Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Спортивна медицина. О.В.Пєшкова.

ПЕРЕДМОВА

 

Навчальний посібник призначений в першу чергу студентам фізкуль-

турних навчальних закладів для удосконалення знань з дисциплін «Спортив-

на медицина» і «Медико-біологічне забезпечення обраного виду спорту».

 

Розглянуті автором такі актуальні питання спортивної медицини, як

загальний адаптаційний синдром, у межах якого під впливом занять фізич-

ною культурою і спортом в різних органах та системах організму здійс-

нюються зміни позитивного або негативного характеру, а також проблеми

імунореактивності спортсменів, є дуже складними, але необхідними у роботі

тренерів та викладачів. Тому автор запропонувала більш доступне їх

трактування.

 

Не менш актуальними є питання відбору та орієнтації у спорті з ураху-

ванням основних медико-біологічних критеріїв та періодів відбору. Запро-

поновані дані з цієї проблеми допоможуть у тренуванні дітей та підлітків.

 

Крім того, не слід забувати, що спорт високих досягнень пред'являє

значні вимоги до організму спортсменів і нерідко веде до розвитку

патологічних станів, які треба враховувати при проведенні тренувань та

змагань, розуміти їх причину та правильно застосовувати засоби профілак-

тики. Ця проблема також розглянута автором і викладена у доступній формі.

Виявлено особливості захворювань у спортсменів, їх класифікація,

внутрішні та зовнішні причини та форми прояву в залежності від періоду

тренувань та виду спорту.

 

В останньому розділі автором детально розглянуто питання віднов-

лювання спортивної працездатності; принципи призначення відновлюваль-

них засобів, які не заборонені у спорті. Крім того, подано сучасну класифі-

кацію заборонених засобів підвищення фізичної працездатності (тобто

допінгів), розглянуто основні положення проведення допінг-контролю у

спорті.

 

Усі ці проблеми і питання викладено з урахуванням мовного зако-

нодавства України, що допоможе студентам при використанні спеціальної

термінології в навчальному процесі.

 

О.В.ПЄШКОВА

 

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЙНИХ ЗМІН У

 

ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ СТАНІ ОРГАНІЗМУ ПІД ЧАС

 

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

 

Вивчення функціонального стану організму спортсмена є одним із

важливих завдань медицини. Це пов'язано з тим, що інформація про функ-

ціональний стан необхідна для діагностики тренованості спортсмена, це дає

дані про функціональні можливості організму спортсмена, отже дає інфор-

мацію про обсяг допустимих для нього фізичних навантажень.

 

Функціональний стан і тренованість організму спортсмена та

методи їх дослідження

 

Функціональний стан організму спортсменів вивчається в процесі

поглибленого лікарського обстеження. Комплексна оцінка діяльності окре-

мих систем дозволяє оцінити функціональний стан організму в цілому.

Знання функціонального стану організму спортсмена необхідно для діагнос-

тики його тренованості.

 

Тренованість — це комплексне лікарсько-педагогічне поняття, яке

характеризує готовність спортсмена до досягнення високих спортивних

результатів. Тренованість розвивається під впливом систематичних та

цілеспрямованих занять спортом. Рівень її залежить від ефективності

структурно-функціональної перебудови організму, яка поєднується з

високою тактико-технічною та психологічною підготовленістю спортсмена.

На даний час провідна роль в оцінці тренованості належить тренеру, який

здійснює комплексний аналіз медико-біологічної, педагогічної та психоло-

гічної інформації про спортсмена.

 

Функціональний стан є одним з основних показників стану тренова-

ності спортсмена. Важливо пам'ятати, що добрий функціональний стан

завжди відображає адекватність використовуваних навантажень стану

тренованості спортсмена. Динаміка функціонального стану відображає

раціональність та обгрунтованість режиму тренування, що використовуєть-

ся. Слід пам'ятати, що визначені при комплексному обстеженні функціо-

нальні стани відображають не стільки рівень спеціальної працездатності

спортсмена, скільки рівень загальних та пристосовувальних до фізичних

навантажень механізмів, що обумовлено її обсягом та інтенсивністю, ступе-

нем відповідності виконаного навантаження стану та можливостям

кожного, хто займається спортом.

 

При дослідженні функціонального стану організму провідне місце

відводиться серцево-судинній системі у комплексі з дихальною системою,

 

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

 

які визначаються як кардіореспіраторна (КРС) система. Це викликано

деякими моментами:

 

1. Від функціонального стану КРС, яка разом з кров'ю забезпечує

харчування м'язів, доставку їм кисню та виведення вуглекислоти, залежить

рівень працездатності організму.

 

2. Серцево-судинна та дихальна системи є провідними в забез-

печенні гомеостазу організму.

 

3. Серцево-судинна система найбільш чуйно реагує на всі зміни як

зовнішнього, так і внутрішнього середовища (вплив позитивних та негатив-

них емоцій, перенапруження та інші), тому захворювання серцево-судинної

системи посідає провідне місце серед захворювань у людини.

 

Нераціональні, надмірні навантаження, а також недостатнє та несвоє-

часне лікування захворювань у спортсменів сприяють появленню патології,

тому Дуже важливо своєчасно та регулярно проводити дослідження функ-

ціонального стану КРС. Треба пам'ятати, що відсутність скарг і те, що

особа добре переносить фізичні навантаження, ще не гарантує, що серце

здорове. Завдяки величезним компенсаторним механізмам навіть хворе

серце іноді може справлятися з тривалими інтенсивними навантаженнями.

Але ці компенсаторні механізми мають межу, що веде до виникнення захво-

рювань КРС, а іноді і до смерті спортсмена.

 

Для дослідження функції кардіореспіраторної системи застосову-

ються такі методи:

 

1. Клінічні методи.

 

Найбільш доступним в практичній роботі тренера є збір анамнезу.

Він складається з трьох частин: загальний анамнез, де зафіксовані паспортні

дані спортсмена (коли народився, яким було дитинство та ін.); медичний

анамнез, який починають з вияснення скарг. Досить часто скаржаться на

болі та неприємні відчуття в ділянці серця, задишку, кашель, болі у грудній

клітці, серцебиття, «перебої», підвищену стомлюваність. Ці скарги можуть

бути виявом як функціональних змін, так і органічних уражень КРС. Потім

необхідно вияснити, чим хворів спортсмен у минулому і, в першу чергу,

це стосується захворювань, що пов'язані з пошкодженням серця (ангіни,

грип, ревматизм, хронічний тонзиліт, дитячі інфекції: скарлатина, дифтерія,

а також захворювання дихальної системи: часті гострі респіраторні захво-

рювання, бронхіти» пневмонії, різні алергічні реакції, туберкульоз). Після

цього з'ясовують стан здоров'я батьків, тобто спадкову обтяженість за таки-

ми захворюваннями, як ішемічна хвороба серця (ІХС), гіпертонічна

хвороба, атеросклероз, бронхіальна астма, хронічна пневмонія та інші. Це

важливо для спортивного відбору та орієнтації. Так, дитині, у якої батьки

хворіють на гіпертонічну хворобу, не можна рекомендувати заняття важкою

атлетикою, гирьовим спортом, футболом, волейболом, які сприяють підви-

 

О.В.ПЄШКОВА

 

щенню артеріального тиску (АТ). Для них більш допустимі циклічні види

спорту, які спрямовані на розвиток витривалості. При захворюваннях

дихальної системи не рекомендуються види спорту, які пов'язані з постій-

ним переохолодженням, хоча за останніми даними відмічається позитивний

ефект від занять плаванням при бронхіальній астмі. При опитуванні обов'яз-

ково звертають увагу на наявність шкідливих звичок у спортсмена: паління,

алкоголь, наркотики, які негативно впливають на КРС.Размер файла: 194.11 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров