Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (0)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (0)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (2)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Прадмет і задачы курса “Беларусазнаўства”.

1.         Прадмет і задачы курса “Беларусазнаўства”.

 

А. Мэта вывучання:

Паглыбленне наяуных і атрыманне новых ведау аб Берусі і яе народзе. Фарміраванне нац. Самосвядомасці, выхаванне патрыятічных пачуцяу, павагі да каштоунсцей культуры, мовы, традыціі і звычаяу да сваей бацькаушчыны.

Задачы:

1.    Атрымаць асноуныя веды аб нац.асабл. культуры, побыту, традыцыйных заняткау, гісторыі і сучасн. становішча бел.народа.

2.    Атрамаць практычныя навыкі па рабоце з рознымі крыніцамі ведау па бел.-знауству і выкананню самаст. Рэфератыуных работ з элементамі навуковых даследаванняу.

3.    Выкарыстоуваць атрыманыя веды і навыкі дзеля аналізу культурнага, эканамічнага і палітычнага жыцця сучаснай Бел.

 

Веды, якія патрэбны для вывучання: Гісторыя Беларусі, Бел. Язык, Бел. Літ., геаграф, этнаграфія, эканоміка, мастац.-знауства, фальклор, Краезнауства.

Беларусазнауства - гэта навука, якая вывучае адметнасць і агульнасць беларусау, іх нац. Рух, узаемаадносіны з суседзямі і ролю у сістэмы міжнародн. Супольнасці народау у мінулым і сучасным.

Беларус.-знауства вывучают на наступных накірунках:

Прасторавы (    аб’екты)  Харалагічны

1)    Часовы ( гістарыч.час) Храналагічны.

2)    Апісальны ( якасць с колькасццю прадметау) Марфрлагічна.

 

Пункты гледжання вывуч. Бел.-знауства.

1)    Вывучае факты і з’явы  з пукту гледжання генетычнай сувязі іх  узаемазалежнасці і заканамерн. разв.

2)    З пукту гледжання дынамікі - дзеянне і уплыу аднаго аб’екта на іншыя.

3)    Антрапа-геаграфічны падход - узаемадзеянне чалавека і прыроды.  ( Экалагічны падыход )

 

 

2 . Узнікненне і развіцце беларусазнаўства.

1.    Канец 18 ст. І да 1880 г. ( падрыхтоучы этап ). Першыя вучоныя, якія паклалі аснову былі выкладчыкі віленскага універсітэта: Баброускі Міх. Кірылавіч, Даніловіч Ігнат Мікалаевіч.

Баброускі упершыню стау вывуч. Жыцце і дзейнасць Ф.Скарыны. Даніловіч - статут Княуства Літоускага.  К.Каліноускі - даследчык гісторыі свайго народа.

2.    Канец 19 ст.  Фр. Багушевіч ( пагл.біягр). Карусь капанец, археолаг Генрых Татур.

3.    Пачатак 20 ст. ( да рэвалюцыі) Выданне легальных газет ‘ Наша ніва’ (вызодз. З 6-9 г.)

4.    1914-20 г. ( пасля рэвалюцыі) Перыяд 1 міравой і грамадзянскай выйны. Бел.=знауства падзялілась на айчынную, міграцыйную і замежную.

5.    20-я гады - перыяд Беларусізацыі.

6.    30-я - 80-я гады 90% пісьменнікау знішчылі.

7.    90 -я гады новы перыяд

 

Падручнікі ‘Курс беларусазнауства’ 1920.

Вучоныя 20-га ст.: Яухім Федаравіч Карскі, Пічэта Уладзімір Іванавіч, Жалуновіч Дз. Фед., Янчук Мікалай Андрэевіч.

Бел.-знауства вылучаецца комплексным міждысціплінарным падыходам да праблем даследаванія. Вучоныя наз. Беларусісты.

Вучоныя - археолагі 19 ст.:  Тышкевічы Канстанцін і Яустах,  Адам Кіркор, Уладзімір Сыракомля, Павел Шпілеускі, Саруноу Аляксей, Еудакім Раманау, Доунар-Запольскі Мітрафан, Шукевіч.

Беларускія этнографы.: Нікіфароускі Мікалай Якаулевіч, Багдановіч Адам Ягоравіч. (бацька Мах.), Штэйн Павел Васільевіч, Дабравольскі, Карскі ( труд ‘Беларусы’ 1903-22), Самы першы падручнік Выдау Ластоускі: ‘Кароткая гісторыя Бел.’ 1910 г. на бел. Мове. 2-я праца Ластоускага ‘Што трэба ведаць кожнаму беларусу’ ( маленькая).

20-я гады : Створаны: Інстітут Бел. Культуры, Цэнтралнае бюро краезнауства, інстітут мастац.-зн., этнаграфіі і фальклору (зараз - музей). Пачалі выходзіць часопісы ‘Спадчына’1889 г., ‘Беларускі гістарычны часопіс’ і ‘Беларуская мінулыучына’ 1893 г..

 

3.  Этнас і этнагінез. Канцэпція паходжання беларусау.

 

 

Этнас ( гр.-народ, груп людзей) - біялагічны і культурна-гістарычны фенамен, які вызначаецца адноснай выстойлівасцю сваіх фізічных і духоуна-псіхалагічных асаблівасцяу, якія перадаюцца з пакалення у пакаленне. Тэрмін этнас аб’ядноувае племя, народнасць, нацыянальнасць, націю, народ.

Этнічная тэріторія - вобласць супольнага жыхарства этнаса.

Этнагінез - раздел гістарычнай навукі, які вывучае праблемы паходжання народау, этнічную гісторыю, развіцце этнасау у прасторы і часе.

       Спеціфічныя кампаненты этнасу: мова, традыціі, абрады, этнічная ( нац.) самасвядомасць, псіхічны склад, лад паусядзеннага жыцця.

        Менталітэт - нац. характэр.

         Факторы, якія уплываюць на этнічныя працессы :

n геаграфічны, эканамічны і тэрытарыальны (просторавае размяшченне )

n дзяржауна-палітычны (можа паскорыць і замаруджаваць жыцце этнаса)

n нацыянальная палітыка , якую праводзіць дярж. Улада

n канфессійная, рэлігійная

n навукова-тэхнічны працесс

n ступень урбанізаціі

n ідэалагічны

Для вывучення праблем паходжання этнасу патрэбна супастауленне данных розных навук: антрапалогіі, геаграфіі, лінгвістыкі, гісторыі, археалогіі.

Топоміміка - якая вывучае геаграфічныя назвы

Гідраміміка - вывучае назвы рэк.

Этнаграфія - навука аб рассяленні розных народау.

Этнагінез заканчваецца толькі тады, калі народ знікае.

Перыяды этнічнай гісторыі беларусі звязаны з гісторыей засялення терыторіі Беларусі

       Перыяды :

а. 100 тыс. Год назад - 3-2 тысячагодзе до нашай эры. Старажытнейшы перыяд  ( каменны век)

б.  Мяжа з  3-2 тыс.годзя да нашай эры і да нашых дзен

n балтскі перыяд - мяжа 3-2 тыс.г. да нашай эры і да сярэдз. 1 тыс. Годз. Нашай эры.

n славянскі сяр. 1 тыс годзе і да нашых дзен.

Канцэпцыя паходжання беларусоу:

- Балтыйская тэрыторыя. Славяна-болтыцызмам тлумачыцца узнікненне бел. Этнасу. Балты сыгралі ролю сустракта па асновах.

- Польская каецэпцыя - па гэтай тэоріі бел-сы з’яуляуцца часткай полскага этнасу. (Вучон. Рыбінскі, Галенкоускі.)

- Вялікаруская.

- Крывічская канцэпцыя. Старожытнікі Ластоускі і Шлюбскі.

Продкамі бел. Былі крывічы, радзімічы і дрыгавічы.

- Канцэпцыя старажытнага рускага народа. Падзеліліся на бел., руск,. Украінскі.

- Фінаудоуская - прымалі удзел у фарміраванні бел.этнасу.

 

Праблемы першапачатковага засялення тэріторіі Бел.

 Калі з’явіуся першы чалавек на бел. Невыдома. на тэрыторія Бел. леднік адступіу ў 10 тыс.год.

Індаяурапейскі - гэты тэрмін аб’яднау адзіную моуную сямью. Народы, якія пасялілісь ад Індыі да Яуропы. Налічваецца звыш 40-а народау. У 7-6-ым ст. Да н.э. тэрыторыю бел. засялілі балтыйскія племены: літва, сліголы, латышы, ватгола.

 

 Размер файла: 149.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров