Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (5)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Аналіз впливу діяльності Богодухівського райавтодору на атмосферу

Зміст                                                  

 стор.

 

Вступ…………………………………………………………………………... 3

 

1.     Вступна частина

1.1.         Загальна інформація про аудитора………………………………….....6

 

2.     Аналітична частина

2.1.         Загальна інформація іхарактеристика підприємства……………..….7

2.2.         Опис місцевості........................................................................................7

     2.3      Нормативно-правова базадіяльності підприємства............................7

2.4      Загальні відомостіпро підприємство....................................................8

2.5      ХарактеристикаБогодухівського райавтодору....................................9

2.6       Аналіз викидів в атмосферу.............................................................................14

2.7     Фактивиявлених недоліків..................................................................17

 

3.     Підсумкова частина

3.1.         Рекомендації щодо зниженнянегативного впливу

          підприємства на атмосфернеповітря...................................................18

3.2.         Основні напрямки природоохоронних витрат....................................19

 

Нормативно-  правова база проведення аудиту............................................20

 

Список використаноїлітератури.....................................................................21


Вступ

 

Екологічнийаудит – підприємницька діяльність екологічних аудиторів по здійсненню перевірокгосподарської діяльності, що здійснює вплив на навколишнє середовище, а такожнадання рекомендації щодо  зниженнянегативного впливу на середовище та здоров`я  людини.

Екологічнийаудит може бути ініціативним (добровільним) та обов'яз­ковим. Причомуобов'язковість буває багаторівневою (державною, корпо­ративною, регіональною).

Залежно відтого, хто ініціював проведення екологічного аудиту або хто організуєсистематичну еколого-аудиторську діяльність, екоаудит можна визначити яквнутрішній (корпоративна група аудиторів) або зовнішній (незалежна команда професійнихаудиторів).

 

Розглянемо докладніше порядок проведення екологічного аудиту.

Заміжнародними і державними стандартами весь процес екоаудиту простежується яклогічна послідовність чітко визначених завдань, що забезпечують дотриманнясистемного підходу. Всі завдання поділяються на 3 групи.

 

Перша група – завдання попідготовчій роботі на підприємстві, що включають в себе:

1.     Визначення кола питань та цілей, якірозглядатимуться при проведенні екоаудиту.

2.     Огляд засобів виробництва та перевіркавідповідності їх діяльності існуючим ліцензіям та стандартам.

3.     Розробка протоколу аудиту на основівизначених раніше питань та вихідної інформації, одержаної під час оглядузасобів.

4.     Підготовка плану аудиту, який включаєтри розділи:

·       персональнийсклад групи аудиторів з розподілом функцій між її членами;

·       графікпроведення аудиту;

·       планорганізаційно-технічних заходівщодо прове­дення екоаудиту.

 

Друга група- робота зі збирання інформації.

Ця група розглядає виконання таких завдань:

1.    Збори фахівців(аудиторів) у зв'язку з початком аудиту.

2.     Огляд виробничого процесу, з метоювизначення заходів щодо розв’язання екологічних проблем.

3.     Оцінка ефективності системиекоменеджменту.

4.     Огляд документів і записів. До нихвідносяться:

     дозволи на природокористування;

• паспорт водного господарства;                               

екологічний паспорт;                                      

• паспорт відходів;

• журнали аналізів сировини, викидів, скидів, відходів;

• форми статистичної звітності 2 - тп(повітря), 2 - тп(водгосп) та ін.;

• накази по підприємству, які стосуються природоохоронної діяльності;

• висновки та приписи екологічної інспекції;

заяви, скарги, листування з приводуекологічних проблем;

• документи, що підтверджують законність видалення відходів;    

звіти про попередні аудити;

• звіти підприємства державним органам.Размер файла: 29.12 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров