Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

“Поняття “ринок” : суть, причини і час виникнення, причини розвитку, види і різновиди, роль і значення в економіці. Особливості сучасних ринків”

Виникнення, суть та функції ринку

Поняття "ринок" сьогодні є чи ненайпопулярнішим в нашому суспільстві. Зумовлено це переходом України доринкової економіки, ринкових відносин. У чому полягає зміст цих понять? Векономічній літературі наводяться різні визначення ринкy. Його визначають яксферу обмiну або мiсце зустрiчi покупцiв i продавцiв товарiв i послуг, абосукупнiсть угод купiвлi i продажу товарiв тощо. Ці визначення обмежують риноквиключно сферою обмiну, купiвлi-продажу, що не вiдображає йогодiйсної сутi.
          Як економічна категорія,поняття "ринок" вiдображає сутнiсть економiчних вiдносин, щовиникають мiж суб'єктами економiчної системи (виробниками i покупцями) зприводу обмiну результатами i умовами (факторами) виробництва. Економiчнiвiдносини завжди проявляються як економiчнi iнтереси (усвiдомленi людиноюпотреби, спонукальнi мотиви господарської дiяльностi). Тому ринок - поняття,яке вiдображає процес взаємодiї економiчних iнтересiв суб'єктiв господарськоїсистеми.
Поняття "ринок" тотожне поняттю "ринковi вiдносини".
          Економiчна система, щофункцiонує на засадах ринкових вiдносин, у реальнiй дiйсностi є формоюорганiзацiї господарської дiяльностi суспiльства, яку називають по-рiзному:ринкова система, система вiльногопiдприємництва або ж просто - ринок.
           Поняття ринок можна розглядатияк у вузькому, так i широкому розумiннi. У першому - це форма економiчногообмiну, в другому - система вiдносин господарювання, здатна вирiшувати життєвоважливi завдання у сферах суспiльного виробництва, обмiну, розподiлу таспоживання.
Ринок виступає як сукупнiсть форм i органiзацiї спiвробiтництва людей один зодним, призначених для того, щоб звести разом з комерцiйною метою продавцiв тапокупцiв, а також надати можливiсть першим продати, другим - купити товар.Тобто це мiсце добровiльних угод, де продаж товарiв вiдбувається лише в томувипадку, коли обидві сторони - продавець iпокупець – знаходять компромiс, який проявляється в цiні.
          Як явище господарського життяринок з'явився багато сотень років назад як наслідок природно-історичногорозвитку виробництва і обміну, що породили товарне ведення господарства.Відбувалося це через розвиток суспільного поділу праці, появу економічносамостійних, юридичних суб'єктів і перехід від натурального виробництва допрямогопродуктообміну, а  потім і до товарного обміну на ринку.
         Ринок функціонує за певних умов,які можна поділити на чотири групи. Економічні умови - основою яких єдемократизація економіки - пов'язані з введенням загальних умов господарювання,які забезпечують ринкові зв'язки, передбачають:

-вiльний вибiр форм власностi на засоби виробництва (утвердженняправа господаря);
         -  вiльне цiноутворення;
         - забезпечення та захист конкуренцiї;
         - вiльний вибiр виду дiяльностi;
         - вiльний обiг товару, капiталу, працi;
          - оподаткування, фiнансування,кредитування, валютна полiтика, якi стимулюють пiдприємницьку дiяльнiсть.

Соцiальнi умови, якi забезпечуютьгуманнiсть ринкової економiки, охоплюють:

 - систему захисту малозабезпечених верствнаселення (пенсiйне забезпечення);
            - система соцiальноїдопомоги дiтям, молодi, безробiтним;
            - система соцiального захистувiд безробiття.

Правові умови включають системузаходів, пов'язаних з розробкою правового законодавства і прийняття економічнихположень з переходу на ринкові методи господарювання.
          Соцiально-психологiчнi тасоцiально-культурнi умови, якi забезпечують самореалiзацiю особи таповагу до неї, включають:

  - забезпечення свободи розвитку потенцiалуособи - квалiфiкацiйного, освiтнього, творчого, комунiкативного,пiдприємницького, морального та iн.;
           - свобода полiтичної дiяльностi;
            - система соцiальноївiдповiдальностi особи перед трудовим колективом, суспiльством;
           - система задоволення духовних потреб особи;
            - можливiсть вивченнякультурних надбань народiв України та свiтової культури в цiлому.

Основними ознаками, що визначають суть ринку,є:

  - доступнiсть для будь-якого споживача всiхтоварiв, представлених на ринку (вiдсутнiсть фондування, карток, талонiв таiнших обмежуючих форм розподiлу);
            - необмежена кiлькiстьконкурентiв, абсолютно вiльний вхiд у ринок та вихiд з нього;
            - повна iнформацiя учасникiвконкуренцiї щодо пропозицiї, попиту,цiн, норм прибутку та iн.;
            - свобода реалiзацiї товарiвi послуг, вибору товарiв споживачем та прийняття рiшень;
            - пануючий диктат споживача.

В умовах вiльної конкуренцiї виробництвоперебуває пiд постiйним економiчним контролем, а товаровиробники стаютьвиконавцями волi споживача, змагаючись за сферу впливу на нього та йогогаманець.

Бiльш повно i глибоко сутнiсть ринку можна розкрити через функцiї, якi вiнвиконує. До основних функцiй слід віднести: регулюючу, стимулюючу,економічного відбору, iнтегруючу.
          Регулююча функція забезпечуєпостійність зв'язків між різними галузями виробництва, з допомогою ринкувстановлюються основні мікро- та макропропорції в економіці, у виробництві таобміні. Через конкуренцію ринкові відносини активно впливають на зниженнявитрат на виробництво будь-якого товару, на впровадження досягненьнауково-технічної революції, на задоволення платоспроможного попиту населення.Ринок - найбільш досконалий інструмент саморегулювання товарного виробництва.Він визначає, "що", "як" і "для кого" виробляти.Цю функцію ринок виконує тому, що він найбільш "оперативно" реагує назміни, які відбуваються в економічному житті суспільства, а суб'єкти ринковихвідносин у свою чергуреагують на зміни, що відбуваються на ринку.
           Стимулююча функціяполягає в тому, що на ринку виграє той, хто найбільш раціонально використовуєфактори виробництв для одержання найкращих кінцевих результатів, застосовуючинайновіші досягнення науки, техніки, організації праці та управління. Головне вцій функції полягає в тому, що ринок стимулює виробництво саме тих товарів, якінеобхідні споживачам.
             Функція економічноговідбору полягає в тому, що завдяки конкуренції суспільне виробництвозвільняється від економічно слабких, нежиттєздатних підприємств. Ринок - ценайоб'єктивніший суддя і найдемократичніший механізм економічного відборуефективно діючих господарств. Процес відбору - жорстокий і безжалісний, алескаржитися можна хіба що на свою некомпетентність. Реалізуючи цю функцію, ринокпідвищує прибутковість економіки в цілому.
              Ринок також"зшиває" економіку в єдине ціле, розвиваючи систему горизонтальних івертикальних зв'язків (підприємств, галузей, регіонів), в тому числізовнішньоекономічних. У цьому проявляється інтегруюча функція ринку.Ринок сприяє проникненню товарів у різні країни і куточки світу. Обмін товарамиміж країнами здійснюється за світовими цінами, які будуються наінтернаціональній вартості. Якщо ж на ринок потрапляє товар, витрати навиготовлення якого перевищують суспільно необхідні інтернаціональні витратипраці, то їхній власник стає неконкурентоспроможним.
            Отже, відзначені умови існуваннята функціонування ринку, а також його функції визначають ринок, як конкретнуформу господарської діяльності суспільства, яка одержала назву ринкової системигосподарювання, або ринкової економіки.Размер файла: 101.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров