Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Ораторське мистецтво Васильув Г.Ю.

Розглядаються теоретичнi та практичнi питання
ораторського мистецтва, зокрема ораторське мистецтво як
вербальний засiб спiлкування, стратегiя i тактика оратора,
культура мовлення, доказ у публiчному виступi, правила
полемiки, а також: особливостi судового красномовства.
Для студентiв юридичних вузiв та факультетiв.

Автори: Г.Ю. Васильув (теми 2, 3);
В.Д. Воднiк (теми 5, 7);
Н.П. Осипова (теми 4, 8);
Г.П. Клiмов* (тема в);
0.9 Сйрдюкiтема 9);
,<.0^1> Сiмнь (тема 1)

т,Д. УаярОВЯ, д-р фiлос. наук, проф.
Харк. держ. пед. ун-ту;
й.0. Великих, канд. фiлос. наук, доц.
Харк. держ. акад. мiськ. госп-ва

Рекомеi
а^аделфт^iiДв^ьйi ^ця,^&^О8.1997р.) л

I (IiМЦиМбiТi^Л^И> -^^'

Видання здiйснено при технiчнiй допомозi консорцiуму
"Верховенство права".

Контракт Агентства Мiжнародного розвитку США.
Адреса: Украєна, 252033, Києв, вул. Саксаганського, 6.

c Нацiональна юридична академiя Украєни, 1997

ВСТУП

За сучасних умов надзвичайно зростають ви-
моги до якостi пiдготовки фахiвцiв вищоє школи. Ви-
пускнику вузу необхiдно володiти фундаментальними
знаннями, високою- професiйною майстернiстю, всебiч-
ною загальною культурною пiдготовкою. Невiд'умним
компонентом професiйного фаху випускникiв навчаль-
них закладiв слiд вважати i ораторську майстернiсть.
Особливо важливо враховувати цю обставину при пiд-
готовцi фахiвцiв-юристiв, якi з службового обов'язку
постiйно повиннi спiлкуватися з людьми, умiти обстою-
вати своє позицiє, виразно, дохiдливе, переконливо ви-
словлювати своє думки.

Запропонований курс лекцiй у покликаним до-
помогти студентам вивчити досвiд пiдготовки i прове-
дення публiчних виступiв, накопичений багатовiковою
iсторiую ораторського мистецтва, висвiтлити основи те-
орiє публiчного виступу, сприяти опануванню ораторсь-
кою майстернiстю.

У цьому виданнi викладауться специфiка ора-
торського мистецтва, виявляються його головнi риси i
закони, форми i жанри.

Значноє уваги придiляуться розгляду iсторiє
ораторського мистецтва, аналiзу iсторичних закономiр-
ностей його виникнення i розвитку, розробцi стратегiє i
тактики виступу, принципам пiдготовки до виголошен-
ня промови, формам i методам взаумодiє оратора та
аудиторiє. Розкривауться також питання про культуру
мислення: аналiзуються типи i структура доказу, пра-
вила i помилки висування тези, єє обгрунтування i де-
монстрацiє, визначаються особливостi iндукцiє, дедукцiє,
аналогiє, критерiє єх застосування.

Хибною,^&ула,^..дум.^а,^що механiчне викорис-
тання прийомiв ораторського мистецтва ^сцроможне
зробити людину досвiдченим оратором. У кiнцевому
пiдсумку цi прийоми являють собою допомiжнi засоби,
якi сприяють бiльш яскравому викладенню змiсту.
Тiльки продумане i доречне єх застосування допоможе
виголошувати промову красномовно i переконливо.

Розглядаючи полемiку як метод ораторськоє дi-
яльностi, характеризуються принципи i засоби єєi ве-
дення, а також подууться аналiтичне застосування по-
лемiчних вивертiв, хитрощiв.
З

У конспектi лекцiй вiдбивауться значення куль-
тури i технiки мовлення, а також особливостi судового
красномовства. Говорити грамотно - обов'язок кожно-
го. Пiд час спiлкування вимоги до всiх однаковi. Але
коли йдеться про конкретного оратора, безумовно, не-
можливо не зважати на його iндивiдуальнi якостi i упо-
добання. На данiй пiдставi важливо, щоб оратор шукав
власний стиль публiчного виступу, своє прийоми ора-
торськоє майстерностi.'

Як на нашу думку, обрана структура .курсу до-
поможе забезпечити подальше поглиблення теоретич-
них знань i практичних навичок студентiв у царинi
ораторського мистецтва.

Тема 1. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
ЯК ВЕРБАЛЬНИЙ ЗАСIБ СПIЛКУВАННЯ.
МIСЦЕ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
У ПРОФЕСIЙНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ЮРИСТА

1. Ораторське мистецтво як теоретико-прикладна
дисциплiна та його значення у професiйному станов-
леннi майбутнiх фахiвцiв у галузi права

Сучасне ораторське мистецтво грунтууться на
традицiях пувлiчного виступу (промови) чи красномов-
ства, що iснують протягом тисячорiч. З часiв започат-
кування основ риторики (красномовства) та введення
понять про мистецтво спору i доказу - дiалектики та
евристики давньогрецькими фiлософами-софiстами,
наукового обгрунтування ораторського мистецтва генi-
альним мислителем античностi Арiстотелем теорiя кра-
сномовства збагатилася риторичним досвiдом i досягла
свого подальшого розвитку як фiлософсько-дидактична
наука, спрямована на формування у людини ефектив-
ноє мисленнуво-мовленнувоє дiяльностi.            ^--

Що являу собою риторика? Кого називають
оратором? З чого складауться майстернiсть публiчного
виступу?

За тлумаченням Арiстотеля, риторика - це на-
ука, яка розвивау "здатнiсть знаходити можливi засоби
переконання стосовно кожного даного предмета", тобто
призначення риторики фiксууться на "зовнiшньому
планi".
4

Проте .сьогоднi розглядауться значно розвине-
ний арiстотелiвський напрям у риторицi, вiдновлений
цiнним риторичним досвiдом, що накопичили пращури,
i риторика визначауться як наука про закони управ-
лiння мисленнуво-мовленнувою дiяльнiстю, & саме ак-
центууться на "внутрiшньому планi" - передумовах,
якi спрямовують до переконання. Але визначення ри-
торики як науки буде недостатнiм без з'ясування єє
специфiки.

Своурiднiсть риторичноє науки вбачауться у то-
му, що вона е комплексною наукою, тобто єє мiсце - на
стику, перетинi низки наук (фiлософiє, логiки, психоло-
гiє, лiнгвiстики, етики, сценiчноє майстерностi); це не
просто сума рiзних змiстовних компонентiв, а наука,
яка iнтегруу в собi необхiднi знання. У центрi уваги ри-
торики знаходяться як мовленнува дiяльнiсть, так i ми-
сленнуво-мовленневий аспект (предмет дослiдження,
текст).

Iнша специфiчна ознака риторики виявляуться
також у тому, що єй властивий певний унiверсалiзм,
тобто риторика iснуу не заради риторики, а становить
технологiю, модель, сукупнiсть елементiв, якi можна
наповнити будь-яким предметним змiстом (економiч-
ним, полiтичним, педагогiчним i т. iн.). Вiд цього остан-
нiй актуалiзууться, вибудовууться в систему i отримуу
найкориснiший ефект вiд своує реалiзацiє, оскiльки ми-
сленнуво-мовленнува дiяльнiсть, що керууться, дозво-
ляу людинi виразнiше викласти думку про будь-який
предмет мовлення, внаслiдок чого очiкууться досить
високий рiвень розумiння поняття про даний предмет з
боку аудиторiє.

Ще одним iз проявiв специфiки риторики у те,
що риторика - наука прикладна за своую направленi-
стю (вчить людину, як грамотно, розумно дiяти за рiз-
них життувих ситуацiй). Прикладна спрямованiсть ри-
торики у жодному разi не зменшуу єє теоретичного ас-
пекту, оскiльки значущiсть першоє залежить вiд сили й
багатства останнього, тому при визначеннi характеру
науки риторики можна запевнити, що то у теоретико-
прикладна наука.

Звичайно, риторика - це наука, яка безпосере-
дньо причетна до категорiє морального, у чому вбачау-
ться також єє своурiднiсть.
Ознаки, що розглядаються, дозволяють ритори-

5

цi посiсти особливе мiсце в авангардi сучасноє науки.

Ораторська (публiчна)' мова - будь-яка мова,
безпосередньо звернена до аудиторiє, тобто до деякоє
кiлькостi слухачiв. Це оригiнальний твiр мистецтва,
який впливау одночасно i на почуття, i на свiдомiсть.
Лекцiя, доповiдь, виступ на зборах i т. iн.- рiзновиди
ораторськоє мови. Iншими словами, ораторська мова -
спiлкування за простою схемою: мовець (оратор) -
група слухачiв (аудиторiя). З попереднього мiркування
випливау, що оратор - це людина (лектор, доповiдач
та iн.), яка виголошуу промову. Таким чином, термiном
"оратор" визначауться не тiльки якiсть мовлення, як
iнодi вважають (оратор - красномовгiа людина), та во-
лодiння майстернiстю публiчного виступу, а й певна
соцiальна функцiя (роль), яку виконуу (вiдiграу) оратор.

Сьогоднi дедалi ^рiдше можливо зустрiти люди-
ну, яка б заперечила велике значення ораторського ми-
стецтва у нашому життi. Однак далеко не завжди ора-
торська мова звучить так, як бажано. Це виникау, в
першу чергу, за браком ораторського професiоналiзму,
через невмiння поуднувати змiст i форму, неспромож-
нiсть оратора зацiкавити слухачiв, донести до них свою
думку, передати знання, перетворити єх у переконання,
тобто мовець не ма^ достатнiх знань з основ ораторсь-
кого мистецтва, принципiв та правил риторики.

Слiд запобiгати перелiчених хиб особливо тим
фахiвцям, дiяльнiсть яких пов'язана з постiйним виго-
лошенням промов, читанням лекцiй та виступами з до-
повiдями. До ни?с належать полiтики, викладачi, акто-
ри, журналiсти, рекламнi агенти, юристи та iн., а успi-
шна промова - головний єх iнструмент.

Оволодiти таумницями ораторського мистецтва,
одержати практичнi настанови та рекомендацiє щодо
пiдготовки публiчних виступiв, виробити первиннi на-
вички виступу i подолати вади мови, допомогти орато-
ру-початкiвцю розвинути почуття спiлкування зi слу-
хачами, що характерно для звичайноє бесiди, - важ-
ливе    завдання    теоретико-прикладного    курсу
"Ораторське мистецтво", який дедалi бiльше вивчауть-
ся у вищiй школi. Красномовство для фахiвцiв у галузi
права значною мiрою у практичною дiяльнiстю. Саме
юристам треба постiйно переконувати своєх слухачiв,
завдяки логiчним доводам доказувати чи заперечувати
будь-яке положення, впливати на розум та почуття

й

людей, у тому числi й суддiв чи своєх опонентiв, на-
приклад, за умов судовоє полемiки або пiд час право-
виховних заходiв i т, iн. Тому опанування студентами
юридичних вузiв основ ораторського мистецтва та су-
дового красномовства пiд час навчання допоможе май-
бутнiм фахiвцям правовоє галузi розвинути визначений
комплекс практичних навичок та вмiнь, що стануть єм
{ пригодi в практичнiй дiяльностi.

Ораторське мистецтво як теоретична дисциплi-
на поуднуу вивчення багатовiковоє iсторiє предмета й
узагальнення сучасного досвiду публiчних виступiв з
науковим аналiзом ораторськоє промови як особливоє
низки елементiв (оратор - повiдомлення - аудиторiя),
сукупностi рiзноманiтних фiлософських, соцiологiчних,
психологiчних,  педагогiчних та iнших проблем, Що
пов'язанi з цим процесом.

Практична спрямованiсть методики навчання
ораторському мистецтву складауться з того, що майс-
тернiсть усних виступiв слiд розглядати як невiд'умну
частину професiйноє -квалiфiкацiє фахiвцiв, особливо
тих, чия праця пов'язана з бiльш-менш частими висту-
пами перед аудиторiую. Критерiум ефективностi в
навчаннi ораторському мистецтву у сума знань i суку-
пнiсть умiнь та навичок, якi були набутi власним досвi-
дом.

,'       Предмет ораторського мистецтва як прикладноє
^ дисциплiни зумовлюуться змiстом фактичноє дiяльностi
оратора. Ораторська промова не тiльки знаходить своу
застосування у багатьох галузях полiтичного та суспi-
льного життя, але й мас чимало функцiй.

Виступи прокурора або захисника у судi вико-
нують функцiє правосуддя та правового виховання лю-
дей. Виробнича нарада - необхiдна ланка управлiння
виробничим колективом. Симпозiум, семiнар, наукова
конференцiя чи дискусiя вiдiграють роль активних
елементiв розвитку науки. Виступи майстрiв худож-
нього слова являють собою засiб естетичного виховання
та формування лiтературно-сценiчних уподобань лю-
дей. Слово державного дiяча з трибуни мiжнародного
форуму оцiнюуться як вiдбиття зовнiшньоє полiтики
уряду i т. iн.                          .

У всiх випадках функцiє промови вважаються
вичерпаними, якщо оратор вирiшив своу завдання, а
саме коли його промова вплинула на почуття слухачiв.
7                  *

цi посiсти особливе мiсце в авангардi сучасноє науки.

Ораторська (публiчна)- мова - будь-яка мова,
безпосередньо звернена до аудиторiє, тобто до деякоє
кiлькостi слухачiв. Це оригiнальний твiр мистецтва,
який впливау одночасно i на почуття, i на свiдомiсть.
Лекцiя, доповiдь, виступ на зборах i т. iн. - рiзновиди
ораторськоє мови. Iншими словами, ораторська мова -
спiлкування за простою схемою: мовець (оратор) -
група слухачiв (аудиторiя). З попереднього мiркування
випливау, що оратор - це людина (лектор, доповiдач
та iн.), яка виголошуу промову. Таким чином, термiном
"оратор" визначауться не тiльки якiсть мовлення, як
iнодi вважають (оратор - красномовгiа людина), та во-
лодiння майстернiстю публiчного виступу, а й певна
соцiальна функцiя (роль), яку виконуу (вiдiграу) оратор.

Сьогоднi дедалi 'рiдше можливо зустрiти люди-
ну, яка б заперечила велике значення ораторського ми-
стецтва у нашому життi. Однак далеко не завжди ора-
торська мова звучить так, як бажано. Це виникау, в
першу чергу, за браком ораторського професiоналiзму,
через невмiння поуднувати змiст i форму, неспромож-
нiсть оратора зацiкавити слухачiв, донести до них свою
думку, передати знання, перетворити єх у переконання,
тобто мовець не мау достатнiх знань з основ ораторсь-
кого мистецтва, принципiв та правил риторики.

Слiд запобiвати перелiчених хиб особливо тим
фахiвцям, дiяльнiсть яких пов'язана з постiйним виго-
лошенням промов, читанням лекцiй та виступами з до-
повiдями. До ни^ належать полiтики, викладачi, акто-
ри, журналiсти, рекламнi агенти, юристи та iн., а успi-
шна промова - головний єх iнструмент.

Оволодiти таумницями ораторського мистецтва,
одержати практичнi настанови та рекомендацiє щодо
пiдготовки публiчних виступiв, виробити первиннi на-
вички виступу i подолати вади мови, допомогти орато-
ру-початкiвцю розвинути почуття спiлкування зi слу-
хачами, що характерно для звичайноє бесiди, - важ-
ливе    завдання    теоретико-прикладного    курсу
"Ораторське мистецтво", який дедалi бiльше вивчауть-
ся у вищiй школi. Красномовство для фахiвцiв у галузi
права значною мiрою у практичною дiяльнiстю. Саме
юристам треба постiйно переконувати своєх слухачiв,
завдяки логiчним доводам доказувати чи заперечувати
будь-яке положення, впливати на розум та почуття

6

людей, у тому числi й суддiв чи своєх опонентiв, на-
приклад, за умов судовоє полемiки або пiд час право-
виховних заходiв i т. iн. Тому опанування студентами

Размер файла: 183.88 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров