Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (11)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (11)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (18)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Cтатистичне моделювання сітьового графіка побудови судна

МІСТ

 

 

Перелік умовних означень ........................................................................................................ 4

Вступ ............................................................................................................................................. 6

1.       Загальна характеристика предметної області................................................................... 6

1.1   Дослідження процесу побудови судна ………………………………….7

1.1.1       Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управління…...……………7

1.1.2       Поняття технологічного та виробничого процесів у суднобудуванні…………………………………….…………………..….8

1.1.3   Особливості виробничого процесу  у суднобудуванні............................8

1.1.4   Принципи формування планово-облікових одиниць…...........................9

1.1.5       Етапи побудови суден.................................................................................9

1.1.6   Причини використання СУПС………………………………………..10

1.2   Аналіз методів управління проектами………………………………………..10

                    1.2.1    Метод критичного шляху…………………………………………….…11

                    1.2.2    Метод критичного шляху та основні параметри сітьового графіка…12

1.3   Вітчизняний і закордонний досвід використання СУПС…………………...13

1.4   Змістовна постановка задачі………………………………………………….16

2.   Розробка детермінованої моделі сітьового графіка і моделювання ……………17

2.1 Розробка програмного забезпечення для моделювання детермінованої моделі………………………………………………………………………….....17

3.  Моделювання сітьового графіка методом статистичних випробувань …………19

3.1 Описання теоретичної суті методу …………………………………………...19

3.2 Розробка програмного забезпечення для моделювання……………………..23

3.3 Результати розрахунків…………………………………………………….…..24

Висновки ………………………………………………………………………………..29  
Список використаної літератури ……………………………………………………...30

Додаток А - Текст програми …………………………………………………………..31

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ОЗНАЧЕНЬ

 

В курсовій роботі використовуються наступні умовні означення:

1.      СУПС система управління проектами у суднобудуванні

2.      СГ сітьовий граф

3.      СПК сітьове планування і керування

4.      CPM – Critical Path Method

5.      PERT – Program Evolution and Review Technique

6.      ВП – виробничий процес

ВСТУП

 

Собівартість судна як виду продукції багато в чому визначається прийнятими конструктивними рішеннями. У силу зростання ролі вартості проектних і конструкторських робіт у виробничих витратах варто прагнути до прийняття конструкторами раціональних рішень за мінімальний час. Для цього використовується спеціальне ПЗ, що дозволяє планувати роботи у побудові судна - система управління проектами у суднобудуванні (СУПС). В свою чергу СУПС використовує технологію сітьового планування і керування.

Для дослідження моделювання виробничих процесів у суднобудуванні темою цієї курсової роботи було обрано розробка сітьових графіків побудови судна та їх дослідження методом статистичних випробувань. В ході роботи буде розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення.

Для досягнення вказаної мети потрібно зробити наступні кроки:

·                           проаналізувати предметну область дослідження;

·                           виконати змістовну постановку задачі, що розв’язується у роботі;

·                           описати теоретичну суть та послідовність розрахунків імовірнісних
              характеристик параметрів проекту для методу статистичних випробувань;

·                           розробити детерміновану модель сітьового графіка, що дозволяє розрахувати
              часові параметри проекту і зобразити модель у виді діаграми Гантта і
              провести моделювання за початковими даними;

·                           розробити програмне забезпечення для статистичного моделювання сітьового
              графіка  за початковими даними;

·                           зробити висновки по роботі та досягнутим результатам.

1    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

 

1.1 Дослідження процесу побудови судна

 

1.1.1  Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управління

 

Структура виробничого процесу Р(I) виготовлення виробу I   у машинобудуванні і приладобудуванні визначена державними стандартами Єдиної системи технологічної документації (ЕСТД) і є, як і структура виробу, ієрархічною.

Структуризація виробничого процесу Р(I) і визначаючої його організаційної і технологічної документації полягає у побудові графа типу „дерево", у якому Р(I) є коренем (нульовий ступінь входження):

, ?    ;  

де n - змінна: n ? 2; Г(Р(I)) визначає сукупність технологічних процесів Тi, що складають нульову ступінь входження структури виробничого процесу;

,

,  ;  ,  де n, m - зміннi: n, m ? 2;

 визначає сукупність технологічних операцій Тij,, що складають другу ступінь входження структури виробничого процесу, і кожна операція входить тільки в один відповідний технологічний процес.

При побудові певного типу судів складається сітьовий граф технологічних операцій, які формують виробничий процес. В графі фіксуються звязки між цими операціями та їх час виконання.

Розмаїтість типів судів, значні номенклатура і число (десятки, сотні тисяч) деталей корпуса судна (середньо -, крупнотоннажного) вимагає автоматизації всіх стадій їхнього створення, що здійснюється інтеграцією систем різного функціонального призначення: автоматизованих систем наукових досліджень, систем автоматизованого проектування судів, систем автоматизованого проектування технологічної підготовки виробництва верфі, нормування трудомісткості, систем управління проектами у суднобудуванні (СУПС).

Проект – сукупність дій, спрямованих на досягнення мети з заданими характеристиками в обмежені строки та з обмеженою множиною ресурсів. В основі методів управління проектами полягає технологія сітьового планування. Системи сітьового планування та управління – методи оптимізації планування та управління комплексом робот, математичною основою яких є теорія графів. Системи сітьового планування та управління відносяться до автоматизованих систем управління та призначені для управління комплексом робот різноманітного ступеня складності.

Робота – деяка діяльність, яка потрібна для досягнення конкретних результатів на самому низькому рівні. Є дискретною компонентою проекту на самому низькому рівні деталізації та є основою для організації даних.

Веха(подія) – визначена дата в процесі виконання проекту. Використовується для відображення стану завершеності тих чи інших дій.

Принцип інтеграції систем можна реалізувати при створенні й експлуатації єдиної бази даних, що включає два види інформації: загального призначення, що не залежить від проектів споруджуваних судів і виробничих умов підприємства-будівельників і специфічної, що формується в процесі функціонування систем і характеризує конструктивні особливості проектів судів і технологічні особливості їхнього будування.

 

1.1.2    Поняття технологічного та виробничого процесів у суднобудуванні.

 

Виробничий процес – сукупність усіх дій, спрямованих на перетворенн

Размер файла: 399.03 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров