Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (19)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (15)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ В СУЧАСНОМУ ПОПУЛЯРНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена виявленнюособливостей конструювання та репрезентації образу культурного героя в сучасномупопулярному кінематографі. Оскільки формування образукультурного героя на загальних правилах мови кіно тотожно його ідеологічномуконструюванню, і є елементом  боротьби заволодіння символічним капіталом, який функціонує в полі владних відносин, тазмінюється відповідно до реконфігурації актуального культурного кодуактуалізовано проблематику агентів та механізмів соціального контролю. Наоснові власного емпіричного дослідження автора виділено характерні рисисучасного кіногероя, образна колористика якого позиціонується культурними експертами як орієнтир соціальнозначущих практик.

 

Зміщення  панорамисоціальної реальності в бік тотальної семіотизації і візуалізації буття не лишезмінює  концептуальний простір самоїсоціології, а й порушує питання щодо глибинних механізмів функціонуваваннясоціального цілого, підтримки стабільності і пошуку важелів впливу на поведінкулюдей їхні повсякденні практики та життєві траєкторії. Проблематизуючи впливвізуальної, образної риторики на зміну паттернів людських відносин, сучаснийсоціологічний дискурс все частіше звертається до дослідження медіа та владимедіа дискурсів в категоріях домінації та контролю. При цьому механізмиконтролю постають принципово відмінними від прямого ідеологічного впливу - медіаі насамперед телебачення, презентують публіці зовсім автономну чуттєво-знаковуреальність, яка зачаровує своєю правдоподібністю, примножуючи «фантазмиреалізму», та засвоюється фізично як відчуття [1, с. 141]. Тому, в ситуації, щосклалася, дослідницький інтерес викликає «нормативний ідеал» – образкультурного героя, конструйований кінематографом, який, незважаючи нанеприховану умовність його продукту, обумовлений ставленням до кінотексту як доособливої форми соціального знання, об'єктивації сприйняття сучасною людиноюнавколишньої соціальної дійсності. Більше того, соціальний контроль черезспокусу кінообразами, або владу симулякрів – у метафорі Ж. Дельоза, нескромніший у претензіях на тотальність аніж тиск будь-яких владних структур. Відповідно, мета нашої статті - виявити особливості конструювання тарепрезентації образу культурного героя в сучасному популярному кінематографі.Размер файла: 62.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров