Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (6)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Олег КОЛІСНИК. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ В ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ НАУЦІ

Традиційне трактування терміну «безпека» донедавна передбачало, перш за все, комплекс
військово-політичних відносин між державами: баланс сил, рівень конфліктності і протистояння,
загрози війни, домовленості про недопущення військової конфронтації та скорочення озброєнь. Проте,
вже наприкінці ХХ століття змінилися самі концептуальні підходи до поняття «безпека». При цьому
важливу роль почали відігравати нові її параметри, які пов’язані, насамперед, з економічним і
фінансовим становищем країн, науково-технічним прогресом, розвитком інформаційно-комунікативних
систем, забрудненням навколишнього середовища, міжнародним тероризмом і транскордонною
злочинністю, рухом нелегальних мігрантів, торгівлею людьми тощо. Безумовно, в ХХІ столітті ці нові
аспекти безпеки будуть набувати зростаючої ваги і визначатимуть характер політики держав в сфері
національної безпеки.
Низка проблем соціально-економічного характеру, що виникли в Україні із здобуттям незалежності
та їх масштабність, а також всезростаючі загрози у загальносвітовому вимірі породили об’єктивну
необхідність з’ясування нових аспектів безпеки. В сучасних умовах особливого значення та
надзвичайного поширення набули дослідження економічної безпеки та її складових, зокрема,
фінансової. Це призвело до появи на карті наукового знання нового напрямку досліджень у галузі
економіки і фінансів, який інтегрував у собі структурно-логічні елементи теорії національної безпеки –
мета науки, яка досліджує сутність, зміст, методи, форми і засоби забезпечення безпеки особистості і
соціальних спільнот різного рівня [6, 7].
В результаті класична економічна і фінансова наука збагатилися невластивими їм поняттями –
«безпека», «загрози», «індикатори» та «рівні безпеки», «національні інтереси» тощо, а відповідна
галузь знань почала самоорганізовуватися в окрему науку – науку про забезпечення економічної
безпеки, яка дістала назву «екосестейт».
Перші вітчизняні дослідження у сфері економічної безпеки датуються 1993 роком, а вже наступного
року з’явилося перше книжкове видання – підручник «Економічна безпека держави» за редакцією
Б. Кравченка [15]. У витоків цієї нової галузі знань також були: С. Воронцов, Я. Жаліло, В. Мунтіян,
Г. Пастернак-Таранушенко, Ю. Петроченко, С. Пирожков, В. Свінціцький, А. Сухоруков та інші. А
основними ідеологами розвитку сучасного вчення про фінансову безпеку можна поправу вважати
О. Барановського та М. Єрмошенка.


Размер файла: 234.64 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров