Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Управление проэктами

ЗМІСТ

стор.

Вступ                                                                                                                         3

1 Розробка і створення організаційної структури управління проектом           4

2 Розрахунок основних показників ефективності  інвестиційних проектів    14

2.1 Проект «А»                                                                                                       14

2.2 Проект «Б»                                                                                                       19

3 Аналіз проектних ризиків                                                                                  25

3.1 Аналіз чутливості                                                                                            29

4 Сітьове і календарне планування .Побудова сітьового графіка                    31

5 Аналіз організаційної структури управління і розробка пропозицій по її удосконаленню                                                                                                     36

Висновки                                                                                                               41

Перелік літератури                                                                                               42

ВСТУП

 

Ринкові відносини, які широко впроваджуються в економіку України, кардинально змінюють підхід до освіти в цілому та методики підготовки фахівців різних напрямків.

Управління проектами є невід'ємною частиною традиційної діяльності як компаній та організацій, так і окремих проектно-орієнтованих фірм. Поняття «проектна діяльність» досить швидко набуло широкого вжитку. Проведення різноманітних акцій, виникнення нових ідей і продуктів, використання прогресивних технологій, а також організаційних рішень дедалі більшою мірою визначають успіх діяльності суб'єктів підприємництва та забезпечують їх фінансову стабільність, а отже, зміцнюють позиції на ринку.

Швидкий розвиток кон'юнктури сучасного українського ринку, становлення ринкових відносин, а також значний вплив зростаючої внутрішньої та зовнішньої конкуренції серед учасників цих відносин зумовили відокремлення такої навчальної дисципліни, як «Управління проектами».

Метою курсової роботи є розробка ефективного бізнес-плану.

Можна виділити такі основні завдання курсової роботи:

·              розробка двох інвестиційних проектів;

·              зробити аналіз проектних ризиків (за рахунок аналізів чутливості та сценаріїв);

·              розробка календарного планування;

·              зробити аналіз організаційної структури управління і запропонувати пропозиції по її удосконаленню.

1 РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

 

Початкова (передінвестиційна) фаза має принципове  значення  для потенційного інвестора (замовника, кредитора). Йому вигідніше витратити гроші (нерідко чималі) на вивчення питання про те. "бути або не бути проекту", і при негативній відповіді відмовитися віл ідеї, ніж мочиш безперспективну справу.

Отже, на даному етапі інвестор (замовник, кредитор) повинен визначити:

- інвестиційний задум (ідею) проекту;

- цілі та задачі проекту;

- як загалом проект виглядає;

- попередньо проаналізувати здійснюваність проекту;

- підготувати Клопотання (Декларацію) про наміри.

У процесі формування інвестицій цього задуму проекту повинні бути отримані відповіді на наступні питання:

- ціль та об'єкт інвестування, місце (район) розміщення;

- продукція проекту –характеристика та обсяг випуску;

- строк окупності;

- прибутковість проекту;

- призначення, потужність і основні характеристики  об’єкта,

- передбачувані джерела і схема фінансування.

Інвестиційний задум істотно залежить від специфіки результату проекту.

Цілі та задачі проекту повинні бути чітко сформульовані, тому що тільки за цієї умови може бути здійснений наступний крок - формування основних характеристик проекту. До числа таких характеристик можна віднести:

- наявність альтернативних технічних рішень;

- попит на продукцію проекту;

- тривалість проекту, у тому числі його інвестиційної фази;

- оцінка рівня  базових,  поточних і  прогнозних цін  на продукцію (послуги) проекту;

- перспективи експорту продукції проекту;

- складність проекту:

- вихідно-дозвільна документація;

- інвестиційний клімат у районі реалізації проекту;

- співвідношення витрат і результатів проекту.

Попередній аналіз здійснюваності проекту робиться на підставі наведених вище показників. З цією метою зазвичай використовують нескладну експертну систему типу представленої нижче.

Першим кроком реалізації даної методики є визначення факторів, що можуть значною мірою вплинути на успішність виконання проекту. Серед факторів, що роблять першочерговий вплив на ефективність інвестиційного проекту, можуть бути характеристики, представлені вище.

Другий крок - фактори розташовуються в порядку убування пріоритет­ності, Для цього визначається, який з факторів найбільшою мірою вплине на хід реалізації проекту .

Третій крок - оцінка вагомості (рангу) кожного з перерахованих факторів. Сума рангів усіх факторів повинна дорівнювати одиниці.

Четвертий крок - проект(и) або варіанти одного проекту необхідно оцінити за кожним з факторів (критеріїв) оцінки.

Максимальний бал за кожним з факторів для проекту дорівнює 100, мінімальний – 0.

П'ятий крок - експертна оцінка впливу кожного фактора виходить шляхом перемножування ваги кожного фактора на оцінку цього фактора для кожного варіанта).

Якщо проект гідний подальшого розгляду, визначають склад даних, що будуть потрібні для його розробки, включаючи: детальний маркетинг; інженерно-геологічні вишукування; оцінку навколишнього середовища і місцевих джерел сировини; політичну обстановку в регіоні, республіці, країні; соціокультурну характеристику населення.

Задум інвестора реалізується у формі "Декларації про наміри" та через завдання (вихідних даних) на розробку перед проектних обґрунтувань інвес­тицій.

Зазначені документи готуються, крім замовника (Інвестора), консуль­тантами в області управління проектами, а також експертами з спеціальних питань. Одночасно підготовляється клопотання про попереднє узгодження місця розміщення об'єкта.

Якщо ідея проекту виявилася прийнятною (технічно, економічно, екологічно І т.д.), можна приступити до більш детального пророблення, що проводиться методами проектного аналізу.

Після попереднього узгодження Клопотання (Декларації) про наміри замовник (інвестор) приймає рішення про розробку обґрунтувань  інвестицій. Документ розробляється з урахуванням обов'язкових вимог державних органів і зацікавлених організацій в обсязі, достатньому для прийняття замовником (інвестором) рішення про доцільність подальшого Інвестування і про розробку проектної документації, одержання від відповідного органа виконавчої влади попереднього узгодження місця розміщення об'єкта (акта вибору ділянки). Обґрунтування підлягають експертизі у встановленому порядку.

Матеріали обґрунтувань направляються на висновок до відповідного Органа виконавчої влади для оформлення акта вибору земельної ділянки.

Затверджені (схвалені) обґрунтування можуть використовуватися замовником для:

- проведення подальших досліджень, опитувань суспільної думки; переговорів з органами виконавчої влади про надання йому субсидій,

податкових та інших пільг;

- переговорів з потенційними інвесторами (кредиторами).

Цей етап виконується під керівництвом замовника (інвестора) проект­ною організацією або спеціалізованою консалтинговою фірмою. Результат - оцінка життєздатності варіантів проекту, висновки за матеріалами обґрунтувань і документи для прийняття попереднього Інвестиційного рішення.

Остаточним підсумком передінвестиційних досліджень є завдання на розробку ТЕО будівництва.

 

Організація структури управління проектом

 

Ефективність управління проектом багато в чому залежить від організаційної структури, що використовується при цьому. Під орга­нізаційною структурою звичайно розуміється сукупність елементів орга­нізації {посад І структурних підрозділів) та зв'язків між ними. Зв’язки між посадами і структурними підрозділами можуть бути або вертикальні (адміністративно-функціональні), за якими протікають адміністративні процеси прийняття рішень, або горизонтальні (технологічні), за якими протікають процеси виконання робіт. При цьому виділяти горизонтальні та вертикальні зв'язки І процеси можна лише на низькому рівні декомпозиції (близькому до окремих операцій) діяльності проекту, а на середньому і високому рівнях уся діяльність з реалізації проекту складається з "діагональних" процесів і зв'язків.

Вибір і подальші проектування, аналіз і створення організаційної структури є з одного боку, відповідальною, а з іншого боку - складною міждисциплінарною, слабко структурованою та формалізованою діяльністю. Проте, останнім часом була створена велика кількість інструментів, що дозволяють досить ефективно здійснювати вибір, розробку і створення організаційної структури управління проектами.

Крім того, у цій діяльності, незважаючи на її невизначений характер, можна виділити кілька принципів, прихильність до яких забезпечує створення ефективної організаційної структури проекту.

До загальних принципів побудови організаційних структур управління проектами можна віднести такі:

- відповідність організаційної структури системі взаємин учасників проекту;

- відповідність організаційної структури змісту проекту;

- відповідність організаційної структури вимогам зовнішнього оточення.

Система взаємин учасників проекту накладає визначені вимоги до можливої організаційної структури проекту.

"Виділена" організаційна структура.

Якщо основні механізми управління і безпосередні джерела основних ресурсів проекту знаходяться в рамках однієї організації, то необхідно створювати внутрішньо фірмову організаційну структуру управління проектами, яким-небудь чином узгоджуючи при цьому "материнську" структуру (тобто структуру, у рамках якої буде здійснюватися проект) З новою, проектною структурою. При цьому, якщо запланований проект є разовим для "материнської" організації, то можливі варіанти "виділеної" (винесеної за рамки "материнської" організації) проектної структури (при цьому ступінь "виділеної", природно, може бути різним), а якщо підприємству доводиться регулярно здійснювати різного роду проекти, то тут потрібна більш глибока інтеграція "материнської" та проектної структур. Останній варіант організації проекту називається "управління проектами".Размер файла: 1.32 Мбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров