Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Стратегія підприємства як інструмент виживання в умовах ринку

ВСТУП

 

Кредитні спілки розвиваються в Україні понад 10 років, поступово займають своє місце серед суб'єктів фінансового ринку. Щороку сотні тисяч українців користуються можливістю отримати кредит на свої загальні потреби, що виникають у споживчій або фінансових сферах.

До прийняття Закону «Про кредитні спілки» ці установи мали юридичний статус громадської організації, головною метою якої було «фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування». В податковому законодавстві спілки були відне­сені до неприбуткових організацій. Такий, не досить чітко визначений, статус призводив до виникнен­ня багатьох запитань стосовно економіко-правової природи спілок та створював певні проблеми в їх роботі. Прийнятий закон надав кредитним спілкам нового, принципово іншого юридичного статусу неприбуткової організації у заснованої фізичними особами на кооперативних засадах з метою задово­лення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки» і при цьому визначив, що «кредитна спілка є фінансовою установою». Це дозволило більш чітко визначити юридичний статус кредитних спілок, однак питання неприбуткової соціально-економічної природи цих організацій залишилось недостатньо розкритими. Законом кредитні спілки були перетворені із «громадської організації» у «фінансову установу». Невагомо та непомітно при цьому звучить термін «заснованої на кооперативних засадах». А він якраз і є найголов­нішою ознакою, що відрізняє кредитні спілки від інших суб'єктів фінансового ринку і визначає їх неприбуткову природу. На жаль, в чинному українському законодавстві такого поняття як «коопера­тивні засади» не існує, а в законі «Про кредитні списки» кооперативні засади прописані недостатньо. Тому із прийняттям цього закону стало можливим трактувати кредитні спілки лише як фінансові уста­нови і не звертати увагу на суспільну, громадську складову їх діяльності та їх соціальну місію. А звідси з часом може виникнути питання доцільності віднесення кредитних спілок до неприбуткових орган­ізацій.

Актуальність. Стабільний довготривалий розвиток кредитної спілки можливий лише за умови визначення чітких довгострокових цілей і розробки конкретних шляхів їх досягнення. Добре продумана стратегія, на основі якої менеджмент кредитної спілки буде здійснювати управління її діяльністю, дозволить спілці не тільки активно розвиватись, а й забезпечить їй важливі довготривалі конкурентні переваги.

Мета курсової роботи визначення стратегії та розробка стратегічних напрямів розвитку кредитної спілки.

Завдання:

       визначити місію та стратегічні цілі кредитної спілки;

       ознайомитися з комплексним аналізом для розробки стратегії;

       проаналізувати фінансов-господарську діяльність досліджуваної установи;

       розробити стратегічні напрями розвитку досліджуваної установи.

Обєктом дослідження виступає стратегія діяльності кредитної спілки.

Предметом – впровадження стратегічних напрямків у розвиток кредитної спілки.

Методи досліджування: порівняльний, описовий, графічний, аналітичний.

Інформаційною базою роботи склали наукові публікації українських та зарубіжних авторів, практична частина роботі виконана на матеріалах Кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

 

1        СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

 

1.1            Місія та стратегічні цілі кредитної спілки

 

Процес розробки та реалізації стратегії розвитку кредитної спілки складається із взаємопов'язаних завдань:

       формування стратегічного бачення майбутнього спілки (іншими словами, визначення пози­тивного образу спілки через 5—10 років);

       встановлення цілей (практична площина);

       розробка стратегі;

       реалізація стратегії;

       оцінка результатів та корегування стратегічного бачення майбутнього, цілей, стратегії та шляхів її реалізації з врахуванням набутого досвіду, зміни умов, появи нових ідей та можливостей.

Перелічені завдання в комплексі й складають поняття «стратегічний менеджмент».

Формування стратегічного бачення. Перед тим як розпочати розробку стратегії розвитку кредит­ної спілки, її керівництво має подумати про те, якою має бути спілка в майбутньому, в якому на­прямку вона має розвиватись, які зміни в оточуючому середовищі можуть відбутись в майбутньому і як ці зміни можуть вплинути на подальший розвиток організації. Таким чином, ідеальна уява керів­ництва спілки про її стан у довгостроковій перспективі, що задає напрям руху і вказує шлях, — нази­вається стратегічним баченням [12].

Приклад стратегічного бачення

Всесвітня Рада кредитних спілок:

Наше бачення: якісні кредитні спілки для всіх дозволяють мільйонам людей розвиватись завдя­ки наданому їм доступу до фінансових посгуг.

Одна з українських кредитних спілок:

Наша Кредитна Спілка — потужна фінансова установа, що має багатотисячне диверсифіковане членство і надає широкий спектр високоякісних фінансових послуг.

Важливим моментом при формуванні стратегії розвитку організації є усвідомлення і формулю­вання її місії. Місія має пояснювати суть, специфіку організації, що відрізняє її від інших органі­зацій. Якщо стратегічне бачення визнача є майбутній образ організації, то місія описує її в даний час.

Приклад місії

Всесвітньої Ради кредитних спілок:

Бути провідним у світі захисником інтересів, базою для інновацій та агенцією розвитку кредитних спілок

Одна з українських кредитних спілок:

Задовольняти на неприбуткових засадах потреби членів спілки у доступних кредитах та вигід­них, безпечних вкладах.

Чітко визначені бачення і місія є важливими елементами стратегії кредитної спілки. На їх основі здійснюється встановлення цілей, які являють собою конкретні результати, що необхідно досягнути у визначені терміни (наприклад, «збільшити членство до 1000 осіб», «збільшити частку сільських кредитів у кредитному портфелі до 15 %», «довести активи спілки до 1,0 млн. грн. до кінця (певного) року» чи «забезпечити надання не менш ніж 1000 кредитів протягом року» та ін.).

Слід зазначити, що цілей не повинно бути багато. Вони мають окреслювати, переводити страте­гічне бачення і місію (які, як правило, мають декларативний характер) у практичну площину. Цілі мають бути спрямовані на досягнення і місії.

Стратегічні цілі кредитної спілки [11]:

       забезпечити високий рівень капіталізації та фінансової стійкості спілки, перевищивши фінансові нормативи не менше, ніж на 10%, чим надійно захистити членські вклади;

       збільшити активи спілки до 6,0 млн. грн.;

       запровадити не менше 5 нових вид ів кредитних та ощадних послуг;

       покращити умови в приміщенні для підвищення якості обслуговування членів спілки;

       структурувати членство на рівні мікрогруп і наблизити послуги спілки до цих груп;

       утримувати активну позицію лідера в русі кредитних спілок України та області.

 

1.2            Комплексний аналіз – основа для розробки ефективної стратегії кредитної спілки

 

Розробка стратегії (її часто ще назива ють стратегічним планом) — це найбільш складний елемент стратегічного менеджменту. Стратегія — це загальні шляхи досягнення поставлених цілей, спосіб реалізації стратегічного бачення і місії кредитної спілки. Стратегічне планування включає в себе аналіз стану кредитної спілки, розробку стратегічних напрямків її розвитку та фінансового плану (кошторису) забезпечення заходів щодо реалізації намічених напрямів.

Аналіз стану кредитної спілки — основа і перший крок у розробці стратегічного плану. Будь-яке планування має починатись із аналізу стану, в якому перебуває організація. Він має охоплювати як зовнішнє середовище, так і внутрішні в: дносини у спілці. Від глибини та якості проведеного аналізу залежить виявлення проблем та знаходження резервів для розвитку.

Найбільш доцільно розпочинати аналіз за методом SWOT, тобто виявленням внутрішніх сильних і слабких сторін кредитної спілки, а також зовнішніх можливостей та загроз діяльності спілки (рис.1.1) [9].

На основі виявлених і згрупованих як позитивних, так і негативних факторів діяльності конк­ретної кредитної спілки в даний період часу, при майбутній розробці стратегічного плану можуть бути застосовані певні стратегії антикризового менеджменту:

Стратегія «Сильні сторони — слабкі сторони» базується на плануванні комплексу заходів, спря­мованих на використання сильних сторін кредитної спілки для посилення її слабких сторін.

Стратегія «Сильні сторони — зовнішні загрози» базується на плануванні комплексу заходів, спрямованих на використання сильних сторін кредитної спілки для послаблення чи ліквідації зовнішніх загроз.

Стратегія «Зовнішні можливості — слабкі сторони» базується на розробці комплексу заходів, спрямованих на використання існуючих зовнішніх можливостях для посилення її слабких сторін.

Стратегія «Зовнішні можливості — сильні сторони» базується на розробці комплексу заходів, спрямованих на зміцнення сильних сторін за рахунок зовнішніх можливостей.

Крім SWOT-аналізу, необхідно провести детальний пофакторний аналіз за окремими напрямами [10]:

1.                 Передумови та історія створення спілки.

2.                 Зовнішнє середовище та конкуренти.

3.                 Членство.

4.                 Управління.

5.                 Матеріальна база.

6.                 Послуги.

7.                 Інформація та реклама.

8.                 Показники фінансової діяльності.

9.                 Просвітня та громадська робота.

10.            Головні досягнення за період діяльності.

11.            Головні недоліки та проблеми.

1. Передумови та історія створення спілки. Аналіз передумов та історії створення спілки дозво­ляє глибше осмислити причини її заснування й зрозуміти, які завдання покладались на неї ініціа­торами та членами-засновниками. Це дасть можливість виявити, наскільки діяльність кредитної спілки відповідає її початковим завданням, а звідси—і яка у неї перспектива розвитку [12].

2. Зовнішнє середовище та конкуренти. Аналіз цих факторів дає можливість керівництву кредит­ної спілки зрозуміти її місце в навколишньому середовищі та сприяє правильному плануванню стратегії діяльності спілки за її межами. У зв'язку з тим, що кредитна спілка має громадську при­роду, вона має співпрацювати з іншими громадськими формуваннями та органами місцевого са­моврядування. Водночас вона є фінансовою установою, яка працює на фінансовому ринку пев­ної території і конкурує з іншими фінансовими установами. Фінансова діяльність кредитної спілки здійснюється за двом головними напрямками: надання кредитів та приймання вкладів [12].

3.       Членство. У зв'язку з тим, що кредитна спілка надає послуги лише своїм членам, аналіз член­ства є дуже важливим для стратегічного планування діяльності.

Аналіз доцільно проводити за наступними напрямками:

       поле членства (територія, на яку за статутом може розповсюджуватись діяльність спілки) тавизначення кількості потенційних членів;

       кількість членів спілки та процент охоплення потенційним членством;

       територіальна віддаленість потенційних членів спілки від її офісу;

       соціальна структура членства (вкладників та позичальників);

       потреби та місячні доходи кожної із соціальних груп;

       середні суми вкладу та кредиту на одного члена спілки;

       динаміка зростання членства.

Аналіз цих показників дозволить виявити резерви для зростання, зрозуміти потреби членів спілки та спрямувати діяльність на найкраще їх задоволення.

4.       Управління. Аналіз діяльності органів управління дозволяє вчасно виявити та усунути недо­ліки в їх роботі. До найбільш поширених недоліків можна віднести [12]:

В діяльності Спостережної ради:

       пасивне віднршення членів СР до участі в її роботі;

       відсутність чіткого розмежування обов'язків між членами СР;

       відсутність планування діяльності спілки (стратегічного плану, бюджету, календарного планутощо) та засідань СР;

       нерегулярні та формальні засідання СР;

       недостатнє інформування членів щодо розглянутих питань і прийнятих рішень;

       відсутність або формальне ведення протоколів.

В діяльності ревізійної комісії:

       пасивність членів (в багатьох кредитних спілках україни цей орган фактично не виконує своїх функцій);

       нерегулярні засідання;

      

Размер файла: 740.08 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров