Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Модернізація навчального процесу в оцінках студентів

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП                                                                                                      

 

РОЗДІЛ І. Трансформація освітнього простору в оцінкахвикладачів

 

1.1.       Мотивація педагогічної діяльності та критерії їїуспішності

1.2.       Оцінка методів викладання і практика їх використання упрофесійній діяльності

1.3.       Організація самостійної роботи студентів

1.4.       Система оцінки знань студентів та сприйняттякредитно-модульної системи

1.5.       Оцінка умов професійної діяльності професорсько-викладацькогоскладу ДНУ

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Тенденції модернізації навчального процесу воцінках студентів

 

2.1.Оцінка студентамиякості освіти в ДНУ                              

2.2.Методика викладанняна факультеті        

2.3.Самостійна роботастудента                                

2.4.Оцінка впровадженнякредитно-модульної системи         

2.5.Умови вдосконаленнясистеми викладання                                  

 

 

     ВИСНОВКИ                                                                                            


ВСТУП

 

       Рівень розвитку суспільства згідно методики ООН визначається єдинимкритерієм – показником якості життя, зміст якого включає два інтегровані індикатори– освіченість нації і тривалість життя населення. В рамках суспільства, щоодержало назву інформаційного, освітня система стає головним соціальнимінститутом, змінюються сутнісні взаємозв'язки освіти і суспільства в цілому.Але при цьому істотно зростає і особова складова суспільного прогресу, азначить, зміні підлягають як форма, так і зміст освітніх процесів, і головне -функціональне призначення системи.

Сьогодні вища освіта крім реалізації своєї традиційноїсоціалізаційної функції перетворюється на суб’єкт соціокультурноїтрансформації. Оскільки, навіть зважаючи на всі складнощі кризовогосуспільства, функціонування вищої освіти як інституту в Україні маєконструктивний характер, активно вписується до системи ринкових відносин, -нарешті має значні внутрішні ресурси трансформації, що набувають суспільноїзначущості. Якісна зміна освітнього простору сприятиме покращенню сприйняттялюдьми цінностей і вимог суспільства майбутнього. Освіта як право людинизбагачує соціальну відповідальність, спонукає до раціонального ставлення дожиття. Усвідомлення подібних реалій стимулювало активацію Болонського процесу,зорієнтованого на розширення освітнього простору, підвищення його відкритості.

Реформування, трансформація української вищоїшколи відбувається в контексті інтенсивних глобальних інноваційних процесів вгалузі освіти. Одним з механізмів модернізації вищої освіти виступаютькультурні запозичення, які однак потребують адаптації до українськихсоціокультурних реалій. Глобалізація освітніх стратегій спрямована намінімізацію соціальної нерівності, економічних і культурних розривів міжокремими країнами і регіонами. Для «суспільства знань» у ХХІ ст. пріоритетнимиє інвестиції у людський капітал як найцінніший суспільний ресурс. Сучаснідержави розробляють спеціалізовані стратегії модернізації системи освіти унапрямку зміни структури професій, вироблення альтернативних інституціональнихформ освіти та ін.

Реакцією на необхідність зміни філософії освіти є новаосвітня парадигма, що має відповідати загальним тенденціям розвиткуцивілізації. ЇЇ риси: гуманізація і гуманітаризація освіти, зміна «ідеалуприродничо-наукового розуму» на «ідеал гуманітарного розуму», коли інститутосвіти спрямований на розвиток творчих, інтелектуальних здібностей людини, а нена обслуговування науково-технічного прогресу; орієнтація освіти на майбутнє,тобто на випереджаючий розвиток; індивідуалізація освіти (формуванняіндивідуальних способів вдосконалення людиною самої себе і навколишнього світу).

Врахування вище названих орієнтирів реформуваннявищої школи передбачає модернізацію принципів організації освіти, зокрема –реалізацію ідеї «педагогіки співробітництва» (суб’єкт-суб`єктні відносини). Оскількизростає значення дослідницької спрямованості вищої освіти, то згідно новоїмоделі взаємин викладач і студент виступають в ролі двох дослідників, що сумісноздійснюють пошук істини. Викладач стає проектувальником процесу освіти і йогосередовища, він є консультантом і тренером, який спрямовує навчальну діяльністьстудента. Трансформація змісту ролі викладача передбачає системну і керовану модернізаціюметодів викладання.Размер файла: 477.12 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров