Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (13)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (12)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (31)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (15)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Удосконалення формування та реалізації кадрової політики на рівні регіону

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП                                                                                                                     3

 

1. Поліпшення   законодавчо-нормативної   бази   функціонування  та

розвитку державноїслужби                                                                                   7

 

2. Розробка заходів  щодо  підвищення рівня кадрового забезпечення

державної служби в регіоні                                                                                   15

2.1. Професійне невчання державних службовців                                              15

2.2. Заходи щодо залучення молоді до державної служби                                18

2.3. Розв’язання проблеми етичної культури вкадровому

забезпеченні державної служби                                                                           22

2.4. Робота по формуванню дійового кадровогорезерву на державній

службі                                                                                                                      25

3. Критерії  ділових і  професійних  якостей кандидатів на заміщення

вакантних посаддержавних службовців                                                             26

 

4. Шляхи підвищення мотивації праці державних службовців                         31

 

ВИСНОВКИ                                                                                                          36

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                             42

 

 

 

 

ВСТУП

 

Перехід до демократії, рішучі кроки в державному,економічному і суспільному розвитку України, її інтегрування у світовийекономічний простір вимагають суттєвої зміни державної кадрової  політики, якій притаманний системний,динамічний характер, багаторівнева структура.

         Вирішення політичних,економічних, соціальних та інших завдань, що стоять перед українськимсуспільством, значною мірою залежать від ефективності влади, важливою складовоюякої виступає продумана державна кадрова політика.

Кадрова політика в органах виконавчої влади є одним ізнайважливіших чинників розвитку та прогресивного поступу України. На сучасномупереломному етапі формування та функціонування громадянського суспільства, коливідбувається активний процес формування системи державного управління,орієнтований на її деконцентрацію, децентралізацію, демократизацію, відкадрової політики залежить послідовний і сталий розвиток регіону. Черездержавну кадрову політику і кадрову роботу вирішуються завдання виходусуспільства з кризової ситуації, здійснення курсу на побудову правової держави,становлення громадянського миру.

Прихід до керівництва сил, зорієнтованих на створеннядемократичного суспільства й розвиток ринкових відносин, об’єктивно створюєумови для формування такого кадрового корпусу, який зможе забезпечитиреформування суспільства. Серед головних вимог, на які орієнтує сучасна кадроваполітика, вимоги моральності та прибічності цінностям демократичного суспільства.

Загальновідомо,що успіхи розбудови держави вирішальною мірою залежать від кадрової політики.

Важливиметапом її реалізації стало прийняття Закону України “Про державну службу”.Після 1995 року було прийнято такі важливі документи стосовно роботи з кадрами,як укази Президента України “Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами ворганах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ й організацій”,“Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державнихслужбовців”, “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державноїслужби” тощо, а також низка постанов Кабінету Міністрів України на їхвиконання.

ВУкраїні дослідженню кадрової політики та кадрового забезпеченнясоціально-економічного реформування приділяється значна увага, тим більше, щона сучасному етапі відбуваються її значні зміни. Головним чинником, що визначаєнинішню кадрову ситуацію в Україні, є перехід від командно-адміністративної доринкової, демократичної, правової системи управління суспільними процесами вумовах швидкого становлення й розвитку громадянського суспільства, посиленняролі місцевого самоврядування шляхом передачі йому частки повноважень системиорганів державної влади [26, с.284]. Размер файла: 302.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров