Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (2)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

“Поняття “ринок” : суть, причини і час виникнення, причини розвитку, види і різновиди, роль і значення в економіці. Особливості сучасних ринків”

Виникнення, суть та функції ринку

Поняття "ринок" сьогодні є чи ненайпопулярнішим в нашому суспільстві. Зумовлено це переходом України доринкової економіки, ринкових відносин. У чому полягає зміст цих понять? Векономічній літературі наводяться різні визначення ринкy. Його визначають яксферу обмiну або мiсце зустрiчi покупцiв i продавцiв товарiв i послуг, абосукупнiсть угод купiвлi i продажу товарiв тощо. Ці визначення обмежують риноквиключно сферою обмiну, купiвлi-продажу, що не вiдображає йогодiйсної сутi.
          Як економічна категорія,поняття "ринок" вiдображає сутнiсть економiчних вiдносин, щовиникають мiж суб'єктами економiчної системи (виробниками i покупцями) зприводу обмiну результатами i умовами (факторами) виробництва. Економiчнiвiдносини завжди проявляються як економiчнi iнтереси (усвiдомленi людиноюпотреби, спонукальнi мотиви господарської дiяльностi). Тому ринок - поняття,яке вiдображає процес взаємодiї економiчних iнтересiв суб'єктiв господарськоїсистеми.
Поняття "ринок" тотожне поняттю "ринковi вiдносини".
          Економiчна система, щофункцiонує на засадах ринкових вiдносин, у реальнiй дiйсностi є формоюорганiзацiї господарської дiяльностi суспiльства, яку називають по-рiзному:ринкова система, система вiльногопiдприємництва або ж просто - ринок.
           Поняття ринок можна розглядатияк у вузькому, так i широкому розумiннi. У першому - це форма економiчногообмiну, в другому - система вiдносин господарювання, здатна вирiшувати життєвоважливi завдання у сферах суспiльного виробництва, обмiну, розподiлу таспоживання.
Ринок виступає як сукупнiсть форм i органiзацiї спiвробiтництва людей один зодним, призначених для того, щоб звести разом з комерцiйною метою продавцiв тапокупцiв, а також надати можливiсть першим продати, другим - купити товар.Тобто це мiсце добровiльних угод, де продаж товарiв вiдбувається лише в томувипадку, коли обидві сторони - продавець iпокупець – знаходять компромiс, який проявляється в цiні.
          Як явище господарського життяринок з'явився багато сотень років назад як наслідок природно-історичногорозвитку виробництва і обміну, що породили товарне ведення господарства.Відбувалося це через розвиток суспільного поділу праці, появу економічносамостійних, юридичних суб'єктів і перехід від натурального виробництва допрямогопродуктообміну, а  потім і до товарного обміну на ринку.
         Ринок функціонує за певних умов,які можна поділити на чотири групи. Економічні умови - основою яких єдемократизація економіки - пов'язані з введенням загальних умов господарювання,які забезпечують ринкові зв'язки, передбачають:

-вiльний вибiр форм власностi на засоби виробництва (утвердженняправа господаря);
         -  вiльне цiноутворення;
         - забезпечення та захист конкуренцiї;
         - вiльний вибiр виду дiяльностi;
         - вiльний обiг товару, капiталу, працi;
          - оподаткування, фiнансування,кредитування, валютна полiтика, якi стимулюють пiдприємницьку дiяльнiсть.

Соцiальнi умови, якi забезпечуютьгуманнiсть ринкової економiки, охоплюють:

 - систему захисту малозабезпечених верствнаселення (пенсiйне забезпечення);
            - система соцiальноїдопомоги дiтям, молодi, безробiтним;
            - система соцiального захистувiд безробiття.

Правові умови включають системузаходів, пов'язаних з розробкою правового законодавства і прийняття економічнихположень з переходу на ринкові методи господарювання.
          Соцiально-психологiчнi тасоцiально-культурнi умови, якi забезпечують самореалiзацiю особи таповагу до неї, включають:

  - забезпечення свободи розвитку потенцiалуособи - квалiфiкацiйного, освiтнього, творчого, комунiкативного,пiдприємницького, морального та iн.;
           - свобода полiтичної дiяльностi;
            - система соцiальноївiдповiдальностi особи перед трудовим колективом, суспiльством;
           - система задоволення духовних потреб особи;
            - можливiсть вивченнякультурних надбань народiв України та свiтової культури в цiлому.

Основними ознаками, що визначають суть ринку,є:

  - доступнiсть для будь-якого споживача всiхтоварiв, представлених на ринку (вiдсутнiсть фондування, карток, талонiв таiнших обмежуючих форм розподiлу);
            - необмежена кiлькiстьконкурентiв, абсолютно вiльний вхiд у ринок та вихiд з нього;
            - повна iнформацiя учасникiвконкуренцiї щодо пропозицiї, попиту,цiн, норм прибутку та iн.;
            - свобода реалiзацiї товарiвi послуг, вибору товарiв споживачем та прийняття рiшень;
            - пануючий диктат споживача.

В умовах вiльної конкуренцiї виробництвоперебуває пiд постiйним економiчним контролем, а товаровиробники стаютьвиконавцями волi споживача, змагаючись за сферу впливу на нього та йогогаманець.

Бiльш повно i глибоко сутнiсть ринку можна розкрити через функцiї, якi вiнвиконує. До основних функцiй слід віднести: регулюючу, стимулюючу,економічного відбору, iнтегруючу.
          Регулююча функція забезпечуєпостійність зв'язків між різними галузями виробництва, з допомогою ринкувстановлюються основні мікро- та макропропорції в економіці, у виробництві таобміні. Через конкуренцію ринкові відносини активно впливають на зниженнявитрат на виробництво будь-якого товару, на впровадження досягненьнауково-технічної революції, на задоволення платоспроможного попиту населення.Ринок - найбільш досконалий інструмент саморегулювання товарного виробництва.Він визначає, "що", "як" і "для кого" виробляти.Цю функцію ринок виконує тому, що він найбільш "оперативно" реагує назміни, які відбуваються в економічному житті суспільства, а суб'єкти ринковихвідносин у свою чергуреагують на зміни, що відбуваються на ринку.
           Стимулююча функціяполягає в тому, що на ринку виграє той, хто найбільш раціонально використовуєфактори виробництв для одержання найкращих кінцевих результатів, застосовуючинайновіші досягнення науки, техніки, організації праці та управління. Головне вцій функції полягає в тому, що ринок стимулює виробництво саме тих товарів, якінеобхідні споживачам.
             Функція економічноговідбору полягає в тому, що завдяки конкуренції суспільне виробництвозвільняється від економічно слабких, нежиттєздатних підприємств. Ринок - ценайоб'єктивніший суддя і найдемократичніший механізм економічного відборуефективно діючих господарств. Процес відбору - жорстокий і безжалісний, алескаржитися можна хіба що на свою некомпетентність. Реалізуючи цю функцію, ринокпідвищує прибутковість економіки в цілому.
              Ринок також"зшиває" економіку в єдине ціле, розвиваючи систему горизонтальних івертикальних зв'язків (підприємств, галузей, регіонів), в тому числізовнішньоекономічних. У цьому проявляється інтегруюча функція ринку.Ринок сприяє проникненню товарів у різні країни і куточки світу. Обмін товарамиміж країнами здійснюється за світовими цінами, які будуються наінтернаціональній вартості. Якщо ж на ринок потрапляє товар, витрати навиготовлення якого перевищують суспільно необхідні інтернаціональні витратипраці, то їхній власник стає неконкурентоспроможним.
            Отже, відзначені умови існуваннята функціонування ринку, а також його функції визначають ринок, як конкретнуформу господарської діяльності суспільства, яка одержала назву ринкової системигосподарювання, або ринкової економіки.Размер файла: 101.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров