Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (20)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (23)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (40)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Організація роботи з кадрами Навчально-методичний комплекс для студентів 3-го курсу зі спеціальності 5.060101 „Правознавство”

Організація роботи з кадрами

 

Навчально-методичний комплекс

для студентів 3-го курсу

зі спеціальності 5.060101 „Правознавство”

1.     Організація роботи з кадрами.

2.     Бісік С.Г.

3.     Викладач правових дисциплін.

4.     Кількість годин 108, форма підсумкового контролю – атестація, залік.

            Повсякденна діяльність кадрової служби безпосередньо пов’язана з людьми. З розвитком і ускладненням виробництва змінюються вимоги до кадрів. Виникає питання раціонального використання трудових ресурсів, діяльності кадрів, зростають функції кадрових служб.

            Правильний підбір кадрів є одним з основних факторів позитивного впливу на ефективність виробництва і тому вирішення цієї проблеми є запорука успіху для будь-якого підприємства, установи, організації.

            Головні задачі кадрової служби в сучасних умовах – поєднання цілей розвитку виробництва з потребами працівників, які їх реалізують, збалансування стратегії розвитку підприємства та зайнятих кадрів.

            Головне призначення кадрової служби полягає в тому, щоб керуватися у здійсненні політики не тільки інтересам підприємства, але й діяти з урахуванням трудового законодавства, реалізовувати соціальні програми, що прийняті як на державному, та і на територіальному рівні.

            На сьогоднішній день діяльність кадрової служби підприємств досить широка і включає в себе як основні питання мотивації й оцінки діяльності персоналу, та і реалізацію практичних методів проведення ефективних змін на підприємствах.

            Метою вивчення дисципліни є навчити студентів застосовувати одержані знання з інших дисциплін для вирішення завдань в процесі діяльності господарюючих суб’єктів; засвоїти питання організації кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; атестації спеціалістів і керівників;  роботи з кадровим резервом; аналізу якісного складу та плинності кадрів; комплектування штатів підприємства; проектування кадрової роботи. Знайомство студентів з діяльністю кадрових служб має практичне значення в їх підготовці до самостійної роботи.

5.     Зміст курсу:

Модуль 1.

Тема 1. Поняття і зміст роботи з кадрами. Оргструктура і функції кадрової служби.

Тема 2. Планування, облік і звітність по кадрах.

Тема 3. Підбір і розстановка кадрів.

Тема 4. Професійна і соціально-психологічна адаптація кадрів на підприємстві.

Тема 5. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Навчання кадрів.

Тема 6. Атестація керівних, інженерно-технічних працівників і ін. Спеціалістів. Оцінка трудової діяльності.

Модуль 2.

Тема 7. Основи роботи з кадровим резервом.

Тема 8. Аналіз якісного складу і плинності кадрів. Методи попередження плинності кадрів.

Тема 9. Комплектування штатів підприємства

Тема 10. Основи документування кадрової роботи.

Тема 11. Автоматизація роботи з кадрами АСУ “Кадри”.

Тема 12. Основи проектування кадрової служби і її роботи.

Навчально-методична література:

1.        Кодекс Законів про працю України. 1971р.

2.        Господарський кодекс України. – Юріком, К., 2004.

3.        Про відпустки: Закон України від 15.11.96 № 504.

4.        ЗУ “Про державну службу” від 13.05.99 № 674.

5.        ЗУ “Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями” від 17.06.83.

6.        Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.98 р.

7.        Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість” від 23.02.2006.

8.        Указ Президента “Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня” від 26.04.95. №334/95.

9.        Указ Президента “Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” від 23.01.96. №77/96.

10.     Про трудові книжки: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301.

11.     Про затвердження Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу”. Постанова КМУ від 19.03.93. №203.

12.     “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”. Постанова КМУ від 19.03.94 №170.

13.     “Про затвердження Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників”. Постанова КМУ від 19.03.94 №170.

14.     Про порядок ведення трудових книжок працівників: Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту від 29.07.93 № 58.

15.     Про затвердження Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві: Наказ Міністерства статистики України від 7.07.95 № 171.

16.     Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці: Наказ Держкомстату України від 28.09.01 № 398.

17.     Про кадрову службу органу виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 12.

18.     Типове положення про кадрову службу органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.96 №12.

19.     Примірне положення про відділ кадрів 14.11.74

20.     Типові правила внутрішнього трудового розпорядку 20.05.84

21.     Про затвердження Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві: Наказ Міністерства статистики України від 7.07.95 № 171.

22.     Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці: Наказ Держкомстату України від 28.09.01 № 398.

23.     Про затвердження Інструкції по заповненню особових карток (форма П-2ДС): Наказ Міністерства статистики України від 26.12.95 №343.

24.     Про затвердження Інструкції по порядок ведення трудових книжок працівників: Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту від 29.07.93 № 58.

25.     Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.96 № 150.

26.     Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві: Наказ Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти та науки України від 26.03.01 № 127/151.

27.     Типове положення про атестацію працівників України.

28.     Типове положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310.

29.     Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств 27.08.99.

30.     Положення про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади 28.12.00.

31.     Методичні рекомендації щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців 02.03.01

32.     Рекомендації по організації і проведенню атестації керівників і спеціалістів.-К.1993.

33.     С.Матюшко. Атестація робочих місць за умовами праці. - Праця і закон. – 2004. –№ 23.

34.     Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.99 № 1912.

35.     Про затвердження Положення про формування кадрового резерву державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.01 № 199.

36.     Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.01 № 1386.

37.     В.Дорофеєв. Дещо з практики кадровика. Праця і закон. – 2003. - № 3.

38.     В.О.Рожнов. Оформлення та ведення особової картки працівника. – Праця і закон. – 2004. № 20(44).

39.     Крамаренко В.І., Холода Б.І., Управління персоналом фірми: Навчальний посібник, 2003. 272 с.

40.     Лук’янін В.О. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. 592 с.

41.     Н.М.Вінницька. Організація роботи з кадрами. Конспект лекцій. 1998, с. 3-12.

42.     В.А.Сердюк. Організація роботи з кадрами. Посібник. 2004

43.     Стратегія та нові робочі місця // Урядовий кур’єр – 2003 - №52.

44.      І. Косянчук. Теоретично робота є // Урядовий кур’єр – 2002 - №125.

45.     Пилипенко П. Способи укладення трудового договору // Право України 2001 - №4.

46.     І Трубелець. Контракт – особлива форма трудового договору // Урядовий кур’єр – 2002 - №50.

47.     Паламарчук В. Контракт яке форма реалізації громадянами права на зайнятість. // Право України – 2003 - №8.

48.     Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України – 2002 - №2.

49.     В. Лось. Додержання трудових прав працівників – запорука соціального спокою в колективі. // Справочник кадровика. 2004. № 7.

50.     Свіріденко А. Робота за себе і за того хлопця, або виконання працівником додаткових обов’язків. // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. - № 65.

51.     В. Ніколаєнко. В чому різниця між звільненням за власним бажанням і за угодою сторін. // Бізнес - консультант. -  2005 .-  № 4.

52.      Валентин Козоріз. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. // Справочник кадровика. - 2004. - № 11.

53.     Г. Максименко. Робочий час. – Справочник кадровика. 2004. Червень. № 6 (24).

54.     В.Ротань. Правове регулювання режиму робочого часу. – Справочник кадровика. 2006. Квітень. № 4 (28).

 Размер файла: 299.8 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров