Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (27)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (44)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. В.І. Кривда С.В. Нараєвський

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КПІ 2007

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з організації виробництва для студентів факультету менеджменту та маркетингу / Укл. В.І. Кривда, С.В. Нараєвський. – К.: КПІ, 2007-10с.

 

 

 

 

 

 

         Укладачі: В.І. Кривда

                          С.В. Нараєвський

 

         Відповідальний редактор

 

         Рецензенти:

                             

 


ВСТУП

 

Елементами будь-якої науково-дослідної роботи (НДР) є розробка оптимального плану її виконання та розрахунок собівартості НДР, тому перед молодими фахівцями поставлено завдання набути навички у виконанні цих робіт.

У даних методичних вказівках викладені основи методики планування НДР, яка базується на використанні методів сітьового планування і управління (СПУ). Розрахунково-графічна робота з організації виробництва передбачає розробку плану виконання НДР з підготовки та освоєння виробництва нової продукції.

На базі наведеного інформаційного масиву початкових даних кожний студент самостійно повинен розробити сітьову модель (сітьовий графік) плану виконання НДР.

 

РОЗРОБКА ПЛАНУ ВИКОНАННЯ НДР

 

Виконання НДР планується, як правило, за допомогою методів СПУ. Використання цих методів підтвердило їх високу ефективність, особливо при плануванні і управлінні складними комплексами взаємопов’язаних робіт, такими як технічна підготовка виробництва складних виробів, теоретичні і пошукові НДР, дослідно-конструкторські й дослідно-технологічні розробки тощо.

 

1. Головні поняття й визначення СПУ

Система СПУ – один з найважливіших класів систем організаційного управління. В основі цієї системи лежить графоаналітичний метод управління процесами проектування будь-яких систем.

Сітьова модель особливий вид операційної моделі, яка може з будь-яким необхідним ступенем деталізації відображати склад і взаємозв’язок всіх робіт комплексу за певний період часу.

Сітьова модель складається з сітьового графіка, який являє собою графічне відображення процесу виконання комплексу робіт і інформації про роботи комплексу, який розглядається.

Основні елементи сітьового графіка це роботи (зображуються стрілками) і події ( зображуються колами).

Поняття “робота” використовується в широкому розумінні й може мати такі значення:

справжня робота (чи просто робота) – процес, який вимагає витрат часу й ресурсів (трудових, матеріальних, енергетичних тощо);

очікування – процес, який вимагає лише витрат часу;

фіктивна робота – залежність, яка не вимагає витрат часу й ресурсів, і використовується для зображення об’єктивно діючих зв’язків між окремими роботами.

Справжня робота й очікування зображуються на сітьовому графіку суцільними стрілками, а фіктивна – пунктирними.

Події в сітьовому графіку відображають кінцеві результати робіт. Поняття “подія” може мати такі значення:

початкова подія, здійснення якої означає можливість початку виконання комплексу робіт, вона не передбачає жодної роботи, що входить до неї;

завершальна подія, здійснення якої означає закінчення виконання комплексу робіт, вона не має жодної роботи, що виходить з неї;

проміжна подія,  здійснення якої означає завершення усіх робіт, що входять до неї, й можливість початку виконання усіх робіт, які виходять з неї.

На відміну від роботи, подія не є процесом і не має тривалості в часі. Настання події відповідає моменту закінчення найбільш довготривалої роботи, яка безпосередньо передує даній події.

Кожна робота сітьового графіка з’єднує дві події, одна з яких є початковою, друга – кінцевою. Для зручності розрахунку сітьового графіка усім подіям дається порядковий номер. Тому кожна робота сітьового графіка може бути зашифрована за допомогою номерів її початкової й кінцевої події.

Низка послідовності робіт, яка з’єднує початкову і завершальну події, в якій кінцева подія кожної роботи збігається з початковою подією наступної роботи, називається повним шляхом сітьового графіка.

Повний шлях, який має найвищу тривалість, називається критичним. Тривалість критичного шляху визначає загальну тривалість виконання комплексу робіт у цілому. У сітьовому графіку може бути кілька критичних шляхів. Для наочності роботи критичного шляху на графіку позначаються потовщеною, подвійною чи кольоровою лінією.

 

2. Правила побудови сітьового графіка

1. Сітьовий графік повинен чітко відображати логічний взаємозв’язок і поступовість усіх подій.

2. Графік має бути по можливості симетричним, не заплутаним.

3. Бажано, щоб стрілки робіт на графіку не перехрещувалися й мали переважно напрям зліва направо.

4. Кожна подія й робота повинні зустрічатися на сітьовому графіку лише один раз.

5. Номери подій біля засади стрілок робіт мусять бути меншими, ніж біля вістря.

6. Якщо між двома подіями необхідно показати дві (чи більше) паралельно виконані роботи, треба ввести додаткову подію й фіктивну роботу.

7. На сітьовому графіку не повинно бути подій (за винятком початкової), в які не входила б одна чи кілька робіт.

8. На сітьовому графіку не повинно бути замкнених контурів.

 

3. Правила упорядкування нумерації подій

Після побудови й перевірки сітьового графіка упорядковують нумерацію подій. Цього можна досягти, використовуючи метод викреслення дуг, який дає змогу розподілити усі події сітьового графіка за рангами.

Події нумерують у такому порядку:

- початковій події сітьового графіка дають порядковий номер 0 (чи 1);

- викреслюють дугою усі роботи, які виходять з початкової події, наступний порядковий номер вказують згори вниз за годинниковою стрілкою тієї події, з якої роботи тільки виходять, а всі, які входять, викреслені;

- викреслюють дугою всі роботи, які виходять з наступного порядкового номера події, а номери вказують у тій самій послідовності, як з початкової події. Так продовжують до надання номера завершальній події сітьового графіка.

 

4. Розрахунок головних параметрів сітьового графіка

До головних параметрів сітьового графіка належать ранні й пізні строки здійснення подій, резерви часу подій і робіт, довжина критичного шляху.

Для розрахунку параметрів сітьового графіка зручно користуватися чотирьохсекторним способом, при якому розрахунок раннього і пізнього термінів завершення подій, а також резерву часу подій виконуються безпосередньо на графіку. При цьому кожне коло-подію розбивають на чотири сектори.

У верхньому секторі записують порядковий номер події, у лівому – ранній строк настання події, у правому – пізній строк, у нижньому – резерв часу події.

Ранній строк настання події Tp(i) являє собою час, необхідний для виконання усіх робіт, які передують даній події.

Для визначення величини Tp(i) треба до даного строку кожної з подій Tp(к), які безпосередньо передують даній, додати тривалість відповідної роботи й залишити максимальне з одержаних значень (рис.1).

                               Tp(i)= [Tp(k) + t(к,і)]маx                               (1.1)

 

Блок-схема: узел:  jБлок-схема: узел:  iБлок-схема: узел: k                                      t(k,i)                     t(i,j)

 

Рис.1. Умовні зображення подій і робіт

При розрахунку треба рухатись від події до події за напрямом стрілок робіт. Розрахунок ранніх термінів здійснення подій слід починати з початкової події.

Пізній термін Tn(i) являє собою такий час завершення події, перевищення якого викличе затримку настання завершальної події. Для визначення величини Tn(i) необхідно з пізнього терміну кожної з подій Tn(j), що йдуть безпосередньо за даною подією, відняти тривалість відповідної роботи t(і,j) й залишити мінімальне із заданих значень:

                                        Tn(i) = min [Tn(j) – t(i,j) ]                              (1.)

Розрахунок пізніх термінів починають із завершальної події, для якої пізній термін здійснення збігається із значенням раннього терміну. При розрахунку треба лічити від події до події проти стрілок робіт.

Для подій критичного шляху Tp(i)=Tn(i); для всіх інших подій

Tp(i)  < Tn(i).

Резерв часу події являє собою різницю між пізнім і раннім строками здійснення події:

                                          R(i) = Tn(i)  - Tp(i).                                    (1.)

Знаючи ранні й пізні здійснення усіх подій сітьового графіка, можна для будь якої роботи і, j визначити:

- найбільш ранній з можливих строків початку роботи

                                           Tpп(i,j) = Tp(i)                                           (1.4)

- найбільш ранній з можливих з строків закінчення роботи

                                        Tpз(i,j ) = Tp(i)  +  t(i,j)                                   (1.5)

- найбільш пізній з допустимих строків початку роботи

                                       Tnn(i,j) = Tn(j)  - t(i,j)                                     (1.6)

- найбільш пізній з допустимих строків закінчення роботи

                                      Tпз (i,j) = Tn(j).                                               (1.7)

Повний резерв часу роботи R п(i,j) показує, на скільки може бути збільшена тривалість виконання роботи без збільшення тривалості критичного шляху:

                                    R n(i,j) = Tn(j) – Tp(i) – t (i,j)                             (1.8)

Вільний резерв часу роботи Rв(i,j) показує максимальний час, на який можна відкласти початок або збільшити тривалість роботи за умови, що всі попередні й наступні для даної роботи події сітьового графіка настануть у свої ранні строки:

                                 R в(i,j) = Tр(j)Tр(i)t (i,j)                               (1.9)

 

5. Аналіз і оптимізація сітьового графіка

Аналіз сітьового графіка полягає в остаточному контролі й перевірці складеного графіка. При цьому необхідно перевірити правильність й доцільність розчленування всього процесу на окремі роботи, їх послідовність і взаємозв’язок.

При оптимізації сітьових графіків можуть бути вирішені такі завдання:

- вирівнювання завантаження виконавців при строках виконання усіх робіт, які відповідають тривалості критичного шляху;

- планування робіт при загальній тривалості комплексу робіт, яка менша, ніж тривалість критичного шляху.

Оптимізацію сітьового графіка студент має проводити за вказівкою керівника РГР або консультанта з організаційно-економічної частини. Порядок оптимізації викладений у спеціальній літературі, список якої студент одержує у керівника курсової роботи.Размер файла: 30.04 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров