Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (25)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (28)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (44)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ В Петропавлівському відділенні СОД АППБ „Аваль” З 6 липня 2004 року по 20 липня 2004 року

План

1.     Вступ.______________________________________________________________4

2.     Загальна характеристика АППБ „Аваль”:

2.1 Загальні положення. _______________________________________________6

2.2. Економічне середовищедіяльності Банку.____________________________ 6

2.3. Сильні і слабкі сторони, можливості ізагрози Банку.___________________ 6

2.4. Маркетингова стратегія Банку.______________________________________7

3. Історія банку „Аваль”._________________________________________________8

4. Види діяльностіПетропавлівського відділення СОД АППБ „Аваль”:

4.1. РКО(розрахунково-касове обслуговування)._________________________12

4.2. Видача кредитів банку.__________________________________________13

4.3. Прийом вкладів.________________________________________________14

4.4. Обслуговування пенсіонерів._____________________________________15

4.5. Платіжні картки._______________________________________________16

4.6. Western Union._________________________________________________17

4.7. Аваль-Експрес._________________________________________________18

4.8. Клієнт-Банк.___________________________________________________19

5. Організаційна структура Петропавлівського відділення  АППБ „Аваль”______20

6. Аналіз стану інформаційно-обчислювальногосередовища

 Петропавлівського відділення АППБ„Аваль”:

         6.1. Апаратна інфраструктураінформаційної системи.___________________21

         6.2. Середовище обробки інформації._________________________________21

         6.3. Організація баз даних.__________________________________________23

         6.4. Застосування пакетівприкладних програм:

           6.4.1.ОДБ „Операционный день банка”._________________________30

6.4.2. МОНК Розничный бизнес (Robin)._________________________32

6.4.3. Cheque Pay (перевіркареквізитів рахунків)._________________24

6.4.4. Clending._______________________________________________25

6.4.5. Mozilla.________________________________________________22

7. Технологічний процес обробки економічної інформації:

         7.1. Прийом платежів.______________________________________________34

         7.2. Проведення платіжнихдоручень._________________________________34

         7.3. Оформлення кредитубанком фізичній особі._______________________34

8. Ефективність банківських інформаційнихтехнологій.______________________35

9. Захист даних  і інформаційнабезпека баз даних.__________________________37

10. Перспективи подальшоговдосконалення кібернетичних

методів управління._____________________________________________________ 40

11. Література.

12. Додатки.

 

 

 

 

 

 

 


                                                             Вступ

Сучасний рівень економічних стосунків таділової кооперації дає можливість великим компаніям в своїй діяльності доситьуспішно використовувати передові технології ,які мають окремі банки. Поєднуючиможливості кожного з банків, компанії можуть отримати додаткові інструментиполіпшення свого бізнесу .

Багато компаній сьогодні відчуваютьпотребу в банку з розвинутою регіональною мережею ,який може в режимі реальногочасу зібрати кошти та якісно обслужити регіональні підрозділи компанії.

Комерційні банки відносяться до особливоїкатегорії ділових підприємств. Вони залучають капітали, збереження населення таінші грошові кошти ,що звільняються в процесі господарської діяльності інадають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам , котріпотребують додаткового капіталу.

Акціонерний поштово пенсійний банк"Аваль" універсальний високотехнологічний банк, здатний швидкореагувати на ринкові зміни,  знаходитипостійно джерела прибутку в тому чи іншому виді банківського бізнесу.

АППБ „Аваль”(акціонернийпоштово-пенсійний банк) працює на ринку України вже 12 років. Це один ізнайбільших банків у нашій країні. Послугами банку користуються понад 180390корпоративних клієнтів, 2 млн. клієнтів мають рахунки у АППБ „Аваль”, статутнийкапітал банку складає 500 млн. грн. 

Банк „Аваль” займає першемісце за розміром чистих активів, статутному капіталу, кількості рахунківюридичних осіб та кредитно-інвестиційному портфелю серед усіх банків України.

На сьогодні мережа банку„Аваль” з урахуванням обласних дирекцій (філіалів), спеціалізованих відділеньіз обмеженим переліком послуг і „міні банків” нараховує 1245 структурнихпідрозділів, розташованих по всій Україні. Кількість „мінібанків” – відділеньАППБ „Аваль”, що надають клієнтам повний перелік послуг згідно діючогозаконодавства, перевищило 628 відділень, які розташовані в усіх областях, районнихцентрах, промислових та густонаселених районах.

Крім того, банк є членом ізасновником багатьох асоціацій, підприємств та веде активну інвестиційнудіяльність. З 1993 року АППБ „Аваль” є членом Асоціації українських банків,одним із засновників  і активних учасниківУкраїнської міжбанківської валютної біржі, з 1994 року – член Українськоїфондової біржі.

Банк має власний процесинговийцентр та обслуговує 60% українського ринку операцій із карточками провіднихміжнародних платіжних систем. Мережа банкоматів АППБ „Аваль” – одна із самихрозгалужених на Україні. На протязі декількох років банк „Аваль” визнаєтьсякращим агентом міжнародної платіжної системи Western Union у Східній Європі: на сьогоднішній день через банк „Аваль” проходить 54%усіх переведень Western Union.

Петропавлівський філіал АППБ „Аваль” почав працювати з 20 листопада 2001 року в м.Суми повул.Петропавлівська 56.

За час роботи  укладено більше ніж 100 зарплатних проектів,випущено для приватних та юридичних осіб білше 4000 платіжних карток,емітованих банком „Аваль”. Закликано на обслуговування біля 8000 пенсіонерів.

Аналіз діяльності банку є однимзнайважливіших напрямків економічної роботи. При цьому велике значення маєправильна організація роботи як на мікрорівні (тобто в окремому банку ) так іна макрорівні (у банківській системі),без здійснення якої банку важко визначити:

-  основні напрями грошово - кредитної політики ;

-  висновки про стійкість і надійність банківської системи вцілому ;

-  виконання банком встановлених нормативів .

Основа аналізу полягає у досягненні оптимальної структури активних і пасивнихоперацій з метою максимізації прибутку . Аналіз звітності визначає фінансовустабільність і надійність банку, доцільність і перспективи подальшої йогодіяльності.Размер файла: 329 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров