Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт з курсу: “ Електропривід та автоматизація верстатів

Методичні вказівки довиконання практичних і лабораторних робіт з курсу: “ Електропривід таавтоматизація верстатів. - Полтава: ПДТУ, 1998. 77 c.

 

 

Вступ

Сучасний металоріжучийверстат обладнаний складною системою автоматизованого електроприводу, якийвключає до свого складу різноманітні електричні машини ( двигуни, генератори,датчики зворотного зв’язку й ін. ), підсилюючі і перетворюючі пристрої, іншуапаратуру.

Разом із механічними,гідравлічними та іншими системами автоматизований електропривід забезпечує високупродуктивність і якість роботи сучасних металоріжучих верстатів, будучи основоюкомплексної автоматизації технологічних процесів машинобудування.

Збільшення продуктивностіверстата й зменшення вартості електрообладнання є основними вимогами, яківисуваються до систем автоматизованого електроприводу, але вони суперечать однаодній. Ускладнення систем тягне за собою збільшення вартості електричноїчастини, крім того, ускладнюється і дорожчає обслуговування та експлуатаціяверстата. Найбільш вдале розв’язання цих питань досягається шляхом застосуваннякомплексної автоматизації верстатів та використання перспективних за якостю,надійністю і зменшенням вартості елементів електрообладнання.

Технічний прогрес даєможливість сучасним електричним системам задовольняти майже будь-які технічнівимоги. Нові безконтактні елементи, напівпровідникові підсилювачі, керованівентилі, цифрова інтегральна електроніка, мікропроцесорна техніка та іншіелементи автоматики дозволяють створювати достатньо надійні системи комплексноїавтоматизації. При цьому ускладнюються розрахунки систем автоматизованогоелектроприводу.

У даний час розрахунки автоматизованогоелектроприводу металоріжучих верстатів можна виконувати як аналітичним шляхом,так і числовими методами. В першому випадку користуються різними існуючимиспособами розрахунку залежно від типу поставленої задачі та необхідної точностірозрахунків ( класичний, операторний, частотний методи, метод фазової площини йінші ). В другому випадку користуються методом математичного моделювання іззастосуванням обчислювальної техніки.

При проектуванні системиелектроприводу для металоріжучих верстатів важливою задачею є правильний вибірпотужності електродвигунів для різних приводів верстатів, для чого необхідновміти визначити такі параметри, як швидкість, зусилля та потужність різання.

Можливі три випадкивизначення потужності:

1.  Для універсального верстата найбільшапотужність різання визначається найбільш важким режимом обробки, який може бутизаданий у найпростішому випадку технологічною картою верстата, графікомзалежності зусилля різання від швидкості різання, таблицею для тієї жзалежності.

2.  Привідсутності подібних даних найбільша потужність різання повинна бути визначенарозрахунком за самою трудоємкою деталлю, яка задається технологічними картамидля даної операції обробки. Оскільки конфігурація деталей, оброблюваних науніверсальному верстаті, досить різноманітна, то необхідно знайти найбільшважкий режим попереднім розрахунком і підбором за кресленнями різних деталей.При цьому треба будувати навантажуючі діаграми електроприводу з урахуваннямфактору часу обробки, пауз, а також найбільшого перенавантаження верстата.

3. Для комбінованоговерстата, крім розглянутих випадків, необхідно вибрати найбільш тяжкий режимобробки за найтрудоємною операцією серед можливих на верстаті.

У всіх випадках необхідно вміти проводитирозрахунок, користуючись поняттями режиму різання. Типовими видами обробки єточіння, свердління, фрезерування, шліфування та ін.

Кожний вид обробки наверстатах характеризується оптимальними величинами швидкості, зусиль іпотужностей, знайдених у результаті великої науково-дослідної й експериментальноїроботи і зосереджених у спеціальних нормативах та довідниках. Для раціональногопроектування електроприводів необхідно вміти визначати ці величини в кожномуконкретному випадкові.

Методику визначенняпотужності двигунів електроприводів металообробних верстатів для різних видівобробки докладно висвітлено в літературі [ 1, 2, 20 ].

При розрахункуавтоматизованого електроприводу металоріжучих верстатів важливим є визначеннястатичних та динамічних характеристик приводу. Розрахунок перехідних процесівпри пускові, гальмуванні, зміні швидкості двигуна, при зміні навантаження,прикладеного до двигуна, проводиться з метою забезпечення плавного й водночасшвидкого перехідного процесу. Ця вимога зумовлена, з одного боку,продуктивністю верстата
( швидкодія виконуваних операцій ), з другого — обмеженням моментів із метоюзбереження механічних передач і забезпечення точності роботи верстатів.

Методи розрахунку тадослідження статичних і динамічних характеристик електромеханічних системвикладені в науковій літературі, наприклад [ 1, 3-5, 18 ].

Нарешті, в усіх випадкахвизначення потужності двигуна електроприводу металоріжучого верстата необхіднознати навантажувальну потужність механізмів (залежність моменту або потужностівід часу ), а також втрати в самому механізмі або його ККД. Їх неможливовизначити без знання технологічного процесу з обробки та виготовлення тієї чиіншої деталі. Найбільш повне уявлення про особливості технології обробки длярізних типів верстатів маємо при програмуванні, коли послідовність дій повиготовленню деталі оформляється у вигляді так званої керуючої програми обробкиз використанням спеціальної мови програмування. Тому студент повинен знатиосновні правила програмування цією мовою і вміти складати керуючі програмиобробки деталі для різних видів металообробних верстатів.

Правила програмуванняспеціалізованою мовою та приклади написання керуючих програм подано влітературі [ 10, 11, 14, 15 ] . Размер файла: 601.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров