Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні матеріали для практичних занять із Статистики. Тема12: Статистика введення в дію основних фондів та виробничих потужностей

І. Зміст

  1. Вступ. Перевірка виконання ДЗ
  2. Навчальні питання:

1) Поняття про основні фонди. Статистичне вивчення їх складу

     2 Види оцінок основних фондів

          3) Баланс ОФ і статистичні показники рухуі стану основних фондів та їх економічний зміст.

4)Статистичне вивчення використанняосновних фондів та їх вплив на обсяг виробництва

     3. Заключна частина.

 

 

ІІ. Література:

1.Статистика.Підручник. (А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та інші ) за редакцією Головача.К. : Вища школа, 1994,с.291-306

 

             ІІІ. Організаційно - методичні вказівки

1.Мета заняття Засвоїти зі студентами статистичне вивчення івикористання основних фондів. Звернути увагу на ситуації в яких вонизастосовуються. Вчити грамотному оформленню розв’язків задач.

2. Практична спрямованість. При розв’язуванні задач звернути увагуна практичне іх застосування.

3. До заняття необхідно знати: матеріал лекції 12 “ Статистикавведення в дію основних фондів та виробничих потужностей”.

4. Методичні вказівки. Повторити ДЗ і відповісти на питання, якщо вонивиникають із ДЗ. Об’явити мету і порядок проведення заняття.

Питання теоріїповторити фронтально перед розв’язком відповідної задачи. Особливу увагузвернути на задачи, що містять обрахунки індексів фондовіддачі, найбільш важкидля розуміння студентами.

IV.             Коротки теоретичні відомості.

1) Поняття про основні фонди. Статистичне вивчення їх складу

Матеріальною основою виробничого процесу виступають насамперед засоби праці,які характеризують технічні і економічнийрівень розвитку суспільства. На підприємствах сукупність засобів праці, щозастосову­ють, набуває економічноїформи основних фондів. Основ­ні фонди — це найважливіша частина національного багатства країни. їх поділяють на виробничі іневироб­ничі.

      Основні виробничі фонди багаторазовоберуть участь уциклах виробництва, що повторюються, поступово зношуються і, не змінюючи своєї натуральної форми, по частинах переносять свою вартість на готовий продукт,утворюючи тим самим фонд відтворення. Грошові ресур­си, які при цьому накопичуються, утворюютьамортиза­ційний фонд, що використовується для відтворення ви­користаних засобів праці.

Основні невиробничі фонди (фонди житлово-комунального господарства, освіти,

охорони здоров'я,управління та ін.) функціонують тривалий час і поступово зношуються,

але не берутьучасті у виробництві матеріальних благ і тому втрачена ними вартість не

переноситься напродукт і не утворює фонд відшкодувань Відтворення втраченої

ними вартостіздійснюється за рахунок національного доходу.

Збільшення обсягуосновних невиробничих фондів безпосередньо пов'язане з

підвищенням рівнянауки і культури, освіти і охорони здоров'я, із зростанням добробуту

населення.

.

Основні фондидуже різноманітні за своїм натурально-предметним складом,

призначеннямзалежно від ролі, яку вони відіграють у виробничому процесі.^3 метою

проведення облікуосновних фондів і складання звітності та планування їх відтворення,

проведенняпереоцінок й інвентаризації, а також складання балансів основних фондів

практицівикористовують класифікацію за окремими ознаками в якісні однорідні

групи7]Науковообґрунтована класифікація основних фондів дає змогу аналізуватиРазмер файла: 666.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров