Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (6)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (7)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Олег КОЛІСНИК. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ В ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ НАУЦІ

Традиційне трактування терміну «безпека» донедавна передбачало, перш за все, комплекс
військово-політичних відносин між державами: баланс сил, рівень конфліктності і протистояння,
загрози війни, домовленості про недопущення військової конфронтації та скорочення озброєнь. Проте,
вже наприкінці ХХ століття змінилися самі концептуальні підходи до поняття «безпека». При цьому
важливу роль почали відігравати нові її параметри, які пов’язані, насамперед, з економічним і
фінансовим становищем країн, науково-технічним прогресом, розвитком інформаційно-комунікативних
систем, забрудненням навколишнього середовища, міжнародним тероризмом і транскордонною
злочинністю, рухом нелегальних мігрантів, торгівлею людьми тощо. Безумовно, в ХХІ столітті ці нові
аспекти безпеки будуть набувати зростаючої ваги і визначатимуть характер політики держав в сфері
національної безпеки.
Низка проблем соціально-економічного характеру, що виникли в Україні із здобуттям незалежності
та їх масштабність, а також всезростаючі загрози у загальносвітовому вимірі породили об’єктивну
необхідність з’ясування нових аспектів безпеки. В сучасних умовах особливого значення та
надзвичайного поширення набули дослідження економічної безпеки та її складових, зокрема,
фінансової. Це призвело до появи на карті наукового знання нового напрямку досліджень у галузі
економіки і фінансів, який інтегрував у собі структурно-логічні елементи теорії національної безпеки –
мета науки, яка досліджує сутність, зміст, методи, форми і засоби забезпечення безпеки особистості і
соціальних спільнот різного рівня [6, 7].
В результаті класична економічна і фінансова наука збагатилися невластивими їм поняттями –
«безпека», «загрози», «індикатори» та «рівні безпеки», «національні інтереси» тощо, а відповідна
галузь знань почала самоорганізовуватися в окрему науку – науку про забезпечення економічної
безпеки, яка дістала назву «екосестейт».
Перші вітчизняні дослідження у сфері економічної безпеки датуються 1993 роком, а вже наступного
року з’явилося перше книжкове видання – підручник «Економічна безпека держави» за редакцією
Б. Кравченка [15]. У витоків цієї нової галузі знань також були: С. Воронцов, Я. Жаліло, В. Мунтіян,
Г. Пастернак-Таранушенко, Ю. Петроченко, С. Пирожков, В. Свінціцький, А. Сухоруков та інші. А
основними ідеологами розвитку сучасного вчення про фінансову безпеку можна поправу вважати
О. Барановського та М. Єрмошенка.


Размер файла: 234.64 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров