Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (20)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (23)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (40)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Зміст

 

Вступ …………………………………………………………………………3

Науково-теоретичне обґрунтування необхідності вирішення проблем  9

Аналіз проблем держаної служби  ……………………………………21

Підсумки ……………………………………………………………………39

Література …………………………………………………………………..40

 

 

 

Вступ        

Державна політика щодо створення оптимальної  адміністративної системи є похідною відсформованої політики соціально-економічного розвитку. Відповідно і державнаслужба як соціально-правовий інститут, який забезпечує функціонуванняадміністративної системи, має враховувати тенденції та напрямисоціально-економічних реформ, аби встигати за підбором та підготовкою фахівців,здатних забезпечити реалізацію цих реформ.

Державна служба має забезпечити розумно організоване, демократичне,правове та результативне державне управління шляхом професіоналізації корпусудержавних службовців.

Інструментом організації державної служби є системазаконодавчих та нормативно-правових актів і це, перш за все, КонституціяУкраїни, Закон України “Про державну службу”, а також інші законодавчі акти,Укази і розпорядження Президента України, документи Кабінету Міністрів України,які, як програмно-цільові документи визначають основні засади формуваннясистеми кадрового забезпечення державної служби.

Актуальність вивченняпроблеми державної служби в Україні зумовлюється рядом чинників об’єктивного ісуб’єктивного характеру.

По-перше,становленням державності в Україні. З одного боку, передбачається, що це будеміцною державою, здібною вирішувати громадські і військові, внутрішні ізовнішні проблеми. З іншого боку, вона повинна бути правовою, демократичною,соціально зоорінтованою, підконтрольною народові. В практичному плані реальнимпровідником двох ідей державності являється державна служба. Від якостідержавної служби в повній мірі залежить майбутнє країни.

По-друге,становлення нової державності потребує по - новому будувати державнеуправління. В умовах ринкової економіки старі методи не підходять, а нові ще невідпрацьовані. Внаслідок цього значно ослабилось управління державою, різкопонизилось виробництво життєво-важливих для її виживання промислових ісільськогосподарських товарів, соціальних послуг. Ослаблення управліннясвідчить про низьку ефективність державного апарату і необхідність йогооновлення на принципах державної служби.

По-третє, вперехідний період суттєвим чином міняються задачі державної служби. У цихумовах державна служба призначена все більше орієнтуватися на задоволенняпотреб населення, перед усім соціальнихверст населення які переносять основні тяжби та труднощі реформи.

По-четверте,необхідність розробки і вивчення соціального навчального курсу “Державнаслужба” витікає також із тієї ролі, яку покликані відіграти державні службовців проведенні реформ. Досвід багатьох країн світу показує, що в нихсоціально-економічні перетворення частіше усього починались з укріпленнядержавної служби (реформи Ш. де Голя у Франції, М. Тетчер у Великобританії, Л.Ерхарда – в Германії і т.ін.). При цьому, загальною тенденцією являлосьпосилення ролі державних органів, створення службовцями умов для розкриттясвоїх здібностей, прояву

творчості іініціативи, підвищення відповідальності за авторитет держави в цілому.

По-п’яте, актуальною залишається проблема, пов’язана з переорієнтацієюдержавного управління з виробничо-технічної на гуманітарну сферу. Цятенденція зачепила, перед усім, працівників, які займають посади 3 - 4категорії державної служби – помічників, радників, консультантів, працівниківінформаційно-аналітичних відділів і інших підрозділів державного апарату.     

По-шосте,вивчення курсу державної служби відіграє особливу роль у підвищенні авторитету,зміцненні позитивного іміджу державної служби. Без цього неможлива реалізаціяїї задач, перш за все розробці і здійсненню нового законодавства, направленогона проведення реформ в Україні. Державна служба повинна стати галуззюцілеспрямованого державного впливу, яка в загальному плані забезпечитьформування правової держави в умовах її взаємозв’язку з громадянами.

По-сьоме, необхідністю розвитку кадрового потенціалу державногоуправління, здібних працювати в нових економічних, політичних і соціальнихумовах.

Аксіомою  державотворення   є   обов'язковість    формування професійного   корпуса державних   службовців,  який   відповідає завданням  держави,   її   цілям,  політичному   режиму   й  функціям. Держава   не   може  існувати   без   спеціально  створеного апарату. Найважливішоюумовою, що визначає цілісність підходу до перебудови державного апарату, єбажання і здатність відокремити з державно-правових відносин центральну фігуру- людину, тобто службовця, який може якісно працювати, об'єктивно виражатиінтереси громадян, виконувати їхні вимоги, кваліфіковано й чітко працювати. Уцьому й виявляється соціальна суть інституту державної служби. Саме люди(службовці) є головною надією і ресурсом апарату усієї державної влади. Важливо вчасно це зрозуміти й зробитивсе, щоб на державнійслужбі не опинився ані «бюрократ»,ані «апаратник». Для цього потрібно створювати й закріпляти позитивніморально-психологічні уявлення пролюдину, що перебуває на службі в держави, з її прагненнями й проблемами, з їїбажанням реалізувати свій хист, забезпечити добробут своїй сім'ї. Загальновідомо, що в будь-якому органі на рівні початкових дій, спрямованих наформування «команди управління», штатів управлінців, окремих служб тощо,кадрові питання завжди стають на першемісце. Размер файла: 210 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров