1K 20< CAB@>8BLAO 2 20==>9 A B5?;>9 2>4>9? 0: 2K A51O GC2AB2C5B5 ?>A;5 2:CA=>3> >1540? A?><=8B5 70?0E =0H0BK@O. 'B> 2K GC2AB2C5B5 ?>A;5 B>3>, :0: E;51=C;8 F5;CN ;>6:C ?5@5A>;5==>3> AC?0? KA;8B5;L=K9 ?@>F5AA - 2>B GB> 8<55B 7=0G5=85, 0 =5 A0< >B25B. 5B =5>1E>48<>AB8 2 B><, GB>1K ?>;CG0BL A;>25A=K9 >B25B. =5:>B>@KE 2>?@>A0E <>6=> 4C<0BL @07;8G=K<8 A?>A>10<8. 0?@8<5@, GB>1K ?>4AG8B0BL :>;8G5AB2> =0A5G5: =0 :@0N <>=5BK 2 50 F5=B>2, 2K <>65B5 <KA;5==> C2845BL <>=5BC 8 ?>4AG8B0BL =0A5G:8, 8;8, ?>-4@C3><C, 2K <>65B5 ?>4AG8B0BL 8E, <KA;5==> B@>30O :@0O <>=5BK. "0:, 5A;8 2K 7040;8 2>?@>A, :>B>@K9 4>;65= 2K7K20BL 287C0;870F8N, => A83=0;K 4>ABC?0 3>2>@OB > 4@C3><, B> MB> ?@87=0: 381:>AB8 8 :@50B82=>AB8 G5;>25:0. -B> =5 >7=0G05B A =5>1E>48<>ABLN, GB> ?0BB5@=K A83=0;>2 4>ABC?0 =5?@028;L=K5 8;8 GB> 40==K9 G5;>25: "=5?@028;L=K9" A;8 A><=5205B5AL, A?@>A8B5. "0: 2K ?>4C<0;8?" 2865=8O 3;07 ?@>8AE>4OB >G5=L 1KAB@>, 8 20< A;54C5B 1KBL =01;N40B5;L=K<, GB>1K C2845BL 8E. =8 1C4CB ?>:07K20BL ?>A;54>20B5;L=>ABL @5?@575=B0B82=KE A8AB5<, :>B>@K5 G5;>25: 8A?>;L7C5B, GB>1K >B25B8BL =0 ?>AB02;5==K9 2>?@>A 0?@8<5@, >B25G0O =0 0C480;L=K9 2>?@>A > A0<>9 3@><:> A:@8?OI59 425@8, G5;>25: <>65B 287C0;878@>20BL :064CN 425@L, <KA;5==> ?>GC2AB2>20BL, :0: >= 55 >B:@K205B 8 70B5< CA;KH0BL 72C:. >7<>6=>, >= 1C45B 2K=C645= A45;0BL MB> =5A:>;L:> @07, ?@5645 G5< 40AB >B25B. '0AB> G5;>25: 1C45B >1@0I0BLAO A=0G0;0 : A2>59 254CI59 A8AB5<5, GB>1K >B25B8BL =0 2>?@>A. ">B, C :>3> 254CI0O A8AB5<0 - 287C0;L=0O, >1KG=> 1C45B A>74020BL :0@B8=:8 @07;8G=KE A8BC0F89 ?@8 >B25B5 =0 0C480;L=K5 8 :8=5AB5B8G5A:85 2>?@>AK, ?@5645 G5< CA;KH8B 72C:8 8;8 2>AAB0=>28B >ICI5=8O. # !+ !"# 2865=8O 3;07 =5 O2;ONBAO 548=AB25==K<8 A83=0;0<8 4>ABC?0, E>BO, 25@>OB=>, 8E ;53G5 2A53> 70<5B8BL. "0: :0: B5;> 8 <>73 =5@0745;8<K, B> A?>A>1 <KH;5=8O 2A5340 ?@>O2;O5BAO 2 G5<-=81C4L, 8 2K C2848B5 MB>, 5A;8 7=05B5, :C40 A<>B@5BL. G0AB=>AB8, MB> ?@>O2;O5BAO 2 ?0BB5@=0E 4KE0=8O, F25B5 :>68 8 ?>75. '5;>25:, 4C<0NI89 287C0;L=K<8 >1@070<8, >1KG=> 1C45B 3>2>@8BL 1KAB@55 8 1>;55 2KA>:8< B>=><, G5< B>B, :>B>@K9 4C<05B ?>-4@C3><C. 1@07K 2>7=8:0NB 2 3>;>25 1KAB@>, 8 20< ?@8E>48BAO 3>2>@8BL 1KAB@>, GB>1K CA?520BL 70 =8<8. KE0=85 1C45B 25@E=8< 8 1>;55 ?>25@E=>AB=K<. '0AB> =01;N405BAO ?>2KH5==>5 =0?@O65=85 <CA:C;0BC@K, 2 G0AB=>AB8, 2 ?;5G0E, 3>;>20 ?>4=OB0 2KA>:>, 0 ;8F> 1;54=55 >1KG=>3>. "5 ;N48, :>B>@K5 4C<0NB 72C:0<8, 4KH0B 2A59 3@C4LN. '0AB> 2>7=8:0NB <5;:85 @8B<8G5A:85 42865=8O B5;0, 0 B>= 3>;>A0 G8ABK9, 2K@078B5;L=K9 8 @57>=8@CNI89. >;>20 10;0=A8@C5B =0 ?;5G0E 8;8 A;53:0 =0:;>=5=0 : >4=><C 87 =8E, :0: 1K ?@8A;CH820OAL : G5<C-B>. N48, :>B>@K5 @073>20@820NB A0<8 A A>1>9, 1C4CB G0AB> A:;>=OBL 3>;>2C 2 >4=C AB>@>=C, ?>4?8@0O 55 @C:>9 8;8 :C;0:><. -B> ?>;>65=85 8725AB=> ?>4 =0720=85< "B5;5D>==0O ?>70" ?>B><C GB> >=0 2K3;O48B B0:, :0: 1C4B> G5;>25: 3>2>@8B ?> =52848<><C B5;5D>=C. 5:>B>@K5 ;N48 ?>2B>@ONB B>, GB> >=8 B>;L:> GB> CA;KH0;8, 2 B0:B A2>5<C 4KE0=8N K A<>65B5 C2845BL, :0: 8E 3C1K H525;OBAO. 8=5AB5B8G5A:89 4>ABC? E0@0:B5@87C5BAO 3;C1>:8< =87:8< 4KE0=85< 2 >1;0AB8 682>B0, G0AB> A>?@>2>640NI8<AO <CA:C;L=K< @0AA;01;5=85<. ! =87:8< ?>;>65=85< 3>;>2K A2O70= 3>;>A =87:>9 B>=0;L=>AB8, 8 G5;>25: 1C45B 3>2>@8BL <54;5==>, A 4;8==K<8 ?0C70<8. "KA;8B5;L" - A:C;L?BC@0 >45=0 - =5A><=5==> 4C<05B :8=5AB5B8G5A:8. 2865=8O 8 65ABK B0:65 @0AA:06CB > B><, :0: G5;>25: 4C<05B. =>385 ;N48 1C4CB C:07K20BL =0 B>B >@30= GC2AB2, :>B>@K9 >=8 8A?>;L7CNB 2=CB@5==8< >1@07><, >=8 ?>:06CB =0 A2>8 CH8, ?@8A;CH820OAL : 72C:0< 2=CB@8 A51O, ?>:06CB =0 3;070, 287C0;878@CO, 8;8 =0 682>B, 5A;8 8A?KBK20NB A8;L=K5 >ICI5=8O. -B8 7=0:8 A:06CB 20< =5 > B><, > G5< 4C<05B G5;>25:, 0 > B><, :0: >= MB> 45;05B. -B> O7K: B5;>42865=89 2 1>;55 @0D8=8@>20==>9 8 CB>=G5==>9 D>@<5, G5< >1KG=> ?@8=OB> 53> 8=B5@?@5B8@>20BL. 458 @5?@575=B0B82=KE A8AB5< - MB> >G5=L ?>;57=K9 A?>A>1 ?>=8<0=8O B>3>, :0: @07;8G=K5 ;N48 4C<0NB, 0 GB5=85 A83=0;>2 4>ABC?0 O2;O5BAO 15AF5==K< 8A:CAAB2>< 4;O B5E, :B> E>G5B C;CGH8BL A2>8 A?>A>1=>AB8 :><<C=8:0F88 A 4@C38<8 ;N4L<8. -B> 206=> 4;O B5@0?52B>2 8 ?@5?>4020B5;59. "5@0?52B <>65B =0G0BL ?>=8<0BL, :0: 53> :;85=BK 4C<0NB, 8 >1=0@C68B, :0:8< >1@07>< >=8 <>3;8 1K MB> 87<5=8BL. @5?>4020B5;L <>65B >?@545;8BL, :0:85 A?>A>1K <KH;5=8O @01>B0NB ;CGH5 2 @07=KE A8BC0F8OE, 8 CG8BL 8<5==> MB8< CA?5H=K< A?>A>10<. !CI5AB2C5B <=>65AB2> B5>@89 > ?A8E>;>38G5A:8E B8?0E, >A=>20==KE =0 D878>;>388 8 A?>A>10E <KH;5=8O. ?@54;0305B 4@C3CN 2>7<>6=>ABL. @82KG=K5 A?>A>1K <KH;5=8O >AB02;ONB A2>9 >B?5G0B>: =0 B5;5. -B8 E0@0:B5@=K5 ?>7K. 65ABK 8 ?0BB5@=K 4KE0=8O AB0=>2OBAO ?@82KG=K<8 4;O G5;>25:0, :>B>@K9 4C<05B ?@58<CI5AB25==> >4=8< A?>A>1><. @C38<8 A;>20<8, G5;>25:, :>B>@K9 3>2>@8B 1KAB@>, 3>;>A>< 2KA>:>9 B>=0;L=>AB8, 8<5NI89 4>2>;L=> G0AB>5 8 25@E=55 4KE0=85 8 =0?@O65=85 2 >1;0AB8 ?;5G52>3> ?>OA0, 25@>OB=>, O2;O5BAO G5;>25:><, :>B>@K9 4C<05B 3;02=K< >1@07>< :0@B8=:0<8. '5;>25:, :>B>@K9 3>2>@8B <54;5==>, =87:8< 3>;>A><, A>?@>2>640O @5GL 3;C1>:8< 4KE0=85<, ?>-2848<><C 2 7=0G8B5;L=>9 AB5?5=8 ?>;0305BAO =0 A2>8 GC2AB20. 073>2>@ <564C G5;>25:><, 4C<0NI8< 287C0;L=>, 8 G5;>25:><, <KA;OI8< >ICI5=8O<8, <>65B AB0BL A5@L57=K< 8A?KB0=85< 4;O >158E AB>@>=. 87C0;L=> <KA;OI89 1C45B =5B5@?5;82> ?5@518@0BL =>30<8, 2 B> 2@5<O :0: :8=5AB5B8G5A:89 A>15A54=8: 1C:20;L=> "=5 A<>65B C2845BL", ?>G5<C B>B 2K=C645= 84B8 B0: 1KAB@>. ">B, :B> A<>65B ?@8A?>A>18BLAO : A?>A>1C <KH;5=8O 4@C3>3> G5;>25:0, ?>;CG8B ;CGH85 @57C;LB0BK . 4=0:> 70?><=8B5, GB> 2A5 MB8 >1>1I5=8O 4>;6=K 1KBL ?@>25@5=K 2 =01;N45=8OE 8 =0 >?KB5. >4G5@:820N, GB> =5 O2;O5BAO 5I5 >4=8< A?>A>1>< @0725H820=8O O@;K:>2 =0 ;N459 8 45;5=8O 8E =0 B8?K. !:070BL, GB> :B>-B> >B=>A8BAO : 287C0;L=><C B8?C, =5 1>;55 ?>;57=>, G5< 70O28BL, GB> C =53> @K685 2>;>AK. A;8 MB8 >1>1I5=8O >A;5?;ONB 20A, <5H0NB 2=8:=CBL 2 ACBL, 7=0G8B 2K 70=O;8AL A>740=85< AB5@5>B8?>2. >7<>6=>, C 20A 2>7=8:=5B 7=0G8B5;L=>5 8A:CH5=85 :0B53>@878@>20BL A51O 8 4@C38E ;N459 2 B5@<8=0E ?5@28G=KE @5?@575=B0B82=KE A8AB5<. !45;0BL B0:CN >H81:C - 7=0G8B, C3>48BL 2 ;>2CH:C B@048F8>==>9 ?A8E>;>388: 2K4C<0BL =01>@ :0B53>@89 8 70B5< 2?8E820BL ;N459 2 MB8 :0B53>@88 =57028A8<> >B B>3>, ?>4E>4OB >=8 8;8 =5B. 50;L=K5 ;N48 2A5340 1>30G5 B5E >1>1I5=89, :>B>@K5 A45;0=K >B=>A8B5;L=> 8E ?>2545=8O. ?@54;0305B 4>AB0B>G=> 1>30BK9 =01>@ <>45;59, GB>1K A>AB028BL >?8A0=85 B>3>, GB> ;N48 45;0NB =0 A0<>< 45;5, 0 =5 ?>4>3=0BL 8E ?>4 AB5@5>B8?K. !#,!" K 3>2>@8;8 > B@5E >A=>2=KE A?>A>10E <KH;5=8O: A ?><>ILN 72C:>2, :0@B8=>: 8 >ICI5=89 - => MB> ;8HL ?5@2K9 H03 A;8 2K E>B8B5 >?8A0BL 2845==CN @0=55 :0@B8=:C, B> ACI5AB2C5B <0AA0 45B0;59, :>B>@K5 2K <>3;8 1K CB>G=OBL. K;0 ;8 >=0 F25B=>9 8;8 G5@=>-15;>9? -B> D8;L< 8;8 A;094? 0;5:> >=0 8;8 1;87:>? "0:>3> @>40 @07;8G5=8O <>3CB 1KBL A45;0=K =57028A8<> >B B>3>, GB> 87>1@065=> =0 :0@B8=:5. =0;>38G=K< >1@07>< 2K <>3;8 1K >?8A0BL 72C: :0: 2KA>:89 8;8 =87:89, 1;87:89 8;8 40;5:89, 3@><:89 8;8 B8E89. ICI5=8O <>3CB 1KBL A8;L=K<8 8;8 A;01K<8, BO65;K<8 8;8 ;53:8<8, ?@8BC?;5==K<8 8;8 >AB@K<8. B0:, >?@545;82 >1I55 =0?@02;5=85 A2>8E @07<KH;5=89, =0 A;54CNI5< H035 <K 4>AB83=5< 7=0G8B5;L=> 1>;LH59 B>G=>AB8 2=CB@8 MB>9 A8AB5<K. 09<8B5 C4>1=>5 ?>;>65=85 8 2A?><=8B5 ?@8OB=K9 A;CG09 87 A2>59 687=8. AA;54C9B5 ;N1CN :0@B8=:C, :>B>@0O ?>O28BAO C 20A 2 MB>< 2>A?><8=0=88. K 2848B5 55 :0: 1C4B> A2>8<8 A>1AB25==K<8 3;070<8 (0AA>F88@>20=>), 8;8 2K 2848B5 55, :0: 1C4B> =0E>48B5AL 2 :0:><-B> 4@C3>< <5AB5 (48AA>F88@>20==>)? A;8 2K 2848B5 A51O 2 :0@B8=:5, 2K, 4>;6=> 1KBL, 48AA>F88@>20==K. &25B=0O ;8 >=0? -B> D8;L< 8;8 A;094? -B> B@5E<5@=>5 87>1@065=85 8;8 >=> ?;>A:>5, :0: D>B>3@0D8O? @>4>;60O A<>B@5BL =0 MBC :0@B8=:C, 2K <>65B5 B0:65 4>?>;=8BL 55 >?8A0=85. 0;55 >1@0B8B5 2=8<0=85 =0 ;N1K5 72C:8, :>B>@K5 A2O70=K A MB8< 2>A?><8=0=85<. =8 3@><:85 8;8 B8E85? ;87:85 8;8 40;5:85? B:C40 >=8 4>=>AOBAO? 0:>=5F, >1@0B8B5 2=8<0=85 =0 ;N1K5 >ICI5=8O 8;8 GC2AB20, :>B>@K5 O2;ONBAO G0ABLN MB>3> 2>A?><8=0=8O. 45 ?>O2;ONBAO MB8 >ICI5=8O? -B> 65AB:>5 8;8 <O3:>5? 53:>5 8;8 BO65;>5? >@OG55 8;8 E>;>4=>5? -B8 @07;8G5=8O 2 ;8B5@0BC@5 ?> =07K20NBAO AC1<>40;L=>ABO<8. A;8 @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K O2;ONBAO <>40;L=>ABO<8 - A?>A>10<8 2>A?@8OB8O <8@0, - B> AC1<>40;L=>AB8 - MB> :8@?8G8:8, 87 :>B>@KE AB@>OBAO MB8 2>A?@8OB8O, B>, 87 G53> A>AB>OB :0@B8=:8, 72C:8 8 >ICI5=8O. N48 8A?>;L7>20;8 8458 2> 2A5 2@5<5=0. 70@>48;>AL 2>2A5 =5 B>340, :>340 ?@84C<0;8 5<C =0720=85. @52=85 3@5:8 B>;:>20;8 > GC2AB25==>< ?5@56820=88, 0 @8AB>B5;L 3>2>@8; > AC1<>40;L=>ABOE, =07K20O 8E ?>-4@C3><C, :>340 AAK;0;AO =0 :0G5AB20 MB8E GC2AB2. 865 ?@82>48BAO A?8A>: =081>;55 G0AB> 2AB@5G0NI8EAO AC1<>40;L=>AB59. #,+ AA>F88@>20==0O (286C A2>8<8 A>1AB25==K<8 3;070<8) 8;8 48AA>F88@>20==0O (286C A51O A> AB>@>=K). &25B=0O 8;8 G5@=>-15;0O. @0<:5 8;8 157 =55. ;C18=0 (42CE- 8;8 B@5E<5@=0O). 5AB>?>;>65=85 (A;520 8;8 A?@020, 225@EC 8;8 2=87C). 0AAB>O=85 >B <5=O 4> :0@B8=:8. /@:>ABL. >=B@0AB=>ABL. 57:>ABL (@07<KB0O 8;8 AD>:CA8@>20==0O). 2865=85 (D8;L< 8;8 A;094). !:>@>ABL (1KAB@55 8;8 <54;5==55 >1KG=>3>). >;8G5AB2> (>B45;L=0O AF5=0 8;8 <=>65AB2> >1@07>2). 07<5@. #,+ !B5@5> 8;8 <>=>. !;>20 8;8 72C:8. @><:>ABL (3@><:> 8;8 B8E>). ">= (<O3:89 8;8 65AB:89). "5<1@ (=0?>;=5==>ABL 72C:>2). 5AB>?>;>65=85 8AB>G=8:0 72C:0. 0AAB>O=85 4> 8AB>G=8:0. ;8B5;L=>ABL. 5?@5@K2=>ABL 8;8 48A:@5B=>ABL. !:>@>ABL (1KAB@55 8;8 <54;5==55 >1KG=>3>). '8AB>B0 (G8ABK9 8;8 ?@83;CH5==K9). !""'! >:0;870F8O. =B5=A82=>ABL. 02;5=85 (A8;L=>5 8;8 A;01>5). !B5?5=L (=0A:>;L:> 25;8:>). "5:ABC@0 (H5@>E>20BK9 8;8 3;04:89). "O65ABL (;53:89 8;8 BO65;K9). "5<?5@0BC@0. ;8B5;L=>ABL (:0: 4>;3> MB> 4;8BAO). $>@<0. -B> 40;5:> =5 ?>;=K9 A?8A>: =081>;55 >1I8E AC1<>40;L=KE @07;8G89, :>B>@K5 45;0NB ;N48. 5:>B>@K5 AC1<>40;L=>AB8 O2;ONBAO =5?@5@K2=K<8 8;8 48A:@5B=K<8, ?>4>1=> 2K:;NG0B5;N, 2:;NG5==><C 8;8 2K:;NG5==><C, ?5@56820=85 <>65B ?@8=8<0BL >4=C 8;8 4@C3CN D>@<C. 0?@8<5@, :0@B8=:0 =5 <>65B 1KBL 0AA>F88@>20==>9 8 48AA>F88@>20==>9 >4=>2@5<5==>. >;LH8=AB2> AC1<>40;L=>AB59 87<5=O5BAO ?>AB5?5==>, :0: 1C4B> 8E @53C;8@CNB @5>AB0B><. =8 >1@07CNB =5GB> 2@>45 A:>;L7OI59 H:0;K, =0?@8<5@, @57:>ABL, O@:>ABL 8;8 3@><:>ABL. =0;>3>20O - MB> A;>2>, :>B>@>5 8A?>;L7CNB 4;O >?8A0=8O B5E :0G5AB2, :>B>@K5 <>3CB 87<5=OBLAO ?>AB5?5==> 2 ?@545;0E A2>8E 3@0=8F. =>385 87 MB8E AC1<>40;L=>AB59 ?@OGCBAO 2> D@070E, :>B>@K5 <K 8A?>;L7C5<, 8 5A;8 2K ?>A<>B@8B5 =0 A?8A>: 2 :>=F5 MB>3> ?0@03@0D0, 2K A<>65B5 C2845BL 8E 2 =>2>< A25B5 8;8 >=8 ?>459AB2CNB =0 20A ?>-4@C3><C, ?>B><C GB> >=8 :@0A=>@5G82> 3>2>@OB > B><, :0: @01>B05B =0H <>73. !C1<>40;L=>AB8 <>6=> @0AA<0B@820BL :0: =081>;55 DC=40<5=B0;L=K9 >?5@0F8>==K9 :>4 G5;>25G5A:>3> <>730. @>AB> =52>7<>6=> ?>4C<0BL > G5<-B> 8;8 2>AAB0=>28BL :0:>5-=81C4L ?5@56820=85 157 B>3>, GB>1K >=> 8<5;> AC1<>40;L=CN AB@C:BC@C. B> 65 2@5<O ;53:> =5 >A>7=020BL AC1<>40;L=CN AB@C:BC@C ?5@56820=8O. > B5E ?>@, ?>:0 2K =5 >1@0B8B5 =0 =55 A>7=0B5;L=>5 2=8<0=85. 081>;55 8=B5@5A=>5 A2>9AB2> AC1<>40;L=>AB59 70:;NG05BAO 2 B><, GB> ?@>8AE>48B, :>340 2K 8E 87<5=O5B5. 5:>B>@K5 87 =8E <>3CB 1KBL 87<5=5=K 157=0:070==> 8 =5 ?@>872>4OB @07;8G89. @C385 <>3CB 1KBL :@8B8G5A:8<8 ?> >B=>H5=8N : >B45;L=K< 2>A?><8=0=8O<, 8 87<5=5=85 8E ?>;=>ABLN <5=O5B =0H5 >B=>H5=85 : ?5@56820=8N. 1KG=> 2>7459AB285 8 A<KA; 2>A?><8=0=8O 8;8 <KA;8 2 1>;LH59 AB5?5=8 O2;O5BAO DC=:F859 =51>;LH>3> G8A;0 :@8B8G5A:8E AC1<>40;L=>AB59, 0 =5 A>45@60=8O. 0: B>;L:> A>1KB85 ?@>87>H;>, >=> 70:>=G8;>AL, 8 <K =8:>340 =5 A<>65< 25@=CBLAO =0704 8 87<5=8BL 53>. >A;5 MB>3> <K @5038@C5< C65 =5 =0 A0<> A>1KB85, 0 =0 A2>5 2>A?><8=0=85 >1 MB>< A>1KB88, :>B>@>5 <>65B 1KBL 87<5=5=> @>2548B5 A;54CNI89 M:A?5@8<5=B. A?><=82 :0:>5-=81C4L ?@8OB=>5 A>1KB85. #1548B5AL 2 B><, GB> 2K 0AA>F88@>20=K 2 :0@B8=:5, 2848B5 55 A2>8<8 A>1AB25==K<8 3;070<8. 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 A2>8 >ICI5=8O. "5?5@L 48AA>F88@C9B5AL. K948B5 87 A2>53> B5;0 8 ?>A<>B@8B5 A> AB>@>=K =0 G5;>25:0, >G5=L ?>E>65N =0 20A, :>B>@K9 2848B 8 A;KH8B B>, GB> 2K 2845;8 8 A;KH0;8 B>340. -B> ?>GB8 =025@=O:0 87<5=8B 20H5 >B=>H5=85 : A>1KB8N. 8AA>F80F8O >B 2>A?><8=0=8O ;8H05B 53> A2>59 M<>F8>=0;L=>9 A8;K. @8OB=>5 2>A?><8=0=85 CB@0G8205B A2>N ?@5;5ABL, 0 =5?@8OB=>5 B5@O5B A2>N 1>;L. 1C4CI5<, :>340 2>>1@065=85 1C45B @8A>20BL 20< 1>;57=5==CN AF5=C, 48AA>F88@C9B5AL >B =55. 'B>1K ?>;CG8BL C4>2>;LAB285 >B ?@8OB=KE 2>A?><8=0=89, C1548B5AL 2 B><, GB> 2K 0AA>F88@>20=K. K <>65B5 87<5=8BL B>, :0: 2K 4C<05B5. -B> 206=>5 ?>;>65=85 87 =5?8A0=>3> @C:>2>4AB20 ?> 8A?>;L7>20=8N <>730. K?>;=8B5 A;54CNI89 M:A?5@8<5=B ?> 87<5=5=8N A?>A>10 20H53> <KH;5=8O 8 >?@545;8B5, :0:85 AC1<>40;L=>AB8 O2;ONBAO :@8B8G5A:8<8 4;O 20A. 5@=8B5AL <KA;5==> : >A>15==>9 M<>F8>=0;L=> >:@0H5==>9 A8BC0F88, :>B>@CN 2K <>65B5 2A?><=8BL E>@>H>. !=0G0;0 >A>7=09B5 287C0;L=CN G0ABL 2>A?><8=0=8O, ?@54AB02LB5 A515, GB> 2K ?>2>@0G8205B5 @CG:C @53C;OB>@0 O@:>AB8 87>1@065=8O, C25;8G820O 8 C<5=LH0O O@:>ABL. B<5BLB5, :0:85 87<5=5=8O MB> 2=>A8B 2 20H5 ?5@56820=85. 0:0O O@:>ABL >:07K205BAO 4;O 20A 1>;55 ?@54?>GB8B5;L=>9? :>=F5 25@=8B5 O@:>ABL 2 ?5@2>=0G0;L=>5 A>AB>O=85. 0;55, ?@81;87LB5 >1@07, 70B5< C40;8B5 53>. 'B> ?@8 MB>< 87<5=O5BAO 8 :0:>5 ?>;>65=85 >1@070 20< 1>;LH5 =@028BAO? 5@=8B5 53> 2 B> ?>;>65=85, 2 :>B>@>< >= 1K; 2=0G0;5. "5?5@L, 5A;8 >= 1K; F25B=K<, A45;09B5 53> G5@=>-15;K<. A;8 65 >= 1K; G5@=>-15;K<, 4>102LB5 5<C F25B0. F5=8B5 87<5=5=8O, :0:85 87 =8E ;CGH5? 5@=8B5AL 2 8AE>4=>5 ?>;>65=85, 0;55, 5ABL ;8 2 =5< 42865=85? A;8 40, B> 70<54;O9B5 53> 4> B5E ?>@, ?>:0 >=> =5 >AB0=>28BAO. 0B5< C25;8G8209B5 A:>@>ABL. B<5BLB5 =081>;55 ?@54?>GB8B5;L=CN A:>@>ABL 8 25@=8B5AL : ?5@2>=0G0;L=>9. 0:>=5F, ?>?@>1C9B5 87<5=8BL 0AA>F88@>20==>5 A>AB>O=85 =0 48AA>F88@>20==>5 8 >1@0B=>. 5:>B>@K5, 0, <>65B 1KBL, 8 2A5 87<5=5=8O 1C4CB >:07K20BL 3;C1>:>5 2>7459AB285 =0 20H5 >B=>H5=85 : MB><C 2>A?><8=0=8N. K <>65B5 70E>B5BL >AB028BL 2>A?><8=0=85 A B5<8 7=0G5=8O<8 AC1<>40;L=>AB59, :>B>@K5 20< 1>;LH5 ?>=@028;8AL, 0A <>3CB =5 CAB@0820BL B5 AC1<>40;L=>AB8, :>B>@K5 <>73 ?@54>AB028; 20< 157 20H53> 254><0. K =5 701K;8 2K1@0BL 8E A0<8? !59G0A ?@>4>;609B5 A2>9 M:A?5@8<5=B A 4@C38<8 287C0;L=K<8 AC1<>40;L=>ABO<8 8 =01;N409B5 70 B5<, GB> ?@>8AE>48B. !45;09B5 B> 65 A0<>5 A 0C480;L=>9 8 :8=5AB5B8G5A:>9 G0ABO<8 MB>3> 2>A?><8=0=8O. ;O 1>;LH8=AB20 ;N459 ?5@56820=85 1C45B 1>;55 8=B5=A82=K< 8 =5701K205<K<, 5A;8 >=> 1>;LH>5, O@:>5, F25B=>5, 1;87:>5 8 0AA>F88@>20==>5. A;8 MB> B0: 8 4;O 20A, C1548B5AL, GB> 2K E@0=8B5 A2>8 E>@>H85 2>A?><8=0=8O 8<5==> B0:8< A?>A>1><. 0>1>@>B, A45;09B5 A2>8 =5?@8OB=K5 2>A?><8=0=8O <0;5=L:8<8, B5<=K<8, G5@=>-15;K<8, C40;5==K<8 8 48AA>F88@>20==K<8. 2 B><, 8 2 4@C3>< A;CG05 A>45@60=85 2>A?><8=0=8O >AB05BAO =587<5==K<, 87<5=O5BAO ;8HL B>, :0: <K 53> ?><=8<. ;>E85 25I8 A;CG0NBAO 8 8<5NB ?>A;54AB28O, A :>B>@K<8 <K 2K=C645=K 68BL, => >=8 =5 >1O70=K ?@5A;54>20BL =0A. E A8;0, 70AB02;ONI0O =0A GC2AB2>20BL A51O ?;>E> 745AL 8 A59G0A, 8<55B ?@>8AE>645=85 2 B>< A?>A>15, :>B>@K< <K 4C<05< > =8E. !CI5AB25==>5 @07;8G85, :>B>@>5 A;54C5B 45;0BL, 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K =0E>48BL @07=8FC <564C 459AB28B5;L=> ?@>87>H54H8< A>1KB85< 8 B5< A<KA;>< 8 2;8O=85<, :>B>@K9 <K 5<C ?@8405< B5< A?>A>1><, :>B>@K< <K 53> ?><=8<. >7<>6=>, C 20A 5ABL 2=CB@5==89 3>;>A, :>B>@K9 2>@G8B =0 20A. !45;09B5 53> <54;5==K<. "5?5@L C25;8GLB5 53> A:>@>ABL. >M:A?5@8<5=B8@C9B5 A 87<5=5=85< 53> B>=0. ! :0:>9 AB>@>=K >= 72CG8B? 'B> ?@>87>945B, 5A;8 2K ?5@5=5A5B5 53> =0 4@C3CN AB>@>=C? 'B> A;CG8BAO, 5A;8 2K A45;05B5 53> 1>;55 3@><:8<? ;8 1>;55 B8E8<? 073>2>@ A A0<8< A>1>9 <>65B 1KBL ?@52@0I5= 2 =0AB>OI55 C4>2>;LAB285. -B>B 3>;>A <>65B 4065 =5 1KBL 20H8< A>1AB25==K<. A;8 >= =5 20H, A?@>A8B5 53>, GB> >= 45;05B 2 20H59 3>;>25. 7<5=5=85 AC1<>40;L=>AB59 - MB> ?@54<5B AC1J5:B82=>3> ?5@56820=8O, :>B>@>5 B@C4=> ?5@540BL A;>20<8. "5>@8O A?>@=0, >?KB C156405B. K <>65B5 1KBL @568AA5@>< A2>53> A>1AB25==>3> 2>>1@0605<>3> D8;L<0 8 <>65B5 A0<8 @5H0BL, :0: 2K E>B8B5 4C<0BL, 0 =5 1KBL 2> 2;0AB8 @5?@575=B0F89, :>B>@K5, :070;>AL 1K, 2>7=8:0NB A0<8 ?> A515. >4>1=> B5;5287>@C 2 ;5B=89 ?5@8>4, <>73 ?>:07K205B <0AAC ?>2B>@5=89, <=>385 87 :>B>@KE O2;ONBAO AB0@K<8 8 =5 >G5=L E>@>H8<8 D8;L<0<8. 0< =5B =5>1E>48<>AB8 A<>B@5BL 8E. -<>F88 ?@8E>4OB >B:C40-B>, E>BO ?@8G8=0 8E ?>O2;5=8O <>65B 8 =5 >A>7=020BLAO. > 4065 5A;8 A0<8 M<>F88 O2;ONBAO :8=5AB5B8G5A:8<8 @5?@575=B0F8O<8 8 8<5NB 25A, ;>:0;870F8N 8 8=B5=A82=>ABL, C =8E 5ABL AC1<>40;L=>AB8, :>B>@K5 <>3CB 1KBL 87<5=5=K. 'C2AB20 =5 O2;ONBAO ?>;=>ABLN =5?@>872>;L=K<8, 8 2K <>65B5 ?@>9B8 4;8==K9 ?CBL, ?@5645 G5< 2K15@5B5 B5 GC2AB20, :>B>@K5 2K E>B8B5 8<5BL. -<>F88 <>3CB 1KBL ?@5:@0A=K<8 A;C30<8 8 AC@>2K<8 CG8B5;O<8. 5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K, :;NG8 4>ABC?0 8 AC1<>40;L=>AB8 ?@54AB02;ONB A>1>9 206=K5 :8@?8G8:8, 87 :>B>@KE AB@>8BAO 740=85 AC1J5:B82=>3> >?KB0. 5C4828B5;L=>, GB> ;N48 AB@>OB @07;8G=K5 :0@BK >:@C60NI53> 8E <8@0. =8 8<5NB 07;8G=K5 254CI85 8 ?@54?>G8B05<K5 @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K, @07;8G=K5 A8=5AB5788 8 :>48@CNB A2>8 2>A?><8=0=8O A ?><>ILN @07;8G=KE AC1<>40;L=>AB59. >340 65, =0:>=5F, <K 8A?>;L7C5< O7K: 4;O >1I5=8O 4@C3 A 4@C3><, ?@>AB> #4828B5;L=>, :0: MB> <K CE8B@O5<AO ?>=8<0BL 4@C3 4@C30.  + !! +% ! + #,+ !<>B@5BL, :0@B8=0, D>:CA, 2>>1@065=85, ?@>7@5=85. AF5=0, A;5?>9. 287C0;878@>20BL, ?5@A?5:B820, 1;5AB5BL, >B@060BL, ?@>OA=OBL, @0AA<0B@820BL, 3;07, D>:CA8@>20BL. ?@542845BL, 8;;N78O, 8;;NAB@8@>20BL, 70<5G0BL, 284, 273;O4, B>G:0 7@5=8O, ?>:07K20BL, ?>O28BLAO, 0=>=A, 2845BL, >17>@, >1>7@5=85, 7@5=85, 7@5;8I5. =01;N40BL, =5OA=K9. B5<=K9. #,+ >2>@8BL, 0:F5=B8@>20BL, @8D<0, 3@><:89, B>=, @57>=8@>20BL, 72C:, <>=>B>==K9, 3;CE>9, 72>=>:, 8A?@0H820BL, C40@5=85, 2=OB=K9, A;KH0BL, 48A:CAA8O, 70O2;OBL, 45;0BL 70<5G0=85, A;CH0BL, 725=5BL, 70<>;G0BL, =5@073>2>@G82K9, 2>:0;L=K9, 72CG0BL, 3>;>A, 3>2>@8B, B8H8=0, 48AA>=0=A, A>72CG=K9, 30@<>=8G=K9, ?@>=78B5;L=K9, B8E=8, =5<>9. !""'! %20B0BL, 2@CG0BL, :>=B0:B8@>20BL, B>;:0BL, B5@5BL, 65AB:89, B5?;K9, E>;>4=K9, H5@H02K9, 27OBLAO, A4020BL, A60BL, =0?@OGLAO, >AO705<K9, >ICB8<K9, =0?@O65=85, B25@4K9, <O3:89, =56=K9, 7068<0BL, 45@60BL, 704520BL, A=>A8BL, BO65;K9, 3;04:8< " ,+ 5H0BL, 4C<0BL, ?><=8BL, 7=0BL, <548B8@>20BL, ?>=860BL =0<5@520BLAO, >A>7=020BL, >F5=820BL, @5H0BL, CG8BL, <>B828@>20BL, 87<5=OBL, A>7=0B5;L=K9, >B=>A8BLAO. /",+ CH8ABK9, 0@><0B=K9, 4K<=K9, A?5@BK9, A25689, 1;03>CE0NI89, 2>=NG89 #!+ 8A;K9, A>;5=K9, A;04:89, 2:CA=K9, A>G=K9, ?@82:CA. 3>@L:89. #,+ + / / 286C, GB> 2K 8<55B5 2 284C. / 2=8<0B5;L=> @0AA<0B@820N MBC 845N. K A<>B@8< 3;070 2 3;070. / 8<5N A<CB=>5 ?@54AB02;5=85. # =53> A;5?>5 ?OB=>. >:068B5 <=5, GB> 2K 8<55B5 2 284C. K ?>A<>B@8B5 =0 MB> 8 @0AA<55B5AL. -B> ?@>;L5B =5<=>3> A25B0 =0 ACI5AB2> 2>?@>A0. = A<>B@8B =0 687=L A:2>7L @>7>2K5 >G:8. -B> ?@>OA=8;>AL 4;O <5=O. 57 B5=8 A><=5=8O. !<>B@5BL A:5?B8G5A:8. C4CI55 2K3;O48B A25B;K<. 5H5=85 2>7=8:;> ?5@54 53> 3;070<8. @8OB=>5 7@5;8I5. #,+ + / 0 B>9 65 4;8=5 2>;=K. 8BL 2 30@<>=88. >2>@8BL =0 B0@010@A:>< O7K:5. @>?CA:0BL <8<> CH59. 2>=8BL 2 :>;>:>;. 04020BL B>=. !;>2> 70 A;>2>. 5A;KE0==K9. /A=> 2K@065==K9. 020BL 0C485=F8N. 5@60BL O7K: 70 7C10<8. 0=5@0 3>2>@8BL 3@><:> 8 >BG5B;82>. !""'! + / !2O70;AO A 20<8. #E20B8; MBC 845N. 045@60BLAO =0 A5:C=4C. / A2>59 ?5G5=:>9 GC2AB2CN MB>. '5;>25: A E>;>4=K< A5@4F5<. %;04=>:@>2=K9 G5;>25:. ">;AB>:>689. C:8 G5HCBAO. 0;LF5< =5 B@>=CBL. 0;5F > ?0;5F =5 C40@8;. "25@4>5 >A=>20=85. 03>@5BLAO 65;0=85<. 5 E20B0BL 72574 A =510. ;02=> @53C;8@>20BL. /",+ #!+ + / 'COBL =54>1@>5. >@L:0O ?8;N;O. :CA : E>@>H59 687=8. !;0I02K9 G5;>25:. 8A;0O <8=0. ;0203 !%'! !!"// -&,/ ! >340 ;N48 =0E>4OBAO 2 M<>F8>=0;L=>< 8 D878G5A:>< C?04:5, <K G0AB> 3>2>@8<, GB> >=8 2 "C60A=>< A>AB>O=88" =0;>38G=>, <K >A>7=05<, GB> 4;O @5H5=8O 1>;LH8=AB20 7040G <K 4>;6=K 1KBL 2 "?@028;L=>< A>AB>O=88 4CE0" 'B> B0:>5 A>AB>O=85 4CE0? G5=L ?@>AB>: MB> 2A5 B5 <KA;8, M<>F88 8 D878>;>38O, :>B>@K5 <K ?@>O2;O5< 2 MB>B <><5=B, 2=CB@5==85 :0@B8=:8, 72C:8, >ICI5=8O 8 2A5 ?0BB5@=K ?>7K 8 4KE0=8O. 07C< 8 B5;> ?>;=>ABLN 2708<>A2O70=K, B0: GB> =0H8 <KA;8 =5<54;5==> >:07K20NB 2;8O=85 =0 =0HC D878>;>38N 8 =0>1>@>B. !>AB>O=85 =0H53> @07C<0 =5?@5@K2=> <5=O5BAO, 8 MB> >4=0 87 B5E =5<=>38E 25I59, A2O70==KE A @07C<><, =0 :>B>@CN <K <>65< ?>;>68BLAO. >340 2K <5=O5B5 A>AB>O=85, <8@ 2>:@C3 B>65 <5=O5BAO. (;8 :065BAO, GB> <5=O5BAO.) K G0AB> 1>;55 >A>7=05< =0H5 M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85, G5< =0HC D878>;>38N, ?>7C, 65ABK, 4KE0=85. '0AB> AG8B05BAO, GB> M<>F88 =0E>4OBAO 2=5 =0H53> A>7=0B5;L=>3> :>=B@>;O, GB> >=8 O2;ONBAO 2848<>9, 25@E=59 G0ABLN 09A15@30. K =5 2848< F5;8:>< D878>;>38N 8 <KA;8B5;L=K9 ?@>F5AA, :>B>@K5 ;560B 2 >A=>20=88 M<>F89 8 ?>445@6820NB 8E. 52OBL 45AOBKE 09A15@30 A:@KBK ?>4 2>4>9. KB0BLAO 2;8OBL =0 M<>F88, =5 87<5=OO A>AB>O=85, AB>;L 65 15A?>;57=>, :0: ?KB0BLAO 70AB028BL 09A15@3 8AG57=CBL, 0A?8;820O 53> 25@ECH:C. C45B ;8HL C25;8G820BLAO ?>25@E=>ABL, ?>:0 2K =5 ?@8;>68B5 A25@E CA8;8O, ?>3@C60O 53> 2 2>4C, 8 MB> 8<5==> B>, GB> <K G0AB> 45;05<, ?@8<5=OO =0@:>B8: 8;8 A8;C 2>;8. >-=0H5<C, @07C< 2545B, 0 B5;> A;54C5B ?>A;CH=>. "0:8< >1@07><, ?@82KG=K5 M<>F88 <>3CB >B@060BLAO =0 ;8F5 8 2 ?>75 G5;>25:0, ?>B><C GB> G5;>25: =5 70<5G05B, :0: MB8 M<>F88 D>@<8@CNB 53> D878>;>38N. @>2548B5 A;54CNI89 M:A?5@8<5=B: ?>4C<09B5 > =5:>B>@>< ?@8OB=>< ?5@56820=88, > B>< 2@5<5=8, :>340 2K 459AB28B5;L=> GC2AB2>20;8 A51O E>@>H>. >340 2K 53> =0945B5, ?5@5=5A8B5AL <KA;5==> 2 B> ?5@56820=85. >B@0BLB5 <8=CBC 8;8 425, ?5@56820O 2=>2L MB>B >?KB =0AB>;L:> ?>;=>, =0A:>;L:> 2K <>65B5. >340 2K ?>;CG8B5 C4>2>;LAB285 >B MB8E ?@8OB=KE >ICI5=89, ?>A<>B@8B5 2>:@C3 A51O, >B<5BLB5 B>, GB> 2K 2848B5, 8 B0 72C:8, :>B>@K5 A;KH8B5 2> 2@5<O ?5@56820=8O MB>3> 2>A?><8=0=8O. B<5BLB5 A2>8 >ICI5=8O. >340 2K?>;=8B5, 25@=8B5AL 2 =0AB>OI55. B<5BLB5 2>7459AB285, :>B>@>5 MB0 ?@>F54C@0 >:070;0 =0 20H5 =0AB>OI55 A>AB>O=85, 2 >A>15==>AB8 =0 20HC ?>7C 8 4KE0=85. @>H;K9 >?KB =5 8AG57 =02A5340, >= <>65B ?><>GL 20< GC2AB2>20BL A51O E>@>H> 2 =0AB>OI5<, E>BO :0@B8=K 8 72C:8 ?@>H;>3> >AB0;8AL ?>7048. >340 <K 2>AA>7405< 8E 2=CB@8 A51O, 459AB28B5;L=K5 >ICI5=8O >:07K20NBAO =0AB>;L:> 65 @50;L=K<8 8 =5?>A@54AB25==K<8, :0:8<8 >=8 1K;8 B>340. 'B> 1K 2K =8 GC2AB2>20;8 ?5@54 B5<, :0: ?@>G8B0;8 MB>B 0170F, 2K C65 ?5@525;8 A51O 2 1>;55 @5AC@A=>5 A>AB>O=85. "5?5@L, =0>1>@>B, 2A?><=8B5 A;53:0 =5?@8OB=K9 ?@>H;K9 >?KB. >340 >= ?@845B 2 3>;>2C, 2>>1@078B5 A51O A=>20 2 B>9 A8BC0F88. 'B> 2K 2848B5 2 B>9 A8BC0F88? 'B> 2K A;KH8B5? B<5BLB5 A2>8 >ICI5=8O. 5 7045@68209B5AL A;8H:>< 4>;3> =0 MB>< ?5@56820=88, 25@=8B5AL 2 =0AB>OI55 8 >B<5BLB5 2>7459AB285, :>B>@>5 >=> >:070;> =0 20A. A>7=09B5 A2>8 >ICI5=8O ?>A;5 MB>3> ?5@56820=8O ?> A@02=5=8N A >ICI5=8O<8 ?>A;5 ?@54K4CI53>. B<5BLB5 B0:65 ?5@5<5=K 2 ?>75 8 4KE0=88. "5?5@L 87<5=8B5 A2>5 M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85. !45;09B5 =5A:>;L:> D878G5A:8E C?@06=5=89, ?>428309B5AL 8 ?5@52548B5 A2>5 2=8<0=85 A 2>A?><8=0=89 =0 GB>-B> A>25@H5==> 8=>5, >A<>B@8B5 2 >:=>, ?>?@K309B5, ?5@5948B5 =0 4@C3>9 :>=5F :><=0BK 8 :>A=8B5AL AB5=K 8;8 =0:;>=8B5AL 8 :>A=8B5AL ?0;LF52 =>3. 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 D878G5A:85 >ICI5=8O 42865=8O 8 =0 B>, GB> 2K >A>7=05B5 745AL 8 A59G0A.  - B5@<8=0E MB0 ?@>F54C@0 8725AB=0 :0: 87<5=5=85 A>AB>O=8O, 8 >=0 AB>8B B>3>, GB>1K ?@81530BL : =59, :>340 2K ?>GC2AB2C5B5 A51O 2 =5 @5AC@A=>< A>AB>O=88. >340 2K 2A?><8=05B5 =5?@8OB=K5 A>1KB8O 8 2E>48B5 2 =5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85, 20H5 B5;> F5;8:>< ?@8=8<05B MB> =530B82=>5 A>AB>O=85 8 ?>445@68205B 53> B>=CA>< <CA:C;>2, ?>7>9 8 4KE0=85<. -B8 D878G5A:8 =0:>?;5==K5 2>A?><8=0=8O <>3CB 8A?>@B8BL 20H8 1C4CI85 ?5@56820=8O =0 <8=CBK 8;8 G0AK. K 2A5 7=05<, GB> 7=0G8B "2AB0BL =5 A B>9 =>38". N48, AB@040NI85 45?@5AA859, 8<5NB 15AA>7=0B5;L=> CA2>5==CN A?>A>1=>ABL ?>445@6820BL =5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85 2 B5G5=85 ?@>4>;68B5;L=>3> 2@5<5=8. @C385 CA2>8;8 A?>A>1=>ABL 87<5=OBL A2>5 M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85 ?> A2>5<C CA<>B@5=8N, A>7402 4;O A51O M<>F8>=0;L=CN A2>1>4C, :>B>@0O ?@5>1@07C5B 8E 687=L. =8 B0:65 ?5@56820NB 27;5BK 8 ?045=8O 2 687=8, => =5 70AB@520NB =0 1>;57=5==KE M<>F8OE. B5G5=85 687=8 <K ?>AB>O==> ?@>E>48< G5@57 @07;8G=K5 M<>F8>=0;L=K5 A>AB>O=8O, 8=>340 1KAB@>, 8=>340 1>;55 @07<5@5==>. 0?@8<5@, 2K <>3;8 GC2AB2>20BL A51O =5206=>, 0 4@C3 ?> B5;5D>=C A>>1I8; E>@>H85 =>2>AB8. # 20A =0 4CH5 ?>A25B;5;>. ;8, <>65B 1KBL, 1K; O@:89 A>;=5G=K9 45=L, 0 2K, @0A?5G0B02 ?>GBC, >1=0@C68;8 =5>6840==> 1>;LH>9 AG5B. 2=CB@5==85 >1;0:0 <>3;8 70B<8BL @50;L=>5 A>;=F5. K <>65< 2;8OBL =0 A2>5 A>AB>O=85, 0 =5 ?@>AB> @5038@>20BL =0 B>, GB> ?@>8AE>48B 2>:@C3. ?@54K4CI85 =5A:>;L:> <8=CB 2K GC2AB2>20;8 A51O E>@>H>, 70B5< 8A?KBK20;8 =5C4>1AB2>, 70B5<... :0: 65 2K GC2AB2C5B5 A51O A59G0A? 254L 2>:@C3 20A =8G53> =5 87<5=8;>AL. K A45;0;8 2A5 MB> A0<8. ' 72;5G5=85 - MB> A;>2>, 8A?>;L7C5<>5 2 4;O >1>7=0G5=8O ?@>F5AA0 ?5@52>40 G5;>25:0 2 >?@545;5==>5 A>AB>O=85. -B> >1K45==>5 C<5=85, ?@>O2;ONI55AO ?>4 @07;8G=K<8 =0720=8O<8, ?>B><C GB> 2A5 <K 25AL<0 =0B@5=8@>20=K 2 45;5 ?>3@C65=8O ;N459 2 @07;8G=K5 =0AB@>5=8O 8 2K2545=8O 8E 87 MB8E =0AB@>5=89. K ?>AB>O==> 45;05< MB> =0H8<8 A;>20<8, B>=>< 8 65AB0<8. =>340, B5< =5 <5=55, <K 872;5:05< =5 B>, GB> E>B8<. !:>;L:> @07 2K A;KH0;8 D@07C B8?0: "'B> A =8< A;CG8;>AL, 254L O B>;L:> A:070;..." @>AB59H89 A?>A>1 872;5GL :0:>5-=81C4L M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85 - MB> ?>?@>A8BL G5;>25:0 2A?><=8BL B> 2@5<O, :>340 >= ?5@56820; MBC M<>F8N. '5< 1>;55 2K@078B5;L=K 2K 1C45B5, B5< 1>;55 2K@078B5;L=>9 1C45B 872;5G5==0O 20<8 M<>F8O A;8 B>= 20H53> 3>;>A0, A;>20, 2K@065=85 ;8F0 8 ?>70 A>>B25BAB2CNB B>9 @50:F88, > :>B>@>9 2K A?@0H8205B5, B> 2K 55 ?>;CG8B5 A 1>;LH59 25@>OB=>ABLN. A5 20H8 CA8;8O =5 >AB0=CBAO 157 @57C;LB0B0. A;8 2K ?KB05B5AL ?5@525AB8 G5;>25:0 2 A?>:>9=>5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85, B> 15A?>;57=> 3>2>@8BL A =8< 3@><:8<, 1KAB@K< 3>;>A><, G0AB> 8 =53;C1>:> 4KH0 8 ?@>872>4O <=>65AB2> ?>@K28ABKE 42865=89. 5A<>B@O =0 20H8 CA?>:0820NI85 A;>20, A>15A54=8: 1C45B AB0=>28BLAO 1>;55 2>71C645==K<. 0< A;54C5B 45;0BL B>, GB> 2K 3>2>@8B5. "0:, 5A;8 2K E>B8B5 ?5@525AB8 :>3>-B> 2 A>AB>O=85 C25@5==>AB8, 2K ?@>A8B5 53> 2A?><=8BL B> >A>15==>5 2@5<O, :>340 >= 1K; C25@5==K<. K 3>2>@8B5 OA=>, C25@5==K< B>=><, @>2=> 4KH0, A ?>4=OB>9 3>;>2>9 8 2 ?@O<>9 ?>75. K 459AB2C5B5 "C25@5==>". A;8 20H8 A;>20 =5 1C4CB :>=3@CM=B=K O7K:C B5;0 8 B>=C 3>;>A0, B> ;N48 1C4CB AB@5<8BLAO A;54>20BL =525@10;L=K< A>>1I5=8O<. 06=> B0:65 B>, GB>1K G5;>25: 2A?><8=0; ?5@56820=85 :0: 1K 87=CB@8, 0 =5 =01;N40O A0<>3> A51O A> AB>@>=K. C4CG8 0AA>F88@>20==K< 2 A8BC0F88, >= A<>65B 2>AAB0=>28BL >ICI5=8O 1>;55 ?>;=>. 01;N40O A> AB>@>=K, >= AB0=>28BAO 48AA>F88@>20==K<, 0 GC2AB20 AB0=>2OBAO <5=55 8=B5=A82=K<8. @54AB02LB5 A515 G5;>25:0, :>B>@K9 5AB 20H ;N18<K9 D@C:B. B5?5@L ?@54AB02LB5 A515, GB> 2K A0<8 548B5 MB>B D@C:B. >B>@K9 87 >?KB>2 1>;55 =0AKI5= 2:CA>2K<8 >ICI5=8O<8? 'B>1K 872;5GL A2>5 A>1AB25==>5 A>AB>O=85, ?>3@C78B5 A51O 2 ?5@56820=85 =0AB>;L:> ?>;=> 8 O@:>, =0A:>;L:> MB> 2>7<>6=>.  0;81@>2:0 - MB> A;>2>, >1>7=0G0NI55 2 >A>7=0=85 B>3> D0:B0, GB> ;N48 =0E>4OBAO 2 @07;8G=KE A>AB>O=8OE. -B> C<5=85, :>B>@>5 C 2A5E =0A 5ABL 8 :>B>@>5 <K 8A?>;L7C5< 5654=52=>, 8 MB> C<5=85 AB>8B B>3>, GB>1K 53> @072820BL 8 @0D8=8@>20BL. K 70<5G05B5 B>=:85 @07;8G8O 2 ?@>O2;5=8OE B>3>, :0: 4@C385 ;N48 ?5@56820NB @07=K5 2>A?><8=0=8O 8 @07=K5 A>AB>O=8O. 0?@8<5@, 5A;8 :B>-B> 2A?><8=05B ?C30NI89 >?KB, 53> 3C1K <>3CB AB0BL B>=LH5, :>60 ?>1;54=5BL, 0 4KE0=85 AB0BL 1>;55 ?>25@E=>AB=K<; B>340 :0:, 2A?><8=0O ?@8OB=>5 A>1KB85, >= <>65B 87<5=8BLAO ?>-4@C3><C: 3C1K AB0=CB ?>;=55, ;8F> ?>@>7>255B, 8 =0 =5< @0AA;01OBAO <CA:C;K, 4KE0=85 AB0=5B 1>;55 3;C1>:8<. >@>9 =0H8 A?>A>1=>AB8 : :0;81@>2:5 >:07K20NBAO =0AB>;L:> A;01K<8, GB> <K 70<5G05<, GB> 4@C3>9 G5;>25: @0AAB@>5=, ;8HL B>340, :>340 B>B =0G8=05B :@8G0BL. K A;8H:>< ?>;0305<AO =0 B>, GB> ;N48 3>2>@OB =0< > A2>5< A0<>GC2AB288, 2<5AB> B>3> GB>1K 8A?>;L7>20BL A>1AB25==K5 3;070 8 CH8. 420 ;8 ?>;57=> 4>6840BLAO C40@0 :C;0:>< ?> =>AC, GB>1K C7=0BL, GB> G5;>25: 7>;, 8;8, C28452 A428=CBK5 1@>28, ?@54?>;030BL A0<>5 AB@0H=>5.  - B@5=8=35 ACI5AB2C5B C?@06=5=85, :>B>@>5 2K <>3;8 1K ?>?@>1>20BL A45;0BL A B>20@8I5<. >?@>A8B5 B>20@8I0 ?>4C<0BL > G5;>25:5, :>B>@K9 5<C >G5=L =@028BAO. B> 2@5<O, :0: >= 1C45B 45;0BL MB>, >1@0B8B5 2=8<0=85 =0 ?>78F8N 53> 3;07 8 =0:;>= 3>;>2K. B<5BLB5 B0:65, O2;O5BAO ;8 4KE0=85 3;C1>:8< 8;8 ?>25@E=>AB=K<, G0ABK< 8;8 @54:8<, 2KA>:8< 8;8 =87:8<. B<5BLB5 87<5=5=8O 2 B>=CA5 <CA:C;0BC@K ;8F0, F25B5 :>68, @07<5@5 3C1 8 B>=5 3>;>A0. 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 MB8 B>=:85 ?@87=0:8, :>B>@K5 >1KG=> =5 70<5G0NBAO. =8 O2;ONBAO 2=5H=8< 2K@065=85< 2=CB@5==8E <KA;59. -B> B>65 <KA;8, => B>;L:> 2 D878G5A:>< 87<5@5=88. "5?5@L ?>?@>A8B5 B>20@8I0 ?>4C<0BL > G5;>25:5, :>B>@K9 5<C =5 >A>15==> =@028BAO. B<5BLB5 87<5=5=8O 2 MB8E 7=0:0E. >?@>A8B5 53> 4C<0BL ?>?5@5<5==> B> >1 >4=><, B> > 4@C3>< 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 C1548B5AL, GB> >1=0@C68;8 >?@545;5==K5 @07;8G8O. B5@<8=0E 2K A59G0A :0;81@>20;8 MB8 420 A>AB>O=8O. K 7=05B5 B5?5@L, :0: >=8 2K3;O4OB. >?@>A8B5 A2>53> B>20@8I0 ?>4C<0BL >1 >4=>< 87 MB8E ;N459, =5 3>2>@O 20< 70@0=55, > :0:>< 8<5==> >= ?>4C<05B. B5?5@L ?@>GB8B5 ?> D878G5A:8< 8=48:0B>@0<, > :>< >= ?>4C<0;, 8 A:068B5 5<C. -B> 2K3;O48B :0: GB5=85 <KA;59... K <>65B5 >BB0G820BL A2>5 C<5=85. '0I5 2A53> <K :0;81@C5< 15AA>7=0B5;L=>. 0?@8<5@, 5A;8 2K A?@>A8B5 ;N18<>3>, E>G5B ;8 >= AE>48BL 70 ?@>4C:B0<8, 2K C7=05B5 >B25B 8=BC8B82=> 8 =5<54;5==>, 5I5 4> B>3>, :0: >= >B:@>5B @>B. "0" 8;8 "=5B" - MB> A0<K9 ?>A;54=89 H03 2 ?@>F5AA5 <KH;5=8O. 0< =8G53> =5 >AB05BAO, :@><5 :0: @5038@>20BL B5;><, @07C<>< 8 O7K:>< - AB>;L 3;C1>:> >=8 A2O70=K <564C A>1>9. >7<>6=>, C 20A 1K; >?KB, :>340 2K 3>2>@8;8 A G5;>25:>< 8 8=BC8B82=> 4>304K20;8AL, GB> >= 2@5B. 025@=>5, 2K :0;81@>20;8 MB> 15AA>7=0B5;L=>, 8 C 20A ?>O28;>AL MB> >ICI5=85, E>BO 2K =5 7=0;8, :0: >=> ?>O28;>AL. '5< 1>;LH5 2K 1C45B5 ?@0:B8:>20BLAO 2 :0;81@>2:5, B5< ;CGH5 MB> 1C45B C 20A ?>;CG0BLAO. 5:>B>@K5 @07;8G8O <564C A>AB>O=8O<8 1C4CB =57=0G8B5;L=K<8, 4@C385 1C4CB 15AA?>@=K<8. > <5@5 B@5=8@>2:8 2A5 ;53G5 1C4CB 70<5G0BLAO B>=:85 87<5=5=8O. 7<5=5=8O, :0:8<8 1K <0;K<8 >=8 =8 1K;8, 2A5340 ACI5AB2CNB. 0: B>;L:> 20H8 GC2AB20 AB0=CB 1>;55 CB>=G5==K<8, 2K 1C45B5 >1=0@C6820BL 8E. / / -<>F8>=0;L=K5 A>AB>O=8O >:07K20NB A8;L=>5 8 3;C1>:>5 2>7459AB285 =0 <KH;5=85 8 ?>2545=85. >A;5 872;5G5=8O 8 :0;81@>2:8 MB8E A>AB>O=89 :0: <K <>65< 8A?>;L7>20BL 8E, GB>1K AB0BL 1>;55 @5AC@A=K<8 2 =0AB>OI5<? K =C6405<AO 2 A?>A>15, :0: A45;0BL 8E CAB>9G82> 4>AB868<K<8 8 :0: AB018;878@>20BL 8E 745AL 8 A59G0A. >>1@078B5, :0:>9 1K AB0;0 20H0 687=L, 5A;8 1K 2K <>3;8 2:;NG0BL A2>5 A>AB>O=85 2KAH53> <0AB5@AB20 ?> A>1AB25==><C 65;0=8N. 0AB5@0 A2>53> 45;0 2 ?>;8B8:5, A?>@B5, 8A:CAAB25 8 187=5A5 4>;6=K C<5BL 2E>48BL 2 @5AC@A=>5 A>AB>O=85 2 ;N1>9 <><5=B. :B5@ 4>;65= C<5BL 2E>48BL 2 @>;L 2 B>B <><5=B, :>340 ?>4=8<05BAO 70=025A, 0 =5 70 G0A 4> MB>3> 8 =5 2 A5@548=5 2B>@>3> 459AB28O. -B> >A=>20 ?@>D5AA8>=0;87<0. !B>;L 65 206=> C<5BL >B:;NG0BLAO. :B5@ 4>;65= C<5BL A1@>A8BL A A51O @>;L 2<5AB5 A ?045=85< 70=025A0. =>385 ;N48 2 187=5A5 AB0=>2OBAO G@572KG09=> 0:B82=K<8, 4>AB830NB 7=0G8B5;L=KE @57C;LB0B>2 8 2 B> 65 2@5<O A6830NB A0<8 A51O 8 AB0=>2OBAO =5AG0AB=K<8, B5@ONB A5<LN 8;8, 2 :@09=5< A;CG05, 701>;520NB. #?@02;5=85 A2>8< A>AB>O=85< B@51C5B C@02=>25H5==>AB8 8 <C4@>AB8. # :064>3> 87 =0A 5ABL ;8G=0O 8AB>@8O, 1>30B0O @07;8G=K<8 M<>F8>=0;L=K<8 A>AB>O=8O<8. 'B>1K 2>A?@>8725AB8 8E, =0< =5>1E>48< B@8335@, =5:>B>@0O 0AA>F80F8O 2 =0AB>OI5<, GB>1K 872;5GL 8AE>4=>5 ?5@56820=85. 0H <>73 5AB5AB25==K< >1@07>< A2O7K205B ?5@56820=8O, MB> B>B A?>A>1, :>B>@K< <K ?@8405< A<KA; 2A5<C, GB> 45;05<. =>340 MB8 0AA>F80F88 >:07K20NBAO >G5=L ?@8OB=K<8, =0?@8<5@, ;N18<0O <C7K:0;L=0O ?L5A0, :>B>@0O =025205B =56=K5 2>A?><8=0=8O. :064K9 @07, :>340 2K A;KH8B5 MBC >A>15==CN <C7K:C, C 20A 2>7=8:0NB =56=K5 >ICI5=8O. 2AO:89 @07, :>340 MB> ?@>8AE>48B, 0AA>F80F8O CA8;8205BAO. !B8<C;, :>B>@K9 A2O70= A D878>;>38G5A:8< A>AB>O=85< 8 70?CA:05B 53>, =07K205BAO 2 O:>@5<. @C385 ?@8<5@K 5AB5AB25==> 459AB2CNI8E ?>;>68B5;L=KE O:>@59 - MB> ;N18<K5 D>B>3@0D88, 70?0E8, 2K7K20NI85 2>A?><8=0=8O, >A>15==K9 A;>20 ;N18<>3> G5;>25:0 8;8 B>= 3>;>A0. /:>@O >1KG=> O2;ONBAO 2=5H=8<8. 25=8B 72>=>: 1C48;L=8:0, 8 =0ABC?05B 2@5<O 2AB020BL. (:>;L=K9 72>=>: A83=0;878@C5B > :>=F5 ?5@5<5=K. -B> 0C480;L=K5 O:>@O. @0A=K9 A83=0; A25B>D>@0 >7=0G05B "AB>9". 82>: 3>;>2K >7=0G05B "40". -B> 287C0;L=K5 O:>@O. 70?0E A25653> 3C4@>=0 <>65B, :0: ?> <0=>25=8N 2>;H51=>9 ?0;>G:8, >B1@>A8BL 20A 2 40;5:>5 45BAB2>, :>340 2K 2 ?5@2K9 @07 ?>GC2AB2>20;8 MB>B 70?0E. 5:;0<>40B5;8 AB0@0NBAO A45;0BL <0@:C A2>59 D8@<K O:>@5< 4;O >A>15==KE B>20@>2. /:>@O - MB> 2A5, GB> 2K7K205B M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85, 8 >=8 O2;ONBAO =0AB>;L:> >G5284=K<8 8 H8@>:> @0A?@>AB@0=5==K<8, GB> <K 2@O4 ;8 70<5G05< 8E. 0: 2>7=8:0NB O:>@O? 42C<O A?>A>10<8. >-?5@2KE, ?CB5< ?>2B>@5=89. A;8 2K 2AB@5G05B5AL A ?>2B>@ONI8<8AO A;CG0O<8, :>340 :@0A=>5 0AA>F88@C5BAO A >?0A=>ABLN, MB0 0AA>F80F8O 70:@5?;O5BAO. -B> ?@>AB>5 =0CG5=85: :@0A=>5 >7=0G05B >?0A=>ABL. >-2B>@KE (8 MB> 7=0G8B5;L=> 206=55), O:>@L <>65B 1KBL CAB0=>2;5= A ?5@2>3> @070, 5A;8 M<>F8O O2;O5BAO A8;L=>9 8 2@5<O 2K1@0=> ?@028;L=>. >2B>@5=85 B@51C5BAO B>;L:> B>340, :>340 =5B M<>F8>=0;L=>9 2>2;5G5==>AB8. A?><=8B5 B> 2@5<O, :>340 2K CG8;8AL 2 H:>;5 (MB> A8;L=K9 O:>@L A0< ?> A515), 8 =0948B5 GB>-=81C4L 8=B5@5A=>5 8 2>;=CNI55, G5<C 2K ;53:> =0CG8;8AL. 0<5BLB5, :0: ;53:> 1K;> =0CG8BLAO G5<C-=81C4L 8=B5@5A=><C 8 2>;=CNI5<C. "5 D0:BK, :>B>@K5 20A <0;> 8=B5@5A>20;8, B@51>20;8 87@O4=>3> :>;8G5AB20 ?>2B>@5=89. '5< <5=55 M<>F8>=0;L=> 2>2;5G5==K<8 2K >:07K205B5AL, B5< 1>;LH5 ?>2B>@5=89 20< =5>1E>48<>, GB>1K 70:@5?8BL 0AA>F80F8N. >;LH8=AB2> 0AA>F80F89 O2;ONBAO >G5=L ?>;57=K<8. =8 D>@<8@CNB ?@82KG:8, 8 <K =5 <>3;8 1K 157 =8E 459AB2>20BL. A;8 2K 2>48B5;L, C 20A A<5=0 75;5=>3> A83=0;0 A25B>D>@0 =0 :@0A=K9 2A5340 0AA>F88@C5BAO A =060B85< 20H59 =>38 =0 >?@545;5==CN ?540;L. -B> =5 B0 >?5@0F8O, > :>B>@>9 2K E>B5;8 1K 4C<0BL :064K9 @07 A>7=0B5;L=>, 8 5A;8 2K =5 70:@5?8B5 MBC 0AA>F80F8N, B> 25AL<0 25@>OB=>, GB> 2K =54>;3> 1C45B5 5748BL 157 020@89. @C385 0AA>F80F88, 1C4CG8 ?>;57=K<8, <>3CB 1KBL <5=55 ?@8OB=K<8. K ?@>57605B5 A25B>D>@ 8 A<>B@8B5 2 75@:0;> 704=53> 2840. K 2848B5 ?>7048 A51O 02B><>18;L A <830;:>9 =0 :@KH5 8 G5;>25:0 2 C=8D>@<5 2=CB@8 <0H8=K. # 20A <5=O5BAO A>AB>O=85, 2K ?@>25@O5B5 A:>@>ABL 8 =0G8=05B5 4C<0BL > B><, GB>, <>65B 1KBL, C 20A =5 @01>B0NB 704=85 A83=0;K B>@<>65=8O. =K5 0AA>F80F88 =5 >G5=L ?>;57=K. =>385 ;N48 0AA>F88@CNB ?C1;8G=>5 2KABC?;5=85 A 2>71C645=85< 8 A =0ABC?;5=85< C<5@5==>9 ?0=8:8. >A?><8=0=8O >1 M:70<5=5 70AB02;O5B <=>38E GC2AB2>20BL A51O 272>;=>20==K<8 8 =5C25@5==K<8 2 A515. !;>20 <>3CB 459AB2>20BL :0: O:>@O. !;>2> "B5AB" O2;O5BAO 4;O <=>38E H:>;L=8:>2 O:>@5<, >=8 GC2AB2CNB A51O 272>;=>20==K<8 8 B5@ONB A?>A>1=>ABL ?>:07K20BL ;CGH85 @57C;LB0BK. 8A:;NG8B5;L=KE A;CG0OE 2=5H=89 AB8<C; <>65B 2:;NG0BL >G5=L A8;L=>5 >B@8F0B5;L=>5 A>AB>O=85. -B> D>188. 0?@8<5@, ;N48, AB@040NI85 :;0CAB@>D>1859, CA2>8;8 >G5=L A8;L=CN 0AA>F80F8N <564C ?@51K20=85< 2 70<:=CB>< ?@>AB@0=AB25 8 A>AB>O=85< ?0=8:8, 8 >=8 2A5340 2>A?@>872>4OB MBC 0AA>F80F8N. 87=L <=>38E ;N459 >:07K205BAO 87;8H=5 >3@0=8G5==>9 ?@>H;K<8 AB@0E0<8, :>B>@K5 5I5 =5 ?@>H;8 ?5@5>F5=:C. 0H <>73 =5 <>65B =5 A>74020BL 0AA>F80F89. /2;ONBAO ;8 B5 0AA>F80F88, :>B>@K5 2K CA2>8;8 8 2>A?@>872>48B5, ?@8OB=K<8, ?>;57=K<8 8 @0AH8@ONI8<8 20H8 2>7<>6=>AB8? K <>65< 2K18@0BL 0AA>F80F88, :>B>@K5 E>B8< CA2>8BL, K <>65B5 27OBL :0:>5-=81C4L A>1KB85 A2>59 687=8, :>B>@>5 :065BAO 20< =081>;55 B@C4=K< 8;8 =081>;55 >7040G820NI8<, 8 @5H8BL 70@0=55, :0:>5 D878>;>38G5A:>5 A>AB>O=85 E>B5;8 1K 2K 8<5BL 2> 2@5<O MB>3> A>1KB8O. ;O ;N1>9 =5?@8OB=>9 A8BC0F88 2K <>65B5 A>740BL =>2CN 0AA>F80F8N, 0, A;54>20B5;L=>, =>2CN @50:F8N A 8A?>;L7>20=85< O:>@59. -B> 45;05BAO 2 420 MB0?0. !=0G0;0 2K 2K18@05B5 65;05<>5 M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85, 70B5< 2K 0AA>F88@C5B5 53> A> AB8<C;>< 8;8 O:>@5<, B0:, GB>1K 2K <>3;8 ?> 65;0=8N 2K720BL 53> 2 ;N1>9 <><5=B. !?>@BA<5=K 8A?>;L7CNB B0;8A<0=K =0 AG0ABL5, GB>1K 2:;NG8BL A2>5 <0AB5@AB2> 8 2K=>A;82>ABL. '0AB> <>6=> C2845BL, :0: A?>@BA<5=K A>25@H0NB =51>;LH85 @8BC0;L=K5 42865=8O, A;C60I85 B>9 65 F5;8. A?>;L7>20=85 @5AC@A=KE A>AB>O=89 A ?><>ILN O:>@59 - MB> >48= 87 =081>;55 MDD5:B82=KE A?>A>1>2 87<5=OBL A2>5 A>1AB25==>5 ?>2545=85 8 ?>2545=85 4@C38E ;N459. A;8 2K ?>?0405B5 2 A8BC0F8N 2 1>;55 @5AC@A=>< A>AB>O=88, G5< MB> 1K;>. 2 ?@>H;><, B>, 25@>OB=>, 20H5 ?>2545=85 87<5=8BAO : ;CGH5<C. 5AC@A=K5 A>AB>O=8O - MB> :;NG8 : 2KAH5<C <0AB5@AB2C. >340 2K 87<5=8B5 B>, GB> 2K 45;05B5, ?>2545=85 4@C38E ;N459 B>65 87<5=8BAO. !8BC0F8O 2 F5;>< 1C45B 4@C3>9. @54>AB5@530NI55 70<5G0=85. "5E=8:8 87<5=5=89, ?@82545==K5 2 MB>< ?0@03@0D5 8 2> 2A59 :=835, O2;ONBAO >G5=L A8;L=K<8, 8 MB0 A8;0 A2O70=0, 3;02=K< >1@07><, A C<5=85< B>3> G5;>25:0, :>B>@K9 8E ?@8<5=O5B. ;>B=8: <>65B A45;0BL 25;8:>;5?=CN <515;L A ?><>ILN B>G=KE 8=AB@C<5=B>2, B5 65 A0<K5 8=AB@C<5=BK 2 @C:0E ?>4<0AB5@LO =5 ?@8=5ACB B0:8E @57C;LB0B>2. 07C<55BAO, MB> :0A05BAO 8 872;5G5=8O ;CGH8E 72C:>2 87 ?@5:@0A=>3> <C7K:0;L=>3> 8=AB@C<5=B0. "@5=8@CO <=>38E ;N459 2 B5E=8:5 87<5=5=89, <K 70<5G0;8 ;>2CH:8, 2 :>B>@K5 ?>?040;8 =>28G:8. K =0AB>OB5;L=> @5:><5=4C5< 20< ?@0:B8:>20BL MB8 B5E=8:8 2 157>?0A=>< :>=B5:AB5, B8?0 A5<8=0@0-B@5=8=30 . ?>:0 2K =5 1C45B5 C25@5=K 2 B><, GB> 20H C@>25=L <0AB5@AB20 C65 4>AB0B>G=> 2KA>:. / !# ! 865 ?@82545=K H038 4;O ?5@5=>A0 ?>;>68B5;L=KE M<>F8>=0;L=KE @5AC@A>2 87 ?@>H;>3> ?5@56820=8O 2 =0AB>OICN A8BC0F8N, 2 :>B>@>9 2K E>B8B5 8<5BL : =8< 4>ABC?. K <>65B5 ?@83;0A8BL 4@C30 8 ?>?@>A8BL 53> 8;8 55 ?@>25AB8 20A G5@57 MB8 H038. !O4LB5 C4>1=> 2 :@5A;> 8;8 2AB0=LB5 B0<, 345 2K <>3;8 1K @0AA<>B@5BL ?@>F5AA, 1C4CG8 =52>2;5G5==K<. >4C<09B5 > :0:>9-=81C4L :>=:@5B=>9 A8BC0F88, 2 :>B>@>9 2K E>B5;8 1K 1KBL 4@C38<, ?>-4@C3><C GC2AB2>20BL A51O 8;8 ?>-4@C3><C @5038@>20BL. 0B5< 2K15@8B5 >A>15==>5 M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85 87 B5E <=>38E, :>B>@K5 2K ?5@56820;8 2 A2>59 687=8, : :>B>@><C 2K 1>;LH5 2A53> E>B5;8 1K 8<5BL 4>ABC? 2 40==>9 A8BC0F88. -B> <>65B 1KBL ;N1>5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85: C25@5==>ABL, N<>@, E@01@>ABL, =0AB>9G82>ABL, :@50B82=>ABL - 2A5, GB> 8=BC8B82=> ?@8E>48B 2 3>;>2C :0: =081>;55 ?>4E>4OI55. >340 20< AB0=5B ?>=OB=>, 2 :0:>< @5AC@A5 2K =C6405B5AL, =0G8=09B5 8A:0BL B>B :>=:@5B=K9 A;CG09 2 20H59 687=8, :>340 C 20A 1K; MB>B @5AC@A. B<5G0O ?@8<5@K, ?@8E>4OI85 20< 2 3>;>2C, 2K15@8B5 B>B, :>B>@K9 :065BAO 20< =081>;55 >BG5B;82K< 8 8=B5=A82=K<. A;8 2K C65 2K1@0;8 @5AC@A, => 20< B@C4=> 2A?><=8BL B> 2@5<O, :>340 2K 53> ?5@56820;8, 2>>1@078B5 :0:>3>-=81C4L 8725AB=>3> 20< G5;>25:0 8;8 4065 2K<KH;5==K9 ?5@A>=06 87 :=838 8;8 D8;L<0. A;8 1K 2K 1K;8 8<, B> =0 GB> 1K;> 1K ?>E>65 ?5@56820=85 MB>3> @5AC@A0? ><=8B5, GB> E>BO G5;>25: <>65B =5 1KBL @50;L=K<, => 20H8 >ICI5=8O @50;L=K, 0 8<5==> MB> 8 ?@8=8<05BAO 2 @0AG5B. >340 2K C65 2A?><=8;8 :>=:@5B=K9 A;CG09 - @50;L=K9 8;8 2K<KH;5==K9, - 2K 3>B>2K ?5@59B8 : A;54CNI5<C H03C, =0 :>B>@>< =5>1E>48<> 2K1@0BL O:>@O, :>B>@K5 2>A?@>87254CB MB8 @5AC@AK B>340, :>340 2K MB>3> 70E>B8B5. !""'! / ,: =5:>B>@>5 >ICI5=85, :>B>@>5 2K <>65B5 A2O70BL A 2K1@0==K<8 20<8 @5AC@A0<8. !68<0=85 1>;LH>3> 8 C:070B5;L=>3> ?0;LF52 8;8 :0:>5-=81C4L >A>1>5 A68<0=85 :C;0:0 @01>B05B E>@>H> 2 :0G5AB25 :8=5AB5B8G5A:>3> O:>@O. >2>;L=> @0A?@>AB@0=5==K9 O:>@L =0 B5==8A=>< :>@B5, :>340 83@>:8 ?@8:0A0NBAO : 1>:>2>9 AB5=5, GB>1K 2>AAB0=>28BL GC2AB2> C25@5==>AB8, :>340 83@0 =5 845B. 06=> B>, GB> O:>@L 4>;65= 1KBL C=8:0;L=K< 8 =5 O2;OBLAO G0ABLN B5:CI53> ?>2545=8O. 0< =5>1E>48< >A>1K9 O:>@L, :>B>@K9 =5 2>7=8:05B ?>AB>O==> 8 =5 0AA>F88@C5BAO A 4@C38<8 A>AB>O=8O<8 8 ?>2545=8O<8. K B0:65 4>;6=K 1KBL ?@54CA<>B@8B5;L=K, 2K18@0O O:>@L - GB>-B> B0:>5, GB> 2K <>3;8 1K A45;0BL, 1C4CG8 =570<5G5==K<. !B>9:0 =0 3>;>25 <>3;0 1K E>@>H> A@01>B0BL 2 :0G5AB25 O:>@O C25@5==>AB8, => >=0 A>AB028B 20< @5?CB0F8N M:AF5=B@8G=>3> G5;>25:0, 5A;8 2K 2>A?>;L7C5B5AL 5N 4;O ?@>87=5A5=8O ?>A;5>1545==>9 @5G8. #,+ / ,. -B> <>65B 1KBL A;>2> 8;8 D@070, :>B>@CN 2K ?@>87=>A8B5 ?@> A51O. 5 8<55B 7=0G5=8O, :0:>5 A;>2> 8;8 D@07C 2K 2K15@5B5, ;8HL 1K >=8 1K;8 A>72CG=K 20H8< >ICI5=8O<. !?>A>1, :>B>@K< 2K MB> 3>2>@8B5, 8A?>;L7C5<K9 20<8 >A>15==K9 B>= 3>;>A0 1C4CB 8<5BL AB>;L 65 A8;L=>&rdquo; 2>7459AB285, :0: 8 A0<8 A;>20 8 D@07K. !45;09B5 8E E0@0:B5@=K<8 8 70?><8=0NI8<8AO. 0?@8<5@, 5A;8 "C25@5==>ABL" - MB> B> @5AC@A=>5 A>AB>O=85, :>B>@>5 2K E>B8B5 70:@5?8BL A ?><>ILN O:>@O, B> 2K <>65B5 A:070BL A515: "/ GC2AB2CN A51O 2A5 1>;55 1>;55 C25@5==K<", - 8;8 ?@>AB>: "#25@5==>ABL!". A?>;L7C9B5 C25@5==K9 B>= 3>;>A0. #1548B5AL, GB> >= O2;O5BAO ?>4E>4OI8<&rdquo; : ?@>1;5<=>9 A8BC0F88. #,+ / ,. K <>65B5 2K1@0BL A8<2>;, 8;8 2K <>65B5 2A?><=8BL B>, GB> 2K 2845;8, :>340 459AB28B5;L=> GC2AB2>20;8 A51O C25@5==K<. A;8 2K1@0==K9 20<8 >1@07 O2;O5BAO >A>15==K< 8 ?><>305B 20< 2K7K20BL >ICI5=85 C25@5==>AB8, B> >= 1C45B @01>B0BL. >340 2K C65 2K1@0;8 O:>@L 2 :064>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5, A;54CNI89 H03 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?5@568BL MB> >ICI5=85 C25@5==>AB8 ?CB5< 682>3> 2>AA>740=8O @5AC@A=>9 A8BC0F88. (03=8B5 2?5@54 8;8 ?5@5AO4LB5 2 4@C3>5 :@5A;> 2 B> 2@5<O, :0: 2K ?>;=>ABLN 2>945B5 2 MB> ?5@56820=85. ><5I5=85 @07;8G=KE M<>F8>=0;L=KE A>AB>O=89 2 @07;8G=KE <5AB0E D878G5A:>3> ?@>AB@0=AB20 ?><>305B >BG5B;82> @0745;8BL 8E. A2>5< 2>>1@065=88 25@=8B5AL 2 2K1@0==>5 20<8 :>=:@5B=>5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85... A?><=8B5, 345 2K 1K;8 8 GB> 2K 45;0;8... > <5@5 B>3>, :0: MB> 1C45B AB0=>28BLAO 1>;55 >BG5B;82K<. 2>>1@078B5, GB> 2K 25@=C;8AL 2 B>B <><5=B, GB> 2K 2848B5 B>, GB> 2845;8 B>340... K <>65B5 A;KH0BL :0:85-=81C4L 72C:8, :>B>@K5 B>340 A;KH0;8, 8 =0G0BL ?5@56820BL B5 >ICI5=8O, :>B>@K5 B0: A8;L=> A2O70=K A MB8< >?KB><. >B@0BLB5 =5:>B>@>5 2@5<O =0 B>, GB>1K ?5@568BL MB>B >?KB =0AB>;L:> ?>;=>, =0A:>;L:> MB> 2>7<>6=>... 'B>1K 2 459AB28B5;L=>AB8 A=>20 2>9B8 2 A>?@8:>A=>25=85 A F5;>AB=K< >ICI5=85< @5AC@A=>3> A>AB>O=8O, G0AB> >:07K205BAO ?>;57=K< A=>20 2K?>;=8BL B5 459AB28O, :>B>@K5 2K 2K?>;=O;8 2 B>B <><5=B. >7<>6=>, 2K 70E>B8B5 ?@8=OBL BC 65 A0<CN ?>7C, 45;0O B5 65 A0<K5 25I8, :>B>@K5 45;0;8 B>340 (5A;8 MB> 2>7<>6=>)... >340 MB8 >ICI5=8O 4>AB83;8 ?8:0 8 =0G0;8 A?040BL, 25@=8B5AL D878G5A:8 2 A2>N =52>2;5G5==CN ?>78F8N. "5?5@L 2K 7=05B5, :0: MB> 70<5G0B5;L=> - 2>AA>74020BL A2>5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85 8 A:>;L:> 2@5<5=8 MB> 70=8<05B. "5?5@L 2K 3>B>2K 70:@5?8BL @5AC@AK O:>@5<. 5@5948B5 =0 <5AB> 20H53> @5AC@A=>3> A>AB>O=8O 8 ?5@56828B5 53> A=>20. >340 >=> 4>AB83=5B A2>53> ?8:0, 2A?><=8B5 A2>9 >1@07, A45;09B5 A2>9 65AB 8 A:068B5 A2>8 A;>20. 0< =5>1E>48<> A2O70BL A2>8 O:>@O A @5AC@A=K< A>AB>O=85< 2 B>B <><5=B, :>340 >=> 4>AB8305B A2>53> ?8:0. @5<O 745AL 8<55B @5H0NI55 7=0G5=85. A;8 2K ?@>872545B5 A2O7K20=85 ?>A;5 B>3>, :0: 20H5 A>AB>O=85 <8=C5B ?8: 8=B5=A82=>AB8, B> 2K 70O:>@8B5 2KE>4 87 MB>3> A>AB>O=8O, 0 MB> =5 B>, GB> 2K E>B8B5. >A;54>20B5;L=>ABL O:>@59 =5ACI5AB25==0, 8A?>;L7C9B5 B>B ?>@O4>:, :>B>@K9 =08;CGH8< >1@07>< @01>B05B =0 20A, 8;8 2:;NG09B5 8E >4=>2@5<5==>. '5@57 =5:>B>@>5 2@5<O ?>A;5 B>3>, :0: 20H8 @5AC@A=K5 >ICI5=8O ?@>H;8 ?8: 8=B5=A82=>AB8, 20< =5>1E>48<> 2K9B8 87 @5AC@A=>3> <5AB0 8 87<5=8BL A>AB>O=85, ?@5645 G5< 2K 1C45B5 3>B>2K 8A?KB0BL O:>@L. :;NG8B5 2A5 B@8 O:>@O B5< 65 A0<K< A?>A>1>< 8 2 B>9 65 ?>A;54>20B5;L=>AB8 8 >B<5BLB5 BC AB5?5=L ?5@56820=8O, 2 :>B>@>9 2K 459AB28B5;L=> 4>AB8305B5 A2>53> @5AC@A=>3> A>AB>O=8O. A;8 2K =5C4>2;5B2>@5=K, 25@=8B5AL =0704 8 ?>2B>@8B5 ?@>F5AA O:>@5=8O, GB>1K CA8;8BL 0AA>F80F8N <564C O:>@O<8 8 20H8< @5AC@A=K< A>AB>O=85<. >7<>6=>, 20< ?>=04>18BAO ?>2B>@8BL MB> =5A:>;L:> @07, GB>1K >1@5AB8 A?>A>1=>ABL 8<5BL MB> A>AB>O=85 B>340, :>340 >=> 20< =5>1E>48<>. 0:>=5F, ?>4C<09B5 > 1C4CI59 A8BC0F88. 2 :>B>@>9, 25@>OB=>, 20< ?>=04>18BAO MB> @5AC@A=>5 A>AB>O=85. 'B> 2K <>65B5 8A?>;L7>20BL 2 :0G5AB25 A83=0;0, :>B>@K9 40AB 20< ?>=OBL, GB> 2K =C6405B5AL 2 MB>< @5AC@A5? 0948B5 A0<CN ?5@2CN 25IL, :>B>@CN 2K 2848B5, A;KH8B5 8;8 >ICI05B5 8 :>B>@0O 405B 20< 7=0BL, GB> 2K 8<5==> 2 B0:>9 A8BC0F88. !83=0; <>65B 1KBL 2=5H=8< 8;8 2=CB@5==8<. 0?@8<5@, >A>15==>5 2K@065=85 ;8F0 8;8 G59-B> =5>1KG=K9 B>= 3>;>A0 1C4CB 2=5H=8<8 A83=0;0<8. 0G0;> 2=CB@5==53> 480;>30 1C45B 2=CB@5==8< A83=0;><. A;8 2K ?>=8<05B5, GB> A?>A>1=K 2K18@0BL, :0: A51O GC2AB2>20BL, B> MB> ?>=8<0=85 A0<> ?> A515 O2;O5BAO @5AC@A=K< A>AB>O=85<. => B0:65 1C45B ?@5@K20BL ?@82KG=CN 70:@5?;5==CN @50:F8N. !B>8B 70O:>@8BL MB> 7=0=85 =0 2K1@0==K9 A83=0;, 8 >= 459AB2C5B 40;55 :0: =0?><8=0=85 > B><, GB> 2K <>65B5 2K18@0BL A2>8 >ICI5=8O. !?CABO =5:>B>@>5 2@5<O, 5A;8 2K 1C45B5 ?@>4>;60BL 8A?>;L7>20BL O:>@L, A83=0; A0< AB0=5B O:>@5< 4;O 20A, GB>1K >ICB8BL A51O 2 @5AC@A=>< A>AB>O=88. ">B B@8335@, :>B>@K9 >1KG=> 70AB02;O; 20A GC2AB2>20BL A51O ?;>E>, B5?5@L AB0=>28BAO B@8335@><, :>B>@K9 1C45B ?5@52>48BL 20A 2 CAB>9G82>5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85. 865 ?@82545=0 :@0B:0O 70?8AL >A=>2=KE H03>2 40==>3> ?@>F5AA0. /:>@O 4>;6=K: ?> 2@5<5=8 A>2?040BL A ?8:>< 8=B5=A82=>AB8 A>AB>O=8O; 1KBL C=8:0;L=K<8 8 @07;8G8<K<8, 1KBL ;53:> 2>A?@>872>48<K<8: 1KBL A2O70==K<8 A B5< A>AB>O=85<, :>B>@>5 >BG5B;82> 8 ;53:> ?5@568205BAO. /:>@5=85 @5AC@A=KE A>AB>O=89. 1. 45=B8D8F8@C9B5 A8BC0F8N, 2 :>B>@>9 2K =C6405B5AL 2 @5AC@A0E. 2. 45=B8D8F8@C9B5 =5>1E>48<K9 20< >A>15==K9 @5AC@A, =0?@8<5@, C25@5==>ABL. 3. #1548B5AL 2 B><, GB> @5AC@A 459AB28B5;L=> O2;O5BAO ?>4E>4OI8<, 70402 A515 2>?@>A: &ldquo;A;8 1K C <5=O 1K; MB>B @5AC@A A59G0A, 2>A?>;L7>20;AO 1K O 8< 2 459AB28B5;L=>AB8 8;8 =5B?&rdquo; A;8 40, ?@>4>;609B5. A;8 =5B, 25@=8B5AL : H03C 2. 4. A?><=8B5 A;CG09 2 A2>59 687=8, :>340 C 20A 1K; MB>B @5AC@A. 5. K15@8B5 O:>@O, :>B>@K5 2K A>18@05B5AL 8A?>;L7>20BL 2 :064>9 87 B@5E >A=>2=KE @5?@575=B0B82=KE A8AB5<, - B>, GB> 2K 2848B5, A;KH8B5 8 >ICI05B5. 6. 5@5948B5 =0 4@C3>5 <5AB> 8 2 A2>5< 2>>1@065=88 25@=8B5AL ?>;=>ABLN 2 ?5@56820=85 @5AC@A=>3> A>AB>O=8O. 5@56828B5 53> A=>20. >340 >=> 4>AB83=5B ?8:0 8=B5=A82=>AB8, 87<5=8B5 A>AB>O=85 8 2K948B5 87 =53>. 7. 5@56828B5 A2>5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85, 8 2 B>B <><5=B, :>340 >=> 4>AB83=5B A2>53> ?8:0, ?@8A>548=8B5 B@8 O:>@O. @>45@68B5 MB> A>AB>O=85 AB>;L:> 2@5<5=8, A:>;L:> 2K E>B8B5, 70B5< 87<5=8B5 A>AB>O=85. 8. A?KB09B5 0AA>F80F8N, 2:;NG82 O:>@O 8 C15482H8AL, GB> 2K 459AB28B5;L=> 2E>48B5 2 MB> A>AB>O=85. A;8 2K =5C4>2;5B2>@5=K, ?>2B>@8B5 H03 7. 9. 45=B8D8F8@C9B5 B>B A83=0;, :>B>@K9 405B 20< 7=0BL, GB> 2K ?>?0;8 2 ?@>1;5<=CN A8BC0F8N, 2 :>B>@>9 2K E>B8B5 2>A?>;L7>20BLAO O:>@5<. "5?5@L 2K <>65B5 8A?>;L7>20BL MB8 O:>@O 4;O B>3>, GB>1K 2K7K20BL A2>5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85 B>340, :>340 70E>B8B5. 5 701K209B5 M:A?5@8<5=B8@>20BL A MB>9 8 4@C38<8 B5E=8:0<8 , GB>1K >BKA:0BL B>B A?>A>1, :>B>@K9 @01>B05B 4;O 20A =08;CGH8< >1@07><. 5@68B5 2 3>;>25 A2>9 @57C;LB0B (8A?KBK20O 1>;55 @5AC@A=K5 >ICI5=8O) 8 M:A?5@8<5=B8@C9B5 A B5E=8:>9 4> B5E ?>@, ?>:0 =5 4>AB83=5B5 CA?5E0. 5:>B>@K5 ;N48 >1=0@C6820NB, GB> ?@>AB>5 2>A?@>872545=85 65AB>2 ("2:;NG5=85" :8=5AB5B8G5A:>3> O:>@O) O2;O5BAO 4>AB0B>G=K< 4;O 2>AA>740=8O @5AC@A=>3> A>AB>O=8O. @C385 ?@54?>G8B0NB 8A?>;L7>20BL 2A5 B@8 O:>@O. K <>65B5 8A?>;L7>20BL MB>B ?@>F5AA 4;O B>3>, GB>1K 70:@5?;OBL O:>@5< @07;8G=K5 @5AC@AK. 5:>B>@K5 ;N48 O:>@OB 5AC@AK :064K9 =0 A2>5< ?0;LF5. @C385 A2O7K20NB <=>65AB2> @07;8G=KE @5AC@A=KE A>AB>O=89 A >4=8< 8 B5< 65 O:>@5<, GB>1K 8<5BL >G5=L <>I=K9 @5AC@A=K9 O:>@L. -B0 B5E=8:0 4>102;5=8O @07;8G=KE @5AC@A>2 : >4=><C 8 B><C 65 O:>@N 8725AB=0 :0: 0:0G:0 @5AC@A>2. A?>;L7>20=85 A2>8E @5AC@A=KE A>AB>O=89 - MB> C<5=85, 8, ?>4>1=> ;N1><C 4@C3><C C<5=8N, >=> AB0=>28BAO 1>;55 ;53:8< 8 1>;55 MDD5:B82=K<, G5< 1>;LH5 <K 53> M:A?;C0B8@C5<. 4=8 =0E>4OB, GB> MB> 459AB2C5B 2?5G0B;ONI5 A A0<>3> =0G0;0. @C385 >1=0@C6820NB, GB> 8< B@51C5BAO ?@0:B8:0 4;O 4>AB865=8O :><?5B5=B=>AB8 2 MB>< 45;5 B0: 65, :0: 8 C25@5==>AB8 2 B><, GB> 8<5==> MB0 ?@>F54C@0 A@010BK205B, 2K7K20O 87<5=5=8O. A?><=8B5 <>45;L =0CG5=8O. A;8 O:>@5=85 20< 2 =>28=:C, B> =0H8 20< ?>74@02;5=8O A ?5@5E>4>< >B =5>A>7=0==>3> =57=0=8O : >A>7=0==><C =57=0=8N. >A?>;L7C9B5AL MB>9 AB04859, GB>1K ?5@59B8 : >A>7=0==><C 7=0=8N. /:>@5=85 @5AC@A>2 - MB> B5E=8:0 4;O @0AH8@5=8O M<>F8>=0;L=KE 2K1>@>2. 0H0 :C;LBC@0, 2 >B;8G85 >B =5:>B>@KE 4@C38E :C;LBC@, C15645=0 2 B><, GB> M<>F8>=0;L=K5 A>AB>O=8O O2;ONBAO =5?@>872>;L=K<8 8 A>740NBAO 2=5H=8<8 >1AB>OB5;LAB20<8 8 4@C38<8 ;N4L<8. @8@>40 <>65B A40BL =0< A<5H0==K9 =01>@ :0@B, => <K <>65< 2K18@0BL, :0: 8 :>340 8<8 83@0BL. 0: A:070; ;4>A %0:A;8: "?KB - MB> =5 B>, GB> A =0<8 ?@>87>H;>, MB> B>, GB> 2K 45;05B5 A B5<, GB> A 20<8 ?@>87>H;>". &' / /:>@O <>3CB 1KBL A2O70=K 2 F5?>G:C B0:, GB>1K >48= ?@82>48; : 4@C3><C. 064K9 O:>@L >15A?5G8205B A2O7L 2 F5?8 8 70?CA:05B A;54CNI89 B>G=> B0: 65, :0: M;5:B@8G5A:89 8<?C;LA ?@>15305B >B =5@20 : =5@2C 2 =0H5< B5;5. =5:>B>@>< A<KA;5 O:>@O O2;ONBAO 2=5H=8< >B@065=85< B>3>, :0: <K A>7405< =>2K5 =5@2=K5 ?CB8 2 A2>59 =5@2=>9 A8AB5<5 <564C =0G0;L=K< AB8<C;>< 8 =>2>9 @50:F859. KAB@0820=85 F5?>G:8 O:>@59 ?>72>;O5B =0< ?@>E>48BL ?>A;54>20B5;L=>ABL @07;8G=KE A>AB>O=89 ;53:> 8 02B><0B8G5A:8. &5?>G:8 >A>15==> ?>;57=K 2 B>< A;CG05, 5A;8 ?@>1;5<=>5 A>AB>O=85 O2;O5BAO A8;L=K<, 0 @5AC@A=>5 A>AB>O=85 A;8H:>< 40;5:>, GB>1K 4>AB8GL 53> 2 >48= ?@85<. 0?@8<5@, ?>4C<09B5 > A8BC0F88, 2 :>B>@>9 2K GC2AB2>20;8 A51O @0AAB@>5==K<. >65B5 ;8 2K 845=B8D8F8@>20BL CAB>9G82K9 A83=0;, :>B>@K9 2K7K205B MB> GC2AB2>? ">= 3>;>A0 8;8 20H 2=CB@5==89 480;>3? A>15==>5 >ICI5=85? 'B>-B> 87 B>3>, GB> 2K 2848B5? '0AB> <>65B ?>:070BLAO, GB> <8@ CAB@>8; 703>2>@ ?@>B82 20A, => 2K <>65B5 :>=B@>;8@>20BL A2>N @50:F8N =0 "703>2>@". 20H5<C GC2AB2C @0AAB@>5==>AB8 =5 C40ABAO 87<5=8BL >:@C60NI89 <8@. >340 2K ?>;CG05B5 MB>B 2=CB@5==89 A83=0;, @5H8B5, : :0:><C A>AB>O=8N 2K E>B5;8 1K ?5@59B8. >65B 1KBL, : A>AB>O=8N ;N1>?KBAB20? >B =53>, 2>7<>6=>, : B2>@G5A:><C A>AB>O=8N? 'B>1K 2KAB@>8BL MBC F5?>G:C, 2A?><=8B5 B> 2@5<O, :>340 2K 1K;8 >G5=L ;N1>?KB=K, 8 70:@5?8B5 53> O:>@5<, 2>7<>6=>, :8=5AB5B8G5A:8< (?@8:>A=>25=85< : @C:5). K948B5 87 =53> 8 B5?5@L 25@=8B5 A51O 2 B> 2@5<O, :>340 2K 1K;8 2 25AL<0 B2>@G5A:>< A>AB>O=88, 8 70O:>@8B5 53>, ?@8:>A=C2H8AL, 4>?CAB8<, : 4@C3><C <5ABC =0 A2>59 @C:5. 40;55, 25@=8B5AL : ?5@56820=8N @0AAB@>9AB20 8, :0: B>;L:> 2K ?>;CG8B5 A83=0; @0AAB@>9AB20, 2:;NG8B5 O:>@L ;N1>?KBAB20 8, :>340 >ICI5=85 ;N1>?KBAB20 4>AB83=5B <0:A8<C<0, :>A=8B5AL A2>53> O:>@O :@50B82=>AB8. -B> 2KAB@08205B =5@2=CN F5?>G:C 0AA>F80F89, :>B>@K5 ;53:> ?5@5<5I0NBAO >B @0AAB@>9AB20 G5@57 ;N1>?KBAB2> : :@50B82=>AB8. "@5=8@C9B5 55 @>2=> AB>;L:> @07, A:>;L:> 20< =5>1E>48<> 4;O B>3>, GB>1K MB8 A2O78 AB0;8 02B><0B8G5A:8<8. 0: B>;L:> 2K =0CG8B5AL 872;5:0BL, :0;81@>20BL 8 70:@5?;OBL O:>@5< @07;8G=K5 M<>F8>=0;L=K5 A>AB>O=8O, C 20A ?>O28BAO G@572KG09=> <>I=K9 8=AB@C<5=B 4;O :>=AC;LB8@>20=8O 8 B5@0?88. K 8 20H8 :;85=BK ?>;CG8B5 1KAB@K9 8 ;53:89 4>ABC? : ;N1><C M<>F8>=0;L=><C A>AB>O=8N. /:>@5=85 <>65B 1KBL 8A?>;L7>20=> 4;O B>3>, GB>1K ?><>30BL :;85=B0< A>25@H0BL 87<5=5=8O 70<5G0B5;L=> 1KAB@>, 8 <>65B 1KBL 2K?>;=5=> 2 ;N1>9 A8AB5<5= 287C0;L=>9, 0C480;L=>9 8;8 :8=5AB5B8G5A:>9. #( / 'B> A;CG8BAO, 5A;8 2K ?>?KB05B5AL ?>GC2AB2>20BL 3>@OG55 8 E>;>4=>5 2 >4=> 8 B> 65 2@5<O? 'B> ?@>87>945B, :>340 2K A<5H05B5 65;B>5 8 3>;C1>5? 0:8< 1C45B 20H5 A>AB>O=85, :>340 2K 2:;NG8B5 420 ?@>B82>?>;>6=KE O:>@O A@07C? K ?>GC2AB2C5B5 B5?;> 8 C2848B5 75;5=K9 F25B. ;O B>3>, GB>1K @07@CH8BL O:>@O, 2K O:>@8B5 =565;0B5;L=>5 >B@8F0B5;L=>5 A>AB>O=85 (=07>25< 53> E>;>4=K< 8;8 3>;C1K<) 8 ?>;>68B5;L=>5 A>AB>O=85 (=07>25< 53> 3>@OG8< 8;8 65;BK<) 8 2:;NG05B5 O:>@O >4=>2@5<5==>. >A;5 :>@>B:>3> ?5@8>40 A<5H820=8O =530B82=>5 A>AB>O=85 87<5=8BAO, 8 2>7=8:=5B =>2>5 A>AB>O=85. K <>65B5 8A?>;L7>20BL MBC B5E=8:C @07@CH5=8O O:>@59 A 4@C3>< 8;8 :;85=B><. 865 ?@82545=> >?8A0=85 H03>2. #1548B5AL, GB> 2K CAB0=>28;8 8 ?>445@68205B5 @0??>@B 2 B5G5=85 2A53> A50=A0. @0B:>5 >?8A0=85 H03>2 B5E=8:8 @07@CH5=8O O:>@59. 1. 45=B8D8F8@C9B5 ?@>1;5<=>5 A>AB>O=85 8 <>I=>5 ?>78B82=>5 A>AB>O=85, 2?>;=5 4>ABC?=>5 MB><C G5;>25:C. 2. 72;5:8B5 ?>78B82=>5 A>AB>O=85 8 :0;81@C9B5 D878>;>38N B0:, GB>1K 2K A<>3;8 53> >B;8G8BL. 7<5=8B5 A>AB>O=85: 70AB02LB5 :;85=B0 ?5@59B8 2 4@C3>5 A>AB>O=85, >B2;5:0O 53> 2=8<0=85 8;8 ?@>AB> ?>?@>A82 53> >1 MB><. 3. K7>28B5 65;05<>5 A>AB>O=85 A=>20 8 70O:>@8B5 53> >A>15==K< ?@8:>A=>25=85< 8/8;8 A;>2>< (D@07>9), 70B5< >?OBL 87<5=8B5 A>AB>O=85. 4. @>25@LB5 ?>78B82=K9 O:>@L, GB>1K C1548BLAO, GB> >= CAB0=>2;5=. :;NG8B5 O:>@L, 8A?>;L7CO B> 65 ?@8:>A=>25=85 2 B>< 65 A0<>< <5AB5 8/8;8 3>2>@O A>>B25BAB2CNI85 A;>20. #1548B5AL, GB> 2K =0 A0<>< 45;5 2848B5 D878>;>38N 65;05<>3> A>AB>O=8O. A;8 =5 2848B5, ?>2B>@8B5 H038 A ?5@2>3> ?> B@5B89, GB>1K CA8;8BL 0AA>F80F8N. >A;5 B>3>, :0: 2K CAB0=>28B5 ?>78B82=K9 O:>@L =0 65;05<>5 A>AB>O=85, 87<5=8B5 A>AB>O=85. 5. 45=B8D8F8@C9B5 =530B82=>5 A>AB>O=85 8;8 >?KB 8 ?>2B>@8B5 H038 2, 3 8 4 ?@8<5=8B5;L=> : =530B82=><C A>AB>O=8N, 8 70O:>@8B5 53> >A>15==K< ?@8:>A=>25=85< 2 4@C3>< <5AB5. 7<5=8B5 A>AB>O=85. 0 MB>< H035 CAB0=02;8205BAO O:>@L 4;O ?@>1;5<=>3> A>AB>O=8O. 6. @>2548B5 :;85=B0 G5@57 :064>5 A>AB>O=85 ?> >G5@548, 8A?>;L7CO O:>@O ?>?5@5<5==> 8 3>2>@O ?@8<5@=> A;54CNI55: K20NB A;CG08, :>340 K GC2AB2C5B5 &ldquo;3>;C1>5&rdquo; (2:;NG8B5 =530B82=K9 O:>@L), 8 2 MB8E A8BC0F8OE 20< 1K ;CGH5 =0 A0<>&rdquo; 45;5 GC2AB2>20BL &ldquo;65;B>5&rdquo; (2:;NG8B5 ?>78B82=K9 O:>@L)&rdquo;. >2B>@8B5 MB> =5A:>;L:> @07, =5 45;0O ?@><56CB:>2 <564C A>AB>O=8O<8. 7. >340 2K 1C45B5 3>B>2K, >1@0B8B5AL : :;85=BC A> A;>20<8? B8?0: &ldquo;0<5G09B5 ;N1>5 87<5=5=85, :>B>@>5 2K >A>7=05B5&rdquo;, - 8 2:;NG8B5 >10 O:>@O 2 >4=> 8 B> 65 2@5<O. =8<0B5;L=> A;548B5 70 D878>;>3859 :;85=B0. >7<>6=>, 2K C2848B5 ?@87=0:8 87<5=5=8O 8;8 A<5H5=8O. #15@8B5 2=0G0;5 =530B82=K9 O:>@L, 70B5< ?>78B82=K9. 8. @>25@LB5 A2>N @01>BC ;81> ?>?@>A82 :;85=B0 25@=CBLAO 2 ?@>1;5<=>5 A>AB>O=85, ;81> 2:;NG82 =530B82=K9 O:>@L. K 4>;6=K C2845BL, GB> :;85=B 2E>48B 2 A>AB>O=85 ?@><56CB>G=>5 <564C ?>78B82=K< 8 =530B82=K< (@07;8G=K5 >BB5=:8 75;5=>3>) 8;8 2 =>2>5 >B;8G0NI55AO A>AB>O=85, 8;8 2 ?>78B82=>5 A>AB>O=85. A;8 2K 2A5 65 ?>;CG8;8 =530B82=>5 A>AB>O=85, =0948B5, 2 :0:8E 5I5 @5AC@A0E =C6405BAO :;85=B. 0O:>@8B5 8E =0 B>< 65 A0<>< <5AB5, GB> 8 ?5@2K9 ?>78B82=K9 @5AC@A 8 70B5< ?5@5948B5 : H03C 6. 9. 0:>=5F, ?>?@>A8B5 :;85=B0 ?>4C<0BL > A8BC0F88 2 1;8609H5< 1C4CI5<, 2 :>B>@>9 ?@54?>;>68B5;L=> <>3CB 2>7=8:=CBL =530B82=K5 >ICI5=8O, 8 ?CABL >= 2 A2>5< 2>>1@065=88 ?@>945B G5@57 MBC A8BC0F8N. MB> 2@5<O 20< A;54C5B =01;N40BL 70 53> A>AB>O=85<. >A;CH09B5, :0: >= MB> >?8AK205B. A;8 2K =54>2>;L=K 53> A>AB>O=85< 8;8 >= =54>2>;5= MB>9 ?5@A?5:B82>9, =0948B5, :0:85 5I5 @5AC@AK =5>1E>48<K, 8 70O:>@8B5 8E =0 B>< 65 A0<>< <5AB5, GB> 8 ?5@2K9 ?>78B82=K9 @5AC@A, 0 70B5< ?@>4>;609B5 A H030 6. "5E=8:0 @07@CH5=8O O:>@59 =5 1C45B @01>B0BL 4> B5E ?>@, ?>:0 ?>78B82=>5 A>AB>O=85 =5 AB0=5B A8;L=55 =530B82=>3>, 8, 2>7<>6=>, 20< ?@845BAO =0:0?;820BL ?>78B82=K5 @5AC@AK =0 >4=>< O:>@5, GB>1K 4>AB8GL MB>3>. -B>B ?@>F5AA <>6=> ?>=8<0BL B0:, GB> =5@2=0O A8AB5<0 ?KB05BAO 2:;NG8BL 420 =5A>2<5AB8<KE A>AB>O=8O 2 >4=> 8 B> 65 2@5<O. =0 =5 <>65B MB>3> A45;0BL, ?>MB><C 45;05B GB>-B> 4@C3>5. !B0@K9 ?0BB5@= @07@CH05BAO, 0 =>2K5 A>740NBAO. >B ?>G5<C =5@54:> 2>7=8:05B 70<5H0B5;LAB2>, :>340 2:;NG0NBAO 420 O:>@O. /:>@O 45;0NB ?5@56820=8O 4>ABC?=K<8 4;O A>7=0B5;L=>3> C?@02;5=8O, 8A?>;L7CO B5 5AB5AB25==K5 ?@>F5AAK, :>B>@K5 >1KG=> ?@>B5:0NB 15AA>7=0B5;L=>. K O:>@8< A51O ?>AB>O==>, 8 >G5=L G0AB> A>25@H5==> A;CG09=K< >1@07><. <5AB> MB>3> <K <>65< 1KBL 3>@074> 1>;55 8718@0B5;L=K<8 2 >B=>H5=88 B>3>, =0 :0:85 O:>@O @5038@>20BL. '!" !" '5;>25G5A:>5 ?5@56820=85 ACI5AB2C5B B>;L:> 2 =0AB>OI89 <><5=B. @>H;>5 ACI5AB2C5B 2 2845 2>A?><8=0=89, 8, GB> 1K 2A?><=8BL 53>, =0< =5>1E>48<> :0:8<-B> >1@07>< ?5@568BL 53> 2 =0AB>OI5<. C4CI55 ACI5AB2C5B :0: =04564K 8 D0=B0788, >?OBL 65 A>740==K5 2 =0AB>OI5<. /:>@5=85 45;05B =0A A?>A>1=K<8 @0AH8@8BL M<>F8>=0;L=CN A2>1>4C, >A2>1>640O >B B8@0=88 ?@>H;KE =530B82=KE ?5@56820=89 8 A>74020O 1>;55 ?>78B82=>5 1C4CI55. 7<5=5=85 ;8G=>AB=>9 8AB>@88 - MB> B5E=8:0 4;O ?5@5>F5=:8 ?@8G8=ONI8E 15A?>:>9AB2> 2>A?><8=0=89 2 A25B5 =0:>?;5==>3> : =0AB>OI5<C <><5=BC >?KB0. 064K9 87 =0A 8<55B 1>30BCN ;8G=>AB=CN 8AB>@8N ?@>H;KE ?5@56820=89, :>B>@K5 ACI5AB2CNB 2 2845 2>A?><8=0=89 2 =0AB>OI5<. 5A<>B@O =0 B>, GB> =52>7<>6=> 87<5=8BL ?@>87>H54H85 A =0<8 =0 A0<>< 45;5 A>1KB8O (GB> 1K MB> =8 1K;>, 254L G5;>25G5A:0O ?0<OBL ?>425@65=0 >H81:0<), <K A?>A>1=K 87<5=8BL A<KA; MB8E A>1KB89 4;O =0A 2 =0AB>OI5< 8, A;54>20B5;L=>, 8E 2>7459AB285 =0 =0H5 ?>2545=85. 0?@8<5@, GC2AB2> @52=>AB8 ?>GB8 2A5340 @>6405BAO =5 87 B>3>, GB> 2 459AB28B5;L=>AB8 ?@>87>H;>, 0 87 B5E A:>=AB@C8@>20==KE >1@07>2, :>B>@K5 :06CBAO =0< C1548B5;L=K<8. 5038@CO =0 MB8 >1@07K, <K GC2AB2C5< A51O ?;>E>. -B8 >1@07K >:07K20NBAO 4>AB0B>G=> @50;L=K<8, GB>1K 2K720BL A8;L=K5 @50:F88, 4065 5A;8 >=8 =8:>340 =5 8<5;8 <5AB0 2 459AB28B5;L=>AB8. A;8 ?@>H;K5 ?5@56820=8O 1K;8 >G5=L B@02<8@CNI8<8 8;8 G@572KG09=> 8=B5=A82=K<8, B0: GB> 4065 C?><8=0=85 > =8E 2K7K205B 1>;L, B> ;CGH5 8A?>;L7>20BL B5E=8:C 1KAB@>9 D>188. >?8A0==CN 2 3;025 8. =0 @07@01>B0=0 4;O B>3>, GB>1K @01>B0BL A 8=B5=A82=K<8 =530B82=K<8 M<>F8>=0;L=K<8 ?5@56820=8O<8. 7<5=5=85 ;8G=>AB=>9 8AB>@88 ?>;57=> 2 B5E A;CG0OE, :>340 ?@>1;5<=>5 >ICI5=85 8;8 ?>2545=85 ?@>4>;605B ?>2B>@OBLAO 2=>2L 8 2=>2L. 5@2K< H03>< 2 ?@8<5=5=88 MB>9 B5E=8:8 2 @01>B5 A :;85=B>< 8;8 4@C3><, :>=5G=>, 4>;6=> 1KBL CAB0=>2;5=85 8 ?>445@60=85 @0??>@B0. 7<5=5=85 ;8G=>AB=>9 8AB>@88, 1. 45=B8D8F8@C9B5 =530B82=>5 A>AB>O=85, 872;5:8B5 53>, ?@>2548B5 :0;81@>2:C, 70:@5?8B5 O:>@5< 8 70B5< ?@5@28B5 53>. 2. #45@6820O =530B82=K9 O:>@L, ?>?@>A8B5 :;85=B0 25@=CBLAO =0704 8 ?>4C<0BL > B>< 2@5<5=8, :>340 C =53> 1K;8 ?>E>685 >ICI5=8O. @>4>;609B5 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 4>AB83=5B5 A0<>3> @0==53> >?KB0, :>B>@K9 B>;L:> <>65B 2A?><=8BL :;85=B. A2>1>48B5 O:>@L, ?@5@28B5 A>AB>O=85 8 ?>;=>ABLN 25@=8B5 :;85=B0 2 =0AB>OI55. 3. >?@>A8B5 :;85=B0 2 A25B5 B>3>, GB> >= 7=05B B5?5@L. ?>4C<0BL > B><, :0:85 @5AC@AK 1K;8 =5>1E>48<K 5<C 2 B5E ?@>H;KE A8BC0F8OE, GB>1K >=8 ?@52@0B8;8AL 2 C4>2;5B2>@ONI85, 0 =5 ?@>1;5<=K5 ?5@56820=8O. = 25@>OB=>, >?@545;8B @5AC@AK, 8A?>;L7CO B0:85 A;>20 8 D@07K, :0: &ldquo;157>?0A=>ABL&rdquo;, &ldquo;1KBL ;N18<K<&rdquo;, &ldquo;?>=8<0=85&rdquo;. -B8 @5AC@AK 4>;6=K 1KBL 2=CB@5==8<8 4;O 40==>3> :;85=B0 8 B0:8<8, GB>1K >= <>3 8E :>=B@>;8@>20BL. 5;0=85, GB>1K 4@C385 ;N48 2 MB>9 A8BC0F88 25;8 A51O ?>- 4@C3><C, =5 ?>72>;8B :;85=BC =0CG8BLAO G5<C-B> =>2><C. = A<>65B 2K720BL =>2K5 @50:F88 C ;N459, 2>2;5G5==KE 2 A8BC0F8N, B>;L:> 5A;8 >= A0< AB0=5B 4@C38<. 4. 72;5:8B5 8 70O:>@8B5 :>=:@5B=>5 8 =0?>;=5==>5 ?5@56820=85 =5>1E>48<>3> @5AC@A=>3> A>AB>O=8O 8 8A?KB09B5 MB>B ?>;>68B5;L=K9 O:>@L. 5. #45@6820O ?>;>68B5;L=K9 O:>@L, 25@=8B5 :;85=B0 A=>20 : @0==5<C >?KBC. @54;>68B5 5<C, 2>>@C65==><C =>2K<8 @5AC@A0<8, ?>A<>B@5BL =0 A51O A> AB>@>=K (48AA>F88@>20==>) 8 70<5B8BL, :0: @5AC@AK 87<5=ONB 53> ?5@56820=8O. 0B5< ?@54;>68B5 5<C 2>9B8 2 A8BC0F8N (0AA>F80F8O) 2<5AB5 A @5AC@A0<8 (2K ?@8 MB>< ?@>4>;605B5 C45@6820BL O:>@L) 8 ?@>9B8 G5@57 >?KB B0:, :0: 1C4B> MB> ?@>8AE>48B A=>20. >?@>A8B5 53> >1@0B8BL 2=8<0=85 =0 @50:F8N 4@C38E ;N459 2 MB>9 A8BC0F88 B5?5@L, :>340 C =53> C65 5ABL MB>B =>2K9 @5AC@A. @54;>68B5 5<C ?@54AB028BL A515, :0: >= 2K3;O48B A 8E B>G:8 7@5=8O, B0:, GB>1K >= =>3 ?>=OBL, :0: >=8 2>A?@8=8<0NB MB> =>2>5 ?>2545=85. A;8 >= 2K@078B =5C4>2;5B2>@5=85 2 :0:>9-=81C4L ?>78F88, 25@=8B5AL : H03C 4, >?@545;8B5 8 =0:>?8B5 4@C385 @5AC@AK 4;O B>3>, GB>1K 2=5AB8 8E 2 @0==89 >?KB. >340 :;85=B 1C45B ?5@56820BL A8BC0F8N ?>-=>2><C 8 A<>65B CG8BLAO =0 =59, C15@8B5 O:>@L 8 ?@5@28B5 A>AB>O=85. 6. A?KB09B5 87<5=5=85, =5 8A?>;L7CO O:>@L, 8, ?>?@>A82 :;85=B0 2A?><=8BL ?@>H;>5 ?5@56820=85, =01;N409B5 70 B5<, :0: 87<5=8;8AL MB8 2>A?><8=0=8O. 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 53> D878>;>38N. A;8 2K 70<5B8B5 ?@87=0:8 =530B82=>3> A>AB>O=8O, 25@=8B5AL : H03C 4 8 =0:>?8B5 1>;LH5 @5AC@A>2. ! ##)# 5@56820=85 A8BC0F88 70@0=55 =07K205BAO 2 ?@8A>548=5=85< : 1C4CI5<C 8 O2;O5BAO 7025@H0NI8< H03>< <=>38E - B5E=8:. A2>5< 2>>1@065=88 2K 45;05B5 H03 2 1C4CI55 A 8<5NI8<8AO C 20A =>2K<8 @5AC@A0<8 8 ?5@568205B5 70@0=55 1C4CICN A8BC0F8N 2 B0:>< 2845, 2 :0:>< 2K E>B5;8 1K 55 2845BL. 0?@8<5@, ?@8A>548=5=85 : 1C4CI5<C 2 B5E=8:5 87<5=5=8O ;8G=>AB=>9 8AB>@88 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?>?@>A8BL :;85=B0 ?@54AB028BL A515 B> 2@5<O 2 1C4CI5<, :>340 ?@>1;5<=0O A8BC0F8O, 25@>OB=>, ?>2B>@8BAO. >:0 >= MB> 45;05B, ?@>2548B5 :0;81@>2:C, GB>1K C2845BL, ACI5AB2CNB ;8 ?@87=0:8 A>A:0;L7K20=8O >1@0B=> 2 =530B82=>5 A>AB>O=85. A;8 >=8 ACI5AB2CNB, MB> 7=0G8B, GB> 20< A;54C5B ?@>4>;68BL @01>BC. @8A>548=5=85 : 1C4CI5<C ?@>25@O5B, MDD5:B82=0 ;8 20H0 @01>B0. -B> :@0BG09H0O ?@>25@:0, :>B>@CN 2K <>65B5 ?@>25AB8 2 >B=>H5=88 ?@>1;5<=>9 A8BC0F88. 4=0:> 459AB28B5;L=>9 ?@>25@:>9 ;N1>3> 87<5=5=8O 1C45B B>B <><5=B, :>340 :;85=B =0 A0<>< 45;5 AB>;:=5BAO A MB>9 ?@>1;5<>9. @>7@5=8O 8 87<5=5=8O <>3CB ;53:> 70:@5?8BLAO 2 :><=0B5 ?A8E>;>38G5A:>3> :>=AC;LB8@>20=8O. 1CG5=85 70:@5?;O5BAO 2 :;0AA5, 187=5A-?;0=K - 2 :018=5B5 C?@02;5=8O. 50;L=K9 <8@ - MB> @50;L=>5 8A?KB0=85. ! 4@C3>9 AB>@>=K, ?@8A>548=5=85 : 1C4CI5<C - MB> A2>53> @>40 <KA;5==0O @5?5B8F8O. KA;5==0O ?>43>B>2:0 8 8A?>;=5=85 - MB> ACI5AB25==K9 ?0BB5@=, >1=0@C65==K9 C 2A5E 2KA>G09H8E <0AB5@>2: 0:B5@>2, <C7K:0=B>2, ?@>402F>2 8, >A>15==>, A?>@BA<5=>2. A5 B@5=8=3>2K5 ?@>3@0<<K AB@>OBAO 2>:@C3 MB>3> 548=AB25==>3> M;5<5=B0. KA;5==0O @5?5B8F8O - MB> 8A?>;=5=85 2 2>>1@065=88, 0 ?>A:>;L:C B5;> 8 <>73 >1@07CNB 548=CN A8AB5<C, >=0 ?>43>B02;8205B 8 70@O605B B5;> 4;O =0AB>OI59 A8BC0F88. @54>AB02;5=85 <>73C A8;L=KE ?>78B82=KE >1@07>2 CA?5E0 ?@>3@0<<8@C5B 53> =0 B>, GB>1K 4C<0BL 2 B5@<8=0E CA?5E0, 8 45;05B CA?5E 1>;55 25@>OB=K<. 6840=8O - MB> A0<>>?@024K20NI85AO ?@>@>G5AB20. 458 ?@8A>548=5=8O : 1C4CI5<C 8 <KA;5==>9 @5?5B8F88 <>3CB 1KBL 8A?>;L7>20=K 4;O :064>4=52=>3> >1CG5=8O 8 4;O A>740=8O =>2>3> ?>2545=8O. K <>3;8 1K ?@>E>48BL G5@57 A;54CNICN ?>A;54>20B5;L=>ABL H03>2 :064K9 25G5@ ?5@54 A=><. @>A<0B@820O 45=L A=>20, 2K15@8B5 GB>-B> B0:>5, GB> 2K 45;0;8 >G5=L E>@>H>, 8 GB>-B> B0:>5, ?> ?>2>4C G53> 2K =5 AB>;L AG0AB;82K. @>A<>B@8B5 A=>20 >15 AF5=K, ?>A;CH09B5 72C:8, ?5@56828B5 8E A=>20, 1C4CG8 0AA>F88@>20==K<8. K948B5 87 =8E 8 A?@>A8B5 A51O: "'B> 1K O <>3 A45;0BL ?>-4@C3><C?" 45 B>G:0 2K1>@0 2 MB8E ?5@56820=8OE? 0:8< >1@07>< 4065 E>@>H85 ?5@56820=8O <>3CB AB0BL 5I5 ;CGH5? K 2?>;=5 <>65B5 =09B8 4;O A51O =5A:>;L:> =>2KE A?>A>1>2 ?>2545=8O, 2?>;=5 C<5AB=KE 4;O B>9 A8BC0F88, :>B>@CN 2K AG8B05B5 =5?@8OB=>9. "5?5@L ?@>83@09B5 <KA;5==> MB8 A8BC0F88 ?>;=>ABLN, 87<5=82 2 =8E A2>5 ?>2545=85. 0: MB> 2K3;O48B? 0: MB> 72CG8B? @>25@LB5 20H8 >ICI5=8O. -B>B =51>;LH>9 @8BC0; 1C45B 2KAB@0820BL =>2K5 2K1>@K. =5?@8OB=>9 A8BC0F88 2K <>65B5 =09B8 A83=0;-?@5425AB=8: =530B82=KE >ICI5=89 8 8A?>;L7>20BL 53> 2 1C4CI8E A8BC0F8OE 2 :0G5AB25 A>>1I5=8O > B><, GB> =0ABC?8; <><5=B 8A?>;L7>20BL =>2K9, C65 >B@5?5B8@>20==K9 20<8 A?>A>1 ?>2545=8O. K <>65B5 8A?>;L7>20BL MBC B5E=8:C 4;O 35=5@8@>20=8O A>25@H5==> =>2>3> ?>2545=8O 8;8 4;O 87<5=5=8O 8 C;CGH5=8O B>3>, GB> 2K C65 45;05B5. "  / 45AL >?8A0=0 >1I0O B5E=8:0, :>B>@CN <>6=> ?@8<5=OBL 2 B>< A;CG05, 5A;8 2K E>B8B5 ?@8>1@5AB8 =>2>5 ?>2545=85 8;8 GB>-B> 87<5=8BL 2 C65 8<5NI5<AO, 8;8 A>25@H5=AB2>20BLAO 2 A2>5< ;N18<>< 2845 A?>@B0. A2>5< 2>>1@065=88 C284LB5 A51O >ACI5AB2;ONI8< B> ?>2545=85, :>B>@>5 2K E>B5;8 1K 8<5BL. 0?@8<5@, 2K ?@028;L=> 45;05B5 ?>40GC 2 B5==8A5. A;8 MB> B@C4=>, ?@54AB02LB5 A515 @>;52CN <>45;L, 45;0NICN MB>. 09<8B5 <5AB> @568AA5@0 2 A2>5< 2=CB@5==5< D8;L<5. !B0=LB5 !B825=>< !?8;15@3>< 2 A2>5< 2>>1@065=88. >A<>B@8B5 =0 AF5=C B0:, :0: >=0 @072>@0G8205BAO ?5@54 20H8< 2=CB@5==8< 27>@><. AB0209B5AL 48AA>F88@>20==K<, ?>:0 2K A;CH05B5 8 <>=B8@C5B5 72C:>2CN 4>@>6:C. K 8 3;02=K9 35@>9, 8 @568AA5@. A;8 2 AF5=5 CG0AB2CNB 4@C385 ;N48, >B<5BLB5 8E @50:F88 =0 B>, GB> 2K 45;05B5. ACI5AB2;O9B5 @568AAC@C AF5=K 8 72C:0 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 1C45B5 ?>;=>ABLN C4>2;5B2>@5=K. 0B5< 2>948B5 2=CB@L >1@070 A0<>3> A51O 8 AK3@09B5 MBC AF5=C 70=>2> B0:, :0: 1C4B> 2K A0<8 MB> 45;05B5. B> 2@5<O, :0: 2K MB> 45;05B5, >1@0B8B5 >A>15==>5 2=8<0=85 8 =0 A2>8 >ICI5=8O, 8 =0 @50:F88 ;N459 2>:@C3 20A. 59AB28B5;L=> ;8 MB> =>2>5 ?>2545=85 2K@0605B 20H8 F5==>AB8 8 20HC ;8G=CN F5;>AB=>ABL? A;8 20H8 >ICI5=8O 20< =5 =@02OBAO, 25@=8B5AL 2 @568AA5@A:>5 :@5A;> 8 ?5@545;09B5 D8;L<, ?@5645 G5< A=>20 2>9B8 2 =53>. >340 2K 1C45B5 4>2>;L=K A2>8< 2>>1@0605<K< 8A?>;=5=85<, >?@545;8B5 2=CB@5==89 8;8 2=5H=89 A83=0;, :>B>@K9 2K <>65B5 8A?>;L7>20BL 2 :0G5AB25 B@8335@0, 70?CA:0NI53> 20H0 =>2>5 ?>2545=85. KA;5==> >B@5?5B8@C9B5, :0: 2 >B25B =0 MB>B A83=0; 2K =0G8=05B5 >ACI5AB2;OBL =>2>5 ?>2545=85. 5=5@0B>@ =>2>3> ?>2545=8O - MB> ?@>AB0O 8 2<5AB5 A B5< <>I=0O B5E=8:0, :>B>@CN 2K <>65B5 8A?>;L7>20BL 4;O ;8G=>AB=>3> 8 ?@>D5AA8>=0;L=>3> @>AB0. 064K9 >?KB AB0=>28BAO 2>7<>6=>ABLN 4;O =0CG5=8O. '5< G0I5 2K 1C45B5 45;0BL MB>, B5< 1KAB@55 2K 1C45B5 ?@>42830BLAO : B><C, GB>1K AB0BL B>9 ;8G=>ABLN, :>B>@>9 2K 459AB28B5;L=> E>B8B5 1KBL. ;020 4 &+ !!"+ &ldquo;5B G5;>25:0, :>B>@K9 1K 1K; :0: AB@>2, A0< ?> A515, :064K9 G5;>25: 5ABL G0ABL 0B5@8:0, G0ABL !CH8: 8 5A;8 >;=>9 A=5A5B 2 <>@5 15@53>2>9 #B5A, <5=LH5 AB0=5B 2@>?K, 8 B0:65, 5A;8 A<>5B :@09 KA0 8;8 @07@CH8B 0<>: B2>9 8;8 @C30 B2>53>: A<5@BL :064>3> '5;>25:0 C<0;O5B 8 <5=O, 81> O 548= A> 2A5< '5;>25G5AB2><, 0 ?>B><C =5 A?@0H8209 =8:>340, ?> :>< 72>=8B >;>:>;: >= 72>=8B ?> "515.&rdquo; 6>= >== ><<C=8:0F8N <>6=> B@0:B>20BL ?@>AB> :0: ?@8G8=C 8 A;54AB285. K45;8B5 >4=> 2708<>459AB285, =07>28B5 53> ?@8G8=>9, ?@>0=0;878@C9B5 53> 1;8609H85 ?>A;54AB28O, =5 ?@8=8<0O 2> 2=8<0=85 B> 2>7459AB285, :>B>@>5 >=> >:07K205B =0 1>;55 >B40;5==K5 A>1KB8O. K G0AB> @07<KH;O5< 8<5==> B0:, =>, >G5284=>, MB> O2;O5BAO A8;L=K< C?@>I5=85<. 0:>= ?@8G8=K 8 A;54AB28O 8<55B A8;C 4;O =5>4CH52;5==KE >1J5:B>2: 5A;8 >48= 18;LO@4=K9 H0@ AB0;:8205BAO A 4@C38<, B> 2K <>65B5 A ?@8;8G=>9 B>G=>ABLN ?@54A:070BL <5AB> >AB0=>2:8 :064>3>. >A;5 ?5@2>=0G0;L=>3> AB>;:=>25=8O >=8 1>;LH5 =5 >:07K20NB 2;8O=8O 4@C3 =0 4@C30. 682KE A8AB5<0E 2A5 ?>-4@C3><C. A;8 O ?=C A>10:C, O A<>3C 2KG8A;8BL A8;C C40@0 8, 7=0O @07<5@K 8 25A A>10:8, B>G=> >?@545;8BL =0?@02;5=85 8 A:>@>ABL 55 ?>;5B0. 459AB28B5;L=>AB8 65 2A5 ?@>87>945B =5 B0:: 5A;8 O 1K; 1K =0AB>;L:> 3;C?, GB> 4>4C<0;AO 1K ?=CBL A>10:C, >=0, 25@>OB=>, C25@=C;0AL 1K >B C40@0 8 C:CA8;0 1K <5=O 70 =>3C. :>=G0B5;L=>5 <5AB>?>;>65=85 A>10:8 2@O4 ;8 1C45B A>>B25BAB2>20BL @57C;LB0B0< @0AG5B0. '5;>25G5A:85 >B=>H5=8O A;>6=K5 <=>385 25I8 2 =8E ?@>8AE>4OB >4=>2@5<5==>. 52>7<>6=> ?@54A:070BL B>G=>, GB> ?@>87>945B, ?>B><C GB> @50:F8O >4=>3> G5;>25:0 2;8O5B =0 ?>2545=85 4@C3>3>. B=>H5=8O - MB> 70<:=CBK9 F8:;; <K ?>AB>O==> @5038@C5< =0 >1@0B=CN A2O7L, GB>1K ?>=OBL, GB> 45;0BL 40;LH5. K45;5=85 B>;L:> >4=>9 G0AB8 F8:;0 ?>4>1=> ?>?KB:5 ?>=OBL B5==8A=CN 83@C, =01;N40O B>;L:> 70 >4=>9 ?>;>28=>9 :>@B0. K <>65B5 ?>B@0B8BL 687=L, 2K@8A>2K20O, :0: C40@ ?> <OGC AB0=>28BAO "?@8G8=>9" B>3>, ?> :0:>9 B@05:B>@88 >= 2>72@0I05BAO, 8 CAB0=02;820O 70:>=K, >?@545;ONI85 B>, :0:8< 4>;65= 1KBL A;54CNI89 C40@. 0H5 A>7=0=85 >3@0=8G5=> 8 =5 <>65B C2845BL F8:; :><<C=8:0F88 2 F5;><, =0< 4>ABC?=K ;8HL =51>;LH85 53> G0AB8. !>45@60=85 8 :>=B5:AB :><<C=8:0F88 >1J548=ONBAO, GB>1K A>AB028BL 7=0G5=85. >=B5:AB - MB> >1I0O A8BC0F8O, >:@C60NI0O A8AB5<0 2 F5;><. 0:>5 7=0G5=85 =5A5B >B45;L=K9 :CA>: <>708:8? !0< ?> A515 =8:0:>3>, >=> 7028A8B >B B>3>, 345 >= @0A?>;>65= =0 :0@B8=:5 2 F5;><, :C40 >= CAB0=02;8205BAO 8 :0:85 A2O78 8<55B A 4@C38<8 :CA:0<8. 'B> >7=0G05B >B45;L=0O <C7K:0;L=0O =>B0? >GB8 =8G53> A0<0 ?> A515, 2A5 7028A8B >B B>3>, :0: >=0 A2O70=0 A =>B0<8, >:@C60NI8<8 55, O2;O5BAO ;8 >=0 2KA>:>9 8;8 =87:>9, :0: 4>;3> >=0 72CG8B. 4=0 8 B0 65 =>B0 <>65B 2>A?@8=8<0BLAO ?>-4@C3><C, 5A;8 55 >:@C68BL =>2K<8 =>B0<8. !CI5AB2CNB 420 >A=>2=KE A?>A>10 ?>=8<0=8O >?KB0 8 A>1KB89. K <>65B5 A>A@54>B>G8BLAO =0 A>45@60=88 8=D>@<0F88. 'B> MB> 70 :CA>: "<>708:8"? 0: >= =07K205BAO? 0 GB> >= ?>E>6? '5< >= ?>E>6 =0 4@C385 :CA:8? 7=0G8B5;L=>9 AB5?5=8 >1CG5=85 B0: 8 ?@>8AE>48B: :CA:8 <>708:8 <>3CB >:070BLAO 8=B5@5A=K<8 8 ?@5:@0A=K<8 ?@8 87CG5=88 ?> >B45;L=>AB8, => ?@8 MB>< 2K ?>;CG05B5 ;8HL >4=><5@=>5 ?@54AB02;5=85 > ?@54<5B5. @>=8:=>25=85 2 3;C18=C B@51C5B 4@C3>3> @0AA<>B@5=8O: 2> 2708<>459AB28OE 8;8 2 :>=B5:AB5. 'B> >7=0G05B MB>B :CA>:? 0:8< >1@07>< >= A2O70= A 4@C38<8? :0:>< <5AB5 >= 2AB@08205BAO 2 A8AB5<C? 0H 2=CB@5==89 <8@ C15645=89, <KA;59, @5?@575=B0B82=KE A8AB5< 8 AC1<>40;L=>AB59 B0:65 >1@07C5B A8AB5<C. 7<5=5=85 >4=>9 G0AB8 <>65B 8<5BL >1H8@=>5 2>7459AB285 8 35=5@8@>20BL 87<5=5=8O 2 4@C38E G0ABOE A8AB5<K, 2 G5< 2K C1548B5AL, :>340 1C45B5 M:A?5@8<5=B8@>20BL A 87<5=5=8O<8 AC1<>40;L=>AB59 A2>53> >?KB0. 5A:>;L:> A;>2, A:070==KE 2>2@5<O, <>3CB ?@5>1@078BL 687=L G5;>25:0. >65B ?>:070BLAO AB@0==K<, GB> 87<5=5=85 >4=>3> =51>;LH>3> :CA>G:0 2>A?><8=0=89 <>65B ?>;=>ABLN 87<5=8BL 20H5 A>AB>O=85. > 8<5==> MB> 8 ?@>8AE>48B, :>340 2K 8<55B5 45;> A A8AB5<0<8 - >48= A;01K9 B>;G>: 2 ?@028;L=>< =0?@02;5=88 <>65B 2K720BL 3;C1>:85 87<5=5=8O, B>;L:> =5>1E>48<> 7=0BL, 345 B>;:=CBL. !B0@0=85 15A?>;57=>. K <>65B5 AB0@0BLAO 459AB28B5;L=> A8;L=>, GB>1K ?>GC2AB2>20BL A51O ;CGH5, 0 70:>=G8B5 B5<, GB> 1C45B5 GC2AB2>20BL A51O EC65. !B0@0=85 ?>4>1=> ?>?KB:5 >B:@KBL 425@L 2=CB@L, 2K ?>B@0B8B5 <0AAC M=5@388, ?@5645 G5< 4>30405B5AL, GB> >=0 >B:@K205BAO =0@C6C. >AB0282 A515 F5;L 8 =0G8=0O 459AB2>20BL, =5>1E>48<> ?@5645 C1548BLAO 2 >BACBAB288 2=CB@5==8E >3>2>@>: 8 A><=5=89. 0< A;54C5B B0:65 >1@0B8BL 2=8<0=85 =0 2=5H=NN M:>;>38N 8 >F5=8BL 2>7459AB285, :>B>@>5 =0H8 F5;8 1C4CB >:07K20BL =0 1>;55 H8@>:CN A8AB5<C =0H8E >B=>H5=89. "0:8< >1@07><, @57C;LB0BK =0H8E 459AB289 2>72@0I0NBAO : =0< 2 2845 70<:=CB>3> F8:;0. ><<C=8:0F8O - MB> 2708<>>B=>H5=8O, 0 =5 >4=>AB>@>==55 42865=85 8=D>@<0F88. K =5 <>65B5 1KBL CG8B5;5< 157 CG5=8:>2, 8;8 ?@>402F>< 157 ?>:C?0B5;59, 8;8 042>:0B>< 157 ?>470I8B=KE. >ABC?0BL 8A:@5==5 8 <C4@> 7=0G8B >F5=820BL 2708<>>B=>H5=8O 8 2708<>459AB28O <564C A>1>9 8 4@C38<8. #@02=>25H5==>ABL 8 2708<>>B=>H5=8O <564C G0ABO<8 =0H53> @07C<0 1C4CB 75@:0;>< C@02=>25H5==>AB8 8 2708<>>B=>H5=89, :>B>@K5 C =0A A;>68;8AL A 2=5H=8< <8@><. - MB> <KH;5=85 2 B5@<8=0E A8AB5<. 0?@8<5@, @53>@8 M9BA>=, >4=0 87 =081>;55 206=KE D83C@ 2 @0728B88 , ?@8<5=8; :815@=5B8:C 8;8 A8AB5<=>5 <KH;5=85 : 18>;>388, M2>;NF88 8 ?A8E>;>388, 2 B> 2@5<O :0: 8@468=8O !0B8@, 2A5<8@=> 8725AB=K9 A5<59=K9 B5@0?52B, ?@>2>48;0 B5@0?8N A5<L8 :0: A10;0=A8@>20==>9 A8AB5<K 2708<>>B=>H5=89, 0 =5 :0: =01>@0 ;8G=>AB59 A ?@>1;5<0<8, :>B>@K5 =5>1E>48<> @5H8BL. 064K9 G5;>25: 1K; 7=0G8<>9 G0ABLN. =0 ?><>30;0 A5<L5 4>AB8GL 1>;55 C4>2;5B2>@8B5;L=>3> 8 74>@>2>3> @02=>25A8O, 8 55 8A:CAAB2> >?8@05BAO =0 B>G=>5 7=0=85 B>3>, 345 2<5H0BLAO 8 :>3> =5>1E>48<> 87<5=8BL B0:8< >1@07><, GB>1K 2A5 2708<>>B=>H5=8O C;CGH8;8AL. 0: 2 :0;594>A:>?5, 2K =5 A<>65B5 A428=CBL >48= :CA>G5:, =5 87<5=82 @8AC=:0 2 F5;><. > :0:>9 :CA>G5: 87<5=8BL, GB>1K A>740BL 65;05<K9 @8AC=>: 2708<>>B=>H5=89? MB>< 8 70:;NG05BAO 8A:CAAB2> MDD5:B82=>9 B5@0?88. CGH89 A?>A>1 87<5=8BL 4@C38E - MB> 87<5=8BL A51O. @8 MB>< 2K 87<5=8B5 A2>8 2708<>>B=>H5=8O, 8 ;N48 1C4CB 2K=C645=K 87<5=8BLAO B>65. =>340 <K B@0B8< <=>3> 2@5<5=8 =0 B>, GB>1K 87<5=8BL :>3>-B>, 2 B> 2@5<O :0: A0<8 2545< A51O B0:8< >1@07><, GB> ?@5?OBAB2C5< MB8< 87<5=5=8O<. 8G0@4 M=4;5@ =0720; MB>B ?0BB5@= "G5< 40;LH5, B5< 1;865". D878:5 ACI5AB2C5B 70<5G0B5;L=0O <5B0D>@0, 8725AB=0O :0: -DD5:B 01>G:8. "5>@5B8G5A:8 42865=85 :@K;L52 101>G:8 <>65B 87<5=8BL ?>3>4C =0 4@C3>9 AB>@>=5 75<=>3> H0@0, 5A;8 ?@>872545B 2>7<CI5=85 2>74CE0 2 :@8B8G5A:89 <><5=B 2 :@8B8G5A:>< <5AB5. A;>6=>9 A8AB5<5 <0;>5 87<5=5=85 <>65B 2K720BL >3@><=K9 MDD5:B. > =5 2A5 M;5<5=BK A8AB5<K >48=0:>2> 206=K. 4=8 <>3CB 1KBL 87<5=5=K A =57=0G8B5;L=K<8 ?>A;54AB28O<8, 4@C385 1C4CB 8<5BL >1H8@=>5 2;8O=85, 5A;8 2K E>B8B5 2K720BL 87<5=5=8O A2>53> ?C;LA0, 0??5B8B0, ?5@8>40 687=8 8;8 A:>@>AB8 @>AB0, B> 20< =5>1E>48<> 2<5H0BLAO 2 @01>BC <0;5=L:>9 65;57K, =07K205<>9 38?>D87><. -B> A8;L=> =0?><8=05B ?C;LB C?@02;5=8O B5;><. =0 459AB2C5B B0:8< 65 A?>A>1><, :0:8< B5@<>AB0B :>=B@>;8@C5B A8AB5<C F5=B@0;L=>3> >B>?;5=8O. >6=> @53C;8@>20BL :064K9 @0480B>@ 2 >B45;L=>AB8, => B5@<>AB0B :>=B@>;8@C5B 2A5. "5@<>AB0B =0E>48BAO =0 1>;55 2KA>:>< ;>38G5A:>< C@>2=5, G5< @0480B>@K, :>B>@K5 >= :>=B@>;8@C5B. 2KO2;O5B 8 8A?>;L7C5B CA?5H=K5 B5E=8:8, :>B>@K5 A>45@60BAO 2 @07;8G=KE =0?@02;5=8OE ?A8E>;>388. '5;>25G5A:89 <>73 8<55B >4=C 8 BC 65 AB@C:BC@C ?>2AN4C =0 75<;5, 8 8<5==> >= A>740; 2A52>7<>6=K5 ?A8E>;>38G5A:85 B5>@88, ?>MB><C >=8 =5?@5<5==> A>45@60B =5:>B>@K5 >1I85 >A=>2=K5 ?0BB5@=K. >A:>;L:C >E20BK205B ?0BB5@=K 87 @07=KE >1;0AB59 ?A8E>;>38G5A:8E 7=0=89, >=> =0E>48BAO =0 1>;55 2KA>:>< ;>38G5A:>< C@>2=5. =830 0B><, :0: A>74020BL :0@BK, =0E>48BAO =0 1>;55 2KA>:>< ;>38G5A:>< C@>2=5 ?> A@02=5=8N A @07;8G=K<8 0B;0A0<8 :0@B (4065 5A;8 MB0 :=830 - B>65 0B;0A). &+ #'/ K CG8<AO =0 A2>8E >H81:0E 7=0G8B5;L=> G0I5, G5< =0 CA?5E0E. =8 40NB =0< ?>;57=CN >1@0B=CN A2O7L, 8 <K ?@>2>48< 7=0G8B5;L=> 1>;LH5 2@5<5=8, 4C<0O >1 >H81:0E. K @54:> 45;05< A@07C 2A5 ?@028;L=>, 70 8A:;NG5=85< B5E A;CG052, :>340 2A5 >G5=L ?@>AB>, => 4065 2 MB8E A;CG0OE 2A5 <>3;> 1K 1KBL ;CGH5. K CG8<AO ?CB5< ?>A;54>20B5;L=KE ?@81;865=89. K 45;05< B>, GB> <>65< (=0AB>OI55 A>AB>O=85), 8 A@02=8205< MB> A B5<, G53> E>B8< (65;05<>5 A>AB>O=85). K 8A?>;L7C5< MB> A@02=5=85 :0: >1@0B=CN A2O7L, GB>1K A=>20 =0G0BL 459AB2>20BL 8 C<5=LH8BL @07;8G8O <564C 65;05<K< 8 ?>;CG5==K<. >AB5?5==> <K ?>418@05<AO : =0H59 F5;8. -B> A@02=5=85 C?@02;O5B =0H8< =0CG5=85< =0 :064>< C@>2=5 >B >A>7=0==>3> =57=0=8O 4> =5>A>7=0==>3> 7=0=8O. -B> >1I0O <>45;L B>3>, :0: AB0BL 1>;55 MDD5:B82=K< 2 ;N1>< 45;5. K A@02=8205B5 B>, GB> 8<55B5, A B5<, G53> E>B8B5 8 459AB2C5B5, GB>1K C<5=LH8BL @0AE>645=85. 0B5< A=>20 A@02=8205B5. K ?@>4>;605B5 42830BLAO ?> MB><C F8:;C 4> B5E ?>@, ?>:0 20A =5 C4>2;5B2>@8B 4>AB83=CBK9 @57C;LB0B. 0H CA?5E 1C45B 7028A5BL >B :>;8G5AB20 8<5NI8EAO C 20A 2K1>@>2: 20H59 381:>AB8 2 ?>2545=88 8;8 @07=>>1@078O 8=AB@C<5=B>2 2 B5@<8=0E :815@=5B8:8. "0:8< >1@07><, ?CB5H5AB285 >B =0AB>OI53> A>AB>O=8O : 65;05<><C A>AB>O=8N ?@54AB02;O5B A>1>9 4065 =5 783703, 0 ?5B;N. 5@>OB=>, 2=CB@8 1>;LH8E ?5B5;L 1C4CB ACI5AB2>20BL <0;K5 ?5B;8: 1>;55 <5;:85 @57C;LB0BK, :>B>@K5 20< ?>=04>1OBAO, GB>1K 4>AB8GL 3;02=>3> @57C;LB0B0. !8AB5<0 2 F5;>< A>18@05BAO ?>4>1=> =01>@C <0B@5H5:. MB>9 <>45;8 =0CG5=8O >H81:8 ?>;57=K, B.:. >=8 O2;ONBAO B5< @57C;LB0B><, :>B>@K9 >:07K205BAO =565;0B5;L=K< 2 40==>< :>=B5:AB5. =8 <>3CB 1KBL 8A?>;L7>20=K 2 :0G5AB25 >1@0B=>9 A2O78 4;O B>3>, GB>1K 5I5 1;865 ?>4>9B8 : F5;8. 5B59 2 H:>;5 CG0B <=>38< ?@54<5B0<, 8 >=8 701K20NB 1>;LH8=AB2> 87 =8E. =8 G0AB> =5 7=0NB, :0: CG8BLAO. #<5=85 CG8BLAO - MB> 8A:CAAB2> 1>;55 2KA>:>3> ;>38G5A:>3> C@>2=O, G5< ;N1>5 C<5=85 45;0BL GB>-B> :>=:@5B=>5. 8<55B 45;> A B5<, :0: AB0BL 1>;55 8A:CA=K< CG5=8:><, =57028A8<> >B ?@54<5B0 >1CG5=8O. !0<K9 1KAB@K9 8 =081>;55 MDD5:B82=K9 A?>A>1 =0CG8BLAO -MB> 8A?>;L7>20BL B>, GB> ?@>8AE>48B 5AB5AB25==> 8 ;53:>. '0AB> 4C<0NB, GB> =0CG5=85 8 87<5=5=85 - MB> <54;5==K9, 1>;57=5==K9 ?@>F5AA. -B> =525@=>. !CI5AB2CNB <54;5==K5 8 1>;57=5==K5 A?>A>1K =0CG5=8O 8 87<5=5=8O, >4=0:> 8A?>;L7>20=85 : =8< =5 >B=>A8BAO. >15@B 8;BA @07@01>B0; B5E=8:C ?@52@0I5=8O B>3>, GB> <>6=> 1K;> 1K @0AA<0B@820BL :0: =5C40GC, 2 >1@0B=CN A2O7L 8 =0CG5=85. C45B ;53G5, 5A;8 4@C3>9 G5;>25: ?><>65B 20< >ACI5AB28BL A;54CNI85 H038. "/ !/, #' 1. G5< 70:;NG05BAO ?@>1;5<=>5 >B=>H5=85 8;8 C15645=85? A5 ;8 20H8 A0<>AB>OB5;L=K5 ?@>5:BK 70:0=G820NBAO ?>7>@><? /2;ONBAO ;8 20H8 ?>?KB:8 2 ?@83>B>2;5=88 ?8I8 E>@>H8<8 =>28=:0<8 4;O C;8G=KE :0D5? :0:>9 >1;0AB8 2K ?>;CG05B5 =565;0B5;L=K9 @57C;LB0B? #15645=K ;8 2K 2 B><, GB> =5 <>65B5 A45;0BL GB>-B>, 8;8 2K =5 >G5=L E>@>H8 2 G5<-B>? >340 2K 4C<05B5 > ?@>1;5<5, >1@0B8B5 2=8<0=85 =0 A2>N D878>;>38N 8 ?>;>65=85 3;07. 07<KH;5=8O > =5C40G5 G0AB> A>?@>2>6405BAO =5?@8OB=K<8 >ICI5=8O<8, :0@B8=:0<8 > B>< 2@5<5=8, :>340 2K ?>B5@?5;8 =5C40GC, 8, 2>7<>6=>, 2=CB@5==8< 3>;>A><, 2K3>20@820NI8< 20<, - 2A5< MB8< >4=>2@5<5==>. 52>7<>6=> 8<5BL 45;> A> 2A5< MB8< A@07C. 0< =5>1E>48<> >?@545;8BL, GB> ?@>8AE>48B >B45;L=> 2 :064>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5. 2. >A<>B@8B5 2=87 =0?@02> 8 2>948B5 2 A>?@8:>A=>25=85 A> A2>8<8 >ICI5=8O<8. 'B> GC2AB20 A0<8 ?> A515 ?KB0NBAO A45;0BL 4;O 20A? 0:>2> 8E ?>78B82=>5 =0<5@5=85? >65B 1KBL; >=8 <>B828@CNB 20A? ;8 70I8I0NB 20A? >A<>B@8B5 2=87 =0;52>. ABL ;8 GB>-B> 2 A;>20E, 27OBKE 2 >B45;L=>AB8, B0:>5, GB> 1K;> 1K 20< ?>;57=K<? >A<>B@8B5 225@E 2;52> 8 @0AA<>B@8B5 :0@B8=:C 2>A?><8=0=89. ABL ;8 2 =59 GB>-B> =>2>5, G5<C 2K <>3;8 1K ?>CG8BLAO? 0G=8B5 AB@>8BL 1>;55 @50;8AB8G5A:CN ?5@A?5:B82C ?@>1;5<K. K A?>A>1=K =0 1>;LH55. B<5BLB5, :0:85 ?>;>68B5;L=K5 @5AC@AK 2?;5B5=K 2 2>A?><8=0=8O > ?@>1;5<5. !2O68B5 A;>20, :0@B8=:8 8 >ICI5=8O A 65;05<>9 F5;LN. 0: >=8 <>3CB ?><>GL 20< 4>AB8GL 55? 3. ?@545;8B5 ?>;>68B5;L=K9 @5AC@A=K9 >?KB 2 ?5@A?5:B825. =5GB> B0:>5, 2 >B=>H5=88 G53> 2K C25@5=K, GB> A<>65B5 4>AB8GL 53> 2 1C4CI5<. -B> 4>;6=> 1KBL GB>-B> 206=>5. ?@545;8B5 >A=>2=K5 287C0;L=K5, 0C480;L=K5 8 :8=5AB5B8G5A:85 AC1<>40;L=>AB8 B>3> A?>A>10, :>B>@K< 2K 4C<05B5 >1 MB>< >?KB5. 0O:>@8B5 MB>B >?KB :8=5AB5B8G5A:8, ?@8:>A=>25=85<. @>25@LB5, ?>;CG05B5 ;8 2K 4>ABC? : @5AC@A=><C ?5@56820=8N, :>340 2K 2>A?@>872>48B5 O:>@L. 4. >A<>B@8B5 225@E 8 2?@02> 8 A:>=AB@C8@C9B5 :0@B8=:C 65;05<>9 F5;8, :>B>@0O ?@8=8<05B 2 @0AG5B B>, G5<C =0CG8;8 20A >ICI5=8O, :0@B8=:8 8 A;>20, A2O70==K5 A ?@>1;5<=K< C15645=85<. @>25@LB5, =0E>48B5AL ;8 2K 2 30@<>=88 A> A2>59 ;8G=>ABLN 8 >B=>H5=8O<8. #1548B5AL, GB> ACI5AB2C5B ?@O<0O A2O7L <564C 2>A?><8=0=8O<8 8 ?>78B82=>9 F5;LN 8;8 ?>;>65=85<. >7<>6=>, 2K 70E>B8B5 <>48D8F8@>20BL F5;L, CG8BK20O B>, G5<C 2K =0CG8;8AL 87 A2>8E 2>A?><8=0=89. 5. !45;09B5 AC1<>40;L=>AB8 65;05<>9 F5;8 B0:8<8 65, :0: 8 AC1<>40;L=>AB8 ?>;>68B5;L=>3> @5D5@5=B=>3> >?KB0, C45@68209B5 O:>@L @5D5@5=B=>3> >?KB0, ?>:0 2K MB> 45;05B5. -B>B ?@>F5AA 40AB 20< 2>7<>6=>ABL CG8BLAO C ?@>H;>3> 8 >A2>1>48BL A2>8 >6840=8O 1C4CI53> 87 B8A:>2 ?@>H;KE =5C40G. K 1C45B5 4C<0BL > A2>59 F5;8 2 AC1<>40;L=>ABOE ?>78B82=>9 CAB0=>2:8. # #'/ 0CG5=85 =0 ?@>AB59H5< C@>2=5 ?@54AB02;O5B A>1>9 ?@>1K 8 >H81:8 ?>4 GL8<-=81C4L @C:>2>4AB2>< 8;8 157 =53>. K CG8B5AL, GB>1K A45;0BL 4>AB868<K< =08;CGH89 2K1>@, "?@028;L=K9 >B25B". ;O MB>3> <>3CB ?>B@51>20BLAO >4=0 8;8 =5A:>;L:> ?>?KB>:. K CG8B5AL ?8A0BL, CG8B5AL A?5;;8=3C, B><C, GB> :@0A=K9 A25B A25B>D>@0 >7=0G05B "AB>9". K =0G8=05B5 =0 C@>2=5 =5>A>7=0==>3> =57=0=8O 8 @0728205B5AL 2 =0?@02;5=88 : >A>7=0==><C 7=0=8N, ?@>E>4O G5@57 70<:=CBK5 F8:;K >1CG5=8O. 0: B>;L:> @50:F8O AB0;0 ?@82KG=>9, 2K ?@5:@0I05B5 >1CG5=85. "5>@5B8G5A:8 2K <>65B5 459AB2>20BL ?>-@07=><C, => =0 ?@0:B8:5 2K MB>3> =5 45;05B5. @82KG:8 G@572KG09=> ?>;57=K, >=8 C?@02;ONB =0<8 2 B5E A8BC0F8OE, 2 :>B>@KE <K =5 E>B5;8 1K 4C<0BL. 0: CB><8B5;L=> :064>5 CB@> @5H0BL, :0: 702O7K20BL H=C@:8. ?@545;5==> MB> =5 B0 >1;0ABL, 345 A;54C5B ?@>O2;OBL A2>N :@50B82=>ABL. > 8A:CAAB2> 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K @5H8BL, :0:85 A8BC0F88 A2>59 687=8 2K E>B8B5 ?@52@0B8BL 2 ?@82KG:C, 0 2 :0:8E 2K E>B8B5 CG8BLAO 8 8<5BL 2K1>@ ?>2545=8O. -B> :;NG52>9 2>?@>A 10;0=A0. -B>B 2>?@>A D0:B8G5A:8 ?>4=8<05B 20A =0 C@>25=L 2KH5. K <>65B5 ?>A<>B@5BL =0 B5 C<5=8O, :>B>@K< 2K =0CG8;8AL, 8 2K1@0BL A@548 =8E 8;8 A>740BL =>2K5 2K1>@K, :>B>@K5 1C4CB >ACI5AB2;OBL B> 65 A0<>5 =0<5@5=85. "5?5@L 2K <>65B5 CG8BLAO 1KBL 5I5 1>;55 CA?5H=K< CG5=8:><, 2K18@0O A?>A>1 >1CG5=8O. 54=K5 ;N48, :>B>@K< 2K?040;> 8A?>;=5=85 B@5E 65;0=89 2 A:07>G=KE 8AB>@8OE, >G5284=>, =5 2540;8 >1 C@>2=OE =0CG5=8O. A;8 1K 2540;8, B> 2<5AB> B>3>, GB>1K 2 ?>A;54=5< 2>?@>A5 ?@>A8BL 2>AAB0=>28BL AB0BCA-:2>, >=8 <>3;8 1K ?>65;0BL B@8 =>2KE 65;0=8O. 5B8 CG0B 2 H:>;5, GB> 4 + 4 = 8. 0 B0:>< C@>2=5 MB> ?@>AB>5 >1CG5=85. K =5 >1O70=K ?>=8<0BL, :0: ?>;CG5= @57C;LB0B, 0 ;8HL 70?><8=05B5 53>. >7=8:05B 02B><0B8G5A:0O 0AA>F80F8O, >=0 O:>@8BAO. AB020OAL =0 B>< 65 C@>2=5, 2K ?@845B5 : 2K2>4C, GB> 3 + 5 =5 <>65B @02=OBLAO 8, ?>B><C GB> 4 + 4 = 8. G5284=>, >1CG5=85 <0B5<0B8:5 B0:8< ?CB5< 15A?>;57=>. >:0 2K =5 A2O65B5 A2>8 8458 =0 1>;55 2KA>:>< C@>2=5, >=8 >AB0=CBAO >3@0=8G5==K<8 - G0AB=K<8 :>=B5:AB0<8. AB8==>5 >1CG5=85 2:;NG05B 87CG5=85 4@C38E A?>A>1>2 A45;0BL B>, GB> 2K C65 <>65B5 45;0BL. K CG8B5AL B><C, GB> 1 8 7 40NB 8, 8 B> 65 A0<>5 :0A05BAO 2 8 6. 0B5< 2K <>65B5 ?>4=OBLAO 5I5 =0 >48= C@>25=L 8 ?>=OBL ?@028;0, A:@K20NI85AO 70 MB8<8 ?@8<5@0<8. =0O, G53> 2K E>B8B5, 2K <>65B5 =09B8 @07;8G=K5 ?CB8, GB>1K 4>AB8GL F5;8. 5:>B>@K5 ;N48 A:>@55 87<5=OB B>, GB> >=8 E>BOB, G5< B>, GB> >=8 45;0NB @048 4>AB865=8O A2>59 F5;8. =8 >AB02;ONB ?>?KB:8 ?>;CG8BL 8, ?>B><C GB> >=8 @5H8;8 8A?>;L7>20BL 3 + 4, 0 MB> =5 @01>B05B. @C385 <>3CB 2A5340 8A?>;L7>20BL 4 + 4, GB>1K ?>;CG8BL 8, 8 =8:>340 =5 ?@81530BL : :0:><C-=81C4L 4@C3><C A?>A>1C. "0: =07K205<K9 "4CE" H:>;K O2;O5BAO ?@8<5@>< 1>;55 2KA>:>3> C@>2=O >1CG5=8O. 06=> =5 G5<C CG0B, 0 :0: CG0B. 8:B> A>7=0B5;L=> =5 >1CG05B F5==>ABO<, =07K205<K< "4CE><" H:>;K, H:>;0 O2;O5BAO :>=B5:AB>< 8 >:07K205B 1>;55 7=0G8B5;L=>5 2;8O=85 =0 ?>2545=85 45B59, G5< D>@<0;L=K5 C@>:8. A;8 45B8 =8:>340 =5 7=0;8, GB> ACI5AB2CNB 4@C385 A?>A>1K CG8BLAO, :@><5 ?0AA82=>3>, G5@57 ?>2B>@5=8O, 2 3@C??5 @02=KE 8 B>;L:> C 02B>@8B5B0, B> >=8 =0E>4OBAO 2 B>< 65 A>AB>O=88, GB> 8 45B8, :>B>@K5 =0CG8;8AL, GB> 4 + 4 MB> 548=AB25==K9 A?>A>1 ?>;CG8BL 8 I5 1>;55 2KA>:89 C@>25=L >1CG5=8O ?@82>48B 2 8B>35 : 3;C1>:8< 87<5=5=8O< 2 B>< A?>A>15, :>B>@K< <K @07<KH;O5< > A0<8E A515 8 > <8@5. =8 2:;NG0NB ?>=8<0=85 2708<>>B=>H5=89 8 ?0@04>:A>2 @07;8G=KE ?CB59, :>B>@K<8 <K CG8<AO CG8BLAO. @53>@8 M9BA>= 2 A2>59 :=835 "(038 2 M:>;>38N @07C<0" @0AA:07K205B 8=B5@5A=CN 8AB>@8N > B>< 2@5<5=8, :>340 >= ?@8=8<0; CG0AB85 2 8AA;54>20=8OE :><<C=8:0F8>==KE ?0BB5@=>2 C 45;LD8=>2 2 =AB8BCB5 <>@A:8E 8AA;54>20=89 =0 0209OE. = =01;N40;, :0: 4@5AA8@>2I8: CG8; 45;LD8=0 2K?>;=OBL B@N:8 ?5@54 7@8B5;O<8. ?5@2K9 45=L, :>340 45;LD8= 45;0; GB>-B> =5>1KG=>5, =0?@8<5@, 2K?@K3820; 87 2>4K, 4@5AA8@>2I8: ?>4020; 72C:>2>9 A83=0; 8 1@>A0; 45;LD8=C @K1:C 2 :0G5AB25 =03@04K. :064K9 @07, :>340 45;LD8= ?>2B>@O; MB>B ?@K6>:, 4@5AA8@>2I8: ?>4020; A83=0; 8 1@>A0; @K1:C. G5=L A:>@> 45;LD8= CA2>8;, GB> B0:>5 ?>2545=85 30@0=B8@C5B 5<C @K1:C, 8 >= ?>2B>@O; 53> A=>20 8 A=>20 8 ?>4?;K20; : 4@5AA8@>2I8:C 2 >6840=88 =03@04K. 0 A;54CNI89 45=L 45;LD8= 2=>2L =0G8=0; 2K?@K3820BL 87 2>4K 8 B@51>20BL @K1:C, => =8:0:>9 =03@04K =5 A;54>20;> 70 MB8<. = ?>2B>@O; A2>8 15A?;>4=K5 ?>?KB:8 5I5 =5:>B>@>5 2@5<O, 0 70B5< A 4>A04K A>25@H0; :0:>9-=81C4L =>2K9 B@N:. =0?@8<5@, ?5@52>@>B. B>340 4@5AA8@>2I8: A=>20 ?>4020; 72C:>2>9 A83=0; 8 1@>A0; 45;LD8=C @K1:C. >A;5 MB>3> 45;LD8= ?>2B>@O; MB>B =>2K9 ?@K6>: 8 2AO:89 @07 ?>;CG0; 2>7=03@0645=85. > =8 >4=>9 @K1:8 70 2G5@0H=89 B@N:, B>;L:> 70 GB>-B> =>2>5. -B0 ?@>F54C@0 ?>2B>@O;0AL 2 B5G5=85 14 4=59. =0G0;5 :064>3> A;54CNI53> 45;LD8= =5:>B>@>5 2@5<O ?KB0;AO 2>A?@>872>48BL 2KCG5==K9 2G5@0 B@N:, =5 ?>;CG0O =03@04K. 8HL :>340 >= 45;0; GB>-B> =>2>5, 5<C 1@>A0;8 @K1C. 5@>OB=>, MB> A8;L=> @074@060;> 45;LD8=0. 0 ?OB=04F0BK9 65 45=L >= 2=570?=> CA2>8; ?@028;0 83@K. = 24@C3 AB0=>28;AO A>25@H5==> =5>1C740==K< 8 45<>=AB@8@>20; C4828B5;L=>5 ?@54AB02;5=85, 2:;NG02H55 2>A5<L =>2KE =5>1KG=KE B@N:>2, G5BK@5 87 :>B>@KE 5I5 =8:B> =5 2845; 4> MB>3>. 5;LD8= ?>4=O;AO =0 1>;55 2KA>:89 C@>25=L >1CG5=8O. =, :070;>AL, ?>=O; =5 B>;L:> :0: 35=5@8@>20BL =>2>5 ?>2545=85, => 8 B5 ?@028;0, :>B>@K5 >?@545;ONB, :>340 8 :0: A>74020BL =>2K5 B@N:8. 5I5 >48= <><5=B0 2 B5G5=85 B5E 65 14 4=59 M9BA>= =01;N40;, :0: B>B 65 4@5AA8@>2I8: 1@>A0; :CA>G:8 =5 70@01>B0==>9 @K1K A2>5<C ?8B><FC 2 =5 CG51=>5 2@5<O. 0 2>?@>A M9BA>=0 4@5AA8@>2I8: >B25B8;: "-B> O 45;0N 4;O B>3>, GB>1K ?>445@6820BL >B=>H5=8O A 45;LD8=><. A;8 C =0A A =8< =5 1C45B E>@>H8E >B=>H5=89, >= 2>>1I5 =8G5<C =5 70E>G5B CG8BLAO." !/ ,!" 'B>1K 872;5GL <0:A8<C< 87 ;N1>9 A8BC0F88 8;8 >?KB0, 20< =5>1E>48<> A>1@0BL 8=D>@<0F8N A :0: <>6=> 1>;LH53> :>;8G5AB20 B>G5: 7@5=8O. 0640O @5?@575=B0B82=0O A8AB5<0 ?@54;0305B A2>9 ?CBL >?8A0=8O @50;L=>AB8. >2K5 8458 2>7=8:0NB 87 MB8E @07;8G=KE >?8A0=89 ?>4>1=> B><C, :0: 15;K9 F25B ?>O2;O5BAO, :>340 2K A<5H8205B5 2A5 F25B0 @04C38. K =5 A<>65B5 CA?5H=> 459AB2>20BL ;8HL 2 >4=>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5. 0< =5>1E>48<K ?> :@09=59 <5@5 425: >4=0 - 4;O B>3>, GB>1K ?>;CG0BL 8=D>@<0F8N, 0 4@C30O - GB>1K 8=B5@?@5B8@>20BL 55 4@C38< A?>A>1><. ">G=> B0: 65 B>G:0 7@5=8O ;N1>3> >B45;L=>3> G5;>25:0 1C45B 8<5BL A;5?K5 ?OB=0, 2K720==K5 8E ?@82KG=K<8 A?>A>10<8 2>A?@8OB8O <8@0, 8E D8;LB@0<8 2>A?@8OB8O. 072820O A?>A>1=>ABL 2845BL <8@ 3;070<8 4@C38E ;N459, <K ?>;CG05< 2>7<>6=>ABL 2845BL <8@ A ?><>ILN A2>8E A>1AB25==KE A;5?KE ?OB5=, :0: 1C4B> <K ?@>A8< A2>53> 4@C30 > ?><>I8 8;8 > =>2>9 B>G:5 7@5=8O, 5A;8 <K 70AB@O;8 B>;L:> 2 A2>59. 0: <>65< <K A<5AB8BL =0H5 2>A?@8OB85, GB>1K ?@5>4>;5BL >3@0=8G5=8O A2>59 B>G:8 7@5=8O? " ! !CI5AB2C5B ?> :@09=59 <5@5 B@8 A?>A>10, A ?><>ILN :>B>@KE <K <>65< 273;O=CBL =0 A2>9 A>1AB25==K9 >?KB. A2>8E @0==8E @01>B0E 6>= @8=45@ 8 6C48B 5;>7L5 2K45;8;8 ?5@2CN, 2B>@CN 8 B@5BLN ?>78F88 2>A?@8OB8O. >-?5@2KE, 2K <>65B5 A<>B@5BL =0 <8@ ?>;=>ABLN A> A2>59 A>1AB25==>9 B>G:8 7@5=8O, 87=CB@8 A2>59 A>1AB25==>9 @50;L=>AB8, 1C4CG8 0AA>F88@>20==K< 8 =5 ?@8=8<0O 2 @0AG5B =8GL59 4@C3>9 B>G:8 7@5=8O. K ?@>AB> 4C<05B5: "0: MB> =0 <5=O 459AB2C5B?" A?><=8B5 8 A>A@54>B>GLB5AL =0 B>< 2@5<5=8, :>340 2K >BG5B;82> >A>7=020;8 A2>8 <KA;8, =5 >1@0I0O 2=8<0=8O =0 >AB0;L=KE ?@8ACBAB2CNI8E. -B> =07K205BAO "?5@20O ?>78F8O" (8 :0: @07 55 2K 8 ?5@568;8, :>=F5=B@8@COAL =0 A2>59 A>1AB25==>9 @50;L=>AB8, =57028A8<> >B 2K1@0==>3> 20<8 A;CG0O). >-2B>@KE, 2K <>65B5 ?@54AB028BL A515, GB> 1K 2K C2845;8, ?>GC2AB2>20;8 8 CA;KH0;8 A B>G:8 7@5=8O 4@C3>3> G5;>25:0. G5284=>, GB> >4=0 8 B0 65 A8BC0F8O 8;8 ?>2545=85 <>65B 8<5BL @07;8G=K5 A<KA;K 4;O @07;8G=KE ;N459. !CI5AB25==> 206=> >F5=8BL B>G:C 7@5=8O 4@C3>3> G5;>25:0 8 A?@>A8BL. "0: >= MB> 2848B?" -B> =07K205BAO "2B>@0O ?>78F8O", G0AB> 8725AB=0O :0: M<?0B8O. A;8 C 20A :>=D;8:B A 4@C38< G5;>25:><, 20< =5>1E>48<> >F5=8BL, GB> >= 4C<05B > 20H8E 459AB28OE. '5< A8;L=55 C 20A @0??>@B, B5< 1>;LH5 C 20A 2>7<>6=>AB59 >F5=8BL 53> @50;L=>ABL 8 B5< 1>;55 8A:CA=K 2K 1C45B5 2 4>AB865=88 2B>@>9 ?>78F88. -B@5BL8E, 2K <>65B5 8<5BL >?KB =01;N45=8O 70 A8BC0F859 A> AB>@>=K, :0: 1C4B> 2K A>25@H5==> =57028A8<K9 =01;N40B5;L, =5:B>, ;8G=> =5 2:;NG5==K9 2 A8BC0F8N. !?@>A8B5: "0: MB> 2K3;O48B 4;O AB>@>==53> =01;N40B5;O?" -B> 405B 20< >1J5:B82=CN B>G:C 7@5=8O, 8725AB=CN :0: "B@5BLO ?>78F8O". =0 =0E>48BAO =0 4@C3>< C@>2=5 ?> >B=>H5=8N : 42C< >AB0;L=K<, => =5 O2;O5BAO ;CGH59. A5 B@8 ?>78F88 >48=0:>2> 206=K, 8 ?>;57=> C<5BL A2>1>4=> <5=OBL 8E 8 ?5@5E>48BL >B >4=>9 : 4@C3>9. 0AB@O2 2 ?5@2>9 ?>78F88, 2K AB0=5B5 C60A=K< M3>8AB><: 5A;8 20< ?@82KG=0 2B>@0O ?>78F8O, B> 2K A;8H:>< ?>A?5H=> 1C45B5 ?>4?040BL ?>4 2;8O=85 GC68E B>G5: 7@5=8O. @82KG:0 =0E>48BLAO 2 B@5BL59 ?>78F88 A45;05B 20A 2 687=8 AB>@>==8< =01;N40B5;5<. 45O B@>9=>3> >?8A0=8O - MB> ;8HL >48= 0A?5:B >1I53> ?>4E>40, ?@54?@8=OB>3> 6>=>< @8=45@>< 8 6C48B 5;>7L5 2 8E :=835 "'5@5?0E8 8 B0: 2=87C" 4;O B>3>, GB>1K >?8A0BL =081>;55 ?@>ABK< ?CB5<. -B>B ?>4E>4 8725AB5= :0: "=>2K9 :>4" 8 D>:CA8@C5BAO =0 4>AB865=88 @07C<=>3> 10;0=A0 <564C A>7=0B5;L=K<8 8 15AA>7=0B5;L=K<8 ?@>F5AA0<8. A5 <K ?@>2>48< 2@5<O, =0E>4OAL ?>?5@5<5==> 2 MB8E B@5E ?>78F8OE, <K 45;05< MB> 5AB5AB25==K< >1@07><, 8 >=8 ?><>30NB =0< ;CGH5 ?>=OBL ;N1>9 @57C;LB0B 8 ;N1CN A8BC0F8N. !?>A>1=>ABL A2>1>4=> ?5@5<5I0BLAO 87 >4=>9 ?>78F88 2 4@C3CN A>7=0B5;L=> 8;8 15AA>7=0B5;L=> =5>1E>48<0 4;O B>3>, GB>- 1K 459AB2>20BL <C4@> 8 >F5=8BL C4828B5;L=CN A;>6=>ABL =0H8E 2708<>>B=>H5=89. 07;8G8O, :>B>@K5 2K =01;N405B5, :>340 A<>B@8B5 =0 <8@ ?>4 @07;8G=K<8 C3;0<8 7@5=8O, - MB> B>, GB> 45;05B <8@ @07=>>1@07=K<, 8 B>, GB> 405B 20< 2K1>@K. 45O 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?@87=0BL @07;8G8O, 0 =5 ?KB0BLAO =02O70BL >4=>@>4=>ABL. 06=K< O2;O5BAO 8<5==> MB> 07;8G85 8 @073@0=8G5=85 <564C @07=K<8 A?>A>10<8 2845BL. 4>E=>25=85 8 >B:@KB85 ?@8E>48B 87 =>2>3> 273;O40 =0 25I8. 4=>>1@0785 ?>@>6405B A:C:C, ?>A@54AB25==>ABL 8 1>@L1C. 18>;>38G5A:>9 M2>;NF88 8<5==> >48=0:>2K5 284K 2ABC?0NB 2 :>=D;8:BK 8 1>@L1C 70 2K6820=85. >9=K 2A?KE820NB B>340, :>340 ;N48 ?@5B5=4CNB =0 >4=8 8 B5 65 A:C4=K5 @5AC@AK. C4@>ABL 2>7=8:05B 87 @02=>25A8O, 8 2K =5 A<>65B5 4>AB8GL 10;0=A0, ?>:0 ACI5AB2CNB =5C@02=>25H5==K5 A8;K. * , " " "! >15@B 8;BA ?>AB@>8; ?@>ABCN, 87OI=CN <>45;L <KH;5=8O > ;8G=>AB=KE 87<5=5=8OE, >1CG5=88 8 :><<C=8:0F88, :>B>@0O A>1@0;0 2<5AB5 8458 :>=B5:AB0, 2708<>>B=>H5=89, C@>2=59 >1CG5=8O 8 ?>78F89 2>A?@8OB8O. =0, :@><5 B>3>, AD>@<8@>20;0 :>=B5:AB 4;O <KH;5=8O > B5E=8:0E 8 ?@54;>68;0 @0<:C 4;O >@30=870F88 8 A1>@0 8=D>@<0F88. ! 55 ?><>ILN 2K A<>65B5 >?@545;8BL =08;CGHCN B>G:C 2<5H0B5;LAB20, GB>1K ?@>8725AB8 65;05<>5 87<5=5=85. K =5 87<5=O5< ?> :CA>G:0< 8;8 G0ABO<, 0 B>;L:> >@30=87>20==>. >?@>A 2 B><, 345 8<5==> B> <5AB>, 2 :>B>@>< 101>G:0 4>;6=0 27<0E=CBL A2>8<8 :@K;LO<8? 45 B>;:=CBL, GB>1K 2K720BL 87<5=5=85? 0CG5=85 8 87<5=5=85 <>65B 8<5BL <5AB> =0 @07;8G=KE C@>2=OE. 1 #%!", -B> A0<K9 3;C1>:89 C@>25=L, =0 :>B>@>< <K @0AA<0B@8205< 8 @5H05< 206=K5 <5B0D878G5A:85 2>?@>AK. 0G5< <K 745AL? 0:>2> =0H5 ?@54=07=0G5=85? CE>2=K9 C@>25=L C?@02;O5B =0H59 687=LN 8 D>@<8@C5B 55, O2;O5BAO DC=40<5=B>< =0H53> ACI5AB2>20=8O. N1>5 87<5=5=85 =0 MB>< C@>2=5 >:07K205B A8;L=>5 2>7459AB285 =0 2A5 >AB0;L=K5 C@>2=8, :0: A2OB>9 025; >1=0@C68; ?> 4>@>35 2 0<0A:. =5:>B>@>< A<KA;5 >= A>45@68B 2A5, G5< <K O2;O5<AO 8;8 GB> 45;05<, 8 2A5-B0:8 =5 A2>48BAO =8 : >4=>9 87 MB8E 25I59. 2. "'!", -B> <>5 1078A=>5 >ICI5=85 A0<>3> A51O, <>8 F5=B@0;L=K5 F5==>AB8 2 687=8, <>O <8AA8O 3. #/ 07;8G=K5 8458, :>B>@K5 <K AG8B05< 25@=K<8 8 8A?>;L7C5< 2 :0G5AB25 >A=>2K 4;O ?>2A54=52=KE 459AB289. #15645=8O <>3CB 1KBL :0: ?>1C640NI8<8, B0: 8 >3@0=8G820NI8<8. 4. !!!" !CI5AB2CNB 3@C??K 8;8 =01>@K ?>2545=89, >1I8E C<5=89 8 AB@0B5389, :>B>@K5 <K 8A?>;L7C5< 2 A2>59 687=8. 5. K?>;=O5<K5 =0<8 A?5F8D8G5A:85 459AB28O, =5 >B=>AOI85AO : A?>A>1=>ABO<. 6. # ">, =0 GB> <K @5038@C5<, =0H5 >:@C65=85, 0 B0:65 4@C385 ;N48, A :>B>@K<8 <K 2AB@5G05<AO. @82545< ?@8<5@ B>3>, :0: B>@3>25F 4C<05B > A2>59 @01>B5 =0 @07;8G=KE C@>2=OE: :@C65=85< 45AL - ?@5:@0A=>5 <5AB> 4;O <>59 B>@3>2;8. >2545=85: / ?@>40; MB> A53>4=O. !?>A>1=>AB8: / <>3C ?@>4020BL MB>B ?@>4C:B ;N4O<. #15645=8O: A;8 O 1C4C E>@>H> B>@3>20BL, B> A<>3C ?> ;CG8BL ?>2KH5=85. 45=B8G=>ABL: / E>@>H89 B>@3>25F. -B> ?@8<5@ 1;03>?>;CG=>3> A>AB>O=8O. 0==0O <>45;L <>65B 1KBL @02=K< >1@07>< ?@8<5=5=0 : ;N1K< ?@>1;5<0< 0?@8<5@, O A45;0; >H81:C 2 A;>25. / <>3 1K ?><5AB8BL MB> 2 :>=B5:AB >:@C65=8O "(C< ?><5H0; <=5". / <>3 1K >AB028BL MB> =0 C@>2=5 ?>2545=8O "/ >H81AO 8<5==> 2 MB>< A;>25". / <>3 1K >1>1I8BL 8 ?>AB028BL ?>4 A><=5=85 A2>N A?>A>1=>ABL ?@028;L=> ?8A0BL A;>20. / <>3 1K ?>25@8BL, GB> <=5 =5>1E>48<> 1>;LH5 @01>B0BL, GB>1K ?>2KA8BL 3@0<>B=>ABL, 8;8 O <>3 1K ?>AB028BL ?>4 A><=5=85 A2>N 845=B8G=>ABL, 4C<0O, GB> O BC?>9. >2545=85 G0AB> @0AA<0B@8205BAO :0: ?>4B25@645=85 845=B8G=>AB8 8;8 A?>A>1=>AB8, 0 8<5==> B0: 8 @07@CH05BAO 0 H:>;5 C25@5==>ABL 8 :><?5B5=B=>ABL. H81:0 2 A;>65=88 =5 >7=0G05B, GB> 2K 3;C?K 8;8 A;01K 2 <0B5<0B8:5. C<0BL B0: - 7=0G8B A<5H820BL ;>38G5A:85 C@>2=8, 0=0;>38G=> MB><C <>6=> 4C<0BL, GB> =04?8AL "5 :C@8BL" 2 :8=>B50B@5 >B=>A8BAO : 459AB2CNI8< ;8F0< 2 D8;L<5. >340 2K E>B8B5 87<5=8BL A51O 8;8 4@C38E, 20< =5>1E>48<> A>1@0BL 8=D>@<0F8N, 4>AB>9=K5 2=8<0=8O G0AB8 ?@>1;5<K, A8<?B><K, :>B>@K5 15A?>:>OB G5;>25:0. =8 >B=>AOBAO : =0AB>OI5<C A>AB>O=8N. 5=55 >G5284=K<8, G5< A8<?B><K, O2;ONBAO 2=CB@5==85 ?@8G8=K, :>B>@K5 ?>445@6820NB ?@>1;5<C. 'B> 40==><C G5;>25:C A;54C5B ?@>4>;60BL 45;0BL, GB>1K ?>445@6820BL ?@>1;5<C? !CI5AB2C5B 65;05<>5 A>AB>O=85, @57C;LB0B, :>B>@K9 O2;O5BAO F5;LN 87<5=5=8O. !CI5AB2CNB @5AC@AK, :>B>@K5 ?><>3CB 4>AB8GL MB>3> @57C;LB0B0. !CI5AB2CNB B0:65 ?>1>G=K5 MDD5:BK 4>AB865=8O MB>3> @57C;LB0B0, :0: 4;O A0<>3> G5;>25:0, B0: 8 4;O 4@C38E ;N459. ! ?><>ILN MB>9 <>45;8 <>6=> C2845BL, :0: 2K <>65B5 C2O7=CBL 2 :>=D;8:B0E 42CE B8?>2. # 20A <>3CB 2>7=8:=CBL B@C4=>AB8 2 2K1>@5 <564C ?@>A<>B@>< B5;5287>@0 8 ?>E>4>< 2 B50B@. -B> ?@O<>5 AB>;:=>25=85 ?>2545=89. >65B ACI5AB2>20BL AB>;:=>25=85, 2 :>B>@>< GB>-B> AB0=>28BAO E>@>H8< =0 >4=>< C@>2=5 8 ?;>E8< =0 4@C3><. 0?@8<5@, @515=>: <>65B >G5=L C40G=> 2KABC?0BL 2 H:>;L=>< B50B@5, => ?@8 MB>< 1KBL C25@5==K<, GB> MB>B CA?5E A45;05B 53> =5?>?C;O@=K< A@548 >4=>:;0AA=8:>2, ?>MB><C >= =5 E>48B =0 @5?5B8F88. >2545=85 8 A?>A>1=>AB8 <>3CB 1KBL 2KA>:> 2>7=03@06405<K 8 2A5 65 2ABC?0BL 2 :>=D;8:B A C15645=8O<8 8 845=B8G=>ABLN. ! 06=K< O2;O5BAO 8 B>, :0: <K A<>B@8< =0 2@5<O. @>1;5<0 <>65B 8<5BL >B=>H5=85 : ?@>H;>9 B@02<5, ?>A;54AB28O :>B>@>9 8<5NB ?@>4>;65=85 2 =0AB>OI5<. @8<5@>< <>65B 1KBL D>18O, => ACI5AB2C5B <=>3> 4@C38E, <5=55 4@0<0B8G5A:8E ?@>1;5<, 2 :>B>@KE B@C4=K5 8 =5AG0AB=K5 2@5<5=0 2 ?@>H;>< >:07K20NB 2;8O=85 =0 =0HC 687=L 2 =0AB>OI5<. =>385 =0?@02;5=8O B5@0?88 8AE>4OB 87 ?@54?>;>65=8O, GB> ?@>1;5<K =0AB>OI53> >?@545;ONBAO ?@>H;K<8 A>1KB8O<8. 5A<>B@O =0 B>, GB> <K =0E>48<AO ?>4 2;8O=85< ?@>H;>3> 8 A>7405< =0HC ;8G=CN 8AB>@8N, ?@>H;>5 <>65B 8A?>;L7>20BLAO A:>@55 2 :0G5AB25 @5AC@A0, =565;8 2 :0G5AB25 >3@0=8G5=8O. "5E=8:0 "7<5=5=85 ;8G=>AB=>9 8AB>@88" C65 1K;0 >?8A0=0. =0 ?>72>;O5B ?@>8725AB8 ?5@5>F5=:C ?@>H;>3> 2 A25B5 =0:>?;5==>3> : =0AB>OI5<C 2@5<5=8 >?KB0. K =5 >1@5G5=K 2A5340 ?>2B>@OBL A2>8 >H81:8. ! 4@C3>9 AB>@>=K, =04564K 8 >?0A5=8O >B=>A8B5;L=> 1C4CI53> <>3CB ?0@0;87>20BL =0A 2 =0AB>OI5<. -B> <>65B :>;510BLAO >B 15A?>:>9AB20 ?> ?>2>4C ?@>87=5A5=8O ?>A;5>1545==>9 @5G8 2 A@54C G5@57 =545;N 4> 206=KE 2>?@>A>2 ;8G=>9 8 D8=0=A>2>9 157>?0A=>AB8 2 1C4CI5<. ACI5AB2C5B =0AB>OI89 <><5=B, 2 :>B>@>< AE>4OBAO 8 =0H0 ;8G=>AB=0O 8AB>@8O, 8 2>7<>6=>5 1C4CI55. K <>65B5 2>>1@078BL A2>N 687=L =0 ;8=88 2@5<5=8, ?@>BO3820NI59AO >B >B40;5==>3> ?@>H;>3> : >B40;5==><C 1C4CI5<C, 8 C2845BL, :0: =0AB>OI55 8 65;05<>5 A>AB>O=8O, 845=B8G=>ABL, C15645=8O, A?>A>1=>AB8, ?>2545=85 8 >:@C65=85 A2O70=K A 20H59 ;8G=>AB=>9 8AB>@859 8 2>7<>6=K< 1C4CI8<. 0H0 ;8G=>ABL 2 F5;>< ?>4>1=0 3>;>3@0<<5, B@5E<5@=><C >1@07C, A>740==><C ;CG0<8 A25B0. 064K9 :CA>: 3>;>3@0<<K 2>A?@>872>48B ?>;=K9 >1@07. K <>65B5 87<5=8BL <0;K9 M;5<5=B B8?0 AC1<>40;L=>AB59 8 =01;N40BL ;53:CN @O1L, @0A?@>AB@0=ONICNAO ?> =0?@02;5=8N : 25@E=8< C@>2=O<, 8;8 459AB2>20BL A25@EC ?CB5< 87<5=5=8O 206=KE C15645=89. 08;CGH89 A?>A>1 AB0=5B OA=K< ?>A;5 B>3>, :0: 2K A>15@5B5 8=D>@<0F8N > =0AB>OI5< 8 65;05<>< A>AB>O=88. 7<5=5=85 =0 1>;55 =87:>< C@>2=5 =5 >1O70B5;L=> 2K7>25B 87<5=5=85 =0 1>;55 2KA>:>< C@>2=5. 0;>25@>OB=>, GB>1K 87<5=5=85 >:@C65=8O ?><5=O;> <>8 C15645=8O. ">, :0: O 254C A51O, <>65B 87<5=8BL =5:>B>@K5 C15645=8O, :0A0NI85AO <5=O. 4=0:> 87<5=5=85 C15645=8O >?@545;5==> 87<5=8B <>5 ?>2545=85. 7<5=5=85 =0 1>;55 2KA>:>< C@>2=5 2A5340 1C45B 2;8OBL =0 1>;55 =87:85 C@>2=8. => 1C45B 1>;55 3;C1>:8< 8 4;8B5;L=K<. "0:8< >1@07><, 5A;8 2K E>B8B5 87<5=8BL ?>2545=85, @01>B09B5 A> A?>A>1=>ABO<8 8 C15645=8O<8. A;8 CB@0G5=0 A?>A>1=>ABL, @01>B09B5 A C15645=8O<8. #15645=8O A>25@H0NB >B1>@ A?>A>1=>AB8, :>B>@K5 >B18@0NB ?>2545=85, 0 >=>, 2 A2>N >G5@54L, =0?@O<CN 2KAB@08205B =0H5 >:@C65=85. 06=> 8<5BL ?>445@6820NI55 >:@C65=85, 2@06451=>5 >:@C65=85 <>65B A45;0BL B@C4=K<8 ;N1K5 87<5=5=8O. "@C4=> ?@>8725AB8 87<5=5=85 =0 C@>2=5 845=B8G=>AB8 8;8 2KH5, =5 70B@03820O C15645=89 8 A?>A>1=>AB59, ?>445@6820NI8E 20A. 87=5A<5=C =54>AB0B>G=> B>;L:> 25@8BL 2 B>, GB> >= <>65B 1KBL A0<K< 3;02=K< <5=5465@><, - >= 4>;65= ?>4B25@48BL MB> C15645=85 A2>59 @01>B>9. #15645=8O 157 ?>4B25@640NI8E 8E A?>A>1=>AB59 8 ?>2545=8O " MB> 70<:8, ?>AB@>5==K5 =0 ?5A:5. 1J548=5==0O >1;0ABL - MB> G0AB8 , A>1@0==K5 2 A8AB5<C, :>B>@0O, 2 A2>N >G5@54L, A>AB02;5=0 87 8459 =59@>;>38G5A:8E C@>2=59, 2@5<5=8 8 ?>78F89 2>A?@8OB8O. K <>65B5 8A?>;L7>20BL 55, GB>1K ?>=OBL, :0: CAB0=02;820NBAO @02=>25A85 8 2708<>A2O7L @07;8G=KE M;5<5=B>2. ;NG - 2 @02=>25A88. @>1;5<K 2>7=8:0NB ?@8 CB@0B5 @02=>25A8O, 0 >1J548=5==0O >1;0ABL 405B 20< 2>7<>6=>ABL >?@545;8BL B5 M;5<5=BK, :>B>@K5 ?@54AB02;ONB G@572KG09=CN 206=>ABL 8 :>B>@K5 >BACBAB2CNB 8;8 O2;ONBAO A;8H:>< A;01K<8. 0?@8<5@, G5;>25: <>65B ?@84020BL >A>1>5 7=0G5=85 ?@>H;><C 8 C45;OBL G@57<5@=>5 2=8<0=85 A>1KB8O< ?@>H;>3>, ?>72>;OO 8< 2;8OBL =0 A2>N 687=L 8 >15AF5=820O =0AB>OI55 8 1C4CI55. @C3>9 <>65B ?@>2>48BL A;8H:>< <=>3> 2@5<5=8 2 ?5@2>9 ?>78F88 8 =5 ?@8=8<0BL 2 @0AG5B B>G:8 7@5=8O 4@C38E ;N459. "@5B89 <>65B C45;OBL <=>3> 2=8<0=8O ?>2545=8N 8 >:@C65=8N 8 =54>AB0B>G=> 2=8<0=8O A2>59 845=B8G=>AB8 8 C15645=8O<. !8AB5<0 >1J548=5==>3> ?>;O >15A?5G8205B 20A A?>A>1>< >?@545;5=8O =5C@02=>25H5==>AB8 :0: =5>1E>48<>3> ?5@2>3> H030 4;O ?>8A:0 ?CB59 4>AB865=8O 1>;55 74>@>2>3> @02=>25A8O. =0 15AF5==0 4;O B5@0?52B>2 :0: 4803=>AB8G5A:89 8=AB@C<5=B, ?>72>;ONI89 20< C7=0BL, :0:CN 87 <=>3>G8A;5==KE B5E=8: A;54C5B ?@8<5=8BL. -B> 1>30B0O <>45;L, 8 <K ?@54;0305< 20< A0<8< =09B8 =>2K5 A?>A>1K 55 ?@8<5=5=8O. #/ - / =5 <>3C ?>25@8BL 2 MB>, - A:070;0 ;8A0. - 5 <>65HL? - >B25B8;0 >@>;520 B>=><, 2K@060NI8< A>60;5=85, - >?@>1C9 A=>20: 3;C1>:> 24>E=8 8 70:@>9 3;070, ;8A0 @0AA<5O;0AL: - 5A?>;57=> ?@>1>20BL, - A:070;0 >=0. - 52>7<>6=> ?>25@8BL 2 =525@>OB=>5. !<5N 70<5B8BL, GB> C B51O =5 1K;> 4>AB0B>G=>9 ?@0:B8:8, - >B25B8;0 >@>;520, - >340 O 1K;0 2 B2>5< 2>7@0AB5, O 2A5340 45;0;0 MB> ?> ?>;G0A0 2 45=L. "0: 2>B, 8=>340 O C<C4@O;0AL ?>25@8BL 2 F5;KE H5ABL =525@>OB=KE 25I59 4> 702B@0:0. LN8A M@>;;, ";8A0 2 075@:0;L5" 0H8 C15645=8O >:07K20NB A8;L=>5 2;8O=85 =0 =0H5 ?>2545=85. =8 <>B828@CNB =0A 8 D>@<8@CNB B>, GB> <K 45;05<. "@C4=> =0CG8BLAO G5<C-;81>, 5A;8 =5 C25@5=, GB> MB> 1C45B ?@8OB=> 8 ?>;57=>. 'B> B0:>5 C15645=8O? 0: >=8 D>@<8@CNBAO 8 :0: <K ?>445@68205< 8E? #15645=8O - MB> =0H8 @C:>2>4OI85 ?@8=F8?K, 2=CB@5==85 :0@BK, :>B>@K5 <K 8A?>;L7C5< 4;O B>3>, GB>1K >A<KA;8BL >:@C60NI89 =0A <8@. =8 >15A?5G820NB CAB>9G82>ABL 8 =5?@5@K2=>ABL. 0745;O5<K5 C15645=8O 40NB 1>;55 3;C1>:>5 >ICI5=85 @0??>@B0 8 548=AB20, G5< A>2<5AB=0O @01>B0. K 2A5 @0745;O5< =5:>B>@K5 >A=>2=K5 C15645=8O, :>B>@K5 D878G5A:89 <8@ ?>4B25@6405B :064K9 45=L. K 25@8< 2 70:>=K ?@8@>4K. K =5 ?@K305< A :@KH8 4><0, 8 =0< =5B =5>1E>48<>AB8 :064K9 45=L 70=>2> ?@>25@OBL, GB> >3>=L >168305B C =0A B0:65 5ABL <=>65AB2> C15645=89 >B=>A8B5;L=> A0<8E A51O 8 >B=>A8B5;L=> B>3>, 2 :0:>3> @>40 <8@5 <K 6825<, :>B>@K5 C65 =5 O2;ONBAO AB>;L G5B:> >?@545;5==K<8. N48 =5 O2;ONBAO B0:8<8 65 ?>A;54>20B5;L=K<8 8 =587<5==K<8, :0: A8;0 3@028B0F88. #15645=8O 2>7=8:0NB 87 <=>38E 8AB>G=8:>2: 2>A?8B0=85, <>45;8@>20=85 02B>@8B5B>2, ?@>H;K5 B@02<K 8 ?>2B>@ONI89AO >?KB. K AB@>8< C15645=8O ?CB5< >1>1I5=8O A2>53> >?KB0 8 >?KB0 4@C38E ;N459. 0: <K C7=05<, :0:>9 >?KB A;54C5B >1>1I8BL? 5:>B>@K5 C15645=8O ?@8E>4OB : =0< 2 3>B>2>< 2845 87 B>9 :C;LBC@K 8 >:@C65=8O, 2 :>B>@>< <K @>48;8AL. 6840=8O 02B>@8B5B>2, >:@C60NI8E =0A 2 45BAB25, 2=CH0NB C15645=8O. 02KH5==K5 >6840=8O (5A;8 >=8 @50;8AB8G=K) AB@>OB :><?5B5=B=>ABL. 87:85 >6840=8O 2=CH0NB =5:><?5B5=B=>ABL. K 25@8< 2 B>, GB> 3>2>@8< > A515, :>340 <K <>;>4K, ?>B><C GB> C =0A =5B A?>A>10 ?@>25@8BL MB>, 8 MB8 C15645=8O <>3CB >AB020BLAO =587<5==K<8 4065 ?>4 2>7459AB285< =0H8E 1>;55 ?>74=8E A>1KB89. >340 <K 25@8< 2> GB>-B>, <K ?>ABC?05< B0:, :0: 1C4B> MB> 25@=>. >MB><C B@C4=> >?@>25@3=CBL B0:85 C15645=8O, >=8 459AB2CNB :0: A8;L=K5 D8;LB@K 2>A?@8OB8O. !>1KB8O 8=B5@?@5B8@CNBAO 2 B5@<8=0E C15645=8O, 8 8A:;NG5=8O ?>4B25@640NB ?@028;0. ">, GB> <K 45;05<, ?>445@68205B 8 CA8;8205B B>, 2> GB> <K 25@8<. #15645=8O - MB> =5 :0@BK B>3>, GB> ?@>87>H;>, 0 =0<5B:8 4;O 1C4CI8E 459AB289. K;> ?@>2545=> 8AA;54>20=85, 2 :>B>@>< 3@C??0 45B59 1K;0 @0745;5=0 =0 425 ?>43@C??K A >48=0:>2K< :>MDD8F85=B>< 8=B5;;5:BC0;L=>AB8. #G8B5;O< 1K;> A:070=>, GB> C ?5@2>9 ?>43@C??K :>MDD8F85=B iQ 2KH5, 8 >6840;>AL, GB> A =59 >=8 1C4CB @01>B0BL ;CGH5, G5< A> 2B>@>9. %>BO 548=AB25==K< @07;8G85< <564C MB8<8 42C<O ?>43@C??0<8 1K;8 >6840=8O (C15645=8O) CG8B5;59, ?5@20O ?>43@C??0 4>AB83;0 7=0G8B5;L=> 1>;55 2KA>:8E @57C;LB0B>2, G5< 2B>@0O, :0: ?>:070;8 ?>A;54CNI85 B5ABK. -B>B B8? A0<> >?@024K20NI53>AO ?@>@>G5AB20 8725AB5= :0: MDD5:B 83<0;8>=0. =0;>38G=K9 284 A0<> >?@024K20NI53>AO ?@>@>G5AB20 - MB> MDD5:B ?;0F51>. E>@>H> 8725AB=K9 2 <548F8=5. 0F85=B 1C45B 2K74>@02;820BL, 5A;8 >= C15645= 2 B><, GB> >= ?@8=8<05B MDD5:B82=>5 ;5:0@AB2>, 4065 5A;8 2 459AB28B5;L=>AB8 5<C 40NB ?;0F51>, =59B@0;L=>5 25I5AB2> 157 >?@545;5==>3> <548F8=A:>3> 2>7459AB28O. #15645=85 >:07K205B 2;8O=85 =0 ;5G5=85. 5>1E>48<>ABL 2 ;5:0@AB20E 2>7=8:05B =5 2A5340, => 25@0 2 2K74>@>2;5=85 2A5340 =5>1E>48<0. AA;54>20=8O CAB>9G82> ?>:07K20NB, GB> >:>;> 30% ?0F85=B>2 @5038@CNB =0 ?;0F51>. >4=>< 8AA;54>20=88 2@0G A45;0; 8=J5:F8N 48AB8;;8@>20==>9 2>4K @O4C ?0F85=B>2 A :@>2>B>G0I59 O72>9 65;C4:0, A:0702 8<, GB> MB> C4828B5;L=>5 ;5:0@AB2> 8 >=> ?><>65B 8< 2K;5G8BLAO. !5<L45AOB ?@>F5=B>2 ?0F85=B>2 ?>:070;8 70<5G0B5;L=K5 @57C;LB0BK, :>B>@K5 A>E@0=O;8AL 2 B5G5=85 3>40. >78B82=K5 C15645=8O O2;ONBAO B5<8 :;NG0<8, :>B>@K5 70?CA:0NB =0H8 A?>A>1=>AB8. #15645=8O A>740NB @57C;LB0BK. ABL ?>3>2>@:0< "81> 2K 25@8B5, GB> <>65B5, ;81> 2K =8G53> =5 <>65B5... >B B0:!" 3@0=8G820NI85 C15645=8O A>A@54>B>G820NBAO 2 A;>20E: "/ =5 <>3C". B=5A8B5AL : MB><C 2K@065=8N :0: : ?@>AB><C CB25@645=8N > D0:B5, :>B>@K9 8<55B A8;C B>;L:> 2 =0AB>OI89 <><5=B. 0?@8<5@, D@070: "/ =5 <>3C 6>=3;8@>20BL" >7=0G05B "/ <>3C (=5 6>=3;8@>20BL)". MB> >G5=L ;53:> - =5 6>=3;8@>20BL. 064K9 A MB8< A?@028BAO. 5@0 2 B>, GB> "/ =5 <>3C" O2;O5BAO >?8A0=85< 20H59 A?>A>1=>AB8 2 =0AB>OI5< 8 2 1C4CI5<, 2<5AB> B>3>, GB>1K 1KBL >?8A0=85< 20H53> ?>2545=8O 2 =0AB>OI5<, 8 1C45B ?@>3@0<<8@>20BL 20H <>73 =0 =5C40GC 8 ?@5?OBAB2>20BL 20< 2 >1=0@C65=88 A2>59 8AB8==>9 A?>A>1=>AB8. 530B82=K5 C15645=8O =5 8<5NB >A=>20=8O 2 >?KB5. %>@>H59 <5B0D>@>9 : 2>7459AB28N >3@0=8G820NI8E C15645=89 O2;O5BAO A?>A>1 @01>BK 3;07 ;O3CH:8. O3CH:0 2848B 1>;LH8=AB2> ?@54<5B>2 2 A2>5< =5?>A@54AB25==>< >:@C65=88, => >=0 8=B5@?@5B8@C5B ;8HL B5 ?@54<5BK, :>B>@K5 42830NBAO 8 8<5NB >?@545;5==CN D>@<C. -B> >G5=L 206=> 4;O ;>2;8 <CE. 4=0:>, ?>A:>;L:C B>;L:> 4286CI85AO G5@=K5 >1J5:BK 2>A?@8=8<0NBAO :0: ?8I0, ;O3CH:0 1C45B >1@5G5=0 =0 A<5@BL 2 :>@>1:5, ?>;=>9 <5@B2KE <CE. "0: D8;LB@K 2>A?@8OB8O, O2;ONI85AO A;8H:>< C7:8<8 8 A;8H:>< MDD5:B82=K<8, <>3CB ;8H8BL =0A ?>;57=>3> >?KB0 4065 2 B>< A;CG05, :>340 <K >:@C65=K 70E20BK20NI8<8 2>7<>6=>ABO<8, ?> B>9 ?@8G8=5, GB> >=8 =5 >A>7=0NBAO B0:>2K<8. ( 0=3;89A:>< 20@80=B5: "I can not juggle", - 4>A;>2=> ?5@52>48BAO: "/ <>3C =5 6>=3;8@>20BL - ?@8<. ?5@ ) CGH89 A?>A>1 >1=0@C68BL, =0 GB> 2K A?>A>1=K, 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?@8B2>@8BLAO, GB> 2K <>65B5 A45;0BL MB>. 59AB2C9B5 B0:, ":0: 1C4B>" 2K <>65B5 A45;0BL MB>. 'B> =5 A<>65B5, B> 8 =5 A45;05B5. A;8 MB> 459AB28B5;L=> =52>7<>6=>, =5 @0AAB@08209B5AL, 2K MB> >1=0@C68B5. ( C1548B5AL, ?@8 =5>1E>48<>AB8, GB> 2K ?@54?@8=O;8 A>>B25BAB2CNI85 <5@K 157>?0A=>AB8.) >:0 2K 25@8B5 2 B>, GB> MB> =52>7<>6=>, 2K =0 A0<>< 45;5 =8:>340 =5 >1=0@C68B5, O2;O5BAO ;8 MB> 2>7<>6=K< 8;8 =5B. K =5 @>48;8AL A C15645=8O<8 =0?>4>185 B>3>, :0: <K @>48;8AL A >?@545;5==K< F25B>< 3;07. =8 87<5=ONBAO 8 @072820NBAO. K 4C<05< > A515 ?>-@07=><C, <K 65=8<AO, @072>48<AO, <5=O5< 4@C759 8 A>25@H05< @07;8G=K5 ?>ABC?:8, ?>B><C GB> 87<5=ONBAO =0H8 C15645=8O. #15645=8O <>3CB AB0BL ?@54<5B>< 2K1>@0. K <>65B5 >B1@0AK20BL B5 C15645=8O, :>B>@K5 >3@0=8G820NB 20A, 8 AB@>8BL C15645=8O, :>B>@K5 1C4CB 45;0BL 20HC 687=L 1>;55 25A5;>9 8 1>;55 CA?5H=>9. >78B82=K5 C15645=8O ?>72>;ONB 20< >?@545;8BL, GB> <>3;> 1K 1KBL 8AB8=>9 4;O 20A 8 =0A:>;L:> A?>A>1=K<8 2K O2;O5B5AL. =8 O2;ONBAO :;NG0<8 : 8AA;54>20=8N 8 83@5 2 <8@5 2>7<>6=>AB59. 0:85 C15645=8O AB>8B 8<5BL 8 :0:85 87 =8E 1C4CB A?>A>1AB2>20BL 8 ?>445@6820BL 20A 2 4>AB865=88 20H8E F5;59? >4C<09B5 > :0:8E-=81C4L C15645=8OE, :>B>@K5 C 20A 5ABL >B=>A8B5;L=> A51O. /2;ONBAO ;8 >=8 ?>;57=K<8? ><>30NB ;8 >=8 8;8 AB@>OB ?@5?OBAB28O? # :064>3> 87 =0A 5ABL F5=B@0;L=K5 C15645=8O >B=>A8B5;L=> ;N128 8 >B=>A8B5;L=> B>3>, GB> O2;O5BAO 206=K< 2 687=8. # =0A 5ABL <=>65AB2> 4@C38E C15645=89 >B=>A8B5;L=> =0H8E 2>7<>6=>AB59 8 AG0ABLO, :>B>@K5 <K A>7405< 8 <>65< 87<5=8BL. 06=0O A>AB02;ONI0O CA?5E0 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 8<5BL C15645=8O, :>B>@K5 ?>72>;OB 20< 1KBL CA?5H=K<. #15645=8O, @0AH8@ONI85 20H8 2>7<>6=>AB8, =5 30@0=B8@CNB :064>4=52=>3> CA?5E0, => >=8 ?>445@6820NB 2 20A @5AC@A=>5 A>AB>O=85 8 A?>A>1=>ABL ?@>42830BLAO : CA?5EC. !BM=4D>@4A:>< C=825@A8B5B5 1K; ?@>2545= @O4 8AA;54>20=89 >B=>A8B5;L=> "A0<> >?@024K20NI8EAO >6840=89", 8;8 > B><, :0: 87<5=O5BAO ?>2545=85 4;O B>3>, GB>1K A>>B25BAB2>20BL =>2><C C15645=8N. AA;54>20=85 70:;NG0;>AL 2 A@02=5=88 B>3>, :0: ;N48 4C<0NB > B><, GB> >=8 45;0NB, A B5<, :0: >=8 =0 A0<>< 45;5 45;0NB MB>. @54;030;8AL @07=>>1@07=K5 7040G8, =0G8=0O >B <0B5<0B8G5A:8E 8 :>=G0O ?@8@CG5=85< 7<58. !=0G0;0 C15645=8O 8 8A?>;=5=85 A>>B25BAB2>20;8 4@C3 4@C3C, ;N48 2K?>;=O;8 B>, GB> 4C<0;8. 0B5< 8AA;54>20B5;8 ?@8ABC?8;8 : ?>AB@>5=8N C =8E C15645=89 >B=>A8B5;L=> A0<8E A51O ?CB5< ?>AB0=>2:8 F5;59, >@30=870F88 45<>=AB@0F89 8 ?@54>AB02;5=8O 8A?KBC5<K< B@5=5@>2. 6840=8O 2>7@0AB0;8, 0 :0G5AB2> 8A?>;=5=8O >1KG=> ?040;>, ?>A:>;L:C >=8 >A20820;8 =>2K5 B5E=8:8. -B> 1K;0 B>G:0 <0:A8<0;L=>3> @07;8G8O <564C B5<, 2> GB> >=8 25@8;8, GB> A<>3;8 1K A45;0BL, 8 B5<, GB> >=8 =0 A0<>< 45;5 45;0;8. A;8 8A?KBC5<K5 C?>@=> 1@0;8AL 70 7040GC, :0G5AB2> 8E 8A?>;=5=8O ?>2KH0;>AL, ?@81;860OAL : >6840=8O<. A;8 65 >=8 @0AE>;06820;8AL, B> :0G5AB2> 8A?>;=5=85 ?040;> 4> A2>53> ?5@2>=0G0;L=>3> C@>2=O. >4C<09B5 =5:>B>@>5 2@5<O > B@5E C15645=8OE, :>B>@K5 >3@0=8G820NB 20A. 0?8H8B5 8E. "5?5@L <KA;5==> ?>A<>B@8B5 2 >3@><=>5 2@06451=>5 75@:0;>. @54AB02LB5 A515, :0:>9 AB0=5B 20H0 687=L G5@57 ?OBL ;5B, 5A;8 2K 1C45B5 ?@>4>;60BL ?>ABC?0BL B0:, :0: 1C4B> MB8 >3@0=8G820NI85 20A C15645=8O 25@=K. 0:>9 20H0 687=L AB0=5B G5@57 45AOBL ;5B? '5@57 4204F0BL? 0 <8=CBC 87102LB5AL >B MB8E <KA;59. AB0=LB5, ?@>948B5AL 8;8 A45;09B5 =5A:>;L:> 3;C1>:8E 24>E>2. "5?5@L ?>4C<09B5 > B@5E =>2KE C15645=8OE, :>B>@K5 1C4CB ?>445@6820BL 20A, :>B>@K5 459AB28B5;L=> 87<5=OB 20HC 687=L : ;CGH5<C. K <>65B5 ?@5@20BLAO =0 =5A:>;L:> A5:C=4, GB>1K 70?8A0BL 8E. KA;5==> 273;O=8B5 =0 1>;LH>5 4>1@>5 75@:0;>. >>1@078B5 A51O, ?>ABC?0NI53> 2 687=8 B0:, :0: 1C4B> MB8 =>2K5 C15645=8O =0 A0<>< 45;5 25@=K. 0: 87<5=8BAO 20H0 687=L G5@57 ?OBL ;5B? '5@57 45AOBL ;5B? '5@57 4204F0BL? 7<5=5=85 C15645=89 45;05B 2>7<>6=K< 87<5=5=85 ?>2545=8O, 8 >=> 87<5=O5BAO 1KAB@55 2A53>, 5A;8 C 20A 5ABL A?>A>1=>ABL 8;8 AB@0B538O, ?>72>;ONI0O A?@028BLAO A 7040G59. K <>65B5 B0:65 <5=OBL C15645=8O G5;>25:0 ?CB5< 87<5=5=8O 53> ?>2545=8O, => MB> =5 AB>;L =0456=K9 ?CBL. 5:>B>@KE ;N459 =5 C156405B ?>2B>@ONI89AO >?KB. =8 284OB 2 MB>< B>;L:> =5 A2O70==>5 <564C A>1>9 A;CG09=>5 AB5G5=85 >1AB>OB5;LAB2. #15645=8O O2;ONBAO 206=>9 A>AB02;ONI59 =0H59 ;8G=>AB8, 8 B5< =5 <5=55 >=8 2K@060NBAO G@572KG09=> ?@>ABK<8 A;>20<8: "A;8 O A45;0N MB>..., B>340 ?@>87>945B B>. / <>3C, / =5 <>3C, >=8 ?@52@0I0NBAO 2: "/ 4>;65=... =5 A;54C5B... / =5 4>;65=..." -B8 A;>20 AB0=>2OBAO =5?@5>4>;8<K<8. 0:8< >1@07>< MB8 A;>20 ?>;CG0NB A8;C =04 =0<8? /7K: ?@54AB02;O5B A>1>9 ACI5AB25==CN G0ABL ?@>F5AA0, :>B>@K9 <K 8A?>;L7C5< 4;O B>3>, GB>1K ?>=8<0BL >:@C60NI89 <8@ 8 2K@060BL =0H8 C15645=8O. A;54CNI59 3;025 <K 45B0;L=> @0AA<>B@8< ;8=328AB8G5A:CN G0ABL =59@>;8=328AB8G5A:>3> ?@>3@0<<8@>20=8O. ;020 5 ! '/ - > ">3>@>4" - 2>2A5 =5 7=0G8B "A;02=5=L:89 A=>3AH810B5;L=K9 0@3C<5=B8:", - 2>7@078;0 ;8A0. - >340 ;8G=> O C?>B@51;ON A;>2>, - 2A5 B0: 65 ?@57@8B5;L=> ?@>3>2>@8; (0;B09-1>;B09, - >=> <5=O A;CH05BAO 8 >7=0G05B :0: @07 B>, GB> O E>GC: =8 1>;LH5, =8 <5=LH5. " -B> 5I5 2>?@>A, - A:070;0 ;8A0, - 70E>BOB ;8 A;>20 20A A;CH0BLAO. - -B> 5I5 2>?@>A, - A:070; (0;B09, - :B> 745AL E>7O8=: A;>20 8;8 O. LN8A M@@>;, "?8A0 2 075@:0;L5" -B>B ?0@03@0D > A8;5 O7K:0. B><, :0: C1548BLAO, GB> 2K 3>2>@8B5 B>, GB> 8<55B5 2 284C, :0: =0CG8BLAO 1>;55 OA=> ?>=8<0BL B>, GB> 8<5NB 2 284C 4@C385 ;N48, 8 :0: ?><>GL ;N4O< 2K@078BL B>, GB> >=8 A0<8 8<5NB 2 284C. -B>B ?0@03@0D > 2>AAB0=>2;5=88 A2O78 <564C O7K:>< 8 >?KB><. !;>20 =5 AB>OB =8G53>, 3;0A8B ?>3>2>@:0, 8 2A5 65 >=8 >1;040NB A8;>9 2K7K20BL >1@07K, 72C:8 8 >ICI5=8O 2 2>>1@065=88 A;CH0B5;59 8 G8B0B5;59, MB> 8725AB=> ;N1><C ?>MBC 8;8 A>AB028B5;N @5:;0<K. !;>20 <>3CB 702O7K20BL 4@C65A:85 >B=>H5=8O 8 @07@CH0BL 8E, @20BL 48?;><0B8G5A:85 A2O78, ?@>2>F8@>20BL A@065=8O 8 2>9=K. !;>20 <>3CB ?>3@C78BL =0A 2 E>@>H55 8;8 ?;>E>5 A>AB>O=85: >=8 O2;ONBAO O:>@O<8 4;O A;>6=>9 30<<K ?5@56820=89. "0: GB> 548=AB25==K< >B25B>< =0 2>?@>A: "'B> =0 A0<>< 45;5 >7=0G05B A;>2>? " - O2;O5BAO 2>?@>A ";O :>3> ? / 7K: ?@54AB02;O5B A>1>9 8=AB@C<5=B :><<C=8:0F88, 0 @07 B0:, A;>20 8<5NB B>B A<KA;, > :>B>@>< 4>3>2>@8;8AL ;N48. -B> @0745;O5<K9 A?>A>1 CAB0=02;820BL :><<C=8:0F8N ?> ?>2>4C A5=A>@=KE ?5@56820=89. 57 MB>3> =5 1K;> 1K >A=>2K 4;O 2>7=8:=>25=8O >1I5AB20 2 8725AB=>< A<KA;5. K ?>;0305<AO =0 8=BC8F8N ;N459, 3>2>@OI8E =0 >48=0:>2>< A =0<8 O7K:5 :0: =0 @>4=><, 8 =0 B>B D0:B, GB> =0H A5=A>@=K9 >?KB 4>AB0B>G=> ?>E>6 =0 =0H8 :0@BK, GB>1K 8<5BL <=>3> >1I8E G5@B. 57 MB>3> >1I5=85 2>>1I5 1K;> 1K 157=0456=K< 70=OB85<, 0 <K :0: :><<C=8:0B>@K 1K;8 1K ?>E>68 =0 (0;B09-1>;B0O. 4=0:> ... <K =5 2A5 8<55< 2 284C >4=8 8 B5 65 :0@BK. 064K9 87 =0A 2>A?@8=8<05B MB>B <8@ A2>8< C=8:0;L=K< A?>A>1><. !;>20 A0<8 ?> A515 ;8H5=K A<KA;0, 8 MB> AB0=>28BAO >G5284=K<, :>340 <K A;CH05< 8=>AB@0==CN @5GL, :>B>@CN =5 ?>=8<05<. K ?@8405< A;>20< A<KA; ?>A@54AB2>< 70:@5?;5=8O 0AA>F80F89 <564C MB8<8 A;>20<8 8 >1J5:B0<8 8;8 ?5@56820=8O<8 =0H59 687=8. K =5 2848< >4=8 8 B5 65 >1J5:BK 8 =5 8<55< >4=8 8 B5 65 ?5@56820=8O. ">B D0:B, GB> ;N48 459AB28B5;L=> 8<5NB @07;8G=K5 :0@BK 8 A<KA;K, >1>30I05B 8 @07=>>1@078B =0HC 687=L. 5@>OB=>, <K ?>9<5< 7=0G5=85 A;>2 "A;04:89 B>@B", ?>B><C GB> ACI5AB2C5B @0745;O5<K9 2A5<8 =0<8 >48=0:>2K9 284, 70?0E 8 2:CA MB>3> B>@B0. > <K 1C45< A?>@8BL 4> 3;C1>:>9 =>G8 > 7=0G5=88 B0:8E 01AB@0:B=KE ?>=OB89, :0: "C2065=85", ";N1>2L", "?>;8B8:0". 5;8:>;5?=0O 2>7<>6=>ABL 70?CB0BLAO. -B8 A;>20 25AL<0 ?>E>68 =0 G5@=8;L=K5 :;O:AK >@H0E0, >1>7=0G0NI85 @07;8G=K5 25I8 4;O @07=KE ;N459. @8 MB>< <K 5I5 =5 @0AA<0B@8205< B0:8E 25I59, :0: >B2;5G5=85 2=8<0=8O, CB@0B0 @0??>@B0, =5OA=>ABL ?@54AB02;5=8O 8;8 2708<=0O =5A?>A>1=>ABL ?>=8<0BL >?@545;5==K5 8458. 0: <K C7=05<, GB> <K ?>=8<05< :>3>-B>? @84020O A<KA; 53> A;>20<. 0H A<KA;. =5 53>. =5B =8:0:>9 30@0=B88, GB> MB8 420 A<KA;0 >48=0:>2K. 0: <K ?@8405< A<KA; B5< A;>20<, :>B>@K5 A;KH8<? 0:8< >1@07>< <K ?>418@05< A;>20, GB>1K 2K@078BL A2>8 <KA;8? :0: A;>20 AB@C:BC@8@CNB =0H >?KB? -B8 2>?@>AK ;560B :0: @07 2 >A=>20=88 ;8=328AB8G5A:>9 G0AB8 . 20 G5;>25:0, CB25@640NI85, GB> 8< >1>8< =@028BAO A;CH0BL <C7K:C, <>3CB >1=0@C68BL, GB> C =8E >G5=L <0;> >1I53>, :>340 >=8 C284OB, GB> >4=><C 87 =8E =@02OBAO >?5@K 03=5@0, 2 B> 2@5<O :0: 4@C3>9 A;CH05B BO65;K9 @>:. A;8 O A:06C 4@C3C, GB> ?@>25; 45=L >B4KE0O, B> >= <>65B 2>>1@078BL, GB> O 25AL 25G5@ A845; 2 :@5A;5 8 A<>B@5; B5;5287>@. A;8 65 O =0 A0<>< 45;5 83@0; 2 B5==8A 8 70B5< 4>;3> 1@>48; ?> ?0@:C, B> >= <>65B ?>4C<0BL, GB> O AC<0AH54H89. = <>65B B0:65 C4828BLAO, :0: >4=> 8 B> 65 A;>2> ">B4KE" <>65B C?>B@51;OBLAO 4;O >1>7=0G5=8O 42CE AB>;L @07;8G=KE 25I59. 5 A;8H:>< 1>;LH85 F5==>AB8 ?>AB02;5=K =0 :0@BC 2 MB>< ?@8<5@5. '0I5 2A53> =0H8 7=0G5=8O 4>AB0B>G=> 1;87:8 4;O 045:20B=>3> ?>=8<0=8O. K20NB B0:65 A8BC0F88, :>340 >G5=L 206=> 2K@060BLAO B>G=>, =0?@8<5@ 2 8=B8<=KE >B=>H5=8OE 8;8 ?@8 70:;NG5=88 A>3;0H5=8O 2 687=5A5. 0< 65;0B5;L=> 1KBL C25@5==K< 2 B><, GB> 4@C3>9 G5;>25: @0745;O5B 20H5 7=0G5=85, 8 20< 70E>G5BAO C7=0BL :0: <>6=> 1>;55 B>G=>, GB> G5;>25: 8<55B 2 284C 2 A2>59 :0@B5 459AB28B5;L=>AB8, 8 1K 70E>B8B5, GB>1K >= OA=> MB> 2K@078;. +(/ !#% /7K: O2;O5BAO <>I=K< D8;LB@>< 4;O =0H53> 8=48284C0;L=>3> >?KB0. = O2;O5BAO G0ABLN B>9 :C;LBC@K, 2 :>B>@>9 <K 2K@>A;8, 8 =5 <>65B 87<5=8BLAO. = =0?@02;O5B =0H8 <KA;8 2 >?@545;5==KE =0?@02;5=8OE, >1;53G0O >4=8 A?>A>1K <KH;5=8O 8 70B@C4=OO 4@C385. -A:8<>AK 8<5NB <=>65AB2> @07;8G=KE =0720=89 4;O >4=>3> =0H53> ?>=OB8O "A=53". E 687=L 2> <=>3>< 7028A8B >B B>3>, =0A:>;L:> B>G=> >=8 <>3CB >?@545;8BL :0G5AB2> A=530. < =5>1E>48<> B>G=> @07;8G0BL A=53, :>B>@K9 <>6=> 5ABL, A=53, :>B>@K9 <>65B 1KBL 8A?>;L7>20= 4;O AB@>8B5;LAB20, 8 B.4. >65B5 ;8 2K 2>>1@078BL, =0A:>;L:> <8@ 1K; 1K 4@C38< 4;O 20A, 5A;8 1K 2K <>3;8 @07;8G0BL 45AOB:8 @07=>>1@07=KE A>AB>O=89 A=530? 0H O7K: 45;05B B>=:85 @07;8G5=8O ;8HL 2 B>9 >1;0AB8 G5;>25G5A:>3> >?KB0, :>B>@0O O2;O5BAO 206=>9 2 40==>9 :C;LBC@5. 0?@8<5@, C =0A 5ABL 45AOB:8 A;>2 4;O >1>7=0G5=8O @07;8G=KE 30<1C@35@>2 8 1>;55 ?OB845AOB8 =0720=89 <>45;59 02B><>18;59. 8@ >:07K205BAO =0AB>;L:> 1>30BK< 8 @07=>>1@07=K<, =0A:>;L:> <K 45;05< 53> B0:8<, 8 C=0A;54>20==K9 =0<8 O7K: 83@05B @5H0NICN @>;L 2 B><, GB>1K =0?@02;OBL =0H5 2=8<0=85 =0 >4=8 AB>@>=K MB>3> <8@0 8 A:@K20BL 4@C385. 0H8 <KA;8 =5 >?@545;ONBAO =0H8< O7K:><. B> 2@5<O :0: <K <>65< 4C<0BL 8 459AB28B5;L=> 4C<05< A;>20<8, =0H8 <KA;8 >:07K20NBAO B0:65 A<5ALN <KA;5==KE :0@B8=>:, 72C:>2 8 >ICI5=89. =0BL O7K: - >7=0G05B 7=0BL, :0: ?5@525AB8 MB8 :0@B8=:8, 72C:8 8 >ICI5=8O 2 A;>20. >?@>A, :>B>@K9 <K E>B8< 745AL 8AA;54>20BL, 70:;NG05BAO 2 A;54CNI5<C GB> ?@>8AE>48B A =0H8<8 <KA;O<8. :>340 <K >1;5:05< 8E 2 D>@<C O7K:0, 8 =0A:>;L:> B>G=> >=8 8A?>;=ONB A2>N A;C61C, :>340 =0H8 A;CH0B5;8 A@K20NB A =8E MBC D>@<C? O7K:5, 157CA;>2=>, 5ABL A2>O <=>3>7=0G=>ABL. 53:> ?>=OBL, GB> A;>20 8<5NB @07;8G=K5 7=0G5=8O (;81> A<KA;>2K5 >BB5=:8) 4;O @07=KE ;N459, ?>B><C GB> =5 =0945BAO 42CE ;N459, 8<5NI8E >48=0:>2K9 687=5==K9 >?KB. !;>20 O2;ONBAO O:>@O<8 4;O A5=A>@=>3> >?KB0, => >?KB - MB> 5I5 =5 @50;L=>ABL, 0 A;>20 - MB> =5 A0< >?KB. !;54>20B5;L=>, 420 H030 >B45;ONB O7K: >B @50;L=>AB8. !?>@8BL >B=>A8B5;L=> @50;L=>3> 7=0G5=8O A;>20 - ?@8<5@=> B> 65 A0<>5, GB> CB25@640BL, GB> >4=> <5=N 2:CA=55 4@C3>3> ?> B>9 ?@8G8=5, GB> 2K ?@54?>G8B05B5 8<5==> BC ?8IC, :>B>@0O =0?5G0B0=0 2 ?5@2>< 87 =8E. N48, 87CG0NI85 8=>AB@0==K9 O7K:, ?>GB8 2A5340 >B<5G0NB @048:0;L=>5 87<5=5=85 A2>8E ?@54AB02;5=89 >1 MB>< <8@5. !!" !+! ! - "-, %>@>H85 :><<C=8:0B>@K 8A?>;L7CNB 4>AB>8=AB20 8 =54>AB0B:8 O7K:0. !?>A>1=>ABL B>G=> C?>B@51;OBL B5 8;8 8=K5 >1>@>BK O2;O5BAO ACI5AB25==>9 4;O ?@>D5AA8>=0;L=>3> :><<C=8:0B>@0. #<5=85 8A?>;L7>20BL B>G=K5 A;>20, :>B>@K5 1C4CB 8<5BL A<KA; 2 :0@B5 <8@0 4@C3>3> G5;>25:0, 8 B>G=> >?@545;OBL, :0:>9 A<KA; 2:;04K20; G5;>25: 2 B5 A;>20, :>B>@K5 >= C?>B@518;, O2;O5BAO 15AF5==K< C<5=85< 2 :><<C=8:0F88. A>45@68B 25AL<0 ?>;57=CN :0@BC 2>7459AB28O O7K:0, :>B>@0O 1C45B ?@54>E@0=OBL 20A >B B0:8E :><<C=8:0B>@>2, :0: (0;B09-1>;B09, 8 =5 ?>72>;8B 20< AB0BL >4=8< 87 =8E. -B0 :0@B0 O7K:0 =07K205BAO <5B0<>45;LN 2 ;8B5@0BC@5 ?> . !;>2> "<5B0" ?@8H;> 87 4@52=53@5G5A:>3> O7K:0 8 >7=0G05B "2KH5" 8;8 "=04", 8;8 "=0 4@C3>< ;>38G5A:>< C@>2=5". 5B0<>45;L 8A?>;L7C5B O7K: 4;O B>3>, GB>1K A45;0BL O7K: 1>;55 OA=K<, >=0 ?@54>E@0=O5B 20A >B 701;C645=8O 2 B><, GB> 2K ?>=8<05B5 A<KA; A;>2, >=0 2>AAB0=02;8205B A2O7L <564C O7K:>< 8 >?KB><. 5B0<>45;L 1K;0 >4=8< 87 ?5@2KE ?0BB5@=>2, @07@01>B0==KE 6>=>< @8=45@>< 8 8G0@4>< M=4;5@><. =8 70<5B8;8, GB> 420 2K40NI8EAO B5@0?52B0. $@8F 5@;7 8 8@468=8O !0B8@, 8<5NB A:;>==>ABL 8A?>;L7>20BL 2>?@>AK >?@545;5==>3> B8?0, :>340 >=8 A>18@0NB 8=D>@<0F8N. 6>= 8 8G0@4 =0<5@520;8AL @072820BL A2>8 >B:@KB8O 2 O7K:5, 87<5=5=88 8 2>A?@8OB88 8 >1=0@C68;8, GB> 8< B0:65 =5>1E>48<> A>740BL A;>20@L 4;O >?8A0=8O MB8E >B:@KB89. =8 ?>4C<0;8, GB> 25;8G09H89 =54>AB0B>: B5@0?52B8G5A:8E B@5=8=3>2 A5@548=K 1970-E 3>4>2 70:;NG0;AO 2 B><, GB> G5;>25: <>3 ?>;CG8BL 0:045<8G5A:>5 >1@07>20=85, =0G0BL B5@0?52B8G5A:CN ?@0:B8:C 8 70B5< 1K; 2K=C645= A=>20 >B:@K20BL 25;>A8?54. ?>B><C GB> =5 1K; A>740= A;>20@L 4;O ?5@540G8 <C4@>AB8 ?@54K4CI53> ?>:>;5=8O =>2><C ?>:>;5=8N ?A8E>B5@0?52B>2. A5 87<5=8;>AL 2 1975 3>4C A ?>O2;5=85< "!B@C:BC@K <0388" 2K?CI5==>9 2 8740B5;LAB25 "=838 > =0C:5 8 ?>2545=88". =0 45B0;L=> >?8AK205B <5B0<>45;L 8 A>45@68B 1>;LHCN G0ABL <0B5@80;>2, ?>;CG5==KE 6>=>< 8 8G0@4>< ?@8 <>45;8@>20=88 $@8F0 5@;70 8 8@468=88 !0B8@. "5?5@L ;N48 <>3CB 872;5:0BL ?>;L7C 87 >?KB0 2K40NI8EAO ?A8E>B5@0?52B>2, :>B>@K5 ?@>25;8 <=>385 3>4K, 8AA;54CO, GB> 459AB28B5;L=> @01>B05B, 0 GB> - =5B. -B0 :=830 ?>A2OI5=0 8@468=88 !0B8@. !", !. #/ !" #"# 'B>1K ?>=OBL <5B0<>45;L, :>B>@0O O2;O5BAO 8=AB@C<5=B>< 4;O 1>;55 ?>;=>3> ?>=8<0=8O B>3>, GB> ;N48 3>2>@OB, =0< A;54C5B @0AA<>B@5BL, :0: <KA;8 ?@52@0I0NBAO 2 A;>20. /7K: =8:>340 =5 A<>65B 2>740BL 4>;6=>5 A:>@>AB8, @07=>>1@078N 8 GC2AB28B5;L=>AB8 =0H53> <KH;5=8O. # 3>2>@OI53> <>65B 1KBL ?>;=0O 8 7025@H5==0O 845O B>3>, GB> >= E>G5B A:070BL, ;8=328ABK =07K20NB 55 3;C18==>9 AB@C:BC@>9. ;C18==0O AB@C:BC@0 =5 ?@8=04;568B A>7=0=8N. /7K: ?@>=8:05B =0 25AL<0 3;C1>:85 C@>2=8 =0H59 =52@>;>388. K A>:@0I05< MBC 3;C18==CN AB@C:BC@C, GB>1K 2K@078BLAO OA=>, 8 B>, GB> <K =0 A0<>< 45;5 3>2>@8<, =07K205BAO ?>25@E=>AB=>9 AB@C:BC@>9. A;8 1K <K =5 A>:@0I0;8 MBC 3;C18==CN AB@C:BC@C, @073>2>@ AB0; 1K C60A=> 4;8B5;L=K< 8 ?540=B8G=K<. A;8 :B>-B> A?@>A8; 20A, :0: ?@>9B8 : 1;8609H5<C 3>A?8B0;N, B> >= 2@O4 ;8 1C45B 1;03>40@5= 20< 70 >B25B, A>45@60I89 B@0=AD>@<0F8>==CN 3@0<<0B8:C. 'B>1K ?5@59B8 >B 3;C18==>9 AB@C:BC@K : ?>25@E=>AB=>9, <K =5>A>7=0==> 45;05< B@8 25I8. >-?5@2KE, <K >B15@5< ;8HL =5:>B>@CN G0ABL 8=D>@<0F88, 8<5NI59AO 2 3;C18==>9 AB@C:BC@5. >;LH0O G0ABL 8=D>@<0F88 1C45B C?CI5=0. >-2B>@KE, <K 4048< C?@>I5==CN 25@A8N, :>B>@0O =587156=> 1C45B 8A:060BL A<KA;. -B@5BL8E, <K 1C45< >1>1I0BL. 5@5G8A;5=85 2A5E 2>7<>6=KE 8A:;NG5=89 8 CA;>289 <>65B A45;0BL @073>2>@ A;8H:>< 3@><>74:8<. 'B>1K ?5@59B8 >B 3;C18==>9 AB@C:BC@K : ?>25@E=>AB=>9. <K >1>1I05<, 8A:0605< 8 C?CA:05< G0ABL 8=D>@<0F88, :>340 2KA:07K205< A2>N 845N 4@C38<. 5B0<>45;L ?@54AB02;O5B A>1>9 A5@8N 2>?@>A>2, F5;L :>B>@KE - ?>25@=CBL 2A?OBL 8 @073040BL C?CI5=8O, 8A:065=8O 8 >1>1I5=8O O7K:0. -B8 2>?@>AK 8<5NB F5;LN 2>A?>;=8BL CB@0G5==CN 8=D>@<0F8N, 2>AAB0=>28BL AB@C:BC@C 8 872;5GL A?5F8D8G5A:CN 8=D>@<0F8N, GB>1K ?@840BL A<KA; :><<C=8:0F88. !B>8B ?><=8BL, GB> =8 >48= 87 A;54CNI8E ?0BB5@=>2 A0< ?> A515 =5 O2;O5BAO ?;>E8< 8;8 E>@>H8<. A5 7028A8B >B :>=B5:AB0, 2 :>B>@>< >=8 8A?>;L7CNBAO, 8 >B ?>A;54AB289 8E ?@8<5=5=8O. !&$'! !#)!"",+ @>G8B09B5 ?@54;>65=85< !5<8;5B=OO 452>G:0 0@0 A?>B:=C;0AL > 4820==CN ?>4CH:C 2 3>AB8=>9 8 C40@8;0AL ?@02>9 @C:>9 > 45@52O==K9 ABC;, : ! @515=:>< ?@>87>H5; =5AG0AB=K9 A;CG09. 10 MB8 ?@54;>65=8O 8<5NB >48= 8 B>B 65 A<KA;, 8 B5< =5 <5=55 ?5@2>5 A>45@68B 7=0G8B5;L=> 1>;LH5 :>=:@5B=>9 8=D>@<0F88. K <>65< ?>;CG8BL 2B>@>5 ?@54;>65=85 87 ?5@2>3> ?@>AB>9 ?@>F54C@>9 C?CI5=8O 8;8 >1>1I5=8O A?5F8D8G5A:8E ACI5AB28B5;L=KE. 2>>1I5-B> >10 ?@54;>65=8O =0?8A0=K A>25@H5==> ?@028;L=K< @CAA:8< O7K:><. @028;L=0O 3@0<<0B8:0 -MB> 5I5 =5 30@0=B8O OA=>AB8 <KA;8. =>385 ;N48 O2;ONBAO 1>;LH8<8 A?5F80;8AB0<8 3>2>@8BL ?>4@>1=> =0 ?@5:@0A=>< @CAA:>< O7K:5 8 =5 A>>1I0BL 20< 2 @57C;LB0B5 =8 :0?;8 =>2>3>. :B82=> 459AB2CNI55 ;8F> ?@54;>65=8O <>65B 15AA;54=> 8AG57=CBL ?@8 8A?>;L7>20=88 ?0AA82=>3> 70;>30, =0?@8<5@, 5A;8 A:070BL: ">< 1K; ?>AB@>5= ",- 2<5AB>: "% ?>AB@>8; 4><" "> GB> 2K =5 C?><O=C;8 AB@>8B5;O 2 ?5@2>< ?@54;>65=88, =5 >7=0G05B, GB> 4>< 2K@>A A0< ?> A515. !B@>8B5;L 2A5 65 ACI5AB2C5B. #?CI5=85 40==>3> B8?0 <>65B >7=0G0BL B0:>5 ?@54AB02;5=85 > <8@5, 2 :>B>@>< 2K O2;O5B5AL 15A?><>I=K< =01;N40B5;5<, 0 A>1KB8O ?@>8AE>4OB B0:8< >1@07><, GB> =8:B> =5 =5A5B 70 =8E >B25BAB25==>AB8. B0:, :>340 2K A;KH8B5 ?@54;>65=85: ">< 1K; ?>AB@>5=", - 2K <>65B5 7040BL 2>?@>A > ?@>?CI5==>9 8=D>@<0F88: &middot;B> ?>AB@>8; MB>B 4><?" @C385 ?@8<5@K ?@54;>65=89, 2 :>B>@KE ACI5AB28B5;L=K5 =5 >?@545;5=K: "5=O ?>GB8 AE20B8;8". - B> AE20B8;? " MB>< ACI5AB2> 2>?@>A0". - G5< 8<5==>? ":@5AB=>AB8 1K;8 @07@CH5=K". - B> 8E @07@CH8;? "N18<G8:8 4>AB02;ONB E;>?>BK"? - 'L8 ;N18<G8:8? !;54CNI89 ?5@; @>48;AO 2 CAB0E 42CE;5B=53> @515=:0, :>340 53> A?@>A8;8, :C40 45;0AL ?;8B:0 H>:>;040, ;5602H0O =0 AB>;5. "A;8 ;N48 >AB02;ONB H>:>;04, B> 53> AJ540NB". - "0:85 ;N48?" 5A?5F8D8G5A:85 ACI5AB28B5;L=K5 ?@>OA=ONBAO 7040=85< 2>?@>A0: "B> 8;8 GB> 8<5==>... ?" !&$'! + ;8A0 1K;0 =0AB>;L:> >H0@0H5=0, GB> =5 >B25B8;0, 8 G5@57 <8=CBC (0;B09 A=>20 703>2>@8; "# =5:>B>@KE A;>2 >A>1K9 =@02. A>15==> C 3;03>;>2, >=8 A0<K5 =0E0;L=K5 ! ?@8;030B5;L=K<8 BK GB> E>G5HL, B> 8 45;05HL 0 2>B A 3;03>;0<8!.. ?@>G5<, C <5=O A =8<8 @073>2>@ :>@>B:89! >4>=5?@>=8F05<>ABL! >B ;8G=> <>O B0G:0 7@5=8O!" LN8A M@@>;;, ";8A0 2 075@:0;L5" =>340 3;03>; <>65B =5 1KBL A?5F8D8G5A:8<, =0?@8<5@: "= ?CB5H5AB2>20; 2 0@86" "=0 ?>@0=8;0AL" "=0 ?><>3;0 <=5" "/ ?KB0NAL 70?><=8BL MB>" "48B5 8 2KCG8B5 MB> : A;54CNI59 =545;5" >65B >:070BLAO 206=K< 7=0BL, :0: 8<5==> MB> 1K;> A45;0=>. 0< =5 E20B05B =0@5G8O. 0: >= ?CB5H5AB2>20;? 0:8< >1@07>< >=0 ?>@0=8;0AL? 0: 8<5==> >=0 ?><>3;0 20<? 0:8< A?>A>1>< 2K ?KB05B5AL 70?><=8BL MB>? ('B> :>=:@5B=> 2K ?KB05B5AL 70?><=8BL?) 0:8< >1@07>< <=5 A;54C5B MB> 2KCG8BL? =0G5=85 =5A?5F8D8G5A:8E 3;03>;>2 2KOA=O5BAO A ?><>ILN 2>?@>A>2: "0: :>=:@5B=>...?" ! / !;54CNI85 420 ?@8<5@0 C?CI5=8O 8=D>@<0F88 ?>E>68 4@C3 =0 4@C30 8 G0AB> 2AB@5G0NBAO 2<5AB5: AC645=8O 8 A@02=5=8O. 1JO2;5=8O O2;ONBAO 70<5G0B5;L=K< 8AB>G=8:>< >1>8E ?0BB5@=>2. >2K9 CA>25@H5=AB2>20==K9 AB8@0;L=K9 ?>@>H>: Fluffo 7=0G8B5;L=> ;CGH5. 45AL ?@82>48BAO A@02=5=85, => >=> =5 ?@54;0305BAO 2 OA=>9 D>@<5. @54<5B =5 <>65B 1KBL ;CGH5, 1C4CG8 87>;8@>20==K< >B 4@C38E. CGH5 G53>? CGH5, G5< >= 1K; @0=LH5? CGH5, G5< 53> :>=:C@5=BK Buffo 8 Quffo? CGH5, G5< 8A?>;L7>20BL ?0B>:C 2<5AB> AB8@0;L=>3> ?>@>H:0? N1>5 ?@54;>65=85, :>B>@>5 A>45@68B A;>20 B8?0 "=08;CGH89", ";CGH5", "EC65", "EC4H89", ?@54;0305B A@02=5=85. K <>65B5 A45;0BL A@02=5=85 ;8HL 2 B>< A;CG05, 5A;8 C 20A 5ABL A G5< A@02=820BL. A;8 MB> C?CI5=>, 20< A;54C5B 7040BL 2>?@>A: " A@02=5=88 A G5<?" !;54CNI89 ?@8<5@: / ?;>E> @C:>2>48; MB8< A>25I0=85<. ;>E> ?> A@02=5=8N A G5<? 0: 1K 2K <>3;8 @C:>2>48BL 8<? 0: 1K 6> ;>33A @C:>2>48; 8<? ;8 :0: AC?5@<5= <>3 1K @C:>2>48BL? G5=L G0AB> A?@OB0==0O ?>;>28=0 A@02=5=8O >:07K205BAO =5@50;8AB8G5A:>9. A;8 2K A@02=8205B5 A51O A AC?5@<5=><, 70<5BLB5, :0: <=>3> 2K ?@>83@K205B5 2 MB>< A@02=5=88, 0 70B5< A>B@8B5 <5@8;> A@02=5=8O. A5, GB> C 20A >AB0=5BAO, - MB> GC2AB2> =5A>>B25BAB28O B@51>20=8O<, 8 2K =8G53> =5 A<>65B5 A MB8< ?>45;0BL. !<KA; A@02=5=8O 2KOA=O5BAO 2>?@>A><: " A@02=5=88 A G5< ?" !#/ !C645=8O -MB> 1;87:85 @>4AB25==8:8 A@02=5=89. A;8 Fluffo O2;O5BAO "?@>AB> ;CGH8< AB8@0;L=K< ?>@>H:><, :>B>@K9 <>6=> :C?8BL", B> 8=B5@5A=> 1K;> 1K 7=0BL, GL5 MB> <=5=85: 48@5:B>@0 :><?0=88 FIuffo? 1I5AB25==>5 <=5=85? ;8 <=5=85 6> ;>33A0? !C645=8O =5 >1O70B5;L=> A>45@60B A@02=5=8O, E>BO B0:>5 A;CG05BAO G0AB>. A;8 :B>-B> 3>2>@8B: "/ M3>8AB", - 2K <>65B5 A?@>A8BL: "B> MB> A:070;?" A;8 >= >B25B8B: "/". - B> 2K <>65B5 CA><=8BLAO: ">, ?>;L7COAL :0:>9 <5@:>9, 2K @5H8;8, GB> 2K M3>8AB?" B0:, ?>;57=> 7=0BL, :B> 45;05B AC645=85. => <>65B ?@89B8 87 45BA:8E 2>A?><8=0=89. B0:65: :0:>2K ?@8G8=K 4;O 2KA:07K20=8O MB>3> AC645=8O? /2;ONBAO ;8 >=8 A5@L57=K<8? -B> 20H8 A>1AB25==K5 4>2>4K, 8;8 >=8 =02O70=K :5<-B>? >65B 1KBL. MB> A;54 2 20H59 ?0<OB8, CB@0B82H89 A8;C A59G0A, :>340 2K C65 27@>A;K9 G5;>25:? !C645=8O G0AB> ?>O2;ONBAO ?>4 ?@8:@KB85< =0@5G89. >A<>B@8B5 =0 A;54CNI55 ?@54;>65=85: "G5284=>, MB>B G5;>25: O2;O5BAO 8450;L=K< :0=4840B><" ";O :>3> MB> >G5284=>?" G5=L G0AB> =0@5G8O, 70:0=G820NI85AO =0 -=>, A:@K20NB B>3> G5;>25:0, :>B>@K9 2KA:070; AC645=85. /A=>, GB> 5A;8 2K A<>65B5 ?5@5D@078@>20BL MB> ?@54;>65=85 2 2845 "-B> O2;O5BAO >G5284=K<...", B> >1=0@C68BAO C?CI5=85--B> 4>;6=> 1KBL >G5284=K< 4;O :>3>-B>. ( 4;O :>3> MB> OA=>?) !<KA; AC645=89 ?@>OA=O5BAO A ?><>ILN 2>?@>A>2: "B> 2KA:070; MB> AC645=85 8 =0 G5< >= >A=>2K20;AO, 45;0O 53>?" & !;54CNI89 ?0BB5@= 2>7=8:05B B>340, :>340 3;03>;, >?8AK20NI89 ?@>B5:0NI89 ?@>F5AA, ?@52@0I05BAO 2 ACI5AB28B5;L=>5. -B> ?@52@0I5=85 8 ACI5AB28B5;L=>5, O2;ONI55AO 53> @57C;LB0B><, ;8=328ABK =07K20NB =><8=0;870F859. @>G8B09B5 A;54CNI55 ?@54;>65=85 8 ?>4C<09B5 > B><, GB> 1K >=> <>3;> >7=0G0BL: "1CG5=85 8 48AF8?;8=0 2<5AB5 A C2065=85< 8 =0AB>9G82>ABLN ?@54AB02;ONB A>1>9 >A=>2K ?@>F5AA0 2>A?8B0=8O" @0<<0B8G5A:8 ?@028;L=> A>AB02;5==>5 ?@54;>65=85, A>45@60I55 =><8=0;870F88 (2K45;5=>) D0:B8G5A:8 2 :064>< A;54CNI5< A;>25. A;8 ACI5AB28B5;L=>5 =52>7<>6=> C2845BL, CA;KH0BL, ?>B@>30BL, ?>=NE0BL 8 ?>?@>1>20BL =0 2:CA, :>@>G5 3>2>@O, 5A;8 53> =52>7<>6=> ?>;>68BL 2 B5;56:C, B> MB> ACI5AB28B5;L=>5 - =><8=0;870F8O. 5B =8G53> =5?@028;L=>3> 2 =><8=0;870F8OE - >=8 <>3CB 1KBL 25AL<0 ?>;57=K<8, - => 70 =8<8 A:@K20NBAO >3@><=K5 @07;8G8O <564C :0@B0<8 @50;L=>AB8 ;N459. >7L<8B5, =0?@8<5@, "2>A?8B0=85". B> 2>A?8BK205B 8 :>3>, 8 :0:85 7=0=8O ?@8 MB>< ?5@540NBAO >B >4=>3> : 4@C3><C? ;8 "C2065=85". B> :>3> C20605B, 8 :0:8< >1@07>< >=8 MB> 45;0NB? =B5@5A=K< ?@8<5@>< O2;O5BAO "?0<OBL". 'B> >7=0G05B 2K@065=85, GB> C 20A ?;>E0O ?0<OBL? 'B>1K C7=0BL MB>, 2K <>3- ;8 1K 7040BLAO 2>?@>A><, :0:CN :>=:@5B=> 8=D>@<0F8N 2K 70?><8=05B5 A B@C4>< 8 GB> 2K ?@8 MB>< 45;05B5. =CB@8 :064>9 =><8=0;870F88 2K >1=0@C68B5 >4=> 8;8 1>;LH5 C?CI5==KE ACI5AB28B5;L=KE (B0: A:070BL) 8 =5A?5F8D8G5A:89 3;03>;. ;03>; 2:;NG05B 2 A51O 459AB285 8;8 4;OI89AO ?@>F5AA. =8 B5@ONBAO, 5A;8 3;03>; =><8=0;878@CNB 8 ?@52@0I0NB 2 AB0B8G5A:>5 ACI5AB28B5;L=>5. '5;>25:, :>B>@K9 4C<05B, GB> C =53> ?;>E0O ?0<OBL, >:07K205BAO 2 BC?8:5, 5A;8 >= 4C<05B >1 MB>< B>G=> B0: 65, :0: > B><, GB> C =53> :@82>9 ?>72>=>G=8:. = >:07K205BAO 15A?><>I=K<. 6>@46 @CM;; A:070;: "A;8 <KA;8 <>3CB 8A:060BL O7K:, B> 8 O7K: <>65B 8A:060BL =0H8 <KA;8". >25@8BL 2 B>, GB> 2=5H=89 <8@ CAB@>5= 8<5==> B0:, :0: <K 3>2>@8< > =5<, - MB> 4065 EC65, G5< ?@>AB> 5ABL <5=N - MB> >7=0G05B ?>540BL G5@=8;0 =0 MB>< <5=N. !;>20 <>3CB >1J548=OBLAO 8 ?>418@0BLAO A?>A>1><, :>B>@K9 =8:0:>3> >B=>H5=8O =5 8<55B : A5=A>@=><C >?KBC. / <>3C A:070BL, GB> A28=L8 <>3CB ;5B0BL, => >B MB>3> >=8 =5 AB0=CB ;5B0BL =0 A0<>< 45;5. C<0BL B0: - 7=0G8B 25@8BL 2 GC45A0. ><8=0;870F88 - MB> 4@0:>=K <5B0<>45;8. =8 =5 2K7K20NB =8:0:>3> 15A?>:>9AB20 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 ?>4C<05B5, GB> >=8 ACI5AB2CNB =0 A0<>< 45;5. =8 AB8@0NB B0:>5 >3@><=>5 :>;8G5AB2> 8=D>@<0F88, GB> 2@O4 ;8 GB>-=81C4L >AB05BAO. 1AB0=>2:0 <548F8=A:8E CG@5645=89 8 1>;57=8 O2;ONBAO 8=B5@5A=K< ?@8<5@>< =><8=0;870F89, 8 >=8 <>3CB >1JOA=8BL, ?>G5<C ?0F85=BK G0AB> GC2AB2CNB A51O 15A?><>I=K<8 8 =5 8<5NI8<8 H0=A>2. @52@0I0O ?@>F5AAK 2 25I8, =><8=0;870F88, 2>7<>6=>, O2;ONBAO 548=AB25==K< A8;L=> 22>4OI8< 2 701;C645=85 ;8=328AB8G5A:8< ?0BB5@=><. !<KA; =><8=0;870F88 <>6=> 2KOA=8BL, ?@52@0B82 55 2 3;03>; 8 70402 2>?@>A >1 C?CI5==>9 8=D>@<0F88: "B> :>3> =><8=0;878@C5B, 8 :0:8< >1@07>< >= MB> 45;05B?" ,+ " + !" !CI5AB2CNB ?@028;0 ?>2545=8O, = <K C25@5=K, GB> 70 ?@545;K MB8E ?@028; <K =5 <>65< 8;8 =5 4>;6=K 2KE>48BL. !;>20 B8?0 "=5 <>3C" 8;8 "=5 4>;65=" 8725AB=K 2 ;8=328AB8:5 :0: <>40;L=K5 >?5@0B>@K - >=8 CAB0=02;820NB ?@545;K, :>B>@K5 >?@545;ONBAO =52KA:070==K<8 ?@028;0<8. !CI5AB2C5B 420 >A=>2=KE B8?0 <>40;L=KE >?5@0B>@>2: <>40;L=K5 >?5@0B>@K =5>1E>48<>AB8 8 <>40;L=K5 >?5@0B>@K 2>7<>6=>AB8. >40;L=K5 >?5@0B>@K 2>7<>6=>AB8 O2;ONBAO =081>;55 A8;L=K<8 87 MB8E 42CE B8?>2. -B> "<>3C" 8 "=5 <>3C", "2>7<>6=>" 8 "=52>7<>6=>". =8 >?@545;ONB (2 :0@B5 @50;L=>AB8 3>2>@OI53>), GB> @0AA<0B@8205BAO 2 :0G5AB25 2>7<>6=>3>. G5284=> (O =045NAL, 2K C7=0;8 745AL AC645=85 - >G5284=> 4;O :>3>?), ACI5AB2CNB 70:>=K ?@8@>4K. !28=L8 =5 <>3CB ;5B0BL, ;N48 =5 <>3CB 68BL 157 :8A;>@>40. 4=0:> >3@0=8G5=8O, CAB0=>2;5==K5 #15645=8O<8 G5;>25:0, - MB> >3@0=8G5=8O 4@C3>3> @>40. "/ =5 <>3C >B:070BL" 8;8 "/ MB> O. / =5 A?>A>15= 87<5=OBLAO", 8;8 "52>7<>6=> A:070BL 8< ?@024C". 5B =8:0:8E ?@>1;5<, 5A;8 G5;>25: 4C<05B, GB> C =53> 5ABL =5:>B>@K5 A?>A>1=>AB8 (4> B5E ?>@, ?>:0 MB> =5 AB0=>28BAO O2=>9 ;>6LN 8;8 =5 ?@>B82>@5G8B 70:>=0< ?@8@>4K), MB> "=5 <>3C" O2;O5BAO >3@0=8G820NI8<. "/ =5 <>3C" G0AB> C?>B@51;O5BAO 2 A<KA;5 01A>;NB=>3> A>AB>O=8O =5:><?5B5=B=>AB8, =52>7<>6=>AB8 87<5=OBLAO. $@8F 5@;7, >A=>20B5;L 35HB0;LB-B5@0?88, 1K20;>, >B25G0; =0 2KA:07K20=85 :;85=B0 "/ =5 <>3C..." A;54CNI8< >1@07><: "5 3>2>@8B5: O =5 <>3C, A:068B5: O =5 1C4C!" -B> 4>2>;L=> A8;L=>5 ?5@5D>@<8@>20=85 =5<54;5==> ?5@5<5I05B :;85=B0 87 A>AB>O=8O 1572KE>4=>AB8 2 A>AB>O=85 2>7<>6=>AB8 ?> :@09=59 <5@5 >A>7=0BL 2>7<>6=>ABL 2K1>@0. >;55 OA=K< 2>7@065=85< (8 2>7@065=85< A <5=LH59 25@>OB=>ABLN @07@CH5=8O @0??>@B0) O2;O5BAO: "'B> A;CG8BAO, 5A;8 2K MB> A45;05B5?" - 8;8 "'B> 20A >AB0=02;8205B?" 8;8: "0: 2K A51O >AB0=02;8205B5?" >340 :B>-B> 3>2>@8B, GB> >= =5 <>65B A45;0BL GB>-B>, MB> 7=0G8B, GB> >= CAB0=>28; F5;L, 0 70B5< ?><5AB8; 55 2=5 7>=K 4>AO305<>AB8. >?@>A: "'B> 20A >AB0=02;8205B?" ?5@5=>A8B 0:F5=B A=>20 =0 F5;L 8 =0AB@08205B =0 @01>BC ?> ?@5>4>;5=8N 10@L5@>2 2 :0G5AB25 ?5@2>3> H030. #G8B5;O 8 B5@0?52BK @01>B0NB =04 87<5=5=85< B0:>3> A>@B0 >3@0=8G5=89, 8 ?5@2K9 H03 - ?>AB028BL ?>4 A><=5=85 <>40;L=K9 >?5@0B>@. #G8B5;O AB0;:820NBAO A MB8< :064K9 @07, :>340 CG5=8:8 70O2;ONB 8<, GB> >=8 =5 <>3CB ?>=OBL 8;8 2A5340.. =5?@028;L=> ?>=8<0NB 2>?@>AK. "5@0?52BK ?><>30NB :;85=B0< ?@>@K20BLAO A:2>7L A2>8 >3@0=8G5=8O. A;8 G5;>25: CB25@6405B: "/ =5 <>3C @0AA;018BLAO", - B> >= 4>;65= 8<5BL =5:>B>@>5 ?@54AB02;5=85 > B><, =0 GB> ?>E>65 @0AA;01;5=85, 0 8=0G5 :0: >= C7=05B, GB> >= @0AA;018;AO?. >7L<8B5 ?>78B82=CN F5;L (GB> 1K 2K <>3;8 A45;0BL) 8 CAB0=>28B5, GB> ?@5?OBAB2C5B 55 >ACI5AB2;5=8N (GB> 20A >AB0=02;8205B), 8;8 2=8<0B5;L=> 87CG8B5 ?>A;54AB28O (GB> ?@>87>H;> 1K, 5A;8 1K 2K MB> A45;0;8). <5==> MB8 ?>A;54AB28O 8 10@L5@K >:070;8AL AB5@BK<8. ?@8 :@8B8G5A:>< 87CG5=88 >=8 <>3CB >:070BLAO =5 B0:8<8 B@C4=>?@5>4>;8<K<8, :0: 2K 4C<0;8. !<KA; <>40;L=KE >?5@0B>@>2 2>7<>6=>AB8 - "/ =5 <>3C" - ?@>OA=O5BAO A ?><>ILN 2>?@>A>2: "'B> ?@>87>H;> 1K. 5A;8 1K 2K A45;0;8 ?"- 8;8 "'B> ?@5?OBAB2C5B 20< ?" ,+ " + %!" >40;L=K5 >?5@0B>@K =5>1E>48<>AB8 ?>O2;ONBAO 2 2840 A;>2: "A;54C5B", 8 "=5 A;54C5B", "4>;65=" 8 "=5 4>;65=", ">1O70=" 8 "=5 >1O70=" !CI5AB2CNB =5:>B>@K5 ?@028;0 ?>2A54=52=>3> ?>2545=8O, => MB8 ?@028;0 =5 2K@060NBAO O2=>. 0:>2K ?>A;54AB28O - @50;L=K5 8;8 2>>1@0605<K5 - =0@CH5=8O MB8E ?@028;? =8 2A:@K20NBAO A ?><>ILN 2>?@>A0: "'B> 1K ?@>87>H;>, 5A;8 1K 2K 2A5-B0:8 A45;0;8 (8;8 =5 A45;0;8) MB>?" "/ 4>;65= 2A5340 AB028BL =0 ?5@2>5 <5AB> 4@C38E" "'B> ?@>87>945B, 5A;8 BK MB>3> =5 A45;05HL?" "/ =5 4>;65= @073>20@820BL 2 :;0AA5". "'B> ?@>87>945B, 5A;8 BK 2A5-B0:8 703>2>@8HL?" "=5 =5 A;54C5B @073>20@820BL A MB8<8 ;N4L<8" "'B> A;CG8BAO, 5A;8 BK 703>2>@8HL?" "0< A;54C5B <KBL @C:8 ?5@54 54>9". "'B> A;CG8BAO, 5A;8 2K MB>3> =5 A45;05B5?" 0: B>;L:> MB8 ?>A;54AB28O 8 4>2>4K AB0;8 4;O 20A O2=K<8, >=8 <>3CB 1KBL >14C<0=K 8 :@8B8G5A:8 >F5=5=K, 1 ?@>B82=>< A;CG05 >=8 1C4CB >3@0=8G820BL 2K1>@K 8 ?>2545=85. @028;0 ?>2545=8O, >G5284=>, O2;ONBAO 206=K<8, 8 >1I5AB2> 45@68BAO =0 :>45:A5 <>@0;8, => ACI5AB2C5B >3@><=>5 @07;8G85 <564C ""515 A;54C5B 1KBL G5AB=K< 2 A2>5< 187=5A5" 8 ""515 A;54C5B G0I5 E>48BL 2 :8=>". "!;54C5B" 8 "=5 A;54C5B" G0AB> ?@82;5:0NB B0:85 <>@0;L=K5 AC645=8O, :>B>@KE >=8 =54>AB>9=K. 1=0@C68BL A:@KB>5 <>6=>, ;8HL A?@>A82: "'B> A;CG8BAO, 5A;8...?" B:@KB8O A>25@H0NBAO B>;L:> A ?><>ILN 2>?@>A>2: "'B> ?@>87>945B, 5A;8 ?... O 1C4C 2A5 2@5<O ?;KBL =0 70?04? O A<>3C 42830BLAO A> A:>@>ABLN A25B0?... C <5=O ?>O28BAO 2>7<>6=>ABL ?>;CG8BL ?5=8F8;;8=? 5<;O 1C45B 2@0I0BLAO 2>:@C3 !>;=F0?" >4>1=K5 2>?@>AK ;560B 2 >A=>25 =0CG=>3> <5B>40 1@07>20=85 <>65B ;53:> AB0BL C60A=K< <8==K< ?>;5< 87 <>40;L=KE >?5@0B>@>2, A@02=5=89 8 AC645=89. >=F5?F8O AB0=40@B>2 8 B5AB8@>20=8O 8 B>3>, GB> 45B8 4>;6=K 8;8 =5 4>;6=K C<5BL 45;0BL, O2;O5BAO A;8H:>< A<CB=>9, GB>1K 1KBL ?>;57=>9, 8;8, EC65 B>3>, A;8H:>< >3@0=8G820NI59, ?>402;ONI59 A;8 O 3>2>@N @515=:C: ""K 4>;65= C<5BL 45;0BL MB>", - B> O B5< A0<K< ;8HL 2K@060N A2>5 C15645=85. / =5 A<>3C 74@02> >B25B8BL =0 @57>==K9 2>?@>A: " GB> ?@>87>945B, 5A;8 O =5 A<>3C A45;0BL MB>?" >A:>;L:C =0A 8=B5@5ACNB A?>A>1=>AB8, B> 3>@074> ;53G5 4C<0BL 2 B5@<8=0E B>3>, GB> G5;>25: <>65B 8;8 =5 <>65B 45;0BL, G5< B>3>, GB> >= 4>;65= 8;8 =5 4>;65= C<5BL 45;0BL. A?>;L7>20=85 "4>;65=" =0 C@>2=5 A?>A>1=>AB59 G0AB> 2>A?@8=8<05BAO :0: C?@5:: 2K >1O70=K C<5BL 45;0BL MB>, => =5 <>65B5, B0: 22>48BAO A>25@H5==> =5C<5AB=>5 GC2AB2> ?@>20;0. A?>;L7>20=85 "4>;65=" B0:8< A?>A>1>< A A0<8< A>1>9 8;8 A 4@C38<8 ;N4L<8 O2;O5BAO ?@52>AE>4=K< A?>A>1>< 2K7K20BL <3=>25==> GC2AB2> 28=K (?>B><C GB> ?@028;> =0@CH5=>), A>74020O 8A:CAAB25==CN 1@5HL <564C >6840=8O<8 8 @50;L=>ABLN. /2;ONBAO ;8 >6840=8O @50;8AB8G5A:8<8? /2;O5BAO ;8 ?@028;> ?>;57=K< 8;8 ?>4E>4OI8<? ">;65=" G0AB> O2;O5BAO @50:F859 A5@48B>3> C?@5:0 A> AB>@>=K G5;>25:0, :>B>@K9 =5 8<55B ?@O<>3> 4>ABC?0 =8 : 3=52C, =8 : >6840=8O<, 0 B0:65 =5 15@5B =0 A51O >B25BAB25==>AB8 70 =8E. !<KA; <>40;L=KE >?5@0B>@>2 =5>1E>48<>AB8 - "/ =5 4>;65= ("/ 4>;65=") - 2KOA=O5BAO A ?><>ILN 2>?@>A>2: "'B> 1K A;CG8;>AL, 5A;8 1K 2K A45;0;8 (=5 A45;0;8) ?" # !,+ "$" + 5=5@0;870F8O (>1>1I5=85) - MB> :>340 >48= ?@8<5@ 15@5BAO 2 :0G5AB25 ?@54AB028B5;O @O40 @07;8G=KE 2>7<>6=>AB59, A;8 1K <K =5 >1>1I0;8, <K 2K=C645=K 1K;8 1K 45;0BL @07;8G=K5 25I8 A=>20 8 A=>20, 8 4C<0BL > 2A5E 2>7<>6=KE 8A:;NG5=8OE 8 >3>2>@:0E - MB> >B=8<0;> 1K A;8H:>< <=>3> 2@5<5=8, K A>@B8@C5< =0H8 7=0=8O 2 >1>1I5==K5 :0B53>@88, => <K ?>;CG05< 7=0=8O ?@5645 2A53> ?CB5< A@02=5=8O 8 >F5=:8 @07;8G89, 8 MB> 206=> 4;O ?@>4>;65=8O A>@B8@>2:8 @07;8G89, B0: GB> >1>1I5=8O <>3CB 1KBL ?@8 =5>1E>48<>AB8 87<5=5=K. >@>9 =0< =5>1E>48<> 1KBL :>=:@5B=K<8, 8 <KH;5=85 2 B5@<8=0E >1>1I5=89 B>340 >:07K205BAO 70?CB0==K< 8 =5?@028;L=K<. 064K9 A;CG09 B@51C5B A2>53> ?>4E>40. !CI5AB2C5B >?0A=>ABL =5 C2845BL >B45;L=KE 45@52L52 2 ;5AC, 5A;8 @07=K5 G0AB8 >?KB0 157 @071>@0 A<5H820NBAO 0 :CGC ?>4 >4=8< =0720=85<. >B>2=>ABL 4>?CAB8BL 8A:;NG5=8O ?>72>;O5B 20< 1KBL 1>;55 @50;8AB8G=K<8. 5H5=8O =5 4>;6=K 1KBL B8?0: "2A5 8;8 =8G53>". '5;>25:, :>B>@K9 4C<05B, GB> >= 2A5340 ?@02, ?@54AB02;O5B A>1>9 1>;LHCN >?0A=>ABL, G5< B>B, :>B>@K9 4C<05B, GB> >= 2A5340 >H8105BAO. EC4H5< A;CG05 MB> <>65B >7=0G0BL ?@54C15645=85, C7:>;>1>ABL 8 48A:@8<8=0F8N. 1>1I5=8O ?@54AB02;ONB A>1>9 ;8=328AB8G5A:89 ?CE, :>B>@K9 70A>@O5B :><<C=8:0F8N. 1>1I5=8O A>740NB, 27O2 =5A:>;L:> ?@8<5@>2 2 :0G5AB25 ?@54AB028B5;59 F5;>9 3@C??K, B0: GB> >=8 G0AB> A>45@60B >1>1I5==K5 ACI5AB28B5;L=K5 8 =5A?5F8D8G5A:85 3;03>;K. =>385 87 MB8E :0B53>@89 <5B0<>45;8 ?5@5:@K20NB 4@C3 4@C30. '5< 1>;55 =5OA=K< O2;O5BAO CB25@645=85, B5< A 1>;LH59 25@>OB=>ABLN >=> =0@CH05B =5A:>;L:> :0B53>@89. 1>1I5=8O G0AB> 2K@060NBAO A;>20<8 B8?0 "2A5", ":064K9". "2A5340", "=8:>340" 8 "=8:B>". -B8 A;>20 =5 4>?CA:0NB =8:0:8E 8A:;NG5=89 8 8725AB=K :0: C=825@A0;L=K5 :20=B8D8:0B>@K. =5:>B>@KE A;CG0OE >=8 >BACBAB2CNB, => ?>4@07C<520NBAO, =0?@8<5@: "/ 4C<0N, GB> :><?LNB5@K - MB> ?CAB0O B@0B0 2@5<5=8", 8;8: ">?-<C7K:0 - MB> 274>@". >B 5I5 =5A:>;L:> ?@8<5@>2" "=489A:0O ?8I0 C60A=0 =0 2:CA". "A5 >1>1I5=8O =5?@028;L=K". "><0 A;8H:>< 4>@>3> AB>OB". "@B8ABK - 8=B5@5A=K5 ;N48". #=825@A0;L=K5 :20=B8D8:0B>@K O2;ONBAO ?0@04>:A0;L=> >3@0=8G5==K<8. 0AH8@5=85 CB25@645=8O 4> B0:>9 AB5?5=8, GB>1K >=> ?>:@K20;> 2A5 2>7<>6=>AB8 (8;8 >B25@30;> 2A5 2>7<>6=>AB8), 45;05B 8A:;NG5=8O B@C4=> >1=0@C68<K<8. >B 8 A>740= D8;LB@ 2>A?@8OB8O, 8;8 A0<> >?@024K20NI55AO ?@>@>G5AB2>: 2K 1C45B5 2845BL 8 A;KH0BL ;8HL B>, GB> >68405B5 C2845BL 8 CA;KH0BL. #=825@A0;L=K5 :20=B8D8:0B>@K =5 2A5340 >:07K20NBAO >H81>G=K<8. =8 <>3CB 1KBL >A=>20=K =0 D0:B0E: =>GL 2A5340 A<5=O5B 45=L, 0 O1;>:8 =8:>340 =5 ?040NB 225@E. !CI5AB2C5B 1>;LH>5 @07;8G85 <564C CB25@645=8O<8 MB>3> B8?0 8 CB25@645=8O<8 B8?0: "/ =8:>340 =8G53> =5 45;0N ?@028;L=>". 'B>1K 25@8BL 2 MB>, G5;>25: 4>;65= 70<5G0BL B>;L:> B5 <><5=BK 2@5<5=8, :>340 >= >H810;AO, 8 701KBL 8;8 =5 ?@8=8<0BL 2 @0AG5B 2A5 A8BC0F88, 2 :>B>@KE >= 1K; ?@02. 8:B> =5 <>65B 01A>;NB=> 2A5 45;0BL =5?@028;L=>. "0:>3> ?>;=>3> =5A>25@H5=AB20 =5 ACI5AB2C5B. '5;>25: >3@0=8G8205B A2>9 <8@ B5<, :0: >= 3>2>@8B >1 MB>< <8@5. #A?5H=K5 8 C25@5==K5 ;N48 AB@5<OBAO 45;0BL >1>1I5=8O ?@>B82>?>;>6=K< A?>A>1><. =8 C15645=K 2 B><, GB> >=8 G0AB> ?>ABC?0NB ?@028;L=>, 70 8A:;NG5=85< >B45;L=KE A;CG052. @C38<8 A;>20<8, >=8 C15645=K 2 B><, GB> C =8E 5ABL A?>A>1=>AB8. 0?@8<5@, 4;O B>3>, GB>1K ?>AB028BL ?>4 A><=5=85 C=825@A0;L=K9 :20=B8D8:0B>@ 2 CB25@645=88: "/ =8:>340 =8G53> =5 45;0N ?@028;L=>", - 8I8B5 8A:;NG5=85: "K =8G53> =5 45;0;8 ?@028;L=>? 5 <>3;8 1K 2K 2A?><=8BL E>BO 1K >48= A;CG09, :>340 2K 2A5-B0:8 45;0;8 GB>-B> ?@028;L=>?" 8G0@4 M=4;5@ @0AA:07K205B 8AB>@8N > :;85=B5, :>B>@K9 ?@8H5; : =5<C =0 B5@0?8N ?> ?>2>4C >BACBAB28O C25@5==>AB8 2 A515 (=><8=0;870F8O). 8G0@4 =0G0; A 2>?@>A>2: - K;> ;8 :>340-=81C4L 2@5<O, :>340 2K 1K;8 C25@5=K 2 A515? . - 5B - K E>B8B5 A:070BL. GB> =8 @07C 70 2AN A2>N 687=L =5 1K;8 C25@5=K 2 A515? - !>25@H5==> 25@=>. - 5 1K;> =8 >4=>3>-548=AB25==>3> A;CG0O? - 5B. - K C25@5=K? -1A>;NB=>! B>@>9 A?>A>1, :>B>@K< 2K <>65B5 ?>AB028BL ?>4 A><=5=85 >1>1I5=85 B0:>3> @>40, MB> 4>2545=85 4> 01AC@40 ?CB5< - ?@5C25;8G5=8O. "0:, 2 >B25B =0: "/ =8:>340 =5 A<>3C ?>=OBL , - 2K <>65B5 A:070BL. "K ?@02K. G5284=>, A;8H:>< B@C4=0O 25IL, GB>1K 2K A<>3;8 ?>=OBL 55. >G5<C 1K =5 1@>A8BL MB> ?@O<> A59G0A? -B> 157=0456=>, >AB02H0OAO G0ABL 20H59 687=8 =54>AB0B>G=> 4;8==0, GB>1K >A2>8BL ". -B> G0AB> 1C45B 2K7K20BL @50:F8N, ?>4>1=CN A;54CNI59: "C C6 =5B, O =5 B0:>9 BC?8F0" A;8 2K AB028B5 ?>4 A><=5=85 >1>1I5=85, ?@5C25;8G820O 53> 4>AB0B>G=> C1548B5;L=>, B> G5;>25:, :>B>@K9 53> 2KA:070;, A:>@55 2A53> ?@5:@0B8B 70I8I0BL ?@>B82>?>;>6=CN B>G:C 7@5=8O. 1@0B=0O A2O7L, ?@54>AB02;5==0O 20<8, ?>:070;0 55 01AC@4=>ABL. = AB0=5B 1>;55 A45@60==K<, 5A;8 2K >::C?8@C5B5 53> :@09=NN ?>78F8N 1>;55 C1548B5;L=>, G5< >= A0<. !<KA; C=825@A0;L=KE :20=B8D8:0B>@>2 <>6=> 2KOA=8BL, ?>?@>A82 =09B8 :>=B@?@8<5@: "K;> ;8 :>340-=81C4L 2@5<O, :>340...?" !/ -"!", ><?;5:A=0O M:2820;5=B=>ABL 2>7=8:05B B>340, :>340 420 CB25@645=8O A2O70=K B0:8< >1@07><, GB>, ?> <=5=8N 02B>@0, >=8 >1>7=0G0NB >4=> 8 B> 65, =0?@8<5@: "K =5 C;K105B5AL, 2K =5 ?>;CG05B5 C4>2>;LAB285". @C3>9 ?@8<5@: "A;8 BK =5 A<>B@8HL =0 <5=O, :>340 O 3>2>@N A B>1>9, 7=0G8B, BK =5 >1@0I05HL =0 <5=O =8:0:>3> 2=8<0=8O" -B> >128=5=85 G0AB> ?@54JO2;ONB 4@C38< ;N48, <KA;OI85 ?@58<CI5AB25==> 287C0;L=K< A?>A>1><, :>B>@K< =5>1E>48<> A<>B@5BL =0 3>2>@OI53>, GB>1K ?>=8<0BL, GB> >= 3>2>@8B '5;>25:, :>B>@K9 4C<05B 1>;LH59 G0ABLN :8=5AB5B8G5A:85, 70E>G5B A<>B@5BL 2=87, GB>1K >1@010BK20BL B>, GB> >= A;KH8B ;O 287C0;L=>3> G5;>25:0 MB> >7=0G05B >B2;5G5=85 2=8<0=8O, ?>B><C GB> 5A;8 1K >= A0< A<>B@5; 2=87, >= =5 A<>3 1K A>A@54>B>G8BL A2>5 2=8<0=85 =0 @5G8 A>15A54=8:0. = >1>1I8; A2>9 A>1AB25==K9 >?KB, 2:;NG82 2 =53> >?KB 2A5E 4@C38E ;N459, 8 70-* 1K; > B><, GB> ;N48 4C<0NB ?>-@07=><C. ><?;5:A=0O M:2820;5=B=>ABL <>65B 1KBL ?>AB02;5=0 ?>4 A><=5=85 2>?@>A><: "0:8< >1@07>< >4=> A2O70=> A 4@C38<?" !#& # 2A5E =0A 5ABL C15645=8O 8 >6840=8O, 2>7=8:H85 87 =0H53> ;8G=>3> >?KB0, 157 =8E 68BL =52>7<>6=>. "0: :0: <K 2K=C645=K 45;0BL =5:>B>@K5 ?@54?>;>65=8O, B> >=8 <>3;8 1K 1KBL B0:8<8 ?@54?>;>65=8O<8, :>B>@K5 ?@54>AB02;ONB =0< A2>1>4C, 2K1>@K 8 C4>2>;LAB285 2 MB>< <8@5, 0 =5 ?@54?>;>65=8O<8, :>B>@K5 >3@0=8G820NB =0A. K G0AB> ?>;CG05< B>, GB> >68405< ?>;CG8BL. 07>2K5 ?@54?>;>65=8O, :>B>@K5 >3@0=8G820NB 2K1>@K, <>3CB 1KBL ?>425@3=CBK A><=5=8N. =8 G0AB> ?@OGCBAO 2 2>?@>A0E, =0G8=0NI8EAO A> A;>20 "?>G5<C" ">G5<C 2K =5 <>65B5 ?>701>B8BLAO >1> <=5 4>;6=K< >1@07><?" ?@54?>;0305B, GB> 2K =5 701>B8B5AL > G5;>25:5 4>;6=K< >1@07><. A;8 2K ?>?KB05B5AL >B25G0BL =0 MB>B 2>?@>A ?@O<>, B> 2K ?>4B25@48B5 =52KA:070==>5 ?@54?>;>65=85. ""K A>18@05HLAO =045BL 75;5=CN 8;8 :@0A=CN ?860<C, GB>1K ;5GL A?0BL?" - O2;O5BAO ?@8<5@>< E8B@>3> ?@54>AB02;5=8O O:>1K A2>1>4=>3> 2K1>@0, => 2K1>@ >:07K205BAO A2>1>4=K< ;8HL 2 B>< A;CG05, 5A;8 20<8 ?@8=8<05BAO 1>;55 206=>5 ?@54?>;>65=85, 2 40==>< A;CG05, GB> 2K 845B5 A?0BL. => <>65B 1KBL ?>AB02;5=> ?>4 A><=5=85 2>?@>A><: "! G53> 2K 27O;8, GB> O A>18@0NAL ;>68BLAO A?0BL?" @54;>65=8O. A>45@60I85 A;>20 "B0: :0:", ":>340" 8 "5A;8" G0AB> A>45@60B 2 A515 ?@5AC??>78F88, B> 65 A0<>5 ?@>8AE>48B 2 ?@54;>65=8OE A 3;03>;0<8 "?>9<8B5", ">A>7=09B5" 8;8 "83=>@8@>20BL", =0?@8<5@, ">9<8B5, ?>G5<C <K ?@8405< AB>;L 206=>5 7=0G5=85 ;8G=>AB8" @C385 ?@8<5@K ?@5AC??>78F89: ">340 2K 701>;55B5, 2K ?>9<5B5 MB>". (K =5 1>;55B5) "#6 =5 A>18@05HLAO ;8 BK A:070BL <=5 >G5@54=CN ;>6L?" (K C65 ;30;8 <=5 @0=LH5.) ">G5<C 1K 20< =5 AB0BL 1>;55 C;K1G82K<?" (K =54>AB0B>G=> C;K1G82K9.) ""K B0:>9 65 3;C?K9, :0: B2>9 >B5F". ("2>9 >B5F 3;C?.) "/ 2A5 A8;K ?@8;>6C : MB>9 @01>B5". (-B0 @01>B0 B@C4=0O). "# <>59 A>10:8 ?@>87=>H5=85 :>:=8". (>O A>10:0 C<55B 3>2>@8BL). @5AC??>78F88 >1O70B5;L=> A>45@60B 4@C385 =0@CH5=8O <5B0<>45;8, :>B>@K5 B@51CNB A>@B8@>2:8. (B0:, 2K 4C<05B5, GB> O =54>AB0B>G=> C;K1G82K9? 4>AB0B>G=> - MB> :0:? :0:8E >1AB>OB5;LAB20E K E>B8B5, GB>1K O C;K10;AO?) @5AC??>78F88 <>3CB 1KBL ?>425@3=CBK A><=5=8N 2>- ?@>A><: "'B> 70AB028;> 20A ?>4C<0BL, GB> &bdquo;.?"- 8 ?>4@>1=K< ?@>O2;5=85< ?@5AC??>78F88. ' !!" "K 70AB02;O5B5 <5=O GC2AB2>20BL A51O ?;>E>. / =8G53> =0 <>3C A MB8< ?>45;0BL". /7K: ?>B2>@AB2C5B <KH;5=8N 2 AB8;5 ?@8G8=K 8 A;54AB28O. :B82=K5 AC1J5:BK >1KG=> 2>7459AB2CNB =0 ?0AA82=K5 >1J5:BK, => MB> A;8H:>< 1>;LH>5 C?@>I5=85. ?0A=> 4C<0BL > ;N4OE, 1C4B> >=8, ?>4>1=> 18;LO@4=K< H0@0<, ?>4G8=OBAO 70:>=0< ?@8G8=K 8 A;54AB28O. "!>;=5G=K9 A25B 70AB02;O5B F25BK @0AB8" - ?@54AB02;O5B A>1>9 AB5=>3@0D8G5A:>5 87;>65=85 G@572KG09=> A;>6=>9 2708<>A2O78. 07<KH;5=85 2 B5@<8=0E ?@8G8= =5 >1JOA=O5B =8G53>, 8 ;8HL 2K7K205B 2>?@>A: "0:?" @>?0ABL @07;8G89 @0745;O5B 2K@065=8O: "5B5@ 3=5B 45@52LO" 8: "K @074@0605B5 <5=O". 5@8BL 2 B>, GB> :B>-B> 4@C3>9 =5A5B >B25BAB25==>ABL 70 20H5 M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85, 2A5 @02=>, GB> ?@54>AB028BL 8< A2>53> @>40 D878G5A:CN 2;0ABL =04 20<8, :>B>@>9 C =8E =5B. >B ?@8<5@K 8A:065=89 MB>3> B8?0: "K =04>5;8 <=5". (K 70AB02;O5B5 <5=O 8A?KBK20BL A:C:C.) "/ @04, GB> 2K CH;8". (0H CE>4 70AB02;O5B <5=O 8A?KBK20BL @04>ABL.) "/ @0A:8A 87-70 ?>3>4K". (>3>40 2K7K205B C <5=O :8A;>5 =0AB@>5=85.) 48= G5;>25: =5 8<55B 2>7<>6=>AB8 =5?>A@54AB25==> :>=B@>;8@>20BL M<>F8>=0;L=>5 A>AB>O=85 4@C3>3> G5;>25:0. KA;8 > B><, GB> 2K <>65B5 70AB02;OBL ;N459 ?5@56820BL @07;8G=K5 A>AB>O=8O 8;8 GB> 4@C385 ;N48 <>3CB 2K7K20BL C 20A @07;8G=K5 =0AB@>5=8O, O2;ONBAO 25AL<0 >3@0=8G820NI8<8 8 2 7=0G8B5;L=>9 AB5?5=8 >:07K20NBAO ?@8G8=0<8 @0AAB@>9AB2. B25BAB25==>ABL 70 >ICI5=8O 4@C38E ;N459 - MB> BO65;>5 1@5<O. 0< =5>1E>48<> 1C45B ?@8=OBL =0 A51O A;8H:>< 1>;LHCN 8 87;8H=NN 701>BC > B><, GB> 2K 3>2>@8B5 8 45;05B5. C:>2>4AB2COAL ?@8G8==>-A;54AB25==K< ?0BB5@=><, 2K AB0=5B5 ;81> 65@B2>9, ;81> =O=59 4;O 4@C38E ;N459. !;>2> "=>" >G5=L G0AB> >7=0G05B ?@8G8==>-A;54AB25==CN A2O7L, ?@54;030O ?@8G8=C, ?> :>B>@>9 G5;>25: GC2AB2C5B A51O 2K=C645==K< =5 45;0BL GB>-B>: "/ 1K ?><>3 B515, => O A;8H:>< CAB0;". "/ 1K CH5; 2 >B?CA:, => D8@<0 @0720;8BAO 157 <5=O". !CI5AB2C5B 420 C@>2=O @5038@>20=8O =0 ?@8G8==>-A;54AB25==CN A2O7L. ;O =0G0;0 - ?@>AB> A?@>A8BL, :0: 8<5==> >4=0 25IL 2K7K205B ?>O2;5=85 4@C3>9. ?8A0=85 B>3>, :0: MB> ?@>8AE>48B, G0AB> >B:@K205B =>2K5 2>7<>6=>AB8 4;O 40;L=59H53> @5038@>20=8O. > >=> 2A5-B0:8 >AB02;O5B =570B@>=CBK< B> DC=40<5=B0;L=>5 C15645=85, :>B>@>5 B0: A8;L=> C:>@5=8;>AL 2 =0H59 :C;LBC@5 8 :>B>@>5 70:;NG05BAO 2 B><, GB> 4@C385 ;N48 >1;040NB 2;0ABLN =04 =0H8< M<>F8>=0;L=K< A>AB>O=85< 8 =5ACB >B25BAB25==>ABL 70 53> 87<5=5=85. 0 A0<>< 65 45;5 <K A0<8 A>7405< =0H8 GC2AB20. 8:B> 4@C3>9 =5 A<>65B A45;0BL MB>3> 70 =0A. K A0<8 @5H05< 8 =5A5< >B25BAB25==>ABL 70 A2>8 50:F88. C<0BL, GB> 4@C385 ;N48 2K7K20NB =0H8 GC2AB20, - 7=0G8B =0A5;8BL A2>9 <8@ 157687=5==K<8 18;LO@4=K<8 H0@0<8. 'C2AB20, 2>7=8:0NI85 2 =0A 2 >B25B =0 459AB28O 4@C38E ;N459, >1KG=> O2;ONBAO @57C;LB0B>< A8=5AB5788. K 2848< 8;8 A;KH8< GB>-B> 8 @5038@C5< >ICI5=85<. -B0 A2O7L AB0=>28BAO 02B><0B8G5A:>9. >?@>A <5B0<>45;8, 04@5A>20==K9 : ?@54?>;>65=8N > ?@8G8==>-A;54AB25==>9 A2O78 2 2KA:07K20=88 B8?0: "= @074@0605B <5=O", - 70CG8B A;54CNI8< >1@07><: "0: 8<5==> 2K 2K7K205B5 C A51O @074@065=85 2 >B25B =0 B>, GB> >= A:070;?" B0:>< 2>?@>A5 2AB@>5=> ?@54?>;>65=85 > B><, GB> G5;>25: A0< <>65B 2K18@0BL A2>N M<>F8>=0;L=CN @50:F8N. @8G8==>-A;54AB25==0O A2O7L <>65B 1KBL ?>425@3=CB0 A><=5=8N 2>?@>A><: "0:8< :>=:@5B=> >1@07>< >4=> 2K7K205B 4@C3>5?" - 8;8: "'B> 4>;6=> ?@>87>9B8 B0:>5, GB>1K >4=> =5 1K;> 2K720=> 4@C38<?" 1=0@C682 C15645=85 B8?0 ?@8G8==>-A;54AB25==>9 A2O78, 70409B5 2>?@>A: "0: 8<5==> 2K 70AB02;O5B5 A51O @5038@>20BL B0:8< A?>A>1>< =0 B>, GB> 2K 2848B5 8;8 A;KH8B5?" '" +! 'B5=85 <KA;59 2>7=8:05B B>340, :>340 G5;>25: ?@54?>;0305B 8;8 7=05B, =5 8<5O =5?>A@54AB25==>3> 4>:070B5;LAB20, GB> 4@C3>9 G5;>25: 4C<05B 8;8 >ICI05B. K G0AB> 45;05< MB>. =>340 MB> O2;O5BAO 8=BC8B82=>9 @50:F859 =0 =5:>B>@K5 =525@10;L=K5 A83=0;K, :>B>@K5 <K 70<5G05< =0 =5>A>7=0==>< C@>2=5. '0AB> MB> G8AB0O 30;;NF8=0F8O 8;8 B>, GB> <K A0<8 4C<0;8 8;8 GC2AB2>20;8 1K 2 B0:>9 A8BC0F88: <K ?@>5:B8@C5< =0H8 A>1AB25==K5 <KA;8 8 GC2AB20 8 ?5@568205< 8E B0:, :0: 1C4B> >=8 ?@8H;8 >B 4@C3>3> G5;>25:0. !:@O30 2A5340 AG8B05B 2A5E >AB0;L=KE ;N459 A:C?K<8. "5, :B> 70=8<05BAO GB5=85< <KA;59, G0AB> 4C<0NB, GB> >=8 ?@02K, => MB> =5 O2;O5BAO 30@0=B859 B>3>, GB> B0: >=> 8 5ABL. 0G5< 3040BL, 5A;8 2K <>65B5 A?@>A8BL? !CI5AB2C5B 420 >A=>2=KE B8?0 GB5=8O <KA;59. ?5@2>< B8?5 G5;>25: ?@54?>;0305B, GB> >= 7=05B > B><, GB> 4@C3>9 4C<05B. 0?@8<5@: "6>@46 =5AG0AB5=". ">3C A:070BL, GB> 59 =5 ?>=@028;AO ?>40@>:, :>B>@K9 O 59 ?>40@8;", "/ 7=0N, GB> ?@8405B 5<C A8;K", "= 1K; @073=520=, => =5 ?>:07K20; 2840". >;6=K ACI5AB2>20BL 25A:85 A5=A>@=>->1>A=>20==K5 4>:070B5;LAB20 4;O B>3>, GB>1K ?@8?8AK20BL <KA;8, GC2AB20 8 <=5=8O 4@C38< ;N4O<. K <>65B5 A:070BL: "6>@46 2 45?@5AA88", - => 1K;> 1K 1>;55 ?>;57=K< A:070BL: "6>@46 A<>B@8B 2=87 8 =0?@02> >B A51O, <CA:C;K 53> ;8F0 @0AA;01;5=K 8 4KE0=85 ?>25@E=>AB=>5. #3>;:8 @B0 >?CI5=K 8 ?;5G8 AACBC;5=K" B>@>9 B8? GB5=8O <KA;59 O2;O5BAO 75@:0;L=K< >B@065=85< ?5@2>3> 8 ?@54>AB02;O5B 4@C38< ;N4O< 2;0ABL G8B0BL 20H8 <KA;8. 0: ?@028;>, MB> 8A?>;L7C5BAO 4;O B>3>, GB>1K 70B5< C?@5:=CBL 8E 2 B><, GB> >=8 =5 ?>=8<0NB 20A, :>340 2K 4C<05B5, GB> >=8 4>;6=K 1K;8 1K ?>=OBL. 0?@8<5@: "A;8 1K BK ;N18; <5=O, BK 1K 7=0;, G53> O E>GC". ""K GB>, =5 7=05HL, :0: O GC2AB2CN A51O?" "/ @0AAB@>5=0 B5<, GB> B51O =5 8=B5@5ACNB <>8 GC2AB20". ""515 A;54C5B 7=0BL, GB> <=5 MB> =@028BAO". '5;>25:, 8A?>;L7CNI89 B0:85 ?0BB5@=K, =5 A<>65B ?>=OB=> >1JOA=8BL 4@C38<, G53> >= E>G5B; ?@54?>;0305BAO, GB> 4@C385 :0:8<-B> >1@07>< 7=0NB >1 MB><. -B> <>65B ?@825AB8 : ?5@2>:;0AA=>9 AA>@5. !?>A>1 ?>425@3=CBL A><=5=8N GB5=85 <KA;59 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K A?@>A8BL, :0:8< :>=:@5B=> >1@07>< >= C7=05B, GB> 2K 4C<05B5. ;8, 2 ?@>5:B8@C5<>< GB5=88 <KA;59, :0: 8<5==>, ?> 20H5<C <=5=8N, >= 4>;65= 7=0BL, GB> 2K GC2AB2C5B5. >340 2K, AB@5<OAL 2KOA=8BL 7=0G5=85 GB5=8O <KA;59, 70405B5 2>?@>A: "0: 2K C7=05B5?", - >B25B>< G0AB> O2;O5BAO =5:>B>@>5 C15645=85 8;8 >1>1I5=85. 0?@8<5@: - 6>@46 A>25@H5==> =5 >1@0I05B =0 <5=O =8:0:>3> 2=8<0=8O. - 0: 2K C7=05B5 > B><, GB> 6>@46 =5 >1@0I05B =0 20A =8:0:>3> 2=8<0=8O? - >B><C GB> >= =8:>340 =5 45;05B B>3>, GB> O 3>2>@N. "0:8< >1@07><, 2 <>45;8 <8@0 3>2>@OI53> "45;0BL B>, GB> O 3>2>@N" @02=>7=0G=> ">1@0I5=8N 2=8<0=8O =0 <5=O". O3:> 2K@060OAL, MB> A><=8B5;L=>5 ?@54?>;>65=85, > ?>2>4C B0:>9 :><?;5:A=>9 M:2820;5=B=>AB8 8 =0?@0H8205BAO 2>?@>A: "0: 8<5==> 701>B0 > :><-B> <>65B >7=0G0BL =5>1E>48<>ABL 45;0BL B>, GB> >= 3>2>@8B? A;8 2K >1@0I05B5 2=8<0=85 =0 :>3>-B>, 2K 2A5340 45;05B5 B>, GB> >= 3>2>@8B?" 'B5=85 <KA;59 <>65B 1KBL ?>425@3=CB> A><=5=8N 2>?@>A><: "0: 8<5==> 2K C7=05B5, GB> ...?" 5B0<>45;L 2>AAB0=02;8205B A2O7L <564C O7K:>< 8 8=48284C0;L=K< >?KB>< 8 <>65B 1KBL 8A?>;L7>20=0 4;O: 1. !1>@0 8=D>@<0F88. 2. KOA=5=8O 7=0G5=8O. 3. 45=B8D8:0F88 >3@0=8G5=89. 4. 1=0@C65=8O =>2KE 2K1>@>2. 5B0<>45;L O2;O5BAO G@572KG09=> <>I=K< 8=AB@C<5=B>< 2 187=5A5, B5@0?88 8 >1@07>20=88. !CBL 55 70:;NG05BAO 2 B><, GB> ;N48 A ?><>ILN A;>2 A>740NB @07;8G=K5 <>45;8 MB>3> <8@0, 8, A;54>20B5;L=>, 2K =5 <>65B5 ?@54?>;030BL, GB> 2K B>G=> 7=05B5 B>, GB> 8E A;>20 >1>7=0G0NB. >-?5@2KE, <5B0<>45;L ?>72>;8B 20< A>1@0BL 2KA>:>:0G5AB25==CN 8=D>@<0F8N 2 B5E A;CG0OE, :>340 206=> ?>=8<0BL B>G=>, GB> ;N48 8<5NB 2 284C. A;8 :;85=B ?@8H5; : B5@0?52BC A 60;>1>9 =0 45?@5AA8N, B5@0?52BC =5>1E>48<> =09B8, GB> MB> 7=0G8B 2 <>45;8 <8@0 :;85=B0, 0 =5 ?@54?>;030BL (A:>@55 2A53> >H81>G=>), GB> >= 7=05B B>G=> B>, GB> :;85=B 8<55B 2 284C. 187=5A5 45=L38 <>3CB 1KBL 2K1@>H5=K =0 25B5@, 5A;8 <5=5465@ ?>9<5B 8=AB@C:F8N =5?@028;L=>. !:>;L:> @07 2K A;KH0;8 ?5G0;L=K9 2>73;0A: "> O 4C<0;, GB> BK 4C<0;..." >340 CG5=8: CB25@6405B, GB> >= 2A5340 45;05B >H81:8 2 35><5B@8G5A:8E 7040G0E, 2K <>65B5 ?>8=B5@5A>20BLAO, 0 1K; ;8 2>>1I5 :>340-=81C4L A;CG09, :>340 >= @5H8; 35><5B@8G5A:CN 7040GC ?@028;L=>, 0 B0:65, :0:8< >1@07>< 5<C C405BAO AB>;L C?>@=> 45;0BL >H81:8 2 35><5B@8G5A:8E 7040G0E. <5B0<>45;8 =5B 2>?@>A>2 "?>G5<C". >?@>AK "?>G5<C" 8<5NB <0;> F5==>AB8, 2 :@09=5< A;CG05, >B25BK =0 =8E A>45@60B >?@0240=8O 8;8 4;8==K5 >1JOA=5=8O, :>B>@K5 =8G53> =5 45;0NB 4;O B>3>, GB>1K 87<5=8BL A>7402HCNAO A8BC0F8N. >-2B>@KE, <5B0<>45;L ?@>OA=O5B 7=0G5=85 :><<C=8:0F88. =0 ?@54;0305B G5B:CN @0<:C 4;O 2>?@>A>2: "'B> 8<5==> 2K 8<55B5 2 284C?" -B@5BL8E, <5B0<>45;L 405B 2K1>@K. #15645=8O, >1>1I5=8O, =><8=0;870F88 8 ?@028;0 - 2A5 >=8 CAB0=02;820NB >3@0=8G5=8O. > MB8 >3@0=8G5=8O ACI5AB2CNB 2 A;>20E, 0 =5 2 <8@5. >AB0=>2:0 2>?@>A>2 8 =0E>645=85 ?>A;54AB289 8;8 8A:;NG5=89 <>65B >B:@KBL =>2K5 2>7<>6=>AB8. 3@0=8G820NI85 C15645=8O <>6=> 845=B8D8F8@>20BL 8 87<5=OBL. 0:>5 87 8A:065=89 <5B0<>45;8 2K ?>425@3=5B5 A><=5=8N, 1C45B 7028A5BL >B :>=B5:AB0 :><<C=8:0F88 8 20H59 F5;8. 0AA<>B@8< A;54CNI55 CB25@645=85: ">G5<C MB8 C60A=K5 ;N48 =5 ?@5:@0BOB A2>8E ?>AB>O==KE ?>?KB>: >:070BL <=5 ?><>IL, MB> <5=O @074@0605B, / 7=0N, GB> 4>;65= A45@6820BLAO, => =5 <>3C". -B> CB25@645=85 A>45@68B GB5=85 <KA;59 8 ?@5AC??>78F8N (>=8 ?KB0NBAO =04>540BL <=5), ?@8G8=C 8 A;54AB285 (MB> <5=O @074@0605B), C=825@A0;L=K9 :20=B8D8:0B>@ (?>AB>O==>), AC645=85 (C60A=K5), <>40;L=K5 >?5@0B>@K 2>7<>6=>AB8 8 =5>1E>48<>AB8 (4>;65=, =5 <>3C), =5A?5F8D8G5A:85 3;03>;K (>:070BL, @074@0605B, A45@6820BLAO). =><8=0;870F88 (?><>IL), 8 =5A?5F8D8G5A:85 ACI5AB28B5;L=K5 (;N48, MB>). B0:>3> @>40 ?@8<5@0E GB5=85 <KA;59, ?@5AC??>78F88 8 ?@8G8==>-A;54AB25==K5 A2O78 70?@02;ONB 3>@NG8< 2A5 >AB0;L=>5. K45;5=85 MB8E =0@CH5=89 1C45B ?5@2K< H03>< 2 =0?@02;5=88 87<5=5=89. ><8=0;870F88, =5A?5F8D8G5A:85 3;03>;K 8 =5A?5F8D8G5A:85 ACI5AB28B5;L=K5 O2;ONBAO =08<5=55 206=K<8. AB0;L=K5: >1>1I5=8O, C=825@A0;L=K5 :20=B8D8:0B>@K, AC645=8O, A@02=5=8O 8 <>40;L=K5 >?5@0B>@K - ;560B 345-B> ?>A5@548=5. >;55 >1I0O AB@0B538O - :>=:@5B878@>20BL A=0G0;0 :;NG52K5 ACI5AB28B5;L=K5, 70B5< :;NG52K5 3;03>;K 8 70B5< >BA>@B8@>2K20BL 8A:065=8O, >B4020O ?@54?>GB5=85 <>40;L=K< >?5@0B>@0<. 5B0<>45;L ?@54AB02;O5B A>1>9 <>I=K9 8=AB@C<5=B A1>@0 8=D>@<0F88, 2KOA=5=8O 7=0G5=8O 8 845=B8D8:0F88 >3@0=8G5=89 2 <KH;5=88 G5;>25:C, :>B>@K9 =5C4>2;5B2>@5= =0AB>OI8<. '53> 1K >= E>B5; 270<5=? 45 1K >= E>B5; 1KBL? 0: 1K >= E>B5; A51O GC2AB2>20BL? @8 8A?>;L7>20=88 <5B0<>45;8 ACI5AB2C5B B0:65 25AL<0 @50;L=0O >?0A=>ABL A>1@0BL A;8H:>< <=>3> 8=D>@<0F88. 0< A;54C5B A?@>A8BL A51O: "=5 459AB28B5;L=> =5>1E>48<> MB> 7=0BL? 0:>9 @57C;LB0B <=5 B@51C5BAO?" 06=> 8A?>;L7>20BL 2>?@>AK <5B0<>45;8 8A:;NG8B5;L=> 2 :>=B5:AB5 @0??>@B0 8 2708<=> A>3;0A>20==>3> @57C;LB0B0. 0H8 2>?@>AK =5 4>;6=K 1KBL A;8H:>< ?@O<>;8=59=K, 8=0G5 >=8 <>3CB 1KBL 2>A?@8=OBK :0: 03@5AA82=K5. <5AB> 2>?@>A0: "0: 8<5==> 2K C7=05B5 >1 MB><?" - 2K <>65B5 A:070BL: "=5 ;N1>?KB=> ?>=OBL B>G=>, :0:8< >1@07>< 2K C7=05B5 >1 MB><?" ;8: "/ =5 2?>;=5 ?>=8<0N, :0: 2K C7=05B5 >1 MB><". 073>2>@ =5 4>;65= ?@52@0B8BLAO 2 M:70<5=0F8>==K9 >?@>A. K <>65B5 8A?>;L7>20BL ;N157=K9 8 <O3:89 B>= 3>;>A0, GB>1K A<O3G8BL 2>?@>AK. 0BB5@=K <5B0<>45;8 >15@B 8;BA @0AA:07K205B, :0: >= ?>A5I0; 70=OB8O ?> ;8=328AB8:5 2 C=825@A8B5B5 !0=B0 @C7 2 =0G0;5 1970-E, 345 6>= @8=45@ >1CG0; <5B0<>45;8 2 B5G5=85 >4=>9 ?0@K. -B> 1K;> 0 G5B25@3. = >B?CAB8; CG0I8EAO, GB>1K >=8 ?>?@0:B8:>20;8AL 2 8A?>;L7>20=88 <5B0<>45;8. A;54CNI89 2B>@=8: ?>;>28=0 :;0AA0 2K3;O45;0 G@572KG09=> C4@CG5==>9. =8 >BB>;:=C;8 A2>8E ;N18<KE, A2>8E CG8B5;59 8 4@C759, @07>1@02 8E ?> :>AB>G:0< A ?><>ILN <5B0<>45;8. 0??>@B O2;O5BAO ?5@2K< H03>< 2 ?@8<5=5=88 ;N1>3> ?0BB5@=0 . C4CG8 8A?>;L7>20==>9 157 GC2AB28B5;L=>9 >1@0B=>9 A2O78 8 157 @0??>@B0, <5B0<>45;L ?@52@0I05BAO 2 <5B0-A0487<, <5B0-15A?>@O4>:, <5B0-=5AG0ABL5. K <>65B5 704020BL 2>?@>AK G0AB>, M;530=B=> 8 B>G=>. 0?@8<5@, G5;>25: <>65B A:070BL (A<>B@O 225@E): ">O @01>B0 =5 ?>H;0". K <>65B5 7040BL 2AB@5G=K9 2>?@>A: "=B5@5A=>, :0:>9 1K 2K C2845;8 A2>N @01>BC, 5A;8 1K >=0 ?@>42830;0AL CA?5H=>?" 48= 87 A0<KE ?>;57=KE A?>A>1>2 ?@8<5=5=8O <5B0<>45;8 - 8A?>;L7>20=85 55 2 A2>5< 2=CB@5==5< 480;>35. -B> <>65B >:070BLAO 1>;55 MDD5:B82=K<, G5< B@0B8BL 3>4K =0 >1CG5=85 B><C, :0: OA=> <KA;8BL. 5@=0O AB@0B538O =0CG8BLAO 8A?>;L7>20BL <5B0<>45;L 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 27OBL >4=C 8;8 425 :0B53>@88 8 2 B5G5=85 =545;8 ?@>AB> >B<5G0BL ?@8<5@K MB8E =0@CH5=89 2 5654=52=KE @073>2>@0E. 0 A;54CNI59 =545;5 2>7L<8B5 =5A:>;L:> 4@C38E :0B53>@89. > <5@5 B>3>, :0: 2K 1C45B5 >A20820BLAO A =01;N45=85< MB8E ?0BB5@=>2, 2K A<>65B5 :>=AB@C8@>20BL 157<>;2=K5 2>?@>AK 2 A2>59 3>;>25. , =0:>=5F, :>340 2K >2;0455B5 84559 ?0BB5@=>2 <5B0<>45;8 8 2>?@>A>2, 2K A<>65B5 =0G0BL 8A?>;L7>20BL 8E 2 A>>B25BAB2CNI8E A8BC0F8OE. 5B0<>45;L A2O70=0 B0:65 A ;>38G5A:8<8 C@>2=O<8. >4C<09B5 >1 CB25@645=88: "/ =5 <>3C A45;0BL MB>3> 745AL". "/" - MB> 845=B8D8:0F8O ;8G=>AB8. "5 <>3C" - >B=>A8BAO : 53> C15645=8O<. "!45;0BL" 2K@0605B 53> A?>A>1=>AB8. "-B>3>" C:07K205B =0 53> ?>2545=85. "45AL" - MB> >:@C65=85. K <>65B5 704020BL 2>?@>AK : MB><C CB25@645=8N, >?8@0OAL =0 @07;8G=K5 >A=>20=8O. 48= ?CBL - ?>4C<0BL > B><, =0 :0:>< ;>38G5A:>< C@>2=5 2K A>18@05B5AL @01>B0BL. @><5 B>3>, G5;>25: <>65B 40BL 20< :;NG : B><C, :0:0O G0ABL CB25@645=8O O2;O5BAO =081>;55 206=>9, B>=>< 3>;>A0 ?>4G5@:=C2 >4=> 87 A;>2. -B> =07K205BAO B>=0;L=>9 <0@:8@>2:>9. A;8 >= 3>2>@8B: "/ =5 <>3C A45;0BL MB>3> 745AL", - B> 2K <>65B5 ?5@59B8 : <>40;L=><C >?5@0B>@C, A?@>A82: "'B> ?@5?OBAB2C5B 20<? " A;8 >= 3>2>@8B: "/ =5 <>3C A45;0BL MB>3> 745AL", - B>340 2K A?@>A8B5: "'B> :>=:@5B=> 2K =5 <>65B5 A45;0BL?" 0<5G0BL, :0:85 A;>20 G5;>25: 2K45;O5B B>=>< 3>;>A0 8;8 O7K:>< B5;0, - MB> >48= 87 A?>A>1>2 C7=0BL, :0:>5 =0@CH5=85 <5B0<>45;8 A;54C5B ?>425@3=CBL A><=5=8N. @C30O AB@0B538O 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?>A;CH0BL @073>2>@ G5;>25:0 2 B5G5=85 =5A:>;L:8E <8=CB 8 >?@545;8BL, :0:CN 87 :0B53>@89 >= 8A?>;L7C5B G0I5 2A53>. =0, A:>@55 2A53>, C:065B B> <5AB>, 345 53> <KH;5=85 >3@0=8G5=>, 8 B>B 2>?@>A, A :>B>@>3> ;CGH5 2A53> 1K;> 1K =0G0BL. 5654=52=>9 ?@0:B8:5 <5B0<>45;L 405B 20< A8AB5<0B8G5A:89 A?>A>1 A1>@0 8=D>@<0F88, :>340 20< =5>1E>48<> 7=0BL 1>;55 B>G=>, GB> 8<5==> G5;>25: 8<5; 2 284C. -B> - C<5=85, :>B>@><C AB>8B =0CG8BLAO. - !:068B5, ?>60;C9AB0, - AB@0H=> 256;82> A?@>A8;0 ;8A0, - GB> 8<5==> 2K 8<55B5 2 284C? C 2>B, <>;>45F! "K 7040;0 459AB28B5;L=> C<=K9 2>?@>A, - A:070; 4>2>;L=K9 (0;B09. - >4 !",. O ?>4@07C<520N A;54CNICN <KA;L: <K A B>1>9 C65 4>AB0B>G=> 4>;3> 15A54C5<, 8 O =5 ?@>GL C7=0BL, GB> BK A>18@05HLAO 45;0BL 40;LH5, B0: :0:, =04> ?>;030BL, BK =5 =0<5@5=0 ?@>25AB8 ?>4 MB8< 701>@>< >AB0B>: B2>8E 4=59. LN8A M@@>;;, ";8A0 2 075@:0;L5" ;020 6 " #" > A8E ?>@ =0H5 2=8<0=85 1K;> 70=OB> 8AA;54>20=85< A5=A>@=>9 GC2AB28B5;L=>AB8, A?>A>1=>ABLN 45@60BL A2>8 GC2AB20 >B:@KBK<8 8 70<5G0BL @50:F88 >:@C60NI8E 20A ;N45=. -B> A>AB>O=85, :>340 20H8 >@30=K GC2AB2 =0AB@>5=K =0 2>A?@8OB85 2=5H=53> <8@0, 2 >1>7=0G05BAO B5@<8=>< 0?B09<. @><5 B>3>. ACI5AB2CNB A>AB>O=8O, :>B>@K5 ?>3@C60NB =0A 3;C165 2 =0HC A>1AB25==CN @50;L=>ABL, 2 =0H 2=CB@5==89 <8@. B>@28B5AL =0 <8=CBC >B :=838 8 2A?><=8B5 B> 2@5<O, :>340 2K 1K;8 ?>3@C65=K 2 A>1AB25==K5 <KA;8... 5@>OB=>, 20< ?@8H;>AL A8;L=> 704C<0BLAO, GB>1K MB> 2A?><=8BL. K >1@0B8;8AL 2=CB@L A51O, : 2=CB@5==8< :0@B8=0<, 72C:0< 8 >ICI5=8O<. -B> A>AB>O=85, A :>B>@K< 2A5 <K E>@>H> 7=0:><K. '5< 3;C165 2K CE>48B5 2 A51O, B5< <5=LH5 2K =0G8=05B5 >A>7=020BL 2=5H=85 2>7459AB28O. ";C1>:> 704C<02H8AL" - MB> E>@>H55 >?8A0=85 B0:>3> A>AB>O=8O, 8725AB=>3> 2 ?>4 =0720=85< 40C=B09<. ;NG8 4>ABC?0 ?>3@C60NB 20A 2 40C=B09<. AO:89 @07, :>340 2K ?@>A8B5 :>3>-=81C4L >1@0B8BLAO 2=CB@L A51O 8 287C0;878@>20BL, 2>A?@>8725AB8 72C:8 8 >ICI5=8O, 2K ?@>A8B5 53> ?>3@C78BLAO 2 40C=B09<. 0C=B09< 2>7=8:05B B>340, :>340 20< =5>1E>48<> ?><5GB0BL, A>AB028BL ?;0=, ?>D0=B078@>20BL 8 ?>4C<0BL > =>2KE 2>7<>6=>ABOE. @0:B8G5A:8 <K @54:> ?>;=>ABLN =0E>48<AO 2 0?B09<5 8;8 2 40C=B09<5, =0H5 ?>2A54=52=>5 A>7=0=85 ?@54AB02;O5B A>1>9 A<5AL G0AB8G=> 2=CB@5==53> 8 G0AB8G=> 2=5H=53> >A>7=0=8O. K >1@0I05< =0H8 >@30=K GC2AB2 2=CB@L A51O 8;8 2>2=5 2 7028A8<>AB8 >B >1AB>OB5;LAB2, 2 :>B>@KE =0E>48<AO. >;57=> 4C<0BL > <5=B0;L=KE A>AB>O=8OE :0: >1 8=AB@C<5=B0E, ?@54=07=0G5==KE 4;O B>3>, GB>1K 45;0BL @07;8G=K5 25I8. 3@0 2 H0E<0BK B@51C5B B0:>3> A>AB>O=8O C<0, :>B>@>5 @048:0;L=K< >1@07>< >B;8G05BAO >B B>3> A>AB>O=8O, :>B>@>5 =5>1E>48<> 4;O ?@8=OB8O ?8H8. 5 ACI5AB2C5B B0:>9 25I8, :0: =5?@028;L=>5 A>AB>O=85 C<0, ACI5AB2CNB ?>A;54AB28O 53> 8A?>;L7>20=8O. =8 <>3CB 1KBL :0B0AB@>D8G5A:8<8, 5A;8, =0?@8<5@, 2K ?KB05B5AL ?5@59B8 C;8FC A >682;5==K< 42865=85< B@0=A?>@B0 2 B>< A>AB>O=88, 2 :>B>@>< >BE>48B5 :> A=C A>25@H5==> >G5284=>, GB> 0?B09< O2;O5BAO =081>;55 ?>4E>4OI8< A>AB>O=85< 4;O ?5@5E>40 G5@57 C;8FC. ;8 70102K @048, 2K ?>?KB05B5AL 2K3>20@820BL A;>6=K5 4;O ?@>87=>H5=8O D@07K 1C4CG8 2 A>AB>O=88, =025O==>< A;8H:>< 1>;LH>9 4>7>9 0;:>3>;O. '0AB> 2K 45;05B5 GB>-B> =5 >G5=L E>@>H>, ?>B><C GB> =0E>48B5AL 2 =5?>4E>4OI5< A>AB>O=88. K =5 A<>65B5 E>@>H> AK3@0BL 2 B5==8A, 5A;8 2K 2 B>< 65 A>AB>O=88, 2 :>B>@>< 83@05B5 2 H0E<0BK. K <>65B5 ?>;CG8BL 4>ABC? : 15AA>7=0B5;L=K< @5AC@A0< =5?>A@54AB25==> ?CB5< 8=4C:F88 8 8A?>;L7CO @07=>284=>ABL 40C=B09<0, 8725AB=CN :0: B@0=A. A>AB>O=88 B@0=A0 2K AB0=>28B5AL 3;C1>:> ?>3@C65==K<8 2 A>AB>O=85 A >3@0=8G5==K< D>:CA>< 2=8<0=8O -B> 87<5=5==>5 A>AB>O=85 ?> A@02=5=8N A 20H8< ?@82KG=K< A>AB>O=85< A>7=0=8O. # @07=KE ;N459 ?5@56820=85 B@0=A0 1C45B @07;8G=K<, ?>B><C GB> :064K9 G5;>25: =0G8=05B A> A2>53> =>@<0;L=>3> A>AB>O=8O, :>B>@>5 2> <=>3>) >?@545;O5BAO ?@54?>G8B05<>9 8< @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<>9. >;LH0O G0ABL @01>B ?> 8AA;54>20=8N B@0=A0 8 87<5=5==KE A>AB>O=89 A>7=0=8O 1K;0 2K?>;=5=0 2 ?A8E>B5@0?88, ?>A:>;L:C 2A5 B5@0?52BK 2 B>9 8;8 8=>9 AB5?5=8 8A?>;L7CNB B@0=A. A5 >=8 @07;8G=K<8 A?>A>10<8 ?>;CG0NB 4>ABC? : =5>A>7=0205<K< @5AC@A0<. !2>1>4=>5 0AA>F88@>20=85 =0 :CH5B:5 ?A8E>0=0;8B8:0 E>@>H> ?@>2>48BL 2 A>AB>O=88 40C=B09<0, B> 65 :0A05BAO 8 @07K3@K20=8O @>;59 2 35HB0;LB-B5@0?88. 8?=>B5@0?52BK 8A?>;L7CNB B@0=A O2=K< >1@07><. '5;>25: ?@8E>48B =0 B5@0?8N, ?>B><C GB> >= 8AB>I8; A2>9 70?0A A>7=0B5;L=KE @5AC@A>2. = 70AB@O;. = =5 7=05B, GB> 5<C =5>1E>48<> 8;8 345 MB> 8A:0BL. "@0=A ?@54>AB02;O5B 2>7<>6=>ABL @07@5H8BL ?@>1;5<C, ?>B><C GB> >= >1E>48B A>7=0=85 8 45;05B 4>ABC?=K<8 =5>A>7=0205<K5 @5AC@AK. >;LH0O G0ABL 87<5=5=89 ?@>8AE>48B =0 =5>A>7=0205<>< C@>2=5. !>7=0=85 =5 =C6405BAO 2 B><, GB>1K 8=8F88@>20BL 87<5=5=8O, 8 G0AB> 2>2A5 =5 70<5G05B 8E. >=5G=0O F5;L ;N1>9 B5@0?88 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K :;85=B A=>20 25@=C;AO 2 @5AC@A=>5 A>AB>O=85, 4>AB>9=>5 53> A?>A>1=>AB59 064K9 G5;>25: 8<55B 1>30BCN ;8G=>AB=CN 8AB>@8N, =0?>;=5==CN ?5@56820=8O<8, :>B>@K<8 >= <>65B 2>A?>;L7>20BLAO. =8 A>45@60B 2A5 =5>1E>48<>5 4;O A>25@H5=8O 87<5=5=8O, 5A;8 B>;L:> 2K A<>65B5 4>1@0BLAO 4> =8E. 4=0 87 ?@8G8=, ?> :>B>@>9 <K 8A?>;L7C5< AB>;L <0;CN G0ABL =0H8E <5=B0;L=KE 2>7<>6=>AB59, <>65B 70:;NG0BLAO 2 B><, GB> =0H0 A8AB5<0 >1@07>20=8O C45;O5B AB>;L <=>3> 2=8<0=8O 2=5H=5<C B5AB8@>20=8N, AB0=40@B0< 4>AB865=89 8 AB>;:=>25=8N F5;59 @07;8G=KE ;N459. K >G5=L <0;> B@5=8@C5<AO 2 CB8;870F88 =0H8E C=8:0;L=KE 2=CB@5==8E A?>A>1=>AB59. >;LH0O G0ABL =0H59 8=48284C0;L=>AB8 =0<8 =5 >A>7=05BAO. "@0=A O2;O5BAO 8450;L=K< A>AB>O=85< 4;O 8AA;54>20=8O 8 >B:@KB8O =0H8E C=8:0;L=KE 2=CB@5==8E @5AC@A>2. "-, 5C65;8 A;>2> <>65B AB>;L:> 2A53> 7=0G8BL! - 704C<G82> A:070;0 ;8A0. - >340 O 40N A;>2C <=>3> @01>BK ,- A:070; (0;B09-1>;B09, - O 2A5340 ?;0GC 5<C A25@EC@>G=K5. LN8A M@@>;;, ";8A0 2 075@:0;L5" @53>@8 M9BA>= A 1>;LH8< M=BC7807<>< 2>A?@8=O; "!B@C:BC@C <0388", 2 :>B>@>9 1K;0 >?8A0=0 <5B0<>45;L. = C2845; 1>;LH>9 ?>B5=F80; 2 MB>9 8455. = A:070; 6>=C 8 8G0@4C: "ABL >48= AB@0==K9 AB0@8: 2 $5=8:A5, HB0B @87>=0. ;5ABOI89 B5@0?52B, => =8:B> =5 ?>=8<05B, GB> >= 45;05B 8 :0: >= MB> 45;05B. >G5<C 1K 20< =5 ?>5E0BL 8 =5 C7=0BL MB>3>?". M9BA>= 7=0; MB>3> "AB@0==>3> AB0@8:0" - 8;B>=0 -@8:A>=0 - 2 B5G5=85 15 ;5B, 8 >= ?>>15I0; 8< CAB@>8BL 2AB@5GC A -@8:A>=><. 6>= 8 8G0@4 @01>B0;8 A 8;B>=>< -@8:A>=>< 2 1974 3>4C, :>340 >= 1K; C65 H8@>:> ?@87=0= :0: 2K40NI89AO ?@0:B8: 38?=>B5@0?88. = 1K; ?@57845=B>< <5@8:0=A:>3> 1I5AB20 :;8=8G5A:>3> 38?=>70 8 <=>3> ?CB5H5AB2>20;, ?@>2>4O A5<8=0@K 8 ;5:F88, 0 B0:65 254O G0AB=CN ?@0:B8:C. = 8<5; @5?CB0F8N 8A:CA=>3> 8 CA?5H=>3> B5@0?52B0 8 1K; 8725AB5= A2>8<8 ?@>=8F0B5;L=K<8 =01;N45=8O<8 70 =525@10;L=K< ?>2545=85<. AA;54>20=8O 6>=0 8 8G0@40 ?>;>68;8 =0G0;> 42C< :=830< 8 B>< ?>4 =0720=85< "0BB5@=K 38?=>B8G5A:8E B5E=8: 8;B>=0 -@8:A>=0" 1K; 8740= Meta Publication 2 1975 3>4C. ">< 2, =0?8A0==K9 2 A>02B>@AB25 A 6C48B 5;>7L5, ?>A;54>20; 2 1977 3>4C. -B8 :=838 ?>A2OI5=K :0: D8;LB@0< 2>A?@8OB8O, B0: 8 <5B>40< -@8:A>=0, 8, =5A<>B@O =0 MB>, -@8:A>= 2A5 65 >B<5B8;, GB> MB8 :=838 ?@54;>68;8 3>@074> ;CGH55 >1JOA=5=85 53> @01>B5, G5< >= A0< <>3 1K 40BL. MB> 1K; ?@52>AE>4=K9 :><?;8<5=B. 6>= @8=45@ A:070;, GB> -@8:A>= 1K; A0<>9 7=0G8B5;L=>9 <>45;LN 87 B5E, :>B>@K5 5<C ?@8H;>AL :>340-;81> AB@>8BL ?>B><C GB> -@8:A>= ?@>;>68; ?CBL =5 ?@>AB> : 4@C3>9 @50;L=>AB8, 0 : F5;>9 =>2>9 3@C??5 @50;L=>AB59. 3> @01>BK, A2O70==K5 A B@0=A>< 8 87<5=5==K<8 A>AB>O=8O<8 A>7=0=8O, 1K;8 C4828B5;L=K<8, 8 <KH;5=85 6>=0 B0:65 ?>425@3;>AL 3;C1>:><C 87<5=5=8N. B0:65 87<5=8;>AL. 5B0<>45;L 1K;0 ?>A2OI5=0 B>G=K< 7=0G5=8O< A;>2. -@8:A>= 8A?>;L7>20; O7K: =5C;>28<> A<CB=K< >1@07><, B0: GB>1K :;85=B <>3 2K1@0BL B> 7=0G5=85, :>B>@>5 1>;LH5 5<C ?>4E>48B. = 8=4CF8@>20; 8 CB8;878@>20; B@0=A>2K5 A>AB>O=8O, ?@54>AB02;OO ;N4O< 2>7<>6=>ABL ?@5>4>;520BL ?@>1;5<K 8 >B:@K20BL A2>8 @5AC@AK. -B>B A?>A>1 C?>B@51;5=8O O7K:0 AB0; =07K20BLAO <8;B>=-<>45;LN 2 4>?>;=5=85 8 ?@>B82>25A : B>G=>AB8 8 <5B0<>45;8. 8;B>=-<>45;L - MB> A?>A>1 C?>B@51;5=8O O7K:0 A F5;LN =02545=8O 8 ?>445@60=8O B@0=A0. 07=0G5=85 B@0=A0 - 2>9B8 2 :>=B0:B A> A:@KBK<8 @5AC@A0<8 ;8G=>AB8. =0 A;54C5B B5< 65 ?CB5<, ?> :>B>@><C ?@>8AE>48B 5AB5AB25==0O @01>B0 <>730. "@0=A O2;O5BAO A>AB>O=85<, 2 :>B>@>< 2K >:07K205B5AL 2KA>:> <>B828@>20==K<8 CG8BLAO C A2>53> 15AA>7=0B5;L=>3> 2=CB@5==8< >1@07><. = =5 O2;O5BAO ?0AA82=K< A>AB>O=85<, 2K B0:65 =5 ?>?0405B5 ?>4 2;8O=85 4@C38E ;N459. @>8AE>48B 2708<>459AB285 :;85=B0 8 B5@0?52B0, @50:F88 :;85=B0 ?>72>;ONB B5@0?52BC ?>=OBL, GB> 45;0BL 40;LH5. 01>BK -@8:A>=0 >A=>2K20;8AL =0 @O45 8459, :>B>@K5 @0745;O;8AL <=>38<8 8A:CA=K<8 8 CA?5H=K<8 B5@0?52B0<8. "5?5@L >=8 O2;ONBAO ?@5AC??>78F8O<8 . -@8:A>= A C2065=85< >B=>A8;AO : 15AA>7=0B5;L=><C A>AB>O=8N :;85=B0. = ?>;030;, GB> ACI5AB2C5B ?>78B82=>5 =0<5@5=85 4065 C =081>;55 157>1@07=>3> ?>2545=8O 8 GB> G5;>25: 2K18@05B =08;CGH55 4>ABC?=>3> 5<C 2 40==K9 <><5=B 2@5<5=8. = @01>B0; =04 B5<, GB>1K 40BL G5;>25:C 1>;LH5 2K1>@>2. = B0:65 ?>;030;, GB> =0 =5:>B>@>< C@>2=5 G5;>25: C65 8<55B 2A5 @5AC@AK, =5>1E>48<K5 4;O B>3>, GB>1K A>25@H8BL 87<5=5=8O. 8;B>=-<>45;L - MB> A?>A>1 C?>B@51;5=8O O7K:0 A F5;LN: 1. @8A>548=5=8O : @50;L=>AB8 G5;>25:0 8 2545=8O 53> 70 A>1>9. 2. B2;5G5=8O 8 CB8;870F88 A>7=0=8O. 3. >;CG5=8O 4>ABC?0 : 15AA>7=0B5;L=><C 8 : @5AC@A0<. !  8;B>= -@8:A>= 1K; <0AB5@>< ?>AB@>5=8O @0??>@B0. = C2060; 8 ?@8=8<0; @50;L=>ABL :;85=B0. = ?>;030;, GB> A>?@>B82;5=85 2>7=8:05B B>;L:> 87-70 CB@0BK @0??>@B0. > 53> <=5=8N, 2A5 @50:F88 8<5NB A<KA;, 8 <>6=> 8E 8A?>;L7>20BL. ;O -@8:A>=0 =5 ACI5AB2>20;> A>?@>B82;ONI53>AO :;85=B0, 0 B>;L:> =5381:89 B5@0?52B. @8A>548=8BLAO : @50;L=>AB8 4@C3>3> G5;>25:0, =0AB@>8BLAO =0 53> 2=CB@5==89 <8@ - 7=0G8B ?@>AB> >?8A0BL 5<C 53> B5:CI89 A5=A>@=K9 >?KB, B>, GB> >= >1O70B5;L=> 4>;65= >ICI0BL, A;KH0BL 8 2845BL. <C 1C45B ;53:> 8 5AB5AB25==> A;54>20BL 70 B5<, GB> 2K 5<C 3>2>@8B5. 06=> 8 B>, :0: 2K MB> 3>2>@8B5. 0< 1C45B ;53G5 =025AB8 A?>:>9=>5 2=CB@5==55 A>AB>O=85, 3>2>@O ?;02=>, 8A?>;L7CO <O3:89 B>= 3>;>A0 8 ?>4AB@0820O A2>N @5GL ?>4 4KE0=85 G5;>25:0. >AB5?5==> 22>4OBAO 2=CH5=8O, 87OI=> ?5@52>4OI85 53> 2 A>AB>O=85 40C=B09<0 ?CB5< =0?@02;5=8O 53> 2=8<0=8O 2=CB@L A51O. A5 >?8AK205BAO B0:8<8 >1I8<8 A;>20<8, GB>1K >=8 >B@060;8 ;N1>5 ?5@56820=85 G5;>25:0. 5 AB>8B 3>2>@8BL: "!59G0A 2K 70:@>5B5 A2>8 3;070, ?>GC2AB2C5B5 :><D>@B 8 2>945B5 2 B@0=A". <5AB> MB>3> 2K <>3;8 1K A:070BL: "0< 1C45B ;53:> 70:@KBL A2>8 3;070 B>340, :>340 2K MB>3> ?>65;05B5... ?>GC2AB2>20BL A51O 1>;55 A?>:>9=K<... <=>385 ;N48 =0E>4OB 2E>645=85 2 B@0=A ?@>ABK< 8 C4>1=K<". 1I85 :><<5=B0@88 B0:>3> A>@B0 4>?CA:0NB ;N1CN @50:F8N, 2>7=8:0NICN 2> 2@5<O <O3:>3> 22545=8O 2 B@0=A>2>5 A>AB>O=85. 5B;O >1@0B=>9 A2O78 ?>AB@>5=0. > <5@5 B>3>, :0: 2=8<0=85 :;85=B0 AB0=>28BAO ?>AB>O==> AD>:CA8@>20==K< 8 ?@8:>20==K< : =51>;LH><C :>;8G5AB2C AB8<C;>2, >= 2A5 3;C165 ?>3@C605BAO 2 40C=B09<. 3> ?5@56820=8O AB0=>2OBAO 1>;55 AC1J5:B82=K<8, 8 >=8 AB0=>2OBAO >1@0B=>9 A2O7LN 4;O B5@0?52B0, :>B>@CN <>6=> 8A?>;L7>20BL 4;O B>3>, GB>1K C3;C18BL B@0=A. K =5 3>2>@8B5 G5;>25:C, GB> 45;0BL, 2K >1@0I05B5 53> 2=8<0=85 =0 B> , GB> ?@>8AE>48B. 0: <>6=> C7=0BL, > G5< G5;>25: 4C<05B? -B> C7=0BL =52>7<>6=>. !CI5AB2C5B 8A:CAAB2> C?>B@51;5=8O O7K:0 B0:8< A?>A>1><, :>B>@K9 >:0?K205BAO 4>AB0B>G=> =5OA=K<, GB>1K :;85=B A<>3 ?>4>1@0BL 4;O =53> ?>4E>4OI55 7=0G5=85. 40==>< A;CG05 5<C 3>2>@OB =5 AB>;L:> > B><, GB> 45;0BL A:>;L:> > B><, :0: =5 >B2;5:0BLAO >B A>AB>O=8O B@0=A0. "0:85 2=CH5=8O 1C4CB =081>;55 MDD5:B82=K<8, 5A;8 45;0BL ?;02=K5 ?5@5E>4K <564C ?@54;>65=8O<8. 0?@8<5@, 2K <>3;8 1K A:070BL: " B> 2@5<O :0: 2K 2848B5 F25B=K5 >1>8 ?5@54 " A>1>9... 8 1;8:8 A25B0 =0 AB5=5... ?> <5@5 B>3>, :0: 2K =0G8=05B5 >A>7=020BL A2>5 4KE0=85.. 8 B>, :0: ?>4K<05BAO 8 >?CA:05BAO ?@8 4KE0=88 20H0 3@C4=0O :;5B:0... 8 :><D>@B :@5A;0... 8 :0: 20H8 =>38 >?8@0NBAO =0 ?>;.. 8 2K <>65B5 CA;KH0BL 3>;>A @515=:0, 83@0NI53> 2> 42>@5... 8 2 B> 2@5<O :0: 2K A;KH8B5 <>9 3>;>A 8 20< AB0=>28BAO ;N1>?KB=>.. =0A:>;L:> 40;5:> 2K 2>H;8 2 B@0=A... C65". 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 A;>20 "8", "2 B> 2@5<O :0:", "?> <5@5 B>3>, :0:" 2 MB>< ?@8<5@5 8 =0 B>, :0: >=8 ?;02=> A2O7K20NB," ?@54;>65=8O <564C A>1>9, 2 B> 2@5<O :0: 2K >B<5G05B5 B>, GB> ?@>8AE>48B (72C: 20H53> 3>;>A0), 8 A2O7K205B5 MB> A B5<, GB> 2K E>B8B5, GB>1K ?@>87>H;> (2E>645=85 2 B@0=A). 5 45;0O ?5@5E>4>2, 2K =0G8=05B5 3>2>@8BL ?@5@K28ABK<8 ?@54;>65=8O<8. =8 1C4CB >B>@20=K 4@C3 >B 4@C30. ?>MB><C <5=55 MDD5:B82=K. / =045NAL, MB> OA=>. 8AL<> ?>E>65 =0 @5GL. Legato 8;8 staccato. 'B> 2K ?@54?>G8B05B5? '5;>25: 2 A>AB>O=88 B@0=A0 >1KG=> A?>:>5=, 53> 3;070 70:@KBK, ?C;LA 70<54;5= 8 ;8F> @0AA;01;5=>. >@30B5;L=K9 8 3;>B0B5;L=K9 @5D;5:AK 70<54;5=K 8;8 ?>;=>ABLN >BACBAB2CNB, G0AB>B0 4KE0=8O =865. >7=8:05B >ICI5=85 :><D>@B0 8 @0AA;01;5==>AB8. 'B>1K 2K25AB8 G5;>25:0 87 B@0=A0, B5@0?52B ;81> 8A?>;L7C5B 70@0=55 ?>43>B>2;5==K9 A83=0;, ;81> 70402 <><5=B 8 A:>@>ABL 2KE>40 A2>59 @5GLN, ;81> :;85=B A0<>?@>872>;L=> 2>72@0I05BAO 2 =>@<0;L=>5 A>7=0=85, 5A;8 53> ?>4A>7=0=85 @5H8B, GB> C65 ?>@0. ! !+! 5B0<>45;L C45@68205B 20A .2 A>AB>O=88 0?B09<0. 0< =5B =5>1E>48<>AB8 ?>3@C60BLAO 2=CB@L A51O 8 8A:0BL A<KA; B>3>, GB> 2K A;KH8B5, 2<5AB> MB>3> 2K ?@>A8B5 3>2>@OI53> 2K@078BLAO 1>;55 :>=:@5B=>. 5B0<>45;L 2A:@K205B BC 8=D>@<0F8N, :>B>@0O 1K;0 C?CI5=0, 8A:065=0 8;8 >1>1I5=0. 8;B>=-<>45;L O2;O5BAO 75@:0;L=K< >B@065=85< <5B0<>45;8, >=0 ?@54AB02;O5B A>1>9 A?>A>1 ?>AB@>5=8O ?@54;>65=89, 87>18;CNI8E C?CI5=8O<8. 8A:065=8O<8 8 >1>1I5=8O<8. !;CH0B5;L 2K=C645= =0?>;=OBL 45B0;O<8 8 70=8<0BLAO 0:B82=K< ?>8A:>< A<KA;0 2A53> CA;KH0==>3> 2 A2>5< A>1AB25==>< >?KB5. =K<8 A;>20<8, 2K ?@54;0305B5 :>=B5:AB, ?> 2>7<>6=>AB8 =08<5=55 =0?>;=5==K9 A>45@60=85<. K ?@54;0305B5 5<C @0<:C 8 >AB02;O5B5 70 =8< 2K1>@ :0@B8=K 4;O ?><5I5=8O 2 MBC @0<:C. >340 A;CH0B5;L A0< =0?>;=O5B 55 A>45@60=85<, MB> 30@0=B8@C5B, GB> >= A45;05B 2K1>@, =081>;55 1;87:89 8 A>>B25BAB2CNI89 ?> A<KA;C B><C, GB> 2K 3>2>@8B5. >?CAB8<, 20< A:070;8, GB> 2 ?@>H;>< C 20A 1K;> =5:>B>@>5 206=>5 ?5@56820=85. 0< =5 A:070;8, :0:>5 8<5==> ?5@56820=85, 8 20< =5>1E>48<> <KA;5==> 25@=CBLAO 2> 2@5<5=8 =0704 8 2K1@0BL B> ?5@56820=85, :>B>@>5 :065BAO 20< A59G0A =081>;55 ?>4E>4OI8<. -B> ?@>8AE>48B =0 =5>A>7=0205<>< C@>2=5, =0H5 A>7=0=85 A;8H:>< <54;5==> A?@02;O5BAO A B0:>9 7040G59. @8<5@>< =5>A>7=0205<>3> 2K1>@0 <>65B A;C68BL 2K@065=85 B8?0: "N48 <>3CB CG8BLAO". => 8<55B =0<5@5=85 2K720BL <KA;8 > B><, G5<C 8<5==> O <>3C =0CG8BLAO, 8 5A;8 O @01>B0N =04 @5H5=85< >?@545;5==>9 ?@>1;5<K, B> ?@54<5B =0CG5=8O 1C45B >1O70B5;L=> A2O70= A B5< 2>?@>A><, =04 :>B>@K< O @07<KH;ON. K A>25@H05< B0:>3> @>40 ?>8A: ?>AB>O==>, GB>1K ?>=OBL A<KA; B>3>, GB> =0< 3>2>@OB. =081>;55 ?>;=> MB> @50;87C5BAO 2 A>AB>O=88 B@0=A0. 53:> ?>AB@>8BL =5>?@545;5==K5 8=AB@C:F88 B0:, GB>1K G5;>25: A0< A<>3 2K1@0BL ?>4E>4OI55 ?5@56820=85 8 ?>CG8BLAO =0 =5<. >?@>A8B5 53> 2K1@0BL :0:>5-=81C4L 206=>5 ?5@56820=85 2 A2>5< ?@>H;>< 8 ?5@568BL 53> A=>20 2A5<8 A2>8<8 2=CB@5==8<8 :0=0;0<8 2>A?@8OB8O, GB>1K =0CG8BLAO G5<C-B> =>2><C =0 MB>< >?KB5. 0B5< ?>?@>A8B5 53> ?>4A>7=0=85 8A?>;L7>20BL MB>B C@>: 2 1C4CI5<, :>340 MB> 1C45B ?>;57=K<. "' #"&/ !/ 06=>5 A2>9AB2> <8;B>=-<>45;8 70:;NG05BAO 2 B><, GB> >=0 45;05B ?@>?CA:8 8=D>@<0F88, B5< A0<K< 70AB02;OO A>7=0=85 ?>AB>O==> 70=8<0BLAO 70?>;=5=85< MB8E ?@>?CA:>2, 8A?>;L7CO 4;O MB>9 F5;8 70?0AK 2>A?><8=0=89. K;0 ;8 C 20A :>340-=81C4L B0:0O A8BC0F8O, GB> 2K, ?@>G8B02 =5?>=OB=K9 2>?@>A, ?KB0;8AL @07>1@0BLAO, GB> 65 >= >7=0G05B? ><8=0;870F88 AB8@0NB >3@><=>5 :>;8G5AB2> 8=D>@<0F88. B> 2@5<O :0: 2K A848B5 A >ICI5=85< ;53:>AB8 8 :><D>@B0, 20H5 ?>=8<0=85 B0:>3> @>40 ?>B5=F80;0 O7K:0 AB0=>28BAO 1>;55 >A=>20B5;L=K<, ?>B><C GB> :0640O =><8=0;870F8O 2 MB>< ?@54;>65=88 2K45;5=0 :C@A82><. '5< <5=LH5 >1 MB>< C?><8=0NB A?5F80;L=>, B5< <5=LH5 @8A: AB>;:=>25=8O >?KB>< 4@C3>3> G5;>25:0. ;03>;K >AB0NBAO =5A?5F8D8G5A:8<8. >340 2K ?>4C<05B5 > ?>A;54=5< A;CG05, :>340 2K A;KH0;8, :0: :B>-B> ?>445@6820; >1I5=85, 8A?>;L7CO =5A?5F8D8G5A:85 3;03>;K, 2K A<>65B5 2A?><=8BL B> A<CI5=85, :>B>@>5 2K 8A?KBK20;8, 8 :0: 20< ?@8E>48;>AL 8A:0BL A2>5 A>1AB25==>5 7=0G5=85, GB>1K ?@840BL A<KA; B><C, GB> 3>2>@8BAO 2 MB>< ?@54;>65=88. ">G=> B0:65 D@07K. A>45@60I85 ACI5AB28B5;L=K5, <>3CB 1KBL >1>1I5=K 8;8 ?@>?CI5=K A>25@H5==>. %>@>H> 8725AB=> GB> ;N48 <>3CB G8B0BL :=838 8 A>25@H0BL 87<5=5=8O. (%>@>H> 8725AB=> :><C? 0:85 ;N48, :0:85 :=838 8 :0:8< >1@07>< >=8 1C4CB 45;0BL MB8 87<5=5=8O? ?> A@02=5=8N A G5< >=8 87<5=OBAO 8 2 :0:>< =0?@02;5=88?) >6=> 8A?>;L7>20BL AC645=8O. "59AB28B5;L=> ?@8OB=> 2845BL, =0A:>;L:> 2K @0AA;01;5=K". !@02=5=8O B0:65 A>45@60B C?CI5=8O. CGH5 ?>3@C60BLAO 2 B@0=A 3;C165". 0: A@02=5=8O, B0: 8 AC645=8O O2;ONBAO E>@>H8<8 A?>A>10<8 ?@54JO2;5=8O ?@5AC??>78F89. -B> <>I=K5 A@54AB20 =02545=8O 8 CB8;870F88 B@0=A0. K >AB02;O5B5 2 :0G5AB25 ?@54?>;>65=8O B>, > G5< =5 E>B8B5, GB>1K 20A A?@0H820;8. 0?@8<5@: ">7<>6=>, 20< 1C45B 8=B5@5A=> C7=0BL, :>340 2K 2>945B5 2 B@0=A". ;8: "K E>B8B5 2>9B8 2 B@0=A ?@O<> A59G0A 8;8 GCBL. ?>765?" (K 2>945B5 2 B@0=A; 548=AB25==K9 2>?@>A 70:;NG05BAO 2 B><, :>340 MB> ?@>87>945B.) "/ E>B5; 1K C7=0BL, >A>7=05B5 ;8 2K, =0A:>;L:> 2K A59G0A @0AA;01;5=K?" (K A59G0A @0AA;01;5=.) ">340 20H0 @C:0 =0G=5B ?>4=8<0BLAO, MB> AB0=5B 4;O 20A B5< A83=0;><, :>B>@>3> 2K 645B5". (0H0 @C:0 =0G=5B ?>4=8<0BLAO, 8 2K 645B5 A83=0;.) "K <>65B5 @0AA;018BLAO 2 B> 2@5<O, :0: =0H5 ?>4A>7=0=85 CG8BAO". (0H5 ?>4A>7=0=85 CG8BAO.) ">65B5 ;8 2K ?>;CG8BL C4>2>;LAB285 >B B>3>, GB> @0AA;018;8AL 8 C 20A =5B =5>1E>48<>AB8 ?><=8BL MB> ?5@56820=85?" (K @0AA;01;5=K 8 =5 1C45B5 ?><=8BL MB>.) 5@5E>4K (8, B0: :0:, :>340, 2 B> 2@5<O :0:, B>340 :0:) 4;O A2O7K20=8O CB25@645=89 O2;ONBAO <O3:>9 D>@<>9 ?@8G8==>- A;54AB25==KE A2O759. >;55 65AB:>9 D>@<>9 O2;O5BAO 8A?>;L7>20=85 A;>20 "70AB02;O5B", =0?@8<5@: " 073;O4K20=85 :0@B8=K 70AB02;O5B 20A 2E>48BL 2 B@0=A" / C25@5=, GB> 20< 1K;> 1K ;N1>?KB=> C7=0BL, :0:8< >1@07>< GB5=85 <KA;59 <>65B 1KBL 2?;5B5=> 2 MBC <>45;L C?>B@51;5=8O O7K:0. => =5 4>;6=> 1KBL A;8H:>< :>=:@5B=K<, 2 ?@>B82=>< A;CG05 >=> <>65B =5 ?>4>9B8. 1I85 CB25@645=8O > B><. GB> G5;>25: <>65B 4C<0BL, 459AB2CNB B0:, GB>1K ?@8A>548=8BLAO 8 70B5< 25AB8 53> ?5@56820=8O. 0?@8<5@: "025@=>5, 20< 8=B5@5A=>, =0 GB> 1C45B ?>E>6 B@0=A", - 8;8: "0< =0G8=0NB AB0=>28BLAO 8=B5@5A=K<8 =5:>B>@K5 25I8, > :>B>@KE O 20< 3>2>@N. #=825@A0;L=K5 :20=B8D8:0B>@K B>65 8A?>;L7CNBAO. @8<5@K: "K <>65B5 872;5GL C@>: 87 ;N1>9 A8BC0F88", - 8: " 0725 2K =5 ?>=8<05B5, GB> ?>4A>7=0=85 2A5340 ?@5A;54C5B :0:CN-B> F5;L?" >;57=K<8 O2;ONBAO B0:65 8 <>40;L=K5 >?5@0B>@K 2>7<>6=>AB8. "K =5 <>65B5 ?>=OBL, :0: B>, GB> 2K A<>B@8B5 =0 A25B, 2A5 3;C165 ?>3@C605B 20A 2 B@0=A". -B> CB25@645=85 ?@54?>;0305B, GB> 5A;8 A<>B@5BL =0 A25B, B> 459AB28B5;L=> ?>3@C605HLAO 2 B@0=A. "K =0 <>65B5 >B:@KBL A2>8E 3;07", - 1K;> 1K A;8H:>< ?@O<K< 2=CH5=85<, 8 >=> ?>4B0;:8205B G5;>25:0 : B><C, GB>1K >?@>25@3=CBL MB> CB25@645=85. "K <>65B5 ;53:> @0AA;018BLAO 2 MB>< :@5A;5", -MB> A>25@H5==> 4@C3>9 ?@8<5@. !:070BL, GB> 2K <>65B5 GB>-B> A45;0BL, 7=0G8B 40BL @07@5H5=85 157 =0A8;L=>3> B@51>20=8O 2K?>;=8BL :0:>5-;81> 459AB285. 1KG=> ;N48 1C4CB @5038@>20BL =0 B0:>5 2=CH5=85, 2K?>;=OO @07@5H5==>5 459AB285. 0 EC4>9 :>=5F, >=8 >1O70B5;L=> ?>4C<0NB > =5<.   #( / 0:8< >1@07>< <>73 >1@010BK205B O7K: 8 :0: >= A?@02;O5BAO A =5>?@545;5==K<8 D>@<0<8 O7K:0? 5@54=OO G0ABL 3>;>2=>3> <>730 @0745;5=0 =0 420 ?>;>28=K, 8;8 ?>;CH0@8O. 1<5= 8=D>@<0F859 <564C =8<8 ?@>8AE>48B G5@57 A>548=8B5;L=CN B:0=L, B0: =07K205<>5 <>7>;8AB>5 B5;>. -:A?5@8<5=BK, 2 :>B>@KE 87<5@O;0AL 0:B82=>ABL >1>8E ?>;CH0@89 ?@8 @5H5=88 @07;8G=KE 7040G, ?>:070;8, GB> ?>;CH0@8O 2K?>;=ONB @07;8G=K5, => 4>?>;=ONI85 4@C3 4@C30 DC=:F88. 52>5 ?>;CH0@85 8725AB=> :0: 4><8=0=B=>5 8 8<55B 45;> A O7K:><. @02>5, 8725AB=>5 :0: =5 4><8=8@CNI55 ?>;CH0@85, >1@010BK205B 8=D>@<0F8N 1>;55 E>;8AB8G5A:8< 8 8=BC8B82=K< A?>A>1><. => >:07K205BAO 1>;55 70459AB2>20==K< ?@8 ?@>A;CH820=88 <C7K:8, ?@8 287C0;870F88 8 @5H5=88 7040G, 2:;NG0NI8E 2 A51O A@02=5=85 8 ?>AB5?5==>5 87<5=5=85. "0:0O A?5F80;870F8O 2AB@5G05BAO C 90% ;N459. ;O =57=0G8B5;L=>3> <5=LH8=AB20 (>1KG=> ;52H59) 2A5 >:07K205BAO ?5@525@=CBK<, 8 O7K:>< 70=8<05BAO ?@02>5 ?>;CH0@85. # =5:>B>@KE ;N459 MB8 DC=:F88 @0A?@545;5=K <564C >1>8<8 ?>;CH0@8O<8. >:070=>, GB> =5 4><8=8@CNI55 ?>;CH0@85 B>65 A?>A>1=> >1@010BK20BL =081>;55 ?@>ABK5 7=0G5=8O 8 M;5<5=B0@=K5 3@0<<0B8G5A:85 D>@<K O7K:0. ><8=8@CNI55 ?>;CH0@85 A2O7K20NB A A>7=0=85<, 0 =5 4><8=8@CNI55 - A ?>4A>7=0=85<, => MB> O2;O5BAO 7=0G8B5;L=K< C?@>I5=85<. >;57=> 4C<0BL, GB> =0H5 ;52>5 ?>;CH0@85 8<55B 45;> A A>7=0B5;L=K< ?>=8<0=85< O7K:0, 0 ?@02>5 - A >1@01>B:>9 ?@>ABKE A<KA;>2 8=BC8B82=K< A?>A>1><, ;560I8< =865 =0H53> C@>2=O >A>7=0=8O. 8;B>=-<>45;L >B2;5:05B A>7=0=85, ?5@53@C60O 4><8=8@CNI55 ?>;CH0@85. 8;B>= -@8:A>= <>3 3>2>@8BL B0:8< A;>6=K< 8 <=>3>C@>2=52K< A?>A>1><, GB> 2A5 A5<L (?;NA <8=CA 420) M;5<5=B>2 A>7=0B5;L=>3> 2=8<0=8O 1K;8 70=OBK ?>8A:>< 2>7<>6=KE 7=0G5=89 8 A>@B8@>2:>9 42CA<KA;5==>AB59. !CI5AB2C5B <=>65AB2> A?>A>1>2 8A?>;L7>20BL O7K: B0:8< >1@07><, GB>1K "70?CB0BL" 8 ">B2;5GL" ;52>5 ?>;CH0@85. 2CA<KA;5==>ABL ->48= 87 B0:8E <5B>4>2. ">, GB> 2K 3>2>@8B5, <>65B 72CG0BL 42CA<KA;5==>. "/ =5 7=0N, E>B8B5 ;8 2K 8 B5?5@L 70:@K20BL 3;070 =0 >3@><=>5 7=0G5=85 A>AB>O=8O B@0=A0" "0:@K20BL 3;070" 745AL =5A5B 2 A515 420 7=0G5=8O 8, 2K45;5==>5 8=B>=0F8>==>, <>65B O2;OBLAO A:@KB>9 :><0=4>9. =>385 A;>20 8<5NB A0<8 ?> A515 @07;8G=K5 A<KA;K, :>B>@K5 <>3CB ?@>O28BLAO 2 @07;8G=KE :>=B5:AB0E: CB:0, ;8?0, 70?>@ 8 B.?. !CI5AB2CNB A;>20, :>B>@K5, 8<5O @07;8G=K5 7=0G5=8O, 72CG0B >48=0:>2>: ?@028;L=> (?@028;>), C:@0A8BL (C:@0ABL), >?5@C?>;=><>G5==K9 (>?5@ C?0; =0<>G5==K9). 0 ?8AL<5 B@C4=> ?5@540BL D>=5B8G5A:CN =5>4=>7=0G=>ABL. @C3>9 D>@<>9 42CA<KA;5==>AB8 O2;O5BAO A8=B0:A8G5A:0O <=>65AB25==>ABL 7=0G5=89, =0?@8<5@: "8?=>B878@>20=85 38?=>B875@>2 <>65B 1KBL <>H5==8G5AB2><" "0:>5 2KA:07K20=85 2 @02=>9 AB5?5=8 <>65B >7=0G0BL 8 B>, GB> 38?=>B875@K, 70=8<0NI85AO 38?=>7><, <>3CB 1KBL <>H5==8:0<8, 8 B>, GB> ?>3@C65=85 2 B@0=A >4=>3> 38?=>B875@0 4@C38< B0:65 <>65B >:070BLAO <>H5==8G5AB2><. "@5B89 B8? =07K205BAO ?C=:BC0F8>==>9 =5>4=>7=0G=>ABLN. ;0AA8G5A:89 ?@8<5@: "07=8BL =5;L7O ?><8;>20BL". 20 ?@54;>65=8O, A>548=ONI8EAO <564C A>1>9 A ?><>ILN A;>20, :>B>@>5 A;C68B >4=>2@5<5==> 8 :>=F>< ?5@2>3> ?@54;>65=8O, 8 =0G0;>< 2B>@>3>. "=5 :065BAO, 20H ?8460: A848B =0 20A A;8H:>< A2>1>4=> ?>3@C60O 20A 2 B@0=A". !;>2> "A2>1>4=>" 70:0=G8205B ?5@2>5 2KA:07K20=85: "=5 :065BAO, 20H ?8460: A848B =0 20A A;8H:>< A2>1>4=>", - 8 2 B> 65 2@5<O =0G8=05B A;54CNICN D@07C: "!2>1>4=> ?>3@C60O 20A 2 B@0=A". A5 MB8 D>@<K O7K:0 B@51CNB >?@545;5==>3> 2@5<5=8 4;O A>@B8@>2:8 7=0G5=89 8 ?>;=>ABLN 703@C60NB ;52>5 ?>;CH0@85. !"# !. !# ! @02>5 ?>;CH0@85 GC2AB28B5;L=> : B>=C 3>;>A0, 3@><:>AB8 8 =0?@02;5==>AB8 72C:0 - :> 2A5< B5< 0A?5:B0< @5G8, :>B>@K5 <>3CB 87<5=OBLAO ?>AB5?5==>, 2 >B;8G85 >B A0<8E A;>2, :>B>@K5 >B45;5=K 4@C3 >B 4@C30. => GC2AB28B5;L=> : :>=B5:ABC A>>1I5=8O, 0 =5 : 25@10;L=><C A>45@60=8N. >A:>;L:C ?@02>5 ?>;CH0@85 A?>A>1=> ?>=8<0BL ?@>ABK5 ;8=328AB8G5A:85 D>@<K, B> ?@>ABK5 A>>1I5=8O, 2K45;5==K5 A?5F80;L=K< >1@07><, 1C4CB ?>ABC?0BL 2 ?@02>5 ?>;CH0@85. "0:85 A>>1I5=8O <8=CNB ;52K9 <>73 8 2@O4 ;8 >A>7=0NBAO. !CI5AB2C5B <=>65AB2> A?>A>1>2 A45;0BL B0:>3> @>40 2K45;5=8O. K <>65B5 <0@:8@>20BL >B45;L=K5 G0AB8 B>3>, GB> 2K 3>2>@8B5, 8=B>=0F859 8 65AB0<8. -B> <>65B 1KBL 8A?>;L7>20=> 4;O 2K45;5=8O 8=AB@C:F89 8;8 2>?@>A>2, 04@5A>20==KE ?>4A>7=0=8N. :=830E MB> 45;05BAO A ?><>ILN :C@A820. A;8 02B>@C 65;0B5;L=>, GB>1K 2K A<>3;8 ?@>G8B0BL GB>-B> =0 MB>9 AB@0=8F5 (>B45;L=>5 ?@54;>65=85) >G5=L 2=8<0B5;L=>, B> >= 2K45;8B 53> :C@A82><. #40;>AL ;8 20< C;>28BL A:@KB>5 745AL A>>1I5=85? ">G=> B0: 65 >A>15==K< B>=>< 3>;>A0 <>3CB 1KBL 2K45;5=K A;>20, D>@<8@CNI85 :><0=4C, 2AB02;5==CN 2 @5GL. -@8:A>=, :>B>@K9 G0ABL A2>59 687=8 1K; ?@8:>20= : 8=20;84=>9 :>;OA:5, <0AB5@A:8 8A?>;L7>20; ?>2>@>BK 3>;>2K 4;O B>3>, GB>1K G0ABL B>3>, GB> >= 3>2>@8;, ?@8E>48;0 : A;CH0NI5<C A 4@C3>3> =0?@02;5=8O. 0?@8<5@: "><=8B5, GB> 20< =5B =5>1E>48<>AB8 70:@K20BL A2>8 3;070, GB>1K 2>9B8 2 B@0=A". = 2K45;8; 1K 2AB02;5==CN :><0=4C ?>2>@>B>< 3>;>2K 2 B>B <><5=B, :>340 ?@>87=>A8; A;>20, >B<5G5==K5 :C@A82><. K45;5=85 206=KE A;>2 B>=>< 3>;>A0 = 65AB0<8 - MB> B>, GB> <K 2A5340 45;05< 5AB5AB25==K< >1@07>< 2 >1KG=KE @073>2>@0E. 45AL 5ABL E>@>H0O 0=0;>38O A <C7K:>9. C7K:0=BK 2K45;ONB 206=K5 =>BK 2 <C7K:0;L=>< ?@>872545=88 @07=K<8 A?>A>10<8 4;O B>3>, GB>1K ?>4G5@:=CBL <5;>48N). >7<>6=>, A;CH0B5;L =5 70<5B8B MB>3> A>7=0B5;L=>, 5A;8 MB8 =>BK 40;5:> >BAB>OB 4@C3 >B 4@C30 8 5A;8 2AB02;5==K9 <564C =8<8 <0B5@80; >B2;5:05B 2=8<0=85, => 2A5 MB> A;C68B ?>2KH5=8N 53> >F5=:8 8 ?>;CG5=8N C4>2>;LAB28O. <C =5B =5>1E>48<>AB8 A>7=020BL B>B ?@85<, :>B>@K9 8A?>;L7>20; 8A?>;=8B5;L. K <>65B5 2AB028BL 2>?@>A 2 1>;55 4;8==>5 ?@54;>65=85 B>G=> B0:8< 65 A?>A>1><. "=5 8=B5@5A=>, 7=05B5 ;8 2K, :0:0O 87 20H8E @C: B5?;55". -B> CB25@645=85 A>45@68B B0:65 8 ?@5AC??>78F8N. -B0 D@070 =5 O2;O5BAO ?@O<K< 2>?@>A><. => >5KG=> >=0 ?@82>48B 2 @57C;LB0B5 : B><C, GB> G5;>25: =0G8=05B >F5=820BL B5?;>BC A2>8E @C:. =5 8=B5@5A=>. A<>3;8 ;8 2K ?>;=>ABLN >F5=8BL, :0:8< B>=:8< 8 87OI=K< A?>A>1>< A1>@0 8=D>@<0F88 O2;O5BAO MB>B ?0BB5@=. !CI5AB2C5B 8=B5@5A=K9 ?0BB5@=, 8725AB=K9 ?>4 =0720=85< :02KG:8. K <>65B5 A:070BL GB>-B>, 5A;8 2K A=0G0;0 A>74048B5 :>=B5:AB, 2 :>B>@>< =0 A0<>< 45;5 MB> 3>2>@8;8 =5 2K. 53G5 2A53> MB> A45;0BL, @0AA:070BL 8AB>@8N, 2 :>B>@>9 :B>-B> A45;0; A>>1I5=85, :>B>@>5 2K E>B8B5 ?5@540BL. 8 2K45;8BL 53> =5:>B>@K< A?>A>1>< 87 2A59 8AB>@88. A?><8=05BAO A;CG09, :>340 <K ?@>2>48;8 A5<8=0@ ?> MB><C ?0BB5@=C. 48= 87 CG0AB=8:>2 ?@8A>548=8;AO : =0< ?>765, 8 <K A?@>A8;8 53> 2> 2@5<O @073>2>@0, A;KH0; ;8 >= > ?0BB5@=5 ":02KG:8". = >B25B8;. "0. -B> 1K;> B0: A<5H=>. / H5; ?> C;8F5 =545;8 425 =0704, 8 A>25@H5==> =57=0:><K9 G5;>25: ?>4>H5; :> <=5 8 A?@>A8; "5C65;8 MB8 :02KG:8 B0: 8=B5@5A=K?" B@8F0=8O 3>4OBAO 4;O MB>3> ?0BB5@=0. B@8F0=8O ACI5AB2CNB B>;L:> 2 O7K:5, => =5 2 8=48284C0;L=>< >?KB5. 530B82=K5 :><0=4K 459AB2CNB :0: ?>78B82=K5. >4A>7=0=85 =5 >1@010BK205B ;8=328AB8G5A:85 >B@8F0=8O 8 ?@>AB> =5 >1@0I05B =0 =8E 2=8<0=8O. >48B5;L 8;8 CG8B5;L, :>B>@K9 3>2>@8B @515=:C =5 45;0BL GB>-B>, B5< A0<K< ?>2KH05B 25@>OB=>ABL B>3>, GB> @515=>: A45;05B MB> A=>20. @8:=8B5 :0=0B>E>4FC: "C4L >AB>@>65=!" - 0 =5: "5 C?048!" <5==> B>, G5<C 1K A>?@>B82;O5B5AL. =0AB>9G82> 2;0455B 20H8< 2=8<0=85<. B0:>< A;CG05, =5 ?@8=8<09B5 2> 2=8<0=85, =0A:>;L:> MDD5:B82=55 <>3;0 1K 1KBL 20H0 :><<C=8:0F8O, 2K@065==0O ?>78B82=K<8 ?@54;>65=8O<8. >A;54=89 ?0BB5@=, :>B>@K9 <K 745AL @0AA<>B@8< "@073>2>@=K5 ?>ABC;0BK. -B> 2>?@>AK, :>B>@K5 1C:20;L=> B@51CNB ;8HL >B25B0 40-=5B, => =0 A0<>< 45;5 2K7K20NB >?@545;5==CN @50:F8N. 0?@8<5@: ""K <>65HL 2K=5AB8 <CA>@?" - =5 O2;O5BAO 1C:20;L=K< 2>?@>A>< > 20H59 D878G5A:>9 A?>A>1=>AB8 2K?>;=8BL MBC 7040GC, >= ?@54AB02;O5B A>1>9 ?@>AL1C A45;0BL MB>. >B 4@C385 ?@8<5@K: "25@L 2A5 5I5 >B:@KB0?" (0:@>9 425@L.) "!B>; C65 =0:@KB? " (0:@>9 AB>;.) -B8 ?0BB5@=K ?>AB>O==> 8A?>;L7CNBAO 2 >1KG=KE @073>2>@0E. > 5A;8 2K 7=05B5 > 8E ACI5AB2>20=88, 2K A<>65B5 =0 B>;L:> ?@028;L=> 8E ?@8<5=OBL, => 045:20B=> @5038@>20BL =0 8E 7=0G5=85. 7-70 B>3>, GB> MB8 ?0BB5@=K O2;ONBAO AB>;L @0A?@>AB@0=5==K<8, 6>= @8=45@ 8 8G0@4 M=4;5@ A?>@OB 4@C3 A 4@C3>< =0 ?C1;8G=KE A5<8=0@0E. 48= 3>2>@8B: "5 ACI5AB2C5B B0:>9 25I8, :0: 38?=>7!" - 0 4@C3>9 >B25G05B: "5B! A5, GB> <K 3>2>@8< 8 45;05<. - MB> 38?=>7". A;8 38?=>7 - MB> ;8HL 4@C3>5 =0720=85 4;O <=>3>C@>2=52>9, >:07K20NI59 2;8O=85 :><<C=8:0F88, B>, 25@>OB=>, <K 2A5 O2;O5<AO 38?=>B875@0<8 8 <K ?>AB>O==> 2E>48< 2 B@0=A 8 2KE>48< =0 =53>... ?@O<> A59G0A... "$ + !;>2> <5B0D>@0 C?>B@51;O5BAO 2 2 >1I5< A;CG05 4;O >1>7=0G5=8O 8AB>@88 8;8 @8B>@8G5A:>9 D83C@K, 70:;NG0NI59 2 A515 A@02=5=85. =0 2:;NG05B 2 A51O ?@>ABK5 A@02=5=8O 8 1>;55 4;8==K5 8AB>@88, 0;;53>@88 8 ?@8BG8. 5B0D>@K >:07K20NB =5?@O<>5 2>7459AB285. @>ABK5 <5B0D>@K ?@54;030NB ?@>ABK5 A@02=5=8O: 15;K9, :0: O3=5=>: <8;>284=K9, :0: :0@B8=:0; B>;ABK9, :0: A;>=. =>385 87 B0:8E 2KA:07K20=89 AB0;8 :;8H5, => ?@>AB0O E>@>H0O <5B0D>@0 <>65B @07JOA=8BL =5?>=OB=>5, A2O7K20O 53> A B5<, GB> 2K C65 ?>=8<05B5. !;>6=K5 <5B0D>@K - MB> 8AB>@88, A>45@60I85 <=>65AB2> A<KA;>2KE C@>2=59. #<5;> @0AA:070==0O 8AB>@8O >B2;5:05B A>7=0B5;L=K9 @07C< 8 0:B82878@C5B 15AA>7=0B5;L=K9 ?>8A: A<KA;0 8 @5AC@A>2. > ACI5AB2C >=0 O2;O5BAO ?@5:@0A=K< A?>A>1>< ?>445@6820BL :><<C=8:0F8N A G5;>25:>< 2 A>AB>O=88 B@0=A0. -@8:A>= H8@>:> 8A?>;L7>20; <5B0D>@K 2 @01>B5 A> A2>8<8 :;85=B0<8. >4A>7=0=85 >F5=8205B 2708<>A2O78. !=>2845=8O 8A?>;L7CNB 2>>1@065=85 8 <5B0D>@K, >4=0 25IL A8<2>;878@C5B 4@C3CN, ?>B><C GB> C =8E 5ABL :0:85-B> >1I85 G5@BK. 'B>1K A>740BL E>@>HCN <5B0D>@C, :>B>@0O C:065B ?CBL : @5H5=8N ?@>1;5<K. =5>1E>48<>, GB>1K A2O78 <564C M;5<5=B0<8 8AB>@88 1K;8 B0:8<8 65, :0: >B=>H5=8O <564C M;5<5=B0<8 ?@>1;5<K. ">340 <5B0D>@0 1C45B @57>=8@>20BL 2 ?>4A>7=0=88 8 <>18;87>2K20BL ?>4A>7=0B5;L=K5 @5AC@AK >4A>7=0=85 ?>;CG05B A>>1I5=85 8 =0G8=05B ?@>872>48BL =5>1E>48<K5 87<5=5=8O. !>740=85 <5B0D>@K ?>4>1=> A>G8=5=8N <C7K:8, 8 2>7- 459AB2C5B =0 =0A <5B0D>@0 B>G=> B0: 65, :0: <C7K:0. 5;>48O A>AB>8B 87 A2O70==KE <564C A>1>9 =>B, >=0 <>65B 1KBL B@0=A?>=8@>20=0 2KH5 8;8 =865 8 2A5 65 >AB0=5BAO B>9 65 A0<>9 <5;>4859, ?>A:>;L:C <564C =>B0<8 1C4CB B5 65 8=B5@20;K, GB> 8 2 ?5@2>=0G0;L=>9 <5;>488. C7K:0;L=K9 @8B< - MB> B>, :0: 4>;3> @07;8G=K5 =>BK 72CG0B ?> >B=>H5=8N 4@C3 : 4@C3C. A<KA;5=85 <C7K:8 ?@>8AE>48B ?>-4@C3><C, G5< >A<KA;5=85 O7K:0. =0 ?@>=8:05B =5?>A@54AB25==> 2 ?>4A>7=0=85, ;52><C ?>;CH0@8N <>730 =5G53> 745AL ?>=8<0BL. >4>1=> E>@>H59 <C7K:5, E>@>H0O 8AB>@8O 4>;6=0 A>74020BL >6840=8O 8 70B5< >?@024K20BL 8E 2 A>>B25BAB288 A> AB8;5< :><?>78F88. 5H5=8O B8?0 "A2>1>40 2=CB@8 3@0=8F" =54>?CAB8<K. !:07:8 - MB> <5B0D>@K. "4=064K 402=K<-402=>.." ?><5I05B A;CH0B5;O 2 A2>5 2=CB@5==55 2@5<O, 8=D>@<0F8O, :>B>@0O A;54C5B 40;55, =5 O2;O5BAO ?>;57=>9 8=D>@<0F859 > @50;L=>< <8@5 - MB> 8=D>@<0F8O > ?@>F5AA0E 2> 2=CB@5==5< <8@5. 0AA:07K20=85 8AB>@89 - MB> 4@52=55 8A:CAAB2>. AB>@88 @072;5:0NB, 40NB =>2K5 7=0=8O, ?@>2>73;0H0NB 8AB8=K, 45;0NB =0<5:8 =0 ?>B5=F80;L=K5 2>7<>6=>AB8, ;560I85 70 ?@545;0<8 ?@82KG=>3> A?>A>10 459AB289. ! "$ + 0AA:07K20=85 8AB>@89 B@51C5B =5 B>;L:> 2;045=8O <8;B>=-<>45;LN, => 8 4@C38E C<5=89. @8A>548=5=85 8 2545=85, A8=5AB5788, O:>@5=85, B@0=A 8 ?;02=K5 ?5@5E>4K - 2A5 MB> =5>1E>48<> 4;O B>3>, GB>1K @0AA:070BL E>@>HCN 8AB>@8N. !N65B 4>;65= 1KBL 2KAB@>5= ?A8E>;>38G5A:8 8 A>>B25BAB2>20BL >?KBC A;CH0B5;O. 'B>1K A>G8=8BL ?>;57=CN 8AB>@8N, 87CG8B5 2=0G0;5 =0AB>OI55, 0 70B5< 65;05<>5 A>AB>O=8O :;85=B0. 5B0D>@0 1C45B 8AB>@859 ?CB5H5AB28O >B >4=>3> : 4@C3><C. K45;8B5 M;5<5=BK >1>8E A>AB>O=88: ;N48, <5AB>, ?@54<5BK, 459AB28O, 2@5<O - =5 701C4LB5 > @5?@575=B0B82=KE A8AB5<0E 8 AC1<>40;L=>ABOE @07;8G=KE M;5<5=B>2. 0B5< ?>415@8B5 ?>4E>4OI89 :>=B5:AB 4;O 8AB>@88, :>B>@K9 1C45B 8=B5@5A5= 4;O 4@C3>3> G5;>25:0, 8 70<5=8B5 2A5 M;5<5=BK ?@>1;5<=>9 A8BC0F88 4@C38<8 M;5<5=B0<8, A>E@0=82 >B=>H5=8O <564C =8<8. !?;0=8@C9B5 8AB>@8N B0:, GB>1K >=0 8<5;0 BC 65 AB@C:BC@C, GB> 8 =0AB>OI55 A>AB>O=85, 8 40;55 25;0 G5@57 A2O7K20NICN AB@0B538N : @07@5H5=8N (65;05<><C A>AB>O=8N). !N65B=0O ;8=8O >B2;5G5B ;52>5 ?>;CH0@85, 8 A>>1I5=85 ?@>945B 2 ?>4A>7=0=85. >6=> ?@>8;;NAB@8@>20BL MB>B ?@>F5AA A ?><>ILN ?@8<5@0, E>BO ?5G0B=K9 B5:AB CB@0G8205B >A>15==>AB8 B>=0 3>;>A0, :>=3@CM=B=>AB8 8 <8;B>=-<>45;8 @0AA:07G8:0. 5B A<KA;0 ?KB0BLAO ?5@5A:07K20BL <5B0D>@C, :>B>@0O >B=>A8;0AL 1K =5?>A@54AB25==> : 20<, G8B0B5;L. -B> ;8HL ?@8<5@ ?@>F5AA0 ?>AB@>5=8O <5B0D>@K. 4=064K <K @01>B0;8 A G5;>25:><, :>B>@K9 2KA:07K20; >15A?>:>5==>ABL ?> ?>2>4C CB@0BK 10;0=A0 2 A2>59 687=8. <C 1K;> B@C4=> ?@8=8<0BL 206=K5 @5H5=8O 2 =0AB>OI5<, 8 53> 15A?>:>8;> B>, GB> >= B@0B8; <0AAC M=5@388 =0 >4=8 ?@>5:BK 8 A;8H:>< <0;> =0 4@C385. 4=8 53> 8=8F80B82K :070;8AL 5<C ?;>E> ?>43>B>2;5==K<8, 4@C38<. =0>1>@>B, >= A;8H:>< <=>3> C45;O; 2=8<0=8O. 4=064K 25G5@>< 2 3>ABOE C >BF0 1K; 70<5G0B5;L=K9 0:B5@, 8725AB=K9 A2>8<8 @>;O<8 =0 AF5=5 8 2 :8=>. = 1K; <>8< 35@>5<, 8 O A C4>2>;LAB285< A;CH0; 53> 8AB>@88. >74=> 25G5@>< >48= 87 3>AB59 ?>?@>A8; 53> >B:@KBL A5:@5B A2>53> =5>1K:=>25==>3> 8A:CAAB20. "C E>@>H>, - A:070; 0:B5@, - 4>2>;L=> AB@0==>, => O <=>3><C =0CG8;AO 2 <>;>4>AB8. 704020O 2A5< >48= 8 B>B 65 2>?@>A. 0;LG8H:>9 O ;N18; F8@: - :@0A>G=K9, HC<=K9, M:AB@02030=B=K9 8 2>;=CNI89. / 2>>1@060; A51O =0 0@5=5 2 ;CG0E ?@>65:B>@>2, @0A:;0=820NI8<AO @C:>?;5ICI8< B@81C=0<. -B> 1K;> 87C<8B5;L=>. 4=8< 87 <>8E :C<8@>2 1K; :0=0B>E>45F 2 >4=>< 8725AB=>< F8@:5 =0 :>;5A0E, C =53> 1K;> =5>1K:=>25==>5 GC2AB2> @02=>25A8O 8 87OI5AB20 =0 2KA>B5. 0:-B> ;5B>< O ?>4@C68;AO A =8< 8 1K; >G0@>20= 53> 8A:CAAB2>< 8 >:@C602H59 53> 0B<>AD5@>9 >?0A=>AB8, >= @54:> 8A?>;L7>20; AB@0E>2>G=CN A5B:C. 4=064K 2 :>=F5 ;5B0 O E>48; 3@CAB=K9 ?> ?>2>4C B>3>, GB> F8@: A>18@0;AO ?>:8=CBL =0H 3>@>4, / >BKA:0; A2>53> 4@C30, 8 <K ?@>A845;8 4> B5<=>BK. B> 2@5<O 2A5, G53> O E>B5;, - MB> 1KBL B0:8< 65, :0: >=, O E>B5; 2KABC?0BL 2 F8@:5. / A?@>A8; 53>, 2 G5< 70:;NG0;AO A5:@5B 53> 8A:CAAB20. ">-?5@2KE, - >B25B8; >=, - O >B=>HCAL : :064><C A2>5<C ?@>E>4C ?> ?@>2>;>:5 :0: : A0<><C 206=><C ?@>E>4C 2 A2>59 687=8, :0: : A0<><C ?>A;54=5<C ?@>E>4C, 8 O E>GC, GB>1K >= 1K; A0<K< ;CGH8<. / ?;0=8@CN :064K9 A2>9 2KE>4 =0 0@5=C >G5=L BI0B5;L=>. =>385 25I8 2 A2>59 687=8 O 45;0N ?> ?@82KG:5, => 2KABC?;5=85 2 F8@:5 =5 87 8E G8A;0. / 2=8<0B5;L=> >B=>HCAL : B><C, GB> O =>HC, GB> O 5<, :0: O 2K3;O6C. / <KA;5==> ?@>83@K20N :064>5 2KABC?;5=85 B0:, :0: 1C4B> >=> ?@>H;> CA?5H=>: ?@5645 G5< 2K9B8 =0 0@5=C, O ?@54AB02;ON A515, GB> O 1C4C 2845BL, GB> O 1C4C A;KH0BL 8 GB> >ICI0BL. <5==> B0: O 871530N 2AO:8E =5?@8OB=KE =5>6840==>AB59. @><5 B>3>, O AB02;N A51O =0 <5AB> 7@8B5;O 8 2>>1@060N A515, GB> >= 1C45B 2845BL, A;KH0BL 8 GC2AB2>20BL. / ?@>4C<K20N 2A5 MB> 70@0=55, 5I5 =0 75<;5. >340 65 O AB>N =0 2KA>:> =0BO=CB>9 ?@>2>;>:5, O >1 MB>< C65 =04C<0N, 8 2A5 <>5 2=8<0=85 =0?@02;5=> 2>2=5. E>BO MB> 1K;> =5 A>2A5< B>, GB> O E>B5; CA;KH0BL >B =53> 2 B> 2@5<O, O =02A5340 70?><=8; B>, GB> >= A:070;. - "K 4C<05HL, O =5 B5@ON @02=>25A8O? - A?@>A8; >= <5=O. - / =8:>340 =5 2845;, GB>1K BK B5@O; @02=>25A85, - >B25B8; O. - "K >H8105HLAO, - A:070; >=. - / ?>AB>O==> B5@ON @02=>25A85. / ?@>AB> C45@6820N 53> 2 >?@545;5==KE 3@0=8F0E. :>B>@K5 CAB0=>28; 4;O A51O. / 1K =5 A<>3 84B8 ?> ?@>2>;>:5, 5A;8 1K ?>AB>O==> =5 B5@O; @02=>25A85, @0A:0G820OAL A=0G0;0 2 >4=C AB>@>=C, 70B5< 2 4@C3CN. 02=>25A85 MB> =5 B>, GB> 2K <>65B5 8<5BL ?>4>1=> B><C, :0: :;>C= 8<55B :;>C=A:89 =>A, MB> A>AB>O=85 :>=B@>;8@C5<>3> 42865=8O B> 2 >4=C, B> 2 4@C3CN AB>@>=C. >340 <>9 2KE>4 7025@H05BAO, O 2=>2L ?@>83@K20N 53> <KA;5==>, GB>1K C2845BL B> =>2>5, G5<C 1K O <>3 =0CG8BLAO =0 MB>< >?KB5. 0B5< O 701K20N > =5<. - A2>5< 45;5 O @C:>2>4AB2CNAL B5<8 65 A0<K<8 ?@8=F8?0<8, - A:070; <>9 35@>9. 70:;NG5=85 O E>B5; 1K ?@54;>68BL 20< 8AB>@8N 87 :=838 6>=0 $0C;70 "03". MB>9 <8;>9 8AB>@88 5ABL >G5=L <=>3> ?@> , => ?><=8B5, GB> MB> ;8HL >48= 87 A?>A>1>2 B>;:>20=8O. K >AB02;O5< 55 =0 AC4 20H53> ?>4A>7=0=8O. &  4=064K 402=K<-402=> 68; N=K9 ?@8=F, :>B>@K< 25@8; 2A5<C. :@><5 B@5E 25I59. = =5 25@8; B><C, GB> ACI5AB2CNB ?@8=F5AAK, =5 25@8;, GB> ACI5AB2CNB >AB@>20. 8 =5 25@8; 2 >30. 3> >B5F, :>@>;L, 3>2>@8; 5<C, GB> B0:8E 25I59 =5 ACI5AB2C5B. >A:>;L:C 2> 2;045=8OE >BF0 =5 1K;> =8:0:8E ?@8=F5AA 8 >AB@>2>2 8 =8:0:8E ?@87=0:>2 >30, N=K9 ?@8=F 25@8; A2>5<C >BFC. 4=064K ?@8=F C1560; 87 A2>53> 42>@F0. = ?@8H5; 2 A>A54=85 75<;8. 45AL, : A2>5<C C482;5=8N, >= A ;N1>3> 15@530 2845; >AB@>20 8 =0 MB8E >AB@>20E AB@0==K5 8 2>;=CNI85 A>740=8O, :>B>@K< >= =5 >A<5;820;AO 40BL 8<O. B> 2@5< O :0: >= 8A:0; ;>4:C =0 15@53C, : =5<C ?>4>H5; <C6G8=0 2 A<>:8=35, 3C;O2H89 24>;L 15@530. - -B> =0AB>OI85 >AB@>20? - A?@>A8; N=K9 ?@8=F. - >=5G=>, MB> =0AB>O=85 >AB@>20, - >B25B8; G5;>25: 2 A<>:8=35. MB8 AB@0==K5 8 15A?>:>9=K5 A>740=8O? A5 >=8 =0AB>OI85 8 =5?>445;L=K5 ?@8=F5AAK. ">340 >3 B>65 4>;65= ACI5AB2>20BL! B>A:;8:=C; ?@8=F. >3- MB> O, >B25B8B G5;>25: 2 A<>:8=35, ?>:;>=82H8AL. .=K9 ?@8=F 25@=C;AO 4><>9 B0: 1KAB@>, :0: <>3. B0:, BK 25@=5BAO, - A:0G0; 53> >B5F, :>@>;L. / 2845; >AB@>20, O 2845; ?@8=F5AA. O 2845; >30 A:070; ?@8=F A C?@5:><. >@>;L 1K; =5?>42865=. 8 =0AB>OI89 >AB@>2>2. =8 =0AB>OI8E ?@8=F5AA, =8 =0AB>OI53> >30 =5 ACI5AB2C5B. / 8E 2845;! - !:068 <=5, :0: 1K; >45B >3. - >3 1K; 2 25G5@=5< >45O=88. - @C:020 1K;8 70:0B0=K? - <>9 >B5F :>@>;L, A:070; <=5, :B> 2K. - A:070; N=K9 ?@8=F 2>7<CI5==>. - K >1<0=C;8 <5=O 8 ?@>H;K9 @07, => B5?5@L MB> 20< =5 C40ABAO. "5?5@L O 7=0N. GB> MB> =5=0AB>OI85 >AB@>20 8 =5=0AB>OI85 ?@8=F5AAK, ?>B><C GB> 2K <03. '5;>25: =0 15@53C C;K1=C;AO. -B> B51O >1<0=C;8, <>8 <0;LG8:. :>@>;52AB25 B2>53> >BF0 <=>3> >AB@>2>2 8 <=>3> ?@8=F5AA. > BK >G0@>20= A2>8< >BF>< 8 =5 <>65HL C2845BL 8E. - B5F, MB> ?@0240, GB> BK =5 :>@>;L, 0 <03? B5F C;K1=C;AO 8 70:0B0; @C:020. -0, AK= <>8. O 2A53> ;8HL <03. - ">340 G5;>25: =0 15@53C 1K; >3. - '5;>25: =0 15@53C 1K; B>65 <03. - / E>GC 7=0BL =0AB>OICN ?@024C, ?@024C 157 2AO:>9 <0388. - 5 ACI5AB2C5B ?@024K 157 <0388, - A:070; :>@>;L. 5G0;L >E20B8;0 ?@8=F0. = A:070;0 "/ C1LN A51O" >@>;L <038G5A:8<8 70:;8=0=8O<8 2K720; A<5@BL. =0 ?>O28;0AL 2 425@OE 8 ?><0=8;0 ?@8=F0. @8=F 274@>3=C;. = 2A?><=8; ?@5:@0A=K5. => =5=0AB>OI85 >AB@>20 8 =5=0AB>OI85 => ?@5:@0A=K5 ?@8=F5AA. /* ;81> ?;>E>9 ?5@52>4, ;81> ?;>E> >BA:0=8;>AL (> <5B0D>@5)*/ $  " !$ &/ !+! 5B =8 E>@>H8E 25I59, =8 ?;>E8E - =0H5 <KH;5=85 45;05B 8E B0:8<8. 8;LO< (5:A?8@ N48 2A5340 8 2> 2A5< 8ICB A<KA;. !>1KB8O ?@>8AE>4OB, => 4> B5E ?>@, ?>:0 <K =5 ?@84048< 8< A<KA;, =5 A2O65< 8E A 4@C38<8 A>1KB8O<8 =0H59 687=8 8 =5 >F5=8< 2>7<>6=K5 ?>A;54AB28O, >=8 =5 8<5NB 4;O =0A =8:0:>9 206=>AB8. K C7=05< > A<KA;5 25I59 87 =0H59 :C;LBC@K 8 8=48284C0;L=>3> 2>A?8B0=8O. ;O 4@52=8E ;N459 0AB@>=><8G5A:85 O2;5=8O 8<5;8 >3@><=>5 7=0G5=85, :><5BK 1K;8 ?@5425AB=8:0<8 ?5@5<5=, 0 2708<=>5 @0A?>;>65=85 72574 8 ?;0=5B >?@545;O;> AC4L1K ;N459. !59G0A CG5=K5 C65 =5 ?@8=8<0NB 70B<5=8O 8 :><5BK B0: 1;87:> : A5@4FC. =8 ?@54AB02;ONB A>1>9 70<5G0B5;L=>5 7@5;8I5 8 ?>4B25@640NB B>B D0:B, GB> 2A5;5==0O 2A5-B0:8 ?>4G8=O5BAO B5< 70:>=0<, :>B>@K5 <K 4;O =55 ?@84C<0;8. 0:>9 A<KA; 8<55B ;825=L? ;>E0O =>2>ABL, 5A;8 2K =0 >B:@KB>9 <5AB=>AB8 8 157 ?;0I0, E>@>H0O =>2>ABL, 5A;8 2K D5@<5@ 8 1K;0 70ACE0. ;>E0O =>2>ABL, 5A;8 2K >@30=87C5B5 ?8:=8: =0 ?@8@>45. %>@>H0O =>2>ABL, 5A;8 20H0 :@8:5B=0O :><0=40 1;87:0 : ?>@065=8N, 8 <0BG >B:;04K205BAO. !<KA; ;N1>3> A>1KB8O 7028A8B >B B>3>, 2 :0:CN @0<:C 2K 53> ?><5I05B5. >340 2K <5=O5B5 @0<:C, 2K <5=O5B5 8 A<KA;. >340 <5=O5BAO A<KA;, 20H8 @50:F88 8 ?>2545=85 B0:65 <5=ONBAO. !?>A>1=>ABL ?><5I0BL A>1KB8O 2 @07;8G=K5 @0<:8 (@5D@59<8@>20BL A>1KB85) 405B 20< 1>;LH5 A2>1>4K 8 1>;LH5 2K1>@>2. 48= =0H 7=0:><K9 C?0; 8 4>2>;L=> A8;L=> ?>@0=8; A2>8 :>;5=8. K;> >G5=L 1>;L=>, MB> >7=0G0;>, GB> >= =5 A<>65B 83@0BL 2 A:2>H (83@0 2 <OG 2@>45 B5==8A0), 2 83@C, :>B>@CN >= >G5=L ;N18;. = >B=5AAO : MB><C =5AG0AB=><C A;CG0N :0: : 6;03>?@8OB=>9 2>7<>6=>AB8, 0 =5 :0: : >3@0=8G5=8N, >= ?@>:>=AC;LB8@>20;AO C @O40 4>:B>@>2 8 ?A8E>B5@0?52B>2 8 C7=0;, :0: @01>B0NB <CA:C;K 8 A2O7:8 :>;5=0. AG0ABLN, E8@C@38G5A:>5 2<5H0B5;LAB2> =5 ?>B@51>20;>AL. = @07@01>B0; 4;O A51O ?@>3@0<<C C?@06=5=89, 8 H5ABLN <5AOF0<8 ?>765 53> :>;5=8 AB0;8 :@5?G5, G5< 1K;8 4> ?045=8O, 8 A0< >= B>65 1K; 2 ;CGH59 D>@<5. = A:>@@5:B8@>20; A2>8 ?@82KG=K5 83@>2K5 ?>7K, :>B>@K5 ?@5645 45;0;8 53> :>;5=8 A;01K< <5AB><. B MB>3> 2AO 53> 83@0 C;CGH8;0AL. >2@5645=85 :>;5= >:070;>AL 25AL<0 ?>;57=K<. K;0 ;8 MB0 B@02<0 =5C40G59? -B> A :0:>9 AB>@>=K ?>A<>B@5BL... 5B0D>@0 - MB> A2>5>1@07=K9 @5D@59<8=3. ACI=>AB8, >=0 3>2>@8B: "-B> <>3;> 1K >7=0G0BL, GB> "!:07:8 - 70<5G0B5;L=K5 ?@8<5@K @5D@59<8=30. 'B> :070;>AL =5AG0ABL5<, >:07K205BAO ?>;57=K<. 04:89 CB5=>: >:07K205BAO <0;5=L:8< ;51545<. 5?@8OB=>ABL >:07K205BAO 1;03>45O=85<. O3CH:0 <>65B ?@52@0B8BLAO 2 ?@8=F5AAC. 5A;8 2A5, G53> 2K 4>B@038205B5AL, ?@52@0I05BAO 2 7>;>B>, B> 2K ?>?0;8 2 1>;LHCN 154C. 7>1@5B0B5;8 45;0NB @5D@59<8=38. %>@>H> 8725AB=0 8AB>@8O > G5;>25:5, :>B>@K9 ?@>A=C;AO >4=064K 87-70 B>3>, GB> >AB@K9 :@09 @602>9 ?@C68=K 87 53> <0B@0A0 2>=78;AO 5<C 0 A?8=C. 'B> <>65B 1KBL ?>;57=>3> 2 AB0@>9 4820==>9 ?@C68=5? (@><5 B>3>, GB> >=0 ;8H05B 53> A=0.) = ?>A<>B@5; =0 =55 :0: =0 AB8;87>20==CN @N<:C 4;O O9F0 8 >B:@K; CA?5H=CN :><?0=88) ?> >ACI5AB2;5=8N MB>9 8458. =5:4>BK - B>65 @5D@59<8=38. >GB8 2A5 0=5:4>BK =0G8=0NBAO A B>3>, GB> ?><5I0NB A>1KB8O 2 >?@545;5==CN @0<:C, 0 70B5< 2=570?=> 8 @57:> 87<5=ONB 55. 0=5:4>B5 15@CB ?@54<5B 8;8 A8BC0F8N 8 ?><5I0NB 55 2=570?=> 2 4@C3>9 :>=B5:AB 8;8 =5>6840==> ?@840NB 59 4@C3>9 A<KA;. >G5<C 0=0@E8ABK ?LNB G09 87 B@02? (B25B: ?>B><C, GB> A>1AB25==>ABL- MB> @57C;LB0B 2>@>2AB20.) !!/ - !" >B =5A:>;L:> >1@07F>2 @07;8G=KE B>G5: 7@5=8O =0 >4=> 8 B> 65 CB25@645=85: ">O @01>B0 845B 87 @C: 2>=, 8 O GC2AB2CN A51O ?>402;5==K<". 1>1I8B5: >65B 1KBL, 2K ?@>AB> GC2AB2C5B5 A51O ?;>E>, 8 @01>B0 745AL =8 ?@8 G5<. @8<5=8B5 : A515: KBL <>65B, 2K MB8<8 <KA;O<8 A0<8 =03>=O5B5 =0 A51O 45?@5AA8N. K45;8B5 F5==>AB8 8 :@8B5@88: 'B> =0AB>;L:> 206=>5 2 20H59 @01>B5 =5 B0:, GB> 2K AG8B05B5, GB> >=0 845B 87 @C: 2>=? >78B82=K9 @57C;LB0B: -B> 70AB028;> 1K 20A @01>B0BL C?>@=55, GB>1K ?@5>4>;5BL MBC ?@>1;5<C. 7<5=8B5 @57C;LB0B: >7<>6=>, 20< A;54C5B A<5=8BL @01>BC. ?@545;5=85 40;L=59H53> @57C;LB0B0: >65B5 ;8 2K 872;5GL GB>-B> ?>;57=>5 87 B>3>, :0: 845B 20H0 @01>B0 2 40==K9 <><5=B? 0AA:068B5 <5B0D>@C: -B> ?>E>65 =0 B>, :0: <K CG8<AO E>48BL... 5@5>?@545;8B5: 0H0 45?@5AA8O <>65B >7=0G0BL, GB> 2K 8A?KBK205B5 @074@065=85 ?> ?>2>4C B>3>, GB> 20H0 @01>B0 ?@54JO2;O5B : 20< =5>1>A=>20==K5 B@51>20=8O. 5;5=85 2=87: 0:0O 8<5==> G0ABL 20H59 @01>BK 845B 87 @C: 2>=? 5;5=85 225@E: :0: 45;0 2>>1I5? >=B@?@8<5@: K;> ;8 :>340-=81C4L B0:>5, GB> 20H0 @01>B0 H;0 87 @C: 2>=, 0 2K B5< =5 <5=55 =5 8A?KBK20;8 ?>402;5==>AB8? >78B82=>5 =0<5@5=85: -B> ?>:07K205B, GB> 2K 2=8<0B5;L=> >B=>A8B5AL : A2>59 @01>B5. @5<5==0O @0<:0: -B> 2@5<5==>5 O2;5=85, MB> ?@>945B. 5D@59<8=3 - MB> =5 A?>A>1 A<>B@5BL =0 <8@ G5@57 @>7>2K5 >G:8, B0:, GB>1K 2A5 2>:@C3 AB0;> "=0 A0<>< 45;5" E>@>H8<. @>1;5<K =5 8AG57=CB A0<8 ?> A515, A =8<8 2A5 @02=> ?@845BAO GB>-B> 45;0BL, => G5< 1>;LH5 C 20A 1C45B A?>A>1>2 ?>-@07=><C ?>A<>B@5BL =0 =8E, B5< ;53G5 8E 1C45B @07@5H8BL. 7<5=8B5 @0<:C, GB>1K C2845BL 2>7<>6=CN 2K3>4C, ?@54AB02LB5 >?KB B0:8< >1@07><, GB>1K >= ?>445@6820; 20H8 A>1AB25==K5 F5;8 8 B5 F5;8, :>B>@K5 2<5AB5 A 20<8 @0745;ONB 4@C385 ;N48. K =5A2>1>4=K 2K18@0BL, :>340 2848B5, GB> 20A ?>4B0;:820NB A8;K, ;560I85 70 ?@545;0<8 20H53> :>=B@>;O. 7<5=8B5 @0<:C B0:, GB>1K ?>;CG8BL =5:>B>@K9 ?@>AB>@ 4;O <0=52@0. !CI5AB2C5B 420 >A=>2=KE 2840 @5D@59<8=30: @5D@59<8=3 :>=B5:AB0 8 @5D@59<8=3 A>45@60=8O. $ "!" @0:B8G5A:8 ;N1>5 ?>2545=85 <>65B >:070BLAO ?>;57=K< 2 A>>B25BAB2CNI8E >1AB>OB5;LAB20E. 8HL >G5=L =5<=>385 ?>2545=8O =5 <>3CB 8<5BL F5==>AB8 8 F5;8 =8 ?@8 :0:8E >1AB>OB5;LAB20E. A;8 2K =0G=5B5 @074520BLAO =0 >682;5==>< H>AA5, B> 20A 0@5ABCNB, 0 =0 =C48ABA:>< ?;O65, =0>1>@>B, C 20A 1C4CB =5?@8OB=>AB8, 5A;8 2K MB>3> =5 A45;05B5. 5 @5:><5=4C5BAO =04>540BL A2>59 0C48B>@88 =0 A5<8=0@5, => MB0 A?>A>1=>ABL >:07K205BAO ?>;57=>9, :>340 2K E>B8B5 2K42>@8BL =5?@>H5=KE 3>AB59. 0A =5 1C4CB ;N18BL, 5A;8 2K 1C45B5 =03;> 2@0BL A2>8< 4@C7LO< 8 @>4=K<, => 2K AB0=5B5 ?>?C;O@=K<, 5A;8 1C45B5 8A?>;L7>20BL A2>5 2>>1@065=85, GB>1K =0?8A0BL D0=B0AB8G5A:89 15ABA5;;5@. :0: =0AG5B =5@5H8B5;L=>AB8? =0 <>65B >:070BLAO ?>;57=>9, 5A;8 2K =8:0: =5 <>65B5 @5H8BL, @0AA5@48BLAO 20<, 8;8 =5B 0 70B5< A>2A5< 701K205B5 >1 MB><. 5D@59<8=3 :>=B5:AB0 ;CGH5 2A53> @01>B05B A CB25@645=8O<8 B8?0 "/ A;8H:><. " - 8;8: "/ 1K E>B5; ?@5:@0B8BL. !?@>A8B5 A51O: ">340 MB> ?>2545=85 1K;> 1K ?>;57=K<?" "@8 :0:8E >1AB>OB5;LAB20E MB> ?>2545=85 1K;> 1K @5AC@A=K<?" >340 2K =0945B5 B>B :>=B5:AB, 2 :>B>@>< MB> ?>2545=85 O2;O5BAO ?>4E>4OI8<, 2K <>65B5 <KA;5==> ?@>@5?5B8@>20BL 53> 8<5==> 2 MB>< :>=B5:AB5 8 2K@01>B0BL C<5AB=>5 ?>2545=85 4;O ?5@2>=0G0;L=>3> :>=B5:AB0 45AL <>65B >:070BLAO ?>;57=K< 5=5@0B>@ >2>3> >2545=8O A;8 =5:>B>@>5 ?>2545=85 2K3;O48B =5045:20B=K< A8BC0F88, G0AB> MB> >7=0G05B, GB> MB>B G5;>25: =0E>48BAO 2 A>AB>O=88 40C=B09<0 8 @5038@C5B =0 2=CB@5==89 :>=B5:AB, :>B>@K9 =5 A>>B25BAB2C5B 2=5H=59 A8BC0F88. @8<5@>< O2;O5BAO ?5@5=>A 2 ?A8E>B5@0?88. 0F85=B @5038@C5B =0 B5@0?52B0 B>G=> B0: 65, :0: >= 2 A2>5 2@5<O @5038@>20; =0 @>48B5;59. ">, GB> O2;O5BAO C<5AB=K< 4;O @515=:0, <>65B C65 =5 1KBL ?>;57=K< 4;O 27@>A;>3> G5;>25:0. "5@0?52B 4>;65= @5D@59<8@>20BL ?>2545=85 8 ?>- <>GL ?0F85=BC >A2>8BL 4@C385 A?>A>1K 459AB289. $ ! / !>45@60=85 >?KB0 - MB> B>, =0 G5< 2K D>:CA8@C5B5 A2>5 2=8<0=85, ?@84020O 5<C B> 7=0G5=85, :0:>5 20< =@028BAO. >340 42CE;5B=OO 4>G:0 >4=>3> 87 02B>@>2 A?@>A8;0 53>, GB> 7=0G8B 3>2>@8BL =5?@024C, >= >1JOA=8; 206=K<, >B5G5A:8< B>=>< (?@8=8<0O 2> 2=8<0=85 55 2>7@0AB 8 ?>=8<0=85), GB> MB> >7=0G05B 3>2>@8BL GB>-B> B0:>5, GB> =5 O2;O5BAO ?@024>9, GB>1K 70AB028BL :>3>-=81C4L 4@C3>3> ?>4C<0BL, GB> GB>-B> O2;O5BAO ?@028;L=K<, :>340 =0 A0<>< 45;5 MB> =5 B0:. 52>G:0 =0 <3=>25=85 704C<0;0AL, 8 70B5< ;8F> 55 ?@>A25B;5;>. - >B 74>@>2>! - 2>A:;8:=C;0 >=0. - 0209 709<5<AO MB8<! !;54CNI85 =5A:>;L:> <8=CB >B5F 8 4>GL ?@>25;8, A>>1I0O 4@C3 4@C3C 2>?8NICN ;>6L. 5D@59<8=3 A>45@60=8O ?>;57=> ?@8<5=OBL : CB25@645=8O< B8?0: "/ =0G8=0N A5@48BLAO, :>340 <=>N :><0=4CNB" ;8: "/ 2?040N 2 ?0=8:C, :>340 ?@81;8605BAO :@09=89 A@>:" 0<5BLB5, GB> 2 CB25@645=8OE MB>3> B8?0 8A?>;L7C5BAO =0@CH5=85 <5B0<>45;8 B8?0 ?@8G8=0 - A;54AB285. 0409B5 A515 2>?@>AK: " 'B> 5I5 MB> <>3;> 1K >7=0G0BL?" "0:>20 ?>78B82=0O =0?@02;5==>ABL MB>3> ?>2545=8O?" "0: 5I5 O <>3 1K >?8A0BL MB> ?>2545=85?" >;8B8:0 - MB> 8A:CAAB2> @5D@59<8=30 A>45@60=8O. %>@>H85 M:>=><8G5A:85 ?>:070B5;8 <>3CB 1KBL ?@54AB02;5=K :0: >B45;L=K5 ?@8<5@K, ?>:07K20NI85 2A5>1ICN B5=45=F8N : A?04C M:>=><8:8, ;81> :0: ?@>O2;5=85 M:>=><8G5A:>3> ?@>F25B0=8O, 2 7028A8<>AB8 >B B>3>, =0 :0:>9 AB>@>=5 ?0;0BK >1I8= 2K A848B5. KA>:85 ?@>F5=B=K5 AB02:8 =5C4>1=K 4;O 4>;6=8:0, => E>@>H8 4;O :@548B>@0. "@0=A?>@B=K5 ?@>1:8 >:07K20NBAO C60A=>9 =5?@8OB=>ABLN, 5A;8 2K 2 =8E ?>?0405B5, => 2 ?>40G5 <8=8AB@0, >=8 <>3CB AB0BL ?@87=0:>< ?@>F25B0=8O. A;8 1K B@0=A?>@B=K5 70B>@K 1K;8 ;8:2848@>20=K 2 >=4>=5. >= 1K @0?>@B>20;, GB> MB> >7=0G05B A<5@BL AB>;8FK :0: ?@><KH;5==>3> F5=B@0. "+ =5 >BABC?05<, - 3>2>@8; >48= 35=5@0;, -<K =0ABC?05< =0704".   >A=>25 @5D@59<8=30 ;568B @07;8G85 <564C =0<5@5=85 5< 8 ?>2545=85<: B5<, GB> 2K 45;05B5, 8 B5<, G53> 2K =0 A0<>< 45;5 ?KB05B5AL 4>AB8GL ?@8 MB><. -B> @5H0NI55 @07;8G85, :>B>@>5 A;54C5B 8<5BL 2 284C, AB0;:820OAL A ;N1K< ?>2545=85<. '0AB> B>, GB> 2K 45;05B5, =5 405B 20< B>3>, G53> 2K E>B8B5. 0?@8<5@, 65=I8=0 <>65B ?>AB>O==> 8A?KBK20BL 15A?>:>9AB2> > A2>59 A5<L5. -B> 55 A?>A>1 ?@>O2;5=8O A2>59 ;N128 8 701>B>N A5<L5. !5<LO 65 A<>B@8B =0 MB> :0: =0 ?@848@:8 8 >184=K5 2K?04K. C6G8=0 <>65B AB@5<8BLAO ?@>45<>=AB@8@>20BL A2>N ;N1>2L : A5<L5, <=>3> 8 4>;3> @01>B0O. 53> A5<LO, 2>7<>6=>, E>B5;0 1K, GB>1K >= 1>;LH5 2@5<5=8 ?@>2>48; 2<5AB5 A =8<8, ?CABL 4065 2 CI5@1 70@01>B=>9 ?;0B5. =>340 ?>2545=85 405B 20< B>, G53> 2K E>B8B5, => =5 2?>;=5 A>3;0AC5BAO A 4@C38<8 G0ABO<8 20H59 ;8G=>AB8. 0?@8<5@, @01>B=8: <>65B ;LAB8BL 8 HCB8BL A> A2>8< =0G0;L=8:><, GB>1K ?>;CG8BL ?>2KH5=85, 0 70B5< =5=02845BL A51O 70 MB>. >@>9 2K 8 2 A0<>< 45;5 <>65B5 =5 7=0BL, G53> ?KB05B5AL 4>AB8GL A ?><>ILN >?@545;5==>3> ?>2545=8O, 8 MB> :065BAO 4>A04=K<. 0 :064K< ?>2545=85< 2A5340 A:@K205BAO ?>78B82=>5 =0<5@5=85. 2 ?@>B82=>< A;CG05 70G5< 65 2K 53> >ACI5AB2;O5B5? A5, GB> 2K 45;05B5, ?@5A;54C5B =5:>B>@CN F5;L, B>;L :> MB0 F5;L <>65B 1KBL CAB0@52H59. =5:>B>@K5 B8?K ?>2545=89 (?>4E>4OI8< ?@8<5@>< O2;O5BAO :C@5=85) 4>AB830NB, <O3:> 3>2>@O, ?@>B82>?>;>6=KE @57C;LB0B>2. 71028BLAO >B =565;0B5;L=>3> ?>2545=8O - MB> =5 7=0G8B AB0@0BLAO 8 >AB0=>28BL 53> 2>;52K< CA8;85<. "0:85 <5@K - 30@0=B8O B>3>, GB> >=> 1C45B 2>7>1=>2;OBLAO =0AB>9G82>, ?>B><C GB> 2K >1@0B8;8 =0 =53> 2=8<0=85 8 ?@840;8 5<C M=5@38N. 0948B5 4@C3>9, ;CGH89 A?>A>1 C4>2;5B2>@8BL A2>5 87<5@5=85, A?>A>1, :>B>@K9 1>;55 A>72CG5= 4@C38< AB>@>=0< 20H59 ;8G=>AB8. K 65 =5 1C45B5 2K1@0AK20BL :5@>A8=>2K5 ;0<?K ?@5645, G5< ?@>2545B5 M;5:B@8G5AB2>, 5A;8, :>=5G=>, =5 70E>B8B5 >AB0BLAO 2 B5<=>B5. =0A A>45@68BAO <=>65AB2> ;8G=>AB59, 682CI8E 2 B@52>6=>< 0;LO=A5. :0640O G0ABL =0H59 ;8G=>AB8 ?KB05BAO >ACI5AB28BL A2>5 A>1AB25==>5 =0<5@5=85. '5< 1>;55 >=8 A>3;0A>20=K 8 A?>A>1=K @01>B0BL 2 30@<>=88 4@C3 A 4@C3><, B5< 1>;55 AG0AB;82 G5;>25:. =0A A<5H0=> <=>65AB2> G0AB59, 8 G0AB> >=8 2ABC?0NB 2 :>=D;8:B 4@C3 A 4@C3><. 02=>25A85 ?>AB>O==> =0@CH05BAO, 8 MB> 45;05B 687=L 8=B5@5A=>9. "@C4=> 1KBL ?>;=>ABLN :>=3@CM=B=K<, ?>;=>ABLN ?>3;>I5==K< 45OB5;L=>ABLN >4=>3> =0?@02;5=8O, 0 G5< 1>;55 206=>9 O2;O5BAO MB0 45OB5;L=>ABL, B5< 1>;LH5 G0AB59 20H59 ;8G=>AB8 4>;6=K 1KBL 2:;NG5=K 2 =55. ! ?@82KG:0<8 B@C4=> @0AAB0BLAO. C@5=85 2@54=> 4;O 74>@>2LO, => >=> 405B 20< 2>7<>6=>ABL @0AA;018BLAO, 70=8<05B 20H8 @C:8 8 ?><>305B ?>445@6820BL B>20@8I5A:85 >B=>H5=8O A 4@C38<8 ;N4L<8. B:07 >B :C@5=8O 8 ?@5=51@565=85 A2O70==K<8 A =8< >AB0;L=K<8 ?>B@51=>ABO<8 >AB02;O5B 20:CC<. &8B8@CO 0@:0 "25=0: "@>A0BL :C@8BL ;53:>. / 45;0N MB> :064K9 45=L" (!" (+ $ K B0: 65 =5?>E>68 =0 A51O, :0: =5?>E>68 =0 4@C38E. >=B5=L  @07@01>B0= 1>;55 D>@<0;L=K9 ?@>F5AA @5D@59<8=30 4;O ?@5:@0I5=8O =565;0B5;L=>3> ?>2545=8O ?CB5< ?@54>AB02;5=8O ;CGH8E 20@80=B>2 ?>2545=8O. "0:8< >1@07><, 2K A>E@0=O5B5 ?@58<CI5AB20 AB0@>3> ?>2545=8O. -B> =5<=>3> ?>E>65 =0 ?CB5H5AB285. >H04L 8 42C:>;:0 >:07K20NBAO 548=AB25==K< A?>A>1>< 4>1@0BLAO BC40, :C40 2K E>B8B5 (<54;5==K< 8 =5C4>1=K<). 0B5< B>20@8I A>>1I05B 20<, GB> BC40 =0 A0<>< 45;5 @53C;O@=> E>4OB ?>5740 8 ;5B0NB A0<>;5BK -4@C3>9 8 1>;55 C4>1=K9 A?>A>1 4>AB865=8O 20H59 F5;8. (5AB8 H03>2K9 @5D@59<8=3 @01>B05B E>@>H> B>;L:> B>340, :>340 2 20A ACI5AB2C5B G0ABL, :>B>@0O 70AB02;O5B 20A 25AB8 A51O B0:8< A?>A>1><, :>B>@K9 20< =5 =@028BAO. = <>65B 1KBL B0:65 8A?>;L7>20= 2 A;CG05 ?A8E>A><0B8G5A:8E A8<?B><>2. 1. !=0G0;0 >?@545;8B5 ?>2545=85 8;8 @50:F8N, ?>4;560ICN 87<5=5=8N. -B0 G0ABL >1KG=> 2K@0605BAO 2 D>@<5: "/ E>GC A45;0BL..., => GB>-B> <5=O >AB0=02;8205B" ;8: "/ =5 E>GC 45;0BL MB>, => 2 :>=F5 :>=F>2 O 2A5-B0:8 45;0N MB>". A;8 2K @01>B05B5 A 4@C38< G5;>25:><, 20< =5B =5>1E>48<>AB8 7=0BL 459AB28B5;L=>5 ?@>1;5<=>5 ?>2545=85. 0 A0< ?@>F5AA @5D@59<8=30 =5 >:07K205B 2;8O=85 B>, GB> ?@54AB02;O5B A>1>9 MB> ?>2545=85. "5@0?8O 2?>;=5 <>65B 1KBL ?@>2545=0 157 7=0=8O A>45@60=8O ?>2545=8O. #45;8B5 <8=CBC, GB>1K 2K@078BL >F5=:C B><C, GB> MB0 G0ABL 45;05B 4;O 20A, 8 C1548B5AL 2 B><, GB> 2K =5 A>18@05B5AL >B:07K20BLAO >B =55. -B> <>65B >:070BLAO B@C4=K<. 5A;8 ?@>1;5<=>5 ?>2545=85 (=07>25< 53> X) O2;O5BAO >G5=L =5?@8OB=K<, => 2K <>65B5 >F5=8BL 53> =0<5@5=85, 5A;8 =5 A0< A?>A>1 53> >ACI5AB2;5=8O. 2. #AB0=>28B5 :><<C=8:0F8N A G0ABLN, >B25BAB25==>9 70 40==>5 ?>2545=85 X. 1@0B8B5AL 2=CB@L A51O 8 A?@>A8B5: "%>G5B ;8 G0ABL ;8G=>AB8, >B25BAB25==0O 70 X, >1I0BLAO A> <=>9 =0 C@>2=5 A>7=0=8O?" 0<5BLB5, :0:CN @50:F8N 2K ?>;CG8B5. C4LB5 2=8<0B5;L=K :> 2A5< A2>8< 2=CB@5==8< :0=0;0< 2>A?@8OB8O: :0@B8=:0<, 72C:0< 8 >ICI5=8O<. 5 C304K209B5. >;CG8B5 >?@545;5==K9 A83=0;, G0AB> MB> =57=0G8B5;L=>5 >ICI5=85 2 B5;5. !<>65B5 ;8 2K A>7=0B5;L=> 2>A?@>8725AB8 2 B>G=>AB8 MB>B A83=0;? A;8 A<>65B5, A=>20 >1@0B8B5AL 2=CB@L A51O 8 70409B5 B>B 65 2>?@>A, ?>:0 =5 ?>;CG8B5 A83=0;, :>B>@K9 2K =5 A<>65B5 :>=B@>;8@>20BL ?> A2>59 2>;5. -B> 72CG8B AB@0==>, => G0ABL ;8G=>AB8, >B25BAB25==0O 70 X, O2;O5BAO =5>A>7=0205<>9. A;8 1K >=0 1K;0 ?>4 A>7=0B5;L=K< :>=B@>;5<, 2K 1K =5 AB0;8 55 @5D@59<8@>20BL, 2K 1K ?@>AB> 55 >AB0=>28;8. >340 G0AB8 2ABC?0NB 2 :>=D;8:B 4@C3 A 4@C3><, 2A5340 ?>O2;O5BAO =5:>B>@K9 A83=0;, :>B>@K9 4>AB8305B A>7=0=8O. @8E>48;>AL ;8 20< :>340-=81C4L A>3;0H0BLAO A GL8<8-=81C4L ?;0=0<8, 8A?KBK20O ?@8 MB>< A><=5=8O? 0: MB> >B@060;>AL =0 B>=5 20H53> 3>;>A0? >65B5 ;8 2K :>=B@>;8@>20BL A>ACI55 >ICI5=85 ?>4 ;>65G:>9, 2>7=8:0NI55 2 B>B <><5=B, :>340 2K 405B5 A>3;0A85 @01>B0BL, 7=0O, GB> A 1>;LH8< C4>2>;LAB285< ?@>25;8 1K 2@5<O, >B4KE0O 2 A04C? >:0G820=85 3>;>2>9, 87<5=5=8O <8<8:8 8 B>=0 3>;>A0 ?@54AB02;ONB A>1>9 O2=K5 ?@8<5@K B>3>, :0: :>=D;8:BCNI85 G0AB8 2K@060NB A51O. >340 2>7=8:05B :>=D;8:B 8=B5@5A>2, 2A5340 ?>O2;O5BAO =5:>B>@K9 =5?@>872>;L=K9 A83=0;, 8 G0I5 2A53> >= 1K205B >G5=L A;01K<. 0< A;54C5B 1KBL =03>B>25. -B>B A83=0; - :0: "=>" 2 ?@54;>65=88: "0, =>..." "5?5@L 20< =5>1E>48<> ?@52@0B8BL MB>B >B25B 2 40/=5B A83=0;. >?@>A8B5 G0ABL ?>2KA8BL 8=B5=A82=>ABL A83=0;0, 5A;8 MB> >B25B "40", 8 >A;018BL, 5A;8 MB> >B25B "=5B" >?@>A8B5 2>A?@>8725AB8 >10 A83=0;0 >48= 70 4@C38<, GB>1K >BG5B;82> 8E @07;8G0BL. 3. B45;8B5 ?>78B82=>5 =0<5@5=85 >B ?>2545=8O. >1;03>40@8B5 G0ABL X 70 A>B@C4=8G5AB2>. !?@>A8B5: "%>G5B ;8 G0ABL, :>B>@0O >B25BAB25==0 70 ?>2545=85 X, 40BL <=5 ?>=OBL, GB> >=0 ?KB05BAO A45;0BL?" A;8 >B25B 1C45B "40", B> 2K C7=05B5 > =0<5@5=88, 8 >=> <>65B >:070BLAO AN@?@87>< 4;O 20H53> A>7=0=8O. >1;03>40@8B5 G0ABL 70 8=D>@<0F8N 8 70 B>, GB> >=0 45;05B MB> 4;O 20A. >4C<09B5 > B><, E>B8B5 ;8 2K =0 A0<>< 45;5 8<5BL G0ABL, :>B>@0O 45;0;0 1K MB>. 4=0:> 20< =5B =5>1E>48<>AB8 7=0BL > =0<5@5=88. A;8 >B25B =0 20H 2>?@>A 1C45B "=5B", 2K <>65B5 ?>4KA:0BL CA;>28O, ?@8 :>B>@KE MB0 G0ABL 70E>B5;0 1K A>>1I8BL 20< > B><, G53> >=0 ?KB05BAO 4>AB8GL. 0: 1K B> =8 1K;>, ?@54?>;>68B5 4>1@K5 =0<5@5=8O A 55 AB>@>=K. -B> =5 7=0G8B, GB> 20< =@028BAO MB> ?>2545=85, ?@>AB> 2K ?@54?>;0305B5, GB> C MB>9 G0AB8 5ABL =5:>B>@0O F5;L, 8 MB0 F5;L 2 =5:>B>@>< A<KA;5 ?>;57=0 4;O 20A. 1@0B8B5AL 2=CB@L A51O 8 A?@>A8B5: "A;8 1K B515 ?@54>AB028;8 A?>A>1K, :>B>@K5 40;8 1K B515 2>7<>6=>ABL >ACI5AB28BL MB> =0<5@5=85, ?> :@09=59 <5@5, =5 <5=55 MDD5:B82=>, G5< B0:, :0: BK 45;05HL MB> A59G0A, B> =5 70E>B5;0 ;8 1K BK ?>?@>1>20BL MB8 A?>A>1K?" MB>B <><5=B >B25B "=5B" 1C45B >7=0G0BL, GB> A83=0;K 1>@NBAO 4@C3 A 4@C3><. 8 >4=0 @07C<=0O G0ABL =5 A<>3;0 1K >B25@=CBLAO >B B0:>3> ?@54;>65=8O. 4. >?@>A8B5 A2>N B2>@G5A:CN G0ABL 2K@01>B0BL =>2K5 A?>A>1K 4>AB865=8O B>9 65 A0<>9 F5;8. 20H59 687=8 1K20;8 <><5=BK, :>340 2K =0E>48;8AL 2 B2>@G5A:>< 8 @5AC@A=>< A>AB>O=88. >?@>A8B5 G0ABL, A :>B>@>9 2K @01>B05B5, A>>1I8BL A2>8 =0<5@5=8O 20H59 B2>@G5A:>9, @5AC@A=>9 G0AB8. ">340 B2>@G5A:0O G0ABL A<>65B =09B8 =>2K5 ?CB8 >ACI5AB2;5=8O B5E 65 =0<5@5=89. '0ABL 87 =8E 1C4CB C40G=K<8, 4@C385 - =5 >G5=L. =5:>B>@KE 87 =8E 2K 1C45B5 7=0BL, => =5 8<55B 7=0G5=8O, 5A;8 >=8 1C4CB =54>ABC?=K 20H5<C A>7=0=8N. >?@>A8B5 G0ABL X 2K1@0BL ;8HL B5 87 =8E, :>B>@K5 >=0 AG8B05B B0:8<8 65 C40G=K<8 8;8 4065 1>;55 MDD5:B82=K<8, G5< ?5@2>=0G0;L=>5 ?>2545=85. =8 4>;6=K 1KBL =5?>A@54AB25==K 8 4>ABC?=K. >?@>A8B5 55 ?>4020BL A83=0; "40" 2AO:89 @07, :>340 >=0 1C45B ?>;CG0BL =>2K9 2K1>@. @>4>;609B5 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 ?>;CG8B5 ?> :@09=59 <5@5 B@8 A83=0;0 "40". 0 MB>< MB0?5 ?@>F5AA0 2K <>65B5 ?>B@0B8BL AB>;L:> 2@5<5=8, A:>;L:> ?>AG8B05B5 =C6=K<. >1;03>40@8B5 A2>N B2>@G5A:CN G0ABL, :>340 70:>=G8B5. 5. !?@>A8B5 G0ABL X, A>3;0A=0 ;8 >=0 2>A?>;L7>20BLAO =>2K<8 2K1>@0<8 270<5= AB0@>3> ?>2545=8O 2 B5G5=85 A;54CNI8E =5A:>;L:8E =545;L. -B> - ?@8A>548=5=85 : 1C4CI5<C, <KA;5==0O @5?5B8F8O =>2>3> ?>2545=8O 2 1C4CI8E A8BC0F8OE. A;8 4> A8E ?>@ 2A5 1K;> =>@<0;L=>, B> =8:0:85 ?@8G8=K =5 1C4CB ?@5?OBAB2>20BL 20< ?>;CG8BL A83=0; "40". A;8 2K ?>;CG8;8 2A5 65 >B25B "=5B", 7025@LB5 G0ABL X 2 B><, GB> >=0 A<>65B ?@>4>;60BL ?@81530BL : AB0@><C AB8;N ?>2545=8O, => 2K E>B5;8 1K, GB>1K >=0 ?>?@>1>20;0 A=0G0;0 =>2K5 2K1>@K. A;8 8 745AL 2K ?>;CG8B5 "=5B", 2K <>65B5 @5D@59<8@>20BL 2>7@060NICN G0ABL, ?@>94O A =59 G5@57 2A5 H5ABL H03>2 @5D@59<8=30 A A0<>3> =0G0;0. 6. -:>;>38G5A:0O ?@>25@:0. 0< =5>1E>48<> 7=0BL, ACI5AB2CNB ;8 4@C385 G0AB8, :>B>@K5 <>3;8 1K 2>7@060BL ?@>B82 20H8E =>2KE 2K1>@>2. !?@>A8B5 "ABL ;8 B0:85 G0AB8, :>B>@K5 2>7@060NB ?@>B82 :0:>3>-=81C4L 87 <>8E =>2KE 2K1>@>2?" C4LB5 2=8<0B5;L=K : ;N1><C A83=0;C. "I0B5;L=> @0715@8B5AL A :064K< 87 =8E. >340 ?>O28<AO :0:>9-B> A83=0;, ?>?@>A8B5 MBC G0ABL CA8;8BL A2>9 A83=0;, 5A;8 >=0 =0 A0<>< 45;5 2>7@0605B. #1548B5AL 2 B><, GB> =>2K5 2K1>@K 2AB@5B8;8 >4>1@5=85 2A5E 708=B5@5A>20==KE G0AB59, 2 ?@>B82=>< A;CG05 >=8 1C4CB 70=8<0BLAO A01>B065<. A;8 2>7=8:;> 2>7@065=85, 2K <>65B5 A45;0BL >4=> 87 42CE. 81> 25@=CBLAO : H03C 2 8 @5D@59<8@>20BL 2>7@060NICN G0ABL, ;81> ?>?@>A8BL B2>@G5A:CN G0ABL, ?@>:>=AC;LB8@>202H85 A 2>7@060NI59 G0ABLN, 2K@01>B0BL 4>?>;=8B5;L=K9 =01>@ =>2KE 2K1>@>2. #1548B5AL, GB> MB8 =>2K5 2K1>@K B0:65 ?@>H;8 ?@>25@:C =0 ;N1>5 2>7@065=85. (5AB8 H03>2K9 @5D@59<8=3 ?@54AB02;O5B A>1>9 B5E=8:C B5@0?88 8 ;8G=>AB=>3> @0728B8O. = 8<55B =5?>A@54AB25==>5 >B=>H5=85 : =5A:>;L:8< ?A8E>;>38G5A:8< O2;5=8O<. 5@2>5 - MB> 2B>@8G=0O 2K3>40: 845O > B><, GB>, :0:8< 1K AB@0==K5 8 ?@8GC4;82K< =8 :070;>AL ?>2545=85, >=> 2A5340 A;C68B F5;8, ?>;57=>9 =0 =5:>B>@>< C@>2=5, 8 MB0 F5;L, :0: ?@028;>, =5>A>7=0205<0O. 5B =8:0:>3> A<KA;0 45;0BL B>, GB> ?>;=>ABLN ?@>B82>@5G8B =0H8< 8=B5@5A0<. A5340 ACI5AB2C5B =5:0O 2K3>40, 8 A<5AL =0H8E <>B82>2 8 M<>F89 @54:> >:07K205BAO 30@<>=8G=>9. B>@>5 - MB> B@0=A. '5;>25:, >ACI5AB2;ONI89 H5AB8H03>2K9 @5D@59<8=3, 1C45B =0E>48BLAO 2 ;53:>< B@0=A5, :>340 2=8<0=85 =0?@02;5=> 2=CB@L A51O. "@5BL5, H5AB8 H03>2K9 8 @5D@59<8=3 8A?>;L7C5B C<5=85 ?@>2>48BL ?5@53>2>@K <564C G0ABO<8 >4=>9 ;8G=>AB8. A;54CNI59 3;025 <K @0AA<>B@8< C<5=85 25AB8 ?5@53>2>@K <564C ;N4L<8 2 :>=B5:AB5 187=5A0. /  K =5 <>65< 1KBL =8 2 :0:>< 8=>< A>AB>O=88, :@><5 A>AB>O=8O "A59G0A", 8 C :064>3> 87 =0A 2 G5@5?=>9 :>@>1:5 8<55BAO <0H8=0 2@5<5=8. >340 <K A?8<, 2@5<O >AB0=02;8205BAO. 2 A2>8E <5GB0E 8 A=>2845=8OE <K <>65< 157 2AO:>3> B@C40 ?5@5?@K3820BL 87 =0AB>OI53> 2 ?@>H;>5 8;8 1C4CI55. >@>9 :065BAO, GB> 2@5<O ;5B8B 8;8, =0>1>@>B, ?>;75B 2 7028A8<>AB8 >B B>3>, G5< <K 70=OBK. 'B> 1K =8 ?@54AB02;O;> A>1>9 2@5<O 2 459AB28B5;L=>AB8, =0H5 AC1J5:B82=>5 ?5@56820=85 2@5<5=8 ?>AB>O==> 87<5=O5BAO. K 87<5@O5< 2@5<O 2 >:@C60NI5< =0A <8@5, 8A?>;L7CO @0AAB>O=85 8 42865=85 - 4286CICNAO AB@5;:C =0 F8D5@1;0B5 G0A>2, - => :0:>5 >B=>H5=85 :> 2@5<5=8 8<55B =0H <>73? # =0A 4>;65= 1KBL :0:>9-=81C4L A?>A>1 >?@545;5=8O 2@5<5=8, 8=0G5 <K =8:>340 1K =5 C7=0;8, A45;0;8 <K GB>-B> 8;8 B>;L:> A>18@05<AO A45;0BL, ?@8=04;568B ;8 MB> A>1KB85 =0H5<C ?@>H;><C 8;8 =0H5<C 1C4CI5<C. 54L B@C4=> 68BL A >ICI5=85< deja vu ?> >B=>H5=8N : 1C4CI5<C. G5< @07;8G85 <564C B5<, :0: <K 4C<05< > ?@>H;KE A>1KB8OE, 8 B5<, :0: <K 4C<05< > 1C4CI5<? >7<>6=>, <K =0945< :;NG : @07304:5 MB>3> 2 B5E <=>3>G8A;5==KE 2KA:07K20=8OE, :>B>@K5 <K 45;05< ?> ?>2>4C 2@5<5=8: "/ =5 286C =8:0:>3> 1C4CI53>", "= 70AB@O; 2 ?@>H;><", "3;O4K20OAL =0 A>1KB8O", "!<>B@5BL 2?5@54 2 1C4CI55". 5@>OB=>, 7@5=85 8 =0?@02;5=85 83@0NB 745AL =5:>B>@CN @>;L. K15@8B5 :0:>5-=81C4L ?@>AB>5 ?>2B>@ONI55AO 459AB285, :>B>@>5 2K 2K?>;=O5B5 ?>GB8 :064K9 45=L, B0:>5, :0: G8AB:0 7C1>2, ?@8G5AK20=85, C<K20=85, 702B@0: 8;8 ?@>A<>B@ B5;5?5@540G. >4C<09B5 > 2@5<5=8 ?@8<5@=> ?OB8;5B=59 402=>AB8, :>340 2K 45;0;8 MB>. 45AL =5 >1O70B5;L=> 2A?><8=0BL :>=:@5B=K9 ?@8<5@. K 7=05B5, GB> 2K 45;0;8 MB> ?OBL ;5B =0704, 8 2K <>65B5 ?@8B2>@8BLAO, GB> 2A?><8=05B5 MB>B A;CG09. "5?5@L ?>4C<09B5 > B><, :0: 2K 45;0;8 B> 65 A0<>5 459AB285 =545;N =0704. "5?5@L ?>4C<09B5, :0: 1K MB> 2K3;O45;>, 5A;8 1K A45;0;8 MB> ?@O<> A59G0A. '5@57 >4=C =545;N. "5?5@L ?>4C<09B5 >1 MB>< 70=OB88 G5@57 ?OBL ;5B 5 8<55B 7=0G5=8O, 7=05B5 ;8 2K, 345 2K 1C45B5 B>340 =0E>48BLAO, ?@>AB> ?>4C<09B5 >1 MB>< 70=OB88. , =0:>=5F, 2>7L<8B5 MB8 G5BK@5 A>1KB8O. 5@>OB=>, C 20A 5ABL :0:0O-=81C4L :0@B8=:0 ?> ?>2>4C :064>3> 87 =8E. -B> <>65B 1KBL :8=> 8;8 >B45;L=K9 :04@. A;8 65 15A ?5@5<5H0; 8E 2A5E 8 2K =5 A<>3;8 8E C2845BL, B> :0:8< >1@07>< 2K A<>3;8 >B;8G8BL 8E >4=C >B 4@C3>9? 025@=>5, 20< A0<8< 8=B5@5A=> C7=0BL, :0: 2K MB> 45;05B5. 'CBL ?>765 <K ?@54;>68< 20< =5:>B>@K5 >1>1I5=8O. !=>20 ?>A<>B@8B5 =0 MB8 :0@B8=:8. G5< @07;8G8O <564C =8<8 2 B5@<8=0E ?5@5G8A;5==KE =865 AC1<>40;L=>AB59 ? :0:>< <5AB5 >:@C60NI53> 20A ?@>AB@0=AB20 >=8 @0A?>;>65=K? 0:>2K 8E @07<5@K? 0:>20 8E O@:>ABL? 0A:>;L:> @57:8<8 >=8 O2;ONBAO? 48=0:>2K9 ;8 C =8E F25B? -B> :8=> 8;8 D>B>3@0D88? 0A:>;L:> 40;5:> >B 20A >=8 @0A?>;>65=K? "@C4=> 45;0BL :0:85-=81C4L >1>1I5=8O >B=>A8B5;L=> ;8=88 2@5<5=8, => >1I89 A?>A>1 >@30=870F88 :0@B8= ?@>H;>3>, =0AB>OI53> 8 1C4CI53> 70:;NG05BAO 2 ?@>AB@0=AB25==>< 8E @0A?>;>65=88. @>H;>5, 25@>OB=>, 1C45B @0A?>;030BLAO A;520 >B 20A. '5< 40;LH5 2 ?@>H;>5, B5< 40;LH5 >B 20A 1C45B @0A?>;>65=0 :0@B8=:0. "0;5:>5 8 A<CB=>5" ?@>H;>5 1C45B 40;LH5 2A53>. C4CI55 1C45B CE>48BL 2?@02> >B 20A, ?@8G5< :0@B8=K 1>;55 40;5:>3> 1C4CI53> 1C4CB =0E>48BLAO 40;LH5. 0@B8=:0 ?> >15 AB>@>=K <>3CB @0A?>;030BLAO 4@C3 =04 4@C3>< ;81> :0:8<-B> 4@C38< A?>A>1><, ?>72>;ONI8< ;53:> C2845BL 8 @0AA>@B8@>20BL 8E. =>385 ;N48 8A?>;L7CNB 287C0;L=CN A8AB5<C 4;O @5?@575=B0F88 2@5<5==>9 ?>A;54>20B5;L=>AB8 A>1KB89, => 2?>;=5 <>3CB ACI5AB2>20BL =5:>B>@K5 AC1<>40;L=K5 @07;8G8O 8 2 4@C38E A8AB5<0E. 2C: <>65B CA8;820BLAO ?> <5@5 ?@81;865=8O : =0AB>OI5<C, >ICI5=8O <>3CB AB0=>28BLAO 1>;55 8=B5=A82=K<8. AG0ABLN, B0:>9 A?>A>1 >@30=870F88 2@5<5=8 A>3;0AC5BAO A =>@<0;L=K<8 3;07=K<8 A83=0;0<8 4>ABC?0 (8 A?>A>1>< GB5=8O), MB8< 8 <>6=> >1JOA=8BL B>B D0:B, GB> >= O2;O5BAO @0A?@>AB@0=5==K< ?0BB5@=><. !CI5AB2C5B <=>65AB2> A?>A>1>2 >@30=870F88 2@5<5==>9 ;8=88. E>BO =5 ACI5AB2C5B "=5?@028;L=>9" 2@5<5==>9 ;8=88, => 8A?>;L7>20=85 :064>9 87 =8E <>65B 8<5BL A2>8 ?>A;54AB28O. ">, 345 8 :0: 2K 2KAB@08205B5 A2>N 2@5<5==CN ;8=8N, 1C45B 2;8OBL =0 B>, :0: 2K 4C<05B5... @54?>;>68<, 20H5 ?@>H;>5 =0E>48BAO ?@O<> ?5@54 20<8. => 2A5340 1C45B ?>?040BL 2 ?>;5 7@5=8O 8 ?@82;5:0BL 20H5 2=8<0=85. 0H5 ?@>H;>5 AB0=>28BAO 206=>9 8 2;8OB5;L=>9 G0ABLN 20H53> >?KB0. >;LH85 8 O@:85 :0@B8=:8 40;5:>3> 1C4CI53> A45;0NB 53> 25AL<0 ?@82;5:0B5;L=K< 8 1C4CB ?@8BO3820BL 20A. K 1C45B5 >@85=B8@>20=K =0 1C4CI55. 1;8609H55 1C4CI55 1C45B A B@C4>< ?>44020BLAO ?;0=8@>20=8N. A;8 65 1;8609H55 1C4CI55 1C45B =0?>;=5=> 1>;LH8<8 8 O@:8<8 :0@B8=0<8, B> <>65B >:070BLAO 70B@C4=8B5;L=K< 4>;3>2@5<5==>5 ?;0=8@>20=85. >1I5<, B>, GB> O2;O5BAO 1>;LH8<, O@:8< 8 =0AKI5==K< F25B0<8 (5A;8 MB8 AC1<>40;L=>AB8 O2;ONBAO 4;O 20A :@8B8G5A:8<8), 1C45B =081>;55 ?@82;5:0B5;L=K<, 8 MB><C 2K 1C45B5 C45;OBL =081>;LHCN G0ABL 2=8<0=8O. C:20;L=>: C :>3>-B> <@0G=>5 ?@>H;>5 8 A25B;>5 1C4CI55. !C1<>40;L=>AB8 <>3CB 87<5=OBLAO ?>AB5?5==>. 0?@8<5@, G5< O@G5 :0@B8=:0 8;8 G5< >=0 @57G5, B5< 1;865 = =0AB>OI5<C. -B8 425 AC1<>40;L=>AB8 E>@>H8 ?@8 @5?@575=B0F88 ?>AB5?5==K5 87<5=5=88. =>340 G5;>25: <>65B A>@B8@>20BL A2>8 :0@B8=:8 1>;55 48A:@5B=K< A?>A>1><, 8A?>;L7CO 8E >?@545;5==>5 <5AB>?>;>65=85, ?@8 MB>< :064>5 2>A?><8=0=85 =5 @0A?@>AB@0=O5BAO >1>A>1;5==> >B ?@54K4CI53>. B>340 B0:>9 G5;>25: 1C45B 8A?>;L7>20BL ?@58<CI5AB25==> staccato-65ABK, 3>2>@O >1 MB8E 2>A?><8=0=8OE, 0 2>2A5 =5 legato-65ABK. C4CI55 <>65B 1KBL A8;L=> 2KBO=CBK< ?@O<> ?5@54 20<8 8 4>AB02;OBL 20< 15A?>:>9AB2> AB>;:=>25=85< A :@09=8<8 A@>:0<8 8A?>;=5=8O G53>-;81>. :>B>@K5 1C4CB :070BLAO 40;5:8<8 4> B5E ?>@, ?>:0 2=570?=> =5 ?@8<CB C3@>60NI8E @07<5@>2. ! 4@C3>9 AB>@>=K, 1C4CI55 <>65B 1KBL A;8H:>< A60BK<, B0: GB> :0@B8=:0 1C4CI53> 1C4CB @0A?>;>65=K >G5=L 1;87:> 4@C3 : 4@C3C, 8 B>340 2K, =025@=>5, ?>GC2AB2C5B5 402;5=85 2@5<5=. 8 20< ?>:065BAO, GB> 2A5 4>;6=> 1KBL A45;0=> A@07C. =>340 ?>;57=> A68<0BL 2@5<5==CN ;8=8N, 0 ?>@>N ;CGH5 55 @0ABO3820BL. A5 7028A8B >B B>3>, G53> 2K E>B8B5. 1I58725AB=>, GB> B5 ;N48, :>B>@K5 >@85=B8@>20=K 2 1C4CI55, >1KG=> A?@02;ONBAO A 1>;57=O<8 1>;55 1KAB@>, O <548F8=A:85 8AA;54>20=8O ?>4B25@640NB MB>. "5@0?8O 2@5<5==>9 ;8=88 <>3;0 1K ?><>GL ;5G5=8N A5@L57=KE 701>;520=88. 8=8O 2@5<5=8 >:07K205BAO 206=>9 A>AB02;ONI59 GC2AB20 @50;L=>AB8 G5;>25:0, 8 ?>MB><C >=0 A B@C4>< ?>4405BAO 87<5=5=8N 4> B5E ?>@, ?>:0 MB> 87<5=5=85 =5 AB0=>28BAO M:>;>38G5A:8<. @>H;>5 >:07K205BAO @50;L=K< =0AB>;L:> 65, =0A:>;L:> 1C4CI55 - =5@50;L=K<. C4CI55 ACI5AB2C5B 1>;LH59 G0ABLN 2 2845 ?>B5=F80;L=KE 2>7<>6=>AB59. => =5>?@545;5==>. AC1<>40;L=>AB8 1C4CI53> 70G0ABCN :0:8<-B> A?>A>1>< MB> >B@060NB. 8=8O 2@5<5=8 <>65B @0745;8BLAO =0 =5A:>;L:> 25B259, ;81> :0@B8=:8 <>3CB AB0BL =5>?@545;5==K<8. 8=88 2@5<5=8 206=K 2 B5@0?88. A;8 :;85=B =5 <>65B C2845BL A2>53> 1C4CI53>. B> <=>385 B5E=8:8 =5 1C4CB @01>B0BL. =>385 B5@0?52B8G5A:85 B5E=8:8 2 ?@54?>;030NB, GB> :;85=B A?>A>15= <KA;5==> ?5@542830BLAO 2> 2@5<5=O, ?>;CG0BL 4>ABC? : @5AC@A0< ?@>H;>3> 8;8 :>=AB@C8@>20BL ?@82;5:0B5;L=55 1C4CI55. >@>N ;8=8O 2@5<5=8 4>;6=0 ?@>9B8 ?@5420@8B5;L=CN A>@B8@>2:C. / !  !, / A2>59 :=835 "A=>2K ;8G=>AB8" "M4 659<A >?8AK205B 425 >A=>2=KE B8?0 ;8=88 2@5<5=8. 5@2K9 >= =0720; "@O4>< A> 2@5<5=5<", 8;8 =3;>-52@>?59A:89 B8? 2@5<5=8, :>340 ;8=8O 2@5<5=8 845B A;520 =0?@02>. @>H;>5 A >4=>9 AB>@>=K, 0 1C4CI55 A 4@C3>9, => >10 =0E>4OBAO 2 ?>;5 7@5=8O G5;>25:0 ?@O<> ?5@54 =8<. B>@>9 B8? >= =0720; "A:2>7L 2@5<O", 8;8 @01A:>5 2@5<O, B>340 ;8=8O 2@5<5=8 2KBO38205BAO, ?@>=70O 20A A?5@548 =0A:2>7L B0:8< >1@07><, GB> >4=0 55 G0ABL (>1KG=> ?@8H;>5) A:07K205BAO ?>7048 20A 8 =52848<0. 20< ?@8E>48BAO ?>2>@0G820BLAO =0704, GB>1K C2845BL 55. N48 B8?0 "A:2>7L 2@5<O" =5 <>3CB 872;5:0BL 2K3>4C 87 ?@>H;>3> 8;8 1C4CI53>, @07;>65==>3> ?5@54 =8<8. =8 2A5 2@5<O =0E>4OBAO 2 =0AB>OI5< <><5=B5, B0: GB> :@09=85 A@>:8, CA;>2;5==K5 2AB@5G8 8 E@>=><5B@06 8<5NB 4;O =8E <5=LH55 7=0G5=85, G5< 4;O ;N459 B8?0 "@O4>< A> 2@5<5=5<". =8 =0E>4OBAO 2=CB@8 A2>59 2@5<5==>9 ;8=88, 8 8E 2>A?><8=0=8O G0I5 2A53> A:07K20NBAO 0AA>F88@>20==K<8. ""0:0O <>45;L 2>A?@8OB85 2@5<5=8 H;O5BAO @0A?@>AB@0=5==>9 2 2>AB>G=KE, 2 >A>15==>AB8 0@01A:8E, AB@0=0E, 345 ;N48 187=5A0 1>;55 381:> >B=>AOBAO : B><C, GB> =07K205BAO :@09=89 A@>:, G5< =0 0?045. MB> <>65B A8;L=> @074@060BL 70?04=>3> 187=5A<5=0. C4CI55 2K3;O48B >G5=L ?>E>68< =0 F5;K9 @O4 "A59G0A". B0: GB> ?@>?0405B =5>1E>48<>ABL 459AB2>20BL 157>B;030B5;L=>. 54L ACI5AB2C5B 3>@074> 1>;LH5 :04@>2 "A59G0A", 87 :>B>@KE 8AE>48B MB0 A@>G=>ABL. /+  / /7K: 2>7459AB2C5B =0 <>73. K @5038@C5< =0 O7K: =0 =5>A>7=0205<>< C@>2=5. ">, :0: <K 3>2>@8< > A>1KB8OE, ?@>3@0<<8@C5B =0HC @5?@575=B0F8N MB8E A>1KB89 2 20H59 3>;>25 8, A;54>20B5;L=>, =0HC @50:F8N =0 =8E. K C65 @0AA<0B@820;8 =5:>B>@K5 ?>A;54AB28O 8A?>;L7>20=8O 2 <KH;5=88 =><8=0;870F89, C=825@A0;L=KE :20=B8D8:0B>@>2, <>40;L=KE >?5@0B>@>2 8 4@C38E ?0BB5@=>2 B>3> 65 @>40. 5 O2;ONBAO 8A:;NG5=85< 8 2@5<5=0 3;03>;>2. !59G0A ?>4C<09B5 > B>< 2@5<5=8, :>340 2K 3C;O;8. 5@>OB=>, B0:0O D>@<0 ?@54;>65=8O 70AB028B 20A ?@54AB028BL A515 0AA>F88@>20==CN ?>4286=CN :0@B8=:C. A;8 O A:06C: ">4C<09B5 > B>< 2@5<5=8, :>340 2K A>25@H8;8 ?@>3C;:C", - B> 2K A:>@55 2A53> A>74048B5 48AA>F88@>20==CN =5?>4286=CN :0@B8=:C. "0:>9 2K1>@ A;>2 C40;8; 87 :0@B8=:8 42865=85. B5< =5 <5=55 >10 ?@54;>65=8O 8<5NB >48= 8 B>B 65 A<KA;, =5 ?@0240 ;8? "5?5@L ?>4C<09B5 > B>< 1C4CI5< 2@5<5=8, :>340 2K A>25@H8B5 ?@>3C;:C. A=>20 48AA>F88@>20==0O :0@B8=:0. !59G0A > B><, :>340 2K 1C45B5 3C;OBL. MB>< A;CG05 20H0 <KA;L A:>@55 2A53> 1C45B 0AA>F88@>20==K< D8;L<><. !59G0A O A>18@0NAL ?@54;>68BL 20< ?>1K20BL 2 >B40;5==>< 1C4CI5< 8 B0< ?>4C<0BL > ?@>H;>< A>1KB88, :>B>@>5 =0 A0<>< 45;5 5I5 =5 ?@>87>H;>. !;8H:>< <C4@5=>? >2A5 =5B, ?@>GB8B5 A;54CNI55 ?@54;>65=85: >4C<09B5 > B>< 2@5<5=8, :>340 2K C65 A>25@H8B5 ?@>3C;:C. "5?5@L 25@=8B5AL 2 =0AB>OI55. K 2>7459AB2C5B5 =0 4@C38E ;N459 8 >@85=B8@C5B5 8E 2> 2@5<5=8 B5<, GB> 2K 3>2>@8B5. =0O >1 MB><, 2K ?>;CG05B5 2K1>@ >B=>A8B5;L=> B>3>, :0: >ACI5AB2;OBL MB> 2>7459AB285. K =5 A<>65B5 ?@5:@0B8BL 45;0BL MB>. N10O :><<C=8:0F8O >:07K205B :0:>5-B> 2;8O=85 =0 4@C38E. > B> ;8 MB> 2;8O=85, :>B>@>5 2K 645B5? !;C68B ;8 >=> 20H8< F5;O<? @54AB02LB5 A515 B@52>6=>3> ?0F85=B0, ?@8H54H53> =0 ?@85< : 42C< @07;8G=K< B5@0?52B0<. 5@2K9 3>2>@8B: "B0:, C 20A ?>O28;>AL 15A?>:>9AB2>? <5==> B0: 2K >ICI0;8 A51O 4> A8E ?>@?" B>@>9 3>2>@8B: "B0:, 2K >ICI05B5 15A?>:>9AB2>? 0:85 25I8 1C4CB 2K7K20BL C 20A 15A?>:>9AB2>?" 5@2K9 B5@0?52B 48AA>F88@C5B ?0F85=B0 >B >ICI5=8O 15A?>:>9AB20 8 ?><5I05B MB> 15A?>:>9AB2> 2 ?@>H;>5. B>@>9 65 0AA>F88@C5B ?0F85=B0 A MB8< >ICI5=85< 8 ?@>3@0<<8@C5B 8A?KBK20BL 15A?>:>9AB2> 2 1C4CI5<. / 7=0N, : :0:><C B5@0?52BC >1@0B8BLAO. -B> ;8HL =51>;LH>9 ?@8<5@ B>3>, :0: <K 2>7459AB2C5< 4@C3 =0 4@C30 A ?><>ILN O7K:0, 4065 =5 >A>7=020O B>3>, :0:8< >1@07>< <K MB> 45;05<. 2 B> 2@5<O, :0: 2K 4C<05B5 > B><, =0A:>;L:> M;530=B=>9 8 MDD5:B82=>9 <>65B 1KBL 20H0 :><<C=8:0F8O... 8 A MB8<8 @5AC@A0<8 2K >1>@0G8205B5AL =0704 8 2A?><8=05B5 B>, :0: 2K >1KG=> ?>ABC?0;8 ?@5645, G5< 2K 87<5=8;8AL... 8 :0:85 H038 2K ?@54?@8=O;8, GB>1K 87<5=8BLAO... 2 B> 2@5<O :0: 2K A848B5 745AL 8 A59G0A... A MB>9 :=83>9 2 @C:0E. ;020 7 $"  #-"!", A5 <K 6825< 2 >4=>< 8 B>< 65 <8@5, =>, ?>A:>;L:C <K A>7405< @07;8G=K5 <>45;8 MB>3> <8@0, C =0A 2>7=8:0NB :>=D;8:BK. 2>5 <>3CB A<>B@5BL =0 >4=> 8 B> 65 A>1KB85, A;KH0BL >4=8 8 B5 65 A;>20, => ?@84020BL 8< A>25@H5==> @07;8G=K5 A<KA;K. ;03>40@O MB8< <>45;O< 8 A<KA;0< <K ?>;CG05< 1>30B>5 @07=>>1@0785 G5;>25G5A:8E F5==>AB59, ?>;8B8G5A:8E =0?@02;5=89, @5;8389, 8=B5@5A>2 8 <>B82>2. MB>9 3;025 8AA;54CNBAO ?5@53>2>@K 8 A>25I0=8O, 8<5NI85 F5;LN ?@8<8@5=85 :>=D;8:BCNI8E 8=B5@5A>2, 0 B0:65 @0AA<0B@820NBAO =5:>B>@K5 ?@85<K @07@5H5=8O :>=D;8:B>2, :>B>@K5 CA?5H=> ?@8<5=ONBAO 2 <8@5 187=5A0. 081>;55 206=K<8 A>AB02;ONI8<8 =0H8E :0@B @50;L=>AB8 O2;ONBAO C15645=8O 8 F5==>AB8, :>B>@K5 2KAB@0820NB =0HC 687=L 8 ?@840NB 59 A<KA;. =8 @C:>2>4OB B5<, GB> <K 45;05<, 8 <>3CB 2BO=CBL =0A 2 :>=D;8:B A 4@C38<8 ;N4L<8. &5==>AB8 >?@545;ONB B>, GB> 4;O =0A O2;O5BAO 206=K<; :>=D;8:B 2>7=8:05B B>340, :>340 <K =0AB08205< =0 B><, GB> 206=>5 4;O =0A 4>;6=> 1KBL 206=K< 8 4;O 4@C38E. >@>9 =0H8 A>1AB25==K5 F5==>AB8 A B@C4>< A>3;0ACNBAO 4@C3 A 4@C3><, 8 <K 2K=C645=K ?@8=8<0BL B@C4=K5 @5H5=8O. >3C ;8 O A>;30BL 4@C3C? !;54C5B ;8 <=5 70=OBLAO A:CG=>9, => E>@>H> >?;0G8205<>9 @01>B>9, 8;8 65 27OBLAO 70 8=B5@5A=CN, => 70 :>B>@CN <5=LH5 ?;0BOB? 07;8G=K5 G0AB8 =0A 2>?;>I0NB 2 A515 @07;8G=K5 F5==>AB8, ?@5A;54CNB @07;8G=K5 8=B5@5AK, 8<5NB @07;8G=K5 =0<5@5=8O 8, B0:8< >1@07><, 2ABC?0NB 2 :>=D;8:BK 4@C3 A 4@C3><. 0H0 A?>A>1=>ABL ?@>42830BLAO : @57C;LB0BC :>@5==K< >1@07>< >?@545;O5BAO B5<, :0: <K A>3;0A>2K205< 8 B2>@G5A:8 C?@02;O5< @07=K<8 A2>8<8 G0ABO<8. 54:> 1K205B, GB>1K <K <>3;8 8A:@5==5 8;8 ?>;=>ABLN :>=3@CM=B=> ?@>42830BLAO : 4>AB865=8N @57C;LB0B0, 8 G5< 7=0G8B5;L=55 @57C;LB0B, B5< 1>;LH5 =0H8E G0AB59 1C45B 70459AB2>20=> 8 B5< 1>;LH5 25@>OB=>ABL :>=D;8:B0 8=B5@5A>2. K C65 8<5;8 45;> A H5AB8 H03>2K< @5D@59<8=3><, 8 2 A;54CNI59 3;025 <K ?@54?@8<5< 40;L=59H55 8AA;54>20=85 B>3>, :0: @07@5H0BL =5:>B>@K5 87 MB8E 2=CB@5==8E :>=D;8:B>2. =CB@5==OO :>=3@CM=B=>ABL 405B A8;C 8 M=5@38N. K :>=3@CM=B=K, :>340 2A5 =0H5 25@10;L=>5 8 =525@10;L=>5 ?>2545=85 =0F5;5=> =0 >48= @57C;LB0B. A5 G0AB8 =0E>4OBAO 2 30@<>=88, 8 <K 8<55< A2>1>4=K9 4>ABC? : A2>8< @5AC@A0<. 0;5=L:85 45B8 ?>GB8 2A5340 :>=3@CM=B=K. >340 >=8 E>BOB G53>-B>, >=8 E>BOB MB>3> 2A5< A2>8< ACI5AB2><. KBL 2 30@<>=88 A A0<8< A>1>9 =5 >7=0G05B, GB> 2A5 B2>8 G0AB8 83@0NB >4=C 8 BC 65 <5;>48N. >@:5AB@5 @07;8G=K5 8=AB@C<5=BK 83@0NB A>3;0A>20==>, 8 >1I55 72CG0=85 ?@54AB02;O5B A>1>9 =5GB> 1>;LH55, G5< B>, GB> <>3 1K 2>A?@>8725AB8 ;N1>9 87 8=AB@C<5=B>2 2 >B45;L=>AB8, 8 8<5==> @07;8G85 <564C 8=AB@C<5=B0<8 ?@8405B <C7K:5 55 :>;>@8B, A8;C 2>7459AB28O 8 30@<>=8N. ">G=> B0: 65, :>340 <K :>=3@CM=B=K, =0H8 C15645=8O, F5==>AB8 8 8=B5@5AK 459AB2CNB A>3;0A>20==>, GB>1K ?@840BL =0< M=5@388 4;O 4>AB865=8O =0H8E F5;59. >340 2K ?@8=8<05B5 @5H5=85 8 2K :>=3@CM=B=K >B=>A8B5;L=> MB>3> @5H5=8O, B>340 2K 7=05B5, GB> <>65B5 459AB2>20BL 8 2>A?>;L7>20BLAO ;N1K< H0=A>< =0 CA?5E. >7=8:05B 2>?@>A: :0: 2K C7=05B5, :>340 2K :>=3@CM=B=K? 865 ?@82>48BAO ?@>AB>5 C?@06=5=85 4;O >?@545;5=8O 20H53> 2=CB@5==53> A83=0;0 :>=3@CM=B=>AB8. "$&/ ! #-"!" A?><=8B5 B> 2@5<O, :>340 2K 459AB28B5;L=> G53>-B> E>B5;8. "> >A>15==>5 C3>I5=85, ?>40@>: 8;8 A>1KB85, :>B>@>3> 2K 459AB28B5;L=> 640;8. >340 2K <KA;5==> 25@=5B5AL : B><C 2@5<5=8 8 A>1KB8N, 2K A<>65B5 =0G0BL >A>7=020BL, =0 GB> ?>E>65 MB> >ICI5=85 :>=3@CM=B=>AB8. >7=0:><LB5AL A MB8< >ICI5=85<, GB>1K 8A?>;L7>20BL 53> 2 1C4CI5< 4;O >?@545;5=8O A2>59 :>=3@CM=B=>AB8 >B=>A8B5;L=> @57C;LB0B0. 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 A2>8 >ICI5=8O, >B<5BLB5 AC1<>40;L=>AB8 ?5@56820=8O, 2 B> 2@5<O :0: 2K <KA;5==> 2>72@0I05B5AL : B><C 2@5<5=8. >65B5 ;8 2K =09B8 :0:>5-=81C4L 2=CB@5==55 >ICI5=85, :0@B8=:C 8;8 72C:, :>B>@K9 157>H81>G=> C:07K20; 1K 20< =0 B>, GB> 2K :>=3@CM=B=K? 5 :>=3@CM=B=>ABL ?@54AB02;O5B A>1>9 A<5H0==>5 A>>1I5=85 - 8=AB@C<5=B, 83@0NI89 =5 2 ;04 A >@:5AB@><, <07>:, F25B, :>B>@>3> A>25@H5==> =5 ?>4E>48B : :0@B8=5. !<5H0==K5 2=CB@5==85 A>>1I5=8O 1C4CB >B@060BLAO 2 42CA<KA;5==KE A>>1I5=8OE 4@C38< ;N4O< 8 ?@82>48BL 2 @57C;LB0B5 : 70?CB0==K< 459AB28O< 8 A0<> A01>B06C. >340 2K AB>8B5 ?5@54 =5>1E>48<>ABLN ?@8=OBL @5H5=85 8 =5 :>=3@CM=B=K 2 >B=>H5=88 53>, MB> ?@54>AB02;O5B 20< 15AF5==CN 8=D>@<0F8N A> AB>@>=K 20H53> ?>4A>7=0=8O. >2>@OB, GB> 2 B0:>< A;CG05 =5@07C<=> ?@54?@8=8<0BL :0:85-;81> 459AB28O 8 GB> ?@8H;> 2@5<O ?>4C<0BL, A>1@0BL 1>;LH5 8=D>@<0F88, A>740BL 1>;LH5 2K1>@>2 8;8 8AA;54>20BL 4@C385 @57C;LB0BK. >?@>A 745AL 2 B><, :0: 2K C7=05B5, :>340 2K =5 :>=3@CM=B=K? K?>;=8B5 A;54CNI55 C?@06=5=85, GB>1K C;CGH8BL A?>A>1=>ABL >A>7=020BL A2>9 A83=0; =5 :>=3@CM=B=>AB8. "$&/ ! #-"!" A?><=8B5 B> 2@5<O, :>340 C 20A ?>O2;O;8AL >3>2>@:8 >B=>A8B5;L=> :0:>3>-=81C4L ?;0=0. >7<>6=>, 2K GC2AB2>20;8, GB> MB> E>@>H0O 845O, => GB>-B> ?>4A:07K20;> 20<, GB> MB> <>65B ?@825AB8 : =5?@8OB=>ABO<. ;8 65 2K <>3;8 ?@54AB02;OBL A51O 45;0NI8< MB> 8 2A5 65 8A?KBK20BL GC2AB2> =5>?@545;5==>AB8. B> 2@5<O :0: 2K 4C<05B5 >1 8<5NI59AO C 20A >3>2>@:5, 2 20H5< B5;5 2>7=8:05B >?@545;5==>5 >ICI5=85, 2>7<>6=>, :0:>9- B> >A>15==K9 >1@07 8;8 72C:, :>B>@K9 405B 20< ?>=OBL, GB> 2K <>18;87>20=K =5 ?>;=>ABLN. -B> 8 5ABL 20H A83=0; =5:>=3@CM=B=>AB8. >7=0:><LB5AL A =8<, MB> 20H E>@>H89 4@C3, >= <>3 1K AM:>=><8BL 20< :CGC 45=53. >7<>6=>, 2K 70E>B8B5 8A?KB0BL 53> 2 @07;8G=KE A8BC0F8OE, 345 C 20A 8<5NBAO A><=5=8O 8;8 >3>2>@:8. !?>A>1=>ABL 2KO2;OBL 2 A515 A83=0; =5 :>=3@CM=B=>AB8 ?@54>E@0=8B 20A >B <=>38E >H81>:. @>402FK ?>45@60==KE 02B><>18;59 ?5G0;L=> 8725AB=K A2>59 =5 :>=3@CM=B=>ABLN. 5 :>=3@CM=B=>ABL B0:65 ?@>O2;O5BAO 2 >3>2>@:0E ?> $@594C. KO2;5=85 =5 :>=3@CM=B=>AB8 2 4@C38E ;N4OE >G5=L 206=>, 5A;8 2K A>18@05B5AL >1I0BLAO A =8<8 2=8<0B5;L=> 8 MDD5:B82=>. 0?@8<5@, CG8B5;L, >1JOA=ONI89 <0B5@80;, A?@0H8205B, ?>=O; CG5=8: 53> 8;8 =5B. #G5=8: <>65B >B25B8BL "0", => B>= 53> 3>;>A0 8;8 2K@065=85 ;8F0 <>65B =5 A>>B25BAB2>20BL A;>20<. @>4025F, :>B>@K9, 8<5O 45;> A ?>:C?0B5;5<, =5 >1@0I05B 2=8<0=8O =0 =5 :>=3@CM=B=>ABL, 2@O4 ;8 ?@>40AB B>20@, 0 5A;8 2A5-B0:8 ?@>40AB, B> 2K7>25B C ?>:C?0B5;O A>60;5=85 8 B5< A0<K< ?>AB028B :@5AB =0 40;L=59H5< 187=5A5 &!"  " &5==>AB8 >15A?5G820NB =0A <>B820F859 8 =0?@02;5=85<, >=8, >1@07=> 3>2>@O, C7;>2K5 3>@>40, AB>;8FK =0 =0H59 :0@B5 <8@0. 081>;55 CAB>9G82K5 8 206=K5 F5==>AB8 - A2>1>4=> 2K1@0==K5, 0 =5 =02O70==K5 4@C38<8 ;N4L<8. =8 2K1@0=K A >A>7=0=85< ?>A;54AB289 8 =5ACB 2 A515 <=>65AB2> ?>;>68B5;L=KE >ICI5=89. 2A5 65 F5==>AB8 G0AB> >:07K20NBAO =5>A>7=0205<K<8, 8 <K @54:> 87CG05< 8E A>7=0B5;L=>. 'B>1K ?>4=OBLAO ?> A;C651=>9 ;5AB=8F5 2 :><?0=88, 20< A;54C5B CA2>8BL F5==>AB8 MB>9 :><?0=88. A;8 >=8 >B;8G0NBAO >B 20H8E A>1AB25==KE, MB> <>65B ?@825AB8 : =5 :>=3@CM=B=>AB8. ><?0=8O <>65B 8A?>;L7>20BL @01>B=8:0 ;8HL =0?>;>28=C, 5A;8 >= 8<55B F5==>AB8, ?@>B82>@5G0I85 53> @01>B5. 8A?>;L7C5B A;>2> :@8B5@89, GB>1K >?8A0BL B5 F5==>AB8, :>B>@K5 >:07K20NBAO 206=K<8 2 >?@545;5==>< :>=B5:AB5. @8B5@88 O2;ONBAO <5=55 >1I8<8 8 <5=55 2A5>E20BK20NI8<8, G5< F5==>AB8. @8B5@88 - MB> ?@8G8=K, ?> :>B>@K< 2K 45;05B5 GB>-;81>, 8 MB> B>, GB> 2K ?>;CG05B5 87 MB>3> 70=OB8O. 1KG=> MB> =><8=0;870F88, B0:85, :0: 74>@>2L5, CA?5E, 25A5;L5, 1>30BAB2>, 2>AB>@3, ;N1>2L, >1CG5=85 8 B.?. 0H8 :@8B5@88 >?@545;ONB B>, 70G5< <K @01>B05<, 4;O :>3> <K @01>B05<, =0 :>< <K 65=8<AO (5A;8 2>>1I5 65=8<AO), :0: CAB0=02;8205< >B=>H5=8O 8 345 <K 6825<. C:>2>4AB2COAL 8<8, <K 2K18@05< <0H8=C, >4564C, :>B>@CN =>A8<, 8 @5AB>@0=, 2 :>B>@K9 ?>945< >1540BL. @8A>548=5=85 : F5==>ABO< 8 :@8B5@8O< 4@C3>3> G5;>25:0 CAB0=02;8205B E>@>H89 @0??>@B. A;8 2K >B@0605B5 53> ?>7C, => =5 ?>4AB@08205B5AL ?>4 53> F5==>AB8, B> 2@O4 ;8 2K CAB0=>28B5 @0??>@B. @8A>548=5=85 : F5==>ABO< 4@C3>3> =5 >7=0G05B, GB> 20< A;54C5B A =8< A>3;0H0BLAO, MB> ?>:07K205B, GB> 2K >B=>A8B5AL : =8< A C2065=85<. +/ " K?8H8B5 ?@8<5@=> 10 =081>;55 206=KE F5==>AB59 0 A2>59 687=8. K <>65B5 A45;0BL MB> A0<>AB>OB5;L=> 8;8 2>A?>;L7>20BLAO ?><>ILN 4@C30. !D>@<C;8@C9B5 >B25BK =0 B0:85 2>?@>AK, :0:: 'B> O2;O5BAO 206=K< 4;O <5=O? 'B> ?>-=0AB>OI5<C <>B828@C5B <5=O? 'B> 4>;6=> 1KBL 25@=K< 4;O <5=O? @8B5@88 8 F5==>AB8 4>;6=K 1KBL 2K@065=K ?>78B82=>. "71530BL 1>;57=59" - MB>, :>=5G=>, <>65B 1KBL F5==K< 4;O 20A, => ;CGH0O D>@<C;8@>2:0: "1KBL 74>@>2K<". -B> =5A;>6=>, 8 2K ;53:> >?@545;8B5 F5==>AB8, :>B>@K5 20A <>B828@CNB. @8B5@88, 25@>OB=>, 1C4CB 2K@065=K =><8=0;870F8O<8, 8 20< ?>=04>18BAO <5B0-<>45;L, GB>1K @0A?CB0BL 8E. 'B> >=8 >7=0G0NB 2 @50;L=KE, ?@0:B8G5A:8E B5@<8=0E? K A<>65B5 >B25B8BL =0 MB>B 2>?@>A, >BKA:820O ?>4B25@645=8O B><C, GB> 40==K9 :@8B5@89 C4>2;5B2>@5=. >7<>6=>, =5 2A5340 1C45B ;53:> =09B8 >B25B, => 2>?@>A 70:;NG05BAO 2 A;54CNI5<: 0: 1K 2K C7=0;8, GB> MB>B :@8B5@89 C4>2;5B2>@5=? A;8 >4=8< 87 20H8E :@8B5@852 O2;O5BAO >1CG5=85, B> G5<C 2K A>18@05B5AL =0CG8BLAO 8 :0: 2K 1C45B5 MB> 45;0BL? 0:85 2>7<>6=>AB8 C 20A 8<5NBAO? :0: 2K C7=05B5 > B><, GB> C65, =0CG8;8AL G5<C-B>? -B> >ICI5=85? !?>A>1=>ABL A45;0BL GB>-B> B0:>5, G53> 2K =5 <>3;8 45;0BL @0=LH5? -B8 A?5F80;L=K5 :@8B5@88 >G5=L ?>;57=K. @8B5@88 8<5NB B5=45=F8N ?@OB0BLAO 70 BC<0==>9 7025A>9, :>340 >=8 2ABC?0NB 2 :>=B0:B5 @50;L=K< <8@><. >340 2K =0H;8, GB> MB8 :@8B5@88 2 459AB28B5;L=>AB8 7=0G0B 4;O 20A, 2K <>65B5 ?>4C<0BL 0B><, =0A:>;L:> >=8 @50;8AB8G=K. A;8 ?>4 CA?5E>< 2K ?>=8<05B5 ?OB87=0G=K9 >:;04, "$5@@0@8", 3>@>4A:>9 4><, :>BB546 70 3>@>4>< 8 @01>BC A 2KA>:8< ?>;>65=85< 2 !8B8, 8 2A5 MB> =5 ?>74=55 20H53> A;54CNI53> 4=O @>645=8O, B> A:>@55 2A53> 2K 1C45B5 @07>G0@>20=K. 07>G0@>20=85, :0: ;N18B 3>2>@8BL >15@B 8;BA, B@51C5B BI0B5;L=>3> ?;0=8@>20=8O. 'B>1K @07>G0@>20BLAO ?> =0AB>OI5<C, 2K 4>;6=K 70D0=B078@>20BL A> 2A5<8 ?>4@>1=>ABO<8 2A5 B>, GB> 2K E>B8B5. @8B5@88 >:07K20NBAO =5>?@545;5==K<8 8 <>3CB 8=B5@?@5B8@>20BLAO A0<K<8 @07;8G=K<8 A?>A>10<8 4@C38<8 ;N4L<8. :0G5AB25 ?@8<5@0 O E>B5; 1K ?@825AB8 A5<59=CN ?0@C, A :>B>@>9 E>@>H> 7=0:><. ;O 65=K :><?5B5=B=>ABL A>AB>O;0 0 B><, GB> >=0 459AB28B5;L=> CA?5H=> A?@028;0AL A =5A:>;L:8<8 7040G0<8. -B> 1K; ?@>AB> >?8A0B5;L=K9 :@8B5@89, =5 >1;040NI89 2KA>:>9 F5==>ABLN. ;O <C60 :><?5B5=B=>ABL >7=0G0;0 >ICI5=85 B>3>, GB> >= <>3 1K A?@028BLAO A 7040G59, 5A;8 1K E>@>H5=L:> ?>4C<0;. ICI5=85 :><?5B5=B=>AB8 2 53> A;CG05 4020;> 5<C A0<>C2065=85, 0 MB> 8<5;> 2KA>:CN F5==>ABL. >340 >=0 =07K20;0 53> =5:><?5B5=B=K<, >= A8;L=> @0AAB@0820;AO 4> B5E ?>@, ?>:0 >= =5 COA=O;, GB> 65 >=0 =0 A0<>< 45;5 8<5;0 2 284C. ">, :0: @07;8G=K5 ;N48 @0AA<0B@820NB :@8B5@88 65=A:>9 8 <C6A:>9 ?@82;5:0B5;L=>AB8, ?@54AB02;O5B A>1>9 BC A8;C, :>B>@0O 70AB02;O5B MB>B <8@ 2@0I0BLAO.  %/ " =>65AB2> 25I59 206=K 4;O =0A, 8 1K;> 1K >G5=L ?>;57=> >?@545;8BL >B=>A8B5;L=CN 206=>ABL A2>8E :@8B5@852. >A:>;L:C :@8B5@88 A2O70=K A :>=B5:AB><, B> B5 87 =8E, :>B>@K<8 2K @C:>2>4AB2C5B5AL 2 A2>59 @01>B5, 1C4CB >B;8G0BLAO >B B5E, :>B>@K5 2K ?@8<5=O5B5 2 ;8G=KE >B=>H5=8OE. K <>65< 8A?>;L7>20BL :@8B5@88, GB>1K 8AA;54>20BL A8BC0F8N, =0?@8<5@, :>340 20< =5>1E>48<> ?@54AB028BLAO =0 =>2>9 @01>B5 8;8 ?5@54 3@C??>9 ;N459. 865 ?@82>48BAO C?@06=5=85 4;O 87CG5=8O :@8B5@852 2 MB>9 A8BC0F88. 1. @54?>;>68<, 20< =5>1E>48<> ?@54AB028BLAO ?5@54 3@C??>9 ;N459. 'B> 4>;6=> ?@>87>9B8 B0:>5, GB>1K 2K CH;8, =5 ?@54AB0282H8AL? 0948B5 F5==>ABL 8;8 :@8B5@89, :>B>@K9 1C45B <>B828@>20BL 20A C9B8. 5 ?>4?@K38209B5 A A0<>3> =0G0;0 4> C@>2=O &ldquo;687=L 8;8 A<5@BL&rdquo;, ?>4C<09B5 > G5<-B> B0:><, G53> 1C45B 4>AB0B>G=>, GB>1K @5H8BL 8AE>4 45;0. 2. 0;55, ?>4C<09B5 > B><, GB> <>3;> 1K >AB0=>28BL 20A, 4065 5A;8 1K (1) ?@>87>H;>? 0948B5 :@8B5@89, :>B>@K9 ?5@5A8;8B B>B, GB> 2K =0H;8 2 ?. 1. 3. "5?5@L 70409B5AL 2>?@>A><, GB> 4>;6=> ?@>87>9B8 4>?>;=8B5;L=> B0:>5, GB>1K 2K 2A5-B0:8 CH;8 ?@8 CA;>288, GB> (1) 8 (2) 8<5;8 <5AB>. B:@>9B5 4;O A51O 1>;55 206=K9 :@8B5@89. 4. @>4>;609B5 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 A<>65B5 ?@>42830BLAO 40;LH5, B0: GB> =8GB> C65 =5 A<>65B 70AB028BL 20A >AB0BLAO, 5A;8 20H ?>A;54=89 :@8B5@89 2K?>;=5= - K =025@=O:0 >1=0@C68B5 :0:85-=81C4L 8=B5@5A=K5 25I8 ?> ?CB8 >B (1) : ?>A;54=5<C ?C=:BC. K <>65B5 8A?>;L7>20BL :@8B5@88 A0<K< @07;8G=K< >1@07><. >-?5@2KE, <K G0AB> A>25@H05< ?>ABC?:8 ?> =54>AB0B>G=> A5@L57=K< ?@8G8=0<. @8G8=0<, :>B>@K5 =5 ?>;=>ABLN 2K@060NB =0H8 F5==>AB8. ;8 65 <K <>65< 4>2>;L=> =5>?@545;5==> E>B5BL A45;0BL GB>-B>, => B0: 8 =5 45;05<, ?>B><C GB> 4@C385, 1>;55 206=K5 :@8B5@88 2AB0NB =0 ?CB8. -B> A=>20 2>72@0I05B =0A : @57C;LB0B0<, > :>B>@KE <K 3>2>@8;8 2 ?5@2>< ?0@03@0D5. 5@>OB=>, @57C;LB0B 4>;65= 1KBL A2O70= A 1>;55 H8@>:8< @57C;LB0B><, :>B>@K9 O2;O5BAO 4>AB0B>G=> <>B828@CNI8<, ?>B><C GB> ?>445@68205BAO 1>;55 206=K< :@8B5@85<. @8B5@88 ?@840NB M=5@38N @57C;LB0BC. A;8 2K A<>65B5 A45;0BL =5GB> 206=K< 4;O A51O, A2O702 MB> A 2KA>:8< :@8B5@85<, ?@5?OBAB28O 8AG57=CB A 20H53> ?CB8. @54?>;>68<, 2K ?>4C<0;8, GB> =5?;>E> 1K;> 1K @53C;O@=> 45;0BL C?@06=5=8O, GB>1K ?>445@6820BL E>@>HCN D>@<C. '5@57 =5:>B>@>5 2@5<O 2K >1=0@C68205B5, GB> =5 A?@02;O5B5AL A MB8<, ?>B><C GB> 2 1C4=8 B@C4=> 2K:@>8BL ?>;G0A0. !2O702 @53C;O@=K5 C?@06=5=8O A B5<, GB> 2K 1C45B5 2K3;O45BL ?@82;5:0B5;L=> 8 >1;040BL 87@O4=>9 2K=>A;82>ABLN ?@8 70=OB8OE ;N18<K< 284>< A?>@B0, 25@>OB=>, 2K AB0=5B5 3>@074> 1>;55 <>B828@>20==K< 8 A<>65B5 =09B8 =0 MB> 2@5<O. G5=L G0AB> 2@5<O =0E>48BAO 4;O B>3>, GB> <K 459AB28B5;L=> E>B8< 45;0BL. # =0A =5B 2@5<5=8 B>340, :>340 <K =54>AB0B>G=> <>B828@>20=K. ">B A?>A>1, :>B>@K< 2K 4C<05B5 > A2>5< :@8B5@88, 8<55B AC1<>40;L=CN AB@C:BC@C. >;55 206=K5 :@8B5@88 <>3CB 1KBL @5?@575=B8@>20=K :0: 1>;LH85, 1>;55 1;87:85 8 O@:85 :0@B8=:8 8;8 8<5NI85 1>;55 3@><:89 72C: 8 1>;55 A8;L=K5 >ICI5=8O, 25@>OB=>, ;>:0;87>20==K5 2 >?@545;5==>9 G0AB8 20H53> B5;0. 0:>2K AC1<>40;L=>AB8 20H8E :@8B5@852 8 :0: 2K C7=05B5, :0:>9 87 :@8B5@852 O2;O5BAO 1>;55 206=K< 4;O 20A? 5 ACI5AB2C5B ?@028;, :>B>@K5 @01>B0NB 2A5340. !B>8B 8AA;54>20BL, :0: MB8 8458 @01>B0NB C 20A.  !"&+ - ( % ( >340 2K CAB0=02;8205B5 A2O7L <564C A2>8<8 459AB28O<8 8 :@8B5@8O<8, MB> 25AL<0 ?>E>4:5 =0 83@C "7<58 8 ;5AB=8FK". K <>65B5 =0G0BL A =5:>B>@>3> =51>;LH>3> @57C;LB0B0, => 5A;8 2K A2O65B5 53> A 206=K<8 :@8B5@8O<8, 2K >G5=L 1KAB@> 4>15@5B5AL 4> 25@H8=K 4>A:8. K 1C45B5 <>B828@>20=K 45;0BL MB>, 8 2K 1C45B5 4C<0BL >1 MB>< A AC1<>40;L=>ABO<8, :>B>@K5 A45;0NB MB> =587156=K< 8 ?@8BO3820NI8<. ">, :0: <K A2O7K205< <564C A>1>9 A>1KB8O 8 8458, >1@07C5B ACBL =0H59 :0@BK @50;L=>AB8 - 4>@>38 <564C 3>@>40<8. =0=85 8AE>40 >7=0G05B => B>;L:> >1;040=85 8=D>@<0F859, => 8 A>3;0A>20=85 55 A 4@C38<8 G0ABO<8 =0H59 :0@BK. >340 <K 8<5;8 45;> A @07<5@>< =0H8E @57C;LB0B>2, <K A2O7K20;8 1>;55 <5;:89 @57C;LB0B A @57C;LB0B>< 1>;LH8E @07<5@>2, GB>1K ?@840BL M=5@388, 8 @071820;8 1>;LH>9 @57C;LB0B =0 A5@8N <5;:8E, GB>1K 8< 1K;> ;53G5 >2;045BL. -B> ?@8<5@ >1I59 8458, 8725AB=>9 0 ?>4 =0720=85< 45;5=85. 5;5=85 - MB> B5@<8= 87 >1;0AB8 ?@>3@0<<8@>20=8O, >1>7=0G0NI89 @07185=85 F5;>3> =0 A>AB02;ONI85 M;5<5=BK. 5;8BL 225@E 8;8 H030BL 225@E - 7=0G8B 42830BLAO >B G0AB=>3> : >1I5<C, 8;8 >B G0AB8 : F5;><C. 5;5=85 2=87 8;8 H03 2=87 ?@>428305B =0A >B >1I53> : G0AB=><C, 8;8 >B F5;>3> : G0AB8. 45O ?@>AB0. >7L<8B5 4;O ?@8<5@0 >1KG=K9 ?@54<5B B8?0 ABC;0. 'B>1K ?>4=OBLAO 225@E =0 A;54CNI89 C@>25=L, 20< A;54C5B 7040BL 2>?@>A: "@54AB028B5;5< G53> >= O2;O5BAO?" 4=8< 87 >B25B>2 <>65B 1KBL: "-B> ?@54<5B <515;8." K <>3;8 1K B0:65 A?@>A8BL. "'0ABLN G53> >= O2;O5BAO?" >7<>6=K9 >B25B: "1545==>3> 30@=8BC@0." ;O H030 2=87 70409B5 2>?@>A 2 ?@>B82>?>;>6=>< =0?@02;5=88: "07>28B5 G0AB=>3> ?@54AB028B5;O :;0AA0 >1J5:B>2, 8725AB=>3> ?>4 =0720=85< ABC;LO." B25B <>65B ?@>72CG0BL B0:: "@5A;>." >;55 2KA>:89 C@>25=L 2A5340 A>45@68B B>, GB> =0E>48BAO =0 1>;55 =87:>< C@>2=5. K <>65B5 B0:65 A45;0BL H03 2 AB>@>=C 8 A?@>A8BL: "07>28B5 4@C3>3> ?@54AB028B5;O MB>3> :;0AA0 25I59." (03 2 AB>@>=C >B ABC;0 <>65B ?@825AB8 : >B25BC: "!B>;." (03 2 AB>@>=C >B :@5A;0 <>3 1K ?@825AB8 : "H57;>=3C" (03 2 AB>@>=C 2A5340 >?@545;O5BAO B5<, GB> =0E>48BAO =0 A;54CNI5<, 1>;55 2KA>:>< C@>2=5. K =5 A<>65B5 =09B8 5I5 >4=>3> ?@54AB028B5;O 4> B5E ?>@, ?>:0 =5 1C45B5 7=0BL, 5I5 >4=8< ?@54AB028B5;5< G53> >= 4>;65= 1KBL. 5B0-<>45;L 8A?>;L7C5B BC 65 845N, >=0 8AA;54C5B 3;C18==K5 A;>8, 45;0O 845N 2A5 1>;55 8 1>;55 >?@545;5==>9. 5B0-<>45;L ?>4=8<05BAO =0 1>;55 >1>1I5==K5 C@>2=8, GB>1K >E20B8BL 2A5 G0AB=K5 ?@8<5@K, ;560I85 =865. A;8 :B>-B> A?@0H8205B C 20A =0?8B>:, 0 2K ?@54;0305B5 5<C :>D5, B> >= <>3 =0 A0<>< 45;5 E>B5BL 2K?8BL ;8<>=040. :>D5, 8 ;8<>=04 - MB> 2A5 =0?8B:8. 20< =5>1E>48<0 1>;55 >?@545;5==0O 8=D>@<0F8O. 5;5=85 2=87 ?@82>48B : 1>;55 A?5F8D8G5A:8<, A5=A>@- =5>1>A=>20==K< @50;L=K< A>1KB8O< @50;L=>3> <8@0. (=5, ?>60;C9AB0, 25 C=F88 3078@>20==>3> ;8<>=040 2 2KA>:89 AB0:0= ?@8 B5<?5@0BC@5 5&deg;! A B@5<O :CA>G:0<8 ;L40, 2AB@OE=CBL, => =5 @07<5H820BL.) 5;5=85 225@E <>65B A> 2@5<5=5< ?@825AB8 : @57C;LB0B0< 8 :@8B5@8O< (/ ?@>HC =0?8B>:, ?>B><C GB> <5=O <CG05B 60640), 5A;8 2K 1C45B5 ?@>4>;60BL 704020BL 2>?@>A 70G5< =0 1>;55 2KA>:>< C@>2=5. =5:4>BK, :>=5G=> 65, MDD5:B=> 8A?>;L7CNB 45;5=85 8 70B5< 2=570?=> <5=ONB A<KA; =0 A0<>9 25@H8=5. N48 A2O7K20NB 25I8 A0<K<8 ?@8GC4;82K<8 8 C4828B5;L=K<8 A?>A>10<8 (2> 2AO:>< A;CG05, 2 A>>B25BAB288 A 8E A>1AB25==K<8 :0@B0<8 @50;L=>AB8). 5 4C<09B5, GB> >=8 ?@8 MB>< 8A?>;L7CNB B5 65 ?@028;0, GB> 8 2K. 5 4C<09B5 B0:65, GB> 2K E>@>H> 7=05B5 8E ?@028;0. 0: 2 83@5 "8B09A:85 A;CE8", G5< 40;LH5 2K 70E>48B5 A ?@028;0<8, :064K9 @07 2=>AO =57=0G8B5;L=K5 87<5=5=8O, B5< 40;LH5 2K 1C45B5 >B B>3> <5AB0, 345, ?> 20H5<C <=5=8N, 2K =0E>48B5AL. >B C?@06=5=85 2 45;5=88 225@E 2 @07;8G=KE =0?@02;5=8OE. >D5 <>65B 1KBL A2O70=> A :064>9 87 A;54CNI8E 25I59 @07;8G=K<8 A?>A>10<8 ?5@2>< ?@8<5@5 G09 8 :>D5 >10 O2;ONBAO ?@54AB028B5;O<8 1>;55 >1I53> :;0AA0 ?>4 =0720=85< =0?8B:8. >A<>B@8<, A<>65B5 ;8 2K =09B8 4@C385 A?>A>1K ?@>8725AB8 45;5=85 225@E 4;O :>D5 A :064K< 87 A;54CNI8E ?@54<5B>2 ?> >G5@548 1.'09 8 :>D5? 0?8B:8. 2. >6L 8 :>D5? 3. ;8=8:0 8 :>D5? 4. 0@:>B8:8 8 :>D5? 5. ">;>:=O=:0 8 :>D5? (B25BK 2 :>=F5 3;02K) >6=> 45;8BL 2 AB>@>=C 8 ?>;CG0BL A>25@H5==> =>2K5 25I8. 0: 2 =5>4=>:@0B=> F8B8@>20==>9 8455 > B><, GB> 2 1>;LH>9 45@52=5 G5@57 H5AB5@KE 7=0:><KE 2K <>65B5 A2O70BLAO A ;N1K< G5;>25:>< 2 <8@5. (/ 7=0N $@540 (1), :>B>@K9 7=05B 6>0= (2), :>B>@0O 2 A2>N >G5@54L 7=05B !LN78 (3), :>B>@0O 7=05B 68<0 (4), 8 B.4.) B0:, 5I5 @07: A<KA; >?@545;O5BAO :>=B5:AB><. C2O78, :>B>@K5 <K CAB0=02;8205<, 8<5NB 206=>5 7=0G5=85?. !B5=K 45@60BAO =5 AB>;L:> 70 AG5B :8@?8G59, A:>;L:> 70 AG5B F5<5=B0. :>B>@K9 8E A2O7K205B. ">, GB> O2;O5BAO 206=K< 4;O =0A, 8 B>, :0: <K A2O7K205< 8458 <564C A>1>9, 8<55B 206=>5 7=0G5=85 ?@8 ?@>2545=88 A>25I0=89, ?5@53>2>@>2 8 2 B>@3>2;5. " + 5B0?@>3@0<<K ?@54AB02;ONB A>1>9 D8;LB@K 2>A?@8OB8O, :>B>@K5 459AB2CNB 2 =0A ?@82KG=K< >1@07><. 0A >:@C605B B0:0O <0AA0 8=D>@<0F88, =0 :>B>@CN <K <>3;8 1K >1@0B8BL 2=8<0=85, => 1>;LH0O 55 G0ABL >:07K205BAO ?@>83=>@8@>20==>9, B0: :0: =0H5 A>7=0B5;L=>5 2=8<0=85 A?>A>1=> CE20B8BL <0:A8<C< 452OBL 548=8F 8=D>@<0F88. 5B0?@>3@0<<K - MB> ?0BB5@=K, :>B>@K5 <K 8A?>;L7C5< 4;O B>3>, GB>1K >?@545;8BL, :0:0O 8=D>@<0F8O 1C45B 4>?CI5=0 2 A>7=0=85. 0?@8<5@, ?>4C<09B5 > AB0:0=5, =0?>;=5==>< 2>4>9. "5?5@L ?@54AB02LB5 A515, GB> @>2=> ?>;>28=C 2>4K >B?8;8. C45B ;8 AB0:0= =0?>;>28=C ?>;=K< 8;8 =0?>;>28=C ?CABK<? B5<, 8 4@C38<, =5A><=5==>, 2>?@>A ;8HL 2 B><, :0: =0 =53> ?>A<>B@5BL. 4=8 ;N48 2 ;N1>9 A8BC0F88 >1@0I0NB 2=8<0=85 =0 ?>78B82=CN 55 AB>@>=C, =0 B>, GB> 2 =59 459AB28B5;L=> 5ABL, 4@C385 65 284OB ;8HL B>, G53> 2 =59 =5 E20B05B. 15 B>G:8 7@5=8O O2;ONBAO ?>;57=K<8, 8 :064K9 G5;>25: 1C45B ?@54?>G8B0BL B>B 8;8 8=>9 A?>A>1 A<>B@5BL =0 25I8. 5B0?@>3@0<<K 459AB2CNB A8AB5<0B8G5A:8 8 ?@82KG=>, 8 <K =5G0AB> 70405< A515 2>?@>A, 4>AB0B>G=> ;8 E>@>H> >=8 =0< A;C60B. -B8 ?0BB5@=K <>3CB =5 87<5=OBLAO >B :>=B5:AB0 : :>=B5:ABC, => CAB>9G82K<8 ?@82KG:0<8 >1;040NB =5<=>385 ;N48, ?>MB><C <5B0?@>3@0<<K A:>@55 2A53> 87<5=ONBAO >B :>=B5:AB0 : :>=B5:ABC. ">, GB> ?@82;5:05B =0H5 2=8<0=85 2 @01>G59 >1AB0=>2:5, <>65B A>25@H5==> >B;8G0BLAO >B B>3>, =0 GB> <K >1@0I05< 2=8<0=85 4><0. "0:8< >1@07><, <5B0?@>3@0<<K D8;LB@CNB >:@C60NI89 =0A <8@, GB>1K ?><>GL =0< A>740BL =0HC A>1AB25==CN :0@BC MB>3> <8@0. K <>65B5 70<5B8BL <5B0?@>3@0<<K 4@C38E ;N459 :0: ?> 8E O7K:C, B0: 8 ?> 8E ?>2545=8N. >A:>;L:C <5B0?@>3@0<<K D8;LB@CNB >?KB 8 <K ?5@5405< =0H >?KB A ?><>ILN O7K:0, B> >?@545;5==K5 ?0BB5@=K O7K:0 >:07K20NBAO B8?8G=K<8 4;O >?@545;5==KE <5B0?@>3@0<<. 5B0?@>3@0<<K O2;ONBAO :;NG52K<8 <><5=B0<8 2 ?@>F5AA0E <>B820F88 8 ?@8=OB8O @5H5=8O. %>@>H89 :><<C=8:0B>@ D>@<8@C5B A2>9 O7K: B0:, GB>1K >= A>>B25BAB2>20; <>45;8 <8@0 4@C3>3> G5;>25:0. >MB><C C?>B@51;5=85 O7K:0, A>3;0A>20==>3> A <5B0?@>3@0<<0<8 A>15A54=8:0, 70@0=55 ?@8A?>A01;8205B 8=D>@<0F8N : 2>A?@8OB8N 8 30@0=B8@C5B, GB> >= ;53:> A<>65B 872;5GL 87 =55 A<KA;. -B> A15@565B 5<C M=5@38N, =5>1E>48<CN 4;O ?@8=OB8O @5H5=89 8 <>B828@>20=8O. >340 2K 1C45B5 G8B0BL >?8A0=8O <5B0?@>3@0<<, B>, 25@>OB=>, >1=0@C68B5, GB> :0:0O-B> 87 B>G5: 7@5=8O >:065BAO 1>;55 1;87:>9, G5< 4@C385. >7<>6=>, 20< 4065 ?>:065BAO AB@0==K<, GB> :B>-=81C4L <>65B 4C<0BL ?>-4@C3><C. "0: 2K >1=0@C68B5 B>B ?0BB5@=, :>B>@K9 8A?>;L7C5B5 A0<8. 7 42CE :@09=8E B>G5: 7@5=8O 2=CB@8 >4=>9 <5B0?@>3@0<<K, 25@>OB=>, B>;L:> >4=C 2K =5 A<>65B5 ?@8=OBL 8;8 ?>=OBL. @>B82>?>;>6=0O 8 1C45B 20H59 A>1AB25==>9. !CI5AB2C5B <=>65AB2> ?0BB5@=>2, :>B>@K5 <>6=> 1K;> 1K :20;8D8F8@>20BL :0: <5B0?@>3@0<<K, 8 @07;8G=K5 :=838 ?> 45;0NB 0:F5=B =0 @07;8G=KE ?0BB5@=0E. MB>< @0745;5 <K ?@54;>68< =5:>B>@K5 =081>;55 G0AB> C?>B@51;O5<K5 87 =8E. 8:0:85 >F5=>G=K5 AC645=8O =5?@8<5=8<K : MB8< ?0BB5@=0<. 8 >48= 87 =8E =5 O2;O5BAO "1>;55 E>@>H8<" 8;8 "1>;55 ?@028;L=K<" A0< ?> A515 A5 7028A8B >B :>=B5:AB0 8 >B F5;8, : :>B>@>9 2K AB@5<8B5AL. ?@545;5==K5 ?0BB5@=K @01>B0NB ;CGH5 4;O >?@545;5==>3> B8?0 7040G. >?@>A ;8HL 2 B><, A<>65B5 ;8 2K 459AB2>20BL =081>;55 ?>;57=K< >1@07>< 4;O @5H5=8O ?>AB02;5==>9 ?5@54 20<8 7040G8? :B82=K9 - ?0AA82=K9 -B0 ?5@20O <5B0?@>3@0<<0 :0A05BAO >1@070 459AB28O. :B82=K9 G5;>25: A0< ?@>O2;O5B 8=8F80B82C, >= 1KAB@> =0G8=05B 8 ?@>428305B 45;> 2?5@54. = =5 4>68405BAO, ?>:0 4@C385 =0G=CB 459AB2>20BL. 0AA82=K9 G5;>25: 645B, :>340 4@C385 =0G=CB 459AB2>20BL, 8;8 2K68405B C4>1=>3> A;CG0O 4;O AB0@B0. = <>65B ?@>25AB8 2 =5@5H8B5;L=>AB8 <=>3> 2@5<5=8 8;8 2>>1I5 =5 ?@54?@8=OBL =8:0:8E 459AB289. :B82=K9 G5;>25: 1C45B A:>@>5 8A?>;L7>20BL 70:>=G5==K5 ?@54;>65=8O A ;8G=K< ?>4;560I8<, A 3;03>;>< 2 0:B82=>< 70;>35 8 @50;L=K< 4>?>;=5=85<, =0?@8<5@: "/ A>18@0NAL ?@>25AB8 ?5@53>2>@K 2 :@0BG09H85 A@>:8!". @5G8 ?0AA82=>3> G5;>25:0 1C4CB G0H5 2AB@5G0BLAO 3;03>;K 2 ?0AA82=>< 70;>35 8 =570:>=G5==K5 ?@54;>65=8O. 5@>OB=>, >= 1C45B C?>B@51;OBL >?@545;8B5;L=K5 D@07K 8 =><8=0;870F88, =0?@8<5@: "ABL ;8 :0:0O, =8 1C4L 2>7<>6=>ABL ?@>2545=8O ?5@53>2>@>2?" 065 =0 B0:>< <0;5=L:>< ?@8<5@5 <>6=> C2845BL <=>65AB2> 2>7<>6=>AB59 ?@8<5=5=8O MB>3> ?0BB5@=0. :B82=K9 G5;>25: G0I5 <>B828@C5BAO D@070<8 B8?0: "48 BC40", "!45;09 MB>", ">@0 459AB2>20BL". A8BC0F88, A2O70==>9 A ?>:C?:>9 B>20@0, 0:B82=K9 G5;>25: A:>@55 ?>945B 2?5@54 8 A>25@H8B ?>:C?:C. = 1C45B 1KAB@> ?@8=8<0BL @5H5=8O. 0AA82=K9 G5;>25: 1C45B ;CGH5 @5038@>20BL =0 D@07K B8?0: ">4>648", "0209 ?@>0=0;878@C5<", ">4C<09 >1 MB><" 8 ">A<>B@8<, GB> 4C<0NB 4@C385. 5<=>385 ;N48 ?@>O2;ONB MB8 ?0BB5@=K 2 AB>;L :@09=8E D>@<0E. >2545=85 1>;LH8=AB20 ;N459 ?@54AB02;O5B A>1>9 A<5AL MB8E 42CE E0@0:B5@=KE G5@B. @81;865=85 - C:;>=5=85 B>@>9 ?0BB5@= 8<55B >B=>H5=85 : <>B820F88 8 >1JOA=O5B, :0:8< >1@07>< ;N48 D>:CA8@CNB A2>5 2=8<0=85. N48 A <5B0?@>3@0<<>9 ?@81;865=8O D>:CA8@CNBAO =0 A2>8E F5;OE. =8 ?@>42830NBAO : B><C, G53> E>BOB. N48 A <5B0?@>3@0<<>9 C:;>=5=0 ;53:> >A>7=0NB ?@>1;5<K. 8 >=8 7=0NB, G53> A;54C5B 871530BL, ?>B><C GB> >=8 G5B:> ?@54AB02;ONB A515, G53> >=8 =5 E>BOB. -B> <>65B ?@82>48BL 8E : ?@>1;5<0< ?@8 CAB0=>2;5=88 E>@>H> AD>@<8@>20==>3> @57C;LB0B0. A?><=8B5 AB0@CN 48;5<<C 187=5A0, >1@07>20=8O 8 2>A?8B0=8O 45B59: GB> ;CGH5 8A?>;L7>20BL, ?@O=8: 8;8 :=CB? @C38<8 A;>20<8, ?@54;>68BL G5;>25:C AB8<C; 8;8 ?@83@>78BL 5<C? B25B, :>=5G=>, B0:>2: 2A5 7028A8B >B B>3>, :>3> 2K E>B8B5 <>B828@>20BL. N48 B8?0 "?@81;865=85" 706830NBAO 7=0=85< F5;8 8 2>7=03@0645=85<. "#:;>=ONI85AO" 65 <>B828@CNBAO 871560=85< ?@>1;5< 8 =0:070=8O. A?>@8BL > B><, :0:>9 87 MB8E A?>A>1>2 ;CGH5 2 >1I5< A;CG05. A>25@H5==> 15AA<KA;5==>. 53:> @0A?>7=0BL MB>B ?0BB5@= ?> O7K:C G5;>25:0. >2>@8B ;8 >= > B><, G53> >= E>G5B, 4>AB8305B 8;8 >1@5B05B? ;8 65 >= B>;:C5B > B5E A8BC0F8OE, :>B>@KE E>B5; 1K 871560BL, 8 > ?@>1;5<0E, :>B>@K5 E>B5; 1K >1>9B8 AB>@>=>9? "@81;860NI85AO ;N48" ;CGH5 A?@02;ONBAO A 45;0<8 B0<, 345 =5>1E>48<0 A?>A>1=>ABL =5>BABC?=> AB@5<8BLAO : >?@545;5==>9 F5;8. "#:;>=ONI85AO ;N48" ?@52>AE>4=K 2 >1=0@C65=88 >H81>: 8 1C4CB E>@>H> @01>B0BL, =0?@8<5@, :>=B@>;5@0<8 :0G5AB20. /@:89 ?@8<5@ "C:;>=87<0" - :@8B8:8, :>B>@K5 4>AB02;ONB AB>;L:> =5?@8OB=KE <8=CB 0@B8AB0<, EC4>6=8:0<, ;8B5@0B>@0< 8 B.4. =CB@5==OO @5D5@5=F8O - 2=5H=OO @5D5@5=F8O -B>B ?0BB5@= :0A05BAO B>3>, 345 ;N48 =0E>4OB A2>8 =>@<K. '5;>25: A 2=CB@5==59 @5D5@5=F859 1C45B >1@0I0BLAO : A2>8< 2=CB@5==8< =>@<0< 8 8A?>;L7>20BL 8E 4;O A@02=5=8O @07;8G=KE >1@07F>2 459AB289 8 4;O ?@8=OB8O @5H5=8O >B=>A8B5;L=> B>3>. :0: ?>ABC?8BL. @8 >ACI5AB2;5=88 A@02=5=8O 8 ?@8=OB88 @5H5=8O >= 1C45B >@85=B8@>20BLAO =0 A2>8 2=CB@5==85 =>@<K. >B25B =0 2>?@>A: "0: 2K C7=05B5 > B><, GB> E>@>H> A?@028;8AL A @01>B>9?" - >= 25@>OB=55 2A53> A:065B GB>-B> 2@>45: "/ ?@>AB> 7=0N >1 MB><." N48 A 2=CB@5==59 @5D5@5=F859 2>A?@8=8<0NB 8=D>@<0F8N, => =0AB0820NB =0 A0<>AB>OB5;L=>< @5H5=88, >?8@0NI5<AO =0 8E A>1AB25==K5 =>@<K. '5;>25: A @57:> 2K@065==>9 2=CB@5==59 @5D5@5=F859 1C45B A>?@>B82;OBLAO ;N1><C GC6><C @5H5=8N, 4065 5A;8 MB> @5H5=85 2 53> ?>;L7C. N48 A 2=5H=59 @5D5@5=F859 =C640NBAO 2 B><, GB>1K :B>-B> 4@C3>9 C:070; 8< =>@<C 8 =0?@02;5==>ABL 459AB289. =8 C15640NBAO 2 B><, GB> @01>B0 2K?>;=5=0 E>@>H>, ;8HL B>340, :>340 :B>-B> A:065B 8< >1 MB><. "0:8< ;N4O< =5>1E>48<K 2=5H=5 >?@545;5==K5 =>@<K. =8 1C4CB 2KA?@0H820BL 20A > 20H8E =>@<0E. A5 MB> 2K3;O48B B0:, :0: 1C4B> >=8 A B@C4>< ?@8=8<0NB @5H5=8O. N48 A 2=CB@5==59 @5D5@5=F859 A B@C4>< ?>440NBAO C?@02;5=8N. 7 =8E <>3CB ?>;CG8BLAO E>@>H85 ?@54?@8=8<0B5;8, 8 >=8 >1KG=> A0<8 =0E>4OB A515 @01>BC. =8 =5 =C640NBAO 2 C?@02;5=88 A> AB>@>=K. N48 A 2=5H=59 @5D5@5=F859 =C640NBAO 2 B><, GB>1K 8E 25;8 8 8<8 C?@02;O;8. < =5>1E>48<>, GB>1K =>@<K 1K;8 CAB0=>2;5=K 872=5, 2 ?@>B82=>< A;CG05 >=8 =8:>340 =5 C25@5=K 2 B><, GB> ?>ABC?0NB ?@028;L=>. K <>65B5 845=B8D8F8@>20BL MBC <5B0?@>3@0<<C, 70402 2>?@>A: "0: 2K C7=05B5, GB> 2K?>;=8;8 @01>BC E>@>H>?" '5;>25: A 2=CB@5==59 @5D5@5=F859, >B25B8B, GB> >= A0< B0: @5H8;. '5;>25: A 2=5H=59 @5D5@5=F859 A:065B, GB> >= 7=05B >1 MB><, ?>B><C GB> :B>-B> 4@C3>9 ?>4B25@48; MB>. ;LB5@=0B82K - @5F5?BK -B>B ?0BB5@= 2065= 2 187=5A5. !B>@>==8: 0;LB5@=0B82 AB@5<8BAO 8<5BL 2K1>@ 8 @0AA<0B@8205B @07;8G=K5 2>7<>6=>AB8. = 1C45B GC2AB2>20BL A51O A:>20==K<, 5A;8 5<C ?@845BAO A;54>20BL AB@>3><C ?@54?8A0=8N, :0:8< 1K E>@>H8< >=> =8 1K;>. N18B5;L @5F5?B>2 E>@>H 2 2K?>;=5=88 G5B:8E ?@54?8A0=89, E>@>H> A?;0=8@>20==>9 ?>A;54>20B5;L=>AB8 459AB289, => =5 >G5=L C40G=> 459AB2C5B, :>340 5<C A0<><C ?@8E>48BAO A>AB02;OBL ?;0=K, ?>A:>;L:C >= 1>;LH5 8=B5@5AC5BAO B5<, :0: 2K?>;=OBL 7040=85, 0 =5 F5;LN. '0I5 2A53> >= C15645= 2 B><, GB> ACI5AB2C5B "?@028;L=K9" A?>A>1 45;0BL 25I8. G5284=>, 1C45B =5 A;8H:>< C40G=>9 84559 ?>@CG8BL @5F5?BC@=><C G5;>25:C @07@01>B:C 0;LB5@=0B82=KE ?CB59 @0728B8O ACI5AB2CNI8E A8AB5<. 0;> ?>;L7K 8 2 B><, GB>1K 0;LB5@=0B82=><C G5;>25:C ?@54;030BL A;54>20BL D8:A8@>20==>9 ?@>F54C@5, :>340 @57C;LB0B 7028A8B >B 4>B>H=> AB@>3>3> 2K?>;=5=8O :064>3> H030 ?@>F54C@K. "0:>9 G5;>25: =5 A:;>=5= ?>4G8=OBLAO 702545==><C ?>@O4:C, :>B>@K9 2A5340 1C45B A:>2K20BL 53> B2>@G5A:>5 =0G0;>. K <>65B5 845=B8D8F8@>20BL MBC <5B0?@>3@0<<C, A?@>A82: ">G5<C BK 2K1@0; 8<5==> MBC @01>BC?" ;LB5@=0B82=K9 G5;>25: >1JOA=8B 20< ?@8G8=K, ?> :>B>@K< >= 70=8<05BAO 8<5==> MB8<. 5F5?BC@=K9 65 A:>@55 2A53> @0AA:065B 20< > B><, :0: >= : MB><C ?@8H5;, 8;8 ?@>AB> ?@82545B D0:BK. = >B25B8B B0:, :0: 1C4B> 5<C 7040;8 2>?@>A ":0:", 0 =5 "?>G5<C" ;LB5@=0B82=K5 ;N48 >B7K20NBAO =0 @0F8>=0;870B>@A:85 8458, :>B>@K5 @0AH8@ONB 8E 2>7<>6=>AB8 2K1>@0. 5F5?BC@=K5 ;N48 @5038@CNB =0 8458, :>B>@K5 >B:@K20NB ?5@54 =8<8 G5B:> @07<5G5==K9 ?@>25@5==K9 ?CBL. 1I89- G0AB=K9 -B>B ?0BB5@= 8<55B 45;> A ?@>F5AA>< 45;5=8O (>1>1I5=8O). "1I8<" ;N4O< 1>;LH5 =@028BAO @0AA<0B@820BL :0@B8=K :@C?=K< ?;0=><. =8 GC2AB2CNB A51O 1>;55 :><D>@B=>, @01>B0O A 1>;LH8<8 :CA:0<8 8=D>@<0F88. =8 <KA;OB 3;>10;L=>. "'0AB=><C" G5;>25:C 1>;55 :><D>@B=> A@548 <5;:8E :CA:>2 8=D>@<0F88, 87 :>B>@KE >= <>65B 2KAB@0820BL :CA:8 1>;LH8E @07<5@>2, 8 ?>MB><C 5<C ?@8OB=> 8<5BL 45;> A ?>A;54>20B5;L=>ABO<8 8 ;8HL 2 :@09=8E A;CG0OE ?5@5E>48BL : A;54CNI5<C H03C 2 B>9 ?>A;54>20B5;L=>AB8, :>B>@>9 >= A;54C5B. "'0AB=K5" ;N48 1C4CB 3>2>@8BL > H030E 8 ?>A;54>20B5;L=>ABOE 8 4020BL B>G=K5 >?8A0=8O. =8 8<5NB A:;>==>ABL CB>G=OBL 8 2A5 =07K20BL A>1AB25==K<8 8<5=0<8. "1I89" G5;>25:, :0: 2K <>3;8 C65 4>3040BLAO, ;N18B >1>1I0BL. = <>65B ?@>?CA:0BL H038 2 ?>A;54>20B5;L=>AB8, B5< A0<K< A>74020O B@C4=>AB8 4;O 55 2>A?@>872545=8O. = 1C45B 2845BL ?>A;54>20B5;L=>ABL F5;8:><, :0: >48= :CA>:, 0 =5 A5@8N A;54CNI8E 4@C3 70 4@C3>< H03>2. "1I89" G5;>25: C?CA:05B <0AAC 8=D>@<0F88. 5:>B>@>5 2@5<O =0704 O :C?8; =5A:>;L:> H0@8:>2 4;O 6>=3;8@>20=8O, : =8< ?@8;030;0AL 8=AB@C:F8O, :>B>@0O O2=> 1K;0 =0?8A0=0 25AL<0 ">1I8<" G5;>25:><. =0 3;0A8;0: "AB0=LB5 ?@O<>, =>38 =0 H8@8=5 ?;5G. KH8B5 @>2=>. 0G8=09B5 6>=3;8@>20BL. "1I85" ;N48 E>@>H> A?@02;ONBAO A @07@01>B:>9 ?;0=>2 8 AB@0B5389. "'0AB=K5" ;N48 CA?5H=> A?@02;ONBAO A 7040G0<8, A>AB>OI8<8 87 =51>;LH>3> :>;8G5AB20 ?>A;54>20B5;L=KE H03>2 8 B@51CNI8<8 2=8<0=8O : 45B0;O<. 073>20@820O A G5;>25:><, 2K <>65B5 >?@545;8BL, <KA;8B ;8 >= >1I8<8 8;8 G0AB=K<8 :0B53>@8O<8. ?8AK205B ;8 >= 45B0;8 8;8 @8AC5B :0@B8=C :@C?=K< ?;0=><? !E>4AB2> - >B;8G85 -B>B ?0BB5@= > B><, :0: ;N48 45;0NB A@02=5=8O. 4=8 ;N48 70<5G0NB B>, GB> O2;O5BAO AE>4=K< 2 @07;8G=KE 25I0E. E >B=>AOB : :0B53>@88 "8ICI8E AE>4AB2>" @C385 ?@8 A@02=5=88 >1@0I0NB 2=8<0=85 =0 >B;8G8O. =8 G0AB> C:07K20NB =0 >B;8G8B5;L=K5 G5@BK 8 =5@54:> 2ABC?0NB 2 A?>@K. '5;>25:, :>B>@K9 <KA;8B >B >1I53> : G0AB=><C 8 >1@0I05B 2=8<0=85 =0 >B;8G8O, 1C45B ?@>G5AK20BL 8=D>@<0F8N 4> <5;LG09H8E ?>4@>1=>AB59 2 ?>8A:0E @0AE>645=89 A;8 2K ?@8 MB>< A:;>==K : B><C, GB>1K 8A:0BL AE>4AB20 8 <KA;8BL >1>1I5=8O<8, B> B0:>9 G5;>25: 4>2545B 20A 4> AC<0AH5AB28O. 73;O=8B5 =0 B@8 B@5C3>;L=8:0, 87>1@065==KE =0 @8AC=:5. @5@28B5AL =0 <8=CBC 8 >B25BLB5 ?@> A51O =0 2>?@>A "0:0O A2O7L <564C MB8<8 B@5C3>;L=8:0<8?" @028;L=>3> >B25B0 =0 MB>B 2>?@>A, :>=5G=>, =5 ACI5AB2C5B, ?>A:>;L:C A2O7L MB0 2:;NG05B :0: AE>4AB2>, B0: 8 @07;8G85. -B>B 2>?@>A 2K45;O5B G5BK@5 2>7<>6=KE @50:F88. 4=8 ;N48, 8ICI85 AE>4AB2>, >B<5BOB B5 25I8, :>B>@K5 >:07K20NBAO >48=0:>2K<8. =8 <>3CB A:070BL, GB> 2A5 B@8 B@5C3>;L=8:0 @02=K <564C A>1>9 (GB> =0 A0<>< 45;5 25@=>). "0:85 ;N48 G0AB> 1C4CB 4>2>;LAB2>20BLAO >4=>9 8 B>9 65 @01>B>9 =0 ?@>BO65=88 <=>38E ;5B, ?@8 MB>< >=8 1C4CB E>@>H> A?@02;OBLAO A B5<8 7040G0<8, :>B>@K5 ?> ACI5AB2C ?>E>68 4@C3 =0 4@C30. 094CBAO ;N48, :>B>@K5 70<5BOB AE>4AB2> A 8A:;NG5=8O<8. =8 A=0G0;0 C284OB AE>4AB2>, 0 70B5< >B;8G8O. ;O4O =0 @8AC=>:, >=8 <>3CB >B<5B8BL, GB> 420 B@5C3>;L=8:0 >48=0:>2K, 0 B@5B89 >B;8G05BAO >B =8E, 1C4CG8 ?5@525@=CBK<. (!>25@H5==> 25@=>.) "0:85 ;N48 G0AB> ?@54?>G8B0NB, GB>1K 87<5=5=8O ?@>8AE>48;8 ?>AB5?5==> 8 =51KAB@> 8 GB>1K A8BC0F88 =0 @01>B5 <54;5==> @072820;8AL 2> 2@5<5=8. >340 >=8 C7=0NB, :0: 2K?>;=OBL @01>BC, >=8 3>B>2K 70=8<0BLAO 5N 4>;3> 8 4>AB830NB CA?5E0 2 @5H5=88 1>;LH8=AB20 7040G. =8 G0AB> ?>;L7CNBAO :><?0@0B820<8, =0?@8<5@, ";CGH5", "EC65", "1>;LH5", "<5=LH5" =8 @5038@CNB =0 BC @0F8>=0;870F8N, :>B>@0O 2K@0605BAO A;>20<8 ";CGH5", "C;CGH5==K9" 8;8 "CA>25@H5=AB2>20==K9" > 4@C3><C 1C4CB @5038@>20BL ;N48, >1@0I0NI85 2=8<0=85 =0 >B;8G8O. =8 A:06CB, GB> 2A5 B@8 B@5C3>;L=8:0 @07;8G=K. ('B> >?OBL 65 25@=>.) "0:85 ;N48 AB@5<OBAO : ?5@5<5=0< 8 ?>;CG0NB >B =8E C4>2>;LAB285, 8<5NB A:;>==>ABL G0AB> <5=OBL @01>BC. E ?@82;5:0NB =>2>22545=8O, 5A;8 >=8 70O2;5=K :0: "=>2K5" 8;8 "=5 8<5NI85 0=0;>3>2" N48, <KA;OI85 :0B53>@8O<8 >B;8G89 A 8A:;NG5=8O<8, A=0G0;0 >B<5BOB >B;8G8O, 0 70B5< AE>4AB20. =8 <>3CB A:070BL, GB> MB8 B@5C3>;L=8:8 @07;8G=K, => 420 87 =8E >48=0:>2K. =8 A:;>==K : ?5@5<5=0< 8 @07=>>1@078N, => =5 2 B>9 AB5?5=8, :0: ;N48 ?@54K4CI59 :0B53>@88. GB>1K >?@545;8BL MBC <5B0?@>3@0<<C, 70409B5 2>?@>A: "0:0O A2O7L <564C MB8<8 42C<O 25I0<8?" 0BB5@=K ?@>F5AA0 C15645=8O B><, :0: G5;>25: AB0=>28BAO C15645==K< 2 G5<-;81>, <>6=> 2K45;8BL 420 0A?5:B0. >-?5@2KE. ?> :0:><C :0=0;C ?>ABC?05B 8=D>@<0F8O 8, 2>-2B>@KE, :0: G5;>25: C?@02;O5B MB>9 8=D>@<0F859, ?>;CG82 55 >4=064K (<>40). =0G0;5 > :0=0;5 2>A?@8OB8O. @54AB02LB5 A515 A8BC0F8N B>@3>2;8. 'B> =5>1E>48<> A45;0BL ?>:C?0B5;N, GB>1K C1548BLAO 2 B><, GB> 40==K9 B>20@ AB>8B :C?8BL? ;8 2 :0:>< A2845B5;LAB25 =C6405BAO C?@02;ONI89, GB>1K C1548BLAO 2 B><, GB> 40==K9 A;C60I89 E>@>H> A?@02;O5BAO A> A2>8<8 >1O70==>ABO<8? B25BK =0 MB8 2>?@>AK G0AB> A2O70=K A B5<, :0:0O @5?@575=B0B82=0O A8AB5<0 C MB>3> G5;>25:0 O2;O5BAO ?5@28G=>9. 4=8< ;N4O< =5>1E>48<> C2845BL MB> A2845B5;LAB2> (287C0;L=K9). @C385 E>BOB ?>A;CH0BL :>3>-=81C4L. 5:>B>@K< ;N4O< B@51C5BAO ?@>G8B0BL >BG5B, =0?@8<5@, >BG5B AA>F80F88 ?>B@518B5;59 ?@54>AB02;O5B A@02=8B5;L=K5 E0@0:B5@8AB8:8 8 8=D>@<0F8N > <=>38E B>20@0E. @C38< ;N4O< =5>1E>48<> GB>-B> A45;0BL. >7<>6=>, 8< ?>=04>18BAO >?@>1>20BL B>20@, GB>1K >F5=8BL 53>, 8;8 ?>@01>B0BL 1>: > 1>: A =>2K< G5;>25:><, GB>1K A45;0BL 70:;NG5=85 >1 C@>2=5 53> :><?5B5=B=>AB8. >?@>A, :>B>@K9 A;54C5B 7040BL 4;O >?@545;5=8O MB>9 <5B0?@>3@0<<K, 72CG8B B0:: "0: 2K C7=05B5, GB> G5;>25: ?>4E>48B 4;O A2>59 @01>BK?" 87C0;L=K9 G5;>25: 4>;65= C2845BL ?@8<5@K. !;CH0NI5<C =5>1E>48<> ?>3>2>@8BL A ;N4L<8 8 A>1@0BL 8=D>@<0F8N. '8B0NI5<C B@51C5BAO ?@>G8B0BL A>>1I5=85 8;8 A?@02:8 > G5;>25:5. 5;0NI89 >1O70B5;L=> ?>@01>B05B 2<5AB5 A G5;>25:><, GB>1K C1548BLAO 2 53> ?@83>4=>AB8. @C30O AB>@>=0 MB>9 <5B0?@>3@0<<K 70:;NG05BAO 2 B><, :0:8< >1@07>< ;N48 ;53G5 2A53> >A20820NBAO A 2K?>;=5=85< =>2KE 7040G. 87C0;L=K9 G5;>25: ;53G5 A?@02;O5BAO A =>2>9 7040G59, 5A;8 5<C ?>:070BL, :0: MB> 45;0BL. !;CH0NI89 >A2>8B ;CGH5, 5A;8 5<C @0AA:06CB, GB> 45;0BL. '8B0NI89 CG8BAO 1KAB@55 G8B0O 8=AB@C:F88. CGH89 A?>A>1 =0CG8BL 45;0NI53> - A45;0BL MB> 2<5AB5 A =8<. B>@0O G0ABL MB>9 <5B0?@>3@0<<K :0A05BAO B>3>, :0: G5;>25: C?@02;O5B 8=D>@<0F859 8 :0:8< >1@07>< >=0 4>;6=0 1KBL ?@54AB02;5=0. 5:>B>@K< ;N4O< =5>1E>48<> ?@54AB02;OBL 4>:070B5;LAB2> >?@545;5==>5 :>;8G5AB2> @07 - <>65B 1KBL, 420, B@8 8;8 1>;55, - ?@5645 G5< >=8 C154OBAO 2 53> 25@=>AB8. ABL ;N48, :>B>@KE C156405B =5A:>;L:> ?@8<5@>2. @C385 =5 =C640NBAO 2 1>;LH>< :>;8G5AB25 8=D>@<0F88. =8 15@CB =5A:>;L:> D0:B>2, 4>4C<K20NB 4@C385 8 1KAB@> ?@8=8<0NB @5H5=85. =8 G0AB> ?@8E>4OB : 70:;NG5=8N, >?8@0OAL =0 25AL<0 =57=0G8B5;L=>5 :>;8G5AB2> 40==KE. -B> =07K20NB 02B><0B8G5A:8< ?0BB5@=><. ! 4@C3>9 AB>@>=K, =5:>B>@K5 ;N48 2>>1I5 =8:>340 =5 1K20NB C15645==K<8 4> :>=F0. E C156405B B>;L:> :>=:@5B=K9 ?@8<5@ 8;8 :>=:@5B=K9 :>=B5:AB. -B>B ?0BB5@= =07K20NB ?0BB5@=>< ?>AB>O=AB20. 02B@0 20<, ?> 2848<><C, ?@845BAO A=>20 8 A=>20 =0E>48BL 4;O =8E 4>:070B5;LAB20, ?>B><C GB> 702B@0 - MB> C65 4@C3>9 45=L. E =5>1E>48<> C15640BL 2A5 2@5<O. =0:>=5F, 4;O =5:>B>@KE ;N459 4>:070B5;LAB2> 4>;6=> 1KBL ?@54AB02;5=> 703>4O - 70 45=L 8;8 70 =545;N 4> B>3>, :0: >=8 AB0=CB C15645==K<8 2 MB>< -B> ;8HL A0<K9 :@0B:89 >17>@ =5:>B>@KE A0<KE 206=KE <5B0?@>3@0<<. 7=0G0;L=> >=8 1K;8 8AA;54>20=K 8G0@4>< M=4;5@>< 8 5A;8 0<5@>= - M=4;5@, 0 8E 40;L=59H85 @07@01>B:8 ?@8<5=8B5;L=> : 187=5AC ?@8=04;560B >465@C M9;8 ("/7K: 8 AB8;L ?>2545=8O"). '0AB> :@8B5@88 @0AA<0B@820NB :0: <5B0?@>3@0<<K, => >=8 =5 O2;ONBAO ?0BB5@=0<8, :@8B5@88 - MB> F5==>AB8, B5 25I8, :>B>@K5 459AB28B5;L=> 8<5NB 7=0G5=85 4;O 20A, ?>MB><C <K B@0:BC5< 8E >1>A>1;5==>. @85=B0F8N 2> 2@5<5=8 B>65 G0AB> ?@54AB02;ONB :0: <5B0?@>3@0<<C. '0ABL ;N459 1C45B 84B8 A:2>7L 2@5<O, B.5. >=8 1C4CB 0AA>F88@>20=K A> A2>59 ;8=859 2@5<5=8. @C385 1C4CB 84B8 @O4>< A> 2@5<5=5<, B5 1C4CB 87=0G0;L=> 48AA>F88@>20=K >B A2>59 2@5<5==>9 ;8=88, 5I5 >48= ?0BB5@=, :>B>@K9 G0AB> ?@54AB02;O5BAO 2 2845 <5B0?@>3@0<<K, MB> - ?@54?>G8B05<0O @5?@575=B0B82=0O A8AB5<0. 5:>B>@K5 ;N48 ?@>2>4OB 1>;LHCN G0ABL A2>53> 2@5<5=8, =0E>4OAL 2 ?5@2>9 ?>78F88, 2 A2>59 A>1AB25==>9 @50;L=>AB8. @C385 1>;55 A:;>==K : A>?5@56820=8N 8 1>;LHCN G0ABL 687=8 ?@>2>4OB 2> 2B>@>9 ?>78F88. I5 >4=0 :0B53>@8O ;N459 ?@54?>G8B05B B@5BLN ?>78F8N. 07=K5 :=838 ?@54;030NB A0<K5 @07=>>1@07=K5 A?8A:8 <5B0?@>3@0<<, 8 745AL =5 ACI5AB2C5B ?@028;L=>3> @5H5=8O, :@><5 :0: 8A?>;L7>20BL B5 ?0BB5@=K, :>B>@K5 >:07K20NBAO 20< ?>;57=K<8, 8 83=>@8@>20BL >AB0;L=K5. A?><=8B5, GB> 2A5 <>65B 87<5=8BLAO A 87<5=5=85< :>=B5:AB0 '5;>25: 25A>< 90 :8;>3@0<<>2 1C45B BO65;K< 4;O :;0AA0 70=8<0NI8EAO 0M@>18:>9. 45AL 53> 25A 1C45B AG8B0BLAO ?@52KH5=85< =>@<K. !@548 1>@F>2 !C<>, =0>1>@>B, >= 1C45B A0<K< ;53:8<. '5;>25:, ?@>O2;ONI89 0:B82=CN ?>78F8N 2 >4=>9 A8BC0F88, <>65B >:070BLAO 25AL<0 ?0AA82=K< 2 4@C3>9. =0;>38G=>, G5;>25: <>65B 1KBL >G5=L :>=:@5B=K< =0 @01>B5, 0 =0 4>AC35 <KA;8BL 8A:;NG8B5;L=> >1>1I5=8O<8. 5B0?@>3@0<<K <>3CB B0:65 87<5=OBLAO A 87<5=5=85< M<>F8>=0;L=>3> A>AB>O=8O. '5;>25: <>65B AB0BL 1>;55 0:B82=K< 2 A>AB>O=88 AB@5AA0 8 70=8<0BL ?0AA82=CN ?>78F8N, 1C4CG8 A?>:>9=K<. 0: 8 2 >B=>H5=88 2A5E >AB0;L=KE ?0BB5@=>2, ?@54AB02;5==KE 2 MB>9 :=835, >B25B A;54C5B 8A:0BL 2 B>< G5;>25:5, :>B>@K9 =0E>48BAO ?5@54 20<8. 0BB5@= - MB> 2A53> ;8HL :0@B0. 5B0?@>3@0<<K =5 ?@54AB02;ONB A>1>9 5I5 >48= A?>A>1 @07185=8O ;N459 =0 ?A8E>;>38G5A:85 B8?K. A=>2=>9 2>?@>A 70:;NG05BAO 2 A;54CNI5<: <>65B5 ;8 2K >A>7=0BL A2>8 A>1AB25==K5 ?0BB5@=K? 0:85 2K1>@K 2K <>65B5 ?@54>AB028BL 4@C38<? -B> ?>;57=K5 @C:>2>4OI85 8458. #G8B5AL @0A?>7=020BL ?0BB5@=K ?> >G5@548. #G8B5AL 8A?>;L7>20BL MB8 C<5=8O ?>AB5?5==>. A?>;L7C9B5 8E B>;L:> 2 B>< A;CG05, :>340 MB> ?>;57=>. 57N<5 1. :B82=K9 - ?0AA82=K9. :B82=K9 G5;>25: >:07K205BAO 8=8F80B>@>< 459AB289. 0AA82=K9 645B, :>340 4@C385 =0G=CB 459AB2>20BL 8 :>340 2A5 ?@>87>945B A0<> A>1>9. <C =5>1E>48<> =5:>B>@>5 2@5<O. GB>- 1K A=0G0;0 ?@>0=0;878@>20BL 8 ?>=OBL 2A5. 2. @81;865=85 - C:;>=5=85. "@81;860NI89AO" G5;>25: D>:CA8@C5B A2>5 2=8<0=85 =0 A>1AB25==KE F5;OE, 0 <>B820F859 5<C A;C68B 4>AB865=85 MB8E F5;59. &ldquo;#:;>=ONI89AO&rdquo; A>A@54>B>G8205BAO =0 ?@>1;5<0E, :>B>@KE A;54C5B 871530BL, 0 =5 =0 F5;OE, : :>B>@K< A;54C5B AB@5<8BLAO. 3. =CB@5==OO @5D5@5=F8O - 2=5H=OO @5D5@5=F8O. '5;>25: A 2=CB@5==59 @5D5@5=F859 8<55B A2>8 2=CB@5==85 =>@<K 8 ?@8=8<05B @5H5=8O A0<. '5;>25: A 2=5H=59 @5D5@5=F859 708<AB2C5B =>@<K C 4@C38E 8 =C6405BAO 2 B><, GB>1K :B>-B> 4@C3>9 C:070; 5<C =0?@02;5=85 8 40; ?>4@>1=K5 8=AB@C:F88. 4. ;LB5@=0B82K - @5F5?BK. ;LB5@=0B82=K5 ;N48 AB@5<OBAO 8<5BL 2K1>@K 8 E>@>H> A?@02;ONBAO A @07@01>B:>9 0;LB5@=0B82=KE 20@80=B>2. 5F5?BC@=K5 ;N48 C40G=> A;54CNB ?@54?8A0==>9 ?>A;54>20B5;L=>AB8 ?@>F54C@. E =5 <>B828@CNB A2>8 459AB28O, => >=8 ;53:> 2K?>;=OB D8:A8@>20==CN A5@8N H03>2. 5. 1I89 - G0AB=K9. 1>1I0NI85 ;N48 GC2AB2CNB A51O 1>;55 C25@5==>, 8<5O 45;> A 1>;LH8<8 :CA:0<8 8=D>@<0F88. =8 =5 >1@0I0NB 2=8<0=8O =0 45B0;8. N48, A:;>==K5 : A?5F80;870F88, C45;ONB <=>3> 2=8<0=8O 45B0;O< 8 =C640NBAO 2 8AA;54>20=88 <5;:8E M;5<5=B>2 8=D>@<0F88 GB>1K ?>=OBL >1ICN :0@B8=C. 6. !E>4AB20 - @07;8G8O. N48, 8ICI85 AE>4AB20, 1C4CB ?@8 A@02=5=88 70<5G0BL, 3;02=K< >1@07><, ?>E>685 45B0;8. N48, 8ICI85 @07;8G8O, 1C4CB >1@0I0BL 2=8<0=85 =0 >B;8G8B5;L=K5 G5@BK. 7. !B@0B538O C15645=8O. 0=0; 2>A?@8OB8O: 87C0;L=K9: "@51C5BAO C2845BL ?>4B25@645=85. !;CH0NI89: "@51C5BAO CA;KH0BL. '8B0NI89: "@51C5BAO ?@>G8B0BL. 5;0NI89: "@51C5BAO A45;0BL A0<><C. >40: 5A:>;L:> ?@8<5@>2: "@51C5BAO ?@54>AB028BL 8=D>@<0F8N =5A:>;L:> @07, ?@5645 G5< G5;>25: AB0=5B C15645==K< 2B><0B8G5A:89: "@51C5BAO B>;L:> G0AB8G=0O 8=D>@<0F8O. #AB>9G82K9: ;O 4>AB865=8O A>AB>O=8O C15645==>AB8 B@51C5BAO ?>AB>O==>5 ?@54>AB02;5=85 ?>4B25@640NI59 8=D>@<0F88, :>B>@0O 1C45B 8<5BL A8;C B>;L:> 2 40==>< :>=:@5B=>< A;CG05. 5@8>4 2@5<5=8: "@51C5BAO, GB>1K 8=D>@<0F8O >AB020;0AL =587<5==>9 =0 ?@>BO65=88 =5:>B>@>3> ?@><56CB:0 2@5<5=8. " / A8E>;>38O B>@3>2;8 C65 ?>@>48;0 F5;CN 181;8>B5:C :=83, 8 745AL <K ;8HL A;53:0 70B@>=5< MBC B5<C, GB>1K ?>:070BL =5:>B>@K5 2>7<>6=K5 ?@8<5=5=8O 8459 . @>406C G0AB> =5?@028;L=> ?>=8<0NB :0: @5:;0<8@>20=85. 0A?@>AB@0=5==>5 >?@545;5=85 >?8AK205B @5:;0<8@>20=85 :0: 8A:CAAB2> A:>20BL @0AAC4>: ?>:C?0B5;O =0 2@5<O, 4>AB0B>G=>5 4;O B>3>, GB>1K ?>;CG8BL >B =53> 45=L38. 0 A0<>< 45;5 F5;L B>@3>2;8, :0: C1548B5;L=> ?>4G5@:820NB !?5=A5@ 6>=A>= 8 0@8 #8;A>= 0 :=835 "4=0 <8=CB0 B>@3>2;8", 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?><>GL G5;>25:C ?@8>1@5AB8 B>, GB> >= E>G5B '5< ;CGH5 2K 1C45B5 ?><>30BL ;N4O< ?>:C?0BL B>, GB> >=8 E>BOB, B5< 1>;55 CA?5H=K< ?@>402F>< 2K AB0=5B5. =>385 8458 @01>B0NB 2 MB>< =0?@02;5=88. #AB0=>2;5=85 @0??>@B0 A A0<>3> =0G0;0 8<55B 206=>5 7=0G5=85. /:>@5=85 @5AC@A>2 ?>72>;8B 20< 1@0BLAO 70 @5H5=85 7040G 2 @5AC@A=>< A>AB>O=88. %>@>H55 A0<>GC2AB285 =0 @01>B5 40AB 20< 2>7<>6=>ABL E>@>H> @01>B0BL. @8A>548=5=85 : 1C4CI5<C <>65B ?><>GL 20< ?>AB@>8BL B0:CN A8BC0F8N 8 B0:85 >ICI5=8O, :0:85 20< E>B5;>AL 1K 8<5BL, <KA;5==> ?@>83@02 8E 70@0=55. >AB0=>2:0 E>@>H> AD>@<8@>20==>3> @57C;LB0B0 O2;O5BAO 15AF5==K< 8A:CAAB2>< 2 B>@3>2;5. 3;025 1 2K ?@8<5=8;8 :@8B5@88 E>@>H59 AD>@<8@>20==>AB8 : A2>5<C @57C;LB0BC. ">65 2>?@>AK, :>B>@K5 2K 8A?>;L7>20;8 B0<, <>3CB 1KBL 8A?>;L7>20=K 4;O B>3>, GB>1K ?><>GL 4@C38< OA=> ?>=OBL, G53> >=8 E>BOB =0 A0<>< 45;5. -B> C<5=85 8<55B @5H0NI55 7=0G5=85 2 B>@3>2;5, ?>B><C GB> 2K A<>65B5 C4>2;5B2>@8BL ?>B@51=>AB8 ?>:C?0B5;O ;8HL B>340, :>340 1C45B5 7=0BL B>G=>, G53> >= E>G5B. 45O 45;5=8O 225@E 8 45;5=8O 2=87 <>65B ?><>GL 20< >1=0@C68BL B>, 2 G5< ;N48 =C640NBAO. 0:>2K 8E :@8B5@88? 'B> 206=> 4;O =8E 2 MB>< B>20@5? <5NB ;8 >=8 2 3>;>25 C A51O F5;L >B=>A8B5;L=> B>3>, GB> >=8 ?>:C?0NB, 8 <>65B5 ;8 2K ?><>GL 8< >A>7=0BL 55? @82545< >48= ?@8<5@: 0 >4=>9 1>;LH>9 C;8F5 "=0BK:0=>" 7=0G8B5;L=> 1>;LH5 ;02>: A:>1O=KE 8745;89, G5< >=0 <>65B 2<5AB8BL. 4=0 87 =8E, C :>B>@>9 ;CGH5 2A5E 84CB 45;0, - MB> <0;5=L:0O ;02>G:0, @0A?>;>65==0O 40;5:> >B 4>@>38. 55 2;045;5F 2A5340 ?@54?@8=8<05B 8A:@5==85 ?>?KB:8 C7=0BL, GB> 2K 45;05B5 8 4;O G53> 20< =C6=K 8=AB@C<5=BK 8;8 ?@8=04;56=>AB8. E>BO >= =5 2A5340 CAB0=02;8205B ?@8;8G=K9 @0??>@B, ?>B><C GB> ?>@>9 53> 2>?@>AK ?5@5E>4OB 2 ?KB;82K9 4>?@>A, >= 2A5-B0:8 C156405BAO 2 B><. GB> =5 ?@>40; 20< =8G53> B0:>3>, GB> >:065BAO 4;O 20A 15A?>;57=K<. A;8 C =53> =5B ?>4E>4OI53> 8=AB@C<5=B0, >= =0?@028B 20A 2 B>B <03078=, 0 :>B>@>< MB>B 8=AB@C<5=B 5ABL. = 2?>;=5 CA?5H=> 2K45@68205B A8;L=CN :>=:C@5=F8N A 4;8==>9 F5?LN <03078=>2, F5=K 2 :>B>@KE ACI5AB25==> =865. =0H59 <>45;8 >= 45;05B 45;5=85 225@E, GB>1K >?@545;8BL @57C;LB0B 8 :@8B5@88 A2>53> ?>:C?0B5;O, 0 70B5< ?@>872>48B 45;5=85 2=87 B>G=> : B5< :>=:@5B=K< 8=AB@C<5=B0<, 2 :>B>@KE >= =C6405BAO. -B> <>65B 2:;NG0BL 8 45;5=85 2 AB>@>=C >B B>3>. > G5< A A0<>3> =0G0;0 ?@>A8B ?>:C?0B5;L. (A5340 8<5==> B0: 8 ?@>8AE>48B, :>340 O BC40 ?@8E>6C.) 5;5=85 2 AB>@>=C 25AL<0 ?>;57=> 4;O B>3>, GB>1K =09B8, GB> G5;>25:C =@028BAO 2 B>20@5. 0:>2K >A=>2=K5 <><5=BK MB>3> 45;5=8O? 45 B5 >B;8G8B5;L=K5 G5@BK, :>B>@K5 70AB02;ONB ?>:C?0B5;O 2K18@0BL >48= B>20@, 0 =5 4@C3>9? 7CG5=85 B>3>. GB> G5;>25: E>G5B, 2 MB8E B@5E =0?@02;5=8OE O2;O5BAO CAB>9G82K< ?0BB5@=><, ?@8ACI8< 2A5< 8A:CA=K< ?@>402F0<. !CI5AB25==>9 745AL O2;O5BAO 8 :>=3@CM=B=>ABL. C45B ;8 ?@>4025F A0< 8A?>;L7>20BL B>B B>20@, :>B>@K< B>@3C5B? 59AB28B5;L=> ;8 25@8B >= 2 B5 ?@58<CI5AB20 B>20@0, > :>B>@KE 3>2>@8B? 5:>=3@CM=B=>ABL <>65B ?@>A:0;L7K20BL 2 B>=5 3>;>A0, 2 ?>75 8 <>65B 7=0G8B5;L=> 70B@C4=OBL B>@3>2;N. #AB0=>2:0 @0<:8 2 --MB> B>B A?>A>1, A ?><>ILN :>B>@>3> <K ?><5I05< 25I8 2 @07;8G=K5 :>=B5:ABK, GB>1K ?@840BL 8< @07;8G=K5 A<KA;K, MB> B>, GB> <K 2K45;O5< :0: 206=>5 2 MB>B <><5=B. >B ?OBL @07;8G=KE ?>;57=KE A?>A>1>2 ?><5I0BL A>1KB8O 2 @0<:8. 5:>B>@K5 87 =8E =5O2=> 2>7=8:0;8 ?@8 @0AA<>B@5=88 4@C38E 0A?5:B>2 8 ?>MB><C 745AL 8E AB>8B >B<5B8BL O2=>. 0<:0 @57C;LB0B0 !8BC0F8O >F5=8205BAO 2 B5@<8=0E @57C;LB0B0. >-?5@2KE. >?@545;8B5 A2>9 A>1AB25==K9 @57C;LB0B 8 C1548B5AL, GB> >= E>@>H> AD>@<8@>20=. K@065= ;8 >= ?>78B82=>? 0E>48BAO ;8 >= ?>4 20H8< :>=B@>;5<? >AB0B>G=> ;8 >= :>=:@5B5= 8 ?@028;L=> ;8 2K1@0=K @07<5@K @57C;LB0B0? 0:>2> ?>4B25@645=85 B>3>, GB> @57C;LB0B 4>AB83=CB? ABL ;8 C 20A @5AC@AK, GB>1K 2K?>;=8BL B>, GB> 704C<0;8? 0:8< >1@07>< MB>B @57C;LB0B A>3;0AC5BAO A 4@C38<8? >-2B>@KE, 2>7<>6=>, 20< A;54C5B >?@545;8BL @57C;LB0BK :064>3> 87 2:;NG5==KE 2 A8BC0F8N ;N459, ?><>GL 8< ?@>OA=8BL, G53> >=8 E>BOB, A B5<, GB>1K 2K <>3;8 2<5AB5 42830BLAO 40;LH5. -B@5BL8E, ACI5AB2CNB A>3;0A>20==K5 @57C;LB0BK. 0: B>;L:> 2K >?@545;8;8 A2>9 A>1AB25==K9 @57C;LB0B 8 @57C;LB0BK 4@C38E ;N459, 2K <>65B5 C2845BL, =0A:>;L:> >=8 A>3;0ACNBAO 4@C3 A 4@C3><. >7<>6=>, 20< ?@845BAO ?@>25AB8 ?5@53>2>@K ?> ?>2>4C :064>3> @07;8G8O <564C =8<8. 0:>=5F, 45@68B5 @57C;LB0BK 2 3>;>25, GB>1K 2K <>3;8 2845BL, 428305B5AL ;8 2K 2 8E =0?@02;5=88. A;8 =5B, B> 20< A;54C5B A45;0BL GB>-B> 4@C3>5. 0<:0 @57C;LB0B0 - MB> G@572KG09=> ?>;57=K5 >G:8, G5@57 :>B>@K5 A;54C5B @0AA<0B@820BL A2>8 459AB28O. A;8 <5=5465@ =5 8<55B OA=>3> ?@54AB02;5=8O > A2>59 F5;8, B> C =53> =5B B25@4>3> >A=>20=8O 4;O ?@8=OB8O @5H5=89 8 A?>A>1>2 AC48BL > B><, ?>;57=K5 8;8 15A?>;57=K5 459AB28O >= ?@54?@8=8<05B 2 A2>5< 187=5A5. 0<:0 M:>;>388 ?OBL 65, A MB8< <K 8<5;8 45;> O2=>, :>340 >1AC640;8 @57C;LB0BK, 8 =5O2=> MB>3> :0A0;8AL =0 ?@>BO65=88 2A59 :=838. 0: <>8 459AB28O 2AB@0820NBAO 2 1>;55 H8@>:CN A8AB5<C A5<L8, 4@C759, ?@>D5AA8>=0;L=KE 8=B5@5A>2? /2;ONBAO ;8 >=8 2K@065=85< <>59 ;8G=>AB8 2 F5;><? #2060NB ;8 >=8 F5;>AB=>ABL 4@C38E 2:;NG5==KE 2 A8BC0F8N ;N459? >=3@CM=B=>ABL ?@54AB02;O5B A>1>9 A?>A>1, :>B>@K< =0H5 ?>4A>7=0=85 ?5@5405B =0< A>>1I5=85 >1 M:>;>388, 8 O2;O5BAO =5>1E>48<K< CA;>285< 4;O <C4@KE 459AB289. 0<:0 ?>4B25@645=8O -B0 @0<:0 >1@0I05B 2=8<0=85 =0 G5B:85 8 A?5F8D8G5A:85 45B0;8. G0AB=>AB8, :0: 2K C7=05B5, GB> 2K 4>AB83;8 A2>53> 57C;LB0B0? 'B> 2K 1C45B5 2845BL, A;KH0BL 8 >ICI0BL? -B0 @0<:0 >1@07C5B G0ABL @0<:8 @57C;LB0B0 8 8=>340 ?>;57=0 A0<0 ?> A515, 2 >A>15==>AB8, 2 ?@8<5=5=88 : :@8B5@8O<. 0<:0 ":0: 1C4B>" -B0 @0<:0 O2;O5BAO A?>A>1>< :@50B82=>3> @5H5=8O ?@>1;5<, :>B>@K9 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?@8B2>@8BLAO, 1C4B> GB>-B> C65 ?@>87>H;>. GB>1K 8AA;54>20BL 2>7<>6=>AB8. 0G=8B5 A> A;>2. "A;8 1K MB> C65 ?@>87>H;>..." 8;8 "@54?>;>68<, GB>.". !CI5AB2C5B <0AA0 A8BC0F89, :>340 MB> <>65B >:070BLAO ?>;57=K<. 0?@8<5@, 5A;8 206=K9 G5;>25: =5 ?@8H5; =0 A>25I0=85, 2K <>65B5 7040BL A515 2>?@>A0 "A;8 1K X 1K; 745AL, GB> 1K >= 45;0;?" A;8 :B>-B> 7=05B X E>@>H>, ?@54;>65==K5 8< >B25BK <>3CB >:070BLAO 25AL<0 ?>;57=K<8. (A5340 ?5@5?@>25@LB5 MB> ?>765 2<5AB5 A X, 5A;8 1K;> ?@8=OB> 206=>5 @5H5=85.) @C3>9 ?@8<5@ 8A?>;L7>20=8O MB>9 8458 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?5@5=5AB8AL <KA;5==> =0 ?>;3>40 8;8 3>4 2?5@54 2 A2>5 CA?5H=>5 1C4CI55 8, 273;O=C2 =0704, =0 A2>5 =0AB>OI55, A?@>A8BL - "0:85 H038 <K ?@54?@8=O;8 B>340, :>B>@K5 ?@825;8 =0A : B5?5@5H=5<C =0H5<C A>AB>O=8N?" 7 MB>9 ?5@A?5:B82K 2K <>65B5 872;5GL 206=CN 8=D>@<0F8N, :>B>@CN B@C4=> @073;O45BL 2 =0AB>OI89 <><5=B, ?>B><C GB> 2K =0E>48B5AL >B =55 A;8H:>< 1;87:>. I5 >48= A?>A>1 ?@8<5=5=8O MB>9 @0<:8 - MB> ?@54AB028BL A515 =08EC4H55 87 B>3>, GB> <>65B A;CG8BLAO. 'B> 2K 1C45B5 45;0BL, 5A;8 =08EC4H55 ?@>87>945B? <5NBAO ;8 C 20A 2K1>@K 8 ?;0=K =0 MB>B A;CG09? @85< ":0: 1C4B>" <>6=> 8A?>;L7>20BL, GB>1K ?@54CA<>B@5BL =08EC4H89 20@80=B, 2 :0G5AB25 G0AB=>3> ?@8<5@0 1>;55 >1I53> ?@>F5AA0, 8725AB=>3> ?>4 =0720=85< 4825@A8>==K9 ?>4E>4. (@>F5AA, =0 :>B>@>< AB@0E>2K5 :><?0=88 45;0NB 1>;LH85 45=L38.) 0<:0 2>A?@>872545=8O -B0 @0<:0 ?@>AB0. K ?>2B>@O5B5 8=D>@<0F8N, 8<5NICNAO C 20A : 40==><C <><5=BC, 2>A?@>872>4O ?@8 ?>2B>@5 :;NG52K5 A;>20 8 B>= 3>;>A0 4@C38E ;N459. <5==> MB8< 2>A?@>872545=85 >B;8G05BAO >B @57N<8@>20=8O, ?@8 :>B>@>< G0AB> ?@>8AE>48B A8AB5<0B8G5A:>5 8A:065=85 A;>2 8 2KA:07K20=89 4@C38E 2KABC?02H8E. >A?@>872545=85 ?>;57=> 4;O >B:@KB8O 48A:CAA88, 4;O B>3>, GB>1K 225AB8 2 :C@A 45;0 =>2KE ;N459 2 3@C??5 8 GB>1K ?@>25@8BL A>3;0A8O 8 ?>=8<0=85 CG0AB=8:>2 A>25I0=8O. => ?><>305B ?>AB@>8BL @0??>@B 8 >:07K205BAO 15AF5==K< ?>4A?>@L5< 2AO:89 @07, :>340 >= CB@0G5=, >=> 45;05B 1>;55 OA=K< ?CB8 40;L=59H53> ?@>42865=8O. =>340 :065BAO, GB> A>25I0=85 ?@8H;> : A>3;0H5=8N, => 53> CG0AB=8:8 @0AE>4OBAO A A>25@H5==> ?@>B82>?>;>6=K<8 <=5=8O<8 2 >B=>H5=88 ?@54<5B0 A?>@0. >A?@>872545=85 <>65B C45@60BLAO =0 ?CB8 : 65;05<><C @57C;LB0BC. !)/ 5A<>B@O =0 B>, GB> <K 1C45< >?8AK20BL A>25I0=8O 2 :>=B5:AB5 187=5A0, MB>B ?0BB5@= >48=0:>2> ?@8<5=8< : ;N1><C :>=B5:ABC, 345 2AB@5G0NBAO 42>5 8;8 1>;55 ;N459, 8<5NI8E >1ICN F5;L. '8B0O >AB02HCNAO G0ABL MB>3> ?0@03@0D0, 2K <>65B5 4C<0BL > :064>< ?0BB5@=5 2 B>< :>=B5:AB5, :>B>@K9 ?>4E>48B 4;O 20A.  5ABL <=>3> 25I59, :>B>@K5 <>6=> 1K;> 1K ?@54;>68BL 2 :>=B5:AB5 187=5A0. 5;8G09H8< @5AC@A>< 2 ;N1>< 187=5A5 O2;ONBAO ;N48, 70=OBK5 2 =5<. '5< 1>;55 MDD5:B82=K<8 1C4CB ;N48. B5< 1>;55 A>25@H5==K< AB0=5B 187=5A. 4=0 87 AB>@>= 187=5A0 - D>@<8@>20=85 :><0=4K, @01>B0NI59 =04 >1I59 F5;LN. #A?5E 1C45B >?@545;OBLAO 3;02=K< >1@07>< B5<. =0A:>;L:> E>@>H> >=8 A?@02;ONBAO A> A;54CNI8<8 :;NG52K<8 <><5=B0<8: 0) >AB0=>2:0 F5;8. 1) -DD5:B82=0O :><<C=8:0F8O 2=CB@8 3@C??K 8 A 2=5H=8< <8@><. 2) =8<0B5;L=>5 >B=>H5=85 : >:@C65=8N. >AB>O==> A;548BL 70 ?>B@51=>ABO<8 8 @50:F859 :;85=B>2. 3) #25@5==>ABL 2 CA?5E5: :>=3@CM=B=>ABL. ;045=85 @5AC@A0<8, 381:>ABL, C?@02;5=85 D8;LB@0<8 2>A?@8OB8O, ?@575=B0F8>==K5 8 :><<C=8:0B82=K5 C<5=8O ;N459, 70=OBKE 2 187=5A5, >?@545;ONB, =0A:>;L:> CA?5H=K< >= 1C45B. >1@0I05BAO : B>G=K< C<5=8O<, :>B>@K5 A>740NB CA?5E 2 <8@5 187=5A0. ?@>=8:05B 2 A0<CN A5@4F528=C >@30=870F88 187=5A0. 0D8=8@CO 8 @072820O MDD5:B82=>ABL :064>3> >B45;L=>3> G5;>25:0, 70=OB>3> 2K?>;=5=85< A2>59 7040G8. 5;>2K5 A>25I0=8O - MB> B> <5AB>, 2 :>B>@>< 2A5 MB8 C<5=8O A>18@0NBAO 2<5AB5. K =0G=5< A A>25I0=89 A>B@C4=8:>2, =0 :>B>@KE 1>;LH8=AB2> ;N459 2 >1I8E G5@B0E A>3;0A=K A @57C;LB0B><. !>25I0=8O, =0 :>B>@KE 2>7=8:05B O2=K9 :>=D;8:B 2 >B=>H5=88 @57C;LB0B>2, 1C4CB @0AA<>B@5=K 2 @0745;5 "5@53>2>@K" . !>25I0=8O 8<5NB F5;L, 8 F5;L MB0 4>;6=0 1KBL O2=> >?@545;5=0. - =0?@8<5@, 2AB@5G8 A :>;;530<8 @07 2 =545;N, GB>1K >1<5=OBLAO 8=D>@<0F859, ?@8=OBL @5H5=85 8 @0A?@545;8BL >1O70==>AB8. @C38<8 ?@8<5@0<8 <>3CB 1KBL: ?;0=8@>20=85 1N465B0 =0 A;54CNI89 3>4, >F5=:0 8A?>;=5=8O 8 ?@54AB02;5=85 ?;0=>2. 0: CG0AB=8: 206=>3> A>25I0=8O 2K 4>;6=K 1KBL 0 CAB>9G82>< @5AC@A=>< A>AB>O=88 8 1KBL :>=3@CM=B=K< 2 >B=>H5=88 B>9 @>;8, :>B>@CN 20< =5>1E>48<> AK3@0BL. /:>@O <>3CB >:070BLAO ?>;57=K<8 :0: ?5@54 =0G0;>< A>25I0=8O, GB>1K ?@840BL 20< E>@>H55 =0AB@>5=85, B0: 8 2> 2@5<O A>25I0=8O 2 B>< A;CG05, 5A;8 GB>-B> =0G8=05B A:;04K20BLAO =5 B0:, :0: E>B5;>AL 1K. ><=8B5, GB> 4@C385 ;N48 1C4CB O:>@O<8 4;O 20A, 0 2K 1C45B5 O:>@5< 4;O 4@C38E ;N459. !0<0 :><=0B0 <>65B AB0BL O:>@5<. D8A G0AB> ?@54AB02;O5B A>1>9 <5AB>, ?>;=>5 2=5H=8E 0B@81CB>2 ;8G=>9 2;0AB8 8 CA?5E0 G5;>25:0, A84OI53> 70 @01>G8< AB>;><. >7<>6=>, 20< ?>=04>1OBAO 2A5 4>ABC?=K5 @5AC@AK. !>AB02 ?@8ACBAB2CNI8E 8 ?>25AB:0 4=O A>25I0=8O 4>;6=K 1KBL CAB0=>2;5=K 70@0=55. K 4>;6=K OA=> ?@54AB02;OBL A515 A2>9 @57C;LB0B. !;54C5B B0:65 ?>701>B8BLAO > ?@>F54C@5 ?>4B25@645=8O: :0: 2K C7=05B5, GB> 2K 4>AB83;8 @57C;LB0B0. 5>1E>48<> >G5=L G5B:> >?@545;8BL. GB> 2K E>B8B5 C2845BL, CA;KH0BL 8 ?>GC2AB2>20BL. A;8 =5 AD>@<8@>20= @57C;LB0B A>25I0=8O, 25@>OB=>, 2K ?>?CABC B@0B8B5 2@5<O. A=>2=>9 D>@<0B CA?5H=>3> A>25I0=8O ?>E>6 =0 B@5E<8=CB=K9 A5<8=0@ ?> , >?8A0==K9 2 3;025 1: 1. =0BL, G53> 2K E>B8B5. 2. =0BL, G53> E>BOB 4@C385. 3. A:0BL ?CB8, =0 :>B>@KE 2K A<>3;8 1K 2A5 MB> ?>;CG8BL. -B> :065BAO ?@>ABK< 8 >G5284=K<, => G0AB> B5@O5BAO 2 AC5B5 8 =5>?@545;5==>AB8 1C4=59, 0 H03 3 <>65B >:070BLAO B@C4=K<, 5A;8 AB0;:820NBAO :>=D;8:BCNI85 8=B5@5AK. =0G0;5 A>25I0=8O ?>;CG8B5 :>=A5=ACA 2 >B=>H5=88 @0745;O5<>3> @57C;LB0B0. 06=>, GB>1K 2A5 4>AB83;8 A>3;0H5=8O >B=>A8B5;L=> @57C;LB0B0 A>25I0=8O - =5:>B>@>3> >1I53> 8AE>40, =04 :>B>@K< 1C4CB @01>B0BL. >340 2K CAB0=>28B5 @57C;LB0B, ?>AB02LB5 =0 =5< O:>@L. 53G5 2A53> MB> A45;0BL, 8A?>;L7CO :;NG52>5 A;>2> 8;8 AE5<C (5A;8 2>7<>6=>, 70D8:A8@C9B5 MB> =0 4>A:5). 0< B0:65 A;54C5B 4>AB8GL A>3;0H5=8O >B=>A8B5;L=> ?>4B25@645=8O, :>B>@>5 ?>:065B, GB> @57C;LB0B C65 4>AB83=CB. 0: :064K9 87 CG0AB=8:>2 C7=05B, GB> >= C65 ?>;CG8; @57C;LB0B? (8A?>;L7C9B5 @0<:C ?>4B25@645=8O. A=>20 206=K< H03>< O2;O5BAO @0??>@B. 0< =5>1E>48<> CAB0=>28BL @0??>@B A >AB0;L=K<8 CG0AB=8:0<8 A>25I0=8O. 5A;8 2K MB>3> 5I5 =5 A45;0;8. 8A?>;L7C9B5 =525@10;L=CN 2K- @078B5;L=>ABL 8 A>>B25BAB2CNI89 O7K:. C4LB5 2=8<0B5;L=K : ?@>O2;5=8O< =5:>9 3@CM=B=>AB8 C ;N1>3> CG0AB=8:0 2 >B=>H5=88 @0745;O5<>3> @57C;LB0B0 <>3CB 1KBL A:@KBK5 ?@>B82>@5G8O, 8 C7=0BL > =8E ;CGH5 @0=LH5, G5< ?>765. > 2@5<O 48A:CAA88 <>3CB 1KBL ?>;57=K<8 @0<:8 ?>4B25@645=8O. M:>;>388, 2>A?@>872545=8O 8 ":0: 1C4B>". 4=0 ?@>1;5<0, :>B>@0O ?>AB>O==> ?@5A;54C5B A>25I0=8O, 70:;NG05BAO 2 B><, GB> >=8 A1820NBAO A> A2>53> ?CB8. 5 CA?5;8 2K MB> 70<5B8BL, :0: 2@5<O C65 ?>4>H;> : :>=FC, 0 @5H5=85 =5 ?@8=OB> 8 @57C;LB0B =5 4>AB83=CB. =>385 A>25I0=8O 2=570?=> >B:;>=ONBAO 8 70E>4OB 2 BC?8:. 0<:0 @57C;LB0B0 <>65B 1KBL 8A?>;L7>20=0 4;O B>3>, GB>1K >F5=8BL C<5AB=>ABL ;N1>3> 2<5H0B5;LAB20 8 C45@60BL A>25I0=85 =0 ?CB8 : F5;8. @54?>;>68<, :>;;530 2> 2@5<O 48A:CAA88 2=5A ?@54;>65=85, :>B>@>5 :065BAO =5 8<5NI8< >B=>H5=85 :> 2A5<8 ?@8=OB><C @57C;LB0BC. => <>65B 1KBL 8=B5@5A=K<, 8=D>@<0B82=K< 8 25@=K<, => =5C<5AB=K<. K <>65B5 A:070BL ?@8<5@=> A;54CNI55: "/ 15A?>:>NAL > B><, ?@>428=5B ;8 MB> =0A 1;865 : @57C;LB0BC, <>65B5 ;8 2K A:070BL, =0A:>;L:> MB> A>>B25BAB2C5B =0H5<C A>25I0=8N?" K <>65B5 70O:>@8BL MB> 70<5G0=85 >1 C<5AB=>AB8 287C0;L=> 42865=85< @C:8 8;8 3>;>2K. KABC?0NI89 4>;65= ?>:070BL, =0A:>;L:> C<5AB=> 53> ?@54;>65=85. A;8 =5B, B> 2K A15@53;8 F5==>5 2@5<O. -B> ?@54;>65=85 <>65B >:070BLAO 206=K< 2 4@C3>< :>=B5:AB5, 2 B0:>< A;CG05 ?@87=09B5, GB> MB> B0:, 8 ?>4B25@48B5, GB> : =5<C A;54C5B >1@0B8BLAO 2 4@C3>5 2@5<O. >4KB>68209B5 8 AC<<8@C9B5 :064>5 2KABC?;5=85 ?> <5@5 B>3>, :0: >=8 ?>O2;ONBAO, 2AB@0820O 53> 2 A>3;0A>20==K9 @57C;LB0B, 8;8 A>3;0H09B5AL ?5@5=5AB8 53> =0 A;54CNI55 A>25I0=85. A;8 :B>-B> ?@5@K205B A>25I0=85 8;8 C2>48B 53> 40;5:> 2 AB>@>=C, 2K <>65B5 A:070BL: "/ F5=N, GB> 2K B0: 1;87:> : A5@4FC ?@8=8<05B5 MB>, >G5284=>, MB> O2;O5BAO 206=K< 4;O 20A. 4=0:> <K 4>3>2>@8;8AL. GB> 745AL =5 <5AB> 8 =5 2@5<O, GB>1K >1AC640BL MB>B <><5=B. >3;8 1K <K 2AB@5B8BLAO ?>765, GB>1K @07@5H8BL MB>B 2>?@>A?" 0;81@C9B5 :>=3@CM=B=>ABL, :>340 2K 45;05B5 B0:>3> @>40 ?@54;>65=8O. 0;81@>2:0 <>65B 3>2>@8BL 20<, GB> X 70:C@8205B A830@5BC, :>340 >= 4>2>;5= @57C;LB0B><. Y 2A5340 A<>B@8B 2=87, :>340 2>7@0605B (B0: GB> 2K <>65B5 A?@>A8BL, GB> 5<C =5>1E>48<>, GB>1K GC2AB2>20BL A51O "":59" 2 >B=>H5=88 40==>3> 8AE>40). Z 3@K75B =>3B8, :>340 =54>2>;5=. !CI5AB2C5B <=>65AB2> A?>A>1>2, >A>7=0=8O =0 4>2>;L=> 3;C1>:>< C@>2=5 B>3>, :0: ?@>428305BAO A>25I0=85. >7<>6=> >1>9B8 =5?@8OB=>AB8 5I5 4> B>3>, :0: >=8 2>7=8:;8. 70:;NG5=85 A>25I0=8O 8A?>;L7C9B5 @0<:C 2>A?@>872545=8O 8 4>159B5AL A>3;0H5=8O 2 >B=>H5=88 ?@>3@5AA0 8 @57C;LB0B0. '5B:> >?@545;8B5 8 >1AC48B5 A>2<5AB=>, :0:85 459AB28O 4>;6=K 1KBL ?@54?@8=OBK 8 :5<. =>340 A>3;0A85 >:07K205BAO =5?>;=K<, B0: GB> 7025@H5=85 7028A8B >B >?@545;5==KE 459AB289. B0:, 2K 3>2>@8B5 GB>-B> 2@>45: "A;8 MB> ?@>87>945B 8 5A;8 X A45;05B MB>, 8 5A;8 <K C3>2>@8< Y, GB> MB> ?@028;L=>, B>340 <K 1C45< 459AB2>20BL." -B> 8725AB=> :0: CA;>2=>5 7025@H5=85. 0O:>@8B5 A>3;0H5=85 :;NG52K< A;>2>< 8 ?@8A>548=8B5 : 1C4CI5<C. 'B> 1C45B =0?><8=0BL CG0AB=8:0< A>25I0=8O > 4>AB83=CBKE 4>3>2>@5==>ABOE? !?@>5:B8@C9B5 @50;870F8N A>3;0H5=8O 2=5 @01>G53> :018=5B0 8 C1548B5AL 2 B><, GB> >=> A2O70=> A 4@C38<8 =57028A8<K<8 A>1KB8O<8, :>B>@K5 <>3CB 459AB2>20BL :0: A83=0;K, =0?><8=0NI85 > 459AB28OE, =5>1E>48<KE 4;O 2K?>;=5=8O 4>3>2>@5==>AB8. AA;54>20=8O ?>:07K20NB, GB> <K ;CGH5 ?><=8< B>, GB> ?@>87>H;> 2 ?5@2K5 8 ?>A;54=85 <8=CBK A>25I0=8O. >A?>;L7C9B5AL MB8< 8 >B<5BLB5 206=K5 <><5=BK 2 =0G0;5 8 2 :>=F5 A>25I0=8O. $>@<0B A>25I0=8O ) > A>25I0=8O: 1. ?@545;8B5 A2>9 @57C;LB0B 8 B> ?>4B25@645=85, :>B>@>5 40AB 20< ?>=OBL, GB> 2K 4>AB83;8 MB>3> @57C;LB0B0. 2. ?@545;8B5 A>AB02 CG0AB=8:>2 8 ?>25AB:C A>25I0=8O. ) > 2@5<O A>25I0=8O: 1. >445@68209B5 @5AC@A=>5 A>AB>O=85. @8 =5>1E>48<>AB8 8A?>;L7C9B5 @5AC@A=K5 O:>@O. 2. #AB0=>28B5 @0??>@B. 3. >;CG8B5 :>=A5=ACA 2 >B=>H5=88 @0745;O5<>3> @57C;LB0B0 8 53> ?>4B25@645=85. 4. 5;09B5 70<5G0=8O ?> ?>2>4C C<5AB=>AB8, GB>1K C45@60BL A>25I0=85 =0 ?CB8 : F5;8. 5. A;8 8=D>@<0F8O =54>ABC?=0, 8A?>;L7C9B5 @0<:C &ldquo;:0: 1C4B>&rdquo;. 6. A?>;L7C9B5 @0<:C 2>A?@>872545=8O, GB>1K AC<<8@>20BL :;NG52K5 <><5=BK A>3;0H5=8O. 7. @845@68209B5AL 42865=8O ?> =0?@02;5=8N : @57C;LB0BC, 8A?>;L7CO <5B0<>45;L 8;8 4@C385 =5>1E>48<K5 8=AB@C<5=BK. ) 025@H0O A>25I0=85: 1. @>25@LB5 :>=3@CM=B=>ABL 8 A>3;0A85 4@C38E CG0AB=8:>2 A>25I0=8O. 2. !C<<8@C9B5 459AB28O, :>B>@K5 =5>1E>48<> ?@54?@8=OBL. A?>;L7C9B5 @0<:C 2>A?@>872545=8O, GB>1K 872;5GL 2K3>4C 87 B>3> D0:B0, GB> ?@>72CG02H55 2 :>=F5 ;CGH5 70?><8=05BAO. 3. A?KB09B5 A>3;0H5=85 ?@8 =5>1E>48<>AB8. 4. @8<8B5 CA;>2=>5 70:;NG5=85, 5A;8 =5>1E>48<>. 5. @8A>548=8B5 : 1C4CI5<C ?@8=OB>5 @5H5=85.  + 5@53>2>@K - MB> A>25I0=8O, ?@>2>48<K5 A F5;LN 2K@01>B:8 A>2<5AB=KE @5H5=89 2 B5E A;CG0OE, :>340 8=B5@5AK =5 A>2?040NB. ! @57C;LB0B>< CA?5H=KE ?5@53>2>@>2 :>=3@CM=B=> A>3;0A=K >15 AB>@>=K 2K ?>;CG05B5 B>, GB> E>B8B5 >B 4@C38E, ?@54;030O 8< B>, GB> E>BOB >=8. K;> 1K =5?;>E>, 5A;8 1K >:070;>AL, GB> MB> AB>;L 65 ;53:> A45;0BL, A:>;L 8 >?8A0BL. @>8AE>48B 10;0=A8@>20=85 8 B0=5F <564C 20H59 F5;>AB=>ABLN, F5==>ABO<8 8 @57C;LB0B0<8, A >4=>9 AB>@>=K, 8 F5;>AB=>ABLN, F5==>ABO<8 8 @57C;LB0B0<8 4@C38E CG0AB=8:>2, A 4@C3>9. "0=5F :><<C=8:0F88 ?5@5<5I05BAO B> 2 >4=C AB>@>=C, B> 2 4@C3CN, =5:>B>@K5 8=B5@5AK 8 F5==>AB8 1C4CB A>2?040BL, 4@C385 1C4CB ?@>B82>?>;>6=K. MB>< A<KA;5 ?5@53>2>@K ?@>=8:0NB 1C:20;L=> 2> 2A5, GB> <K 45;05<. K 8<55< 745AL 45;> A ?@>F5AA>< ?5@53>2>@>2, 0 =5 A B5<, > G5< 2K C65 4>3>2>@8;8AL. '0AB> ?@>8AE>4OB ?5@53>2>@K ?> ?>2>4C =54>AB0NI8E @5AC@A>2. ;NG52>5 C<5=85 2 ?5@53>2>@0E - MB> A>3;0A>20=85 @57C;LB0B>2: C2O70BL 8E 4@C3 A 4@C3>< B0:8< >1@07><, GB>1K :064K9 CG0AB=8: ?5@53>2>@>2 ?>;CG8; B>, GB> >= E>G5B (E>BO MB> <>65B 8 =5 A>2?040BL A 53> B@51>20=8O<8 2 =0G0;5 ?5@53>2>@>2). @54?>;>65=85 70:;NG05BAO 2 B><, GB> =08;CGH89 A?>A>1 4>AB8GL A2>8E F5;59 - MB> 30@0=B8@>20BL, GB> :064K9 CG0AB=8: B>65 4>AB83=5B A2>8E F5;59. @>B82>?>;>6=>ABLN A>3;0A>20=8O @57C;LB0B>2 O2;O5BAO <0=8?C;8@>20=85, ?@8 :>B>@>< 65;0=8O 4@C38E ;N459 =5 CG8BK20NBAO 2>2A5. '5BK@5 4@0:>=0 ?>4AB5@530NB B5E :B> ?@0:B8:C5B <0=8?C;8@>20=85< C3@K75=8O A>25AB8, >1840, 2708<=>5 >128=5=85 8 <5ABL. >340 2K ?@>2>48B5 ?5@53>2>@K, AB@5<OAL A>3;0A>20BL @57C;LB0BK, >AB0;L=K5 CG0AB=8:8 AB0=>2OBAO 20H8<8 A>N7=8:0<8, 0 =5 >??>=5=B0<8. A;8 ?5@53>2>@K <>3CB 1KBL ?><5I5=K 2 @0<:C @5H5=8O A>N7=8:0<8 >1I59 ?@>1;5<K, B> MB> C65 G0AB8G=>5 @5H5=85 ?@>1;5<K. !>3;0A>20=85 - MB> ?>8A: >1;0AB8 ?5@5A5G5=8O 8=B5@5A>2 8 @57C;LB0B>2. B45;8B5 ;N459 >B ?@>1;5<K. !B>8B ?><=8BL > B><, GB> 2 1>;LH8=AB25 ?5@53>2>@>2 CG0AB2CNB ;N48, A :>B>@K<8 2K ?>445@68205B5 8;8 E>B8B5 ?>445@6820BL E>@>H85 >B=>H5=8O. >3>20@8205B5AL ;8 2K > ?@>4065, >:;045 8;8 >B?CA:5, 5A;8 2K ?>;CG8B5 B>, GB> E>B8B5, 70 AG5B 4@C38E 8;8 >=8 ?>4C<0NB, GB> 2K C?>@=> 3=5B5 A2>N ;8=8N, B> 2K @8A:C5B5 CB@0B8BL 4>25@85, :>B>@>5 <>65B 1KBL 3>@074> F5==55 A B>G:8 7@5=8O 4>;3>2@5<5==KE @57C;LB0B>2, G5< CA?5E =0 40==KE ?5@53>2>@0E. K 2ABC?05B5 2 ?5@53>2>@K, ?>B><C GB> 20H8 @57C;LB0BK >B;8G0NBAO 4@C3 >B 4@C30. 0< A;54C5B 87CG8BL MB8 @07;8G8O, ?>B><C GB> >=8 C:07K20NB =0 B5 >1;0AB8, 2 :>B>@KE 2K <>65B5 >ACI5AB28BL 2708<>2K3>4=K5 A45;:8. =B5@5AK, :>B>@K5 :>=D;8:BCNB =0 >4=>< C@>2=5, <>3CB 1KBL @07@5H5=K, 5A;8 2K A<>65B5 =09B8 A?>A>1K ?>;CG5=8O :064>9 AB>@>=>9 A2>53> @57C;LB0B0 =0 1>;55 2KA>:>< C@>2=5. <5==> 745AL 45;5=85 225@E ?>72>;8B 20< =09B8 8 2>A?>;L7>20BLAO 0;LB5@=0B82=K<8 @57C;LB0B0<8 1>;55 2KA>:>3> C@>2=O. 5@2>=0G0;L=K9 @57C;LB0B - MB> ;8HL >48= A?>A>1 4>AB865=8O @57C;LB0B0 1>;55 2KA>:>3> C@>2=O. 0?@8<5@, 2 ?5@53>2>@0E >B=>A8B5;L=> >:;040 (?5@2>=0G0;L=K9 @57C;LB0B) C25;8G5=85 4>E>40 O2;O5BAO ;8HL >4=8< 87 ?CB59 ?>2KH5=8O C@>2=O 687=8 (@57C;LB0B 1>;55 2KA>:>3> C@>2=O). >3CB ACI5AB2>20BL 4@C385 ?CB8 ?>2KH5=8O C@>2=O 687=8: 5A;8 C25;8G5=85 >:;040 =52>7<>6=>, - C25;8G5=85 4;8B5;L=>AB8 >B?CA:0 8;8 1>;55 381:>5 @01>G55 @0A?8A0=85, =0?@8<5@. 5;5=85 225@E ?@>1@0AK205B <>ABK <564C @07;8G=K<8 8=B5@5A0<8. N48 <>3CB 65;0BL >4=>3> 8 B>3> 65 ?> @07;8G=K< ?@8G8=0<. 0?@8<5@, ?@54AB02LB5 A515 42CE ;N459, A?>@OI8E 87-70 BK:2K. =8 >10 E>BOB 55 ?>;CG8BL. 4=0:>, :>340 >=8 >1JOA=OB B>G=>, 70G5< >=0 8< =C6=0, 2K >1=0@C68B5, GB> >48= 87 =8E E>G5B ?@8>1@5AB8 55, GB>1K 8A?5GL ?8@>3, 0 4@C3><C =C6=0 :>@:0 >B BK:2K, GB>1K 873>B>28BL <0A:C 2 :0=C= =O 2A5E A2OBKE. 0 A0<>< 45;5 8< =C6=K @07=K5 G0AB8 BK:2K. =>385 :>=D;8:BK 8AG570NB, 5A;8 8E ?@>0=0;878@>20BL B0:8< A?>A>1><. -B> =51>;LH>9 ?@8<5@, => 2>>1@078B5, A:>;L:> @07;8G=KE 2>7<>6=>AB59 ACI5AB2C5B 2 ;N1>< O2=>< @07=>3;0A88. A;8 2K 70H;8 2 BC?8: 8 G5;>25: >B:07K205BAO @0AA<0B@820BL 4@C385 H038, 2K <>65B5 7040BL 2>?@>A0 "'B> 4>;6=> ?@>87>9B8 B0:>5, GB>1K MB> ?5@5AB0;> 1KBL ?@>1;5<>9?" 8;8 "@8 :0:8E >1AB>OB5;LAB20E 2K 1K;8 1K 3>B>2K ?@>4>;68BL ?5@53>2>@K?" -B> - B2>@G5A:>5 ?@8<5=5=85 @0<:8 ":0: 1C4B>", 8 >B25B G0AB> ?><>305B 2K@20BLAO 87 1572KE>4=>3> ?>;>65=8O. K ?@>AB> ?@>A8B5 G5;>25:0, :>B>@K9 ?>AB028; ?@53@04C, ?>4C<0BL > B><, :0: 55 >1>9B8. @5645 G5< =0G0BL, >?@545;8B5 A2>8 >3@0=8G5=8O. A;8 2K =0G8=05B5 4>3>20@820BLAO A A0<8< A>1>9 2 B> 2@5<O, :0: 20< =5>1E>48<> 25AB8 ?5@53>2>@K A :5<-B> 4@C38<, B> MB> A18205B A B>;:C 8 @07@CH05B ?;0=K. 0< =5>1E>48<> B>, GB> >465@ $8H5@ 8 8;LO< .@8 2 A2>59 C4828B5;L=>9 :=835 > ?5@53>2>@0E "0: ?>;CG8BL >B25B "0", =0720;8 ! (CGH0O ;LB5@=0B820 4;O !>3;0H5=8O 2 5@53>2>@0E). 'B> 2K 1C45B5 45;0BL, 5A;8, =5A<>B@O =0 CA8;8O >158E AB>@>=, 2K =5 A<>65B5 4>18BLAO A>3;0H5=8O? 0;8G85 @07C<=>9 ! 405B 20< 1>;LH5 A@54AB2 4;O 4>AB865=8O F5;59 2 ?5@53>2>@0E 8 1>;LHCN 70I8I5==>ABL. !>A@54>B>GLB5 A2>5 2=8<0=85 =0 8=B5@5A0E 8 =0<5@5=8OE, 0 =5 =0 ?>2545=88. 53:> >:070BLAO 2BO=CBK< 2 ?>78F8N ?>1548B5;O, >AC640NI53> ?>2545=85 4@C38E, => =0 A0<>< 45;5 =8:B> =5 ?>156405B 2 A8BC0F8OE B0:>3> @>40. 07C<=>5 8 4;8B5;L=>5 A>3;0A85 1C45B 2:;NG0BL >1I=>ABL 8 M:>;>38N 8=B5@5A>2. 708<=> C4>2;5B2>@ONI55 @5H5=85 1C45B >A=>2K20BLAO =0 A>3;0A>20=88 8=B5@5A>2, =0 <>45;8 ?>1548B5;L - ?>1548B5;L, 0 =5 =0 <>45;8 ?>1548B5;L - ?>15645==K9. "0:8< >1@07><, 206=0 ?@>1;5<0, 0 =5 ;N48; =0<5@5=8O - MB> =5 ?>2545=85, 8=B5@5AK CG0AB=8:>2 - MB> =5 8E ?>78F88. 5AL<0 206=K< O2;O5BAO B0:65 8<5BL ?@>F54C@C ?>4B25@645=8O, =5 7028AOICN >B CG0AB2CNI8E AB>@>=, 5A;8 ?5@53>2>@K ?><5I5=K 2 @0<:C A>2<5AB=>3> ?>8A:0 @5H5=8O, B> 8<8 1C4CB @C:>2>48BL ?@8=F8?K, 0 =5 402;5=85. #ABC?09B5 B>;L:> ?@8=F8?0<, 0 =5 402;5=8N. !CI5AB2C5B =5A:>;L:> A?5F80;L=KE 8459, :>B>@K5 A;54C5B 45@60BL 2 3>;>25 2> 2@5<O ?5@53>2>@>2. 5 45;05B5 =5<54;5==>5 :>=B@?@54;>65=85 A@07C ?>A;5 B>3>, :0: ?@54AB028B5;8 4@C3>9 AB>@>=K A45;0;0 A2>5 ?@54;>65=85. -B> 8<5==> B> 2@5<O, :>340 >=8 <5=55 2A53> 708=B5@5A>20=K 2 20H8E 70O2;5=8OE. 1AC48B5 A=0G0;0 8E ?@54;>65=85. A;8 2K =5 A>3;0A=K, >1>A=C9B5 A=0G0;0 ?@8G8=K. KA:07K20BL =5A>3;0A85 =5<54;5==> -MB> 70<5G0B5;L=K9 A?>A>1 70AB028BL A>15A54=8:0 ?@>?CAB8BL <8<> CH59 =5A:>;L:> 20H8E A;54CNI8E ?@54;>65=89. >65B ?>:070BLAO, GB> G5< 1>;LH5 4>2>4>2 2K ?@82>48B5 2 ?>4:@5?;5=85 A2>59 B>G:8 7@5=8O, B5< ;CGH5. 065BAO, GB> D@07K B8?0 "25A 0@3C<5=B0" ?@54?>;030NB, GB> 1K;> 1K =5?;>E> =03@C60BL 0@3C<5=B0<8 A2>N G0HC 25A>2 4> B5E ?>@, ?>:0 >=0 =5 ?5@525A8B. 0 A0<>< 45;5 25@=> >1@0B=>5. '5< <5=LH5 ?@8G8= 2K ?@82>48B5, B5< ;CGH5, ?>B><C GB> ?@>G=>ABL F5?8 2 F5;>< >?@545;O5BAO ?@>G=>ABLN 55 A0<>3> A;01>3> 725=0. !;01K9 0@3C<5=B @07102;O5B A8;L=K9, 8 5A;8 2K 2BO=CBK 2 70I8BC MB>3> 0@3C<5=B0, B> 2K AB>8B5 =0 =5?@>G=>< >A=>20=88. AB5@5309B5AL ;N459, :>B>@K5 3>2>@OB: "-B> 20H 548=AB25==K9 0@3C<5=B?" A;8 MB> E>@>H89 0@3C<5=B, >B25BLB5: "0." 5 C2;5:09B5AL ?>8A:>< =>2>3>, 157CA;>2=> 1>;55 A;01>3> 0@3C<5=B0. @>4>;65=85< <>65B 1KBL: " MB> 2A5?" A;8 2K ?>?045B5AL =0 MBC C4>G:C, B> >B4048B5 8=8F80B82C 4@C3>9 AB>@>=5. 0: 1K B> =8 1K;>, 5A;8 ?5@53>2>@K ?><5I5=K 2 @0<:C A>2<5AB=>3> ?>8A:0 @5H5=8O, B> B0:>9 :07CA =5 ?@>87>945B. 0:>=5F, 2K <>65B5 8A?>;L7>20BL @0<:C ":0: 1C4B>" 8 AK3@0BL @>;L ?@848@K, GB>1K ?>425@3=CBL A>3;0H5=85 8A?KB0=8N ("5B, =0 A0<>< 45;5 O =5 4C<0N, GB> MB> 1C45B @01>B0BL, A;8H:>< MB> 2A5 =5C1548B5;L=>..."). A;8 >AB0;L=K5 A>3;0AOBAO A 20<8, B> MB> 7=0G8B, GB> =04 A>3;0H5=85< 5I5 A;54C5B ?>@01>B0BL. A;8 65 >=8 2>7@07OB, B> 2A5 =>@<0;L=>. 5@53>2>@K ) 5@54 ?5@53>2>@0<8: #AB0=>28B5 A2>N ! 8 A2>8 >3@0=8G5=8O 2 ?5@53>2>@0E ) > 2@5<O ?5@53>2>@>2: 1. #AB0=>28B5 @0??>@B 2. '5B:> >?@545;8B5 A2>9 @57C;LB0B 8 53> ?>4B25@645=85. KOA=8B5 @57C;LB0BK 4@C38E CG0AB=8:>2 2<5AB5 A 8E ?>4B25@645=8O<8. 3. ><5AB8B5 ?5@53>2>@K 2 @0<:C A>2<5AB=>3> ?>8A:0 @5H5=8O. 4. ?@545;8B5 =081>;55 206=K5 8AE>4K 8 4>159B5AL A>3;0A8O 2 A0<>9 H8@>:>9 @0<:5. !>3;0AC9B5 @57C;LB0BK, ?@>2548B5, 5A;8 =5>1E>48<>, 45;5=85 225@E, GB>1K =09B8 >1I89 @57C;LB0B. @>25@LB5 :>=3@CM=B=>5 A>3;0A85 2A5E CG0AB=8:5 2 >B=>H5=88 MB>3> >1I53> @57C;LB0B0. 5. 07159B5 @57C;LB0B =0 G0AB8, GB>1K =09B8 >1;0AB8 =081>;LH53> 8 =08<5=LH53> A>3;0A8O. 6. 0G02 A A0<KE ;53:8E >1;0AB59, ?@>428309B5AL : A>3;0A8N, 8A?>;L7CO A;54CNI85 B5E=8:8 @07@5H5=8O :>=D;8:B>2: 5@53>2>@K A1820NBAO 0<5G0=85 A :C@A0, >1 C<5AB=>AB8. >=D;8:BCNI85 5;5=85 225@E 8 2=87 @57C;LB0BK.. : >1I5<C @57C;LB0BC 5>?@545;5==>ABL. >A?@>872545=85. 54>AB0B>: 8=D>@<0F88. &ldquo;0: 1C4B>&rdquo; 8 <5B0<>45;L. "C?8:8.. 'B> 4>;6=> ?@>87>9B8? >A?@>872545=85, :0: 8 A>3;0A85, 4>AB8305BAO 2 :064>9 >1;0AB8 8 7025@H05BAO 2 =081>;55 B@C4=>9 87 =8E. ) 025@H0O ?5@53>2>@K: 1. 0<:0 2>A?@>872545=8O. 2. >425@3=8B5 A>3;0H5=85 8A?KB0=8N 8 ?@>25@LB5 :>=3@CM=B=>ABL. 3. @8A>548=5=85 : 1C4CI5<C. 4. 0?8H8B5 A>3;0H5=85. A5 CG0AB=8:8 4>;6=K 8<5BL ?>4?8A0==K5 :>?88. B25BK: 1. '09 8 :>D5 - =0?8B:8. 2. >6L 8 :>D5 - B>20@=K5 :C;LBC@K. 3. ;8=8:0 8 :>D5 - A;>20, =0G8=0NI85AO A 1C:2K :. 4. 0@:>B8:8 8 :>D5 - 2>71C640NI85 A@54AB20. 5. ">;>:=O=:0 8 :>D5 - <>G53>==K5 A@54AB20. ;020 8 !%" / 5@2K5 <>45;8 2KH;8 87 ?A8E>B5@0?88. %>BO =5 >3@0=8G8205BAO ?A8E>B5@0?859, 8AB>@8G5A:8 A;>68;>AL B0:, GB> 6>= 8 8G0@4 8<5;8 4>ABC? : 2K40NI8<AO ?A8E>B5@0?52B0< 2 B> 2@5<O, :>340 =0G8=0;8 70=8<0BLAO <>45;8@>20=85<. 5@2K9 B>< "!B@C:BC@K <0388" >?8AK205B, :0: <K ?>@>9 >3@0=8G8205< A2>9 <8@ B5<, :0: <K 8A?>;L7C5< O7K:, 8 :0: ?@8<5=OBL <5B0<>45;L, GB>1K ?@5>4>;520BL MB8 >3@0=8G5=8O. B>@>9 B>< "!B@C:BC@K <0388" @0728205B B5<C @5?@575=B0B82=KE A8AB5< 8 A5<59=>9 B5@0?88. BB0;:820OAL >B MB>9 >A=>2K, @07@01>B0;> @O4 <>I=KE ?A8E>B5@0?52B8G5A:8E B5E=8:, 8 2 MB>9 3;025 <K ?>7=0:><8<AO A B@5<O =081>;55 206=K<8 87 =8E: 87;5G5=85 D>188, 27<0E 8 @07@5H5=85 2=CB@5==8E :>=D;8:B>2. @><5 B>3>, 1C45B ?@54;>65=> =51>;LH>5 @C:>2>4AB2>, :0A0NI55AO B>3>, 2 :0:8E A;CG0OE MB8 B5E=8:8 ;CGH5 2A53> 8A?>;L7>20BL. 1I0O @0<:0 4;O 2A5E MB8E B5E=8: 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K ?@8<5=OBL 8E <C4@>, A 4>;6=K< 2=8<0=85< >B=>AOAL : 2708<>A2O78 G5;>25:0 A 4@C38<8 ;N4L<8 8 : 53> A>1AB25==><C 2=CB@5==5<C @02=>25A8N. &5;L ?@54;030BL 1>;LH5 2K1>@>2, 0 =5 >B18@0BL :0:85-B> 87 =8E. 5OB5;L=>ABL ;N1>3> B5@0?52B0, ?><>30NI53> 4@C38< ;N4O< A>25@H0BL 87<5=5=8O 2 A2>59 687=8, 8<55B 420 ACI5AB25==KE 0A?5:B0. 5@2K9 87 =8E 2708<>>B=>H5=8O. #AB0=>28B5 8 ?>445@68209B5 @0??>@B, GB>1K A>740BL 0B<>AD5@C 4>25@8O. B>@>9 0A?5:B :>=3@CM=B=>ABL. 0< =5>1E>48<> 1KBL ?>;=>ABLN :>=3@CM=B=K<8 >B=>A8B5;L=> B>3>, GB> 2K 45;05B5, ?><>30O 4@C3><C G5;>25:C; =5 :>=3@CM=B=>ABL A 20H59 AB>@>=K A45;05B 20H5 >1I5=85 =5>4=>7=0G=K< 8 A=878B MDD5:B82=>ABL ?@>F5AA0 87<5=5=8O. -B> >7=0G05B, GB> 20< A;54C5B 459AB2>20BL B0:, :0: 1C4B> 2K 25@8B5, GB> 40==0O B5E=8:0 A@01>B05B. 708<>>B=>H5=8O 8 :>=3@CM=B=>ABL =0E>4OBAO =0 1>;55 2KA>:>< ;>38G5A:>< C@>2=5, G5< ;N10O B5E=8:0, :>B>@CN 2K 1C45B5 ?@8<5=OBL =0 8E D>=5. A?>;L7C9B5 @0<:C @57C;LB0B0, GB>1K A>1@0BL 8=D>@<0F8N > =0AB>OI5< A>AB>O=88, 65;05<>< A>AB>O=88 8 > @5AC@A0E, =5>1E>48<KE 4;O B>3>, GB>1K A>25@H8BL ?5@5E>4 >B ?5@2>3> :> 2B>@><C. > 2@5<O 8A?>;L7>20=8O @0<:8 @57C;LB0B0 1C4LB5 2=8<0B5;L=K : B><C, GB> 2K 2848B5, A;KH8B5 8 >ICI05B5, 8 ?@83>B>2LB5AL @5038@>20BL =0 87<5=ONI55AO 15A?>:>9AB2> :;85=B0. @8<5=O9B5 B5E=8:8 B>;L:> 2 ?@545;0E MB8E @0<>:. "5E=8:8 MB> D8:A8@>20==K5 8=AB@C<5=BK. C4LB5 3>B>2K 20@L8@>20BL 8E 8;8 >B:070BLAO >B =8E 8 8A?>;L7>20BL 4@C385 4;O 4>AB865=8O @57C;LB0B0. 7<5=5=8O ?5@2>3> ?>@O4:0. >B >48= 87 A?>A>1>2 ?>=8<0=8O B>3>, 2 :0:8E A8BC0F8OE A;54C5B ?@8<5=OBL MB8 B5E=8:8. @>AB59H89 A;CG09: 2K E>B8B5 4>18BLAO 548=AB25==>3> @57C;LB0B0 87<5=8BL A>AB>O=85 8;8 @50:F8N 2 40==>9 A8BC0F88. -B> =07K205BAO 87<5=5=85< ?5@2>3> ?>@O4:0. (=0?@8<5@, 2K <>65B5 >1=0@C68BL, GB> 2A5340 =0G8=05B5 A5@48BLAO 2 ?@8ACBAB288 :>=:@5B=>3> G5;>25:0 8;8 =0G8=05B5 8A?KBK20BL 48A:><D>@B 2AO:89 @07, :>340 AB0;:8205B5AL A :5<-B> =0 @01>B5. I5 >48= ?@8<5@: 1>O7=L AF5=K :>340 ?C1;8G=>5 2KABC?;5=85 "70AB02;O5B" 20A =5@2=8G0BL 8 GC2AB2>20BL A51O =5 2 A2>59 B0@5;:5. 45AL ?>;57=> =0G0BL A ?@>AB>3> 87<5=5=8O @0<:8, @0AA<0B@820O B5 A8BC0F88, :>340 MB0 @50:F8O 1K;0 1K ?>;57=>9, 8 >1@0I0O 2=8<0=85 =0 B>, GB> A=0 <>3;0 1K 5I5 >7=0G0BL. B0:8E A8BC0F8OE >:07K20NBAO C<5AB=K<8 B0:65 B5E=8:8 O:>@5=8O. 07@CH5=85 8 ?>AB@>5=85 F5?>G:8 O:>@59 ?><>3CB 20< ?5@5=5AB8 @5AC@AK 87 4@C38E :>=B5:AB>2. AE>4=>5 ?>2545=85 8;8 A>AB>O=85 1K;> 70:@5?;5=> O:>@5<, B0: GB> 2K 4;O 87<5=5=8O ?@>1;5<=>3> A>AB>O=8O 8A?>;L7C5B5 B>B 65 A0<K9 ?@>F5AA, :>B>@K9 8A?>;L7>20;AO 8 ?@8 53> A>740=88. 5=5@0B>@ =>2>3> ?>2545=8O 8 <KA;5==0O @5?5B8F8O E>@>H> @01>B0NB 8 2 B>< A;CG05, 5A;8 2K =C6405B5AL 2 ?>70< C<5=88 8;8 ?>2545=88. =>340 MB8 B5E=8:8 O:>@5=8O =5 1C4CB @01>B0BL 87-70 B>3>, GB> C G5;>25:0 2>7=8:05B =5?@5>4>;8<0O @50:F8O =0 >1J5:B 8;8 A8BC0F8N. !>1KB8O ?@>H;>3> <>3CB A>74020BL 70B@C4=5=8O ?@8 2K1>@5 @50:F88 2 =0AB>OI5<. 7<5=5=85 ;8G=>AB=>9 8AB>@88 <>65B B>65 =5 @01>B0BL 87-70 ACI5AB2>20=8O B@02<8@CNI53> A>1KB8O 2 ?@>H;>< >?KB5, > :>B>@>< B@C4=> 4065 ?>4C<0BL, =5 8A?KB02 ?@8 MB>< =5?@8OB=KE >ICI5=89. -B> A>1KB85 <>65B A>740BL D>18N: ?@54<5B 8;8 A8BC0F8O 2K7K205B 2=570?=>5 ?0=8G5A:>5 A>AB>O=85, ?>B><C GB> >= 0AA>F88@C5BAO A ?@>H;>9 B@02<>9. $>188 <>3CB ?@8=8<0BL A0<K5 @07=>>1@07=K5 D>@<K: 1>O7=L ?0C:>2 8;8 >B:@KBKE ?@>AB@0=AB2, AB@0E ?5@54 ?>;5B0<8 8 B.4. 0:>9 1K =8 1K;0 ?@8G8=0, @50:F859 O2;O5BAO ?>402;ONI55 15A?>:>9AB2>. "@048F8>==K<8 <5B>40<8 D>18O <>65B ;5G8BLAO 2 B5G5=85 <=>38E ;5B, 2 65 5ABL B5E=8:0, A ?><>ILN :>B>@>9 D>18O <>65B 1KBL CAB@0=5=0 70 >48= A50=A. =>340 55 =07K20NB 287C0;L=>/:8=5AB5B8G5A:>9 (8;8 ?@>AB> /) 48AA>F80F859. 5 701C4LB5 ?5@5G8B0BL A=>20 ?@54>AB5@530NI55 70<5G0=85 > O:>@OE 2 :>=F5 3;02K, ?@5645 G5< C?@06=OBLAO 2 ?@8<5=5=88 MB8E B5E=8:. ' $ K <>65B5 8A?KBK20BL >ICI5=85 B>;L:> 2 =0AB>OI89 <><5=B. N1>5 =5?@8OB=>5 >ICI5=85 >B 2>A?><8=0=8O <>65B 2>7=8:0BL B>;L:> 1;03>40@O B><C, :0: 2K 53> 2>A?@>872>48B5. K GC2AB2>20;8 A51O ?;>E> 2 ?@>H;><. >4=>3> @070 4>AB0B>G=>. !0<K9 ?@>AB>9 A?>A>1 A=>20 ?5@568BL =5?@8OB=K5 >ICI5=8O >B ?@>H;>3> A>1KB8O 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 2A?><=8BL 53> 2 2845 0AA>F88@>20==>9 :0@B8=:8. K 4>;6=K 1KBL B0<, 3;O4O =0 2A5, GB> 20A >:@C60;>, A2>8<8 A>1AB25==K<8 3;070<8 8 ?5@56820O B5 >ICI5=8O 2=>2L. >A?><8=0=85 A8BC0F88 A 48AA>F88@>20=85< >B =55, :>340 2K A<>B@8B5 =0 A51O 2 B>9 A8BC0F88 A> AB>@>=K, >A;01;O5B >ICI5=8O 2 =0AB>OI5<. <5==> 48AA>F88@>20=85 ?>72>;8B 20< A3;06820BL =5?@8OB=K5 >ICI5=8O, A2O70==K5 A ?@>H;K<8 A>1KB8O<8, B0: GB> 2K A<>65B5 ?@>AB> A<>B@5BL =0 =8E >BAB@0=5=85. A;8 2K E>B8B5 ?>@01>B0BL A A>1AB25==>9 D>1859 8;8 :0:8<-B> >G5=L =5?@8OB=K< 2>A?><8=0=85<, B> ;CGH5 1K;> 1K, 5A;8 1K 20H 4@C3 8;8 :>;;530 ?><>3 20< ?@>9B8 G5@57 A;54CNI85 H038 (40==0O B5E=8:0 >?8A0=0 A B>G:8 7@5=8O @C:>2>48B5;O 8;8 B5@0?52B0): 1. 0H :;85=B A>18@05BAO 2 B@C4=>5 ?CB5H5AB285 2 A2>5 ?@>H;>5, ?>MB><C CAB0=>28B5 A8;L=K9 O:>@L =0 A>AB>O=85 157>?0A=>AB8. K <>65B5 ;81> ?>AB028BL O:>@L =0 A>AB>O=85 745AL 8 A59G0A, ;81> ?>?@>A8BL :;85=B0 ?>4C<0BL 0AA>F88@>20=> > ?@>H;>< >?KB5, :>340 >= GC2AB2>20; A51O 2 157>?0A=>AB8. CABL >= C2848B 2AN AF5=C, CA;KH8B 72C:8 8 >ICB8B A?>:>9AB285 8 C25@5==>ABL. 0:@5?8B5 MBC C25@5==>ABL :8=5AB5B8G5A:8< O:>@5<, ?@8:>A=>25=85<, C1548B5AL 2 B><, GB> 20H5 ?@8:>A=>25=85 2>7 2@0I05B :;85=BC >ICI5=85 C25@5==>AB8. #45@6820O @C:C =0 O:>@5, 2K 1C:20;L=> 2ABC?05B5 2 A>?@8:>A=>25=85 A >ICI5=8O<8 :;85=B0. K <>65B5 C45@6820BL O:>@L ?>AB>O==> 8;8 ?>;L7>20BLAO 8< ?> <5@5 =5>1E>48<>AB8. 2. >?@>A8B5 :;85=B0 2>>1@078BL A51O =0E>4OI8<AO 2 :8=> 8;8 A<>B@OI8< B5;5287>@ A =5?>4286=K<, 70ABK2H8< 87>1@065=85< =0 M:@0=5. >340 MB> 1C45B A45;0=>, ?>?@>A8B5 53> <KA;5==> 2K?;KBL 87 A2>53> B5;0, GB>1K C2845BL A51O, A<>B@OI53> =0 M:@0=, A> AB>@>=K. 3. CABL :;85=B =0G8=05B 2>72@0I0BLAO =0704 ?> A2>59 2@5<5==>9 ;8=88 : B><C =5?@8OB=><C A>1KB8N 8;8 : A0<><C ?5@2><C A;CG0N, ?>;>682H5<C =0G0;> D>188. A;8 5<C =5;53:> =09B8 ?5@2K9 A;CG09, >AB0=>28B5AL =0 A0<>< @0==5< 87 2A?><8=05<KE. CABL :;85=B "?@>A<>B@8B D8;L<" >1 MB>< =5?@8OB=>< A>1KB88, =0G8=0O A B>3> <><5=B0, :>340 >= 1K; 5I5 2 157>?0A=>AB8 ?5@54 A;CG82H8<AO, 8 70:0=G820O B5< :04@><, :>340 >?0A=>ABL C65 <8=>20;0 8 >= A=>20 >:070;AO 2 157>?0A=>AB8. 'B>1K >?8A0BL MB> 459AB285, ?>B@51>20;>AL ;8HL >4=> ?@54;>65=85, => ?>=04>18BAO =5:>B>@>5 2@5<O, GB>1K 2K?>;=8BL 53> 2 459AB28B5;L=>AB8. ;85=B 1C45B 2845BL 459AB285 2 A>AB>O=88 42>9=>9 48AA>F80F88, =01;N40O A51O, :>B>@K9 A<>B@8B =0 A51O 1>;55 <>;>4>3>, ?5@56820NI53> B> A>1KB85 =0 M:@0=5. 2>9=0O 48AA>F80F8O ?>445@68205B =5>1E>48<CN M<>F8>=0;L=CN >BAB@0=5==>ABL. 7 MB>9 ?>78F88, >1>7=0G5==>9 =0 @8AC=:5 1C:2>9 , :;85=B =01;N405B A2>N A>1AB25==CN D878>;>38N 2 ?>78F88 , 2 B> 2@5<O :0: B>B A<>B@8B =0 M:@0=. A;8 D878>;>38O A0<>3> :;85=B0 2 ?>78F88 , :>B>@CN :>=B@>;8@C5B5 2K, 8;8 D878>;>38O 2 ?>78F88 , :>B>@CN =01;N405B A0< :;85=B, =0G8=05B C:07K20BL =0 2>72@0I5=85 D>18G5A:>3> A>AB>O=8O, ?>?@>A8B5 53> =5<54;5==> 70B5<=8BL M:@0=. >?@>A8B5 53> A=>20 =0G0BL ?@>A<>B@ D8;L<0, ?@54;>682 5<C 87<5=8BL AC1<>40;L=>AB8 :0@B8=:8 =0 M:@0=5, =0?@8<5@, A45;0BL 55 1>;55 B5<=>9, <0;5=L:>9 8 >B40;8BL >B A51O, GB>1K C<5=LH8BL A8;C =530B82=KE >ICI5=89. >B 2A5, GB> =C6=> A45;0BL, GB>1K 2>9B8 2 A>3;0A85 A> A2>8< A>1AB25==K< ?5@56820=85<. -B> 709<5B =5:>B>@>5 2@5<O 8 ?>B@51C5B 20H53> >1>AB@5==>3> 2=8<0=8O. @82;5:8B5 2AN 20HC :@50B82=>ABL 8 381:>ABL, GB>1K >:070BL ?><>IL :;85=BC, @C:>2>4AB2COAL MB8< >A=>2=K< ?@>F5AA><. 0< ?>B@51C5BAO 1KBL B>G=K< 2 2K1>@5 O7K:0, ?@>2>4O :;85=B0 G5@57 ?5@56820=85, ?@54;030O 5<C 745AL 8 A59G0A C2845BL A0<>3> A51O B0<, =01;N40NI8< 70 A0<8< A>1>9 1>;55 <>;>4K< =0 :0@B8=:5 2 B>9 A8BC0F88. A;8 2 :0:>9-B> <><5=B :;85=B A=>20 ?@>20;8BAO 2 >ICI5=85 AB@0E0, 25@=8B5AL 2 A>AB>O=85 745AL 8 A59G0A, 2>AAB0=>28B5 :><D>@B=K9 O:>@L 8 =0G=8B5 A=0G0;0. (>=5G=>, ;8HL 2 B>< A;CG05, 5A;8 :;85=B A0< B>3> E>G5B.) 0< <>65B ?>=04>18BAO A=>20 CA?>:>8BL :;85=B0 ?@8<5@=> A;54CNI8<8 A;>20<8: "K A59G0A 2 157>?0A=>AB8. 745AL, 8 ?@>AB> ?@8B2>@O5B5AL, GB> A<>B@8B5 D8;L<". -B>B MB0? 1C45B 7025@H5=, :>340 :;85=B ?@>A<>B@8B D8;L< ?>;=>ABLN, 1C4CG8 2 A>AB>O=88 :><D>@B0. 4. >340 D8;L< 70:>=G8BAO, ?>74@02LB5 :;85=B0 A B5<, GB> 5<C 2 ?5@2K9 @07 C40;>AL ?5@568BL MB>, =5 ?@>20;820OAL 2 B5 AB0@K5 =530B82=K5 >ICI5=8O, 8 B5?5@L ?CABL >= >?OBL 25@=5BAO 2 A2>5 B5;> (=0 @8AC=:5 87 ?>78F88 2 ?>78F8N ). @8 MB>< ?@>8AE>48B 8=B53@0F8O ?>78F88 >BAB@0=5==>3> =01;N40B5;O A A0<8< A>1>9 2 ?>78F88 . 5 "5?5@L :;85=B 2>>1@0605B A51O ?5@5E>4OI8< =0 M:@0=, GB>1K ?5@540BL 1>;55 <>;>4><C A0<><C A515 BC ?>445@6:C 8 >4>1@5=85, 2 :>B>@KE B>B =C6405BAO. = <>65B CA?>:>8BL A51O <>;>4>3> A;>20<8: "/ 87 B2>53> 1C4CI53>, O 7=0N, GB> BK ?5@5 6825HL MB>, 8 2A5 1C45B E>@>H>. B515 =8:>340 =5 ?@845BAO ?5@56820BL MB> A=>20" "G5;>25: 87 A53>4=O, >1;040NI89 1>;LH8<8 @5AC@A0<8, A8;>9 8 7=0=8O<8, <>65B A?@028BLAO A B5< 8=F845=B><. =5:>B>@>< A<KA;5 D>18O O2;O5BAO 4>AB865=85<, A8;L=>9 >1CA;>2;5==>9 @50:F859, 70:@5?82H59AO, :0: ?@028;>, ?>A;5 548=AB25==>3> ?5@56820=8O. N48 =8:>340 =5 701K20NB ?@>O2;OBL D>18G5A:85 @50:F88. ;865 2A53> : "E>@>H59 D>188" >:07K205BAO ";N1>2L A ?5@2>3> 273;O40" K;> 1K =5?;>E> 40@8BL A515 8 4@C38< E>@>H85 D>188. 0: ?>;CG05BAO, GB> G5;>25: <>65B =0CG8BLAO CAB>9G82> 8 >1CA;>2;5=> 2?040BL 2 AB@0E ?@8 2845 ?0C:>2 8 =5 A?>A>15= AB>;L 65 CAB>9G82> 8A?KBK20BL ?@8OB=K5 >ICI5=8O ?@8 2845 ;8F0 ;N18<>3> G5;>25:0? !5<59=K5 ?0@K <>3CB @0A?040BLAO 8 2 459AB28B5;L=>AB8 @0A?040NBAO 87-70 B>3>, GB> >48= 8;8 >10 ?0@B=5@0 =5>A>7=0==> 70=8<0NBAO "87;5G5=85< D>188" A> A2>8<8 ?@8OB=K<8 >ICI5=8O<8, 48AA>F88@COAL >B ?@8OB=KE A8BC0F89 8 0AA>F88@COAL A =5?@8OB=K<8 7<0E, > :>B>@>< ?>945B @5GL 2 A;54CNI5< ?0@03@0D5, O2;O5BAO B5E=8:>9, 8A?>;L7CNI59 :@8B8G5A:85 AC1<>40;L=K5 87<5=5=8O. = @01>B05B A> A?5F8D8G5A:8<8 ?>2545=8O<8, >B :>B>@KE 2K E>B5;8 1K 871028BLAO, 8;8 @50:F8O<8, :>B>@K5 2K =5 E>B5;8 1K 2>A?@>872>48BL. -BC B5E=8:C E>@>H> ?@8<5=OBL 2 @01>B5 A =565;0B5;L=K<8 ?@82KG:0<8. 7<0E 87<5=O5B ?@>1;5<=>5 A>AB>O=85 8;8 ?>2545=85, ?@54;030O 20< =>2>5 =0?@02;5=85. = =5 ?@>AB> 70<5=O5B >4=> ?>2545=85 4@C38<, >= ?@>872>48B ?>@>640NI55 87<5=5=85. 1 @5645 2A53> >?@545;8B5 B> :>=:@5B=>5 ?>2545=85, :>B>@>5 2K E>B8B5 87<5=8BL. @8<5@0<8 B0:>3> ?>2545=8O <>3CB 1KBL >1:CAK20=85 =>3B59, ?5@5540=85 8;8 :C@5=85. K <>65B5 B0:65 27OBL >?@545;5==CN A8BC0F8N, 2 :>B>@>9 2K E>B5;8 1K @5038@>20BL 1>;55 @07C<=>, 2>7<>6=>, 8<5O 45;> A :>=:@5B=K< G5;>25:><. 2. B=5A8B5AL : MB><C >3@0=8G5=8N :0: : 4>AB865=8N. 0: 2K C7=05B5, :>340 A;54C5B 70?CA:0BL ?@>1;5<=>5 ?>2545=85? 0:85 :>=:@5B=> AB8<C;K 2K7K20NB 53>? >>1@078B5 A515, GB> 20< =5>1E>48<> =0CG8BL :>3>-=81C4L MB><C >3@0=8G5=8N. 'B> 5<C =5>1E>48<> 1K;> 1K 45;0BL, A G53> =0G0BL? A5340 4>;65= ACI5AB2>20BL 2?>;=5 >?@545;5==K9 8 :>=:@5B=K9 AB8<C;, :>B>@K9 70?CA:05B MBC @50:F8N. (7<0E ;53G5 2A53> ?@>2>48BL A 287C0;L=K<8 >1@070<8, E>BO <>6=> >ACI5AB28BL 53> 8 2 0C480;L=>9 8 :8=5AB5B8G5A:>9 A8AB5<0E, @01>B0O A AC1<>40;L=>ABO<8 MB8E A8AB5<.) 3. 45=B8D8F8@C9B5 ?> :@09=59 <5@5 425 287C0;L=K5 AC1<>40;L=>AB8 70?CA:0NI59 :0@B8=:8, :>B>@K5 87<5=ONB 20HC @50:F8N =0 =55. 1KG=> E>@>H> @01>B0NB @07<5@ 8 O@:>ABL. ;O 1>;LH8=AB20 ;N459 C25;8G5=85 @07<5@0 8 O@:>AB8 >1@070 CA8;8205B 53> 2>7459AB285. "5< =5 <5=55, <>3CB ACI5AB2>20BL @C385, =5 <5=55 MDD5:B82=K5 AC1<>40;L=>AB8. A?KB09B5 MB8 425 AC1<>40;L=>AB8 =0 4@C3>< >1@075, GB>1K C1548BLAO, GB> >=8 A>740NB 65;05<K9 MDD5:B. -B> 4>;6=K 1KBL B0:85 AC1<>40;L=>AB8, :>B>@K5 2K <>65B5 ?;02=> ?5@52>48BL 87 >4=>3> A>AB>O=8O 2 4@C3>5. @5@28B5 MB> A>AB>O=85, ?>4C<02 =0 <8=CBC > G5<-=81C4L 4@C3><, ?@5645 G5< ?@>4>;68BL. 4. 0;55, ?>4C<09B5 > B><, :0:8< 1K 2K E>B5;8 AB0BL (G5;>25:><, :>B>@K9 @5038@>20; 1K C65 ?>-4@C3><C 8 =5 8<5; 1K MB8E >3@0=8G5=89). 0:8< 1K 2K C2845;8 A51O, 5A;8 1K C65 A> 25@H8;8 65;05<>5 87<5=5=85? # 20A ?>O28;>AL 1K 1>;LH5 2K1>@>2, 2K ?@8>1@5;8 1K =>2K5 A?>A>1=>AB8, 2K AB0;8 1K 1;865 : B>9 ;8G=>AB8, :>B>@>9 2K E>B8B5 1KBL -B> 4>;65= 1KBL 20H A>1AB25==K9 >1@07, >1;040NI89 65;05<K<8 :0G5AB20<8, 0 =5 :0:>5-B> :>=:@5B=>5 ?>2545=85. 0@B8=:0 4>;6=0 1KBL 48AA>F88@>20==>9, GB>1K <>B828@>20BL 8 ?@82;5:0BL : A515. AA>F88@>20==0O :0@B8=:0 40AB 20< >ICI5=85, GB> 87<5=5=85 2 20A C65 ?@>87>H;>, 8, A;54>20B5;L=>, =5 1C45B <>B828@>20BL 20A. #1548B5AL 2 B><, GB> =>2K9 >1@07 O2;O5BAO M:>;>38G5A:8<, GB> >= A>3;0AC5BAO A 20H59 ;8G=>ABLN, 20H8< >:@C65=85< 8 >B=>H5=8O<8 A 4@C38<8 ;N4L<8. >7<>6=>, 20< ?>=04>18BAO A45;0BL =5:>B>@K5 @53C;8@>2:8 MB>3> >1@070. >4C<09B5 > B5E @5AC@A0E, :>B>@K<8 1C45B >1;040BL MB>B / - >1@07. = 1C45B =C640BLAO 2 @5AC@A0E ?@8 >ACI5AB2;5=88 =0<5@5=8O AB0@>3> ?>2545=8O. #1548B5AL, GB> MB>B >1@07 C@02=>25H5==K9, ?@024>?>4>1=K9 8 =5 A2O70= B5A=> =8 A :0:>9 :>=:@5B=>9 A8BC0F859. #1548B5AL B0:65, GB> MB>B >1@07 O2;O5BAO 4>AB0B>G=> ?@8BO3820NI8< 8 GB> >= ?@>872>48B 7=0G8B5;L=K5 A42838 : 1>;55 ?>78B82=><C A>AB>O=8N. "5?5@L ?@5@28B5 A>AB>O=85 8 ?>4C<09B5 > G5<-=81C4L 4@C3><. 5. >7L<8B5 :0@B8=:C-AB8<C; 8 A45;09B5 55 1>;LH>9 8 O@:>9, 5A;8 @07<5@ 8 O@:>ABL >:070;8AL :@8B8G5A:8<8 AC1<>40;L=>ABO<8. C3;C MB>9 :0@B8=:8 ?><5AB8B5 <0;5=L:CN B5<=CN D>B>3@0D8N =>2>3> / ->1@070. "5?5@L 2>7L<8B5 1>;LH>9 8 O@:89 >1@07 >3@0=8G5=8O 8 >G5=L 1KAB@> ?@52@0B8B5 53> 2 <0;5=L:89 8 B5<=K9, 2 B> 2@5<O :0: =>2K9 1 >1@07 ?CABL AB0=5B 1>;LH8< 8 O@:8<. !:>@>ABL O2;O5BAO 745AL ACI5AB25==K< <><5=B><. #1548B5AL 2 B><, GB> AB8@0=85 AB0@>3> >1@070 8 @>AB =>2>3> ?@>8AE>4OB >4=>2@5<5==>. >65B >:070BLAO ?>;57=K<, 5A;8 2K 2>>1@078B5 8;8 =0 A0<>< 45;5 ?@>87=5A5B5 72C:, 87>1@060NI89 MB>B ?@>F5AA: "$8BL!" ?CABL MB>B 72C: >B@0605B B> 2>71C645=85, :>B>@>5 2K 8A?KBK205B5 >B=>A8B5;L=> ?@52@0I5=8O 2 =>2K9 / - >1@07. G8AB8B5 M:@0=. >2B>@8B5 MB> ?OBL @07 1KAB@>. >73 @01>B05B 1KAB@>. !;CG0;>AL ;8 20< :>340-=81C4L >?8AK20BL G5;>25:C :0:>9-B> ?@>F5AA 8 70<5G0BL, GB> >= 2K?>;=O5B 53> ?> <5@5 20H53> >?8A0=8O? K A>25@H5==> ?@02K. = 45;0; MB>. (>4C<09B5 > A2>59 2E>4=>9 425@8, ... => ?>:0 =5 2E>48B5") 5=04>;3> >G8I09B5 M:@0= ?>A;5 :064>3> 27<0E0, 3;O4O =0 GB>-=81C4L 4@C3>5. "1@0B=K9 27<0E" 1C45B 70G5@:820BL ?@O <>9 27<0E. #1548B5AL 2 B><, GB> 2K :C?8;8 18;5B B>;L:> 2 >48= :>=5F. A;8 27<0E =5 @01>B05B ?>A;5 ?OB8 ?>2B>@5=89, =5 C?>@AB2C9B5. >7L<8B5 =0 2>>@C65=85 A2>N :@50B82=>ABL. >65B 1KBL, A;54C5B ?>4>1@0BL 4@C385 :@8B8G5A:85 AC1<>40;L=>AB8, 8;8 65;05<K9 / - >1@07 O2;O5BAO =54>AB0B>G=> ?@8BO30B5;L=K<. -B>B >1O70B5;L=> 4>;6=> A@01>B0BL. B> 2 A2>5< ?@02>< ?>;CH0@88 A<>65B A>E@0=OBL ?@>1;5<=>5 ?>2545=85 ?5@54 ;8F>< AB>;L 70<0=G82KE =>2KE 2>7<>6=>AB59? 6. >340 2K 2K?>;=8B5 ?@54K4CI85 H038, 8A?KB09B5 @57C;LB0B ?@8A>548=5=85< : 1C4CI5<C. >4C<09B5 > AB8<C;5. K7K205B ;8 >= BC 65 A0<CN @50:F8N? A;54CNI89 @07, :>340 2K >:065B5AL 2 B0:>9 A8BC0F88, =01;N409B5 70 =>2>9 @50:F859. "5E=8:8 , :0: 8 A0< <>73, @01>B0NB 1KAB@> 8 MDD5:B82=> K MDD5:B82=> 27<0E8205< A51O 2> 2AO:>3> @>40 15A?>:>9AB20, A0<8 B>3> =5 70<5G0O. "5?5@L <K A<>65< A>7=0B5;L=> 8A?>;L7>20BL B>B 65 A0<K9 ?@>F5AA 4;O ?@>42865=8O : G5<C-B> 1>;55 ?@82;5:0B5;L=><C. -B8 B5E=8:8 ?@>45<>=AB@8@CNB 20<, :0: <>6=> 1KAB@> 2=5AB8 87<5=5=8O 157 =0?@O65=8O 8 1>;8. / "  / 7<5=5=8O 2B>@>3> ?>@O4:0 MB> 87<5=5=8O, :>B>@K5 2:;NG0NB 2 A51O <=>65AB25==K5 @57C;LB0BK 8 70B@03820NB 2B>@8G=CN 2K3>4C. 5@>OB=>, ;N10O B5@0?8O =5A5B 2 A515 87<5=5=8O 2B>@>3> ?>@O4:0, B0: :0: =>2K9 @5AC@A 8;8 @50:F8O 4>;6=K 1KBL ?>445@60=K >?@545;5==K< @>AB>< 8 ?5@5 10;0=A8@>2:>9 2A59 ;8G=>AB8 2 F5;><. 7<5=5=85 ?5@2>3> ?>@O4:0 MB> 87<5=5=85 >3@0=8G5==>3> E0@0:B5@0, :>B>@>5 A0<> > A515 701>B8BAO, ;81> >=> =0AB>;L:> =57=0G8B5;L=>, GB> 53> <>6=> 83=>@8@>20BL. 0720=85 "87<5=5=8O 2B>@>3> ?>@O4:0" ;CGH5 8A?>;L7>20BL 4;O >?8A0=8O B5E A;CG052, :>340 2B>@8G=K9 @57C;LB0B (8;8 =0<5@5=85) >:07K205BAO =0AB>;L:> A8;L=K<, GB> 1;>:8@C5B ?@>42865=85 : >A=>2=><C 65;05<><C @57C;LB0BC. %>@>H59 B5E=8:>9 4;O @01>BK A> 2B>@8G=K<8 @57C;LB0B0<8 O2;O5BAO H5AB8 H03>2K9 @5D@59<8=3. #" $" A;8 @07;8G=K5 8458 2ABC?0NB 2 :>=D;8:B <564C A>1>9, B> 8A:CAAB2> 2545=8O ?5@53>2>@>2 <>65B 1KBL ?@8<5=5=> : @07 ;8G=K< G0ABO< =0H59 ;8G=>AB8. 07@5H5=85 ?@>1;5<K 70:;NG05BAO 2 4>AB865=88 10;0=A0 2 =0AB>OI5<, :>B>@K9 4>;65= 1KBL, ?> :@09=59 <5@5, AB>;L 65 CAB>9G82, :0: 8 ?@56=89. >A:>;L:C 10;0=A O2;O5BAO 48=0<8G5A:8<, 0 =5 AB0B8G5A:8<. B> :>=D;8:BK @072820NBAO <564C @07;8G=K<8 G0ABO<8 =0H59 ;8G=>AB8, :>B>@K5 >;8F5B2>@ONB A>1>9 @07=K5 F5==>AB8, C15645=8O 8 A?>A>1=>AB8. K <>65B5 AB@5<8BLAO : =5A>2<5AB8<K< ?5@56820=8O<. >65B 1KBL, 20< 7=0:><K A8BC0F88, :>340 2K 1K;8 ?@>@570=K 4@C3>9 G0ABLN A :>=D;8:BCNI8<8 B@51>20=8O<8. A;8 65 2K CABC?05B5 59, B>340 ?5@20O G0ABL =0G8=05B 4>AB02;OBL 20< 15A?>:>9AB2>. 072O7:0 70G0ABCN A2>48BAO : B><C, GB> 2K =5 70=8<05B5AL =8 B5<, =8 4@C38<. B> 2@5<O :0: 2K >B4KE05B5, 4@C30O G0ABL 24@C3 =0G8=05B 2K7K20BL 0 20H5< 2>>1@065=88 O@:85 >1@07K 2A59 B>9 @01>BK, :>B>@CN 20< ?@54 AB>8B A45;0BL. A;8 65 2K @01>B05B5, B> 548=AB25==K< 20H8< 65;0=85< >:07K205BAO @0AA;018BLAO 8 >B4>E=CBL. A;8 :>=D;8:B ?>4>1=>3> @>40 7=0:>< 8 C3=5B05B >10 ?@>F5AA0, B> ?@8H;> 2@5<O CAB0=>28BL ?5@5<8@85. 07@5H5=85 2=CB@5==8E :>=D;8:B>2 1. BG5B;82 845=B8D8F8@C9B5 8 >B45;8B5 G0AB8 4@C3 >B 4@C30. C45B :070BLAO, GB> >=8 2K42830NB :>=D;8:BCNI85 B@51>20=8O. 0?@8<5@, >4=0 G0ABL <>65B B@51>20BL A2>1>4K 8 4>AC30, 0 4@C30O 30@0=B88 CAB>9G82>3> 4>E>40. ;8 65 >4=0 <>65B 1KBL >G5=L 0::C@0B=>9 2 >1@0I5=88 A 45=L30<8, 4@C30O @0AB>G8B5;L=>9. 4=0 G0ABL <>65B 1KBL G@57<5@=> >701>G5==>9 B5<, GB>1K ?><>30BL 1;87:8< ;N4O<, 2 B> 2@5<O :0: 4@C30O 2>7<CI05BAO 2K428305<K<8 8<8 B@51>20=8O<8. 0640O G0ABL 1C45B 2K A:07K20BL =530B82=K5 >F5=>G=K5 AC645=8O > 4@C3>9 G0AB8. 5:>B>@K5 G0AB8 AB@>OBAO =0 F5==>AB=KE >@85=B0F8O @>48B5;59, 8 8< <>65B >:070BLAO B@C4=> A>ACI5AB2>20BL A B5<8 G0ABO<8, :>B>@K5 2K ?>AB@>8;8, >?8@0OAL =0 A2>9 A>1AB25==K9 687=5==K9 >?KB. C :064>9 G0AB8 5ABL A2>O F5==>ABL. 2. >;CG8B5 OA=CN @5?@575=B0F8N :064>9 G0AB8. A;8 MB> 425 G0AB8, 2K <>65B5 ?><5AB8BL 8E ?> >4=>9 =0 :064>9 @C:5 8;8 ?>A048BL 1;87 A51O =0 ABC;LOE. >;CG8B5 ?>;=CN 287C0;L=CN, :8=5AB5B8G5A:CN 8 0C480;L=CN @5?@575=B0F8N :064>9 G0AB8. 0: >=8 2K3;O4OB? 'B> >=8 GC2AB2CNB? 0: 72CG8B 8E 3>;>A? ABL ;8 :0:85-=81C4L A;>20 8;8 D@07K, :>B>@K<8 <>6=> 1K;> 1K >E0@0:B5@87>20BL 8E? CABL >15 G0AB8 8AA;54CNB 20HC 2@5<5==CN ;8=8N, =0AB>OI55 8 1C4CI55. 8 >?@545;OB A51O, A2>N 8AB>@8N 8 =0?@02;5==>ABL. 3. KOA=8B5 =0<5@5=8O :064>9 G0AB8. #GB8B5, GB> :0640O 87 =8E 8<55B ?>78B82=K5 =0<5@5=8O. >4=8<09B5AL 225@E =0 AB>;L:>, =0A:>;L:> 20< =5>1E>48<> 4;O B>3>, GB>1K G0AB8 <>3;8 ?@89B8 : A>3;0H5=8N >B=>A8B5;L=> @0745;O5<>3> @57C;LB0B0. 4. 5@53>2>@K. 0:85 @5AC@AK :064>9 G0AB8 <>3;8 1K >:070BLAO ?>;57=K<8 4@C3>9 G0AB8 4;O @50;870F88 55 8=B5@5A>2? '5< <>6=> >1<5=OBLAO? 0 G5< >=8 <>3;8 1K A:>>?5@8@>20BLAO? 'B> :0640O 87 =8E E>G5B >B A2>59 A>?5@=8FK, GB>1K ?>;CG8BL C4>2;5B2>@5=85? >=D;8:B <564C =8<8 AB0=>28BAO 4;O =8E ?@53@04>9 =0 ?CB8 : @50;870F88 8E =0<5@5=89. >?@>A8B5 :064CN G0ABL ?>40BL A83=0; 2 B>< A;CG05, 5A;8 59 1C45B GB>-B> =5>1E>48<>, =0?@8<5@, 2@5<O, @07@5H5=85, 2=8<0=85 8;8 ?@87=0B5;L=>ABL. 5. !?@>A8B5 :064CN G0ABL, E>G5B ;8 >=0 >1J548=8BLAO A 4@C3>9 G0ABLN 4;O @5H5=8O 8E A>2<5AB=KE ?@>1;5<. 59AB28B5;L=>5 8E A;8O=85 =5 8<55B =8:0:>3> 7=0G5=8O?. ;O G0AB59 <>65B >:070BLAO 1>;55 ?>;57=K< 45@60BLAO ?>@>7=L (5A;8 <>6=> B0: 2K@078BLAO). > 5A;8 >=8 2A5 65 70E>BOB 8=B53@8@>20BLAO, ?@54;>68B5 8< A;8BLAO D878G5A:8 2 20H5< B5;5 B5< A?>A>1><, :>B>@K9 2K ?>AG8B05B5 ?@028;L=K<. A;8 G0AB8 @0A?>;030;8AL C 20A =0 @C:0E, A;59B5 8E 2<5AB5 287C0;L=>, ?><>30O A515 A>548=5=85< @C:. 0B5< A>7409B5 :0@B8=:C, 72C: 8 >ICI5=85 =>2>9 8=B53@8@>20==>9 G0AB8 8 ?@8<8B5 5&curren; 2 A51O =0AB>;L:> 1KAB@>, =0A:>;L:> ?>AG8B05B5 =C6=K<. >A848B5 =5:>B>@>5 2@5<O A?>:>9=>, GB>1K >F5=8BL 87<5=5=85. >7<>6=>, MB0 =>20O G0ABL 70E>G5B ?5@5A<>B@5BL 20HC 2@5<5==CN ;8=88, 87<5=82 273;O4 =0 ?@>H;K5 A>1KB8O 8 ?5@56820=8O 2 A20B5 =>2>3> 7=0=8O 8 ?>=8<0=8O. > 2@5<O MB8E ?5@53>2>@>2 <>3CB 2A?;KBL =0 ?>25@E=>ABL 8 4@C385 G0AB8. '5< 3;C165 :>=D;8:B, B5< 1>;55 25@>OB=>, GB> MB> ?@>87>945B. 2A5 >=8 <>3CB 70E>B5BL ?@8A>548=8BLAO : ?5@53>2>@0<. 8@468=8O !0B8@ >1KG=> 2 B0:8E A;CG0OE >@30=87>2K20;0 "@C??8@>2:8 G0AB59", 2 =8E @07;8G=K5 ;N48 87>1@060;8 @07;8G=K5 G0AB8 :;85=B0, :>B>@K9 @C:>2>48; @07K3@K205<>9 4@0<>9. 5@53>2>@K <564C G0ABO<8 O2;ONBAO <>I=K< 8=AB@C<5=B>< @07@5H5=8O :>=D;8:B>2, 70B@03820NI8E A0<K5 3;C1>:85 C@>2=8. 0 A0<>< 45;5 2K <>65B5 =8:>340 =5 871028BLAO >B :>=D;8:B>2. @07C<=KE ?@545;0E MB> 74@02>5 8 =5>1E>48<>5 ?@5420@8B5;L=>5 <5@>?@8OB85 4;O 2>AAB0=>2;5=8O @02=>25A8O. >30BAB2> 8 C4828B5;L=>ABL G5;>25G5A:>3> ACI5AB20 8AE>48B 87 @07=>>1@078O, 0 7@5;>ABL 8 AG0ABL5 87 @02=>25A8O 8 :>>?5@0F88 <564C @07;8G=K<8 0A?5:B0<8 20H59 ;8G=>AB8. ;0209 + 6>= 8 8G0@4 2AB@5B8;8AL 8 ?>4@C68;8AL 2 0;8D>@=89A:>< C=825@A8B5B5 2 !0=B0 @C75 2 1972 3>4C. 6>= 1K; 0AA8AB5=B>< ?@>D5AA>@0 ;8=328AB8:8, 0 8G0@4 CG8;AO =0 ?>A;54 =5< :C@A5 :>;;5460. 8G0@4 C2;5:0;AO 35HB0;LB-B5@0?859. = BI0B5;L=> 87CG0; @01>BK $@8F0 5@;70 8 A45;0; =5 A:>;L:> 2845>70?8A59 4;O A2>53> 4@C30 >10 (?8BF5@0, C :>B>@>3> 1K;> A>1AB25==>5 8740B5;LAB2> =0CG=>9 8 ?>2545=G5A:>9 ;8B5@0BC@K. -B8 70?8A8 ?>74=55 ?@825;8 : =0?8A0=8N :=838 ""5@0?8O 3;070<8 >G5284F0". # >10 (?8BF5@0 1K;> 8<5=85 =540;5:> >B !0=B0 @C70, 8 >= 8=>340 A4020; 53> A2>8< 4@C7LO<. ">340 65 2 B5E <5AB0E 68; @53>@8 M9BA>=, 8 8G0@4 ?>A5;8;AO 2 4><5, :>B>@K9 =0E>48;AO 1C:20;L=> 2 42CE H030E >B M9BA>=0. 8G0@4 =0G0; 25AB8 =545;L=K5 35HB0;LB3@C??K 2AB@5G, 15@O A CG0AB=8:0 5 4>;;0@>2 70 25G5@. = 2>AAB0=>28; :>=B0:B A 6>=>< @8=45@><, :>B>@K9 =0H5; MB8 2AB@5G8 4>AB0B>G=> 8=B5@5A=K<8, GB>1K 8E ?>A5B8BL. >340 6>= ?@8H5;, >= 1K; 708=B@83>20=. 8G0@4 7=0;, GB> >= <>65B CA?5H=> 25AB8 35HB0;LB3@C??K, => >= E>B5; 7=0BL B>G=>, :0: >= MB> 45;05B 8 :0:85 ?0BB5@=K >:07K20NBAO MDD5:B82=K<8. !CI5AB2C5B >3@><=0O @07=8F0 <564C <0AB5@AB2>< 8 B>G=K< 7=0=85< B>3>, :0: 2K 4>AB8305B5 CA?5E0. 6>= 8 8G0@4 70=O;8AL MB8<. 8G0@4 ?>:07K20; 6>=C, :0: >= >ACI5AB2;O; 35HB0;LBB5@0?8N, 0 6>= 4>;65= 1K; >1JOA=8BL 8G0@4C, 2 G5< 65 70:;NG0;>AL B>, GB> B>B 45;05B. 0B5< 6>= H5; 2 ?>=545;L=8: =0 25G5@=NN 3@C??C 8 <>45;8@>20; 8G0@40. 6>= CG8;AO >G5=L 1KAB@>. <C ?>=04>18;>AL 420 <5AOF0, GB>1K 2A:@KBL ?0BB5@=K 8 =0CG8BLAO @01>B0BL, :0: 8G0@4. = 45;0; B>, GB> >=8 =07K20;8 "?>2B>@ONI8<8AO GC45A0<8", :>340 A CG0AB=8:0<8 3@C??K 6>=0 2 A@54C ?@>8AE>48;8 B5 65 A0<K5 GC45A=K5 87<5=5=8O, :>B>@K5 ?@>8AE>48;8 2 ?>=545;L=8: 2 3@C??5 8G0@40. ?>;=>< ?@>F5AA5 <>45;8@>20=8O 2K45;ONBAO B@8 D07K. 5@20O 2:;NG05B 2 A51O =01;N45=85 70 <>45;8@C5<K< G5;>25:>< 2 B> 2@5<O, :>340 >= >ACI5AB2;O5B 8=B5@5ACNI55 20A ?>2545=85. B5G5=85 MB>9 D07K 2K 2>>1@0605B5 A51O =0 <5AB5 MB>3> G5;>25:0, 8A?>;L7CO C<5=85 2E>48BL 2> 2B>@CN ?>78F8N, 8 45;05B5 B> 65 A0<>5, GB> 8 >=, 4> B5E ?>@, ?>:0 =5 ?>;CG8B5 ?@81;878B5;L=> B0:>9 65 @57C;LB0B. K D>:CA8@C5B5AL =0 B><, GB> >= 45;05B (?>2545=85 8 D878>;>38O), :0: >= MB> 45;05B (2=CB@5==85 AB@0B5388 <KH;5=8O) 8 70G5< >= MB> 45;05B (?>4:@5?;ONI85 C15645=8O 8 ?@54?>;>65=8O). 'B> 2K <>65B5 =01;N40BL =5?>A@54AB25==>. 0: 8 70G5< 2K C7=05B5, 70402 A> >B25BAB2CNI85 2>?@>AK. > 2B>@>9 D075 2K A8AB5<0B8G5A:8 8A:;NG05B5 M;5<5=BK A<>45;8@>20==>3> ?>2545=8O, GB>1K >1=0@C68BL B>, GB> ?@8 2>48B : @07;8G8N. A;8 2K GB>-B> >B1@>A8;8 8 MB> ?@825;> ;8HL : =51>;LH><C 87<5=5=8N, 7=0G8B, MB>B M;5<5=B =8 O2;O5BAO =5>1E>48<K<. A;8 65 2K >B1@>A8;8 :0:>9-B> M;5<5=B, 8 >= 2K720; 87<5=5=85 @57C;LB0B0, :>B>@K9 2K ?>;CG05B5, 7=0G8B, MB> ACI5AB25==0O G0ABL 40==>9 <>45;8. 0 MB>9 D075 2K >G8I05B5 <>45;L 8 =0G8=05B5 ?>=8<0BL 55 A>7=0B5;L=>. "0:>5 8A:;NG5=85 A>AB02;O5B ?@O<CN ?@>B82>?>;>6=>ABL B@048F8>==><C ?@>F5AAC >1CG5=8O, :>B>@>5 CB25@6405B: 4>102;O9 :CA>G:8 ?> >G5@548 4> B5E ?>@, ?>:0 =5 A;>68HL 87 =8E F5;>5. 4=0:> MB8< A?>A>1>< 20< B@C4=> C7=0BL, GB> O2;O5BAO ACI5AB25==K<: 2A5 ?>4E>48B. >45;8@>20=85, ?@54AB02;ONI55 A>1>9 >A=>2C CA:>@5==>3> >1CG5=8O, A=0G0;0 ?>;CG05B 2A5 M;5<5=BK A@07C, 0 70B5< 2KG8B05B, GB>1K =09B8 B5, :>B>@K5 O2;ONBAO ACI5AB25==K<8. "@5BLO 8 70:;NG8B5;L=0O D070 MB> @07@01>B:0 A?>A>10, :0: >1CG8BL MB><C C<5=8N 4@C38E. %>@>H89 CG8B5;L A?>A>15= B0: <0=8?C;8@>20BL :>=B5:AB><, GB>1K 53> CG5=8:8 A0<8 CG8;0AL B><C, :0: 4>AB830BL @57C;LB0B0. >45;8 4>;6=K 1KBL ?@>ABK<8 8 ?@>25@O5<K<8. K =5 >1O70=K 7=0BL, ?>G5<C >=8 @01>B0NB, B0: 65, :0: 2K =5 >1O70=K 7=0BL, :0: @01>B05B 02B><>18;L, 4;O B>3>, GB>1K C?@02;OBL 8<. A;8 2K 701;C48;8AL 2 ;018@8=B5 G5;>25G5A:>3> ?>2545=8O, B> 20< =C6=0 :0@B0, GB>1K =09B8 2KE>4, 0 =5 ?A8E>;>38G5A:89 0=0;87 B>3>, ?>G5<C 2K E>B8B5 =09B8 MB>B 2KE>4. >45;8@>20=85 2 ;N1>9 >1;0AB8 405B =5 B>;L:> @57C;LB0BK 8 B5E=8:8, => 8 4>?>;=8B5;L=K5 8=AB@C<5=BK 4;O <>45;8@>20=8O. O2;O5BAO 35=5@0B82=K<, ?>B><C GB> 53> @57C;LB0BK <>3CB 1KBL 8A?>;L7>20=K 4;O B>3>, GB>1K A45;0BL 53> 5I5 1>;55 MDD5:B82=K<. K A<>65B5 A<>45;8@>20BL A2>8 A>1AB25==K5 A>AB>O=8O :@50B82=>AB8, @5AC@A=K5 A>AB>O=8O 8 B5< A0<K< >15A?5G8BL A515 2>7<>6=>ABL 2E>48BL 2 =8E ?> A>1AB25==><C 65;0=8N. 8<5O 2 @0A?>@O65=88 1>;LH5 @5AC@A>2 8 :@50B82=>AB8, 2K A<>65B5 AB0BL 5I5 1>;55 @5AC@A=K< 8 :@50B82=K<. A;8 2K <>45;8@C5B5 CA?5H=>, B> 2K ?>;CG8B5 B>B 65 A0<K9 @57C;LB0B, GB> 8 20H0 <>45;L, 8 20< =5B =5>1E>48<>AB8 <>45;8@>20BL <0AB5@AB2>. 'B>1K 2KOA=8BL, :0: G5;>25: AB0=>28BAO :@50B82=K< 8;8 :0: >= C<C4@O5BAO 2?0ABL 2 45?@5AA8N, 2K 70405B5 >4=8 8 B5 65 :;NG52K5 2>?@>AK: "A;8 1K O 4>;65= 1K; AB0BL B>1>9 =0 =5:>B>@>5 2@5<O, GB> <=5 A;54>20;> 1K A45;0BL, GB>1K 4C<0BL 8 25AB8 A51O B0: 65, :0: BK? 0: BK A>7405HL A2>N <>45;L <8@0?" 064K9 G5;>25: 2=>A8B A2>8 A>1AB25==K5 C=8:0;L=K5 @5AC@AK 8 >A>15==>AB8 ;8G=>AB8 2 B>, GB> >= 45;05B. K =5 <>65B5 AB0BL 5I5 >4=8< -9=HB59=><, 5BE>25=>< 8;8 -48A>=><. 'B> 1K 4>18BLAO B>3> 65 8 4C<0BL B>G=> B0: 65, :0: >=8, 20< =5>1E>48<0 8E =5?>2B>@8<0O D878>;>38O 8 ;8G=>AB=K9 >?KB. =5 70O2;O5B, GB> :064K9 <>65B AB0BL -9=HB59=><, >4=0:> >=> CB25@6405B, GB> :064K9 A?>A>15= 4C<0BL B0:, :0: 4C<0; -9=HB59=, 8 ?@8<5=OBL MB8 A?>A>1K <KH;5=8O ?> A2>5<C CA<>B@5=8N 2 A>1AB25==>9 687=8, 45;0O MB>, <>6=> ?@81;878BLAO : ?>;=><C @0AF25BC A>1AB25==>9 35=80;L=>AB8 8 A2>53> A>1AB25==>3> C=8:0;L=>3> ?@>O2;5=8O <0AB5@AB20. B0:, 2K <>65B5 <>45;8@>20BL ;N1>5 G5;>25G5A:>5 ?>2545=85, 5A;8 2K <>65B5 @01>B0BL A C15645=8O<8, A?5F8D8G5A:8<8 <KA;8B5;L=K<8 ?@>F5AA0<8 8 D878>;>3859, :>B>@0O ;568B 2 8E >A=>25. #/ #15645=8O, :>B>@K5 :064K9 87 =0A 8<55B ?> >B=>H5=8N : A>1AB25==>9 ;8G=>AB8, 4@C38< ;N4O< 8 <8@C 2 F5;><, >:07K20NB 7=0G8B5;L=>5 2;8O=85 =0 =0H >?KB. ;03>40@O MDD5:BC "A0<> >?@024K20NI53> ?@>@>G5AB20" C15645=8O 87<5=ONB ?>2545=85. =8 <>3CB ?>445@6820BL >4=8 =0H8 459AB28O 8 ?@5?OBAB2>20BL 4@C38<. >B ?>G5<C AB>;L 206=K< O2;O5BAO <>45;8@>20=85 C15645=89. @>AB59H89 A?>A>1 <>45;8@>20BL C15645=8O ;N459 A 2K 40NI8<8AO A?>A>1=>ABO<8 7040BL 8< 2>?@>A > B><, 70G5< >=8 45;0NB B>, GB> 45;0NB. E >B25BK 404CB 20< 1>30BK9 <0B5@80; 4;O 8AA;54>20=8O 8E C15645=89 8 F5==>AB59. AB>@8O @0AA:07K205B > @8<A:>< <0;LG8:5, :>B>@K9 2 B5G5=85 =5A:>;L:8E G0A>2 =01;N40; 70 AB@0==K< <>;>4K< G5;>25:><, C2;5G5==K< A2>59 @01>B>9. 0:>=5F, <0;LG8: A?@>A8;: "!8=L>@, ?>G5<C 2K ABCG8B5 ?> MB><C :0<=N?" 8:5;0=465;> ?>25@=C;AO : <0;LG8:C 8 >B25B8;: ">B><C, GB> 2=CB@8 MB>3> :0<=O A?@OB0= 0=35; 8 >= E>G5B 2K9B8 =0 A2>1>4C" >1I5< A;CG05 C15645=8O ?@8=8<0NB >4=C 87 A;54CNI8E B@5E >A=>2=KE D>@<. -B> <>3CB 1KBL C15645=8O > 7=0G5=88 25I59. 0?@8<5@, 5A;8 2K C15645=K 2 B><, GB> 687=L, 2 ACI=>AB8, ?@54AB02;O5B A>1>9 :>=:C@5=B=CN 1>@L1C, @57C;LB0B>< :>B>@>9 O2;O5BAO A<5@BL, B>, A:>@55 2A53>, 20H >?KB 1C45B A8;L=> >B;8G0BLAO >B B>3>, :>B>@K9 1K; 1K C 20A, 5A;8 1K 2K 25@8;8, GB> 687=L MB> 4CE>2=0O H:>;0, 1>30B0O @07=>>1@07=K<8 8 ?>CG8B5;L=K<8 C@>:0<8. #15645=8O, :@><5 B>3>, <>3CB >?@545;OBL, GB> O2;O5BAO ?@8G8=>9 G53> (?@8G8=C 8 A;54AB285), 8 4020BL =0G0;> B5< ?@028;0<, @C:>2>4AB2COAL :>B>@K<8 <K 6825<. =0G5 3>2>@O, MB> <>3CB 1KBL C15645=8O > B><, GB> O2;O5BAO 206=K< 4;O =0A 8 GB> 8<55B =081>;LH55 7=0G5=85 (F5==>AB8 8 :@8B5@88). @8 <>45;8@>20=88 C15645=89 65;0B5;L=> A>A@54>B>G8BLAO =0 B5E, :>B>@K5 1>;55 2A53> A>>B25BAB2CNB 8=B5@5ACNI5<C 20A :>=:@5B=><C C<5=8N. >B =5A:>;L:> 2>?@>A>2, ?><>30NI8E 2KO28BL C15645=8O: 1. 0G5< 2K 45;05B5 B>, GB> 45;05B5? 2. 'B> MB> 7=0G8B 4;O 20A? 3. 'B> A;CG8BAO, 5A;8 2K =5 1C45B5 MB>3> 45;0BL? 4. 0 GB> MB> ?>E>65? 5. 'B> 24>E=>2;O5B 20A 70=8<0BLAO MB8<? 0: B>;L:> 2K 2K45;8;8 C15645=8O A2>59 <>45;8, 2K <>65B5 =0G0BL M:A?5@8<5=B8@>20BL A =8<8. >340 2K ?@>945B5 MB0? ?@>AB>3> ?>=8<0=8O 8 459AB28B5;L=> ?@8<5@8B5 MB8 C15645=8O =0 A51O, GB>1K C2845BL, =0A:>;L:> >=8 ?>4E>4OB, B> A<>65B5 >1=0@C68BL 3;C1>:85 87<5=5=8O. 0< C40;>AL 2K720BL 8E, ?@>AB> ?@8B2>@82H8AL =0 2@5<O, 1C4B> MB8 C15645=8O 25@=K, 8 >1@0B82 2=8<0=85 =0 2>7=8:0NI85 ?@8 MB>< 87<5=5=8O. 4=> 87 3;C18==KE C15645=89 -9=HB59=0 70:;NG0;>AL 2 B><, GB> 2A5;5==0O 4@C65AB25==0 ?> >B=>H5=8N : =0<. @54AB02LB5 A515, :0: ?> =>2><C 2K <>3;8 1K 273;O=CBL =0 <8@, ?@54?>;>682, GB> MB> 25@=>. 0:85 =>2K5 ?>ABC?:8 2K A>25@H8;8 1K, 5A;8 1K 25@8;8 2 MB>? 'B> 1K 2K 45;0;8 ?> 4@C3><C? 0 GB> 5I5 2K >:070;8AL 1K A?>A>1=K? A;8 2K >A>7=05B5, GB> 548=AB25==0O 25IL, >B45;ONI0O 20A >B 20H59 F5;8, MB> C15645=85, B> 2K <>65B5 =0G0BL 040?B8@>20BL =>2>5 C15645=85, ?@>AB> =0G0BL 459AB2>20BL B0:, :0: 1C4B> >=> 25@=>. $/ @54AB02LB5 A515 =0 <3=>25=85, GB> 2K A<>B@8B5 =0 :@>H5G=>3> @515=:0. = A<>B@8B =0 20A H8@>:> >B:@KBK<8 3;070<8, 8 2K =52>;L=> C;K105B5AL. 515=>: 2>AB>@65==> 70;>?>B0; 8 C;K1=C;AO 2 >B25B =0 20HC C;K1:C. >4AB@0820OAL : 20H59 D878>;>388, 2 40==>< A;CG05 : 20H59 C;K1:5, @515=>: ?5@568205B =5GB> ?>4>1=>5 B><C C4>2>;LAB28N, :>B>@>5 8A?KBK205B5 2K ?@8 2845 <0;KH0. -B> O2;5=85, 8725AB=>5 ?>4 =0720=85< 8<?@8=B8=30, :>340 45B8 =0G8=0NB =5>A>7=0==> :>?8@>20BL <8<8:C, 65ABK 8 3>;>A0 >:@C60NI85 8E ;N45=. >2B>@5=85 42865=88, 2K@065=8O ;8F0 8 B>=0 3>;>A0 4@C38E ;N459 405B =0< 2>7<>6=>ABL 2>A?@>872>48BL 8E 2=CB@5==55 A>AB>O=85, GB> >B:@K205B =0< 4>ABC? : =>2K< M<>F8>=0;L=K< @5AC@A0<. >4C<09B5 > G5;>25:5, :>B>@K5 2>AE8I05B5AL 8 :>B>@>3> C20605B5. @54AB02LB5 A515, :0: 1K >= A845;, G8B0O MBC :=83C. 0:8< 1K;> 1K 53> 4KE0=85? 0:8< 2K@065=85 ;8F0? "5?5@L =0 A0<>< 45;5 ?5@5AO4LB5 B0:, GB>1K 20H0 ?>70, 4KE0=85 8 <8<8:0 AB0;8 ?>E>68<8 =0 B5, :>B>@K5 2K B>;L:> GB> ?@54AB02;O;8 . B@060O 2 B>G=>AB8 ?0BB5@=K 42865=89, ?>7K 8 4065 4KE0=8O, 2K =0G=5B5 ?5@56820BL B5 65 2=CB@5==85 >ICI5=8O, GB> 8 :>?8@C5<K9 20<8 G5;>25:. 2K ?>;CG8B5 4>ABC? : B5< @5AC@A0<, =0 >B:@KB85 :>B>@KE C =53>, 1KBL <>65B, CH;8 3>4K. !" " !B@0B5388 <KH;5=8O ?@54AB02;ONB A>1>9, 25@>OB=>, =08<5=55 >G5284=CN G0ABL ?@>F5AA0 <>45;8@>20=8O. > MB>9 ?@8G8=5 <K @0AA<>B@8< AB@0B5388 1>;55 ?>4@>1=>, ?@5645 G5< ?@>4>;68< 8AA;54>20=85 4@C38E AB>@>= <>45;8@>20=8O. !B@0B5388 MB> B>, :0: 2K >@30=87C5B5 A2>5 <KH;5=85 8 ?>2545=85 4;O B>3>, GB>1K 2K?>;=8BL :0:>5-B> 7040=85. !B@0B5388 2A5340 8<5NB ?>78B82=CN F5;L. =8 <>3CB 1KBL 2:;NG5=K 8;8 2K:;NG5=K C15645=8O<8; GB>1K 4>18BLAO CA?5E0 2 7040=88, 2K 4>;6=K 25@8BL, GB> <>65B5 53> 2K?>;=8BL, 2 ?@>B82=>< A;CG05 2K =5 A<>65B5 ?>;=>ABLN ?>;>68BLAO =0 A51O. K 4>;6=K B0:65 25@8BL, GB> 2K 4>AB>9=K B>3>, GB>1K 2K?>;=8BL 53>, 8 1KBL 3>B>2K< A45;0BL =5>1E>48<K5 ?@83>B>2;5=8O 8 C?@06=5=8O. "@5BL5, 2K 4>;6=K 25@8BL, GB> MB8< AB>8B 70=8<0BLAO. 040=85 4>;6=> 2K7K20BL 20H 8=B5@5A 8;8 ;N1>?KBAB2>. A?>;L7C5<K5 =0<8 AB@0B5388 O2;ONBAO G0ABLN =0H8E ?5@F5?BC0;L=KE D8;LB@>2, >=8 >?@545;ONB B>, :0: <K 2>A?@8=8<05< <8@. !CI5AB2C5B =51>;LH0O 83@0, :>B>@0O :@0A=>@5G82> ?>4B25@6405B MB>B <><5=B. @>G8B09B5 A;54CNI55 ?@54;>65=85 8 ?>AG8B09B5, A:>;L:> @07 2 =5< 2K C2848B5 1C:2C "".  "/# "/+ #  !"#' !. 53:>? =B5@5A=0O 25IL 70:;NG05BAO 2 B><, GB> @07=K5 ;N48 284OB @07=>5 :>;8G5AB2> 1C:2 "", 8 2A5 >=8 C15645=K 2 A2>59 ?@02>B5. @>AB> :064K9 87 =8E =0E>48BAO 2 A2>59 A>1AB25==>9 @50;L=>AB8. >;LH8=AB2> ;N459 =0AG8BK20NB 2 1C: 2K "3" ?@8 ?5@2>< GB5=88, => =5:>B>@K5 284OB 1>;LH5. A?><=8B5, 5A;8 B>, GB> 2K 45;05B5, =5 A@010BK205B, ?>?@>1C9B5 GB>-=81C4L 4@C3>5. $0:B8G5A:8 A45;09B5 GB>-=81C4L A>25@H5==> 4@C3>5. @>A<>B@8B5 2A5 ?@54;>65=85 1C:20 70 1C:2>9 >B :>=F0 : =0G0;C. !:>;L:> 1C:2 "3" 2K >A>7=0;8 2=0G0;5 8 A:>;L:> >AB0;>AL =5>A>7=0==K<8? @8G8=0, ?> :>B>@>9 2K ?@>?CAB8;8 G0ABL 87 =8E, 25@>OB=>, 70:;NG05BAO 2 B><, GB> 2K ?@>3>20@820;8 A;>20 "?@> A51O", ?>;030OAL =0 72CG0=85 1C:2K "3", GB>1K C1548BLAO 2 55 ?@8ACBAB288. "3" 72CG8B :0: "!" 2 A;>25 " #". 0: B>;L:> 2K ?>A<>B@8B5 =0 :064>5 A;>2> 2 >1@0B=>< ?>@O4:5 B0:, GB>1K 1C:2K =5 >1@07>2K20;8 7=0:><>5 A;>2>, 2K A@07C C2848B5 2A5 "". K A?@0H820;8, A:>;L:> @07 2K 2845;8 1C:2C "", 0 =5 A:>;L:> @07 2K 55 A;KH0;8. 8@ 2K3;O48B ?> 4@C3><C, :>340 2K 87<5=O5B5 AB@0B5388. &" #!% 'B>1K ?>=OBL, GB> B0:>5 AB@0B538O, 2A?><=8< H5D-?>20@0. A;8 2K ?>;L7C5B5AL 53> @5F5?B><, B> 2K =025@=O:0 A<>65B5 ?@83>B>28BL B0: 65 E>@>H>, :0: 8 >=. !B@0B538O MB> CA?5H=K9 @5F5?B. 'B>1K >B;8G=> ?@83>B>28BL 2:CA=>5 1;N4>, 20< =5>1E>48<> 7=0BL B@8 >A=>2=K5 25I8. K 4>;6=K 7=0BL 8=3@5485=BK. K 4>;6=K 7=0BL :>;8G5AB2> 8=3@5485=B>2 8 8E :0G5AB2>. 20< A;54C5B 7=0BL ?@028;L=CN ?>A;54>20B5;L=>ABL >?5@0F89. ?@83>B>2;5=88 ?8@>6=>3> 8<55B 1>;LH>5 7=0G5=85, 4>1028B5 2K O9F0 4>, 2> 2@5<O 8;8 ?>A;5 2K?5:0=8O ?8@>6=>3> 2 4CE>2:5. >@O4>:, 2 :>B>@>< 2K 45;05B5 25I8 2 AB@0B5388, 8<55B AB>;L 65 @5H8B5;L=>5 7=0G5=85, 4065 5A;8 2A5 ?@>8AE>48B 2 B5G5=85 ?0@K A5:C=4. =3@5485=B0<8 AB@0B5388 O2;ONBAO @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K, 0 25;8G8=0 8 :0G5AB2> ?@>4C:B>2 MB> AC1<>40;L=>AB8. 'B>1K A<>45;8@>20BL AB@0B538N, 20< =5>1E>48<K5 1. =3@5485=BK (@5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K). 2. >;8G5AB2> 8 :0G5AB2> :064>3> 87 =8E (AC1<>40;L=>AB8). 3. >A;54>20B5;L=>ABL >?5@0F89. @54?>;>68<, GB> C 20A 5ABL 4@C3, :>B>@K9 ?@52>AE>4=> A?@02;O5BAO A :0:8<-=81C4L 45;><. -B> <>65B 1KBL 48709= 8=B5@L5@0, ?>:C?:0 >4564K, 87CG5=85 <0B5<0B8:8, CB@5==89 ?>4J5< 8;8 C<5=85 1KBL 4CH>9 :><?0=88. 0AB02LB5 A2>53> 4@C30 8;8 ?>:070BL MB> ?>2545=85, 8;8 ?>4C<0BL > B>< >A>15==>< 2@5<5=8, :>340 >= MB> 45;0;. #1548B5AL, GB> 2K CAB0=>28;8 @0??>@B 8 20H 4@C3 =0E>48BAO 2 0AA>F88@>20==>< :>=3@CM=B=>< A>AB>O=88. !?@>A8B5, "'B> 1K;> A0<K< ?5@2K< 87 B>3>, GB> 2K A45;0;8 8;8 ?>4C<0;8 2 MB>9 A8BC0F88?". -B> 1C45B GB>-B> B0:>5, GB> >= C2845; (), CA;KH0; () 8;8 ?>GC2AB2>20; (). >340 2K C7=05B5 MB>, A?@>A8B5: "'B> ?@>87>H;> =5?>A@54AB25==> ?>A;5 MB>3>?" @>4>;609B5 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 ?@>945B5 25AL ?CBL 2 40==>< >?KB5. 0H8 2>?@>AK 8 =01;N45=8O, 2>7<>6=> A ?@8<5=5=85< <5B0<>45;8, ?>:06CB, :0:85 @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K G5;>25: 8A?>;L7C5B 8 2 :0:>< ?>@O4:5. 0B5< @0AA?@>A8B5 > AC1<>40;L=>ABOE 2A5E @5?@575=B0F89, :>B>@K5 2K >1=0@C68;8. K 70<5B8B5, GB> 3;07=K5 A83=0;K 4>ABC?0 8 ?@548:0BK >:07K20NBAO >G5=L ?>;57=K<8 ?@8 >?@545;5=88 =0?@02;5=8O 20H8E 2>?@>A>2. 0?@8<5@, 5A;8 2K A?@>A8;8: "'B> 845B A;54CNI8<?" 8 G5;>25: >B25B8;: "/ =5 7=0N", 8 ?>A<>B@5; 225@E, B> 2K <>65B5 A?@>A8BL, 2845; ;8 >= :0:CN-B> 2>>1@0605<CN :0@B8=:C, 8 A;54CNI8< H03>< 2 53> AB@0B5388 1C45B 287C0;L=0O 2=CB@5==OO @5?@575=B0F8O. A;8 2K A?@>A8;8, 0 G5;>25: >B25G05B: "/ =5 7=0N, MB> :065BAO <=5 OA=K<", B> 2K A=>20 <>65B5 A?@>A8BL > 2=CB@5==59 :0@B8=:5. AB@0B5388 :0=0;K 2>A?@8OB8O <>3CB 8A?>;L7>20BLAO 4;O 2>A?@8OB8O 2=5H=53> <8@0 8;8 1KBL >1@0I5==K<8 2>2=CB@L. A;8 >=8 8A?>;L7CNBAO 2=CB@5==8< >1@07><, B> 2K <>65B5 70 <5B8BL, =01;N40O 70 A83=0;0<8 4>ABC?0, ?@>8AE>48B ;8 ?@8 MB>< 2>A?><8=0=85 8;8 :>=AB@C8@>20=85. 0?@8<5@, :B>-B> <>65B 8<5BL <>B820F8>==CN AB@0B538N, :>B>@0O =0G8=05BAO A B>3>, GB> MB>B G5;>25: A<>B@8B =0 @01>BC, :>B>@CN 5<C ?@54AB>8B A45;0BL (287C0;L=0O 2=5H=OO *). 0 B5< >= :>=AB@C8@C5B 2=CB@5==NN :0@B8=C 7025@H5==>9 @01>BK (287C0;L=>5 2=CB@5==55 :>=AB@C8@>20=85 "*), ?>;CG05B ?@8OB=K5 >ICI5=8O (2=CB@5==OO :8=5AB5B8:0 ") 8 3>2>@8B A0<><C A515, GB> ?>@0 =0G8=0BL (2=CB@5==89 480;>3 "*). A;8 1K 2K E>B5;8 <>B828@>20BL MB>3> G5;>25:0, B> 2K <>3;8 1K A:070BL 5<C GB>-B> 2@>45: ">A<>B@8 =0 MBC @01>BC, ?>4C<09 > B><, :0: E>@>H> BK 1C45HL A51O GC2AB2>20BL, :>340 55 7025@H8HL, 8 ?>A;CH09, =5 ?>@0 ;8 B515 =0G0BL." >;=0O AB@0B538O 2K3;O48B B0:: * "* " "*. 0< A;54>20;> 1K 8<5BL A>25@H5==> 4@C3>9 ?>4E>4 : G5;>25:C, :>B>@K9 A<>B@8B =0 @01>BC (*) 8 A?@0H8205B A0<>3> A51O ("*): " GB> A;CG8BAO, 5A;8 O =5 7025@HC 55?" = :>=AB@C8@C5B 2>7<>6=K5 ?>A;54AB28O ("*) 8 GC2AB2C5B A51O ?;>E> ("). = =5 E>G5B 8<5BL MB8E >ICI5=89 8 MB8E ?>A;54AB289, 8 ?>MB><C =0G8=05B. 5@2K9 G5;>25: AB@5<8BAO : E>@>H8< >ICI5=8O<. B>@>9 8715305B =5?@8OB=KE GC2AB2. K <>3;8 1K <>B828@>20BL ?5@2>3>, @8ACO 5<C A>1;07=8B5;L=>5 1C4CI55, 0 4@C3>3> C3@>60O 5<C @5?@5AA0;8O<8. #G8B5;O<, <5=5465@0<, B@5=5@0< ?@8E>48BAO <>B828@>20BL ;N459, B0: GB> 7=0=85 AB@0B5389 25AL<0 ?>;57=>. # :064>3> 5ABL A2>O AB@0B538O A>25@H5=8O ?>:C?:8, 8 E>@>H89 ?@>4025F =5 1C45B :064><C ?@54;030BL >48= 8 B>B 65 @073>2>@. 4=8 ;N48 E>BOB A=0G0;0 C2845BL ?@>4C:B, >1AC48BL 53> A A0<8< A>1>9 4> B5E ?>@, ?>:0 >=8 =5 ?>GC2AB2CNB, GB> E>BOB ?@8>1@5AB8 53>. @C385 <>3CB ?@54?>G5ABL ?>A;CH0BL > =5<, ?>GC2AB2>20BL, GB> MB> =5?;>E0O 845O, 8 C2845BL A0<8E A51O, 8A?>;L7CNI8E MB>B ?@>4C:B, 5I5 4> 53> ?>:C?:8. %>@>H89 ?@>4025F 87<5=O5B A2>9 ?>4 E>4 A>>1@07=> >1AB>OB5;LAB20<, 5A;8 >= 459AB28B5;L=> E>G5B C4>2;5B2>@8BL A2>8E ?>:C?0B5;59. #G8B5;N 206=> ?>=8<0BL @07;8G=K5 AB@0B5388 >1CG5=8O 45B59 8 @5038@>20BL =0 =8E. 4=8< 45BO< =5>1E>48<> A=0G0;0 ?>A;CH0BL CG8B5;O, 0 70B5< A>740BL 2=CB@5==85 :0@B8=:8, GB>1K ?>=OBL 845N. @C385 <>3CB 2=0G0;5 ?@54?>G5ABL 287C0;L=K5 @5?@575=B0F88. 0@B8=:0 <>65B AB>8BL BKAOG8 A;>2, => 2> <=>3>< 7028A8B >B B>3>, :B> A<>B@8B =0 =55. 5:>B>@K< CG5=8:0< ;CGH5 A;CH0BL BKAOGC A;>2 :064K9 45=L. #G8B5;L, :>B>@K9 =0AB08205B =0 B><, GB> ACI5AB2C5B B>;L:> >48= ?@028;L=K9 A?>A>1 >1CG5=8O, 701;C6405BAO, CB25@640O, GB> :064K9 4>;65= 8A?>;L7>20BL 53> A>1AB25==CN AB@0B538N. -B> A>7405B B@C4=>AB8 4;O B5E CG5=8:>2, :>B>@K5 =5 @0745;ONB 55. !B@040NI85 15AA>==8F59 <>3;8 1K =0CG8BLAO AB@0B5388 70AK?0=8O. =8 <>3;8 1K =0G0BL A B>3>, GB>1K >1@0B8BL 2=8<0=85 =0 @0AA;01;5==>5 >ICI5=85 B5;0 ("), 3>2>@O A515 <54;5==K<, 2O;K< 3>;>A>< ("*) > B><, :0: 8< :><D>@B=>. E ACI5AB2CNI0O AB@0B538O <>65B 2:;NG0BL C45;5=85 2=8<0=8O 2A5< =5:><D>@B=K< >ICI5=8O< 2 A2>5< B5;5 A 2KA;CH820=85< 3@><:>3>, 2>71C645==>3> 2=CB@5==53> 3>;>A0, 3>2>@OI53> 8< > B><, :0:>5 MB> B@C4=>5 70=OB85 70A=CBL. >102LB5 5I5 @57:85 42865=8O, O@:85 8 F25B=K5 :0@B8=:8, 8 2K ?>;CG8B5 ?@52>AE>4=CN AB@0B538N B>3>, :0: >AB020BLAO 1>4@K< :0: @07 ?@>B82>?>;>6=>5 B><C, G53> 2K E>B8B5. !B@0B5388 A>740NB @57C;LB0BK. 59AB28B5;L=> ;8 MB> B5 @57C;LB0BK, :>B>@K5 2K E>B8B5 ?>;CG8BL? @8H;8 ;8 2K : B><C, : G5<C A>18@0;8AL ?@89B8? N10O AB@0B538O, ?>4>1=> ?>574C, 42865BAO AB@>3> ?> @0A?8A0=8N, >4=0:>, 5A;8 2K A5;8 =5 =0 B>B ?>574, B> 2K ?@8545B5 =5 BC40, :C40 E>B5;8. 5 ?5=O9B5 =0 ?>574, >= =5 28=>20B. #+,/ !" "/ 0<5G0B5;L=K9 ?@8<5@ @50;870F88 =5:>B>@KE 87 MB8E 8459 ?>;CG5= 2 8AA;54>20=88, 2K?>;=5==>< >4=8< 87 02B>@>2 8 :0A0NI5<AO B5E A?>A>1>2, :>B>@K<8 B0;0=B;82K5 <C7K:0=BK 70?><8=0NB <C7K:C; =5:>B>@K5 87 =8E <>3CB 70?><=8BL <C7K:0;L=>5 ?@>872545=85 2A53> ;8HL ?>A;5 >4=>3> 8;8 42CE ?@>A;CH820=89. !BC45=B>2 ?@>A8;8 ?@>E;>?0BL 8;8 ?@>?5BL :>@>B:85 :CA:8 <C7K:0;L=KE ?@>872545=89 8 70B5< 2KO2;O;8 AB@0B5388 ?CB5< 704020=8O 2>?@>A>2, =01;N45=8O 70 3;07=K<8 A83=0;0<8 4>ABC?0 8 D8:A8@>20=8O ?@548:0B>2. >;LH8=AB2> CA?5H=KE ABC45=B>2 ?@>O2;O;8 =5A:>;L:> ?>E>68E ?0BB5@=>2. # =8E A8AB5<0B8G5A:8 2KO2;O;8AL A?5F8D8G5A:85 ?>7K, ?>;>65=85 3;07 8 4KE0=85, G0AB> 2> 2@5<O A;CH0=8O 3>;>20 =0:;>=O;0AL 2 AB>@>=C 8 273;O4 CAB@5<;O;AO 2=87. =8 =0AB@0820;8 A2>5 B5;> =0 <C7K:C. B> 2@5<O :0: >=8 A;CH0;8 <C7K:C, C =8E 2>7=8:0;> >1I55 >ICI5=85 4;O 40==>9 <C7K:8 ("). -B> G0AB> >?8AK20;>AL :0: "=0AB@>5=85" 8;8 "2?5G0B;5=85" >B ?L5AK. -B> >ICI5=85 ?@54AB02;O;> ?L5AC 2 F5;>< 8 8E >B=>H5=85 : =59. !;54CNI8< H03>< 1K;> D>@<8@>20=85 =5:>B>@>9 287C0;L=>9 @5?@575=B0F88 <C7K:8. >;LH8=AB2> ABC45=B>2 287C0;878@>20;8 GB>-B> 2@>45 3@0D8:0, 25@B8:0;L=0O >AL :>B>@>3> >B@060;0 ?>4J5< 8 A=865=85 2KA>BK B>=0, 0 3>@87>=B0;L=0O >AL ?@54AB02;O;0 4;8B5;L=>ABL 2> 2@5<5=8 ("*). '5< 1>;55 4;8==>9 8 B@C4=>9 1K;0 ?L5A0, B5< 1>;LH5 ABC45=B>2 @C:>2>4AB2>20;>AL MB8< >1@07><. 1@07 2A5340 1K; O@:8<, G5B:8<, @57:8< 8 @0A?>;>65==K< =0 C4>1=>< 4;O GB5=8O @0AAB>O=88. 5:>B>@K5 ABC45=BK 287C0;878@>20;8 =>B=K9 AB0= A =>B0<8, ?>4>1=> ?0@B8BC@5, => MB> 1K;> =5ACI5AB25==K<. ICI5=85, 72C: 8 :0@B8=:0 AB@>8;8AL 2<5AB5 ?@8 ?5@2>< ?@>A;CH820=88. ICI5=85 4020;> >1I89 :>=B5:AB 4;O 45B0;L=>3> >1@070. >A;54CNI85 ?@>A;CH820=8O 8A?>;L7>20;8AL 4;O B>3>, GB>1K 70D8:A8@>20BL B5 G0AB8 <5;>488, :>B>@K5 5I5 >AB0;8AL =5>?@545;5==K<8. '5< B@C4=55 <5;>48O, B5< 1>;55 =56=K<8 4;O 70?><8=0=8O 1K;8 MB8 >ICI5=8O 8 >1@07K. !BC45=BK 5I5 @07 ?@>A;CH820;8 2=CB@8 A51O <5;>48N A@07C ?>A;5 B>3>, :0: >=0 ?@5:@0I0;0 72CG0BL, 2 55 ?5@2>=0G0;L=>9 B>=0;L=>AB8 8 G0AB> A> 7=0G8B5;L=> 1>;LH59 A:>@>ABLN, ?>E>659 =0 A:>@>ABL ?5@5<>B:8 =0 2845><03=8B>D>=5 ("*). A5 ABC45=BK A=>20 ?@>A;CH820;8 <5;>48N, G0AB> 2 55 =0G0;L=>9 <>40;L=>AB8 (*), =0?520O 8;8 ?@>E;>?K20O 55. =8 B0:65 ?@>A<0B@820;8 2=CB@5==NN :0@B8=:C 8 A>E@0=O;8 >ICI5=85 <5;>488. -B> 4020;> B@8 A?>A>10 70?><8=0=8O 8 2>A?@>872545=8O ?L5AK. =8 @071820;8 <C7K:0;L=>5 ?@>872545=85 ?@8 =5>1E>48<>AB8 =0 =5A:>;L:> :CA:>2 8 >B<5G0;8 ?>2B>@ONI85AO ?0BB5@=K :0: 2 2KA>B5 B>=0, B0: 8 2 @8B<5. =8 70?><8=0;8 <5;>48N 287C0;L=> 4065 ?>A;5 >4=>3> ?@>A;CH820=8O. 070;>AL 1K, 70?><8=0=85 <C7K:8 4>;6=> ?>4:;NG0BL 8A:;NG8B5;L=> 0C480;L=CN ?0<OBL, => 40==>5 8AA;54>20=85 ?>:070;>, GB> MB> A8=5AB578O: ?@>A;CH820=85 :0@B8=:8 >ICI5=8O <C7K:8. =8 A;CH0NB <5;>48N, A>740NB >ICI5=85 4;O ?@54AB02;5=8O ?L5AK 2 F5;>< 8 8A?>;L7CNB B>, GB> >=8 A;KH0B 8 >ICI0NB, 4;O D>@<8@>20=8O :0@B8=:8 40==>3> <C7K:0;L=>3> ?@>872545=8O. A=>2=0O AB@0B538O 2K3;O48B B0:: * " "* A" -B0 AB@0B538O 8;;NAB@8@C5B =5:>B>@K5 >1I85 <><5=BK >B=>A8B5;L=> MDD5:B82=>3> 70?><8=0=8O 8 >1CG5=8O. '5< 1>;LH5 @5?@575=B0F89 <0B5@80;0 2K 8<55B5, B5< 1>;LH5 C 20A 25@>OB=>ABL 70 ?><=8BL 53>. '5< 1>;55 ?>;=> 2K 8A?>;L7C5B5 A2>N =52@>;>38N, B5< =0456=55 70?><8=0=85. CGH85 ABC45=BK >1;040NB B0:65 A?>A>1=>ABLN A2>1>4=> ?5@5:;NG0BLAO 87 >4=>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<K 2 4@C3CN, 8=>340 :>=F5=B@8@COAL =0 >ICI5=8OE, 8=>340 =0 :0@B8=:0E, 2 7028A8<>AB8 >B B>3>, :0:>3> @>40 <C7K:C >=8 A;CH0NB. A5 ABC45=BK 25@OB 2 A2>8 A?>A>1=>AB8. #A?5E <>6=> 1K;> 1K =0720BL AC<<>9 D878>;>388, 25@K 8 381:>AB8. @5645 G5< >AB028BL <C7K:0;L=K5 AB@0B5388, ?@82545< >G0@>20B5;L=CN 2K45@6:C 87 ?8AL<0 >;LD30=30 <045O >F0@B0 > B><, :0: >= A>G8=O;: "A5 MB> 7068305B <>N 4CHC, 8, 5A;8 B>;L:> O =5 @0AAB@>5=, <>O B5<0 @0AH8@O5BAO, AB0=>28BAO C?>@O4>G5==>9 8 >?@545;5==>9, 8 2AO F5;8:><, 4065 5A;8 4;8==0O, 2AB05B ?>GB8 7025@H5==>9 8 70:>=G5==>9 2=CB@8 <5=O, B0: GB> O <>3C A>75@F0BL 55 :0: GC45A=CN :0@B8=C 8;8 ?@5:@0A=CN AB0BCN. A2>5< 2>>1@065=88 O =5 A;KHC ?>A;54>20B5;L=KE G0AB59, => O A;KHC 8E :0: 1K 2A5 A@07C. / =5 <>3C 2K@078BL, :0:>5 MB> =0A;0645=85!" (7 ?8AL<0 >F0@B0, =0?8A0==>3> 2 1759 3>4C, F8B8@C5BAO ?>: .%>;<A, "87=L >F0@B0, 2:;NG0O 53> ?5@5?8A:C", 'M?<M= 8 %>;;, 1875 3.) !" " / %>@>H0O ;8 C 20A ?0<OBL? -B> E8B@K9 2>?@>A, ?>B><C GB> ?0<OBL MB> =><8=0;870F8O, 2K =5 <>65B5 C2845BL, CA;KH0BL 8;8 ?>B@>30BL 55. @>F5AA 70?><8=0=8O 25AL<0 206=0O 25IL. ><8=0;870F8O MB> 459AB28O, 70<>@>65==K5 2> 2@5<5=8. 0<OBL AB0B8G=0, 2K =5 <>65B5 2;8OBL =0 =55. CGH5 ?>4C<09B5, :0: 2K 70?><8=05B5 8 :0: 2K <>65B5 C;CGH8BL MB>B ?@>F5AA. 0:>20 20H0 AB@0B538O 70?><8=0=8O? 0: 1K 2K 70?><=8 ;8 A;54CNICN ?>A;54>20B5;L=>ABL? ( ?@54AB02LB5 =0 <3=>25=85, GB> 4;O 20A >G5=L 206=> 55 70?><=8BL.) .18421! 0< 405BAO B@84F0BL A5:C=4... @5<O 2KH;>. 0:@>9B5 AB@0=8FC, 3;C1>:> 274>E=8B5 8 70?8H8B5 ?>A;54>20B5;L=>ABL. C, :0: 2K A?@028;8AL? 57028A8<> >B 20H53> CA?5E0, 1>;55 206=K< O2;O5BAO 2>?@>A: GB> 2K 45;0;8? 25=04F0BL 7=0:>2 ?@52KH0NB A?>A>1=>ABL =0H53> <>730 A>7=0B5;L=> A>E@0=OBL >B45;L=K5 548=8FK 8=D>@<0F88. K =C6405B5AL 2 AB@0B5388, GB>1K >1J548=8BL 8E 2<5AB5 2 <5=LH55 :>;8G5AB2> 1;>:>2, 3>B>2KE 4;O 70?><8=0=8O. K <>3;8 ?>2B>@OBL MBC ?>A;54>20B5;L=>ABL A=>20 8 A=>20, GB>1K >1@07>20BL 0C48>70?8AL ("). -B0 70?8AL 4;8BAO >G5=L :>@>B:>5 2@5<O. K <>3;8 ?@>3>20@820BL 55 @8B<8G5A:8. K <>3;8 70?8AK20BL 55 =0 ;8AB:5 (*). K <>3;8 2=8<0B5;L=> ?>A<>B@5BL =0 =55 8 70B5< A=>20 C2845BL 55 2=CB@8 A51O ("*. =0?@02;OO 3;070 225@E 8 2;52>. >7<>6=>, 2K 8A?>;L7>20;8 F25B0 8;8 4@C385 AC1<>40;L=>AB8, GB>1K >1;53G8BL 70?><8=0=85 A2>59 2=CB@5==59 :0@B8=:8. 0@B8=:8 A>E@0=ONBAO 2 4>;3>2@5<5==>9 ?0<OB8, 0C48> 70?8A8 2 :@0B:>2@5<5==>9 ?0<OB8. A;8 2K ?@>2545B5 MB>B B5AB A :5<-=81C4L 87 A2>8E 7=0:><KE, B>, 25@>OB=>, 2K, =5 704020O 2>?@>A>2, A<>65B5 A:070BL, :0:CN AB@0B538N >= 8A?>;L7C5B K A<>3;8 1K C2845BL 3C1K, H525;OI85AO 15772CG=>, 8;8 =01;N40BL 3;070, A:0=8@CNI85 MBC ?>A;54>20B5;L=>ABL A=>20 8 A=>20. >7<>6=>, >= C;K1=5BAO, AB@>O :0:85-B> A<5H=K5 A2O78. 4=0 ?>;57=0O 25IL A>AB>8B 2 B><, GB>1K ?@840BL MB>9 A;CG09=>9 ?>A;54>20B5;L=>AB8 =5:>B>@K9 A<KA;. 0?@8<5@, >=0 <>3;0 1K ?@52@0B8BLAO 2 A;54CNI55: 8:89 >3 =0 A>@52=>20=8OE .=8>@>2 (18 ;5B) AJ5; ;L ;8=>9 42 <5B@0 70 1 !5:C=4C. >B@0BLB5 ?>;<8=CBK, ?@84020O MB><C =5:>B>@K9 A<KA; MB> E>@>H89 A?>A>1 70?><8=0=8O. %>@>H89 ?>B><C, GB> >= A> >B25BAB2C5B B><C, :0: <>73 @01>B05B 2 459AB28B5;L=>AB8. A;8 2K A>74048B5 2=CB@5==NN :0@B8=:C B>3>, :0: 8:89 >3 =0 A>@52=>20=8OE 8 B.4., B>, 25@>OB=>, 2K >:065B5AL =5A?>A>1=K<8 701KBL MBC ?>A;54>20B5;L=>ABL 4> A0<>3> :>=F0 MB>3> ?0@03@0D0, :0: 1K 2K =8 AB0@0;8AL. >15@B 8;BA @0AA:07K205B 8AB>@8N >1 >4=>9 65=I8=5, :>B>@0O >?8AK20;0 A2>N AB@0B538N 2> 2@5<O 45<>=AB@0F88. >A;54>20B5;L=>ABL 1K;0 B0:0O: 2470558!. =0 @01>B0;0 :>:>< =0 :>@01;5. >-?5@2KE, >=0 A:070;0, GB> ?>A;54>20B5;L=>ABL =0G8=05BAO A ?5@2>9 1C:2K 0;D028B0. 0;55 845B 24 2>7@0AB :>340 >=0 AB0;0 H5D-?>20@><. 0;LH5 705. -B> >7=0G05B, GB> >=0 =0 ?OBL <8=CB >?>740;0 : 702B@0:C. '8A;> 58 1K;> B@C4=K< 4;O 70?><8=0=8O, B0: GB> >=0 @0A:@0A8;0 53> @07;8G=K<8 F25B0<8 2> 2=CB@5==59 :0@B8=:5. ! 1K;0 A0<>9 A>1>9, B0: GB> >=0 A45;0;0 55 1>;LH>9. ?>A;54=OO 1C:20 1K;0 2B>@>9 1C:2>9 0;D028B0, B5< A0<K< >=0 >:070;0AL A2O70==>9 A 1C:2>9 2 =0G0;5 ?>A;54>20B5;L=>AB8. "5?5@L... 70:@>9B5 :=83C 8 2K?8H8B5 ?>A;54>20B5;L=>ABL 1C:2 8 F8D@, 701C4LB5 BC, :>B>@0O 1K;0 1>;LH5 4@C38E... 5@>OB=>, 2K E>@>H> A?@028;8AL. 2K 4065 =5 AB0@0;8AL. 07 2K <>65B5 70?><=8BL MB> =5 AB0@0OAL, B> GB> 65 2K A<>65B5 A45;0BL, 5A;8 ?>AB0@05B5AL? =0G8B5;L=> <5=LH5. !B0@0=85 @0AE>4C5B <KA;8B5;L=CN M=5@38N, :@><5 B>3>, AB0@0=85 ?@54?>;0305B B@C4=>ABL 7040G8 8 2>7<>6=K9 ?@>20;. '5< A8;L=55 2K AB0@05B5AL, B5< B@C4=55 MB> AB0=>28BAO. !0<8 CA8;8O, :>B>@K5 2K ?@54?@8=8<05B5, AB0=>2OBAO 10@L5@><. %>@>H0O MDD5:B82=0O AB@0B538O >1;53G05B >1CG5=85. 5C40G=0O AB@0B538O 45;05B 53> B@C4=K<. #<5=85 CG8BLAO O2;O5BAO =081>;55 206=>9 A?>A>1=>ABLN 2 >1@07>20=88, 8 59 =5>1E>48<> >1CG0BL. !8AB5<0 >1@07>20=8O A>A@54>B>G5=0 3;02=K< >1@07>< =0 B><, GB> ?@5?>4020BL, =0 CG51=>< ?;0:5, 8 C?CA:05B 87 2840 ?@>F5AA >1CG5=8O. -B> 8<55B 420 ?>A;54AB28O. >-?5@2KE, <=>385 CG0I85AO A B@C4>< 872;5:0NB 87 CG51=>3> ?@>F5AA0 8=D>@<0F8N. >-2B>@KE, 5A;8 4065 >=8 GB>-B> 2KCG8;8, MB> 8<55B =51>;LH>5 7=0G5=85, ?>B><C GB> MB8 A2545=8O 2K@20=K 87 :>=B5:AB0. 57 AB@0B5388 >1CG5=8O CG0I85AO <>3CB ?@52@0B8BLAO 2 8=D>@<0F8>==KE ?>?C3052, 2A5340 7028A8<KE >B 4@C38E 2 2>?@>A5 ?>;CG5=8O 8=D>@<0F88: >=8 <>3CB E@0=8BL 8=D>@<0F8N, => >1CG0BLAO =5 A?>A>1=K. 1CG5=85 2:;NG05B 70?><8=0=85 8 ?>=8<0=85, B> 5ABL ?><5I5=85 8=D>@<0F88 2 :>=B5:AB 4;O B>3>, GB>1K ?@840BL 59 7=0G5=85 (A<KA;). !>A@54>B>G5==>ABL =0 =5 C40G5 8;8 55 ?>A;54AB28OE 2 40;L=59H5< @07@CH05B ?@>F5AA >1C20=8O. # :064>3> 4>;6=> 1KBL ?@02> =0 =5C40GC. %>@>H85 CG5=8:8 B>65 45;0NB >H81:8 8 8A?>;L7CNB 8E :0: >1@0B=CN A2O7L 4;O B>3>, GB>1K 87<5=8BL B>, GB> >=8 45;0NB. =8 45@60B A2>N F5;L 2 3>;>25 8 A>E@0=ONB @5AC@A=>5 A>AB>O=85. B<5B:8 8 >F5=:8 =5 >:07K20NB 2;8O=85 =0 AB@0B5388, :>B>@K<8 ?>;L7CNBAO CG5=8:8. =8 2@O4 ;8 O2;ONBAO AC645=8O<8 >1 CA?5H=>AB8 >1CG5=8O 8 A;C60B B>;L:> 4;O B>3>, GB>1K CAB0=>28BL 85@0@E8N CA?5205<>AB8. #G5=8:8 <>3CB AB0@0BLAO A8;L=59 A B>9 65 =5MDD5:B82=>9 AB@0B53859. A;8 65 2A5E CG0I8EAO =0CG8BL @O4C CA?5H=KE AB@0B5389, B> 7=0G8B5;L=K5 @07;8G8O 2 CA?5205<>AB8 <564C =8<8 ?@>?04CB. 1CG5=85 MDD5:B82=K< AB@0B538O< C;CGH8B @57C;LB0BK 2A5E ABC45=B>2. 57 MB>3> >1@07>20=85 DC=:F8>=8@C5B :0: A?>A>1 85@0@E8G5A:>9 :;0AA8D8:0F88 ;N459. => A>E@0=O5B AB0BCA-:2>, <5B8B 2>;:>2 8 10@0=>2 8 >B45;O5B >4=8E >B 4@C38E. 5@025=AB2> CA8;8205BAO. 1CG5=85 2:;NG05B 2 A51O CAB0=>2;5=85 @0??>@B0, ?@8A>548=5=85 8 2545=85 CG5=8:0 : ;CGH8< AB@0B538O< 8;8 ?CBO< 8A?>;L7>20=8O A2>53> B5;0 8 <>730 4;O >A<KA;5=8O 8=D>@<0F88. A;8 CG5=8:8 ?>B5@?5;8 =5C40GC 8 ?@>4>;60NB B5@?5BL =5C40GC, B>, 25@>OB=>, >=8 A45;0;8 >1>1I5=85 >B CA?5205<>AB8 : A?>A>1=>AB8, : C15645=8N 8 4C<0NB, GB> >=8 =5 <>3CB A?@028BLAO A 7040G59. 0B5< MB> ?@52@0I05BAO 2 A0<> >?@024K20NI55 ?@>@>G5AB2>. =>385 H:>;L=K5 ?@54<5BK 70O:>@5=K =0 A:C:C 8 B>A:C 8, B0:8< >1@07><, AB0=>2OBAO B@C4=K<8. >G5<C >1@07>20=85 G0AB> >:07K205BAO AB>;L 1>;57=5==K< 8 ?>3;>I0NI8< 2@5<O? >;LH0O G0ABL A>45@60=8O ?>;=>3> >1@07>20=8O <>3;0 1K 1KBL 2KCG5=0 <5=55 G5< 70 ?>;>28=C B>3> 2@5<5=8, :>B>@>5 B@0BOB 45B8 2 H:>;5, 5A;8 1K >=8 1K;8 <>B828@>20=K 8 8<5;8 E>@>H85 AB@0B5388 >1CG5=8O. A5 =0H8 <KA;8B5;L=K5 ?@>F5AAK 2:;NG0NB AB@0B5388, 8 <K G0AB> =5 >A>7=05<, :0:85 AB@0B5388 <K 8A?>;L7C5<. =>385 ;N48 ?>;L7CNBAO ;8HL <0;K< :>;8G5AB2>< AB@0B5389 2> 2A5E A;CG0OE 687=8. !" "/ " !, (!) !?5;;8=3 MB> 206=>5 C<5=85, 0 <=>385 ;N48 =0E>4OB 53> B@C4=K<. 0A E20;OB 70 B2>@G5A:>5 A>G8=5=85, 0 =5 70 B2>@G5A:89 A?5;;8=3. >15@B 8;BA 8AA;54>20; ?@>F5AA, :>B>@K9, 8A?>;L7CNB 3@0<>B=K5 ;N48, 8 >@30=87>20; 53> 2 ?@>ABCN MDD5:B82=CN AB@0B538N. @0<>B=K5 ;N48 ?>GB8 2A5340 8A?>;L7CNB >4=C 8 BC 65 AB@0B538N, 8 2K <>3;8 1K ?@>25@8BL 55, 5A;8 A0<8 ?8H5B5 3@0<>B=> 8;8 7=05B5 :>3>-=81C4L, :B> ?8H5B 3@0<>B=>. @0<>B=K9 G5;>25: A<>B@8B 225@E 8;8 ?@O<> ?5@54 A>1>9, :>340 ?@>87=>A8B A;>2> ?> 1C:20<: 2 MB> 2@5<O >= 287C0;878@C5B A;>2> 8 70B5< A<>B@8B 2=87, GB>1K ?@>25@8BL A2>8 >ICI5=8O. N48, ?8HCI85 =53@0<>B=>, G5AB=> ?KB0NBAO 45;0BL B> 65 A0<>5, >?8@0OAL =0 72CG0=85. -B> =5 AB>;L MDD5:B82=>. !?5;;8=3 2:;NG05B 2 A51O =0?8A0=85 A;>20 A 287C0;L=>9 @5?@575=B0F859 53> =0 1C<035. G5284=K9 H03 70:;NG05BAO 2 ?5@2>=0G0;L=>9 2=CB@5==59 287C0;L=>9 @5?@575=B0F88. =3;89A:85 (2?@>G5<, :0: 8 @CAA:85) A;>20 =5 ?>4G8=ONBAO ?@>ABK< ?@028;0< =0?8A0=8O, :>340 72C: A>>B25BAB2C5B 1C:25. @0<>B=K5 ;N48 3>2>@OB. GB> 2=CB@5==89 >1@07 A;>20 A2O70= C =8E A >ICI5=85<, GB> MB> A;>2> 8< 7=0:><>. >@@5:B>@K, :>B>@KE ?@>D5AA8O >1O7K205B 1KBL 3@0<>B=K<8, A<>B@OB =0 AB@0=8FC B5:AB0 8 3>2>@OB, GB> =5?@028;L=> =0?8A0==K5 A;>20 ?@O<> 1@>A0NBAO 2 3;070. A;8 2K E>B8B5 AB0BL 3@0<>B=K< 8;8 C65 B0:>2K< O2;O5B5AL 8 708=B5@5A>20=K 2 ?@>25@:5 MB>3>, B> =865 ?@82>4OBAO H038 AB@0B5388. 1. >4C<09B5 > G5<-=81C4L, GB> 2K >ICI05B5 :0: 7=0:><>5 8 ?@8OB=>5. >340 C 20A 2>7=8:=5B MB> >ICI5=85, 2 B5G5=85 =5 A:>;L:8E A5:C=4 ?>A<>B@8B5 =0 A;>2>, A :>B>@K< 2K A>18@05B5AL @01>B0BL. -B> <>65B 1KBL ?>;57=K< 4;O B>3>, GB>1K ?><5AB8BL A;>2> 2 25@E=59 ;52>9 287C0;L=>9 >1;0AB8. 2. 0;55 >B2548B5 273;O4 >B A;>20 8 ?>A<>B@8B5 225@E 8 2;52> 8 2A?><=8B5 B>, GB> 2K <>65B5, 87 ?@028;L=>3> =0?8A0=8O A;>20. B<5BLB5 ?@>?CA:8 (5A;8 5ABL) 8 A=>20 ?>A<>B@8B5 =0 A;>2>, @0AA<>B@8B5 B5 1C:2K, :>B>@K5 2E>4OB 2 ?@>?CA:8, 8 ?>2B>@O9B5 ?@>F5AA 4> B5E ?>@, ?>:0 2K =5 A<>65B5 C2845BL 2=CB@5==8< 7@5=85< A;>2> F5;8:><. 3. >A<>B@8B5 225@E =0 A2>9 2=CB@5==89 >1@07 8 70B5< =0?8H8B5 B>, GB> 2K 2848B5. @>25@LB5 ?@028;L=>ABL. A;8 70<5B8B5 >H81:C, 25@=8B5AL : H03C 1, A=>20 @0AA<>B@8B5 A;>2> 8 A45;09B5 >1@07 G5B:8< 2 A2>59 3>;>25. 4. >A<>B@8B5 225@E =0 2=CB@5==89 >1@07 8 ?@>87=5A8B5 A;>2> ?> 1C:20< 2 >1@0B=>< ?>@O4:5. -B> 1C45B ?>4B25@645=85< B>3>, GB> >1@07 O2;O5BAO G5B:8<. -B> >G5=L B@C4=> A45;0BL, 5A;8 ?@>87=>A8BL A;>2> 2=CB@8 A51O. !CI5AB2C5B =5A:>;L:> ?>;57=KE 8459, :>B>@K5 <>3CB 20< ?><>GL ?@8 @01>B5 A >A=>2=>9 AB@0B53859. 0) A?>;L7C9B5 AC1<>40;L=>AB8, GB>1K A45;0BL A2>9 >1 @07 =081>;55 >BG5B;82K< 8 70?><8=0NI8<AO. >4C<09B5 > :0:>9-=81C4L A8BC0F88, :>B>@0O 459AB28B5;L=> 20< E>@>H> 70 ?><=8;0AL. 45 2K 2848B5 55 2=CB@5==89 >1@07? 0:>2K AC1<>40;L=>AB8? ><5AB8B5 A;>2>, A :>B>@K< 2K @01>B05B5, 2 B> 65 A0<>5 <5AB> 8 ?@8409B5 5<C B5 65 A0<K5 AC1<>40;L=>AB8. 1) >65B >:070BLAO ?>;57=K< @0A:@0A8BL A;>2> 2 A2>9 ;N18<K9 F25B. 2) >65B B0:65 1KBL ?>;57=K< ?><5AB8BL 53> =0 7=0:><>< D>=5. 3) K45;8B5 AC1<>40;L=>ABO<8 B5 G0AB8 A;>20, :>B>@K5 :06CBAO 20< B@C4=K<8. !45;09B5 8E 1>;LH5 ?> @07<5@C, ?@81;87L B5 8;8 2K45;8B5 F25B><. 4) A;8 A;>2> >:070;>AL 4;8==K<, @07159B5 53> =0 G0AB8 ?> B@8 8;8 G5BK@5 1C:2K 2 :064>9. !45;09B5 1C:2K 4>AB0B>G=> <0;5=L:8<8 B0:, GB>1K 2K ;53:> A<>3;8 C2845BL A;>2> F5;8:><, => 4>AB0B>G=> 1>;LH8<8, GB>1K G8B0BL 8E 157 =0?@O65=8O. 5 >3@0=8G8209B5 A51O. K <>65B5 @8A>20BL 1C:2K 2 2>74CE5 2 B> 2@5<O, :0: 2K A<>B@8B5 =0 =8E, 8;8, 5A;8 2K :8=5AB5B8G=K, @8AC9B5 8E C A51O =0 @C:5, AB@>O :0@B8=:C 8 ?@8 MB>< >?8@0OAL =0 A2>8 >ICI5=8O. -B0 AB@0B538O 1K;0 ?@>25@5=0 2 C=825@A8B5B5 >=:B>=0 (LN-@0=A28: 2 0=045). 5:>B>@>5 :>;8G5AB2> ;N459 A@54=59 3@0<>B=>AB8 1K;8 @0718BK =0 G5BK@5 3@C??K. K; ?@>2545= B5AB ?> A?5;;8=3C A 8A?>;L7>20=85< 15AA<KA;5==KE A;>2, :>B>@KE ABC45=BK =8:>340 @0=55 =5 2845;8. 5@2>9 3@C??5 () ?>:070;8 A;>20 8 A:070;8 287C0;878@>20BL 8E A;520 225@EC. B>@>9 3@C??5 () B>65 ?>?@>A8;8 287C0;878@>20BL A;>20, => =5 A:070;8, 345 8<5==>. "@5BL59 3@C??5 () ?@>AB> A:070;8 2KCG8BL MB8 A;>20 ;N1K< A?>A>1><, :0:8< >=8 ?>65;0NB. '5B25@B>9 3@C??5 () 1K;> @5:><5=4>20=> 287C0;878@>20BL A;>20, 3;O4O 2?@02> 2=87. =B5@5A=K @57C;LB0BK B5AB8@>20=8O. @C??0 ?>:070;0 C;CGH5=85 @57C;LB0B>2 A?5;;8=30 =0 20% ?> A@02=5=8N A ?5@2>=0G0;L=K<8. @C??0 ?>:070;0 C;CGH5=85 =0 10%. 57C;LB0BK 3@C??K >AB0;8AL ?@8<5@=> B5<8 65 A0<K<8, :0: 8 A;54>20;> >6840BL, >=8 =5 87<5=8;8 A2>N AB@0B538N. 57C;LB0BK 3@C??K =0 A0<>< 45;5 CEC4H8;8AL =0 15%, ?>B><C GB> >=8 ?KB0;8AL 287C0;878@>20BL, @0A?>;030O 3;070 2 B>9 ?>78F88, 2 :>B>@>9 A45;0BL MB> G@572KG09=> B@C4=>. %>@>H89 A?5;;8=3 MB> A?>A>1=>ABL. A;8 2K 1C45B5 A;54>20BL 40==>9 AB@0B5388, B> 2K A<>65B5 =0?8A0BL 3@0<>B=> ;N1>5 A;>2>. 0?><8=0=85 =087CABL A?8A:0 A;>2, 25@>OB=>, ?><>65B 20< ?8A0BL ?@028;L=> MB8 A;>20, => =5 A45;05B 20A 3@0<>B=K<. 0?><8=0=85 =087CABL =5 A>7405B A?>A>1=>AB8. -B0 AB@0B538O A?5;;8=30 A CA?5E>< ?@8<5=8;0AL 2 @01>B5 A 45BL<8, :>B>@K5 1K;8 ?><5G5=K A;>2>< 48A;5:A8O. '0AB> B0:85 45B8 ?@>AB> >:07K20NBAO 1>;55 0C480;L=K<8 8;8 :8=5AB5B8G=K<8, G5< 4@C385. #4828B5;L=>, ?>G5<C D>=5B8G5A:89 ?>4E>4 : 3@0<>B=><C ?8AL<C 4> A8E ?>@ ?@5?>40&curren;BAO 2 H:>;5. !" "/ " '!" >15@B 8;BA A>740; <>45;L AB@0B5388, :>B>@CN 8A?>;L7>20; #>;B 8A=59, C4828B5;L=> B2>@G5A:89 8 CA?5H=K9 G5;>25:, @01>BK :>B>@>3> ?@>4>;60NB 40@8BL @04>ABL 15AG8A;5==><C :>;8G5AB2C ;N459 ?>2AN4C 2 <8@5. = <>3 1K AB0BL ?@5:@0A=K< 187=5A :>=AC;LB0=B><, ?>B><C GB> 8A?>;L7>20; >1ICN AB@0B538N B2>@G5AB20, :>B>@0O <>65B 1KBL ?@8<5=5=0 4;O ;N1>3> B8?0 ?@>1;5<. !=0G0;0 >= A>74020; <5GBC 8;8 ?@54AB02;5=85 > D8;L<5 2 F5;><. = >F5=820; >ICI5=8O :064>3> 459AB2CNI53> 2 D8;L<0 ;8F0, 2>>1@060O, :0: 2K3;O48B 8AB>@8O 3;070<8 MB>3> ?5@A>=060. A;8 D8;L< 1K; <C;LB8?;8:0F8>==K9, >= ?>@CG0; 0=8<0B>@0< @8A>20BL ?5@A>=068 A ?>78F88 MB8E >ICI5=89. 0B5< >= A<>B@5; =0 A2>9 ?;0= @50;8AB8G=>. = >F5=820; 45=L38, 2@5<O, @5AC@AK 8 A>18@0; 2AN =5>1E>48<CN 8=D>@<0F8N, GB>1K C1548BLAO, GB> D8;L< <>65B 1KBL CA?5H=> A=OB, GB> <5GB0 <>65B AB0BL @50;L=>ABLN. >340 ?@54AB02;5=85 > D8;L<5 1K;> C65 A>AB02;5=>, >= 2AB020; =0 4@C3CN ?>78F8N 8 A<>B@5; =0 =53> A B>G:8 7@5=8O :@8B8G5A:8 =0AB@>5==>3> 7@8B5;O. = A?@0H820; A0<>3> A51O: "-B> 8=B5@5A=>? -B> @072;5:0B5;L=>? AB@5G05BAO ;8 345-=81C4L ACE>AB59, :0: 1K A8;L=> O =8 1K; ?@82O70= : MB><C ?5@A>=06C?" 8A=59 8A?>;L7>20; B@8 @07;8G=KE ?>78F88: 5GB0B5;O, 50;8AB0 8 @8B8:0. 01>B02H85 A =8< ;N48 7=0;8 >1 MB8E B@5E ?>78F8OE, => =8:>340 =5 7=0;8 70@0=55, 2 :0:>9 87 B@5E >= ?>O28BAO =0 2AB@5G5. =, 25@>OB=>, C@02=>25H820; A>25I0=85, 4>102;OO BC ?>78F8N, :>B>@0O 1K;0 ?;>E> ?@54AB02;5=0. >B AB@0B538O, :>B>@CN 2K <>65B5 8A?>;L7>20BL D>@<0;L=> 1 K15@8B5 ?@>3@0<<C, :>B>@>9 2K A>18@05B5AL 70=OBLAO, >=0 <>65B 1KBL =0AB>;L:> B@C4=>9, =0A:>;L:> 2K E>B8B5. 5 4C<09B5 ?>:0 > =59. >415@8B5 B@8 <5AB0 ?5@54 A>1>9, 2 :>B>@K5 2K <>65B5 2ABC?8BL. 4=> 4;O 20H53> 5GB0B5;O, >4=> 4;O @8B8:0 8 >4=> 4;O 20H53> 50;8AB0. 2. >4C<09B5 > B>< 2@5<5=8, :>340 2K =0 A0<>< 45;5 1K;8 :@50B82=K, :>340 20H 5GB0B5;L 459AB28B5;L=> A>740; =5GB> B2>@G5A:>5. >948B5 2 @0A?>;>65==CN ?5@54 20<8 ?>78F8N 5GB0B5;O 8 ?5@56828B5 B> 2@5<O. K 70:@5?8;8 A2>8 @5AC@AK 8 AB@0B538N 5GB0B5;O =0 MB>< <5AB5. A;8 20< B@C4=> =09B8 4>ABC? : :@50B82=><C @5D5@5=B=><C >?KBC, B> =0948B5 <5B0D>@C 4;O B>9 ?@>1;5<K, :>B>@0O ?> <>3;0 1K 20< <KA;8BL :@50B82=> ;8 65 2K <>65B5 A<>45;8@>20BL B>3> G5;>25:0, :>B>@>3> 2K 7=05B5 :0: :@50B82=>3> <5GB0B5;O. @5645 G5< 2>72@0I0BLAO : ?@>F5AAC, ?>948B5 8 A?@>A8B5 53>, :0: >= 22>48B A51O 2 B0:>5 A>AB>O=85. >7<>6=>, 20< 1C45B =5>1E>48<> @0718BL ?@>1;5<C =0 1>;55 C?@02;O5<K5 :CA:8. 5 ?KB09B5AL 4C<0BL @50;8AB8G=>, MB> 1C45B ?>765. 5 @540:B8@C9B5 8 =5 >F5=8209B5. K 4065 <>65B5 >B2;5GL A2>5 A>7=0=85 ?@>A;CH820=85< <C7K:8 8;8 2K?>;=5=85< :0:85-=81C4L D878G5A:8E 459AB289. >340 2K =0<5GB0;8AL 2A;0ABL, 2K948B5 >1@0B=> 2 <5B0 ?>78F8N. 3. >4C<09B5 > B>< 2@5<5=8, :>340 2K 1K;8 ?@54CA<>B@8B5;L=K 8 @50;8AB8G=K >B=>A8B5;L=> =5:>B>@>3> ?;0=0 20H53> 8;8 GL53>-B> 5I5. "> 2@5<O, :>340 2K ?@82>48;8 :0:>9-=81C4L ?;0= 2 459AB285 87OI=K< 8 MDD5:B82=K< A?>A>1><. A;8 C 20A 2>7=8:;8 B@C4=>AB8, ?>4C<09B5 > G5;>25:5, :>B>@>3> 2K A<>3;8 1K <>45;8@>20BL. 81> A?@>A8B5, GB> >= 4C<05B >B=>A8B5;L=> ?@82545=8O ?;0=0 2 459AB285, ;81> ?@8:8=LB5AL 8<. "A;8 1K O 1K; X, :0: 1K O ?@82>48; ?;0= 2 459AB285?" 59AB2C9B5 B0:, :0: 1C4B> 2K 8 5ABL X. >340 2K 1C45B5 3>B>2K, ?5@5948B5 2 ?>78F8N 50;8AB0 =0 MB>< <5AB5 2K 70O:>@8;8 A2>8 @5AC@AK 8 A>AB>O=85 @50;8AB0. >340 2K 70:>=G8B5 ?5@56820BL A2>9 >?KB @50;8AB0, 25@=8B5AL 2 <5B0 ?>78F8N. 4. 0:>=5F, >F5=:0. @8B8:. A?><=8B5 B> 2@5<O, :>340 2K :@8B8:>20;8 :0:>9-=81C4L ?;0= :>=AB@C:B82=K< A?>A>1><, 2845;8 :0: A;01>ABL, B0: 8 A8;C, 2KO2;O;8 ?@>1;5<K. -B> <>3 1KBL >48= 87 20H8E A>1AB25==KE ?@>5:B>2 8;8 ?@>5:B :>;;538. ?OBL 65, 5A;8 MB> B@C4=>, <>45;8@C9B5 8725AB=>3> 20< E>@>H53> :@8B8:0. >340 C 20A 1C45B @5D5@5=B=K9 >?KB, ?5@5948B5 =0 B@5BL5 <5AB>, >?@545;5==>5 20<8, 8 ?5@56828B5 >?KB. >340 70:>=G8B5, 2K948B5. ">, GB> 2K A45;0;8, MB> O:>@5=85 5GB0B5;O. @8B8:0 8 50;8AB0 2 B@5E @07;8G=KE <5AB0E. K <>65B5 8A?>;L7>20BL B@8 <5AB0 2 A2>5< @01>G5< :018=5B5 8;8 4065 B@8 >B45;L=K5 :><=0BK. >7<>6=>, 2K >1=0@C68B5, GB> ?5@5E>4 2 >4=C ?>78F8N >:07K205BAO 4;O 20A 1>;55 ;53:8<, G5< ?5@5E>4 2 4@C385. K <>3;8 1K A45;0BL =5:>B>@K5 70:;NG5=8O >B=>A8B5;L=> B5E ?;0=>2, :>B>@K5 2K @50;87C5B5. 0640O 87 MB8E ?>78F89 A0<0 ?> A515 D0:B8G5A:8 O2;O5BAO AB@0B53859. 0==0O AB@0B538O B2>@G5AB20 O2;O5BAO AC?5@AB@0B53859, 2:;NG0NI59 2 A51O B@8 >B 45;L=K5 AB@0B5388. 5. >7L<8B5 ?@>1;5<C 8;8 @57C;LB0B, A :>B>@K< 2K E>B8B5 ?>@01>B0BL. AB0=LB5 =0 <5AB> 5GB0B5;O 8 409B5 A2>1>4C A2>8< <KA;O<. 5GB0B5;L =5 >1O70= 1KBL 50;8AB><. 5GBK >1KG=> ?@54AB02;5=K :0@B8=:0<8, 8 20H <5GB0B5;L, 25@>OB=>, 8A?>;L7C5B 287C0;L=> A:>=AB@C8@>20==K5 ?@54AB02;5=8O. 51> MB> >3@0=8G5=85. 5 ?>72>;O9B5 @50;L=>AB8 4028BL =0 20H8 <KA;8. 530 >73>2>9 HBC@<. 'B> 1K 2K A45;0;8, 5A;8 1K B>G=> =5 <>3;8 ?>B5@?5BL =5C40GC? 5GB0B5;O <>6=> 1K;> 1K 2K@078BL >4=>9 D@07>9: "=B5@5A=>, GB> 1C45B, 5A;8..." >340 2K 70 :>=G8B5, 25@=8B5AL 2 <5B0 ?>78F8N. 'B> 1K 20< =8 3>2>@8;8 2 H:>;5, <5GB0=85 <>65B 1KBL ?>;57=K<, :@50B82=K< 8 ?@8OB=K< 2@5<O?@5?@>2>645=85<. 6. >948B5 2 ?>78F8N 50;8AB0 8 ?>4C<09B5 > ?;0=5, > :>B>@>< 2K B>;L:> GB> <5GB0;8. #?>@O4>GLB5 A2>8 8458. 0: 8E <>6=> @50;87>20BL =0 ?@0:B8:5? 'B> A;54C5B 87<5=8BL, GB>1K A45;0BL 8E 1>;55 @50;8AB8G=K<8? >340 2K 1C45B5 C4>2;5B2>@5=K >B25B>< =0 MB8 2>?@>AK, 25@=8B5AL A=>20 2 <5B0 ?>78F8N. $@070 4;O @50;8AB0: "0: O <>3C MB> @50;87>20BL?" 0H 50;8AB ?> ?@58<CI5AB2C :8=5AB5B8:, "G5;>25: 459AB28O". 7. 0;55, 2>948B5 2 ?>78F8N @8B8:0 8 ?@>25@LB5 8 >F5=8B5 A2>9 ?;0=. >65B 1KBL, GB>-B> C?CI5=>? A;8 MB>B ?;0= B@51C5B A>B@C4=8G5AB20 A 4@C38<8 ;N4L<8, B> GB> >=8 =094CB 2 =5< 4;O A51O? 'B> 2K A0<8 ?>;CG8B5 87 53> @50;870F88? -B> 8=B5@5A=>? 0:>2K =5>6840==K5 @57C;LB0BK 8 :><?5=A0F8O? @8B8: A?@0H8205B: "'B> C?CI5=>? 'B> MB> <=5 40AB?" :07K205BAO, @8B8: 1>;55 >?5@8@C5B 2=CB@5==8< 480;>3><. 8. !=>20 2>948B5 2 ?>78F8N 5GB0B5;O 8 2=5A8B5 2 ?;0= B2>@G5A:85 87<5=5=8O, CG8BK20O B>, G5<C 2K =0CG8;8AL C :@8B8:0 8 @50;8AB0. @>4>;609B5 ?5@5E>48BL 87 ?>78F88 2 ?>78F8N 4> B5E ?>@, ?>:0 20H ?;0= =5 1C45B :>=3@CM=B=> CAB@0820BL :064>3> 87 =8E. :064>9 ?>78F88 C 20A 1C4CB A2>8, >B;8G0NI85AO >B 4@C38E D878>;>38O 8 =52@>;>38O, ?>MB><C C1548B5AL 2 B><, GB> @57C;LB0B =5 87<5=O5BAO >B >4=>9 ?>78F88 : 4@C3>9. 'B>1K C1548BLAO, GB> :@8B8:0 O2;O5BAO 1>;55 :>=AB@C:B82=>9, G5< 45AB@C:B82=>9, ?><=8B5, GB> @8B8: =5 1>;55 @50;8AB8G5=, G5< 5GB0B5;L. -B> ?@>AB> 4@C3>9 A?>A>1 @07<KH;5=8O > 2>7<>6=>ABOE. @8B8: =5 4>;65= :@8B8:>20BL 5GB0B5;O 8;8 50;8AB0. @8B8: 4>;65= :@8B8:>20BL ?;0=. 5:>B>@K5 ;N48 =0G8=0NB :@8B8:>20BL A51O 8 8A?KBK20BL =5?@8OB=K5 >ICI5=8O 2<5AB> B>3>, GB>1K 8A?>;L7>20BL :@8B8:C :0: ?>;57=CN >1@0B=CN A2O7L >B=>A8B5;L=> A2>53> ?;0=0. =>340 @8B8: ?>O2;O5BAO A;8H:>< @0=> 8 @07=>A8B 2 ?CE 8 ?@0E <5GBC. 5:>B>@K5 ;N48 8A?>;L7CNB MBC AB@0B538N 5AB5AB25==K< >1@07><. # =8E 5ABL A?5F80;L=0O :><=0B0 8;8 <5AB>, 345 >=8 4C<0NB :@50B82=>, O:>@L 4;O 8E <5GB0=89. !CI5AB2C5B 4@C3>5 <5AB> 4;O ?@0:B8G5A:>3> ?;0=8@>20=8O, 8 5ABL 5I5 <5AB> 4;O >F5=820=8O :@8B8:8. >340 MB8 B@8 A?>A>10 <KH;5=8O G5B:> @07 45;5=K 2 ?@>AB@0=AB25, :064K9 <>65B 45;0BL B>, GB> C =53> ?>;CG05BAO =08;CGH8< >1@07><, 157 ?><5E. 8HL 2 B>< A;CG05, :>340 >:>=G0B5;L=0O 845O =0G8=05B @01>B0BL =0 :064>< <5AB5 2 >B45;L=>AB8, >=8 3>B>2K : 459AB28N. :>=F5 MB>3> ?@>F5AA0, 2K ?>;CG8B5 ?;0=, :>B>@K9 =5 1C45B 2AB@5G0BL A>?@>B82;5=8O. >?@>A C65 1C45B =5 2 B><, "1C4C ;8 O 45;0BL MB>. = 1C45B 72CG0BL ?>-4@C3><C: "/ 4>;65= MB> A45;0BL. 'B> 1K O <>3 5I5 A45;0BL?" !  A;8 <K >B2;5G5<AO >B AB@0B5388 8 2=>2L >1@0B8<AO : @0AA<>B@5=8N @07;8G=KE 0A?5:B>2 <>45;8@>20=8O, B> AB>8B >1@0B8BL 2=8<0=85 =0 B>B <><5=B, :>B>@K9 15A?>:>8B =5:>B>@KE ;N459. =0H59 :C;LBC@5 1KBC5B AB@0==0O 845O > B><, GB> B>G=>5 8AA;54>20=85 B>3>, GB> <K 45;05<, 1C45B <5H0BL =0< 45;0BL MB> E>@>H>, :0: 1C4B> =5>A>7=020=85 O2;O5BAO ?@54?>AK;:>9 A>25@H5=AB20. >:0 2K 70=8<05B5AL @5H5=85< =5:>B>@>9 7040G8, 20H5 A>7=0B5;L=>5 2=8<0=85, :>=5G=>, A>A@54>B>G5=> =0 2K?>;=5=88 MB>9 7040G8. >48B5;L 02B><>18;O =5 A>7=05B 2A5 45B0;8 B>3>, GB> >= 45;05B, :>340 2545B <0H8=C, 0 <C7K:0=B =5 A;548B 2=8<0B5;L=> 70 :064>9 =>B>9, :>B>@CN >= 83@05B. "5< =5 <5=55, :064K9 87 =8E A<>65B >1JOA=8BL 20< ?> >:>=G0=88, GB> :>=:@5B=> >= 45;0;. 4=> @07;8G85 <564C :><?5B5=B=K< 8A?>;=8B5;5< 8 <0AB5@>< 2 ;N1>< 45;5 70:;NG05BAO 2 B><, GB> <0AB5@ <>65B <KA;5==> 25@=CBLAO =0704 8 B>G=> >1JOA=8BL 20<, GB> >= A45;0; 8 :0: >= MB> A45;0;. 0AB5@ >1;0405B =5>A>7=0==>9 :><?5B5=B=>ABLN 8 A?>A>1=>ABLN A45;0BL MBC :><?5B5=B=>ABL O2=>9. -B> 8A:CAAB2> 8 =07K20NB <5B0 >A>7=0=85<, 5B0 >A>7=0=85 405B 20< 2>7<>6=>ABL >A>7=0BL, :0: 8<5==> 2K 2K?>;=O5B5 GB>-B>, ?>72>;O5B 20< ?5@54020BL MB> C<5=85 4@C38<. @><5 B>3>, >?@545;82 @07;8G85 <564C B5<, GB> 2K 45;05B5 E>@>H>, :>340 45;> 845B E>@>H>, 8 B5<, GB> 2K 45;05B5. :>340 45;> 845B ?;>E>, 2K <>65B5 C25;8G8BL 25@>OB=>ABL A>25@H5==>3> 8A?>;=5=8O, >?8@0OAL =0 8<5NI89AO C 20A >?KB. AA;54>20=85 ?@>F5AA0 <>45;8@>20=8O ?>4=8<05B B0: 65 2>?@>A > B><, :>3> A;54C5B <>45;8@>20BL. A5 7028A8B >B B>3> @57C;LB0B0, : :>B>@><C 2K AB@5<8B5AL. !=0G0;0 20< =5>1E>48<> >?@545;8BL B5 C<5=8O, 7=0=8O 8 :0G5AB20, 2 ?@8>1@5B5=88 :>B>@KE 2K =081>;55 708=B5@5A>20=K. 0B5< 2K <>65B5 ?>A<>B@5BL, :B> 1C45B A;C68BL 20< ;CGH59 @>;52>9 <>45;LN. !;54CNI89 2>?@>A :0: 2K 1C45B5 2K?>;=OBL <>45;8@>20=85. !CI5AB2C5B F5;K9 A?5:B@ 2>7<>6=>AB59, :>B>@K9 =0G8=05BAO A 15AA>7=0B5;L=>3> 8 =5D>@<0;L=>3> <>45;8@>20=8O (2?;>BL 4> A0<KE CB>=G5==KE 8AA;54>20=89), 8 :>=G05BAO AB@0B538O<8 <>45;8@>20=8O, ?>4>1=K<8 B5<, :>B>@K5 8A?>;L7>20; >15@B 8;BA 2 A2>5< =5402=5< ?@>5:B5 <>45;8@>20=8O 4;O :><?0=88 "FIAT" ?> 8A:CAAB2C ;845@AB20. @>AB59H89 8 =5D>@<0;L=K9 A?>A>1 2:;NG5=8O ?@>F5AA0 <>45;8@>20=8O 2 A2>5 @0728B85 70:;NG05BAO 2 B><, GB>1K 871@0BL @>;52CN <>45;L A@548 B5E ;N459, :>B>@K<8 2K 2>AE8I05B5AL 8 :>B>@KE C20605B5. ;5:A0=4@ 5;8:89 <>45;8@>20; A51O ?> >1@07C ;535=40@=>3> 2>8=0 E8;;5A0, 0 "><0A 5<?8A 8<5;, 25@>OB=>, 1>;55 2KA>:85 0<18F88, :>340 ?8A0; "<8B0F8N %@8AB0". 1>;55 1;87:85 2@5<5=0 !B@028=A:89 <=>3>5 708<AB2>20; C >F0@B0, 70O282, GB> >= 8<55B =0 MB> ?@02>, ?>B><C GB> >G5=L ;N18B 53> <C7K:C. M9 '0@;L7 <>45;8@>20; 0B 8=3 >C;0, >1JOA=OO, GB> >= "4KH0; >C;><, 5; 53>, ?8; 53> 8 >ICI0; 53> 2:CA 45=L 8 =>GL" 4> B5E ?>@, ?>:0 =5 >B:@K; A2>5 A>1AB25==>5 >A>15==>5 =0?@02;5=85 2 <C7K:5. "0:8< >1@07><, "24KE0O" 2:CA 8 70?0E 20H59 <>45;8 ?> :=830< 8;8 ?> B5;5D8;L<0<, 2K 1C45B5 ?>;CG0BL 4>ABC? : B5< M<>F8>=0;L=K< A>AB>O=8O< 8 <KA;8B5;L=K< ?@>F5AA0<, :>B>@K5 8A?>;L7>20; <>45;8@C5<K9 20<8 G5;>25:. A;8 2K A59G0A A848B5, ?@>2548B5 =51>;LH>9 M:A?5@8<5=B. >;LH8=AB2> ;N459 ?@>3>20@8205B ?@> A51O 2> 2@5<O GB5=8O, B.5. >=8 3>2>@OB A;>20 2A;CE 2 A2>59 3>;>25, :>340 8E ?@>G8BK20NB. 1@0B8B5 2=8<0=85 =0 B>, GB> ?@>87>945B, 5A;8 2K ?@O<> A59G0A 25@=5B5AL : =0G0;C MB>3> ?0@03@0D0 8 ?>72>;8B5 3>;>AC 2 20H59 3>;>25 ?@52@0B8BLAO 2 3>;>A B>3> G5;>25:0, :>B>@K< 2K 459AB28B5;L=> 2>AE8I05B5AL. ;O <=>38E ;N459 >4=> ;8HL 87<5=5=85 2=CB@5==53> 3>;>A0 =0 3>;>A <>45;8 405B 8< 4>ABC? : =>2K< @5AC@A0<. '0AB> ;N48 2?040NB 2 <8AB8:C >B=>A8B5;L=> <>45;8@>20=8O, 4C<0O, GB> >=8 =5 A<>3CB 70=8<0BLAO <>45;8@>20=85< 4> B5E ?>@, ?>:0 =5 =0CG0BAO MB><C :0: A;54C5B. > ;N1>9, :B> E>BL =5<=>3> 8=B5@5AC5BAO ;N4L<8, =5 <>65B =5 45;0BL MB>3>! K C65 MB> 45;05B5. 3;O4K20OAL =0 2@5<5=0 45AOB8;5B=59 402=>AB8, :>340 O 2?5@2K5 AB>;:=C;AO A , O ?>=8<0N, GB> 1>;LH59 G0ABLN B>3> ?>;57=>3>, G5<C O =0CG8;AO, O >1O70= =5D>@<0;L=><C <>45;8@>20=8N. 0?@8<5@, O =5402=> 1K; C A2>8E 4@C759 8 2?5@2K5 >1=0@C68;, GB> E>7O9:0 4><0 ?8H5B @><0=B8G5A:85 8AB>@88. =0 =5 ;N18;0 >1 MB>< @0AA:07K20BL, => 70 ?>;G0A0 15A54K O C7=0; =5:>B>@K5 AB@0B5388 =0?8A0=8O 8AB>@89, :>B>@K5 40;8 <=5 B>, GB> O 402=> 8A:0;. >@>B:> 3>2>@O, >=0 B2>@G5A:8 8A?>;L7>20;0 <8=CBK D0=B0789 4;O A>18@0=8O <0B5@80;0 4;O 8AB>@89 8 1KAB@> 70?8AK20;0 :;NG52K5 D@07K 2 70?8A=CN :=86:C, :>B>@CN 2A5340 =>A8;0 A A>1>9. =8 =0?><8=0;8 59 A>45@60=85 MB8E D0=B0789 2 A;54CNI89 @07, :>340 >=0 A=>20 A048;0AL ?8A0BL. =0 ;N18;0 MB8 <8=CBK 4=52=KE D0=B0789, B0:8< >1@07><, 2 =8E 1K;0 2AB@>5=0 AB@0B538O <>B820F88. -;530=B=>. K <>65B5 1KBL 1>;55 87>I@5==K<8 2 <>45;8@>20=88, 5A;8 C65 >?@545;8;8 B5 :>=:@5B=K5 C<5=8O, :>B>@K< E>B8B5 =0CG8BLAO. A?><=8B5 B@8 >A=>2=KE M;5<5=B0 ;N1>3> ?>2545=8O: C15645=8O, D878>;>38O 8 AB@0B5388. 0?@8<5@, GB>1K =0?8A0BL MBC :=83C, <=5 =5>1E>48<> 1K;> 1KBL C25@5==K< 2 B><, GB> O A<>3C MB> A45;0BL 8 GB> MB8< AB>8B 70=8<0BLAO. =5 =5>1E>48<> 1K;> 8<5BL =01>@ AB@0B5389 (?>A;54>20B5;L=>AB59 >1@07>2, 72C:>2 8 >ICI5=89), A ?><>ILN :>B>@KE O A<>3C @07@01>B0BL A>45@60=85, 8 <=5 =5>1E>48<> 1K;> GC2AB2>20BL A51O ?@8OB=> @0AA;01;5==K< 2 B> 2@5<O, :0: O A86C 8 ?>72>;ON A2>8< ?0;LF0< 8A?>;=OBL 70<KA;>20BK5 B0=FK =04 :;0280BC@>9 <>53> :><?LNB5@0. A;8 1K 2K 70E>B5;8 >1>30B8BL MBC <8=8<0;L=CN <>45;L, 2K, 25@>OB=>, C2845;8 1K <5=O 2 459AB288, 8;8, 2>7<>6=>, O 4>;65= 1K; 1K A:070BL. "01;N409B5 <5=O 2 459AB288", ?>A:>;L:C 1>;LH0O G0ABL ?@>F5AA0 ?@>B5:05B ?>4A>7=0B5;L=>, ?>:0 O 70=8<0NAL 4@C38<8 25I0<8. >7<>6=>, 2K 70E>B8B5 7040BL <=5 <=>65AB2> 2>?@>A>2, =0?@8<5@, B0:85: :0:8E :>=B5:AB0E 2K >1KG=> 8A?>;L7C5B5 MB> C<5=85? 0:85 F5;8 @C:>2>4OB 20H8<8 459AB28O<8 2 ?@8<5=5=88 MB8E C<5=89? 'B> 2K 8A?>;L7C5B5 2 :0G5AB25 ?>4B25@645=8O, 40NI53> 20< ?>=OBL, GB> 2K 4>AB8305B5 MB8E F5;59? 'B> 8<5==> 2K 45;05B5, GB>1K ?>;CG8BL MB8 @57C;LB0BK? G5< 70:;NG0NBAO :>=:@5B=K5 H038 8 459AB28O? >340 2K >:07K205B5AL 2 70B@C4=5=88, GB> 2K 45;05B5, GB>1K 2K9B8 87 MB>3> 70B@C4=5=8O? -B8 2>?@>AK A;C60B 4;O 2KO2;5=8O H03>2 <>45;8 TOTE (Test - Operate - Test - Exit: "5AB - ?5@0F8O - "5AB - KE>4), >?8A0==>9 2 3;025 4. >45;L, :>B>@CN 2K AB@>8B5, ?@54AB02;O5B A>1>9 A8AB5<C @5:C@A82=> 2AB@>5==KE 4@C3 2 4@C30 TOTE <>45;59 8;8, ?@>I5 3>2>@O, C<5=89 2=CB@8 C<5=89, :>B>@K5, ?>4>1=> <0B@5H:0<, 2AB02;5=K >4=> 2 4@C3>5. B25G0O =0 MB8 2>?@>AK, 2K <>65B5 =0G0BL AB@>8BL <>45;L B>3>, GB> O 45;0N 2=CB@8 <>59 =5@2=>9 A8AB5<K. 'B>1K C7=0BL, :0:>9 2>?@>A 7040BL A;54CNI8<, 2K ?@>:@CG8205B5 MBC <>45;L 2 A2>59 =5@2=>9 A8AB5<5, GB>1K ?>=OBL, GB> C65 @01>B05B, 0 GB> 5I5 C?CI5=>. -B> >G5=L ?>E>65 =0 B>B A;CG09, :>340 :B>-=81C4L ?@54;0305B 20< @O4 =0?@02;5=89 8 2K ?@>1C5B5 ?5@542830BLAO 24>;L :064>3> 87 =8E 2 A2>5< 2>>1@065=88, GB>1K C2845BL, :0:>5 87 =8E 8<55B A<KA;. !CI5AB2C5B 3>@074> 1>;LH5 C<5=89, :>B>@K5 <>3CB 1KBL ?>425@3=CBK <>45;8@>20=8N, G5< <>6=> >?8A0BL 745AL 8;8 2> >1I5 =0CG8BLAO ?> :=830<. 0?@8<5@, 20< =5>1E>48<> C<5=85 2E>48BL 2> 2B>@CN ?>78F8N, GB>1K "?@>18BL AB5=C A>7=0=8O". 'B> MB> 70 AB5=0 A>7=0=8O? ?@>AB59H5< A;CG05, :>340 B0;0=B;82K5 ;N48 ?KB0NBAO >1JOA=8BL 8;8 =0CG8BL 4@C38E B><C, GB> >=8 45;0NB, >=8 >1=0@C6820NB, GB> <=>385 8E C<5=8O >:07K20NBAO A>25@H5==> =5>A>7=0205<K<8. 0: 1C4B> ;5A0 A>7=0B5;L=>3> ?@>F5AA0 =0CG5=8O 1K;8 A;><0=K, >AB0;>AL B>;L:> 3>B>2>5 740=85 C<5=8O 8 =5 284=> =8:0:8E A;54>2 B>3>, :0: MB> 740=85 1K;> ?>AB@>5=>. 0 4@C3>< :>=F5 A?5:B@0, ?@>B82>?>;>6=>< =5D>@<0;L=><C <>45;8@>20=8N, =0E>48BAO ?>;=>F5==K9 2KA>:>:0G5AB25==K9 ?@>F5AA <>45;8@>20=8O, >1KG=> @50;87C5<K9 2 <8@5 187=5A0. = ?>4@07C<5205B 2;045=85 ?>;=K< =01>@>< C<5=89 <>45;8@>20=8O. "8?8G=0O ?>A;54>20B5;L=>ABL 459AB289 <>65B 1KBL A;54CNI0O: 1. @5420@8B5;L=K5 8=B5@2LN A ?@54AB028B5;O<8 >@30=870F88 A B5<, GB>1K >?@545;8BL, :0:>9 =01>@ C<5=89 O2;O5BAO =081>;55 F5==K< 4;O <>45;8@>20=8O, :B> O2;O5BAO =08;CGH8< =>A8B5;5< :064>3> C<5=8O 8 A:>;L:> G5;>25: ?>4;568B >1CG5=8N. 1KG=> 2 >@30=870F88 =0E>4OB B@5E ;CGH8E 8A?>;=8B5;59, :>B>@K5 =0E>4OBAO 2 :>=B@0AB5 A B@5<O 4@C38<8 ?>A@54AB25==K<8 8A?>;=8B5;O<8 (:>=B@>;L=K9 =01>@), :>B>@K5 =5>1E>48<K 4;O B>3>, GB>1K 2KO28BL :@8B8G5A:85 >B;8G8O. :>=F5 CB25@6405BAO ?;0= 459AB289. 2. @>2548B5 ?> :@09=59 <5@5 ?0@C 4=59 A ?@54AB028B5;O<8 :064>9 @>;52>9 <>45;8, =01;N40O 8E 2 459AB288 2 @07;8G=KE :>=B5:AB0E. 0?8H8B5 8E 459AB28O 8 >?@>A8B5 :064CN "<>45;L", GB>1K 2A:@KBL C15645=8O, AB@0B5388, A>AB>O=8O, <5B0?@>3@0<<K 8 B.4. ?@>A8B5 8E :>;;53. >2B>@8B5 B> 65 A0<>5 A :>=B@>;L=>9 3@C??>9 <>45;59. 0G0ABCN ?>A;54=8< =5 3>2>@OB > B><, GB> >=8 O2;ONBAO :>=B@>;L=>9 3@C??>9. 3. !>AB02LB5 O2=>5 >?8A0=85 B>3>, GB>, ?> 20H5<C <=5=8N, C 20A C65 5ABL 8 GB> 5I5 C?CI5=>. -B>B MB0? G0AB> 2K?>;=O5BAO 2<5AB5 A ?><>I=8:><. >=B@0AB=K9 0=0;87 2KO2;O5B BC @07=8FC, :>B>@0O >B;8G05B ;CGH8E 8A?>;=8B5;59 >B :>=B@>;L=>9 3@C??K. 4. 0 MB>< MB0?5 20< ?@845BAO 25@=CBLAO =0704, GB>1K ?>4B25@48BL B5 ?0BB5@=K, :>B>@K5, ?> 20H5<C <=5=8N, 2K >1=0@C68;8, 8 8AA;54>20BL 1@5H8 A 1>;LH59 BI0B5;L=>ABLN 8 704020O 1>;LH55 :>;8G5AB2> 2>?@>A>2. >7<>6=>, 20< ?>=04>18BAO ?>2B>@8BL MB> =5A:>;L:> @07. 5. 0?8H8B5 ?>;=K9 >BG5B, 2:;NG0NI89 :@0B:89 ?5@2>=0G0;L=K9, <5B>4>;>38N 8 O2=>5 >?8A0=85 <>45;8. -B> >?8A0=85 4>;6=> >E20BK20BL 2A5 C@>2=8, =0G8=0O A 845=B8G=>AB8, C15645=89, A?>A>1=>AB59 8 :>=G0O :>=:@5B=K<8 2=5H=8<8 8 2=CB@5==8<8 ?@>O2;5=8O<8 ?>2545=8O, 6. 07@01>B09B5 ?@>3@0<<C B@5=8=30 A>2<5AB=> A B@5=5@0<8 87 MB>9 >@30=870F88, GB>1K =0CG8BL 8E ?5@54020BL 2KO2;5==K5 C<5=8O 4@C38< ?@54AB028B5;O< >@30=870F88. @>2548 B5 B@5=8=3 8 8A?>;L7C9B5 ?>;CG5==CN >1@0B=CN A2O7L 4;O B>3>, GB>1K >B:>@@5:B8@>20BL ?@>3@0<<C. 0CG8B5 B@5=5@>2 ?@>2>48BL B0:>9 B@5=8=3. KE>4. (038 A 1 ?> 5 709<CB ?@8<5@=> 20 4=59 @01>BK, 8 ?@8<5@=> AB>;L:> 65 2@5<5=8 ?@8E>48BAO =0 6 H03. "0:>3> @>40 B@5=8=3>20O ?@>3@0<<0 >:07K205BAO 25AL<0 MDD5:B82=>9 2 B5E >@30=870F8OE, 2 :>B>@KE >4=C 8 BC 65 4>;6=>ABL 70=8<0NB =5A:>;L:> ;N459. >45;8@>20=85 157 ?>A;54CNI53> B@5=8=30 B0: 65 =0G8=05B ?@8<5=OBLAO 2 =3;88 4;O @07@01>B:8 MDD5:B82=>3> ?>41>@0 ;N459 4;O 2K?>;=5=8O A?5F8D8G5A:8E @01>B. @C?=K5 >@30=870F88 =0G8=0NB >F5=820BL ?>;L7C ?@8:;04=>3> <>45;8@>20=8O. 0=55 1K;> ?@54AB02;5=> :@0B:>5 22545=85 2 <>45;8@>20=85. =0AB>OI55 2@5<O <K 2;0455< B>=:8<8 B5E=>;>38O<8 <>45;8@>20=8O, :>B>@K5 15@CB A2>5 =0G0;> 2 @01>B0E ?> <>45;8@>20=8N O7K:0, 2K?>;=5==KE 2 ?>A;54=85 45AOB8;5B8O. >340 8G0@4 ?>?@>A8; 6>=0 ?><>GL 5<C >A>7=0BL A2>8 35HB0;LB?0BB5@=K, 6>= ?>4>H5; : MB><C B0: 65, :0: : 87CG5=8N =>2>3> O7K:0. 1AC@4=> 87CG0BL O7K:, =0 :>B>@>< 2K =5 3>2>@8B5. 6>= 4>;65= 1K; >A2>8BL ?0BB5@=K 4> B>3>, :0: >= A<>3 1K 8E 87CG8BL. -B> ?>;=>ABLN ?@>B82>?>;>6=> B@048F8>==><C >1CG5=8N, :>B>@>5 A=0G0;0 @0A:;04K205B 2A5 =0 :CA>G:8, ?@5645 G5< A>1@0BL 8E 2A5 2<5AB5. #A:>@5==>5 >1CG5=85 MB> >1CG5=85 45;0BL GB>-B> 8 ;8HL ?>B>< >1CG5=85 B><C, :0: 2K MB> 45;05B5. K =5 8AA;54C5B5 =02K: 4> B5E ?>@, ?>:0 >= =5 AB0=>28BAO CAB>9G82K< 8 ?>AB>O==K<, 8 ?@>872>;L=> 4>ABC?=K< 20<. ">;L:> B>340 >= AB0=5B 4> AB0B>G=> AB>9:8<, GB>1K 2K45@60BL ?@8AB0;L=K9 273;O4 A>7=0B5;L=>3> @07C<0. -B>B ?CBL 2 :>@=5 >B;8G05BAO >B B>3> A?>A>10 >1CG5=8O 2 G5BK@5 MB0?0, :>B>@K9 1K; >?8A0= 2 ?5@2>9 3;025 8 :>B>@K9 =0G8=0;AO =5>A>7=0==K< =57=0=85< 8 70:0=G820;AO =5>A>7=0==K< 7=0=85<. 0G8=0BL A 8=BC8B82=>3> 8 70:0=G820BL 0=0;87>< 2>B >A=>20 <>45;8@>20=8O 8 CA:>@5==>3> >1CG5=8O. K <>65B5 70 >48= H03 ?@89B8 ?@O<> : =5>A>7=0==><C 7=0=8N. K 7025@H8;8 F8:;, =0G0BK9 2 3;025 1. 15@5B A2>5 =0G0;> 2 8=BC8F88, ?>4>1=> B><C, :0: <K 87CG05< @>4=>9 O7K:. 5B8 5AB5AB25==K< >1@07>< 8A?>;L7CNB <>45;8@>20=85 :0: >A=>2=>9 A?>A>1 =0CG5=8O. MB>< >4=0 87 ?@8G8= B>3>, ?>G5<C >=8 CG0BAO B0: 1KAB@> 8 O2;ONBAO AB>;L ?>40B;82K<8 >1J5:B0<8 >1CG5=8O. =8 :>?8@CNB ?>2545=85, A?>A>1K <KH;5=8O 8 C15645=8O A2>8E @>48B5;59 8 4@C759 157 2AO:>3> A>7=0B5;L=>3> 0=0;870. K 2A5 CG8< O7K:, <>45;8@CO 27@>A;KE 2>:@C3 =0A, :>?8@CO 8E =5?>A@54AB25==>. 8HL :>340 <K <>65< 3>2>@8BL ?;02=> 8 CAB>9G82>, <K =0G8=05< 0=0;878@>20BL AB@C:BC@C O7K:0. 0CG5=85 O7K:C - MB> ?@52>AE>4=0O <>45;L B>3>, :0:8< <>65B 1KBL >1CG5=85. 8:B> 745AL =5 B5@?8B =5C40GC. K 2A5 45;05< MB> =525@>OB=> 1KAB@>. 8:B> ?@8 MB>< =5 ?@8:;04K205B AB0@0=85. K =5 <>65B5 =0CG8BL @515=:0 3>2>@8BL, >1CG0O 53> 3@0<<0B8G5A:8< ?@85<0<. A;8 <K ?@8<5< MB>B ?>4E>4, B> B5 AG0AB;82G8:8, :>B>@KE <K 2A5-B0:8 =0CG8< 3>2>@8BL, 1C4CB 45;0BL MB> 2 B0:>9 =55AB5AB25==>9 <0=5@5, GB> =8:B> =5 70E>G5B 8E A;CH0BL. !B@C:BC@0 >?KB0 A;8H:>< A;>6=0 4;O A>7=0B5;L=>3> @07C<0. 0< A;54C5B =0G8=0BL A 8=BC8F88. 7O2 2 :0G5AB25 >B?@02=>9 B>G:8 >1CG5=85 <0AB5@AB2C 2 F5;><, 2K <>65B5 70B5< ?@> 25AB8 0=0;87 2?;>BL 4> AC1<>40;L=>AB59, 4> <5;LG09H8E :8@?8G8:>2 =0H8E <KA;59. ">, GB> >?CAB8;>AL 4> 45B0;59, 4>;6=> A=>20 ?>4=OBLAO : F5;><C. @>2545==K9 20<8 0=0;87 30@0=B8@C5B, GB> 2K =5 ?>4=8<5B5AL >1@0B=> =0 B>B 65 C@>25=L, 345 1K;8 ?@5645. K 2A?;K25B5 2 B>G:5 1>;LH53> ?>=8<0=8O. -B>B =>2K9 ?>4J5< 2 =5:>B>@>< A<KA;5 O2;O5BAO 2>72@0I5=85< : :>@=O< 8 C7=020=85< MB>3> <5AB0 70=>2>. -B0 =>20O B>G:0 405B >A=>20=85 4;O F5;>3> =>2>3> =01>@0 8=BC8F88, :>B>@K5 A=>20 <>3CB 1KBL @07;>65=K 2=87 4> 45B0;59, 8 B0: 40;55. K CG8B5AL =0 :064>< B0:>< H035, ?@>25@OO 3@0=8FK :064>3> >B:@KB8O. @>1CO :064CN 845N 8;8 B5E=8:C "=0 7C1" =0 :064>9 ?>4E>4OI59 ?@>1;5<5, 2K 2A:>@5 >1=0@C68B5 55 8AB8==CN F5==>ABL 8 55 >3@0=8G5=8O. 8HL 459AB2CO 2 ?@54?>;>65=88, GB> >=0 @01>B05B, 2K >1=0@C68B5, @01>B05B ;8 >=0 2 459AB28B5;L=>AB8, 8;8 =5B, 8 345 3@0=8FK 55 ?@8<5=8<>AB8. !=0G0;0 <5B0<>45;L ?@>H;0 G5@57 MB>B ?@>F5AA. 0B5< @5?@575=B0B82=K5 A8AB5<K, ?>B>< 3;07=K5 A83=0;K 4>ABC?0, ?>B>< AC1<>40;L=>AB8. B0: 40;55. 064K9 :CA>: ?@>42830;AO 4> A2>8E 3@0=8F, 8 ?>B>< =>2K9 :CA>: 70=8<0; 53> <5AB>. >AB>O==0O CB@0B0 @02=>25A8O, =587<5==> A>?@>2>640NI0OAO 2>AAB0=>2;5=85< 10;0=A0. &5==>ABL 70:;NG05BAO 2 B5E =02K:0E, :>B>@K5 2K ?@8 >1@5B05B5, @07@010BK20O MB8 ?@>F5AAK. >@=8 ;560B 2 A8AB5<0B8G5A:8E ?0BB5@=0E, =0 :>B>@K5 >?8@05BAO ?>2545=85. K 45;05B5 2A5, GB> C3>4=>, 2 ?@545;0E 4>?CAB8<KE MB8G5A:8E =>@<, GB>1K 4>AB8GL @57C;LB0B0, 0 70B5< @0D8=8@C5B5 B>, GB> 2K 45;05B5, GB>1K A45;0BL MB> :0: <>6=> ?@>I5, B5< A0<K< >B:@K20O @07;8G85, :>B>@>5 45;05B @07;8G85. &5;L A>AB>8B 2 B><, GB>1K @0AH8@8BL G5;>25G5A:85 2K1>@K 8 A2>1>4K. #!" / ,"/ B0:, ?>A:>;L:C <K ?@81;8605<AO : >:>=G0=8N ?>A;54=59 3;02K MB>9 :=838, 25@>OB=>, 2K C65 =0G0;8 8=B5@5A>20BLAO B5<, :0: 872;5GL <0:A8<C< ?>;57=>3> 87 55 GB5=8O. 064K9 87 =0A =0E>48B A2>9 ?CBL, 8 ?>@>9 <K 4065 =5 >A>7=05<, GB> C65 45;05< MB>. 48=AB25==0O 25IL, :>B>@CN 2K, <>65B 1KBL, E>B8B5 @5H8BL =0 A>7=0B5;L=>< C@>2=5, 70:;NG05BAO 2 A;54CNI5<C =0E>48B5 ;8 2K MB>B <0B5@80; 4>AB0B>G=> 8=B5@5A=K< 8 ?>;57=K<. GB>1K ?@>4>;68BL 70=8<0BLAO 8< 2 40;L=59H5<, ?>:C?0O =>2K5 :=838 8 ?>A5I0O B@5=8=3>2K5 :C@AK. >7<>6=>, 2K >1AC6405B5 MB8 8458 A 548=><KH;5==8:0<8, >A<KA;820O 2=>2L ?@8>1@5B5==K5 7=0=8O. >65B 1KBL, 2K 70<5B8;8, GB> =5>6840==> AB0;8 >A>7=020BL 1>;LH5 @07;8G=KE ?0BB5@=>2 ?>2545=8O, :>B>@K5 =0G0;8 87CG0BL: @0??>@B 8 5420 70<5B=K5 B5;>42865=8O, B0=5F 3;07 C 704C<02H8EAO ;N459, B>=:85 8 3;C1>:85 87<5=5=8O 2 20H5< A>1AB25==>< A>AB>O=88 8 A>AB>O=88 4@C38E ;N459. 5@>OB=>, 2K >1=0@C68;8, GB> AB0;8 2A5 1>;LH5 >A>7=020BL A2>8 A>1AB25==K5 <KA;8 8 <KA;8B5;L=K5 ?@>F5AAK, 70<5G0O, :0:85 87 =8E ?><>30NB 20<, 0 :0:85 O2;ONBAO ?@>AB> B5=O<8 ?@>H;>3>. K 83@05B5 A 87<5=5=85< A>45@60=8O A2>8E <KA;59, 2K 83@05B5 A 87<5=5=85< D>@<K A2>8E <KA;59 8 C482;O5B5AL 2>7459AB28N A45;0==>3> 20<8 >B:@KB8O > B><, :0: A>74020BL 1>;LH5 M<>F8>=0;L=KE 2>7<>6=>AB59 4;O A51O 8 4@C38E. 025@=>5, 2K C65 >B:@K;8 4;O A51O =5>1KG09=CN MDD5:B82=>ABL @0728B>9 ?@82KG:8 >?@545;OBL @57C;LB0B, 4C<0BL > ?@>1;5<5 :0: > 2>7<>6=>AB8 4;O 8AA;54>20=8O, 45;0BL =5GB>, >B;8G0NI55AO >B B>3>, GB> =5 @01>B05B, 8 CG8BLAO =>2><C 8 2>;=CNI5<C. >7<>6=>, 2K 70<5G0;8, GB> AB0;8 G0I5 4>304K20BLAO > B><, GB> ?@>8AE>48B 2=CB@8 4@C38E ;N459, 8 =0G0;8 G0I5 4>25@OBL A2>59 A>1AB25==>9 8=BC8F88. @>8AE>48B B0:, :0: 1C4B> 20H5 ?>4A>7=0=85 8=B53@8@C5BAO A0<> ?> A515 A 20H8<8 =>2K<8 7=0=8O<8 8 =>2K5 A2O78 @072820NBAO <564C 20H8< A>7=0=85< 8 =5>A>7=0205<>9 <C4@>ABLN. 0: 1C4B> >B:@K20O A51O 2=>2L, 2K 2A5 1>;LH5 >A>7=05B5 206=K5 25I8 2 A515 8 1;87:8E 20< ;N4OE. @8A;CH820OAL : A2>5<C 2=CB@5==5<C 480;>3C, 2K >1=0@C68205B5, GB> ?@8<5=O5B5 <5B0<>45;L=K5 2>?@>AK, GB> 20H5 ;N1>?KBAB2> @0AB5B ?> <5@5 B>3>, :0: 2K 2A5 1>;LH5 C7=05B5 > A2>8E A>1AB25==KE C15645=8OE, 8 2K ?@>4>;605B5 70<5=OBL >3@0=8G820NI85 C15645=8O =0 B5, :>B>@K5 40NB 20< 2>7<>6=>ABL AB0=>28BLAO 2A5 1>;55 ?>E>68< =0 B>3> G5;>25:0, :>B>@K< 2K 2A5340 B0: E>B5;8 1KBL. A5 1>;LH5 >A>7=020O A2>N 845=B8G=>ABL, 2K :0: 1C4B> ?@8 >1@5B05B5 2A5 1>;LH5 =>2KE 2K1>@>2, 2A5 40;LH5 CE>4O >B >1@070 @010 A2>53> ?@>H;>3>. K =0G8=05B5 ?> =>2><C 4C<0BL > A2>5< 1C4CI5<, 8 MB> >:07K205B A8;L=>5 2;8O=85 =0 B>, :5< 2K O2;O5B5AL 2 =0AB>OI5<. >65B 1KBL, 2K 70<5G05B5 @0ABCICN =0AKI5==>ABL 8 3;C18=C A2>8E >B=>H5=89 A 1;87:8<8 4@C7LO<8, 8, =025@=>5, 20< E>G5BAO ?@>2>48BL 1>;LH5 2@5<5=8 A 4@C38<8 8AA;54>20B5;O <8 1>30B>3> <8@0 G5;>25G5A:>3> >?KB0. ?>A:>;L:C 2K >A>7=0;8, GB> 459AB28B5;L=>ABL A>7405BAO 20<8 A0<8<8, AB0;> ;53G5 A>7=020BL 55 B0:>9, :0:>9 2K E>B5;8 1K 55 2845BL. -?8;>3 > A8E ?>@ 2 MB>9 :=835 >A=>2=K5 8458 >?8AK20;8AL A ?@0:B8G5A:>9 AB>@>=K. >?8AK20;>AL ?> 70:>=0< ;>38:8 8 A B@C4>< ?>4405BAO ?>A;54>20B5;L=><C >?8A0=8N. ?8AK20BL ;>38G5A:8 AB@>9:0 2A5 @02=>, GB> ?KB0BLAO >?8A0BL 3>;>3@0<<C, 2KBO3820O :CA>G5: 70 :CA>G:><, 254L :064K9 :CA>G5: 3>;>3@0<<K A>45@68B 2 ce15 2A5 87>1@065=85. 45AL <K ?>2>48< =5:>B>@K5 7025@H0NI85 8 B5>@5B8G5A:85 @07<KH;5=8O >1 8, 2 1>;L=59 AB5?5=8, > B>< <5AB5, :>B>@>5 >=> 70=8<05B 2 =0H59 :C;LBC@5. @>AB>3> >1CG5=8O C65 =54>AB0B>G=>, 206=> =0CG8BLAO CG8BLAO. "0: <=>3><C =C6=> =0CG8BLAO, 8 B0: <0;> 2@5<5=8 >B2>48BAO 4;O MB>3>. K =5 B>;L:> ?>;CG05< 7=0=8O 8 B5E=>;>388 1>;55 1KAB@>, => A0<0 A:>@>ABL ?>;CG5=8O MB8E 7=0=89 CA:>@O5BAO. K >B?@02;O5<AO 2 M2>;NF8>==>5 ?CB5H5AB285, ?>4>1=>5 5745 =0 0<5@8:0=A:8E 3>@:0E. 0G0;> <54;5==>5 8 A?>:>9=>5, => G5< 40;LH5 <K ?@>428305<AO, B5< 1>;LH5 2>7@0AB05B A:>@>ABL. =5 1K;> 5I5 =8 >4=>3> B>@<>65=8O. A>60;5=8N, ?@>AB>5 =0:>?;5=85 7=0=89 8 B5E=8G5A:8E =>C-E0C =5 ?@8=>A8B <C4@>AB8, =5>1E>48<>9 =0< 4;O B>3>, GB>1K 8A?>;L7>20BL MB> 1>30BAB2> =0 ?>;L7C 2A59 ?;0=5BK 8 :064>3> 682CI53> =0 =59. K C<=K, => 5I5 =5 <C4@K. @>8AE>4OB >3@><=K5 87<5=5=8O. 52O=>AB> ?@>F5=B>2 2A5E =0CG=KE 7=0=89 ?@8E>48BAO =0 687=L ?>:>;5=8O, @>645==>3> 2 =0G0;5 MB>3> AB>;5B8O. => AB0;> A2845B5;5< B>3>, :0: =0CG=0O D0=B0AB8:0 53> 45BAB20 ?@52@0I0;0AL 2 =0CG=K9 D0:B. 0@04>:A0;L=K< >1@07>< C25;8G5=85 7=0=89 70AB02;O5B =0A GC2AB2>20BL A51O 2A5 1>;55 =52565AB25==K<8 8 15AA8;L=K<8. '5< 1>;LH5 ?>O2;O5BAO 7=0=89, B5< 1>;55 =52565AB25==K<8 <K AB0=>28<AO, ?>B><C GB> ?@8 MB>< 2A5 1>;LH53> <K =5 7=05<, 8 B5< 2 1>;LH5< <K 2K=C645=K ?>;030BLAO =0 M:A?5@B>2, GB>1K A45;0BL ?@>AB59H85 25I8. 0C:0 8 B5E=>;>388, :>B>@K5 ?@825;8 : AB>;L H8@>:>9 M:A?0=A88 7=0=89 8 =0H53> 2>7459AB28O =0 <8@, =5ACB 2 A515 >?@545;5==K5 =565;0B5;L=K5 ?>A;54AB28O, > :>B>@KE <K ;8HL =0G8=05< 4>304K20BLAO, >=8 ?@54AB02;ONB A>1>9 8<5==> B>, GB> 45;05B :0B0=85 =0 0<5@8:0=A:8E 3>@:0E AB>;L >?0A=K<. !>1KB8O <5;L:0NB AB>;L 1KAB@>, GB> <K A?>A>1=K 70<5B8BL =0?@02;5=85 =0H53> 42865=8O ;8HL 2 A0<>< =0G0;5 ?CB8. K =01;N405< 70 3815;LN 1@078;LA:8E ;5A>2 ?> B5;5287>@C, G8B05< 2 3075B0E > 3;>10;L=>< ?>B5?;5=88 =0 2A59 ?;0=5B5. #G5=K5 <>3CB >BA;548BL @>AB 4K@ 2 >7>=>2>< A;>5. !59G0A 2>?@>A =5 2 B><, 1C45B ;8 1C4CI55 4@C38< 8;8 4065 =5A:>;L:> 4@C38<. >?@>A 70:;NG05BAO 2 B><, 1C45B ;8 >=> C =0A 2>>1I5. 8@ 2 =0AB>OI55 2@5<O A;8H:>< >?0A5=, GB>1K ?>E>48BL =0 #B>?8N. 0:<8=AB5@ $C;;5@ ;O4O 2>:@C3 A51O, <=>385 ;8 87 =0A ?>;CG0NB C4>2;5B2>@5=85 >B B>3>, GB> 284OB? 064K9 87 =0A 8A?KBK205B =0@0AB0NI89 ?@5AA8=3 87<5=5=89. :064K9 87 =0A >B25BAB25=5= 70 B>, GB>1K MB8 A:0BK20NI85AO A 0<5@8:0=A:8E 3>@>: =5C45@68<0O B5E=>;>38O 8 <>IL =5 2KH;8 87-?>4 :>=B@>;O A C60A=K<8 4;O 2A59 ?;0=5BK ?>A;54AB28O<8. K >1O70=K ?>4G8=8BL MB> A2>5<C :>=B@>;N, <K =5 <>65< 2K;5B5BL 87 A54;0. >?@>A 2 B><, :0: MB> A45;0BL? <5==> 8=48284CC< O2;O5BAO 8AB>G=8:>< :@50B82=>AB8, :>B>@0O O2;O5BAO 42830B5;5< A>F80;L=>9 M2>;NF88, 8 8<5==> C@>25=L 8=48284C0;87<0 2 >1I5AB25 A>7405B C@>25=L A>7=0=8O MB>3> >1I5AB20. !>F80;L=K5 87<5=5=8O =0G8=0NBAO A 8=48284C0;L=KE 87<5=5=89. K AB0;:8205<AO A> <=>65AB2>< >1I5AB25==KE 8 M:>;>38G5A:8E ?@>1;5<. A;8 <K E>B8< ?>AB@>8BL >1I5AB2>, A?>A>1=>5 MDD5:B82=> A?@02;OBLAO A MB8<8 ?@>1;5<0<8, <K 4>;6=K 459AB2>20BL A59G0A. > <5@5 B>3>, :0: 845B 2@5<O 8 @0AB5B :>;8G5AB2> 7=0=89, 420 2>?@>A0 AB0=>2OBAO 2A5 1>;55 8 1>;55 =5>B;>6=K<8: "'53> AB>8B =0=85? > GB> >1E>48BAO 59AB285?" K @07>@8;8 2=5H=89 <8@ ?@>4C:B0<8 =0C:8 8 B5E=>;>388. >78F8O 8 273;O4 =0 <8@, :>B>@K5 40;8 =0< MBC =0C:C 8 B5E=>;>38N, ?@>G=> >:>?0;8AL 2 =0H59 :C;LBC@5 8 >:07K20NB 3;C1>:>5 2>7459AB285 =0 =0H 2=CB@5==89 <8@. 0C:0 2K@>A;0 =0 A5@88 :>=B@>;8@C5<KE 8 2>A?@>872>48<KE M:A?5@8<5=B>2 =04 ?@8@>4>9, ?>AB02;5==KE A F5;LN AD>@<C;8@>20BL <0B5<0B8G5A:85 70:>=K 8 B5>@88. '5;>25: 1>;LH5 =5 @0AA<0B@8205B A51O =0 ?@0:B8:5 G0ABLN ?@8@>4K. '5;>25: M:A?5@8<5=B0B>@ 4>;65= 45@60BLAO 2 AB>@>=5 >B ?@8@>4K, A2>53> ?>4>?KB=>3> :@>;8:0. >= 4065 =5 4>?CA:05B B>3>, GB> A0< 53> M:A?5@8<5=B 87<5=O5B ?@8@>4C 8 2;8O5B =0 @57C;LB0B, ?>B><C GB> MB> >7=0G0;> 1K >B:07 >B B@51>20=8O >1J5:B82=>AB8. KB0BLAO ?>;CG8BL >1J5:B82=K9 @57C;LB0B >7=0G0;> 1K, GB> 4@C3>9 M:A?5@8<5=B0B>@ 4>;65= :>=B@>;8@>20BL ?5@2>3>. 45AL 2>7=8:05B =5@07@5H8<K9 70<:=CBK9 :@C3, :0: 5A;8 1K EC4>6=8: ?KB0;AO =0@8A>20BL ?59706 F5;8:><, 2:;NG0O A0<>3> A51O. = =8:>340 =5 A<>65B =0@8A>20BL EC4>6=8:0, :>B>@K9 @8AC5B MBC :0@B8=C. K ?@8H;8 : B@0:B>2:5 ?@8@>4K :0: <0H8=K, 459AB2CNI59 ?> 70:>=0<, =0;>65==K< =0 =55 872=5, 0 =5 :0: F5;L=K9 >@30=87<. 0H8=0 4>;6=0 1KBL ?> ?@8@>45 A2>59 ?@54A:07C5<0. B5>@5B8G5A:>9 =0C:5 2A5, GB> =5>1E>48<> A45;0BL, MB> >B:@KBL 2A5 70:>=K 8 >1=0@C68BL 2A5 2708<>459AB2CNI85 G0AB8. "0: GB> ?>8A:8 1K;8 =0?@02;5=K =0 B>, GB>1K =0@8A>20BL 2A5 1>;55 8 1>;55 ?>;=CN :0@B8=C ?@8@>4K, 0 > A0<>< EC4>6=8:5 701K;8. =0=8O 1K;8 >B>@20=K >B >?KB0. = AB0; B5<, GB> <K 87CG0;8 2> 2B>@CN >G5@54L, 0 01AB@0:B=>5 B5;> =0C:8 AB0;> ACI5AB2>20BL >B45;L=> >B A2>53> =>A8B5;O G5;>25:0 8 2A5 2@5<O @>A;>. A5, GB> 8<5;> 7=0G5=85, 1K;> :>=5G=K< ?@>4C:B><, B5>@859, 0 =5 >?KB>< 55 ?>;CG5=8O. "0:>9 A?>A>1 >1J5:B82870F88 7=0=89 AB@>3> >3@0=8G8205B B>B A>@B 7=0=89, A :>B>@K< <K <>65< 8<5BL 45;>. >94O 4> :@09=>AB8, >15AF5=8;8 M<>F88, 8A:CAAB2> 8 >B=>H5=8O, ?>B><C GB> >=8 >?8@0NBAO =0 AC1J5:B82=K9 >?KB. >:07K205BAO, GB> =0CG=K5 70:>=K C65 =5 A2O70=K A @50;L=K< <8@>< G5;>25G5A:>3> >?KB0. 0CG=K5 B5>@88 ?@54AB02;ONB A>1>9 <5B0D>@8G5A:85 8AB>@88 >1 MB>< <8@5, >=8 =5 O2;ONBAO 8AB8=>9, MB> ?@>AB> >48= 87 <=>38E A?>A>1>2 4C<0BL > <8@5, B>G=> B0: 65, :0: @8A>20=85 O2;O5BAO >4=8< 87 <=>38E A?>A>1>2 ?@54AB02;5=8O ?597060. K 1KAB@> >1=0@C68;8, GB> =0H A?>A>1 <KH;5=8O > <8@5 4> =0AB>OI53> <><5=B0 1K; ?>;575= 2 >4=8E A;CG0OE 8 :0B0AB@>D8G5A:8 2@545= 2 4@C38E. 5B0D>@0 > ?@54A:07C5<><, >1J5:B82=>< <8@5 1K;0 ?>:>;51;5=0 :20=B>2>9 B5>@859 2 D878:5. '5< 3;C165 <K ?@>=8:0;8 2 A2>8E 8AA;54>20=8OE, B5< 1>;55 >G5284=K< AB0=>28;>AL 8 B>, GB> A0< =01;N40B5;L O2;O5BAO =5>BJ5<;5<>9 G0ABLN =0CG=>3> M:A?5@8<5=B0. !25B 1C45B 25AB8 A51O ;81> :0: G0AB8FK, ;81> :0: 2>;=K 2 7028A8<>AB8 >B B>3>, :0:>3> A>@B0 M:A?5@8<5=B 2K ?>AB028B5. K =8:>340 =5 A<>65B5 C:070BL B>G=> 8 <5AB> @0A ?>;>65=8O G0AB8FK, 8 2@5<O 55 ?>O2;5=8O 2 MB>< <5AB5. <8@5 70;>65=0 DC=40<5=B0;L=0O =5>?@545;5==>ABL. 20=B>20O D878:0 2KB5A=8;0 <5E0=8G5A:CN <>45;L <8@0 A ?>78F89 3>A?>4AB2CNI59 =0CG=>9 <5B0D>@K. >2K5 8AA;54>20=8O 8 8458 B5>@88 A8AB5<, 8 87CG5=85 E0>A0 8 ?>@O4:0 ?>:070;8, GB> 4065 2 ?@>ABKE A8AB5<0E 2K =5 A<>65B5 :>=B@>;8@>20BL 2A5 ?5@5<5==K5, 4065 A;01K5 20@80F88 A?>A>1=K 87<5=8BL A8AB5<C 2 F5;><. -B> =0G0;> @52>;NF88, MB> 87<5=O5B F5;CN A8AB5<C 273;O4>2 =0 ?@8@>4C. %0>A MB> ?@54A:07C5<0O A;CG09=>ABL, :@0B:> 2K@065==0O 2 B0: =07K205<>< MDD5:B5 01>G:8. = =0720= B0: 2 G5ABL ;5:F88, ?@>G8B0==>9 0<5@8:0=A:8< <5B5>@>;>3>< -420@4>< >@5=F>< 8 >703;02;5==>9. ">65B ;8 27<0E :@K;L52 101>G:8 2 @078;88 2K720BL B>@=04> 2 "5E0A5?" >@5=F 8A?>;L7>20; :><?LNB5@=CN <>45;L 4;O A;565=8O 70 ?>3>4>9. = CAB0; =018@0BL 4;8==K5 @O4K F8D@ 8 ?>4C<0;, GB> =8G53> =5 ?@>87>945B, 5A;8 >= >:@C3;8B 8E =0 =5A:>;L:> ?>@O4:>2. 0: 65 >= 1K; C482;5=, >1=0@C682, GB> MB> ?>;=>ABLN 87<5=8;> ?@>3=>7 ?>3>4K 2 <8@5! 57=0G8B5;L=>5 87<5=5=85 2 =C6=>< <5AB5 <>65B ?@825AB8 : >3@><=K< ?>A;54AB28O<. -B> 5I5 @07 ?>4B25@6405B B>, GB> ?@8@>40 O2;O5BAO F5;>AB=>9 A8AB5<>9 8 =5B =8G53> >B45;L=>3> >B =0A, =04 G5< <>6=> M:A?5@8<5=B8@>20BL 157=0:070==>. 0: A:070; @53>@8 M9BA>= 2 "(030E 2 M:>;>38N @07C<0": "#B@0B0 A8AB5<=>9 <C4@>AB8 =587156=> >15@=5BAO =0:070=85<". -B0 =>20O =0CG=0O <5B0D>@0 ?>72>;O5B =0< A=>20 AB0BL G0ABLN ?@8@>4K. ">G=> B0: 65 :0: <5B0D>@0 2>AAB0=02;8205B =0HC A2O7L A> A2>8< AC1J5:B82=K< >?KB>< 8 2K@0605B A8AB5<=CN ?@8@>4C =0H8E 2=CB@5==8E ?5@56820=89, "5?5@L <K 8<55< ?@54AB02;5=8O > A;>6=>AB8 2=5H=53> <8@0, 8 <K :>5-GB> 7=05< > B>< 2;8O=88, :>B>@>5 <K, =52848<K5 =01;N40B5;8, >:07K205< =0 2=5H=89 <8@. >A;54AB28O MB>3>, :0: <K 4C<05<, 2=5H=89 <8@ 2>72@0I05B =0<. A5;5==0O O2;O5BAO A>25@H5==K< <5E0=87<>< >1@0B=>9 A2O78. 'B> <K 4C<05<, B> <K 8 ?>;CG05<. A;8 <K E>B8< 87<5=8BL <8@, <K 4>;6=K 2=0G0;5 87<5=8BL A0<8E A51O. K >1O70=K 8AA;54>20BL 8 87<5=8BL A2>9 2=CB@5==89 >?KB, 5A;8 <K A>18@05<AO >:07K20BL 2;8O=85 8 D>@<8@>20BL 2=5H=89 <8@ A <C4@>ABLN. ?;0=5 87CG5=8O AB@C:BC@K AC1J5:B82=>3> >?KB0 ?@54>AB02;O5B =0< 2>7<>6=>ABL 8AA;54>20BL A0<8E A51O. >B><C GB> >=> 87CG05B B>, :0: <K A>7405< <>45;8. => =5 15@5B ?>AB@>5==K5 =0<8 <>45;8 8 =5 A<5H8205B 8E A 459AB28B5;L=>ABLN :0G5AB25 A?>A>10 ?>AB@>5=8O <0AB5@AB20 >=> ?@>=8:05B 8 >:07K205B 2;8O=85 =0 <=>385 >1;0AB8 G5;>25G5A:>9 45OB5;L=>AB8. >340 MB>B ?@>F5AA 1C45B 7025@H5=, ?@5:@0B8B A2>5 ACI5AB2>20=85 2 2845 >B45;L=>9 48AF8?;8=K :> 1C45B 0AA8<8;8@>20=> 2 ?>2A54=52=CN 687=L ?>4>1=> CG8B5;N, :>B>@K9 45;05B A51O 2 :>=F5 :>=F>2 ;8H=8<, ?>B><C GB> 53> CG5=8:8 <>3CB B5?5@L CG8BLAO A0<8. AB0=>28BAO G0ABLN 42865=8O, :>B>@>5 CAB>9G82> @0AH8@O5BAO 8 =018@05B A8;K. 2865=8O : B><C, GB>1K 459AB2>20BL 2 MB>< <8@5 1>;55 MDD5:B82=>, 8A?>;L7CO B5 C<5=8O 8 7=0=8O, :>B>@K5 C =0A 5ABL, A 87OI5AB2><, <C4@>ABLN 8 C@02=>25H5==>ABLN. 5AL<0 ?>CG8B5;5= 2 MB>< A<KA;5 10;8=5789A:89 0D>@87<: "# =0A =5B 8A:CAAB20, <K ?@>AB> 45;05< 25I8 =0AB>;L:> E>@>H>, =0A:>;L:> MB> 2>7<>6=>". K >B:@K205< A51O 8 A2>8 A?>A>1=>AB8, GB>1K ?@>A=CBLAO 2 ?@5:@0A=>< 8 ?;5=8B5;L=>< <8@5 =5A:>=G05<>3> C482;5=8O. N48 ?CB5H5AB2CNB, GB>1K C482;OBLAO, =0 25@H8=K 3>@, ?> >3@><=K< 2>;=0< <>@O, ?> 4;8==K< @CA;0< @5:, ?> H8@>:8< ?@>AB>@0< >:50=0, ?> <=>3>;5B=8< 4>@>30< : 725740<, => ?@>E>4OB <8<>, >AB02;OO C4828B5;L=>5 2 AB>@>=5. :;04K20O 2 A51O A5 1>;LH55 G8A;> ;N459 ?KB05BAO =09B8 C4>2;5B2>@5=85 2=CB@8 A51O. 07;8G=K5 ;N48 =07K20NB MB> ?> @07=><C: ;8G=>AB=>5 @0728B85, ;8G=>AB=K9 @>AB, A0<>2>A?8B0=85, A0<> 0:BC0;870F8O, 4CE>2=>5 @0728B85 8;8 @50;870F8O A>1AB25==>3> ?>B5=F80;0. !>3;0A=> 70<5G0B5;L=>9 :=835 5B5@A0 0AA5;0 "@>AK?0NI0OAO ?;0=5B0", >1;0ABL ;8G=>AB=>3> @0728B8O @0AB5B 8 C4208205BAO ?@8<5@=> :064K5 G5BK@5 3>40. 8G=>AB=>5 @0728B85 2 A0<>< H8@>:>< A<KA;5 2:;NG05B 2 A51O F5;K9 @O4 @07;8G=KE 284>2 45OB5;L=>AB8, B0:8E, :0: <548B0F8O, 9>30 8 B09-F7K, :>=AC;LB8@>20=85, 35HB0;LB-?A8E>B5@0?8O, 3@C??>20O B5@0?8O, B@0=70:B=K9 0=0;87, @515D8=3, B@5=8=3 A0<>CB25@645=8O, C?@02;5=85 AB@5AA><, ?@>F25B0NI55 A>7=0=85, B@5=8=3 2708<>>B=>H5=89 8 <=>3>5 4@C3>5, 8, :>=5G=>, . 064K9 87 =0A 2 @07=>5 2@5<O B5< 8;8 8=K< A?>A>1>< >:07K205BAO 2BO=CBK< =0 :0:>9-=81C4L ?CBL ;8G=>AB=>3> @0728B8O. ">B D0:B, GB> 2K G8B05B5 MBC :=83C, C:07K205B =0 B>, GB> 8 2K 2 40==K9 <><5=B >:070;8AL 2BO=CBK<8 2 87CG5=85 . 0< ;CGH5 AC48BL, :0:>9 ?CBL 2 40==K9 <><5=B O2;O5BAO 4;O 20A =081>;55 ?@85<;5<K<. 0:8< 1K ?CB5< 2K =8 ?>H;8, >= 1C45B B@51>20BL >B 20A >?@545;5==KE 2;>65=89 2 2845 2@5<5=8 8 45=53. K 2AB0=5B5 ?5@54 =5>1E>48<>ABLN >@30=870F88 ?5@5574>2, ?>:C?:8 :=83 8 0C48> 8 2845>70?8A59, ?@>E>645=8O >?@545;5==KE :C@A>2 >1CG5=8O. K, 2 ACI=>AB8, 2:;04K205B5 =5:>B>@CN G0ABL ?@>E>4OI8E G5@57 20A 45=53 2 A2>5 ;8G=>AB=>5 @0728B85. 064K9 87 =0A B@0B8B @07=K5 AC<<K 2 @07=>5 2@5<O. !B>8B ?>B@0B8BL =5A:>;L:> <8=CB =0 B>, GB>1K ?@81;878B5;L=> ?>AG8B0BL, :0:>9 ?@>F5=B A2>53> 4>E>40 2K 2;>68;8 2 A51O 70 ?>A;54=85 =5A:>;L:> ;5B. @5645 2A53>, 70?8H8B5, :0:>3> 2840 45OB5;L=>ABL 2K >B=>A8B5 : ;8G=>AB=><C @0728B8N. 0: @C:>2>4OI0O ;8=8O, >=0 1C45B >:07K20BL 4;8B5;L=>5 2>7459AB285, :>B>@>5 2 =5:>B>@>< A<KA;5 O2;O5BAO 35=5@0B82=K<. =0 ?@>4>;605B ?@8=>A8BL ?>;L7C. 548B0F8O >1;0405B MB8< :0G5AB2><, 0 <>@>65=>5 =5B. "5?5@L A45;09B5 ?@81;878B5;L=CN >F5=:C AB>8<>AB8 :064>3> 2840 ?>4>1=>9 45OB5;L=>AB8 2 >B45;L=>AB8. B<5BLB5 B0: 65 2K3>4C, :>B>@CN 2K ?>;CG8;8 >B =55. "5?5@L ?>AG8B09B5 >1ICN AB>8<>ABL. 0:>9 ?@>F5=B >1I53> 4>E>40 70 MB>B ?5@8>4 >=0 A>AB02;O5B? !B>8B A@02=8BL MB> A B>9 4>;59 4>E>40, :>B>@CN :><?0=88 B@0BOB =0 ?>43>B>2:C 8 @0728B85 A2>8E ;N459. ;O 1>;LH8=AB20 :><?0=89 2 =0H59 AB@0=5 >=0 A>AB02;O5B ?@8<5@=> >48= 8;8 420 ?@>F5=B0. =081>;55 CA?5H=KE :><?0=8OE >=0 1;87:0 : 45AOB8 ?@>F5=B0<. @>F5=B =0H53> 4>E>40, :>B>@K9 2K 2:;04K205B5 2 A51O, O2;O5BAO >B@065=85< B>3>, =0A:>;L:> 2K A51O F5=8B5. K A0<8 4;O A51O O2;O5B5AL A0<K< F5==K< @5AC@A><, 8 2;>65=85 2 A0<>3> A51O <>65B >:070BLAO =08;CGH8< 2;>65=85< 87 B5E, :>B>@K5 2K <>65B5 A45;0BL. :;04K205B5 ;8 2K 2 A51O AB>;L:>, A:>;L:> E>B8B5? @><5 2=CB@5==59 2K3>4K <>65B ACI5AB2>20BL B0:65 G8AB> D8=0=A>20O 2K3>40 # <5=O 5ABL 7=0:><0O, :>B>@CN 24@C3 ?5@5AB0;0 C4>2;5B2>@OBL A2>O A>1AB25==0O 687=L. =0 @01>B0;0 ?>20@><, ?>;CG0O 7000 DC=B>2 2 3>4. 0 ?@>BO65=88 B@5E 8;8 G5BK@5E ;5B >=0 B@0B8;0 >:>;> 45AOB8 ?@>F5=B>2 A2>53> 4>E>40 =0 A>1AB25==>5 @0728B85 8 B@5=8=38, 2:;NG0O . =0 ?@5>1@078;0AL A0<0, 8 87<5=8;AO AB8;L 55 687=8. "5?5@L >=0 =0E>48B 687=L 7=0G8B5;L=> 1>;55 ?@8OB=>9 8, :@><5 B>3>, ?>;CG05B 20000 DC=B>2 2 3>4. "5G5=85 45=53 2 =0H59 687=8 B>G=> >B@0605B B5G5=85 <KA;59 2 =0H5< @07C<5. "0: GB>, 5A;8 2K E>B8B5 87<5=8BL A2>9 10=:>2A:89 10;0=A, 87<5=8B5 A2>5 <KH;5=85. -B> F5=B@0;L=0O 845O ?@>F25B0NI53> A>7=0=8O. 1>;55 >1I5< A;CG05, 5A;8 2K E>B8B5 87<5=8BL A2>N 2=5H=NN 459AB28B5;L=>ABL, 87<5=8B5 A=0G0;0 A2>N 2=CB@5==NN @50;L=>ABL. > B><, :0: 87<5=8BL 2=CB@5==NN @50;L=>ABL. > B5E ?>@, ?>:0 2K3>4K =5 AB0=CB 4>AB0B>G=> >G5284=K<8, =5 ?>O28BAO <>B820 B@0B8BL 2@5<O 8 45=L38. 0:>2K 65 2K3>4K 2;>65=8O 2 B@5=8=38? 064K9 G5;>25: 2=>A8B A2>8 A>1AB25==K5 C=8:0;L=K5 >A>15==>AB8 8 2>7<>6=>AB8 2 B@5=8=3>2K5 :C@AK , 8 2K3>40 1C45B 20@L8@>20BLAO >B CG0AB=8:0 : CG0AB=8:C. ">, GB> 2K ?>;CG8 B5, 1C45B >?@545;OBLAO ?@58<CI5AB25==> B5<, GB> 2K E>B8B5 ?>;CG8BL, ?>MB><C 25AL<0 ?>;57=> OA=> ?@54AB02;OBL A515 A2>8 ;8G=K5 @57C;LB0BK. =>385 ;N48 ?@8E>4OB =0 B@5=8=38, ?@5A;54CO, 3;02=K< >1@07><, F5;8 ;8G=>AB=>3> @0728B8O. >7<>6=>, >=8 ?5@56820NB ?5@8>4 87<5=5=88 2 A2>59 687=8 8 =C640NBAO 2 C<5=8OE 8 8=AB@C<5=B0E 4;O >ACI5AB2;5=8O MB8E 87<5=5=89. @C385 <>3CB ;8HL >A>7=020BL, GB> 4>;6=> ACI5AB2>20BL =5GB> 1>;LH55 2 8E 687=8. 5:>B>@K5 ?@8E>4OB 2 >A=>2=>< A ?@>D5AA8>=0;L=K<8 ?@>1;5<0<8, E>BO ;8G=>AB=>5 8 ?@>D5AA8>=0;L=>5 @0728B85 84CB @C:0 >1 @C:C. #<5=8O =5>F5=8<K 2 :0G5AB25 C<5=89 <56;8G=>AB=>3> >1I5=8O. =>385 ?@>D5AA8>=0;K 8A?>;L7CNB 2 A2>59 @01>B5: CG8B5;O, B@5=5@K, :>=AC;LB0=BK, B5@0?52BK, ?A8E80B@K, <54A5AB@K, A>F80;L=K5 @01>B=8:8, <5=5465@K 8 B>@3>2FK. ?>2KH05B MDD5:B82=>ABL 8E @01>BK 8 405B >ICI5=85 1;03>?>;CG8O. =>385 ?@>D5AA8>=0;K 8A?>;L7CNB , GB>1K 4>18BLAO 1>;LH8E D8=0=A>2KE CA?5E>2, B5< A0<K< 2 :>@=5 87<5=82 =0?@02;5=85 A2>8E 2;>65=88. #G0AB=8:8 G0AB> 3>2>@OB > ?>O2;5=88 =5>1K:=>25==>9 =0AKI5==>AB8 ?5@56820=88, =>2KE ?5@A?5:B82 2 687=8, =>2KE 2K1>@>2, B2>@G5A:8E 8458 8 =>2KE C<5=89. >2KH5==>5 >A>7=0=85 8 381:>ABL ?@840NB =>2K5 A8;K ;8G=>9 8 B2>@G5A:>9 687=8. ?>A;54=55 ?> ?>@O4:C, => =5 ?> 7=0G8<>AB8. MB> 701020. B@5=8=3 MB> 2>7<>6=>ABL ?>;CG8BL C4>2;5B2>@5=85 2AB@5B8BL 8=B5@5A=KE ;N459. K <>65B5 CG8BLAO ?> :=830<, => MB> M:A?5@8<5=B0;L=0O =0C:0, :>B>@0O ?>4@07C<5205B ?@8>1@5B5=85 =>2KE ?5@F5?BC0;L=KE D8;LB@>2, ?0BB5@=>2 ?>2545=8O 8 C<5=89, 0 =5 8459 0 3>;>25. 8G=K9 >?KB >1I5=8O A 4@C38<8 ;N4L<8 8<55B 3>@074> 1>;LH55 7=0G5=85 8 2>7459AB285, G5< =0?8A0==K5 A;>20. A;54C5B 8A?>;L7>20BL =0 C@>2=5 >?KB0, 5A;8 2K 2>>1I5 E>B8B5 ?>;CG8BL >B =53> :0:CN-B> ?>;L7C. !5<8=0@K ?> ?@54>AB02;ONB 20< 157>?0A=CN A@54C, 2 :>B>@>9 4>AB02;O5B C4>2>;LAB285 ?@>2>48BL M:A?5@8<5=B0;L=K5 8AA;54>20=8O 2<5AB5 A A8<?0B8G=K<8 ;N4L<8 ?>4 ?@8 A<>B@>< >?KB=>3> @C:>2>48B5;O. !CI5AB2C5B AB0@0O :8B09A:0O ?>3>2>@:0< / A;KHC 8 701K20N, / 286C 8 70?><8=0N, / 45;0N 8 ?>=8<0N. 0B@0BK =0 B@5=8=38 7=0G8B5;L=> ?@52KH0NB 70B@0BK =0 :=838 8 B@51CNB 2=8<0B5;L=>3> @0AA<>B@5=8O, => 8 2K3>40 >B =8E B>65 7=0G8B5;L=> >;LH5. 48=AB25==K9 A?>A>1 ?@>25@8BL, ?>4E>48B ;8 20< B@5=8=3, MB> 2K?>;=8BL 53>. A;54CNI5< ?0@03@0D5 <K ?@54;0305< 20< =5:>B>@K5 <KA;8 > B><, :0: 2K1@0BL =08;CGH89 4;O A51O B@5=8=3. K1>@ B@5=8=3>2 -B>B @0745; ?@54;0305B =5:>B>@>5 @C:>2>4AB2>, 8<5NI55 F5;LN ?><>GL 20< 2K1@0BL B@5=8=3 ?> C@AK ?@54;030NBAO 2 1>;LH>< :>;8G5AB25 8 2 A0<KE @07=KE 2840E: =0G8=0O A 42CE4=52=KE 22>4=KE :C@A>2 8 :>=G0O 1>;55 ?@>428=CBK<8 :C@A0<8, 2:;NG0NI8<8 A?5F80;870F8N 2 :>=:@5B=KE ?@8<5=5=8OE, 8 4;8B5;L=K<8 B@5=8=30<8 . =>385 >@30=870F88 ?@>2>4OB A2>1>4=K5 4;O ?>A5I5=8O >7=0:><8B5;L=K5 25G5@0, =0 :>B>@KE 2K <>65B5 ?>7=0:><8BLAO A A0<8<8 >@30=870F8O<8 8 B5<8 B@5=8=30<8, :>B>@K5 >=8 ?@54;030NB. !CI5AB2C5B @O4 :C@A>2, C7:> =0?@02;5==KE =0 ?@8;>65=8O 2 B0:8E >1;0ABOE, :0: >1@07>20=85, 187=5A, B>@3>2;O, ?@> 2545=85 ?@575=B0F89, A>25I0=89, ?5@53>2>@>2, <C7K:0, 0:C?C=:BC@0, :>=AC;LB8@>20=85, ?A8E>B5@0?8O 8 38?=>B5@0?8O. !CI5AB2CNB B0:65 <>45@=878@>20==K5 :C@AK, ?@54;030NI85 =>259H85 ?0BB5@=K 8 >B:@KB8O . !5@B8D8:0F8>==K5 B@5=8=38 O2;ONBAO 25AL<0 206=K< H03><. 1KG=> >=8 2:;NG0NB >:>;> 150 G0A>2 70=OB89, @0A?@5 45;5==KE =0 20 8;8 1>;55 4=59. A5 1>;LH55 :>;8G5AB2> B@5=8=3>2KE >@30=870F89 ?@54;030NB A=0G0;0 :>@>B:85 :C@AK ?>4 A0<K<8 @07=K<8 =0720=8O<8, 0 70B5< D0:C;LB0B82=CN, 1>;55 4;8B5;L=CN G0ABL, GB>1K 4>25AB8 :C@A 4> C@>2=O A5@B8D8:0F8>==>3>. !;54CNI8<8 70 =8<8 O2;ONBAO B@5=8=38 C@>2=O <0AB5@0 ?@0:B8:0, 70=8<0NI85 ?@8<5@=> AB>;L:> 65 2@5<5=8. !CI5AB2CNB B0:65 :C@AK ?> =>259H8< @07@01>B:0< 8 B@5=8=38 4;O B@5=5@>2. 5@2K9 2>?@>A, :>B>@K9 2K 4>;6=K A515 7040BL, MB> :0:>3> @>40 B@5=8=3 2K E>B8B5 ?@>9B8? >65B 1KBL, MB> C65 OA=> 4;O 20A A A0<>3> =0G0;0, 8;8, =0>1>@>B, 20< =5>1E>48<> A> 1@0BL 4>?>;=8B5;L=CN 8=D>@<0F8N, GB>1K >B25B8BL =0 MB>B 2>?@>A. %>B8B5 ;8 2K ?@>AB> ?@>9B8 B@5=8=3 , 8;8 65 2K E>B8B5 A?5F80;878@>20BLAO 2 ?@8;>65=8OE 2 :0:>9-B> :>=:@5B=>9 >1;0AB8? A;8 40, B> 0 :0:>9 8<5==>? %>B8B5 ;8 2K ?>;CG8BL A5@B8D8:0B 8;8 :20;8D8:0F8N? !B>8<>ABL :C@A0, >G5284=>, AB>8B @0AA<>B@5BL, 206=K< D0:B>@>< O2;O5BAO 8 B>, 345 >= 1C45B ?@>2>48BLAO. A B>G:8 7@5=8O C4>1AB20 8 2@5<5=8. 5 701C4LB5 2:;NG8BL 4>@>3C 8 ?@>6820=85 2 AB>8<>ABL >1CG5=8O. 0: 4>;3> 4;8BAO :C@A? 0: MB> A>3;0AC5BAO A 20H59 70=OB>ABLN? 0A:>;L:> 381:>9 O2;O5BAO >@30=870F8O? >:C?05B5 ;8 2K 25AL :C@A F5;8:><, 8;8 65 :C@A >@30=87>20= 2 2845 >B45;L=KE G0AB59, :>B>@K5 2K <>65B5 ?>A5I0BL ?> A2>5<C CA<>B@5=8N? 0:>2K CA;>28O >?;0BK 8 >B:070 >B :C@A0? 0: >= @0A?@545;5= 2> 2@5<5=8? @>E>48B ;8 >= 2 @01>G85 4=8 8;8 B>;L:> 2> 2@5<O C8:-M=40? 0 B@5=8@>2:0E 4;O ?@0:B8:>2 G0AB> >B2>48BAO =5A:>;L:> 25G5@>2 4;O ?@0:B8G5A:8E 70=OB89. "@5=5@ >:07K205B >3@><=>5 2;8O=85 =0 :C@A. 5:>B>@K5 >@30=870F88 ?@83;0H0NB 0<5@8:0=A:8E B@5=5@>2. -B> =5A:>;L:> C25;8G8205B AB>8<>ABL 70=OB89, => AB>8B ?@8 MB>< 8<5BL 2 284C, GB> 0<5@8:0=A:85 B@5=5@K 2 1>;LH8=AB25 C65 402=> 70=8<0NBAO 8 8<5NB 1>;55 1>30BK9 >?KB. !5@B8D8:0F8>==K5 ?@>3@0<<K (?@0:B8: 8;8 48?;><) >1KG=> ?>4@07C<520NB CG0AB85, ?> :@09=59 <5@5, >4=>3> 0<5@8:0=A:>3> B@5=5@0. 2A5 65 =081>;55 206=K<8 >F5=:0<8, =025@=>5, O2;ONBAO 20H8 A>1AB25==K5 >ICI5=8O >B B@5=8=30 8 B@5=5@0. 70=8<05BAO AC1J5:B82=K< >?KB><. B409B5 A515 >BG5B 2 A2>8E A>1AB25==KE >F5=:0E B>3>, GB> 2K =0H;8 4;O A51O 206=K< 8 F5==K<. @028BAO ;8 20< B@5=5@, 8 >B=>A8B5AL ;8 2K : =5<C A C2065=85<? #AB0=>28;8 ;8 2K A =8< @0??>@B, 8 5ABL ;8 C 20A 4>25@85 : B><C, GB> >= 45;05B? "@5=5@K <>3CB 8<5BL A0<K5 @07=K5 AB8;8. #AB@08205B ;8 20A 53> AB8;L? >65B5 ;8 2K =0CG8BLAO G5<C-B> C =53>? >;CG8B5 A=0G0;0 AB>;L:> 8=D>@<0F88, A:>;L:> A<>65B5. >72>=8B5 2 @07=K5 >@30=870F88 8 A?@>A8B5 AB>8<>ABL 8E :C@A>2. 7;>68B5 8< A2>8 B@51>20=8O. =>385 >@30=870F88 CAB@0820NB >B:@KBK5 25G5@0, :C40 2K <>65B5 ?@89B8 8 ?>3>2>@8BL A B@5=5@0<8. ;O <=>38E ;N459 CAB=0O @5:><5=40F8O O2;O5BAO 206=K< :@8B5@85<. >7<>6=>, C 20A 5ABL 4@C3 8;8 7=0:><K9, :>B>@K9 ?@>H5; B@5=8=3 8 <>65B 40BL 20< F5==K9 A>25B. =>385 ;N48 ?@54?>G8B0NB A;54>20BL @5:><5=40F8O< B>;L:> >4=>3> G5;>25:0, :>B>@>3> >=8 C2060NB 8 :>B>@><C 4>25@ONB, =0 G5< 1K B>B =8 >A=>2K20; A2>8 A>25BK. 064K9 3>4 2 =>O1@5 AA>F80F8O =59@>;8=328AB8G5A:>3> ?@>3@0<<8@>20=8O ?@>2>48B :>=D5@5=F88 2 >=4>=5, 8 2 >48= 87 25G5@>2 CAB@08205B :@C3;K9 AB>;, =0 :>B>@>< 2K <>65B5 ?> >1I0BLAO A B@5=5@0<8 8 ?@54AB028B5;O<8 @07;8G=KE >@30=870F89. >=D5@5=F8O MB> 70<5G0B5;L=0O 2>7<>6=>ABL CG8BLAO 8 C7=020BL <=>3> =>2>3>. AA>F80F8O . :@><5 B>3>, 2K?CA:05B 1C:;5BK A ?@>3@0<<0<8 B@5=8=3>2KE :C@A>2 ?> ?> 2A59 5;8:>1@8B0=88, >=8 1C4CB 2KA;0=K 20< ?> 20H5<C B@51>20=8N. A;8 20< ?>=@028;0AL MB0 :=830, B0, =025@=>5, 20< 8=B5@5A=> 1C45B C7=0BL, GB> 55 02B>@K B>65 ?@>2>4OB B@5=8=38 . ;O ?>;CG5=8O 40;L=59H59 8=D>@<0F88 2K <>65B5 A2O70BLAO A =0<8 =5?>A@54AB25==>. !<>B@8B5 2 :>=F5 :=838 @0745; ?>4 =0720=85< "1 02B>@0E" !;>20@L =0;>3>2K9 87<5=ONI89AO =5?@5@K2=> 2 =5:>B>@KE ?@545;0E ?>4>1=> ?;02=><C @53C;OB>@C =0?@O65=8O. ?B09< A>AB>O=85, 2 :>B>@>< 2A5 2=8<0=85 8 GC2AB20 >1@0I5=K 2>2=5. AA>F80F8O ?>3@C65==>ABL 2 ?5@56820=85, ?@8 2>A?@>872545=88 :>B>@>3> G5;>25: 2848B A>1KB8O A2>8<8 A>1AB25==K<8 3;070<8. 2>A?@8=8<0O 53> 2A5<8 >@30=0<8 GC2AB2. C480;L=K9 >B=>AOI89AO : >@30=0< A;CE0. 545=85 87<5=5=85 A2>53> A>1AB25==>3> ?>2545=8O 2 @568<5 @0??>@B0, =5>1E>48<>3> 4;O B>3>, GB>1K 4@C3>9 G5;>25: A;54>20; 70 20<8. 54CI0O A8AB5<0 @5?@575=B0B82=0O A8AB5<0, 2 :>B>@>9 2545BAO ?>8A: 8=D>@<0F88 4;O B>3>, GB>1K 225AB8 55 2 A>7=0=85. 87C0;870F8O ?@>F5AA ?>AB@>5=8O 287C0;L=KE >1@07>2 2 <>735. 87C0;L=K9 8<5NI89 >B=>H5=85 : >@30=0< 7@5=8O. :CA>2>9 8<5NI89 >B=>H5=85 : >@30=0< 2:CA0. =CB@5==85 >1@07K 8=D>@<0F88, :>B>@K5 <K A>7405< 8 E@0=8< 2 A2>5< <>735 2 2845 :><18=0F89 >1@07>2. 72C:>2, >ICI5=89, 70?0E>2 8 2:CA>2. >72@0B >17>@ 8;8 @57N<5 A 8A?>;L7>20=85< :;NG52KE A;>2 8 B>=0 3>;>A0 4@C38E ;N459 (CG0AB=8:>2 A>25I0=8O, =0?@8<5@). B>@0O ?>78F8O 2>A?@8OB85 <8@0 A B>G:8 7@5=8O 4@C3>3> G5;>25:0. 0E>48BLAO 2> 2B>@>9 ?>78F88 MB> 7=0G8B 1KBL =0AB@>5==K< 8 =0E>48BLAO 2 :>=B0:B5 A 53> @50;L=>ABLN. 4=0 87 B@5E ?>78F89, >AB0;L=K5 =>AOB =0720=8O ?5@2>9 8 B@5BL59 ?>78F88. ;07=K5 A83=0;K 4>ABC?0 42865=8O 3;07 2 >?@545;5==KE =0?@02;5=8OE, :>B>@K5 C:07K20NB =0 287C0;L=K9, 0C480;L=K9 8;8 :8=5AB5B8G5A:89 A?>A>1 <KH;5=8O. ;C18==0O AB@C:BC@0 ?>;=0O ;8=328AB8G5A:0O D>@<0 2KA:07K20=8O, 87 :>B>@>9 2>7=8:05B ?>25@E=>AB=0O AB@C:BC@0. 0C=B09< A>AB>O=85 ;53:>3> B@0=A0, :>340 20H5 2=8<0=85 >1@0I5=> 2=CB@L, : 20H8< A>1AB25==K< <KA;O< 8 >ICI5=8O<. 5;5=85 87<5=5=85 2>A?@8OB8O ?CB5< ?5@5E>40 225@E 8;8 2=87 ?> ;>38G5A:8< C@>2=O<. 5;5=85 225@E MB> ?5@5E>4 =0 1>;55 2KA>:89 ;>38G5A:89 C@>25=L, :>B>@K9 2:;NG05B 2 A51O B>, G5< 2K 70=8<05B5AL. 5;5=85 2=87 - MB> ?5@5E>4 =0 1>;55 =87:89 C@>25=L : 1>;55 :>=:@5B=K< ?@8<5@0< B>3>, G5< 2K 70=8<05B5AL. -B8 ?5@5E>4K <>3CB 1KBL 2K?>;=5=K ?> 0=0;>388 A ?5@5E>4><: :;0AA, G;5= :;0AA0 (8;8 G0ABL), F5;>5. 8A:@5B=K9 87<5=ONI89AO <564C 42C<O @07;8G=K<8 A>AB>O=8O<8 ?>4>1=> 2K:;NG0B5;N, :>B>@K9 <>65B 1KBL ;81> 2:;NG5=, ;81> 2K:;NG5=. 8AA>F88@>20==K9 =52:;NG5==K9 2 ?5@56820=85, @0AA<0B@820NI89 8 A;KH0I89 A8BC0F8N A> AB>@>=K. 45=B8G=>ABL 20H / ->1@07 8;8 / -:>=F5?F8O. 5< 2K A51O AG8B05B5. &5;>AB=>ABL 20H53> ACI5AB20. A:065=85 ?@>F5AA, 2 @57C;LB0B5 :>B>@>3> =5:>B>@K9 >?KB >:07K205BAO =5B>G=> ?@54AB02;5==K< 2> 2=CB@5==5< ?5@56820=88 2 >3@0=8G5==>9 D>@<5. 02KG:8 >4=064K <K ?@>G8B0;8 >?@545;5=85 :02KG5:, :>B>@>5 3;0A8;>: "8=328AB8G5A:89 ?0BB5@=, 2 :>B>@>< 20H5 A>>1I5=85 2K@0605BAO B0:, :0: 1C4B> 53> 3>2>@8B :B>-B> 4@C3>9". 0;81@>2:0 B>G=>5 C7=020=85 A>AB>O=8O 4@C3>3> G5;>25:0 ?> =525@10;L=K< A83=0;0<. 8=5AB5B8G5A:89 >ICI5=8O B5;0, B0:B8;L=K5 >ICI5=8O 8 2=CB@5==85 GC2AB20, B0:85, :0: 2A?><8=05<K5 2?5G0B;5=8O 8 M<>F88, 0 B0:65 GC2AB2> @02=>25A8O. ;NG8 4>ABC?0 2A5 B>, A ?><>ILN G53> <K =0AB@08205< =0H8 B5;0, 8A?>;L7CO 4KE0=85, ?>7C, 65ABK 8 42865=8O 3;07, =0 >?@545;5==>3> @>40 <KH;5=85. ><?;5:A=0O M:2820;5=B=>ABL 420 CB25@645=8O, :>B>@K5 @0AA<0B@820NBAO :0: 8<5NI85 >48= 8 B>B 65 A<KA;, =0?@8<5@: "= =5 A<>B@8B =0 <5=O, 7=0G8B, >= =5 A;KH8B B>3>, GB> O 3>2>@N". >=3@CM=B=>ABL A>AB>O=85 F5;>AB=>AB8 8 ?>;=>9 8A:@5==>AB8, :>340 2A5 G0AB8 ;8G=>AB8 @01>B0NB 2<5AB5, ?@5A;54CO >4=C F5;L. @8B5@89 B>, GB> O2;O5BAO 206=K< 4;O 20A 2 :>=:@5B=>< :>=B5:AB5. @8B5@89 E>@>H> AD>@<C;8@>20==>3> @57C;LB0B0 A?>A>1 <KH;5=8O > @57C;LB0B5 8 A?>A>1 53> 2K@065=8O, :>B>@K9 45;05B 53> :0: 4>AB868<K<, B0: 8 ?@>25@O5<K<. -B> >A=>20 A>3;0A>20=8O @57C;LB0B>2 8 ?>;CG5=8O B0:8E @5H5=89, 2 :>B>@KE =5B ?@>83@02H8E. 0@B0 @50;L=>AB8 (<>45;L <8@0) C=8:0;L=>5 ?@54AB02;5=85 > <8@5 :064>3> G5;>25:0. ?>AB@>5==>5 87 53> 8=48284C0;L=KE 2>A?@8OB88 8 8=48284C0;L=>3> >?KB0. 8=8O 2@5<5=8 A?>A>1, :>B>@K< <K E@0=8< :0@B8=:8, 72C:8 8 >ICI5=8O ?@>H;>3>, =0AB>OI53> 8 1C4CI53>. >38G5A:89 C@>25=L =5GB> =0E>48BAO =0 1>;55 2KA>:>< ;>38G5A:>< C@>2=5, 5A;8 >=> 2:;NG05B 2 A51O B>, GB> =0E>48BAO =0 6oaqe =87:>< ;>38G5A:>< C@>2=5. 5B0 ACI5AB2CNI89 =0 1>;55 2KA>:>< ;>38G5A:>< C@>2=5. 7 3@5G5A:>3>, 8<55B 7=0G5=8O ?>A;5, 70, G5@57. 5B0<>45;L <>45;L O7K:0, :>B>@0O >?@545;O5B B5 ;8=328AB8G5A:85 ?0BB5@=K, :>B>@K5 45;0NB =5OA=K< A<KA; :><<C=8:0F88, 1;03>40@O ?@>F5AA0< 8A:065=8O, C?CI5=8O 8 >1>1I5=8O, 8 >?@545;O5B :>=:@5B=K5 2>?@>AK, 8<5NI85 F5;LN ?@>OA=8AL 8 ?>AB028BL ?>4 A><=5=85 =5B>G=>AB8 O7K:0, GB>1K 2>AAB0=>28BL 8E A2O7L A A5=A>@=K< >?KB>< 8 A 3;C18==>9 AB@C:BC@>9. 5B0 >A>7=0=85 7=0=85 > 7=0=88: >1;040=85 C<5=85< 8 7=0=85< >1 MB>< >1;040=88 A F5;LN >1JOA=8BL B>, :0: 2K @50;87C5B5 MB> C548=5=85. 5B0D>@0 :>A25==>5 A>>1I5=85 2 2845 8AB>@88 8;8 >1 @07=>3> 2K@065=8O, 8A?>;L7CNI53> A@02=5=85.  : <5B0D>@0< >B=>AOBAO >B=>AOB A@02=5=8O, ?@8BG8 8 0;;53>@88. 8;B>=-<>45;L >1@0I5=85 <5B0<>45;8, 8A?>;L7CNI55 A?5F80;L=K5 =5OA=K5 >1>@>BK @5G8 4;O ?@8A>548=5=8O : >?KBC 4@C3>3> G5;>25:0 8 ?>;CG5=8O 4>ABC?0 : =5>A>7=0205<K< @5AC@A0<. >40;L=K9 >?5@0B>@ 2>7<>6=>AB8 ;8=328AB8G5A:89 B5@<8= 4;O >1>7=0G5=8O A;>2, C:07K20NI8E =0 2>7<>6=>ABL 459AB28O (<>3C, =5 <>3C 8 B.?.). >40;L=K9 >?5@0B>@ =5>1E>48<>AB8 ;8=328AB8G5A:89 B5@<8= 4;O >1>7=0G5=8O A;>2, C:07K20NI8E =0 >1O70B5;L=K5 459AB28O (4>;65=, =5>1E>48<>, >1O70= 8 B.?.). >45;8@>20=85 ?@>F5AA @0A?>7=020=8O ?>A;54>20B5;L=>AB8 8459 8 ?>2545=88, :>B>@0O ?>72>;O5B A?@028BLAO A 7040G59. A=>20 CA:>@5==>3> >1CG5=8O. >45;L ?@0:B8G5A:>5 >?8A0=85 B>3>, :0: GB>-B> 459AB2C5B, :>=5G=0O F5;L :>B>@>3> 8A?>;L7>20=85 =0 ?@0:B8:5. 1>1I5==0O, 8A:065==0O 8 A>45@60I0O C?CI5=8O :>?8O. >45;L <8@0 (:0@B0 @50;L=>AB8) C=8:0;L=K5 ?@54AB02;5=8O > <8@5 :064>3> G5;>25:0, ?>AB@>5==K5 87 8=48284C0;L=KE 2>A?@8OB88 8 >?KB0. !CI=>AB=>5 F5;>5 ;8G=KE ?@8=F8?>2 459AB28O 8=48284CC<0. =>65AB25==>5 >?8A0=85 ?@>F5AA >?8A0=8O >4=>9 8 B>9 65 25I8 A @07;8G=KE B>G5: 7@5=8O 0;>65=85 8A?>;L7>20=85 >4=>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<K 4;O ?>;CG5=8O 4>ABC?0 : 4@C3>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<5, =0?@8<5@, ?>;CG5=85 7@8B5;L=>3> >1@070 8 70B5< 2>AAB0=>2;5=85 72C:>2 2 =5<. 0<5@5=85 F5;L, 65;05<K9 @57C;LB0B . 59@>;>38G5A:85 C@>2=8 8725AB=K B0:65 :0: @07;8G=K5 ;>38G5A:85 C@>2=8 8=48284C0;L=>3> >?KB0: >:@C65=85, ?>2545=85, A?>A>1=>AB8, C15645=8O, 845=B8G=>ABL 8 4CE>2=>ABL. 59@>;8=328AB8G5A:>5 ?@>3@0<<8@>20=85 87CG5=85 <0AB5@AB20 8 <>45;L B>3>, :0: ;N48 AB@C:BC@8@CNB A2>9 >?KB . 5:>=3@CM=B=>ABL B0:>5 A>AB>O=85. :>340 GB>-B> 20A A45@68205B, 2K =5 ?>;=>ABLN C25@5=K 2 @57C;LB0B5, 2=CB@5==89 :>=D;8:B. 5>1E>48<>5 @07=>>1@0785 381:>ABL <KH;5=8O 8 ?>2545=8O. 5>A>7=0205<>5 (?>4A>7=0=85) 2A5 B>, GB> 2 =0AB>OI89 <><5=B =5 ?@54AB02;5=> 2 20H5< A>7=0=88. 5A?5F8D8G5A:85 3;03>;K 3;03>;K, :>B>@K5 =8G53> =5 3>2>@OB > B><, :0:8< >1@07>< 459AB285 1K;> 2K?>;=5=>. @>F5AA =5 >?@545;5=. 5A?5F8D8G5A:85 ACI5AB28B5;L=K5 ACI5AB28B5;L=K5. :>B>@K5 =5 >?@545;ONB B>G=>, : :><C 8;8 : G5<C >=8 >B=>AOBAO. >2K9 :>4 >?8A0=85 , :>B>@>5 15@5B A2>5 =0G0;> A :=838 6>=0 @8=45@0 8 6C48B 5;>7L5 "'5@5?0E8 8 B0: 2=87C". ><8=0;870F8O ;8=328AB8G5A:89 B5@<8= 4;O >1>7=0G5=8O ?@>F5AA0 ?@52@0I5=8O 3;03>;0 2 01AB@0:B=>5 ACI5AB28B5;L=>5 8 4;O >1>7=0G5=8O A0<>3> ACI5AB28B5;L=>3>, >1@07>20==>3> B0:8< A?>A>1><. 1>1I5=85 ?@>F5AA, ?>A@54AB2>< :>B>@>3> >48= A?5F8D8G5A:89 >?KB AB0=>28BAO @5?@575=B0F859 F5;>3> :;0AA0 >?KB>2. 1>=OB5;L=K9 >B=>AOI89AO : >@30=0< >1>=O=8O. 1J548=5==>5 ?>;5 548=0O AB@C:BC@0 . "@5E<5@=0O <0B@8F0 =52@>;>38G5A:8E C@>2=59, ?>78F89 2>A?@8OB8O 8 2@5<5=8. B@065=85 B>G=0O ?>4AB@>9:0 : F5;>9 G0AB8 ?>2545=8O 4@C3>3> G5;>25:0. 0BB5@= A8AB5<0B8G5A:8 ?>2B>@ONI89AO, CAB>9G82K9 M;5<5=B (D@03<5=B) 8;8 ?>A;54>20B5;L=>ABL M;5<5=B>2 (D@03<5=B>2) ?>2545=8O. 5@20O ?>78F8O 2>A?@8OB85 <8@0 B>;L:> A> A2>59 B>G:8 7@5=8O, ?@51K20=85 2 ?>;=>< :>=B0:B5 A> A2>59 A>1AB25==>9 2=CB@5==59 @50;L=>ABLN. 4=0 87 B@5E ?>78F89 2>A?@8OB8O, >AB0;L=K5 =07K20NBAO: 2B>@0O 8 B@5BLO ?>78F88. 5@5:@5AB=>5 ?@8A>548=5=85 >B@065=85 O7K:0 B5;0 G5;>25:0 A 8A?>;L7>20=85< 42865=8O 4@C3>3> B8?0, =0?@8<5@, ?>4AB@>9:0 :0G0=85< =>38 : @8B<C 53> @5G8. >2545=85 ;N10O 0:B82=>ABL, 2 :>B>@CN <K 2>2;5G5=K, 2:;NG0O ?@>F5AA <KH;5=8O. >25@E=>AB=0O AB@C:BC@0 ;8=328AB8G5A:89 B5@<8= 4;O >1>7=0G5=8O CAB=KE 8 ?8AL<5==KE A>>1I5=89, ?@8E>4OI8E 87 3;C18==>9 AB@C:BC@K ?>A@54AB2>< C?CI5=8O, 8A:065=8O 8 >1>1I5=8O. >4AB@>9:0 708<AB2>20=85 45B0;59 ?>2545=8O 4@C3>3> G5;>25:0 A F5;LN CA8;5=8O @0??>@B0. >78F8O 2>A?@8OB8O B>G:0 7@5=8O, :>B>@CN <K ?@8=8<05< 2 =5:>B>@K9 <><5=B 2@5<5=8, <>65B 1KBL: =0H59 A>1AB25==>9 (?5@20O ?>78F8O), =0H53> A>15A54=8:0 (2B>@0O ?>78F8O) 8 ?>78F859 >1J5:B82=>3> 8 1;03>A:;>==>3> =01;N40B5;O (B@5BLO ?>78F8O). @548:0BK A5=A>@=> - >A=>20==K5 A;>20, C:07K20NI85 =0 8A?>;L7>20=85 B>9 8;8 8=>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<K. @54?>G8B05<0O A8AB5<0 @5?@575=B0B82=0O A8AB5<0, :>B>@CN 8=48284CC< G0I5 2A53> 8A?>;L7C5B 4;O A>7=0B5;L=>3> <KH;5=8O 8 :>B>@0O >@30=87C5B 53> >?KB. @5AC??>78F88 8458 8;8 CB25@645=8O, :>B>@K5 A;54C5B AG8B0BL A0<8<8 A>1>9 @07C<5NI8<8AO 4;O B>3>, GB>1K :><<C=8:0F8O 8<5;0 A<KA;. @8A>548=5=85 : 1C4CI5<C <KA;5==0O @5?5B8F8O @57C;LB0B0 A F5;LN ?>2KH5=8O 30@0=B88 B>3>, GB> 65;05<>5 ?>2545=85 ?@>87>945B. C=:BC0F8>==0O 42CA<KA;5==>ABL 42CA<KA;5==>ABL, A>740==0O A>548=5=85< 42CE >B45;L=KE ?@54;>65=89 2 >4=>, 87 :>B>@>3> 2A5340 <>6=> ?>?KB0BLAO 872;5GL A<KA;. 073>2>@=K5 ?>ABC;0BK 38?=>B8G5A:85 D>@<K O7K:0 2>?@>AK, :>B>@K5 8=B5@?@5B8@CNBAO :0: :><0=4K. 07;8G5=85 ?@>F5AA ?>8A:0 @07;8G89. 07@K2 8A?>;L7>20=85 ?0BB5@=>2 ?>2545=8O, >B;8G0NI8EAO >B ?0BB5@=>2 4@C3>3> G5;>25:0, @07@CH5=85 @0??>@B0 A F5;LN 87<5=5=8O =0?@02;5=8O, ?@5@K20=8O 8;8 >:>=G0=8O A>25I0=8O 8;8 @073>2>@0. 0<:0 ":0: 1C4B>" MB> B5 A;CG08, :>340 2K ?@8B2>@O5B5AL, GB> =5:>B>@>5 A>1KB85 C65 ?@>87>H;>, 8 B>340. 4C<0O, GB> >=> ":0: 1C4B>" A;CG8;>AL, ?@>2>F8@C5B5 B2>@G5A:>5 @5H5=85 ?@>1;5<K ?CB5< <KA;5==>3> ?@5>4>;5=8O >G5284=KE ?@5?OBAB289 2 =0?@02;5=88 : 65;05<><C @5H5=8N. 0<:0 =01>@ :>=B5:AB>2 8;8 A?>A>1>2 2>A?@8OB8O G53> ;81>, :0:, =0?@8<5@, 2 @0<:5 @57C;LB0B0, 2 @0<:5 @0??>@B0, 2 @0<:5 2>72@0B0 8 B.?. 0??>@B ?@>F5AA ?>AB@>5=8O 8 ?>445@60=8O >B=>H5=89 2708<=>3> 4>25@8O 8 ?>=8<0=8O <564C 42C<O 8;8 1>;55 ;N4L<8, 2>7<>6=>ABL 2K7K20BL @50:F88 4@C38E ;N459. 5?@575=B0B82=0O A8AB5<0 B>, :0: <K :>48@C5< 8=D>@<0F8N 2 A2>5< <>735 2 >4=>9 8;8 =5A:>;L:8E A5=A>@=KE A8AB5<0E: 287C0;L=>9, 0C480;L=>9, :8=5AB5B8G5A:>9, 2:CA>2>9 8 >1>=OB5;L=>9. 5?@575=B0F8O :>48@>20=85 8 =0:>?;5=85 A5=A>@=>9 8=D>@<0F88 2 <>735. 5AC@A=>5 A>AB>O=85 =52@>;>38G5A:>5 8 D878G5A:>5 A>AB>O=85 G5;>25:0 2 F5;><, :>340 >= GC2AB2C5B A51O >1;040NI8< @5AC@A0<8. 5AC@AK ;N1K5 A@54AB20, :>B>@K5 <>3CB 1KBL 70459AB2>20=K 4;O 4>AB865=8O @57C;LB0B0: D878>;>38O, A>AB>O=8O, <KA;8, AB@0B5388, ?5@56820=8O, ;N48, A>1KB8O 8;8 25I8. 5D@59<8=3 87<5=5=85 @0<:8 2 >B=>H5=88 CB25@645=8O, GB>1K ?@840BL 5<C 4@C3>9 A<KA;. 5D@59<8=3 :>=B5:AB0 87<5=5=85 :>=B5:AB0 CB25@645=8O A F5;LN ?@840BL 5<C 4@C3>9 A<KA;: " :0:8E CA;>28OE MB> 1K;> 1K ?>4E>4OI59 @50:F859?" 5D@59<8=3 A>45@60=8O ?@840=85 CB25@645=8N 4@C3>3> A<KA;0 ?CB5< ?5@52>40 2=8<0=8O =0 4@C3CN G0ABL A>45@60=8O, 704020O 2>?@>A: "'B> 5I5 <>3;> 1K MB> 7=0G8BL?" !5=A>@=0O GC2AB28B5;L=>ABL ?@8>1@5B5=85 C<5=89 45;0BL 1>;55 B>=:85 8 1>;55 ?>;57=K5 @07;8G5=8O 2 >B=>H5=88 A5=A>@=>9 8=D>@<0F88, :>B>@CN <K ?>;CG05< 87 >:@C60NI53> <8@0. !5=A>@=>->A=>20==>5 >?8A0=85 8=D>@<0F8O, :>B>@0O O2;O5BAO =5?>A@54AB25==> =01;N405<>9 8 >1=0@C68205<>9 A ?><>ILN >@30=>2 GC2AB2. !CI5AB2C5B @07;8G85 <564C >?8A0=85<: "C1K @0ABO=CBK, 284=K =5:>B>@K5 7C1K, 8 C3>;:8 @B0 ?@8?>4=OBK", 8: "=0 AG0AB;820", :>B>@>5 O2;O5BAO 8=B5@?@5B0F859. !8=5AB578O 02B><0B8G5A:0O A2O7L, :>B>@0O CAB0=02;8205BAO <564C @07;8G=K<8 :0=0;0<8 2>A?@8OB8O. !8=B0:A8G5A:0O 42CA<KA;5==>ABL 2 0=3;89A:>< O7K:5 42CA<KA;5==>5 CB25@645=85, 2 :>B>@>< 3;03>; A ing - 3>2K< >:>=G0=85< <>65B A;C68BL ;81> ?@8;030B5;L=K<, ;81> 3;03>;><, =0?@8<5@: "Influencing people can make 0 difference". !>3;0A>20=85 @57C;LB0B>2 ?@>F5AA ?>43>=:8 @07;8G=KE @57C;LB0B>2 4@C3 : 4@C3C, >?B8<870F8O @5H5=89. A=>20 B0:8E ?5@53>2>@>2, 2 :>B>@KE >15 AB>@>=K >:07K20NBAO 2 2K83@KH5 !>7=0=85 2A5 B>, GB> >A>7=05BAO 2 40==K9 <><5=B 2@5<5=8. !>AB>O=85 20H8 GC2AB20, 20H5 =0AB@>5=85. 48=AB2> =52@>;>38G5A:8E 8 D878G5A:8E ?@>F5AA>2, ?@>B5:0NI8E 2 8=48284CC<5 2 ;N1>9 <><5=B 2@5<5=8. !>AB>O=85, 2 :>B>@>< <K =0E>48<AO, >:07K205B 2;8O=85 =0 =0H8 A?>A>1=>AB8 8 8=B5@?@5B0F88 >?KB0. !?>A>1=>ABL CA?5H=0O AB@0B538O 2K?>;=5=8O =5:>B>@>3> 7040=8O. !B@0B538O ?>A;54>20B5;L=>ABL <KA;59 8 459AB289 4;O ?>;CG5=8O :>=:@5B=>3> @57C;LB0B0. !C1<>40;L=>AB8 @07;8G8O 2=CB@8 :064>9 @5?@575=B0B82=>9 A8AB5<K, E0@0:B5@8AB8:8 =0H8E 2=CB@5==8E @5?@575=B0F89, A0<K5 <0;5=L:85 AB@>8B5;L=K5 :8@?8G8:8 =0H8E <KA;59. "@0=A 87<5=5==>5 A>AB>O=85 A>7=0=8O, :>340 2=8<0=85 =0?@02;5=> 2=CB@L 8 A>A@54>B>G5=> =0 =57=0G8B5;L=>< :>;8G5AB25 AB8<C;>2. "@5BLO ?>78F8O 2>A?@8OB85 <8@0 A B>G:8 7@5=8O AB>@>==53> 8 1;03>A:;>==>3> =01;N40B5;O. 4=0 87 B@5E ?>78F89 2>A?@8OB8O, >AB0;L=K5 =>AOB =0720=8O ?5@2>9 8 2B>@>9 ?>78F89. "@>9=>5 >?8A0=85 ?@>F5AA 2>A?@8OB8O >?KB0 A ?5@2>9, 2B>@>9 8 B@5BL59 ?>78F89. #15645=8O >1>1I5=8O, :>B>@K5 <K 45;05< >B=>A8B5;L=> >:@C60NI53> =0A <8@0 8 =0H8E ?@8=F8?>2 2708<>459AB28O A =8<. #=825@A0;L=K5 :20=B8D8:0B>@K ;8=328AB8G5A:85 B5@<8=K 4;O >1>7=0G5=8O B0:8E A;>2, :0: :064K9, 2A5 8 4@., :>B>@K5 =5 4>?CA:0NB 8A:;NG5=89. 4=0 87 :0B53>@89 <5B0<>45;8. #?CI5=85 ?@>?CA: G0AB8 >?KB0 2 @5G8 8;8 <KH;5=88. $878>;>38G5A:89 >B=>AOI89AO : D878>;>388 G5;>25:0. $8;LB@K 2>A?@8OB8O C=8:0;L=K5 8458, >?KB, C15645=8O 8 O7K:, :>B>@K5 D>@<8@CNB =0HC <>45;L <8@0. $>=5B8G5A:0O 42CA<KA;5==>ABL 420 A;>20, :>B>@K5 72CG0B >48=0:>2>, => ?8HCBAO ?> @07=><C. 0?@8<5@: ?>@>3 8 ?>@>:. '0AB8 AC1;8G=>AB8 A> A2>8<8 =0<5@5=8O<8, 8=>340 :>=D;8:BCNI85 4@C3 A 4@C3><. -:>;>38O 701>B0 > F5;>AB=>AB8 2708<>A2O759 <564C ACI5AB2>< 8 >:@C60NI59 A@54>9. #?>B@51;O5BAO B0:65 2 >B=>H5=88 2=CB@5==59 M:>;>388: C@02=>25H5==>ABL 2708<>A2O759 <564C ;8G=>ABLN 8 55 <KA;O<8, ?>2545=85<, A?>A>1=>ABO<8, F5==>ABO<8 8 C15645=8O<8. 8=0<8G5A:>5 @02=>25A85 M;5<5=B>2 2 A8AB5<5. -?8AB5<>;>38O 87CG5=85 B>3>, :0: <K 7=05< > B><, GB> <K 7=05< GB>-B>. "5>@8O ?>7=0=8O. /:>@5=85 ?@>F5AA, ?>A@54AB2>< :>B>@>3> ;N1>9 AB8<C; 8;8 @5?@575=B0F8O (2=5H=OO 8;8 2=CB@5==OO) >:07K205BAO A2O70==>9 A =5:>B>@>9 @50:F859 8 70?CA:05B 55 ?@>O2;5=85. /:>@O <>3CB 2>7=8:0BL 5AB5AB25==K< >1@07>< 8 <>3CB 1KBL CAB0=>2;5=K =0<5@5==>. :68np"$&*HJ246: JL D F H L n p & ( ^ ` * , 0 4 L N >*OJQJ jU5 j5U6\:,<N 6 \ " 4ZZ*$a$Lc " P R V Z  < > t v (*.2df NPTX|~"$Z\ NPTX "$Z\ >*OJQJ jU` $(jlFHvx|"BDz|JLz|ln.0^`dh8:hjnr *,bd jUc*$jt 64L L!,""8##f$,%d*,04prNP~(*.24BDF|~@BFJjlJLz|  B D z | !!@!B!F!J!!! >*OJQJ jU`!!! """&"*"@"B"x"z""""""""""",#.#2#6#Z#\#########*$,$Z$\$`$d$$$$$ %"%&%*%n%p%%%%%%%"&$&Z&\&&&&&&&&&''''0'2'h'j'''''''''((*(.(2(t(v((((((( >*OJQJ jU`,%%&''4(()N**+&,,R--n../0001L22j334T55647(,).)d)f)))))))**B*D*H*L*********++N+P+~++++++++,, ,$,B,D,z,|,,,,,,,--F-H-L-P-R-`-b-d---------2.4.b.d.h.l........../0/f/h/////////$0&0 >*OJQJ jU`&0*0.0r0t0000000$1&1\1^111111122@2B2F2J2^2`222222222.303^3`3d3h333333333:4<4r4t444444455H5J5N5R5~555555556 6V6X666666666(7*7.727f7h77777777 jUc477j8 992::;Z<<=,>>~?@@ AABBRCCD.EEDFFZGGvH77.808^8`8d8h888889999:9<9r9t999999999999&:(:,:0:f:h:::::::$;&;\;^;;;;;;;< <N<P<T<X<<<<<<<<<= =V=X========= >">&>*>z>|>>>>>>> ? ?B?D?r?t?>* >*OJQJ jU`t?x?|????????@@@H@J@x@z@~@@@@@@AAA A"A$AZA\AAAAAAAAABBBB4B6BlBnBBBBBBBCCFCHCLCPCrCtCCCCCCCDDRDTDDDDDDDDD E"E(E,E.E:EEtEvEEEEEEEFF >*OJQJ jU`F6F8F>FBFXFZFFFFFFFFFGGLGNGTGXGnGpGGGGGGGHH8H:HhHjHpHtHHHHH I IIIDIFI|I~IIIIIJ J@JBJpJrJxJ|JJJJJKKKKJKLKKKKKKKKK2L4LbLdLjLnLpL|L~LLLLLLLLLM >*OJQJ jU`vHII~JKKpLLMNN8NOP@TX[\d4eHehjmqu2x|<$a$MMMNMPM~MMMMMMMMMM NNNNNNN8NJNO^^4eFeHeeFfp{v{}:}bf\xz|>@|ȝʝbnv<$.0`0@T5CJ6 >*OJQJ CJOJQJ6CJCJ5 j5UOJQJ jUS<ޅ\ztblĔ|@ʝ & Fl0``r^0\t"8FTPh BVd~1124\4^4ETFLLLLNNhNlNNNNNVO؉ډtҌ8V@` \p l 02`d***++T???BBccdCJ >*OJQJ5CJ CJOJQJCJ6CJZ *"#&)>0112L2x2224^4667969J99p:Z>@EEJLLM6NNOVORjTVXhYd[\`dDhkorruwf}*ډ$a$ډtҌ8V@`@h ʒ\p2 j @zPfF z(b`lBBb20 F $'**+-06 94=T??BE ILTF[^Daddfehe}`}b}ޏ ^jʝ2< BZhzh$DF "xZ^j2:RT|~LNjLj,,,&QDQFQ6CJmH sH jCJUjLF; CJ UVCJ jCJ U55CJ6CJ CJOJQJCJCJNDagjn*q$uw}b}4ޏ Ҕ:ŸlLDD$F0L"$H NZ^H@D RLL(0Nj> L`d f&j,,.236`9`9"=(AFL&QFQV[2\]_ahbbff(fhhhLjHoNFQFH<bVXjl zt  ;;@@`AAA]]H_V_P{n{|*}*HJ^~>"TV  &(fj >*OJQJ 56CJ5CJ CJOJQJ6CJCJYRHʍhdږb̘Xp*ީԫ,ʭFrr&xTBBPV8Bzdtn< J pN$'*-0*2,5&8;;(?`AA^CILbNbNfQ^UZZ\_abcfgbnqpxP{n{V||*}}H~,ցv$6^6ދ*JL6<,ʱxJ^^>*"VbZt *L B$a$^BXN"'n*,>13.48:ERTX.2j9r:______HcPcRccc^`4frj >*OJQJ5CJ CJOJQJCJ6CJ[Fpsvz||4(JD$^:@LPh^h$(H44L"2~^t:: >TP"jh0 #'+&./4r:*>,@HLbQ R T\V X$a$ X___`avbcHcregkn,rDy (.īrt$a$t &4fh<X@r j 0T$a$:F&: N$2^: &8:BPRfN|$pr<>^"0X&NV B  <@F ##V$X$$^%`%%& &3 CJOJQJ5CJ6CJCJ^FDz 6F4 F `$% &J,/24533?@D@JAAAVEXE\EEEJKKLLSSSTTD\\4_R_T___J````@$\(.T CJmH sH 56CJ CJOJQJ5CJCJ6CJX5V5558B=?@BCCCC4DDDbD|DEGFHJKLSSTVY\^^_`haacddijkkjllqr$ssz}Lj@zЍB$0\(T™ڞ&XĨ ^` ^`TZ™șĨ<dfb8HJL.0htvdf 02P`DF*FHjn " FH  h j  6 >*OJQJ 56CJ5CJ CJOJQJ6CJCJ CJmH sH VĨ|<flL~d 2J$a$tZH*Hh2 J:* &&+ ^`$a$68:@(*$$ ($(Z1\1112 33.CpCrCFFFFFGG>GGG"I6IIIJJ2JbJzJJJJJKKLFLPLjLvLLL\\F]T]Taba$cbcdc6~v~x~ք0pȅ؅ ˆHv>Pؖ$x6CJ CJOJQJ5 CJmH sH CJ5CJZ&+n-&/239<@.CrCFHdKMNOPRJSfT"U\VrX"\]z_`$cdcfffi4knqtvby6~x~ZdБd$,̤p&~ |ʤ̤ʫ~D\^tv$&fhR T @ B t v > z ( T  X J t      d  z  ! " ( ) ) `0 f1 6 7 7 L M M M *S 5CJ CJOJQJ6CJCJ^0h4xD^&v2r&l,F  x > ( X J  $a$  d  z " $ ( ) - ". j/ `0 0 1 f1 6 7 t< A zE J L M M nM M *S S V bY Y @^ e g 2k tn q Rr ^y jz { ~~ ~ ‚ < | \ z $a$*S S bY Y g h q Rr ^y jz ~ ~ v  8 :  h 0 2  r   l  4 4 4 8 8 T; Z; z< < = = r> ~> M N N _ _ d d e e k 0k k k r 5CJ CJmH sH OJQJ >*OJQJ CJOJQJCJ6CJV 8 \ ԛ \ & 6 ޱ ֵ l : j  T 2 R  H ^ r   l % ~= z9!v%dd ! # (& & ) z3 4 4 8 T; z< = ? nE I M N "Q FW [ _ ` Tb e i l l ^`l l m 4m `m m *p r r Pz } Z B @ ސ Β x ȗ Ҟ T b Ʊ r r r X Z B ȗ ֗ T Ʊ ܽ $ 6 P b 0 ~ ( > ~ ~ t 8 ^ |   5 5 5 6 6 6 7 l8 8 B C F F 0I