Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050401 напряму підготовки 0504 «Туризм». Заря І. В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

 

Факультет міжнародної інформації і права

 

 

 

 

 

Кафедра країнознавства та туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

для студентів спеціальності 7.050401  

напряму підготовки 0504 «Туризм»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ

2009

 

 

 

Укладач: Заря І. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму Інституту міжнародних відносин НАУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти: Уварова Г.Є. – кандидат     педагогічних     наук,     доцент     кафедри країнознавства та туризму Інституту міжнародних відносин НАУ

                       Пестушко В.Ю. – кандидат    географічних    наук,   доцент    кафедри країнознавства та туризму Інституту міжнародних відносин НАУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Вченою Радою інституту міжнародних відносин НАУ

Протокол № _____  від ______________200___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання дипломних робіт випускниками ІМВ освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» є заключним етапом навчання у вищому навчальному закладі, відповідного ступеня освіти.

Дипломна робота має бути самостійним науковим дослідженням. На підставі її захисту Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння студенту кваліфікації і видачу диплома спеціаліста. Вона підводить підсумки набутих знань, умінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом.

В дипломній роботі студент має засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. В звязку з цим робота повинна виконуватись на основі результатів дослідження однієї або кількох актуальних проблем та обєктів і містити конкретні пропозиції.

Опанування проблеми передбачає глибоке вивчення робіт в галузі туризму, системний вибір та аналіз фактичного матеріалу, узагальнення явищ соціально-економічного життя, вміння робити самостійні висновки.

Необхідною умовою успішного виконання дипломної роботи є грунтовне оволодіння циклом нормативних, професійно орієнтовних дисциплін за фаховим спрямуванням в галузі туризму та матеріалом спецкурсів, набуття навичок самостійної науково-дослідної роботи в процесі підготовки реферативних доповідей, виконання курсових робіт, участі в наукових та проблемних групах.

Метою виконання дипломної роботи є: по-перше, систематизація, закріплення, розширення і перевірка теоретичних знань студентів з туризму; по-друге, поглиблене вивчення студентом однієї з конкретних проблем в галузі туризму і більш грунтовне оволодіння навичками самостійної науково-дослідної роботи; по-третє, дослідження та узагальнення практики соціально-економічних відносин; по-четверте, одержання нових результатів у вигляді наукових узагальнень, висновків, формування конкретних пропозицій і рекомендацій щодо їх вирішення; по-п’яте, підтвердження кваліфікаційного рівня випускника, спектру та глибини його знань, умінь і навичок з різних сфер функціонування господарюючих суб’єктів.

Студент-дипломник повинен продемонструвати здатність проводити діагностику, визначити проблеми та встановлювати причини їх виникнення, генерувати пропозиції щодо альтернативних шляхів їх вирішення, аргументовано та переконливо захищати свої розробки.

Для успішної підготовки і захисту дипломної роботи студенту необхідно:

обґрунтувати актуальність і значимість теми роботи в теорії і стосовно до практичних умов функціонування об'єкта дослідження;

провести огляд літературних джерел з предмету дослідження й узагальнити вивчені підходи;

дати організаційну характеристику об'єкта дослідження;

проаналізувати соціально-економічний аспект діяльності об’єкта дослідження;

проаналізувати особливості функціонування об’єкта дослідження, встановити закономірності;

обґрунтувати принципово нові чи прив'язати існуючі рішення в сфері туристичних проблем, які розв’язуються на прикладі об'єкта дослідження;

здійснити логічно-системне обґрунтування запропонованих рішень;

виконати розрахунки очікуваних переваг та ефективності від впровадження запропонованих рішень у практику об'єкта дослідження;

грамотно викласти результати самостійних досліджень по обраній темі, навести необхідні ілюстративні і пояснювальні матеріали.

Мова викладудержавна; для іноземних студентів і студентів, що не вивчали українську мову в середній школі може бути російська.

 

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Діяльність студента по виконанню роботи починається з вибору теми й одержання ним на кафедрі завдання на виконання роботи, її окремих етапів, термінів і інших умов. Тематика дипломних робіт приведена в додатку А. На початковому етапі необхідно скласти план і визначити основні напрямки виконання роботи; зібрати матеріали, необхідні для загальної характеристики, аналізу і наукового вивчення об'єкту дослідження. При розробці індивідуального плану виконання роботи варто керуватися орієнтованим розподілом загального обсягу робіт.

Дипломна робота: вступ — 5%, теоретична частина — 20%, аналітична частина — 25%, оптимізаційнна частина — 25%, обговорення, консультації, нормоконтроль — 15%, оформлення роботи і ілюстративного матеріалу — 10%.

Керівник роботи систематично проводить консультації за окремими розділами роботи, оцінює хід і результати виконання індивідуального плану.

Ступінь виконання плану в цілому реєструється на кафедрі за станом на 1 і 15 число кожного місяця. Відхилення від плану доводяться до відома деканату.

Після того, як студент представить цілком завершену роботу і графічний матеріал, керівник перевіряє її і пише про неї відзив.

Паралельно із закінченням роботи студенту необхідно одержати підписану і завірену печаткою рецензію.

До затвердження роботи завідувачем кафедрою країнознавства та туризму і допуску студента до захисту вона повинна бути переплетена, на титульному листі роботи повинні знаходитися підписи виконавця роботи і керівника. Документи (завдання, рецензія і відзив керівника від ІМВ) мають бути вкладені в конверт, а конверт приклеєний до внутрішньої сторони твердої обкладинки. Після підпису завідувача кафедрою сама робота, графічний матеріал і всі документи залишаються на кафедрі.

 

3. ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

До написання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану і склали усі заліки та екзамени. Студент має право вибору теми ДР з числа затверджених кафедрою. Тема ДР закріплюється за студентом на підставі його особистої заяви на ім'я завідувача кафедрою (заява подається не пізніше встановленого терміна).

Не пізніше початку переддипломної практики студент отримує від керівника завдання на підбір і опрацювання фактичних матеріалів, необхідних для виконання ДР.

ДР - це самостійна (індивідуальна) кваліфікаційна робота студента. Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент-автор роботи. Дипломник зобов’язаний готувати роботу з урахуванням перспектив розвитку організації, галузі, передових досягнень  науки і практики в сфері туризму.

Студент-дипломник зобов’язаний відповідно до встановленого графіку звітувати перед керівником про виконання запланованих етапів ДР.

Якщо студент подає на попередній захист не самостійно виконану роботу, рішенням кафедри робота до захисту не допускається.

 

4. обов’язки керівника дипломної роботи

Керівник дипломної роботи призначається із числа досвідчених викладачів кафедри.

Керівник видає студенту індивідуальне завдання на дипломну роботу.

Завдання на дипломне проектування передбачає обов'язкове висвітлення всіх питань, передбачених типовою формою завдання.

Керівник затверджує і контролює графік виконання ДР, консультує та організує роботу дипломника з усіх питань по написанню дипломної роботи, координує роботу з питань, які відносяться до компетенції залучених консультантів.

Поставивши свій підпис на титульному аркуші дипломної роботи, керівник несе відповідальність за дотримання нормативних вимог, засвідчує достатню якість дипломної роботи.

Керівник готує відгук на дипломну роботу, в якому обов'язково висвітлює такі питання:

- доцільність (оптимальність) і обґрунтованість прийнятих дипломником рішень;

- рівень фахової підготовки, ерудиції, творчого потенціалу дипломника;

- ступінь самостійності у вирішенні поставлених задач;

- дотримання графіку написання дипломної роботи;

- оцінка за виконану дипломну роботу і рекомендація про можливості присвоєння відповідної кваліфікації.

Керівник повинен бути присутнім на захисті дипломних робіт, виконанням яких він керував.Размер файла: 47.47 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров