Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (1)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України (ласт № 1/11-1076 від 2 квітня 2002 р.)

 

В. Я. Плаксієнко, доктор економічних наук, професор;

В. О. Гуня, кандидат економічних наук, професор.

 

П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 с.

І5ВК 966-8253-49-3

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, .запасів, розрахунків і .зобов'язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання.

Враховано всі зміни в обліку станом на 1 липня 2003 р.

Розраховано на студентів спеціальності Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.

ББК 65.1152

© П.Й. Атамас. 2003

С1 Дніпропетровський університет

економіки та права. 2003 © Центр навчальної літератури. 2003

 

 


ЗМІСТ

Передмова ..................................................... З

Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних

установах .......................................................  5

1.1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації............................... 5

1.2.Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету        10

1.3.історія розвитку бюджетного обліку.......... 15

1.4.Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків     18

1.5.Кошториси доходів і видатків бюджетних установ   22

1.6.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 25

1.7.Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах          36

1.8. Бухгалтерський баланс бюджетної установи    46

Питання для самоперевірки................................ 50

Розділ 2. Облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків

загального фонду ............................................ 52

2.1.Основні принципи і методи фінансування бюджетних установ     52

2.2.Облік фінансування за відомчою структурою               58

2.3.Обпік фінансування через органи Державного казначейства.         63

2.4.Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства. 69

2.5.Облік касових і фактичних видатків........... 73

2.6.Облік касових операцій................................. 82

2.7.Облік операцій з іноземною валютою........... 89

2.8.Облік інших грошових коштів...................... 93

Питання для самоперевірки............................... 97

Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування

і стипендій......................................................... 98

3.1.Організація і завдання обліку1 праці та заробітної плати в бюджетних у станових         98

3.2.Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу      103

3.3.Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати      !06

3.4.Відрахування із зарплати. Порядок оформлення та аналітичного обліку розрахунків з працівниками з оплати праці........................... 111

3.5.Синтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків 114

3.6.Облік розрахунків за стипендіями.......... 117

Питання для самоперевірки        119

Розділ 4. Облік розрахунків з бюджетом та різними дебіторами і кредиторами    121

4.1.Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет          121

4.2.Облік розрахунків з підзвітними особами....... 126

4.3.Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків         131

4.4.Облік розрахунків у порядку планових платежів      134

4.5.Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами    136

4.6.Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів        538

4.7.Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості  139

Питання для самоперевірки........................... 142

Розділ 5. Облік необоротних активів........ 143

5.1.Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ    143

Размер файла: 3.22 Мбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров