Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (4)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Модернізація навчального процесу в оцінках студентів

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП                                                                                                      

 

РОЗДІЛ І. Трансформація освітнього простору в оцінкахвикладачів

 

1.1.       Мотивація педагогічної діяльності та критерії їїуспішності

1.2.       Оцінка методів викладання і практика їх використання упрофесійній діяльності

1.3.       Організація самостійної роботи студентів

1.4.       Система оцінки знань студентів та сприйняттякредитно-модульної системи

1.5.       Оцінка умов професійної діяльності професорсько-викладацькогоскладу ДНУ

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Тенденції модернізації навчального процесу воцінках студентів

 

2.1.Оцінка студентамиякості освіти в ДНУ                              

2.2.Методика викладанняна факультеті        

2.3.Самостійна роботастудента                                

2.4.Оцінка впровадженнякредитно-модульної системи         

2.5.Умови вдосконаленнясистеми викладання                                  

 

 

     ВИСНОВКИ                                                                                            


ВСТУП

 

       Рівень розвитку суспільства згідно методики ООН визначається єдинимкритерієм – показником якості життя, зміст якого включає два інтегровані індикатори– освіченість нації і тривалість життя населення. В рамках суспільства, щоодержало назву інформаційного, освітня система стає головним соціальнимінститутом, змінюються сутнісні взаємозв'язки освіти і суспільства в цілому.Але при цьому істотно зростає і особова складова суспільного прогресу, азначить, зміні підлягають як форма, так і зміст освітніх процесів, і головне -функціональне призначення системи.

Сьогодні вища освіта крім реалізації своєї традиційноїсоціалізаційної функції перетворюється на суб’єкт соціокультурноїтрансформації. Оскільки, навіть зважаючи на всі складнощі кризовогосуспільства, функціонування вищої освіти як інституту в Україні маєконструктивний характер, активно вписується до системи ринкових відносин, -нарешті має значні внутрішні ресурси трансформації, що набувають суспільноїзначущості. Якісна зміна освітнього простору сприятиме покращенню сприйняттялюдьми цінностей і вимог суспільства майбутнього. Освіта як право людинизбагачує соціальну відповідальність, спонукає до раціонального ставлення дожиття. Усвідомлення подібних реалій стимулювало активацію Болонського процесу,зорієнтованого на розширення освітнього простору, підвищення його відкритості.

Реформування, трансформація української вищоїшколи відбувається в контексті інтенсивних глобальних інноваційних процесів вгалузі освіти. Одним з механізмів модернізації вищої освіти виступаютькультурні запозичення, які однак потребують адаптації до українськихсоціокультурних реалій. Глобалізація освітніх стратегій спрямована намінімізацію соціальної нерівності, економічних і культурних розривів міжокремими країнами і регіонами. Для «суспільства знань» у ХХІ ст. пріоритетнимиє інвестиції у людський капітал як найцінніший суспільний ресурс. Сучаснідержави розробляють спеціалізовані стратегії модернізації системи освіти унапрямку зміни структури професій, вироблення альтернативних інституціональнихформ освіти та ін.

Реакцією на необхідність зміни філософії освіти є новаосвітня парадигма, що має відповідати загальним тенденціям розвиткуцивілізації. ЇЇ риси: гуманізація і гуманітаризація освіти, зміна «ідеалуприродничо-наукового розуму» на «ідеал гуманітарного розуму», коли інститутосвіти спрямований на розвиток творчих, інтелектуальних здібностей людини, а нена обслуговування науково-технічного прогресу; орієнтація освіти на майбутнє,тобто на випереджаючий розвиток; індивідуалізація освіти (формуванняіндивідуальних способів вдосконалення людиною самої себе і навколишнього світу).

Врахування вище названих орієнтирів реформуваннявищої школи передбачає модернізацію принципів організації освіти, зокрема –реалізацію ідеї «педагогіки співробітництва» (суб’єкт-суб`єктні відносини). Оскількизростає значення дослідницької спрямованості вищої освіти, то згідно новоїмоделі взаємин викладач і студент виступають в ролі двох дослідників, що сумісноздійснюють пошук істини. Викладач стає проектувальником процесу освіти і йогосередовища, він є консультантом і тренером, який спрямовує навчальну діяльністьстудента. Трансформація змісту ролі викладача передбачає системну і керовану модернізаціюметодів викладання.Размер файла: 477.12 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров